SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
KONSEP TARBIYAH, TA’LIM
& TADRIS DALAM AL-
QUR’AN
BY : SYARIFATUL MARWIYAH
CAPAIAN PEMBELAJARAN
MATA KULIAH TAFSIR
TARBAWI
CP SIKAP DAN TATA NILAI :
1. Mahasiswa mampu meningkatkan
takwa kepada tuhan yang maha
esa dan mampu menunjukkan
sikap religious‘. (S1)
CP PENGETAHUAN :
1. Mahasiswa mampu mengetahui,
memahami dan mengaplikan
makna dari “TARBIYAH, TA’LIM
& TADRIS” dalam kehidupan
sehari-hari. (P4 & P5)
2. Mahasiswa mampu
menganalisis makna dari
“TARBIYAH, TA’LIM & TADRIS”
dari bererapa ayat dalam al-
quran. (P4 & P5)
3. Mahasiswa mampu
merumuskan makna dari
“TARBIYAH, TA’LIM & TADRIS”
dari beberapa ayat dalam al-
quran. (P4 & P5)
CP KETERAMPILAN
UMUM :
1. Mahasiswa mampu membaca
tafsir dengan baik. (KU 12)
CP KETERAMPILAN
KHUSUS :
1. Mahasiswa mampu merujuk
materi pembelajaran tentang
konsep “TARBIYAH, TA’LIM &
TADRIS” pada referensi utama
yakni kitab-kitab turast yakni
kitab tafsir karya ulama’-ulama’
Islam yang terkemuka di timur
tengah maupun di nusantara.
(KK 11)
2. Mahasiswa mampu menerapkan
konsep “TARBIYAH, TA’LIM &
TADRIS” dalam mengajar. (KK
4)
KONSEP TARBIYAH, TA’LIM DAN TADRIS
DALAM AL-QURAN
.4
‫الرحمن‬
3
,
4
.5
‫الكهف‬
66
.6
‫األنعام‬
105
,
165
.1
‫الفاتحة‬
2
.2
‫اإلسراء‬
24
.3
‫البقرة‬
31
KONSEP TARBIYAH, TA’LIM DAN TADRIS
DALAM AL-QURAN
‫تدريس‬
‫األنعام‬
105,156
‫عمران‬ ‫ال‬
79
‫القلم‬
37
‫سباء‬
44
‫تعليم‬
‫البقرة‬
31
‫الرحمن‬
2,4
‫الكهف‬
66
‫تربية‬
‫الفاتحة‬
2
‫اإلسراء‬
24
GUNAKAN KAMUS
FATHUR RAHMAN
UNTUK MENCARI
AYAT-AYAT
ALQURAN
KONSEP TARBIYAH DALAM AL-QURAN
•
‫ٱلر‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ل‬ُّ‫ذ‬‫ٱل‬ َ‫ح‬‫َا‬‫ن‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ۡ
‫ض‬ِ‫ف‬ ۡ
‫ٱخ‬ َ‫و‬
ِ‫ب‬‫ر‬ ‫ل‬ُ‫ق‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫م‬ ۡ
‫ح‬
ۡ‫م‬َ‫ح‬ ۡ
‫ٱر‬
‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬
‫ا‬ ٗ
‫ير‬ِ‫غ‬َ‫ص‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬َ‫ي‬‫ب‬ َ‫ر‬
٢٤
• 24. DAN RENDAHKANLAH DIRIMU
TERHADAP MEREKA BERDUA DENGAN
PENUH KESAYANGAN DAN
UCAPKANLAH: "WAHAI TUHANKU,
KASIHILAH MEREKA KEDUANYA,
SEBAGAIMANA MEREKA BERDUA
TELAH MENDIDIK AKU WAKTU KECIL“
(AL-ISRA’ 24)
•
َ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ل‬ََٰ‫ع‬ۡ‫ٱل‬ ِ‫ب‬َ‫ر‬ ِ ِ
‫ّلِل‬ ُ‫د‬ ۡ‫م‬َ‫ح‬ۡ‫ٱل‬
٢
• 2. SEGALA PUJI BAGI ALLAH, TUHAN
SEMESTA ALAM
( AL-FATIHAH AYAT 2)
KONSEP TA’LIM DALAM AL-QURAN
•
َ‫ان‬َ‫ء‬ ۡ
‫ر‬ُ‫ق‬ۡ‫ٱل‬ َ‫م‬‫ل‬َ‫ع‬
٢
• 2. YANG TELAH MENGAJARKAN AL
QURAN
•
َ‫ان‬َ‫ي‬َ‫ب‬ۡ‫ٱل‬ ُ‫ه‬َ‫م‬‫ل‬َ‫ع‬
٤
• 4. MENGAJARNYA PANDAI BERBICARA
(AL-RAHMAN AYAT 2-3)
•
َ‫ع‬ ‫م‬ُ‫ث‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫ء‬ٓ‫ا‬َ‫م‬ۡ‫س‬َ ۡ
‫ٱأل‬ َ‫م‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ء‬ َ‫م‬‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬
‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ض‬ َ‫ر‬
ِ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬
ََٰٓ‫ل‬َ‫م‬ۡ‫ٱل‬
‫ي‬ِ‫ن‬‫و‬ِ‫ب‬ۢ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬
ِ‫ق‬ِ‫د‬ ََٰ‫ص‬ ۡ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ‫ء‬ٓ َ
‫َُل‬‫ؤ‬ََٰٓ‫ه‬ ِ‫ء‬ٓ‫ا‬َ‫م‬ۡ‫س‬َ‫أ‬ِ‫ب‬
َ‫ين‬
٣١
• 31. DAN DIA MENGAJARKAN KEPADA
ADAM NAMA-NAMA (BENDA-BENDA)
SELURUHNYA, KEMUDIAN
MENGEMUKAKANNYA KEPADA PARA
MALAIKAT LALU BERFIRMAN:
"SEBUTKANLAH KEPADA-KU NAMA
BENDA-BENDA ITU JIKA KAMU MAMANG
BENAR ORANG-ORANG YANG BENAR!
(AL-BAQARAH AYAT 31
•
‫م‬ِ‫م‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ َٰٓ
‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬‫ت‬َ‫أ‬ ۡ
‫َل‬‫ه‬ َٰ
‫ى‬َ‫س‬‫و‬ُ‫م‬ ‫ُۥ‬‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬
‫ا‬ٗ‫د‬ۡ‫د‬ُ‫ر‬ َ ۡ‫م‬ِ‫ل‬ُ‫ع‬ ‫ا‬
٦٦
•
66. MUSA BERKATA KEPADA KHIDHR: "BOLEHKAH AKU MENGIKUTIMU SUPAYA
KAMU MENGAJARKAN KEPADAKU ILMU YANG BENAR DI ANTARA ILMU-ILMU
YANG TELAH DIAJARKAN KEPADAMU?
(AL-KAHFI 66)
KONSEP TADRIS DALAM AL-QURAN
•
ُ‫ب‬ََٰ‫ت‬ِ‫ك‬ۡ‫ٱل‬ َ‫ل‬ ِ
‫نز‬ُ‫أ‬ ٓ‫ا‬َ‫م‬‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫ا‬ ٓ‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬
ۡ‫ي‬َ‫ت‬َ‫ف‬ِ‫ئ‬ٓ‫ا‬َ‫ط‬ َٰ
‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬
َ‫ق‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ن‬
‫ا‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ل‬ۡ‫ب‬
َ‫ين‬ِ‫ل‬ِ‫ف‬ََٰ‫غ‬َ‫ل‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫س‬‫ا‬ َ‫ِر‬‫د‬ ‫ن‬َ‫ع‬
١٥٦
• 156. (KAMI TURUNKAN AL-QURAN
ITU) AGAR KAMU (TIDAK)
MENGATAKAN: "BAHWA KITAB ITU
HANYA DITURUNKAN KEPADA DUA
GOLONGAN SAJA SEBELUM KAMI, DAN
SESUNGGUHNYA KAMI TIDAK
MEMPERHATIKAN APA YANG MEREKA
BACA
)AL-AN’AM 156)
•
ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ِ ََٰ‫ي‬ٓ ۡ
‫ٱأل‬ ُ‫ف‬ ِ
‫ر‬َ‫ص‬ُ‫ن‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ََٰ‫ذ‬َ‫ك‬ َ‫و‬
َ‫ب‬ُ‫ن‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ َ ۡ‫س‬َ‫ر‬َ‫د‬
‫م‬ ۡ
‫و‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ ‫ُۥ‬‫ه‬َ‫ن‬ِ‫ي‬
َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ۡ‫ع‬َ‫ي‬
١٠٥
• 105. DEMIKIANLAH KAMI MENGULANG-
ULANGI AYAT-AYAT KAMI SUPAYA (ORANG-
ORANG YANG BERIMAN MENDAPAT
PETUNJUK) DAN SUPAYA ORANG-ORANG
MUSYRIK MENGATAKAN: "KAMU TELAH
MEMPELAJARI AYAT-AYAT ITU (DARI AHLI
KITAB)", DAN SUPAYA KAMI MENJELASKAN
AL QURAN ITU KEPADA ORANG-ORANG
YANG MENGETAHUI
(AL-AN’AM AYAT 105)
•
َ‫م‬ۡ‫ك‬ُ‫ح‬ۡ‫ٱل‬ َ‫و‬ َ‫ب‬ََٰ‫ت‬ِ‫ك‬ۡ‫ٱل‬ ُ‫ٱّلِل‬ ُ‫ه‬َ‫ي‬ِ‫ت‬ ۡ
‫ؤ‬ُ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ٍ
‫َر‬‫د‬َ‫ب‬ِ‫ل‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬
َ‫ي‬ ‫م‬ُ‫ث‬ َ‫ة‬‫و‬ُ‫ب‬ُّ‫ن‬‫ٱل‬ َ‫و‬
ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ا‬ٗ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬ ِ
‫اس‬‫لن‬ِ‫ل‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬
ُ‫ك‬ ‫ن‬ِ‫ك‬ََٰ‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ٱّلِل‬ ِ‫ُون‬‫د‬ ‫ن‬
ۡ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫ۧن‬ِ‫ي‬ِ‫ن‬َٰ‫ب‬ َ‫ر‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬‫و‬
َ‫ون‬ُ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ت‬
َ‫ون‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ۡ‫د‬َ‫ت‬ ۡ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫و‬ َ‫ب‬ََٰ‫ت‬ِ‫ك‬ۡ‫ٱل‬
٧٩
• 79. TIDAK WAJAR BAGI SESEORANG MANUSIA YANG ALLAH BERIKAN KEPADANYA
AL KITAB, HIKMAH DAN KENABIAN, LALU DIA BERKATA KEPADA MANUSIA:
"HENDAKLAH KAMU MENJADI PENYEMBAH-PENYEMBAHKU BUKAN PENYEMBAH
ALLAH". AKAN TETAPI (DIA BERKATA): "HENDAKLAH KAMU MENJADI ORANG-
ORANG RABBANI, KARENA KAMU SELALU MENGAJARKAN AL KITAB DAN
DISEBABKAN KAMU TETAP MEMPELAJARINYA.
(ALI IMRAN 79)
•
ُ‫س‬ُ‫ر‬ۡ‫د‬َ‫ي‬ ‫ب‬ُ‫ت‬ُ‫ك‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ه‬ََٰ‫ن‬ۡ‫ي‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬ ٓ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬
ۡ‫ل‬َ‫س‬ ۡ
‫ر‬َ‫أ‬ ٓ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ۖ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬
َ‫ل‬ِ‫إ‬ ٓ‫ا‬َ‫ن‬
‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ۡ‫ب‬َ‫ق‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ۡ‫ي‬
‫ِير‬‫ذ‬‫ن‬
٤٤
• 44. DAN KAMI TIDAK PERNAH
MEMBERIKAN KEPADA MEREKA
KITAB-KITAB YANG MEREKA BACA
DAN SEKALI-KALI TIDAK PERNAH
(PULA) MENGUTUS KEPADA MEREKA
SEBELUM KAMU SEORANG PEMBERI
PERINGATANPUN
•
َ‫ون‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ۡ‫د‬َ‫ت‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ٞ
‫ب‬ََٰ‫ت‬ِ‫ك‬ ۡ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ۡ‫م‬َ‫أ‬
٣٧
• 37. ATAU ADAKAH KAMU
MEMPUNYAI SEBUAH KITAB (YANG
DITURUNKAN ALLAH) YANG KAMU
MEMBACANYA?
(AL-QALAM 37)
SEMOGA BERMANFAAT

More Related Content

What's hot

Konsep tujuan pendidikan islam
Konsep tujuan pendidikan islamKonsep tujuan pendidikan islam
Konsep tujuan pendidikan islam
yulis redmeblack
 
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
Marhamah Saleh
 
Ulumul hadits
Ulumul haditsUlumul hadits
Ulumul hadits
Moh Yakub
 
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur RasyidinModul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Istna Zakia Iriana
 
Akhlak Tercela power point
Akhlak Tercela power pointAkhlak Tercela power point
Akhlak Tercela power point
sknramadhaniah
 

What's hot (20)

Konsep tujuan pendidikan islam
Konsep tujuan pendidikan islamKonsep tujuan pendidikan islam
Konsep tujuan pendidikan islam
 
Ppt tasawuf
Ppt tasawufPpt tasawuf
Ppt tasawuf
 
MAhkum Fih dan Mahkum Alaih
MAhkum Fih dan Mahkum AlaihMAhkum Fih dan Mahkum Alaih
MAhkum Fih dan Mahkum Alaih
 
Tafsir bil ma’tsur, tafsir bir ra’yi dan 2 blogss
Tafsir bil ma’tsur, tafsir bir ra’yi dan 2 blogssTafsir bil ma’tsur, tafsir bir ra’yi dan 2 blogss
Tafsir bil ma’tsur, tafsir bir ra’yi dan 2 blogss
 
Kurikulum pendidikan islam
Kurikulum pendidikan islamKurikulum pendidikan islam
Kurikulum pendidikan islam
 
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
 
Macam-macam Qaulan
Macam-macam QaulanMacam-macam Qaulan
Macam-macam Qaulan
 
Ulumul hadits
Ulumul haditsUlumul hadits
Ulumul hadits
 
Hijrah nabi ke madinah
Hijrah nabi ke madinahHijrah nabi ke madinah
Hijrah nabi ke madinah
 
Tasyri pada masa_nabi_saw
Tasyri pada masa_nabi_sawTasyri pada masa_nabi_saw
Tasyri pada masa_nabi_saw
 
PPT Penyembelihan Hewan Qurban dan Aqiqah
PPT Penyembelihan Hewan Qurban dan AqiqahPPT Penyembelihan Hewan Qurban dan Aqiqah
PPT Penyembelihan Hewan Qurban dan Aqiqah
 
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAHDAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
 
Akhlak terhadap diri sendiri
Akhlak terhadap diri sendiriAkhlak terhadap diri sendiri
Akhlak terhadap diri sendiri
 
Ijtihad
IjtihadIjtihad
Ijtihad
 
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur RasyidinModul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
 
Pengertian Ilmu Pendidikan Islam
Pengertian Ilmu Pendidikan IslamPengertian Ilmu Pendidikan Islam
Pengertian Ilmu Pendidikan Islam
 
RPS IPI - 2022-2023.pdf
RPS IPI - 2022-2023.pdfRPS IPI - 2022-2023.pdf
RPS IPI - 2022-2023.pdf
 
Naskh mansukh
Naskh mansukhNaskh mansukh
Naskh mansukh
 
Akhlak Tercela power point
Akhlak Tercela power pointAkhlak Tercela power point
Akhlak Tercela power point
 
Tasyri' masa sahabat
Tasyri' masa sahabatTasyri' masa sahabat
Tasyri' masa sahabat
 

More from Syarifatul Marwiyah

2023- Format Tugas Akhir Pengembangan Model dan Media Pembelajaran PAI.pptx
2023- Format Tugas Akhir Pengembangan Model dan Media Pembelajaran PAI.pptx2023- Format Tugas Akhir Pengembangan Model dan Media Pembelajaran PAI.pptx
2023- Format Tugas Akhir Pengembangan Model dan Media Pembelajaran PAI.pptx
Syarifatul Marwiyah
 

More from Syarifatul Marwiyah (20)

Pendidikan karakter ASWAJA (Video) Pascasarjana B UAS KENCONG JEMBER 2023.pptx
Pendidikan karakter ASWAJA (Video) Pascasarjana B UAS KENCONG JEMBER 2023.pptxPendidikan karakter ASWAJA (Video) Pascasarjana B UAS KENCONG JEMBER 2023.pptx
Pendidikan karakter ASWAJA (Video) Pascasarjana B UAS KENCONG JEMBER 2023.pptx
 
Manajemen Pesantren- book chapter- 2023.
Manajemen Pesantren- book chapter- 2023.Manajemen Pesantren- book chapter- 2023.
Manajemen Pesantren- book chapter- 2023.
 
Corak Budaya Pesantren di Indonesia-.pdf
Corak Budaya Pesantren di Indonesia-.pdfCorak Budaya Pesantren di Indonesia-.pdf
Corak Budaya Pesantren di Indonesia-.pdf
 
BUKU KISAH INSPIRATIF MENGGAPAI DOKTOR.pdf
BUKU KISAH INSPIRATIF MENGGAPAI DOKTOR.pdfBUKU KISAH INSPIRATIF MENGGAPAI DOKTOR.pdf
BUKU KISAH INSPIRATIF MENGGAPAI DOKTOR.pdf
 
RPS PENGANTAR STUDI ISLAM_PGMI2023.docx
RPS PENGANTAR STUDI ISLAM_PGMI2023.docxRPS PENGANTAR STUDI ISLAM_PGMI2023.docx
RPS PENGANTAR STUDI ISLAM_PGMI2023.docx
 
RPS ILMU PENDIDIKAN ISLAM_PAI2023.docx
RPS ILMU PENDIDIKAN ISLAM_PAI2023.docxRPS ILMU PENDIDIKAN ISLAM_PAI2023.docx
RPS ILMU PENDIDIKAN ISLAM_PAI2023.docx
 
SKL-CPL PRODI PAI.pptx
SKL-CPL PRODI PAI.pptxSKL-CPL PRODI PAI.pptx
SKL-CPL PRODI PAI.pptx
 
SKL-CPL PRODI PGMI.pptx
SKL-CPL PRODI PGMI.pptxSKL-CPL PRODI PGMI.pptx
SKL-CPL PRODI PGMI.pptx
 
PPL 2 PEMBEKALAN MAHASISWA.pptx
PPL 2 PEMBEKALAN MAHASISWA.pptxPPL 2 PEMBEKALAN MAHASISWA.pptx
PPL 2 PEMBEKALAN MAHASISWA.pptx
 
RPS PENGANTAR STUDI ISLAM_BKPI2023 (1).docx
RPS PENGANTAR STUDI ISLAM_BKPI2023 (1).docxRPS PENGANTAR STUDI ISLAM_BKPI2023 (1).docx
RPS PENGANTAR STUDI ISLAM_BKPI2023 (1).docx
 
SKL CPL PRODI BKPI.pptx
SKL CPL PRODI BKPI.pptxSKL CPL PRODI BKPI.pptx
SKL CPL PRODI BKPI.pptx
 
seminar proposal litapdimas DIKTIS TA 2023.pptx
seminar proposal litapdimas DIKTIS TA 2023.pptxseminar proposal litapdimas DIKTIS TA 2023.pptx
seminar proposal litapdimas DIKTIS TA 2023.pptx
 
Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017.pdf
Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017.pdfPermenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017.pdf
Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017.pdf
 
PP 37 Tahun 2009 DOSEN.pdf
PP 37 Tahun 2009 DOSEN.pdfPP 37 Tahun 2009 DOSEN.pdf
PP 37 Tahun 2009 DOSEN.pdf
 
PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.pdf
PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.pdfPENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.pdf
PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.pdf
 
UU Nomor 14 Tahun 2005.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2005.pdfUU Nomor 14 Tahun 2005.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2005.pdf
 
PPT MEDIA PEMBELAJARAN - PASCASARJANA 2023.pdf
PPT MEDIA PEMBELAJARAN - PASCASARJANA 2023.pdfPPT MEDIA PEMBELAJARAN - PASCASARJANA 2023.pdf
PPT MEDIA PEMBELAJARAN - PASCASARJANA 2023.pdf
 
PENGEMBANGAN MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN PAI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PA...
PENGEMBANGAN MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN PAI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PA...PENGEMBANGAN MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN PAI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PA...
PENGEMBANGAN MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN PAI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PA...
 
2023- Format Tugas Akhir Pengembangan Model dan Media Pembelajaran PAI.pptx
2023- Format Tugas Akhir Pengembangan Model dan Media Pembelajaran PAI.pptx2023- Format Tugas Akhir Pengembangan Model dan Media Pembelajaran PAI.pptx
2023- Format Tugas Akhir Pengembangan Model dan Media Pembelajaran PAI.pptx
 
Model-model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru).pptx
Model-model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru).pptxModel-model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru).pptx
Model-model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru).pptx
 

Konsep Tarbiyah, Ta'lim & Tadris dalam Al-Qur'an

 • 1. KONSEP TARBIYAH, TA’LIM & TADRIS DALAM AL- QUR’AN BY : SYARIFATUL MARWIYAH
 • 2. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH TAFSIR TARBAWI CP SIKAP DAN TATA NILAI : 1. Mahasiswa mampu meningkatkan takwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religious‘. (S1)
 • 3. CP PENGETAHUAN : 1. Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan mengaplikan makna dari “TARBIYAH, TA’LIM & TADRIS” dalam kehidupan sehari-hari. (P4 & P5) 2. Mahasiswa mampu menganalisis makna dari “TARBIYAH, TA’LIM & TADRIS” dari bererapa ayat dalam al- quran. (P4 & P5) 3. Mahasiswa mampu merumuskan makna dari “TARBIYAH, TA’LIM & TADRIS” dari beberapa ayat dalam al- quran. (P4 & P5) CP KETERAMPILAN UMUM : 1. Mahasiswa mampu membaca tafsir dengan baik. (KU 12) CP KETERAMPILAN KHUSUS : 1. Mahasiswa mampu merujuk materi pembelajaran tentang konsep “TARBIYAH, TA’LIM & TADRIS” pada referensi utama yakni kitab-kitab turast yakni kitab tafsir karya ulama’-ulama’ Islam yang terkemuka di timur tengah maupun di nusantara. (KK 11) 2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep “TARBIYAH, TA’LIM & TADRIS” dalam mengajar. (KK 4)
 • 4. KONSEP TARBIYAH, TA’LIM DAN TADRIS DALAM AL-QURAN .4 ‫الرحمن‬ 3 , 4 .5 ‫الكهف‬ 66 .6 ‫األنعام‬ 105 , 165 .1 ‫الفاتحة‬ 2 .2 ‫اإلسراء‬ 24 .3 ‫البقرة‬ 31
 • 5. KONSEP TARBIYAH, TA’LIM DAN TADRIS DALAM AL-QURAN ‫تدريس‬ ‫األنعام‬ 105,156 ‫عمران‬ ‫ال‬ 79 ‫القلم‬ 37 ‫سباء‬ 44 ‫تعليم‬ ‫البقرة‬ 31 ‫الرحمن‬ 2,4 ‫الكهف‬ 66 ‫تربية‬ ‫الفاتحة‬ 2 ‫اإلسراء‬ 24
 • 6. GUNAKAN KAMUS FATHUR RAHMAN UNTUK MENCARI AYAT-AYAT ALQURAN
 • 7. KONSEP TARBIYAH DALAM AL-QURAN • ‫ٱلر‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ل‬ُّ‫ذ‬‫ٱل‬ َ‫ح‬‫َا‬‫ن‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ۡ ‫ض‬ِ‫ف‬ ۡ ‫ٱخ‬ َ‫و‬ ِ‫ب‬‫ر‬ ‫ل‬ُ‫ق‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫م‬ ۡ ‫ح‬ ۡ‫م‬َ‫ح‬ ۡ ‫ٱر‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬ ‫ا‬ ٗ ‫ير‬ِ‫غ‬َ‫ص‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬َ‫ي‬‫ب‬ َ‫ر‬ ٢٤ • 24. DAN RENDAHKANLAH DIRIMU TERHADAP MEREKA BERDUA DENGAN PENUH KESAYANGAN DAN UCAPKANLAH: "WAHAI TUHANKU, KASIHILAH MEREKA KEDUANYA, SEBAGAIMANA MEREKA BERDUA TELAH MENDIDIK AKU WAKTU KECIL“ (AL-ISRA’ 24) • َ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ل‬ََٰ‫ع‬ۡ‫ٱل‬ ِ‫ب‬َ‫ر‬ ِ ِ ‫ّلِل‬ ُ‫د‬ ۡ‫م‬َ‫ح‬ۡ‫ٱل‬ ٢ • 2. SEGALA PUJI BAGI ALLAH, TUHAN SEMESTA ALAM ( AL-FATIHAH AYAT 2)
 • 8. KONSEP TA’LIM DALAM AL-QURAN • َ‫ان‬َ‫ء‬ ۡ ‫ر‬ُ‫ق‬ۡ‫ٱل‬ َ‫م‬‫ل‬َ‫ع‬ ٢ • 2. YANG TELAH MENGAJARKAN AL QURAN • َ‫ان‬َ‫ي‬َ‫ب‬ۡ‫ٱل‬ ُ‫ه‬َ‫م‬‫ل‬َ‫ع‬ ٤ • 4. MENGAJARNYA PANDAI BERBICARA (AL-RAHMAN AYAT 2-3) • َ‫ع‬ ‫م‬ُ‫ث‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫ء‬ٓ‫ا‬َ‫م‬ۡ‫س‬َ ۡ ‫ٱأل‬ َ‫م‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ء‬ َ‫م‬‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ض‬ َ‫ر‬ ِ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ ََٰٓ‫ل‬َ‫م‬ۡ‫ٱل‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫و‬ِ‫ب‬ۢ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ِ‫ق‬ِ‫د‬ ََٰ‫ص‬ ۡ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ‫ء‬ٓ َ ‫َُل‬‫ؤ‬ََٰٓ‫ه‬ ِ‫ء‬ٓ‫ا‬َ‫م‬ۡ‫س‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ين‬ ٣١ • 31. DAN DIA MENGAJARKAN KEPADA ADAM NAMA-NAMA (BENDA-BENDA) SELURUHNYA, KEMUDIAN MENGEMUKAKANNYA KEPADA PARA MALAIKAT LALU BERFIRMAN: "SEBUTKANLAH KEPADA-KU NAMA BENDA-BENDA ITU JIKA KAMU MAMANG BENAR ORANG-ORANG YANG BENAR! (AL-BAQARAH AYAT 31
 • 9. • ‫م‬ِ‫م‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ َٰٓ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬‫ت‬َ‫أ‬ ۡ ‫َل‬‫ه‬ َٰ ‫ى‬َ‫س‬‫و‬ُ‫م‬ ‫ُۥ‬‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ا‬ٗ‫د‬ۡ‫د‬ُ‫ر‬ َ ۡ‫م‬ِ‫ل‬ُ‫ع‬ ‫ا‬ ٦٦ • 66. MUSA BERKATA KEPADA KHIDHR: "BOLEHKAH AKU MENGIKUTIMU SUPAYA KAMU MENGAJARKAN KEPADAKU ILMU YANG BENAR DI ANTARA ILMU-ILMU YANG TELAH DIAJARKAN KEPADAMU? (AL-KAHFI 66)
 • 10. KONSEP TADRIS DALAM AL-QURAN • ُ‫ب‬ََٰ‫ت‬ِ‫ك‬ۡ‫ٱل‬ َ‫ل‬ ِ ‫نز‬ُ‫أ‬ ٓ‫ا‬َ‫م‬‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫ا‬ ٓ‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ۡ‫ي‬َ‫ت‬َ‫ف‬ِ‫ئ‬ٓ‫ا‬َ‫ط‬ َٰ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ق‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ن‬ ‫ا‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ل‬ۡ‫ب‬ َ‫ين‬ِ‫ل‬ِ‫ف‬ََٰ‫غ‬َ‫ل‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫س‬‫ا‬ َ‫ِر‬‫د‬ ‫ن‬َ‫ع‬ ١٥٦ • 156. (KAMI TURUNKAN AL-QURAN ITU) AGAR KAMU (TIDAK) MENGATAKAN: "BAHWA KITAB ITU HANYA DITURUNKAN KEPADA DUA GOLONGAN SAJA SEBELUM KAMI, DAN SESUNGGUHNYA KAMI TIDAK MEMPERHATIKAN APA YANG MEREKA BACA )AL-AN’AM 156) • ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ِ ََٰ‫ي‬ٓ ۡ ‫ٱأل‬ ُ‫ف‬ ِ ‫ر‬َ‫ص‬ُ‫ن‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ََٰ‫ذ‬َ‫ك‬ َ‫و‬ َ‫ب‬ُ‫ن‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ َ ۡ‫س‬َ‫ر‬َ‫د‬ ‫م‬ ۡ ‫و‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ ‫ُۥ‬‫ه‬َ‫ن‬ِ‫ي‬ َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ۡ‫ع‬َ‫ي‬ ١٠٥ • 105. DEMIKIANLAH KAMI MENGULANG- ULANGI AYAT-AYAT KAMI SUPAYA (ORANG- ORANG YANG BERIMAN MENDAPAT PETUNJUK) DAN SUPAYA ORANG-ORANG MUSYRIK MENGATAKAN: "KAMU TELAH MEMPELAJARI AYAT-AYAT ITU (DARI AHLI KITAB)", DAN SUPAYA KAMI MENJELASKAN AL QURAN ITU KEPADA ORANG-ORANG YANG MENGETAHUI (AL-AN’AM AYAT 105)
 • 11. • َ‫م‬ۡ‫ك‬ُ‫ح‬ۡ‫ٱل‬ َ‫و‬ َ‫ب‬ََٰ‫ت‬ِ‫ك‬ۡ‫ٱل‬ ُ‫ٱّلِل‬ ُ‫ه‬َ‫ي‬ِ‫ت‬ ۡ ‫ؤ‬ُ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ٍ ‫َر‬‫د‬َ‫ب‬ِ‫ل‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ي‬ ‫م‬ُ‫ث‬ َ‫ة‬‫و‬ُ‫ب‬ُّ‫ن‬‫ٱل‬ َ‫و‬ ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ا‬ٗ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬ ِ ‫اس‬‫لن‬ِ‫ل‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ ُ‫ك‬ ‫ن‬ِ‫ك‬ََٰ‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ٱّلِل‬ ِ‫ُون‬‫د‬ ‫ن‬ ۡ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫ۧن‬ِ‫ي‬ِ‫ن‬َٰ‫ب‬ َ‫ر‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬‫و‬ َ‫ون‬ُ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ت‬ َ‫ون‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ۡ‫د‬َ‫ت‬ ۡ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫و‬ َ‫ب‬ََٰ‫ت‬ِ‫ك‬ۡ‫ٱل‬ ٧٩ • 79. TIDAK WAJAR BAGI SESEORANG MANUSIA YANG ALLAH BERIKAN KEPADANYA AL KITAB, HIKMAH DAN KENABIAN, LALU DIA BERKATA KEPADA MANUSIA: "HENDAKLAH KAMU MENJADI PENYEMBAH-PENYEMBAHKU BUKAN PENYEMBAH ALLAH". AKAN TETAPI (DIA BERKATA): "HENDAKLAH KAMU MENJADI ORANG- ORANG RABBANI, KARENA KAMU SELALU MENGAJARKAN AL KITAB DAN DISEBABKAN KAMU TETAP MEMPELAJARINYA. (ALI IMRAN 79)
 • 12. • ُ‫س‬ُ‫ر‬ۡ‫د‬َ‫ي‬ ‫ب‬ُ‫ت‬ُ‫ك‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ه‬ََٰ‫ن‬ۡ‫ي‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬ ٓ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ۡ‫ل‬َ‫س‬ ۡ ‫ر‬َ‫أ‬ ٓ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ۖ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ َ‫ل‬ِ‫إ‬ ٓ‫ا‬َ‫ن‬ ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ۡ‫ب‬َ‫ق‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ۡ‫ي‬ ‫ِير‬‫ذ‬‫ن‬ ٤٤ • 44. DAN KAMI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KEPADA MEREKA KITAB-KITAB YANG MEREKA BACA DAN SEKALI-KALI TIDAK PERNAH (PULA) MENGUTUS KEPADA MEREKA SEBELUM KAMU SEORANG PEMBERI PERINGATANPUN • َ‫ون‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ۡ‫د‬َ‫ت‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ٞ ‫ب‬ََٰ‫ت‬ِ‫ك‬ ۡ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ۡ‫م‬َ‫أ‬ ٣٧ • 37. ATAU ADAKAH KAMU MEMPUNYAI SEBUAH KITAB (YANG DITURUNKAN ALLAH) YANG KAMU MEMBACANYA? (AL-QALAM 37)