SlideShare a Scribd company logo
UNIVERSITETI I PRISHITNES
FAKULTETI EKONOMIK
Syllabus
LËNDA: MENAXHMENTI I BIZNESIT TË VOGËL DHE TË MESËM
Studimet : Bachellor
Qëllimi i Kursit
Lënda Menaxhmenti i Biznesit të Vogël dhe të Mesëm është dizajnuar që t’i familjarizojë
studentët me konceptet fundamentale të ndërmarrësisë dhe me sfidat me të cilat ballafaqohet
ndërmarrësi në procesin e krijimit, rritjes dhe menaxhimit të biznesit. Qëllim kryesor i këtij
moduli është që studentët të kuptojnë procesin përmes të cilit idetë ndërmarrëse zhvillohen,
implementohen dhe menaxhohen sukseshëm. Moduli do të ketë në fokus zhvillimin e planit të
biznesit.
Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje të:
 Identifikojnë definicionet alternative të ndërmarrësit, ndërmarrësisë dhe bizneseve të vogla
dhe të mesme (BVM).
 Vlerësojnë rolin e ndërmarrësisë dhe BVM në ekonominë kombëtare dhe ndërkombëtare.
 Sqarojnë se si frimat krijohen, zhvillohen dhe rriten dhe se si roli i ndërmarrësit ndryshon në
këtë proces.
 Diferencojnë në mes të fushave të ndryshme të menaxhimit që në fazën e themelimit e deri
të rritja e biznesit.
 Identifikojnë barrierat me të cilat përballen ndërmarrësit dhe mënyrat për tejkalimin e tyre.
 Sqarojnë mjedisin e ndërmarrësisë.
 Përpilojnë një biznes plan solid lidhur me një ide ndërmarrëse.
Metodologjia e mësimdhënies:
Ky modul do të bazohet në ligjerata aktive dhe në punë ekipore të studentëve ldihur me krijimin
e një ndërmarrje potenciale e cila do të rezultojë në një plan biznesi për idenë e tyre
ndërmarrës. Ndër të tjera studentët do të inkurjaohen të realziojnë një viztë në një kompani
(intervistë me një ndërmarrës). Puna grupore dhe individuale gjatë semestrit konsiston me
përfundimin me sukses të dy projekteve nga të cilat njëri është projekt individual kurse tjetri
është projekt grupor. Këto projekte janë:
Projekti 1: Profili i Ndërmarrësit (projekt individual) - Ky është një projekt individual në të
cilin nga ju kërkohet që të zgjedhni një individ që ku konsideroni si ndërmarrës. Çdo person i cili
i përgjigjet definicionit të ndërmarrësit të dhënë në literaturë është i pranueshëm për rast
studimor. Detyra juaj është që të intervistoni këtë person dhe të shkruani një raport (2-3 faqe)
lidhur me profilin e të intervistuarit. Profili përmban interesimin ndërmarrës të personit,
motivimin, të dhënat tjera personale dhe filozofinë e përgjithshme të biznesit (aty ku është e
aplikueshme). Për më tepër ju mund të prashtroni disa pyetje lidhur me mjedisin e biznesit në
Kosovë për të analizuar përceptimet e ndërmarrësit lidhur me këtë mjedis. Ju do të administroni
një pyetësor të ndërmarrësisë të cilin do ta përpiloni në bashkëpunim me profesorin e lëndës.
Për më tepër Ju duhet që t’i kushtoni kujdes që në kuadër të intervistës të mbledhni
informacione lidhur me karakteristikat personale të ndërmarrësit (për shembull biografia
personale dhe familjare, motivet për tu bërë ndërmarrës) si dhe të dhëna të tjera lidhur me atë
se si biznesi është duke performuar aktualisht (për shembull profitabiliteti, rritja, çshtjet e
resurseve humane, produkti dhe shërbimet dhe planet e rritjes për të ardhmen.
Projekti 2: Plani i Biznesit për Krijimin e Biznesit (projekt grupor)
Ky projekt është kryesor në kuadër të këtij moduli. Është një instrument kryesor i të mësuarit
dhe zgjatë gjatë tërë semestrit. Në fund të semestrit secili grup duhet të ketë përpiluar një plan
biznesi për idenë e zgjedhur ndërmarrëse. Studentët do të punojnë në grupe prej 3 ose 4
persona. Ky projekt kërkon që të jeni të familjarizuar me koncepte bazike të kontabilitetit dhe
fianancave. Grupi duhet që të shkruaj aspekte të ndryshme të biznesit të propozuar për
themelim. Nga grupi kërkohet që herë pas here të bëjë prezentime të pjesëve të ndryshme të
planit të biznesit.
Litaratura bazë që duhet ta përdorin studentët:
TITULLI AUTORI BOTUESI DATA
Biznesi i Vogël dhe i
Mesëm: Krijimi,
Menaxhimi dhe Rritja e
Bizneseve,
M. Mustafa, E. Kutllovci,
P. Gashi dhe B.
Krasniqi
Prishtinë: Instituti
Riinvest.
2006
Sipërmarrësia dhe
Menaxhimi i Biznesit të
Vogël
Ariana Çepani Tiranë: Shtëpia Botuese
Pegi.
2001
Litaratura shtesë / rekomanduar:
TITULLI AUTORI BOTUESI DATA
Small Business
Management: An
Entrepreneurial
Emphasis
Longenecker, J, Moore,
C. dhe Petty, W.
Thomson South-
Western.
2003
Entrepreneurship and
Small Firms
Deakins, D. dhe Freel,
M.
3rd
edition, McGraw
Hill.
2003
Plani i mësimit për një semestër:
Java e parë: Ndërmarrësa dhe BVM në ekonominë kombëtare
Java e dytë: Idetë mbi ndërmarësinë
Java e tretë: Motivet për ndërmarrësi
Java e katërt: Variantet e ndërmarrësisë
Java e pestë: Gjenerimi i ideve ndërmarrëse dhe teknikat për selektimin e tyre
Java e gjashtë: Punë ekipore (prezentimi i ideve ndërmarrëse)
Java e shtatë: Plani i Biznesit
Java e tetë: Format e organizmit të biznesit
Java e nëntë: Krijimi i vizionit dhe misionit të biznesit
Java e dhjetë: SWOT analiza dhe mjedisi i biznesit
Java e njëmbëdhjetë: Plani i marketingut-analiza e tregut
Java e dymbëdhjetë: Plani financiar – analiza financiare
Java e trembëdhjetë: Plani implementues (aksional)
Java e katërmbëdhjetë: Ndërmarrësia dhe zhvillimi i BVM-ve në Kosovë (Roli i qeverisë
dhe organizatave joqeveriatre)
Java e pesëmbdhjetë: Testi 1
Detyrat (aktivitetet e mësimnxënjes) të cilat do të vlerësohen në orët mësimore:
Metodat e vlerësimit:
Provimi final do të përmban disa pyetje që duhet të shkruhen në formë të eses së shkurtër. Në
shkrimin e pyetjes-eses studentët duhet të jenë bindës në parashtrimin e fakteve duke
dëshmuar se ata kanë njohuri rreth problemeve që shqyrtohen dhe mënyrave për zgjidhjen e
tyre. Për studentët e rregullt gjatë vitit akademik notimi do të organizohet një test për Vlerësimi
përfundimtar do të varet nga mesatarja e të gjitha aktiviteteve: testit, projektit individual dhe atij
grupor. Secili aktivitet ka numër të caktuar të pikëve. (Vërejtje: Pa përfundimin me sukses të
gjitha aktiviteteve studenti nuk mund ta kalojë provimin dhe se duhet ti nënshtrohet provimit
përfundimtar. Po ashtu nëse studenti nuk i përfundon të gjitha aktivitetet me sukses duhet t’i
nënshtrohet provimit të rregullt).
Ndërtimi i Notës:
Për të përfunduar me sukses këtë modul studentët duhet që të dorëzojnë dy projektet dhe të
përfundojnë me sukses provimin final. Pesha e secilit projekt dhe provimit përfundimtar është
dhënë në vijim:
Projekti 1 Projekti 1 Provimi Final Gjithsej
20% 20% 60% 100%
Nota përfundimtare përcaktohet nga mesatarja e ponderuar e notave të marra nga secili
aktivitet i lartëshënuar. Për të përfunduar me sukses këtë modul studentët duhet të arrijnë së
paku notën minimale prej 50% në provimin final, së paku 50% në projektin 1 dhe 2 ose më
shumë në tërë modulin. Studentët këshillohen që mos të hyjnë në provim pa përfundimin me
sukses të dy projekteve.
Vlerësimi përfundimtar i studentit llogaritet sipas mënyrave të mësipërme, ndërsa nga kufijtë e
mëposhtëm të pikëve fitohen notat:

More Related Content

What's hot

Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesekonomia
 
Punim seminarik lënda organizimi i ndërmarrjes tema ndërmarrësia dhe menaxhi...
Punim seminarik lënda organizimi i ndërmarrjes tema ndërmarrësia dhe menaxhi...Punim seminarik lënda organizimi i ndërmarrjes tema ndërmarrësia dhe menaxhi...
Punim seminarik lënda organizimi i ndërmarrjes tema ndërmarrësia dhe menaxhi...Shpejtim Rudi
 
BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
Saimir Ciraku
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeRamadan Ademi
 
Menaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti HyrjeMenaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti HyrjeMenaxherat
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
fatonbajrami1
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...fakete duraku
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Shpejtim Rudi
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikcoupletea
 
Teze Menaxhim Strategjik,
Teze Menaxhim Strategjik, Teze Menaxhim Strategjik,
Teze Menaxhim Strategjik,
mami
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitMenaxherat
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Punim mbi organizimin e nje ndermarrje
Punim mbi organizimin e nje ndermarrjePunim mbi organizimin e nje ndermarrje
Punim mbi organizimin e nje ndermarrjeMustaf Ameti
 
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
Akademia Profesionale E Biznesit
 
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 

What's hot (20)

Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
Punim seminarik lënda organizimi i ndërmarrjes tema ndërmarrësia dhe menaxhi...
Punim seminarik lënda organizimi i ndërmarrjes tema ndërmarrësia dhe menaxhi...Punim seminarik lënda organizimi i ndërmarrjes tema ndërmarrësia dhe menaxhi...
Punim seminarik lënda organizimi i ndërmarrjes tema ndërmarrësia dhe menaxhi...
 
BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
 
Menaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti HyrjeMenaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti Hyrje
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Provime të zgjidhura)
 
Management
ManagementManagement
Management
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
 
Ndermarrsi
NdermarrsiNdermarrsi
Ndermarrsi
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
 
Teze Menaxhim Strategjik,
Teze Menaxhim Strategjik, Teze Menaxhim Strategjik,
Teze Menaxhim Strategjik,
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Punim mbi organizimin e nje ndermarrje
Punim mbi organizimin e nje ndermarrjePunim mbi organizimin e nje ndermarrje
Punim mbi organizimin e nje ndermarrje
 
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
 
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
 

Viewers also liked

Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Fidan Haliti
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
fatonbajrami1
 
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
drilon emini
 
Bazat themelore te programit Matlab
Bazat themelore te programit MatlabBazat themelore te programit Matlab
Bazat themelore te programit Matlab
Besart Vllasa
 
Bazet e menaxhimit
Bazet e menaxhimitBazet e menaxhimit
Bazet e menaxhimitkulla 2010
 
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
BJashari
 
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
Ardenia Flowers
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
fatonbajrami1
 
Punim seminarik : Emri
Punim seminarik : EmriPunim seminarik : Emri
Punim seminarik : Emri
Valmir Nuredini
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
Ermirë Redenica
 
Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme
Ndermarrjet e Vogla dhe te MesmeNdermarrjet e Vogla dhe te Mesme
Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme
Menaxherat
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Menaxherat
 
Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Menaxherat
 

Viewers also liked (20)

Cocoro
CocoroCocoro
Cocoro
 
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
 
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
 
06 doganat
06 doganat06 doganat
06 doganat
 
Bazat themelore te programit Matlab
Bazat themelore te programit MatlabBazat themelore te programit Matlab
Bazat themelore te programit Matlab
 
Bazet e menaxhimit
Bazet e menaxhimitBazet e menaxhimit
Bazet e menaxhimit
 
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
 
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
 
Punim seminarik : Emri
Punim seminarik : EmriPunim seminarik : Emri
Punim seminarik : Emri
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Punimi seminarik
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 
Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme
Ndermarrjet e Vogla dhe te MesmeNdermarrjet e Vogla dhe te Mesme
Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
 
Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011
 

Similar to Menaxhimi i BVM - Syllabus

New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
Xhe Si
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copyXhe Si
 
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxherialeZhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
Diellza Haxhimehmeti
 
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrjeJava 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrjeValdet Shala
 
Java 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreJava 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreValdet Shala
 
Syllabus i lendes ndermarresia dhe nvm mh
Syllabus i lendes ndermarresia dhe nvm  mhSyllabus i lendes ndermarresia dhe nvm  mh
Syllabus i lendes ndermarresia dhe nvm mh
UBT University
 
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfliber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
cvffees
 
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Xhino Brokaj
 
Kerkesa per praktike (lenda iok) (1)
Kerkesa per praktike (lenda iok) (1)Kerkesa per praktike (lenda iok) (1)
Kerkesa per praktike (lenda iok) (1)
blendi ndou
 
Java 4 pronaret e biznesit
Java 4 pronaret e biznesitJava 4 pronaret e biznesit
Java 4 pronaret e biznesitValdet Shala
 
Te nxenit ne vendin e punes
Te nxenit ne vendin e punesTe nxenit ne vendin e punes
Te nxenit ne vendin e punes
Behram Duriqi
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Muhamet Sopa
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesit
koralda
 
Projekt ekonomi
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomiSajad Alla
 
Përpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesitPërpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesitMetiCOm
 
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Eshref Ramadani
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Shpejtim Rudi
 
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jahaProjekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
Lulzim Jaha
 

Similar to Menaxhimi i BVM - Syllabus (20)

New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
 
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxherialeZhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
 
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrjeJava 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
 
Java 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreJava 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesore
 
Syllabus i lendes ndermarresia dhe nvm mh
Syllabus i lendes ndermarresia dhe nvm  mhSyllabus i lendes ndermarresia dhe nvm  mh
Syllabus i lendes ndermarresia dhe nvm mh
 
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfliber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
 
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
 
Blerim Gjoka
Blerim GjokaBlerim Gjoka
Blerim Gjoka
 
Kerkesa per praktike (lenda iok) (1)
Kerkesa per praktike (lenda iok) (1)Kerkesa per praktike (lenda iok) (1)
Kerkesa per praktike (lenda iok) (1)
 
Java 4 pronaret e biznesit
Java 4 pronaret e biznesitJava 4 pronaret e biznesit
Java 4 pronaret e biznesit
 
Te nxenit ne vendin e punes
Te nxenit ne vendin e punesTe nxenit ne vendin e punes
Te nxenit ne vendin e punes
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesit
 
Projekt ekonomi
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomi
 
Përpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesitPërpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesit
 
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
 
Projekt karrier
Projekt karrierProjekt karrier
Projekt karrier
 
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jahaProjekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
 

More from Jozef Nokaj

Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
Jozef Nokaj
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Jozef Nokaj
 
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - LigjërataMenaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Jozef Nokaj
 
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluaraMenaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Jozef Nokaj
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Jozef Nokaj
 
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - LigjërataE drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
Jozef Nokaj
 
Statistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluaraStatistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluara
Jozef Nokaj
 
Statistika - Ushtrime
Statistika - UshtrimeStatistika - Ushtrime
Statistika - Ushtrime
Jozef Nokaj
 
Kontabiliteti i
Kontabiliteti iKontabiliteti i
Kontabiliteti i
Jozef Nokaj
 
E drejta biznesore
E drejta biznesoreE drejta biznesore
E drejta biznesore
Jozef Nokaj
 
Sjellje organizative
Sjellje organizativeSjellje organizative
Sjellje organizative
Jozef Nokaj
 

More from Jozef Nokaj (12)

Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
 
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - LigjërataMenaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
 
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluaraMenaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - LigjërataE drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
 
Statistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluaraStatistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluara
 
Statistika - Ushtrime
Statistika - UshtrimeStatistika - Ushtrime
Statistika - Ushtrime
 
Kontabiliteti i
Kontabiliteti iKontabiliteti i
Kontabiliteti i
 
E drejta biznesore
E drejta biznesoreE drejta biznesore
E drejta biznesore
 
Sjellje organizative
Sjellje organizativeSjellje organizative
Sjellje organizative
 

Menaxhimi i BVM - Syllabus

 • 1. UNIVERSITETI I PRISHITNES FAKULTETI EKONOMIK Syllabus LËNDA: MENAXHMENTI I BIZNESIT TË VOGËL DHE TË MESËM Studimet : Bachellor Qëllimi i Kursit Lënda Menaxhmenti i Biznesit të Vogël dhe të Mesëm është dizajnuar që t’i familjarizojë studentët me konceptet fundamentale të ndërmarrësisë dhe me sfidat me të cilat ballafaqohet ndërmarrësi në procesin e krijimit, rritjes dhe menaxhimit të biznesit. Qëllim kryesor i këtij moduli është që studentët të kuptojnë procesin përmes të cilit idetë ndërmarrëse zhvillohen, implementohen dhe menaxhohen sukseshëm. Moduli do të ketë në fokus zhvillimin e planit të biznesit. Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje të:  Identifikojnë definicionet alternative të ndërmarrësit, ndërmarrësisë dhe bizneseve të vogla dhe të mesme (BVM).  Vlerësojnë rolin e ndërmarrësisë dhe BVM në ekonominë kombëtare dhe ndërkombëtare.  Sqarojnë se si frimat krijohen, zhvillohen dhe rriten dhe se si roli i ndërmarrësit ndryshon në këtë proces.  Diferencojnë në mes të fushave të ndryshme të menaxhimit që në fazën e themelimit e deri të rritja e biznesit.  Identifikojnë barrierat me të cilat përballen ndërmarrësit dhe mënyrat për tejkalimin e tyre.  Sqarojnë mjedisin e ndërmarrësisë.  Përpilojnë një biznes plan solid lidhur me një ide ndërmarrëse. Metodologjia e mësimdhënies: Ky modul do të bazohet në ligjerata aktive dhe në punë ekipore të studentëve ldihur me krijimin e një ndërmarrje potenciale e cila do të rezultojë në një plan biznesi për idenë e tyre ndërmarrës. Ndër të tjera studentët do të inkurjaohen të realziojnë një viztë në një kompani (intervistë me një ndërmarrës). Puna grupore dhe individuale gjatë semestrit konsiston me përfundimin me sukses të dy projekteve nga të cilat njëri është projekt individual kurse tjetri është projekt grupor. Këto projekte janë: Projekti 1: Profili i Ndërmarrësit (projekt individual) - Ky është një projekt individual në të cilin nga ju kërkohet që të zgjedhni një individ që ku konsideroni si ndërmarrës. Çdo person i cili i përgjigjet definicionit të ndërmarrësit të dhënë në literaturë është i pranueshëm për rast studimor. Detyra juaj është që të intervistoni këtë person dhe të shkruani një raport (2-3 faqe) lidhur me profilin e të intervistuarit. Profili përmban interesimin ndërmarrës të personit, motivimin, të dhënat tjera personale dhe filozofinë e përgjithshme të biznesit (aty ku është e aplikueshme). Për më tepër ju mund të prashtroni disa pyetje lidhur me mjedisin e biznesit në Kosovë për të analizuar përceptimet e ndërmarrësit lidhur me këtë mjedis. Ju do të administroni një pyetësor të ndërmarrësisë të cilin do ta përpiloni në bashkëpunim me profesorin e lëndës. Për më tepër Ju duhet që t’i kushtoni kujdes që në kuadër të intervistës të mbledhni informacione lidhur me karakteristikat personale të ndërmarrësit (për shembull biografia personale dhe familjare, motivet për tu bërë ndërmarrës) si dhe të dhëna të tjera lidhur me atë se si biznesi është duke performuar aktualisht (për shembull profitabiliteti, rritja, çshtjet e resurseve humane, produkti dhe shërbimet dhe planet e rritjes për të ardhmen.
 • 2. Projekti 2: Plani i Biznesit për Krijimin e Biznesit (projekt grupor) Ky projekt është kryesor në kuadër të këtij moduli. Është një instrument kryesor i të mësuarit dhe zgjatë gjatë tërë semestrit. Në fund të semestrit secili grup duhet të ketë përpiluar një plan biznesi për idenë e zgjedhur ndërmarrëse. Studentët do të punojnë në grupe prej 3 ose 4 persona. Ky projekt kërkon që të jeni të familjarizuar me koncepte bazike të kontabilitetit dhe fianancave. Grupi duhet që të shkruaj aspekte të ndryshme të biznesit të propozuar për themelim. Nga grupi kërkohet që herë pas here të bëjë prezentime të pjesëve të ndryshme të planit të biznesit. Litaratura bazë që duhet ta përdorin studentët: TITULLI AUTORI BOTUESI DATA Biznesi i Vogël dhe i Mesëm: Krijimi, Menaxhimi dhe Rritja e Bizneseve, M. Mustafa, E. Kutllovci, P. Gashi dhe B. Krasniqi Prishtinë: Instituti Riinvest. 2006 Sipërmarrësia dhe Menaxhimi i Biznesit të Vogël Ariana Çepani Tiranë: Shtëpia Botuese Pegi. 2001 Litaratura shtesë / rekomanduar: TITULLI AUTORI BOTUESI DATA Small Business Management: An Entrepreneurial Emphasis Longenecker, J, Moore, C. dhe Petty, W. Thomson South- Western. 2003 Entrepreneurship and Small Firms Deakins, D. dhe Freel, M. 3rd edition, McGraw Hill. 2003 Plani i mësimit për një semestër: Java e parë: Ndërmarrësa dhe BVM në ekonominë kombëtare Java e dytë: Idetë mbi ndërmarësinë Java e tretë: Motivet për ndërmarrësi Java e katërt: Variantet e ndërmarrësisë Java e pestë: Gjenerimi i ideve ndërmarrëse dhe teknikat për selektimin e tyre Java e gjashtë: Punë ekipore (prezentimi i ideve ndërmarrëse) Java e shtatë: Plani i Biznesit Java e tetë: Format e organizmit të biznesit
 • 3. Java e nëntë: Krijimi i vizionit dhe misionit të biznesit Java e dhjetë: SWOT analiza dhe mjedisi i biznesit Java e njëmbëdhjetë: Plani i marketingut-analiza e tregut Java e dymbëdhjetë: Plani financiar – analiza financiare Java e trembëdhjetë: Plani implementues (aksional) Java e katërmbëdhjetë: Ndërmarrësia dhe zhvillimi i BVM-ve në Kosovë (Roli i qeverisë dhe organizatave joqeveriatre) Java e pesëmbdhjetë: Testi 1 Detyrat (aktivitetet e mësimnxënjes) të cilat do të vlerësohen në orët mësimore: Metodat e vlerësimit: Provimi final do të përmban disa pyetje që duhet të shkruhen në formë të eses së shkurtër. Në shkrimin e pyetjes-eses studentët duhet të jenë bindës në parashtrimin e fakteve duke dëshmuar se ata kanë njohuri rreth problemeve që shqyrtohen dhe mënyrave për zgjidhjen e tyre. Për studentët e rregullt gjatë vitit akademik notimi do të organizohet një test për Vlerësimi përfundimtar do të varet nga mesatarja e të gjitha aktiviteteve: testit, projektit individual dhe atij grupor. Secili aktivitet ka numër të caktuar të pikëve. (Vërejtje: Pa përfundimin me sukses të gjitha aktiviteteve studenti nuk mund ta kalojë provimin dhe se duhet ti nënshtrohet provimit përfundimtar. Po ashtu nëse studenti nuk i përfundon të gjitha aktivitetet me sukses duhet t’i nënshtrohet provimit të rregullt). Ndërtimi i Notës: Për të përfunduar me sukses këtë modul studentët duhet që të dorëzojnë dy projektet dhe të përfundojnë me sukses provimin final. Pesha e secilit projekt dhe provimit përfundimtar është dhënë në vijim: Projekti 1 Projekti 1 Provimi Final Gjithsej 20% 20% 60% 100% Nota përfundimtare përcaktohet nga mesatarja e ponderuar e notave të marra nga secili aktivitet i lartëshënuar. Për të përfunduar me sukses këtë modul studentët duhet të arrijnë së paku notën minimale prej 50% në provimin final, së paku 50% në projektin 1 dhe 2 ose më shumë në tërë modulin. Studentët këshillohen që mos të hyjnë në provim pa përfundimin me sukses të dy projekteve. Vlerësimi përfundimtar i studentit llogaritet sipas mënyrave të mësipërme, ndërsa nga kufijtë e mëposhtëm të pikëve fitohen notat: