SlideShare a Scribd company logo
การสร้างเครือข่าย
  ครูสอนดี
 จังหวัดเพชรบุรี
  สุกัญญรัตน์ คงงาม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนผ่านการ
    ศึกษา:
Education Transformation

การเปลี่ยนผ่านการ
   ศึกษา
ทำาไมต้องเปลี่ยนผ่าน
• การผันตัวเองสูการเป็น
        ่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
• ทุกภาคเศรษฐกิจ การศึกษา
องค์กร/หน่วยงาน
 ต้องมีการเปลียนผ่านเพื่อให้
        ่
สามารถแข่งขันกับ
Knowledge-Based
 Economy (KBE)
เรียนรู้       มี
         ศักยภา
ใช้ความ  ผลิต   พ
รู้    ผล   ในการ
สร้าง   งาน  แข่งขัน
ความรู้       เป็น
          ไทย
สิ่งที่ต้องเปลี่ยนผ่าน
  • กระบวนการทัศน์

  การจัดการศึกษา
  • โครงสร้างการบริหาร
  • บทบาทของผู้
  เกี่ยวข้อง
เครือข่ายวิจัย Jan19-2012
ผู้เรียนใน
       โรงเรียน
        คณะ
        /โรง
ผู้เรียนใน   เรียน   ผูเรียนใน
              ้
ครอบครัว          ชุมขน
ซ่อม            สร้าง
         •content/learni
     หลัก
         ng skills
         •Inclass/outclas
     สูตร
         s learning
         •Mindset
         •Inschool/outsc
     ครู   hool learning
         •Capability
School                คน
         •Opportunity    ยุค
     พ่อแม่
         •Healthy
         Family
         •Hardware     KBE
     IC   •Software
      T
     ระบบ แยกส่วนไม่
         ประสาน
เครือข่าย
(Network)
เครือข่าย(Network) คือ
อะไร?

การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมกระบวนการ
แก้ไขปัญหา หรือแสวงหาแนวทาง
การพัฒนา sหรือ ค้นหาคำาตอบ เพื่อ
ให้ได้ขอสารสนเทศทีนำาไปใช้ใน
    ้      ่
การพัฒนาได้จริง และสอดคล้องกับ
ลักษณะของการดำาเนิน
งานของเครือข่าย
• การพึ่งพาตนเอง
• การทำางานแบบเชื่อมโยง
• การร่วมมือรวมพลัง
• การวิจัยแบบ area-
based research
รูปแบบของโครงสร้างเครือข่าย
รูปแบบที่ 1
  โครงสร้างเครือข่ายแบ่งออกเป็น 4
ระดับ คือ
  ระดับชาติ (สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ)
  ระดับภูมภาค
       ิ
  ระดับกลุมจังหวัด
      ่
  ระดับจังหวัด
รูปแบบที่ 2
  ระดับภูมภาค
      ิ
รูปแบบของโครงสร้างเครือ
ข่าย
รูปแบบที่ 3
  ระดับภูมิภาค    ระดับ
จังหวัด
รูปแบบที่ 4
  ระดับกลุ่มจังหวัด  ระดับ
จังหวัด
รูปแบบที่ 5
  ระดับจังหวัด    ระดับ
รูปแบบเครือข่ายที่ใช้พื้นทีเป็นฐาน
              ่
 (area-based educational
 network)
• เป็นเครือข่ายที่มีการดำาเนินงานเพือ
                  ่
 ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำาเนินงานที่
 นำาไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      ่
 ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน  ่
• ผู้มีสวนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
    ่
 ท้องถิน จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักใน
     ่
 การดำาเนินการวิจัย
• หน่วยงานวิชาการในท้องถินเป็นผู้
               ่
รูปแบบเครือข่ายการวิจัยทางการ
  ศึกษาทีใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐาน
      ่
  (university based
  educational research
  network)
• เป็นเครือข่ายที่มการดำาเนินการโดย
          ี
  การริเริมของนักวิชาการใน
      ่
  มหาวิทยาลัย ทีมความเชี่ยวชาญด้าน
          ่ ี
  การศึกษา
•  จุดเน้นของเครือข่ายคือการพัฒนาครู
  ให้มศกยภาพในการจัดการเรียนการ
    ี ั
  สอน
โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย
รูปแบบที่ 1
  คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็น
ประธาน
รูปแบบที่ 2
  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน
รูปแบบที่ 3
ภารกิจของกรรมการบริหารเครือข่าย
 • กำาหนดนโยบายการวิจัยทางการศึกษา
 ในเครือข่าย
  ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและระดับชาติ
 • เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 ข่าวสารระหว่างเครือข่าย
 • ประสานงานเครือข่ายวิจัยต่างๆ
 • จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
 • จัดทำาฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูล
 สารสนเทศด้านการวิจัยการศึกษา
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการทำาวิจัย
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ครูใน
ภารกิจของกรรมการบริหารเครือ
ข่าย
 • รวบรวมสังเคราะห์ผลงานวิจยั
  • จัดประกวดผลงานวิจัย
  • สร้างและพัฒนานักวิจัย
  ทางการศึกษา
  • เผยแพร่ผลงานวิจัย ประชุม
  สัมมนาผลงานวิจัย
  • ระดมทุนบุคลากรสาขาต่าง ๆ
  ร่วมกันทำาวิจัยในลักษณะ
   ชุดโครงการ/วิจัยบูรณาการ
แผนปฏิบัตการ
     ิ
 สร้างข้อตกลงในการทำางาน
 ร่วมกัน
 วางโครงสร้างคณะกรรม
 บริหาร
  จัดทำาแผนปฏิบัติการในเดือน
 สิงหาคม-กันยายน

ข้อเสนอการตังคณะทำางาน
       ้
ระดับภูมิภาค
ข้อเสนอการตังคณะทำางาน
        ้
ระดับจังหวัด
  คณบดี/ผู้ว่า/ ผู้อำานวยการ
 เขตพื้นที่ เป็นประธาน
  กรรมการ
   ผู้อำานวยการศูนย์เครือข่าย
 ระดับจังหวัดเป็น
      เลขานุการ
เครือข่ายครูสอนดี
จังหวัดเพชรบุรี
แนวคิดการพัฒนาที่
ต่อเนื่อง
การพัฒนา
 ความรู้
1.ค้นปัญหา/สิ่งที่
ต้องพัฒนา
2.ศึกษาวิธีพัฒนา
3.พัฒนา (นวัตกรรม)
การสร้างเครือ
   ข่าย
•เครือข่ายครูสอนดี
•การสร้างเครือข่ายครู
สอนดี
การจัดการ
  ความรู้
•ความรู้ตดตัวครูสอน
     ิ
ดี
•ความรู้ เป็นเอกสาร/
บรรยาย/
การเผยแพร่
•รายงานการพัฒนา.....
•นิทรรศการ/ป้าย
•เว็บไซด์ครูสอนดี
•การนำาเสนอผลงานวิชาการ
ครูสอนดี
•การถ่ายทอดสูเครือข่าย
       ่
ประเด็นการ
   อภิปรายกลุ่ม ด
• ลักษณะและแนวทางการจั
ตั้งเครือข่ายครูสอนดี จังหวัด
เพชรบุรี

•การขยายเครือข่ายครูสอนดี-
นำาสูความยั่งยืน
   ่
เครือข่ายวิจัย Jan19-2012

More Related Content

Viewers also liked

The adventures of the phillipson household as a
The adventures of the phillipson household as aThe adventures of the phillipson household as a
The adventures of the phillipson household as a
Melanie Phillipson
 
Carta a un maestro
Carta a un maestroCarta a un maestro
Carta a un maestro
monsanman
 
8 winter low_k_material
8 winter low_k_material8 winter low_k_material
8 winter low_k_material
Reborn Tay
 
Diagrama de actividades uml
Diagrama de actividades umlDiagrama de actividades uml
Diagrama de actividades uml
Isma Leon
 
Introducción a la escritura de la novela juvenil
Introducción a la escritura de la novela juvenilIntroducción a la escritura de la novela juvenil
Introducción a la escritura de la novela juvenil
Christian Corchuelo Rodríguez
 
50678738 experiment-1
50678738 experiment-150678738 experiment-1
50678738 experiment-1
Reborn Tay
 
Analyzing and using test item data
Analyzing and using test item dataAnalyzing and using test item data
Analyzing and using test item data
Richelle Lontoc
 
Use of English
Use of EnglishUse of English
CI
CICI
toma de decisiones
toma de decisionestoma de decisiones
toma de decisiones
Isma Leon
 
IMPACTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL PESAMIENTO DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS E...
IMPACTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL PESAMIENTO DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS E...IMPACTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL PESAMIENTO DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS E...
IMPACTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL PESAMIENTO DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS E...
Martin Spencer Pizarro
 
Decisiones de desarrollo en el escenario actual - Abr/09
Decisiones de desarrollo en el escenario actual - Abr/09Decisiones de desarrollo en el escenario actual - Abr/09
Decisiones de desarrollo en el escenario actual - Abr/09
Andres Ubierna
 
Zackary R Heien Resume Summer ('16)
Zackary R Heien Resume Summer ('16)Zackary R Heien Resume Summer ('16)
Zackary R Heien Resume Summer ('16)
Zack Heien
 
Paralosnacidosantesde1975
Paralosnacidosantesde1975Paralosnacidosantesde1975
Paralosnacidosantesde1975
carlossusi
 
Que Seas Mi Universo
Que Seas Mi UniversoQue Seas Mi Universo
Que Seas Mi Universo
guest59460f
 
English astronomie
English astronomieEnglish astronomie
English astronomie
Paulo Bachur
 
Teste de gravidez
Teste de gravidezTeste de gravidez
Teste de gravidez
José Luiz Silva Pinto
 
Criatividade
CriatividadeCriatividade
Criatividade
Paulo Bachur
 

Viewers also liked (20)

The adventures of the phillipson household as a
The adventures of the phillipson household as aThe adventures of the phillipson household as a
The adventures of the phillipson household as a
 
Carta a un maestro
Carta a un maestroCarta a un maestro
Carta a un maestro
 
8 winter low_k_material
8 winter low_k_material8 winter low_k_material
8 winter low_k_material
 
Diagrama de actividades uml
Diagrama de actividades umlDiagrama de actividades uml
Diagrama de actividades uml
 
Introducción a la escritura de la novela juvenil
Introducción a la escritura de la novela juvenilIntroducción a la escritura de la novela juvenil
Introducción a la escritura de la novela juvenil
 
50678738 experiment-1
50678738 experiment-150678738 experiment-1
50678738 experiment-1
 
Analyzing and using test item data
Analyzing and using test item dataAnalyzing and using test item data
Analyzing and using test item data
 
Use of English
Use of EnglishUse of English
Use of English
 
CI
CICI
CI
 
toma de decisiones
toma de decisionestoma de decisiones
toma de decisiones
 
IMPACTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL PESAMIENTO DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS E...
IMPACTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL PESAMIENTO DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS E...IMPACTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL PESAMIENTO DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS E...
IMPACTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL PESAMIENTO DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS E...
 
Decisiones de desarrollo en el escenario actual - Abr/09
Decisiones de desarrollo en el escenario actual - Abr/09Decisiones de desarrollo en el escenario actual - Abr/09
Decisiones de desarrollo en el escenario actual - Abr/09
 
Zackary R Heien Resume Summer ('16)
Zackary R Heien Resume Summer ('16)Zackary R Heien Resume Summer ('16)
Zackary R Heien Resume Summer ('16)
 
Paralosnacidosantesde1975
Paralosnacidosantesde1975Paralosnacidosantesde1975
Paralosnacidosantesde1975
 
Que Seas Mi Universo
Que Seas Mi UniversoQue Seas Mi Universo
Que Seas Mi Universo
 
English astronomie
English astronomieEnglish astronomie
English astronomie
 
Teste de gravidez
Teste de gravidezTeste de gravidez
Teste de gravidez
 
Criatividade
CriatividadeCriatividade
Criatividade
 
Rita ostan tesi
Rita ostan tesiRita ostan tesi
Rita ostan tesi
 
Port
PortPort
Port
 

Similar to เครือข่ายวิจัย Jan19-2012

การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Denpong Soodphakdee
 
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ทในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
Ict Krutao
 
Information Literacy
Information LiteracyInformation Literacy
ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน
ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน
ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน
Orange Wongwaiwit
 
การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร...
การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร...การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร...
การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร...
Wichit Chawaha
 
O.1โครงสร้างการบริหารงาน.pdf
O.1โครงสร้างการบริหารงาน.pdfO.1โครงสร้างการบริหารงาน.pdf
O.1โครงสร้างการบริหารงาน.pdf
โรงเรียนพานพร้าว สพม
 
Todsalak610802
Todsalak610802Todsalak610802
Todsalak610802
Pattie Pattie
 
Development of Blended Learning Model by Using Cognitive Tools to Develop Cri...
Development of Blended Learning Model by Using Cognitive Tools to Develop Cri...Development of Blended Learning Model by Using Cognitive Tools to Develop Cri...
Development of Blended Learning Model by Using Cognitive Tools to Develop Cri...
Panita Wannapiroon Kmutnb
 
Basic education challenge for status of the country
Basic education challenge for status of the countryBasic education challenge for status of the country
Basic education challenge for status of the country
Artit Promratpan
 
แนวทางการปฏิรูป
แนวทางการปฏิรูปแนวทางการปฏิรูป
แนวทางการปฏิรูป
Uraiwantia
 
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าว
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าวโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าว
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าว
โรงเรียนพานพร้าว สพม
 
Learning by project
Learning by projectLearning by project
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
jeabjeabloei
 
World class
World classWorld class
World class
Tay Chaloeykrai
 
20141105 social-edu
20141105 social-edu20141105 social-edu
20141105 social-edu
Boonlert Aroonpiboon
 

Similar to เครือข่ายวิจัย Jan19-2012 (20)

การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ทในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
 
Information Literacy
Information LiteracyInformation Literacy
Information Literacy
 
ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน
ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน
ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน
 
การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร...
การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร...การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร...
การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร...
 
O.1โครงสร้างการบริหารงาน.pdf
O.1โครงสร้างการบริหารงาน.pdfO.1โครงสร้างการบริหารงาน.pdf
O.1โครงสร้างการบริหารงาน.pdf
 
Todsalak610802
Todsalak610802Todsalak610802
Todsalak610802
 
Development of Blended Learning Model by Using Cognitive Tools to Develop Cri...
Development of Blended Learning Model by Using Cognitive Tools to Develop Cri...Development of Blended Learning Model by Using Cognitive Tools to Develop Cri...
Development of Blended Learning Model by Using Cognitive Tools to Develop Cri...
 
Basic education challenge for status of the country
Basic education challenge for status of the countryBasic education challenge for status of the country
Basic education challenge for status of the country
 
2222222
22222222222222
2222222
 
สรุป E 734
สรุป  E 734สรุป  E 734
สรุป E 734
 
แนวทางการปฏิรูป
แนวทางการปฏิรูปแนวทางการปฏิรูป
แนวทางการปฏิรูป
 
วิชาการ
วิชาการวิชาการ
วิชาการ
 
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าว
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าวโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าว
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพานพร้าว
 
Learning by project
Learning by projectLearning by project
Learning by project
 
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
 
Km kmutnb3
Km kmutnb3Km kmutnb3
Km kmutnb3
 
World class
World classWorld class
World class
 
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 3
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 3ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 3
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 3
 
20141105 social-edu
20141105 social-edu20141105 social-edu
20141105 social-edu
 

เครือข่ายวิจัย Jan19-2012