SlideShare a Scribd company logo
8. Politika e qmimit
Cmimi paraqet sasine e parase qe jepet per blerjen e nje produkti.
Çmimi është elementi i marketingut miks që prodhon të ardhura, elementët e tjerë prodhojnë kosto.
Me koeficient elasticiteti kuptojmë raportin e shprehur ne mes te ndryshimit te sasise se kerkuar dhe cmimit
Eck =Q /Q // P /p
ku:
 EcP - koeficienti i elasticitetit të një sasie të shitur në lidhje me çmimin.
 Q - ndryshimi i sasisë së shitur për një njësi kohe pas modifikimit të çmimit.
 Q - sasia e shitur për njësi kohe para modifikimit të çmimit.
 P - ndryshimi i çmimit.
 P - çmimi i mëparshëm.
a) Cikli i jetes se produktit
1. Gjate fazes se hedhjes, risuesi eshte ne situate monopoli, per rrjedhoje, ai mund te aplikoje
cmime te larta qe sigurojne marzhe te larte.
2. Gjate fazes se rritjes, pergjithsisht cmimi bie sepse ndermarrja duhet te shtoje sa te jete e
mundur numrin e bleresve.
3. Gjate fazes se pjekurise, cmimi i praktikuar do te jete ne funksion te situates dhe te sjelljes se
konkurenteve kryesore.
4. Gjate fazes se renies, strategjia synon promocionin permes cmimeve si per te rihedhur ndonje
produkt per te cilin ka rene kerkesa, ashtu edhe per te likuiduar stoqet kur eshte parashikuar
heqja dore nga produkti.
b) Pozicionimni i produkteve te tjera te ndermarrjes.
9.2. Metodat e caktimit te çmimeve
 1. Shpenzimeve + Fitimit te planifikuar,
 2. Shpenzimeve + Fitimit + kerkesa e tregut
 3. Kushteve te tregut – Maksimizimi I fitimit ( HMgj=SHMgj)
Pika kritike e rentabilitetit =
𝑆𝑏𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑘𝑠𝑒
𝐶𝑚𝑖𝑚𝑖 𝑠ℎ𝑖𝑡𝑒𝑠−𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒
Shpenzimet totale = Shpenzimet fikse + (Shpenzimet mesatare variabile
Shpenzimet margjinale jane shpenzime qe krijohen nga shitja e nje produkti shtese.
9. Politika e distribucionit
Distribucioni si aktivitet afarist perfshine te gjitha ato veprime te cilat jane te
nevojshme qe produkti prej prodhuesit te arrije deri te konsumatori.
9.1. Struktura dhe llojet e kanaleve te distribucionit
Ekzistojne dy lloje kryesore te ndermjetesve:
 Tregtar, dhe
 Ndermjetesit funksional (agjentet).
Kanali i distribuimit i cili eshte i pershtatshem per nje produkt mund te jete me pak ose fare i papershtatshem
per nje produkt tjeter, prandaj jane zhvilluar lloje te ndryshme te kanaleve te distribucionit. Edhe pse ka lloje
te ndryshme te kanaleve, marre no pergjithesi ato mund te ndahen ne keto lloje kryesore:
 Kanalet per produktet er konsumit final,
 Kanalet per produktet e konsumit afarist,
 Kanalet c shumtfishta (ti kombinuara).
9.1.1. Kanalet e distribucionit per produktet e konsumit final
 Kanali A: Ky kanal paraqet levizjen e drejtperdrejte te produkteve nga prodhuesi deri te konsumatori.
 Kanali B: Sipas ketij kanali produkti leviz nga prodhuesi deri te tregtia me pakice dhe mandej deri te
konsumatori final, eshte nje kanal qe perdoret shpesh nga ndermarrjet prodhuese.
 Kanali C: Te ky kanal produkti leviz nga prodhuesi deri te tregtia me shumice, mandej prej ketu deri
tek tregtia me pakice, dhe ne fund deri te konsumatori final.
 Kanali Ç: Te ky kanal produkti leviz nga prodhuesi deri tek agjenti, mandej shkon deri te tregtia me
shumice, te tregtia me pakice dhe ne fund deri te konsumatori final.
9.1.2. Kanalet e distribucionit per produktet e konsumit afarist
 Kanali D: Ky kanal paraqet kanalin e drejtperdrejte per produktet e konsumit afarist.
 Kanali Dh: Nese disa produkte te konsunnit afarist I kerkojne nje numer me i madh i konsumatoreve,
prodhuesi mund te perdore kanalin e distribucionit i cili inkuadron distributorin industrial - tregtarin i
cili e merr pronesine mbi produktin.
 Kanali E: Ketu prodhuesi nepermjet agjentit ia shet produktet e veta konsumatoreve afariste.
 Kanali Ë: Ne kete kanal produkti leviz nga prodhuesi deri te agjenti, mandej deri te distributori
industrial dhe ne fund deri te konsumatori afarist.
9.1.3. Kanalete shumefishitate distribucionit
Me qellim te furnizimit efikas te tregjeve to ndryshme, prodhuesi mundet ne te njejten kohe te perdore disa
kanale te distribucionit, ku secili kanal inkuadron bashkesi ndryshme te ndermjetesve. Keshtu, per shembull
prodhuesi perdor kanale te shumefishta te distribuimit ku produkti i caktuar i destinohet tregut te konsuunit
final dhe atij te konsumit afarist.
9.2. Arsyet per perdorimin e kanaleve te distribucionit
Meqe prodhuesit munden drejtpersedrejti edhe vete t'u shesin produkte konsumatoreve finale, ata duhet qe
me angazhimin e ndermietesve te fitoine disa perparesi afariste. Si perparesi me kryesore jane:
 Shume prodhues kane mungese te mjeteve financiare
 Shitja e drejtperdrejte e produkteve konsumatoreve finale do t'i detyronte prodhuesit qe te behen edhe
per produkte te tjera komplementare
 Prodhuesit te cilet jane ne gjendie financiare ta krijojne rrjetin e vet te shperndarjes, shumicen e
rasteve e shikojne si me te arsyshme qe ato vete t'i investoine ne veprimtarine e vet kryesore.
 Shfrytezimi i ndermjetesve ne mase te madhe i zvogelon shpenzimet e shperndaries.
9.3. Funksionet e kanaleve te distribucionit
1) Hulumtimi
2) Promocioni
3) Kontaktimi
4) Adaptimi
5) Negociata
6) Distribuimi fizik
7) Financimi
8) Marrja e rrezikut
9) Transferimi
Pese funksionet e para ndihmojne realizimin e transaksionit, kurse tre te fundit plotesojne transaksionin e
realizuar.
9.4. Integrimi I kanaleve te distribucionit
Integrimet e kanaleve te distribucionit mund te jene:
 Vertikal,
 Horizontal, dhe
 Shumefishte.
Integrimi vertikal I kanalit. Bashkimi I dy apo me shume fazave te ndryshme te kanalit nen nje udheheqes
paraqet integrimin vertikal te kanalit.
Intergrimi horizontal i kanalit – bashkimi i fazave te njejta nen nje udheheqje paraqet integrimin horizontal te
kanalit.
Integrimet shume kanaleshe (te kombinuara). Ndermarria per te pushtuar tregjet e njejta ose te ndryshme
qdo here e me teper po perkrahin integrimin e kombinuar te distrubuimit.
9.6. Kriteret per zgjedhjen e kanaleve te distrubucionit
Kriteret ekonomike.- ky kriter ka nje rendesi me te madhe gjat percaktimit te alternativave per zgjedhjen e
kanalit te distrubucionit.
Kriteret e kontrollit.- ne disa raste menxheri i nermarrjes percaktohet per kanalet e caktuara te distrubucionit
te cilat i kushtojn me shtrejt me qllim qe te mund ta kontrolloj distrubuimin e produkteve te veta ne treg.
Kriteret e adoptimit.- kur ndermarrja ka presione nga ndryshimet e mjedisit te saj afarist, shpesh paraqitet
nevoja per ti ndryshuar kanalet e distrubucionit, duke ua pershtatutr ato rrethanave te reja.
9.7. Strategjit alternative te distrubucionit
Strategjia intenzive - Shitja ne treg te gjere me numer te madh te ndermjetesve.
Strategjia selektive - Shitja ne treg te caktuar me nje numer te caktuar te ndermjetesve.
Strategjia ekskluzive - Shitja ne treg te caktuar me nje numer te vogel te ndermjetesve.
10. Politika e Promocionit
Promocioni eshte process I komunikimit ndermjet ndermarrjes dhe blerseve me qellim te krijimit te qendrimit
pozitiv per produkte dhe sherbime.
Sipas Kotlerit –promocioni perfshine te gjitha mjetet e sistemit te marketingut, detyre e te cilave eshte
komunikimi me bleresit potenciale.
Promocioni mund te ndikoje qe te krijohet imazh per ndermarrjen ose per produktet e saj. Promocioni njofton
bleresit me karakteristikat e produkteve ekzistuese dhe I njofton ata per produktet e reja qe do te lansohen ne
treg.
10.2. Format kryesore te promocionit
Promocioni zhvillohet ne forma te ndryshme prej te cilave me te rendesishme jane: reklama, publiciteti,
perparimi I shitjes dhe shitja personale.
10.2.1. Reklama– Kjo paraqet formen me te rendesishme te promocionit. Per kete shkak ajo shpeshhere
idnetifikohet me tere aktivitetin e promocionit.
10.2.2. Shitjapersonale
Ky eshte mjeti me efikas ne disa faza te procesit te blerjes, veqanarisht gjate zhvillimit te preferencave te
bleresve, bindjes dhe veprimit te tyre.
10.2.1.1 fazat e procesit te shitjes personale
1. Faza pergatitore:
- njohja e produktit
- njohja e bleresit
- njohja e rapoteve te tyre reciproke
2. Faza e kontaktit te pare
3. Faza e hulumtimit te nevojave te konsumatoreve
4. Faza e preznatimit te produktit
5. Faza be zgjedhjes se kundershtimeve
6. Faza e vendosjes dhe vizita plotesuese
10.2.3. Perparimi i shitjes
Nocioni I perparimit te shitjes nuk eshte sqaruar plotesisht ne teorine dhe praktiken e vendeve te ndryshme.
Sipas J.Sudarit perparimi I shitjes eshte teresia e aktiviteteve te cilat drejtperdrejt ose terethorazi ndikjone ne
te gjithe pjesmarresit ne procesin e kembimit duke I informuar, aftesuar, keshilluar, stimuluar, lehtesuar e
shpejtuar shitjen e produkteve.
10.2.4. Publiciteti ekonomik
Me publicitet ekonomik kuptojme botimin apo emetimin e informative ne mjetet e komunikimit masiv, qe e
pershkruajne punen dhe perpjekjet e ndermarrjes ne fushen e afarizmit ose vlerat e produktit, te cilat
informata nuk financohen nga vete ndermarrja.
10.3. Planifikimi i promocionit
Sipas Kotlerit faktoret me te rendesishem jane:
- Lloji I tregut te produkteve
- Fazat e gatishmerise se bleresve per blerje
-Fazat e ciklit jetesor te produktit ne treg:
 Ne fazen e lansimit
 Ne fazen e rritjes
 Ne fazen e pjekurise
 Ne fazen e ngopjes dhe te degjenerimit
10.4. Strategjite alternative te promocionit
Strategjite kryesore te promocionit jane:
 Strategjija e shtyrjes
 Strategjija e terheqjes
 Strategjija e kombinuar
Strategjija e shtyrjes I jep shtytje produktit te ndermarrjes nepermjet ndermjetsuesve deri te konsumatori
final.
Strategjija terheqjes I jep rendesi te madhe reklames nepermjet te se ciles ndikohet ne rritjen e interesimit te
konsumatorit final per produktet e caktuar.
Strategjia e kombinuar sot ne nje treg dinamik dhe shume te ndryshueshem me se shumti perdoret strategjija
e kombinuar e promocionit.
10.5. Perkufizimi dhe format e reklames
J. Sudar – reklama eshte nje teresi e veprimeve, e cila perms porosive vizuele, akustike ose te kombinuara I
informon konsumatoret per produktet dhe sherbimet e caktuara dhe ndikon te ata qe lirisht ti zgjedhin dhe ti
blejn ato produkte.
Ne kete perkufizim autori ka nenvizuar dy terma kryesor informimin dhe ndikimin.
Infomimi per ekzistimin, karakteristikat dhe llojet e produkteve dhe sherbimeve ne treg.
Ndimi per te ndryshuar mendimin, qendrimet dhe sjelljet e konsumatoreve gjate blerjes se produkteve te
reklamuar.
10.5.1 Qellimete reklames
Qellimet e reklames mund ti klasifikojme ne:
 Informative
 Bindese
 Kujtuese
Reklama informative – luan rol te madh ne fazen e lansimit te produktit, ku qellimi kryesor eshte te krijohen
kerkesat fillestare.
Reklama bindese – eshte e rendesishme ne fazen e pjekurise dhe rritjes se produktit, ku qellimi I reklames
eshte te simuloje kerkesen selective per mark ate caktuara te produkteve.
Reklama kujtuese – ka rendesi ne fazen e pjekurise dhe ngopjes se produkti, per ta mbrojtur mendimin e
konsumatoreve per ato produkte.
10.5.2. Llojet e mediumeve reklamuese
1. Gazeta;
2. Revista
3. Televizioni
4. Radio;
5. Reklama e drejtperdrejte;
6. Mediumet e reja.
Gazeta – eshte medium me I perhapur per shperndarjen e porosive reklamuese. Perparsite e rekalmave perms
gazettes jane:
Revistat - si medium reklamuese kan rol te madh per shperndarjen e porosiv reklamuse deri te konsumatoret
potencial te ndermarries ne treg, perparsit e shpalljeve reklamuse te paraqitura ne revista jan te shumta,
kurse me krysoret jan:
Televizioni – me bashkimin e zerit, fjales se gjall dhe fotografis televizioni I dha ekonomis nje medium te
fuqishem reklamues per transmetimin e porosive dhe informacionit.
Radio – eshte medium I rendesishem per mbartjen e porosive te caktuara reklamuese, me ane te zerit
komunikohet me konsumatoret. Informacionet dhe porosity reklamuese depertojn te qdo konsumator qe
eshte I interesuar ti degjoje programet e transmetuara permes radios.
Reklama permes postes (reklama e drejtperdrejt) – reklamte drejtperdrejt sipas J.Sudarit kuptojm: Bartjen e
porosiv reklamuese permes mjeteve direkte reklamuese, postes, ndarien dhe dhenien e drejtperdrejt ne dore
konsumatoreve, si dhe ndarjen ne vend te shtijen dhe ne panaire.
Mediumet e reja reklamuese - Zhvillimi gjithnje e me I shpejt I mikroelektronikes hapi mundesi te reja per
procesin e komunikimit dhe informimit.
10.5.3. Formimi i buxhetit reklamues

More Related Content

What's hot

Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaekonomia
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Atlantida Marketing Club
 
Makroekonomi
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
Ermon Cërvadiku
 
Ismet Begu Mikroekonomia
Ismet Begu MikroekonomiaIsmet Begu Mikroekonomia
Ismet Begu Mikroekonomia
Gjergj Shala
 
Konkurrenca monopolistike dhe oligopoli
Konkurrenca monopolistike dhe oligopoliKonkurrenca monopolistike dhe oligopoli
Konkurrenca monopolistike dhe oligopoli
Valdet Shala
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Konsumi dhe investimet
Konsumi dhe investimetKonsumi dhe investimet
Konsumi dhe investimetMenaxherat
 
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 . Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
Arianit Zeqiri
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat
 
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin EkonomikPërgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
fatonbajrami1
 
Metoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
Valdet Shala
 
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeMikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeBessnik Latifi
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalekonomia
 
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregutAnaliza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregutAneida Bajraktari Bicja
 
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Fidan Haliti
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Sabir Asipi
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHamit Agushi
 

What's hot (20)

Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 
Makroekonomi
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
 
Ismet Begu Mikroekonomia
Ismet Begu MikroekonomiaIsmet Begu Mikroekonomia
Ismet Begu Mikroekonomia
 
7. kostot
7. kostot7. kostot
7. kostot
 
Konkurrenca monopolistike dhe oligopoli
Konkurrenca monopolistike dhe oligopoliKonkurrenca monopolistike dhe oligopoli
Konkurrenca monopolistike dhe oligopoli
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Konsumi dhe investimet
Konsumi dhe investimetKonsumi dhe investimet
Konsumi dhe investimet
 
Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 . Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
 
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin EkonomikPërgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
Përgatitje për provim pranues në Fakultetin Ekonomik
 
Metoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
 
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeMikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
 
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregutAnaliza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
 
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
 

Viewers also liked

Simple group by examples
Simple group by examplesSimple group by examples
Simple group by examples
tctal
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
 
Tregu devizor; redona bajrami
Tregu devizor; redona bajramiTregu devizor; redona bajrami
Tregu devizor; redona bajrami
redonnabajrami19
 
Scoala gh magheru 2016
Scoala gh magheru 2016Scoala gh magheru 2016
Scoala gh magheru 2016
Pruna Cornelia
 
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Landmark Communications Tirana
 
çFarë Janë ShëRbimet
çFarë Janë ShëRbimetçFarë Janë ShëRbimet
çFarë Janë ShëRbimet
fakete duraku
 
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimitKontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
senad640
 
Tregu devizor
Tregu devizorTregu devizor
Tregu devizor
Shpejtim Rudi
 
Krizat ek. sistemi monetar nderkombetar ligj.6
Krizat ek. sistemi monetar nderkombetar ligj.6Krizat ek. sistemi monetar nderkombetar ligj.6
Krizat ek. sistemi monetar nderkombetar ligj.6
Kastriot Gashi
 
Tregu devizor
Tregu devizorTregu devizor
Tregu devizor
redonnabajrami19
 
Karakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimitKarakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimit
Lirim Beluli
 
Shkolla adem alushi lulezim tepelene
Shkolla adem alushi lulezim tepeleneShkolla adem alushi lulezim tepelene
Shkolla adem alushi lulezim tepelene
ademalushilulezim
 
Punimi seminarik bankat qendrore
Punimi seminarik  bankat qendrorePunimi seminarik  bankat qendrore
Punimi seminarik bankat qendrore
Edonis Hoxha
 
Mundësitë dhe sfidat e integrimit ekonomik
Mundësitë dhe sfidat e integrimit ekonomikMundësitë dhe sfidat e integrimit ekonomik
Mundësitë dhe sfidat e integrimit ekonomik
Target
 
Hyrje ne Ekonomi 1
Hyrje ne Ekonomi 1Hyrje ne Ekonomi 1
Hyrje ne Ekonomi 1
guest2514d3
 
1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrimeekonomia
 
Banka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarBanka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarMuhamet Sopa
 
Integrimet Evropiane
Integrimet EvropianeIntegrimet Evropiane
Integrimet Evropianeha 15753
 
Kontabilitet publik
Kontabilitet publikKontabilitet publik
Kontabilitet publikMuhamet Sopa
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 

Viewers also liked (20)

Simple group by examples
Simple group by examplesSimple group by examples
Simple group by examples
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Tregu devizor; redona bajrami
Tregu devizor; redona bajramiTregu devizor; redona bajrami
Tregu devizor; redona bajrami
 
Scoala gh magheru 2016
Scoala gh magheru 2016Scoala gh magheru 2016
Scoala gh magheru 2016
 
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
 
çFarë Janë ShëRbimet
çFarë Janë ShëRbimetçFarë Janë ShëRbimet
çFarë Janë ShëRbimet
 
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimitKontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
 
Tregu devizor
Tregu devizorTregu devizor
Tregu devizor
 
Krizat ek. sistemi monetar nderkombetar ligj.6
Krizat ek. sistemi monetar nderkombetar ligj.6Krizat ek. sistemi monetar nderkombetar ligj.6
Krizat ek. sistemi monetar nderkombetar ligj.6
 
Tregu devizor
Tregu devizorTregu devizor
Tregu devizor
 
Karakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimitKarakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimit
 
Shkolla adem alushi lulezim tepelene
Shkolla adem alushi lulezim tepeleneShkolla adem alushi lulezim tepelene
Shkolla adem alushi lulezim tepelene
 
Punimi seminarik bankat qendrore
Punimi seminarik  bankat qendrorePunimi seminarik  bankat qendrore
Punimi seminarik bankat qendrore
 
Mundësitë dhe sfidat e integrimit ekonomik
Mundësitë dhe sfidat e integrimit ekonomikMundësitë dhe sfidat e integrimit ekonomik
Mundësitë dhe sfidat e integrimit ekonomik
 
Hyrje ne Ekonomi 1
Hyrje ne Ekonomi 1Hyrje ne Ekonomi 1
Hyrje ne Ekonomi 1
 
1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime
 
Banka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarBanka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankar
 
Integrimet Evropiane
Integrimet EvropianeIntegrimet Evropiane
Integrimet Evropiane
 
Kontabilitet publik
Kontabilitet publikKontabilitet publik
Kontabilitet publik
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 

Similar to Marketing - Kollokviumi i 2-të

Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
Zana Agushi
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
Sabir Asipi
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
Veton Sopjani
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
Veton Sopjani
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar30
 
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Sabir Asipi
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Valdet Shala
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitsebi044
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
Veton Sopjani
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
Sabir Asipi
 
c00d
c00dc00d
C00d
C00dC00d
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Sabir Asipi
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
Zana Agushi
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
Menaxherat
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produkti
Valdet Shala
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
Duresa M. Bytyqi
 

Similar to Marketing - Kollokviumi i 2-të (20)

Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimi
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produkti
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 

More from Jozef Nokaj

Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
Jozef Nokaj
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Jozef Nokaj
 
Menaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - SyllabusMenaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - Syllabus
Jozef Nokaj
 
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - LigjërataMenaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Jozef Nokaj
 
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluaraMenaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Jozef Nokaj
 
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - LigjërataE drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
Jozef Nokaj
 
Statistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluaraStatistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluara
Jozef Nokaj
 
Statistika - Ushtrime
Statistika - UshtrimeStatistika - Ushtrime
Statistika - Ushtrime
Jozef Nokaj
 
Kontabiliteti i
Kontabiliteti iKontabiliteti i
Kontabiliteti i
Jozef Nokaj
 
E drejta biznesore
E drejta biznesoreE drejta biznesore
E drejta biznesore
Jozef Nokaj
 
Sjellje organizative
Sjellje organizativeSjellje organizative
Sjellje organizative
Jozef Nokaj
 

More from Jozef Nokaj (11)

Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
 
Menaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - SyllabusMenaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - Syllabus
 
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - LigjërataMenaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
 
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluaraMenaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
 
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - LigjërataE drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
 
Statistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluaraStatistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluara
 
Statistika - Ushtrime
Statistika - UshtrimeStatistika - Ushtrime
Statistika - Ushtrime
 
Kontabiliteti i
Kontabiliteti iKontabiliteti i
Kontabiliteti i
 
E drejta biznesore
E drejta biznesoreE drejta biznesore
E drejta biznesore
 
Sjellje organizative
Sjellje organizativeSjellje organizative
Sjellje organizative
 

Marketing - Kollokviumi i 2-të

 • 1. 8. Politika e qmimit Cmimi paraqet sasine e parase qe jepet per blerjen e nje produkti. Çmimi është elementi i marketingut miks që prodhon të ardhura, elementët e tjerë prodhojnë kosto. Me koeficient elasticiteti kuptojmë raportin e shprehur ne mes te ndryshimit te sasise se kerkuar dhe cmimit Eck =Q /Q // P /p ku:  EcP - koeficienti i elasticitetit të një sasie të shitur në lidhje me çmimin.  Q - ndryshimi i sasisë së shitur për një njësi kohe pas modifikimit të çmimit.  Q - sasia e shitur për njësi kohe para modifikimit të çmimit.  P - ndryshimi i çmimit.  P - çmimi i mëparshëm. a) Cikli i jetes se produktit 1. Gjate fazes se hedhjes, risuesi eshte ne situate monopoli, per rrjedhoje, ai mund te aplikoje cmime te larta qe sigurojne marzhe te larte. 2. Gjate fazes se rritjes, pergjithsisht cmimi bie sepse ndermarrja duhet te shtoje sa te jete e mundur numrin e bleresve. 3. Gjate fazes se pjekurise, cmimi i praktikuar do te jete ne funksion te situates dhe te sjelljes se konkurenteve kryesore. 4. Gjate fazes se renies, strategjia synon promocionin permes cmimeve si per te rihedhur ndonje produkt per te cilin ka rene kerkesa, ashtu edhe per te likuiduar stoqet kur eshte parashikuar heqja dore nga produkti. b) Pozicionimni i produkteve te tjera te ndermarrjes.
 • 2. 9.2. Metodat e caktimit te çmimeve  1. Shpenzimeve + Fitimit te planifikuar,  2. Shpenzimeve + Fitimit + kerkesa e tregut  3. Kushteve te tregut – Maksimizimi I fitimit ( HMgj=SHMgj)
 • 3. Pika kritike e rentabilitetit = 𝑆𝑏𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑘𝑠𝑒 𝐶𝑚𝑖𝑚𝑖 𝑠ℎ𝑖𝑡𝑒𝑠−𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 Shpenzimet totale = Shpenzimet fikse + (Shpenzimet mesatare variabile Shpenzimet margjinale jane shpenzime qe krijohen nga shitja e nje produkti shtese. 9. Politika e distribucionit Distribucioni si aktivitet afarist perfshine te gjitha ato veprime te cilat jane te nevojshme qe produkti prej prodhuesit te arrije deri te konsumatori.
 • 4. 9.1. Struktura dhe llojet e kanaleve te distribucionit Ekzistojne dy lloje kryesore te ndermjetesve:  Tregtar, dhe  Ndermjetesit funksional (agjentet). Kanali i distribuimit i cili eshte i pershtatshem per nje produkt mund te jete me pak ose fare i papershtatshem per nje produkt tjeter, prandaj jane zhvilluar lloje te ndryshme te kanaleve te distribucionit. Edhe pse ka lloje te ndryshme te kanaleve, marre no pergjithesi ato mund te ndahen ne keto lloje kryesore:  Kanalet per produktet er konsumit final,  Kanalet per produktet e konsumit afarist,  Kanalet c shumtfishta (ti kombinuara). 9.1.1. Kanalet e distribucionit per produktet e konsumit final  Kanali A: Ky kanal paraqet levizjen e drejtperdrejte te produkteve nga prodhuesi deri te konsumatori.  Kanali B: Sipas ketij kanali produkti leviz nga prodhuesi deri te tregtia me pakice dhe mandej deri te konsumatori final, eshte nje kanal qe perdoret shpesh nga ndermarrjet prodhuese.  Kanali C: Te ky kanal produkti leviz nga prodhuesi deri te tregtia me shumice, mandej prej ketu deri tek tregtia me pakice, dhe ne fund deri te konsumatori final.  Kanali Ç: Te ky kanal produkti leviz nga prodhuesi deri tek agjenti, mandej shkon deri te tregtia me shumice, te tregtia me pakice dhe ne fund deri te konsumatori final. 9.1.2. Kanalet e distribucionit per produktet e konsumit afarist  Kanali D: Ky kanal paraqet kanalin e drejtperdrejte per produktet e konsumit afarist.  Kanali Dh: Nese disa produkte te konsunnit afarist I kerkojne nje numer me i madh i konsumatoreve, prodhuesi mund te perdore kanalin e distribucionit i cili inkuadron distributorin industrial - tregtarin i cili e merr pronesine mbi produktin.  Kanali E: Ketu prodhuesi nepermjet agjentit ia shet produktet e veta konsumatoreve afariste.  Kanali Ë: Ne kete kanal produkti leviz nga prodhuesi deri te agjenti, mandej deri te distributori industrial dhe ne fund deri te konsumatori afarist.
 • 5. 9.1.3. Kanalete shumefishitate distribucionit Me qellim te furnizimit efikas te tregjeve to ndryshme, prodhuesi mundet ne te njejten kohe te perdore disa kanale te distribucionit, ku secili kanal inkuadron bashkesi ndryshme te ndermjetesve. Keshtu, per shembull prodhuesi perdor kanale te shumefishta te distribuimit ku produkti i caktuar i destinohet tregut te konsuunit final dhe atij te konsumit afarist. 9.2. Arsyet per perdorimin e kanaleve te distribucionit Meqe prodhuesit munden drejtpersedrejti edhe vete t'u shesin produkte konsumatoreve finale, ata duhet qe me angazhimin e ndermietesve te fitoine disa perparesi afariste. Si perparesi me kryesore jane:  Shume prodhues kane mungese te mjeteve financiare  Shitja e drejtperdrejte e produkteve konsumatoreve finale do t'i detyronte prodhuesit qe te behen edhe per produkte te tjera komplementare  Prodhuesit te cilet jane ne gjendie financiare ta krijojne rrjetin e vet te shperndarjes, shumicen e rasteve e shikojne si me te arsyshme qe ato vete t'i investoine ne veprimtarine e vet kryesore.  Shfrytezimi i ndermjetesve ne mase te madhe i zvogelon shpenzimet e shperndaries. 9.3. Funksionet e kanaleve te distribucionit 1) Hulumtimi 2) Promocioni 3) Kontaktimi 4) Adaptimi 5) Negociata 6) Distribuimi fizik 7) Financimi 8) Marrja e rrezikut 9) Transferimi Pese funksionet e para ndihmojne realizimin e transaksionit, kurse tre te fundit plotesojne transaksionin e realizuar. 9.4. Integrimi I kanaleve te distribucionit Integrimet e kanaleve te distribucionit mund te jene:  Vertikal,  Horizontal, dhe  Shumefishte. Integrimi vertikal I kanalit. Bashkimi I dy apo me shume fazave te ndryshme te kanalit nen nje udheheqes paraqet integrimin vertikal te kanalit.
 • 6. Intergrimi horizontal i kanalit – bashkimi i fazave te njejta nen nje udheheqje paraqet integrimin horizontal te kanalit. Integrimet shume kanaleshe (te kombinuara). Ndermarria per te pushtuar tregjet e njejta ose te ndryshme qdo here e me teper po perkrahin integrimin e kombinuar te distrubuimit. 9.6. Kriteret per zgjedhjen e kanaleve te distrubucionit Kriteret ekonomike.- ky kriter ka nje rendesi me te madhe gjat percaktimit te alternativave per zgjedhjen e kanalit te distrubucionit. Kriteret e kontrollit.- ne disa raste menxheri i nermarrjes percaktohet per kanalet e caktuara te distrubucionit te cilat i kushtojn me shtrejt me qllim qe te mund ta kontrolloj distrubuimin e produkteve te veta ne treg. Kriteret e adoptimit.- kur ndermarrja ka presione nga ndryshimet e mjedisit te saj afarist, shpesh paraqitet nevoja per ti ndryshuar kanalet e distrubucionit, duke ua pershtatutr ato rrethanave te reja. 9.7. Strategjit alternative te distrubucionit Strategjia intenzive - Shitja ne treg te gjere me numer te madh te ndermjetesve. Strategjia selektive - Shitja ne treg te caktuar me nje numer te caktuar te ndermjetesve. Strategjia ekskluzive - Shitja ne treg te caktuar me nje numer te vogel te ndermjetesve.
 • 7. 10. Politika e Promocionit Promocioni eshte process I komunikimit ndermjet ndermarrjes dhe blerseve me qellim te krijimit te qendrimit pozitiv per produkte dhe sherbime. Sipas Kotlerit –promocioni perfshine te gjitha mjetet e sistemit te marketingut, detyre e te cilave eshte komunikimi me bleresit potenciale. Promocioni mund te ndikoje qe te krijohet imazh per ndermarrjen ose per produktet e saj. Promocioni njofton bleresit me karakteristikat e produkteve ekzistuese dhe I njofton ata per produktet e reja qe do te lansohen ne treg. 10.2. Format kryesore te promocionit Promocioni zhvillohet ne forma te ndryshme prej te cilave me te rendesishme jane: reklama, publiciteti, perparimi I shitjes dhe shitja personale. 10.2.1. Reklama– Kjo paraqet formen me te rendesishme te promocionit. Per kete shkak ajo shpeshhere idnetifikohet me tere aktivitetin e promocionit. 10.2.2. Shitjapersonale Ky eshte mjeti me efikas ne disa faza te procesit te blerjes, veqanarisht gjate zhvillimit te preferencave te bleresve, bindjes dhe veprimit te tyre. 10.2.1.1 fazat e procesit te shitjes personale 1. Faza pergatitore: - njohja e produktit - njohja e bleresit - njohja e rapoteve te tyre reciproke 2. Faza e kontaktit te pare 3. Faza e hulumtimit te nevojave te konsumatoreve 4. Faza e preznatimit te produktit 5. Faza be zgjedhjes se kundershtimeve 6. Faza e vendosjes dhe vizita plotesuese 10.2.3. Perparimi i shitjes Nocioni I perparimit te shitjes nuk eshte sqaruar plotesisht ne teorine dhe praktiken e vendeve te ndryshme. Sipas J.Sudarit perparimi I shitjes eshte teresia e aktiviteteve te cilat drejtperdrejt ose terethorazi ndikjone ne te gjithe pjesmarresit ne procesin e kembimit duke I informuar, aftesuar, keshilluar, stimuluar, lehtesuar e shpejtuar shitjen e produkteve.
 • 8. 10.2.4. Publiciteti ekonomik Me publicitet ekonomik kuptojme botimin apo emetimin e informative ne mjetet e komunikimit masiv, qe e pershkruajne punen dhe perpjekjet e ndermarrjes ne fushen e afarizmit ose vlerat e produktit, te cilat informata nuk financohen nga vete ndermarrja. 10.3. Planifikimi i promocionit Sipas Kotlerit faktoret me te rendesishem jane: - Lloji I tregut te produkteve - Fazat e gatishmerise se bleresve per blerje -Fazat e ciklit jetesor te produktit ne treg:  Ne fazen e lansimit  Ne fazen e rritjes  Ne fazen e pjekurise  Ne fazen e ngopjes dhe te degjenerimit
 • 9. 10.4. Strategjite alternative te promocionit Strategjite kryesore te promocionit jane:  Strategjija e shtyrjes  Strategjija e terheqjes  Strategjija e kombinuar Strategjija e shtyrjes I jep shtytje produktit te ndermarrjes nepermjet ndermjetsuesve deri te konsumatori final. Strategjija terheqjes I jep rendesi te madhe reklames nepermjet te se ciles ndikohet ne rritjen e interesimit te konsumatorit final per produktet e caktuar. Strategjia e kombinuar sot ne nje treg dinamik dhe shume te ndryshueshem me se shumti perdoret strategjija e kombinuar e promocionit. 10.5. Perkufizimi dhe format e reklames J. Sudar – reklama eshte nje teresi e veprimeve, e cila perms porosive vizuele, akustike ose te kombinuara I informon konsumatoret per produktet dhe sherbimet e caktuara dhe ndikon te ata qe lirisht ti zgjedhin dhe ti blejn ato produkte. Ne kete perkufizim autori ka nenvizuar dy terma kryesor informimin dhe ndikimin. Infomimi per ekzistimin, karakteristikat dhe llojet e produkteve dhe sherbimeve ne treg. Ndimi per te ndryshuar mendimin, qendrimet dhe sjelljet e konsumatoreve gjate blerjes se produkteve te reklamuar.
 • 10. 10.5.1 Qellimete reklames Qellimet e reklames mund ti klasifikojme ne:  Informative  Bindese  Kujtuese Reklama informative – luan rol te madh ne fazen e lansimit te produktit, ku qellimi kryesor eshte te krijohen kerkesat fillestare. Reklama bindese – eshte e rendesishme ne fazen e pjekurise dhe rritjes se produktit, ku qellimi I reklames eshte te simuloje kerkesen selective per mark ate caktuara te produkteve. Reklama kujtuese – ka rendesi ne fazen e pjekurise dhe ngopjes se produkti, per ta mbrojtur mendimin e konsumatoreve per ato produkte. 10.5.2. Llojet e mediumeve reklamuese 1. Gazeta; 2. Revista 3. Televizioni 4. Radio; 5. Reklama e drejtperdrejte; 6. Mediumet e reja. Gazeta – eshte medium me I perhapur per shperndarjen e porosive reklamuese. Perparsite e rekalmave perms gazettes jane: Revistat - si medium reklamuese kan rol te madh per shperndarjen e porosiv reklamuse deri te konsumatoret potencial te ndermarries ne treg, perparsit e shpalljeve reklamuse te paraqitura ne revista jan te shumta, kurse me krysoret jan: Televizioni – me bashkimin e zerit, fjales se gjall dhe fotografis televizioni I dha ekonomis nje medium te fuqishem reklamues per transmetimin e porosive dhe informacionit. Radio – eshte medium I rendesishem per mbartjen e porosive te caktuara reklamuese, me ane te zerit komunikohet me konsumatoret. Informacionet dhe porosity reklamuese depertojn te qdo konsumator qe eshte I interesuar ti degjoje programet e transmetuara permes radios. Reklama permes postes (reklama e drejtperdrejt) – reklamte drejtperdrejt sipas J.Sudarit kuptojm: Bartjen e porosiv reklamuese permes mjeteve direkte reklamuese, postes, ndarien dhe dhenien e drejtperdrejt ne dore konsumatoreve, si dhe ndarjen ne vend te shtijen dhe ne panaire. Mediumet e reja reklamuese - Zhvillimi gjithnje e me I shpejt I mikroelektronikes hapi mundesi te reja per procesin e komunikimit dhe informimit.
 • 11. 10.5.3. Formimi i buxhetit reklamues