SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
GESTALT KURAMI
Hazırlayan: Sena Sümeyye Öksüzoğlu
Numarası: 20317271014
Danışman: Dç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU
İÇİNDEKİLER
1-Gestalt ve Wertheimer tanımı
2-Gestalt Kuramı Nedir?
3-Gestalt İlkeleri Nelerdir??
• Yakınlık İlkesi:
• Benzerlik İlkesi:
• Tamamlama (Kapatma) İlkesi:
• Simetri İlkesi:
• Ortak Kader İlkesi:
• Devamlılık İlkesi:
• İyi Gestalt İlkesi (Pragnanz İlkesi):
• Geçmiş Deneyim İlkesi:
GESTALT
• Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 20. Yüzyılın ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkmıştır.
Gestaltizm (Gesatl, Almanca’da “form, konfigürasyon” anlamına gelir.) gestalt ekolü adı
altında bilişsel süreçler içerisinde özellikle “algı” ve “algısal örgütlenme” konularında
yoğunlaşmış psikoloji teorisidir. Gestaltizm, kaotik görünen bir dünyada anlamlı bir algıya
sahip olmamızın temelde hangi kanunlara dayandığını anlamaya çalışır. Gestaltizmin ana
prensibi zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir bütün görmeye organize etmesidir.
WERTHEİMER
• Wertheimer, Gestalt kuramı öncülerinden kabul edilir. Davranışçıların ve strukturcuların
atomcu görüşüne bir tepki hareketi olarak gelişme göstermiştir. Almanya’da doğan Gestalt
kuramı ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar yayıldı. Gestalt kelimesinin
Türkçe’de tam anlamıyla bir karşılığı bulunmamaktadır. Dilimizde “bütüncül” olarak
kullanılmaktadır.
GESTALT KURAMI NEDİR?
• Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 1912’de Almanya Wertheimer’in yazdığı bir makale ile
başlamış ve kuramının ilkelerini Wertheimer, Köhler ve Koffka tarafından geliştirilmiştir. Bu
kurama göre bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder ve birey, bütünü
parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar.
• Yazının giriş kısmında anlamın aslında şekil, biçim ve
bütünlük olduğunu söylemiştim. Bir davranışı
parçalarına bölmek, onun bütünlüğünü
bozmaktadır. Aynı zamanda anlam ve niteliğini
değiştirmektedir. Örneğin, bir nehirde su zerrecikleri
her an değişmektedir. Ancak nehir varlığını
sürdürmektedir. Bir toplum içerisinde insanlar doğup,
büyür ve ölürler. Ama toplum süre
gider. “Kalem” sözcüğünü “k-a-l-e-m” harflerine
böldüğümüz zaman anlamı kalmaz. Doğadaki
nesneler ve olaylar da en küçük parçaları değil, büyük
parçaları ve bütünü incelendiğinde daha iyi
anlaşılabilmektedir.
(PARETO İLKESİ)
• Wertheimer belli uyarıcıların nasıl gruplanacağını,
nasıl yapılandırılacağını ya da yorumlanacağını
belirleyen uyarıcı değişkenleri tanımlamıştır. Bir
objenin değişik koşullar altında aynı biçimde
algılanmasına algısal değişmezlik adı verilir.
Uzaktaki bir ağacı küçük, yakındakini büyük
görmemiz gerekirken, ağaç deyince her daim aynı
şekilde algılanır. Algının temel özellikleri Gestalt
yaklaşımına göre zihinde oluşan bir süreçtir.
Çevreden gelen uyarıcılar duyu organlarını uyarır
ve bu şekilde meydana gelen sinir akımı beyine
ulaştığında duyumla birlikte algılama meydana
gelir.
NOT: bu oran her zaman 80/20 olmak zorunda değildir.
Prensip aynı kalsa da oranlarda ufak değişliklikler
olmaktadır : 75/25, 85/15, 90/10 gibi.
• Gestalt psikologları algı konusunda birçok uyaranın karışık bağlantıları sonucu insan algısının
ürün çıkardığını öne sürmüşlerdir. Uyaran-sonuç ilişkisine odaklanan davranışsalcıların
aksine Gestalt psikologları bilişsel sürecin organizasyonunu anlamaya çalışmışlardır. Gestalt
etkisi beynimizin, özellikle basit ve bağlantısız ögeleri (çizgiler, noktalar, eğriler…) görsel
olarak bir araya getirerek, tanıdık ve bütün figürler çıkarma kabiliyetine denir. Günümüz
davranışçı kuramda öğrenmeyi sadece uyarı-tepki ilişkisi içerisinde değerlendiriyordu.
Davranışçı kuramın aksine, gestalt psikolojisi zihnin uyarıcılar arasında bir bağlantı (örüntü)
kurduğunu savunur.
• Örneğin, sıcak sudan çıkan elimize ılık su, soğuk su gibi geldiği halde, buzlu sudan çıkan
elimize aynı derecedeki ılık su sıcak gibi gelmektedir. Çok tatlı yendikten sonra yenilen bir
meyve, bireye olduğundan daha tatsız gelmektedir. Peki, bu kurama neden ihtiyaç
duyulmuştur? Bu soruyu cevaplayabilmek için algı kelimesini incelemek gerekir. Algı;
dikkatin yöneltildiği herhangi bir şey hakkında duyu organları aracılığıyla edinilen bilgilerdir.
Dikkat edilen şeyin bilince varması durumu da algılamaktır.
GESTALT İLKELERİ NELERDİR?
• Gestalt okulu, psikolojik araştırmalara yaklaşımı yeniden tanımlamak içim girişimlerde
bulunan bir dizi teorik (kuramsal) ve metodolojik (yöntem-bilimsel) ilkeler üzerinde çalıştı.
Bu, 20. Yüzyılın başında geliştirilen, geleneksel bilimsel metodolojiye dayalı olan ve çalışma
konusunu, onun karışıklığını azaltma amacıyla ayrı ayrı analiz edilebilecek bir dizi parçalara
ayıran araştırmalara terstir.
• Gestalt kuramının ana bileşenleri olan Gestalt İlkeleri, tasarımda görsel algıyı açıklamak
amacıyla kullanılır. Bu ilkeler şunlardır:
YAKINLIK İLKESİ:
• Bu ilkeye göre insanlar çeşitli nesneleri algılarken birbirine yakın olanları grup oluşturarak
algılarlar. Bu ilke günlük hayatta sık sık reklam amblemlerinde, olayın ilişkili yönünü
vurgulamak için kullanılır.
BENZERLİK İLKESİ:
• Bu ilkeye göre eğer parçalar birbirine benziyorsa, bu çeşitli parçalar algısal olarak
birbirleriyle gruplaşır. Bu benzerlik; şekil, renk, gölgelendirme ya da bu gibi diğer özelliklerle
meydana gelebilir. Algı sıraları benzerlik ilkesinden kaynaklanır.
TAMAMLAMA (KAPATMA) İLKESİ:
• Bu ilkeye göre nesneler tamamlanmasa bile insanlar bu nesneleri bütün bir şekil, harf, resim gibi
algılar. Yani resmin bütünün bazı parçaları olmadığı zaman bizim algımız bu görsel parçaları
tamamlar. Araştırmalar gösteriyor ki aklın bir şekli tamamlamasının nedeni şekli duyu aracılığıyla
tamamlanmış şekilde algılaması değil, uyaranların etrafındaki düzeni arttırmak içindir.
SİMETRİ İLKESİ:
• Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir merkez noktası etrafında şekillendirerek
algılar. Nesneleri eşit sayıda simetrik olarak bölmek algısal olarak memnuniyet vericidir.
Sonuç olarak birbirine bağlı olmayan iki simetrik parça olduğunda akıl algısal olarak uyumlu
bir şekil oluşturmak için onları birleştirir. Birleşik simetrik nesne oluşturmak için grup olan
nesneler simetrik nesneler arasındaki benzerliği arttırabilir.
ORTAK KADER İLKESİ:
• Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde ilerleyen sıralar olarak
algılanır. Araştırmacılar görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak insanların yörünge
üzerindeki hareketli unsurlardan oluşan objeyi algılamasını bulmuşlar. Bu ilke aynı hareket
eğilimi ve sonuçta aynı yörünge üzerinde olan bir araya gruplanmış nesneleri ifade eder.
DEVAMLILIK İLKESİ:
• Devamlılık İlkesi, nesnelerin parçalarının bir grup oluşturuyormuş gibi algılanma eğiliminde
olduğunu, ve bu sebeple bir nesnenin parçalarının, yan yana konumlandırıldıkları durumda
algısal bütünlük yarattıklarını belirtir. İki nesnenin kesişmeleri durumunda, bireyler bu iki
nesneyi iki ayrı bölünmemiş nesne şeklinde algılarlar. Uyarıcılar, kesişime rağmen ayrı
görünmeyi sürdürürler. Keskin ve net yön değişimleri olan nesneleri grup olarak görüp tek
bir nesne olarak daha az algılama eğilimindeyizdir.
İYİ GESTALT İLKESİ (PRÄGNANZ İLKESİ):
• Eğer bir nesnenin parçaları düzenli, yalın ve sıralı bir örüntü oluşturuyorlarsa grup
oluşturuyorlarmış gibi algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur: Bireyler dünyayı
algılarken karmaşık ve yabancı olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın hali ile
gözlemleyebilsinler. Konu dışı uyarıcıları dikkate almamak aklın çevresini anlamlandırmasına
yardımcı olur. Algılama sırasında yaratılan bu anlam, zihnin konumsal ilişkilerden üstün
tuttuğu evrensel düzen unsurlarının yardımıyladır. İyi Gestalt İlkesi, tüm gestalt teorisinin
temeli olan netlik fikrine odaklanır. Bu yasa aynı zamanda Prägnanz İlkesi olarak da
adlandırılır. Prägnanz, direkt olarak “özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve
belirginlik, netlik ve düzenlilik anlamlarını taşır.
GEÇMİŞ DENEYİM İLKESİ:
• Geçmiş Deneyim İlkesi’ne göre bazı koşullarda görsel uyarıcılar geçmiş deneyimlere göre
kategorize edilir. Eğer iki nesne mekansal yakınlık içinde veya küçük zaman aralıklarında
birlikte gözlemlenmişlerse bu nesnelerin birlikte algılanma ihtimali yüksektir.

More Related Content

What's hot

Sokrati̇k sorgulama
Sokrati̇k sorgulamaSokrati̇k sorgulama
Sokrati̇k sorgulama
Ömer Erdemir
 
Ppt teori gestalt
Ppt teori gestaltPpt teori gestalt
Ppt teori gestalt
Fath Anissa
 
Aliran-Aliran dalam Psikologi
Aliran-Aliran dalam PsikologiAliran-Aliran dalam Psikologi
Aliran-Aliran dalam Psikologi
Intan Irawati
 

What's hot (20)

Davranisci Kuramlar
Davranisci KuramlarDavranisci Kuramlar
Davranisci Kuramlar
 
Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
Öğrenmede Davranışsal YaklaşımlarÖğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
 
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı GünlüklerBto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
 
Gestalt kuramı
Gestalt kuramıGestalt kuramı
Gestalt kuramı
 
Davranis bilimleri dersi sunum 4
Davranis bilimleri dersi sunum 4Davranis bilimleri dersi sunum 4
Davranis bilimleri dersi sunum 4
 
Kisilik ve benlik
Kisilik ve benlikKisilik ve benlik
Kisilik ve benlik
 
Agri ve Ağrının Fizyolojik Temelleri
Agri ve Ağrının Fizyolojik TemelleriAgri ve Ağrının Fizyolojik Temelleri
Agri ve Ağrının Fizyolojik Temelleri
 
Sokrati̇k sorgulama
Sokrati̇k sorgulamaSokrati̇k sorgulama
Sokrati̇k sorgulama
 
ÖĞRENEN ORGANİZASYON
ÖĞRENEN ORGANİZASYONÖĞRENEN ORGANİZASYON
ÖĞRENEN ORGANİZASYON
 
Gestalt kuramı
Gestalt kuramıGestalt kuramı
Gestalt kuramı
 
Yüksek Lisans Tez Savunmasına Davet
Yüksek Lisans Tez Savunmasına DavetYüksek Lisans Tez Savunmasına Davet
Yüksek Lisans Tez Savunmasına Davet
 
Motivasyon
Motivasyon Motivasyon
Motivasyon
 
Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-2
Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-2Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-2
Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-2
 
Ppt teori gestalt
Ppt teori gestaltPpt teori gestalt
Ppt teori gestalt
 
Jung Psikolojik Tipler ve Öğrenme Tipleri Kuramı /Jung's Theory of Personalit...
Jung Psikolojik Tipler ve Öğrenme Tipleri Kuramı /Jung's Theory of Personalit...Jung Psikolojik Tipler ve Öğrenme Tipleri Kuramı /Jung's Theory of Personalit...
Jung Psikolojik Tipler ve Öğrenme Tipleri Kuramı /Jung's Theory of Personalit...
 
öğRenme kuramlari
öğRenme kuramlariöğRenme kuramlari
öğRenme kuramlari
 
YARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME
YARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNMEYARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME
YARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME
 
Seminer dersi
Seminer dersiSeminer dersi
Seminer dersi
 
Aliran-Aliran dalam Psikologi
Aliran-Aliran dalam PsikologiAliran-Aliran dalam Psikologi
Aliran-Aliran dalam Psikologi
 
Akupunktur Sunum
Akupunktur SunumAkupunktur Sunum
Akupunktur Sunum
 

Similar to GESTALT KURAMI.pdf

GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
MUSTAFA CAGATAY ASLAN
 
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Smeyye23
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
CelalAkman
 
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
ulenurTavuz
 
..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx
AhmetAltnda3
 

Similar to GESTALT KURAMI.pdf (20)

öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdföğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
 
GESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdf
GESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdfGESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdf
GESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdf
 
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
 
GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptx
 
gestalt ilkeleri.pptx
gestalt ilkeleri.pptxgestalt ilkeleri.pptx
gestalt ilkeleri.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptxGestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
 
gestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptxgestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptx
 
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
 
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
 
gestalt .pptx
gestalt .pptxgestalt .pptx
gestalt .pptx
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
 
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptxGestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
 
GENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdfGENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdf
 
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
 
Gesalt.pptx
Gesalt.pptxGesalt.pptx
Gesalt.pptx
 
gestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptxgestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptx
 
..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx
 
GESTALT PRENSIPLERI.pdf
GESTALT PRENSIPLERI.pdfGESTALT PRENSIPLERI.pdf
GESTALT PRENSIPLERI.pdf
 

More from Senakszolu

ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pdf
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pdfÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pdf
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pdf
Senakszolu
 
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİK ARAÇLAR .pdf
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİK ARAÇLAR .pdfGÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİK ARAÇLAR .pdf
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİK ARAÇLAR .pdf
Senakszolu
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdfÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
Senakszolu
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pdf
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pdfTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pdf
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pdf
Senakszolu
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pdf
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pdfGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pdf
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pdf
Senakszolu
 
GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pdf
GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pdfGÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pdf
GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pdf
Senakszolu
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdfETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
Senakszolu
 
BİLGİSAYAR DESTEKİ ÖĞRETİM.pdf
BİLGİSAYAR DESTEKİ ÖĞRETİM.pdfBİLGİSAYAR DESTEKİ ÖĞRETİM.pdf
BİLGİSAYAR DESTEKİ ÖĞRETİM.pdf
Senakszolu
 

More from Senakszolu (14)

ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pdf
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pdfÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pdf
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pdf
 
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİK ARAÇLAR .pdf
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİK ARAÇLAR .pdfGÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİK ARAÇLAR .pdf
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİK ARAÇLAR .pdf
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdfÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pdf
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pdfTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pdf
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pdf
 
KAVRAM HARİTASI.pdf
KAVRAM HARİTASI.pdfKAVRAM HARİTASI.pdf
KAVRAM HARİTASI.pdf
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pdf
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pdfGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pdf
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pdf
 
GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pdf
GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pdfGÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pdf
GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pdf
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdfETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
 
BİLGİSAYAR DESTEKİ ÖĞRETİM.pdf
BİLGİSAYAR DESTEKİ ÖĞRETİM.pdfBİLGİSAYAR DESTEKİ ÖĞRETİM.pdf
BİLGİSAYAR DESTEKİ ÖĞRETİM.pdf
 
İKİLİ KODLAMA KURAMI.pdf
İKİLİ KODLAMA KURAMI.pdfİKİLİ KODLAMA KURAMI.pdf
İKİLİ KODLAMA KURAMI.pdf
 
İhtiyaç analizi.pdf
İhtiyaç analizi.pdfİhtiyaç analizi.pdf
İhtiyaç analizi.pdf
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdfBİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdf
 
ADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdfADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdf
 

GESTALT KURAMI.pdf

 • 1. GESTALT KURAMI Hazırlayan: Sena Sümeyye Öksüzoğlu Numarası: 20317271014 Danışman: Dç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU
 • 2. İÇİNDEKİLER 1-Gestalt ve Wertheimer tanımı 2-Gestalt Kuramı Nedir? 3-Gestalt İlkeleri Nelerdir?? • Yakınlık İlkesi: • Benzerlik İlkesi: • Tamamlama (Kapatma) İlkesi: • Simetri İlkesi: • Ortak Kader İlkesi: • Devamlılık İlkesi: • İyi Gestalt İlkesi (Pragnanz İlkesi): • Geçmiş Deneyim İlkesi:
 • 3. GESTALT • Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 20. Yüzyılın ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkmıştır. Gestaltizm (Gesatl, Almanca’da “form, konfigürasyon” anlamına gelir.) gestalt ekolü adı altında bilişsel süreçler içerisinde özellikle “algı” ve “algısal örgütlenme” konularında yoğunlaşmış psikoloji teorisidir. Gestaltizm, kaotik görünen bir dünyada anlamlı bir algıya sahip olmamızın temelde hangi kanunlara dayandığını anlamaya çalışır. Gestaltizmin ana prensibi zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir bütün görmeye organize etmesidir.
 • 4. WERTHEİMER • Wertheimer, Gestalt kuramı öncülerinden kabul edilir. Davranışçıların ve strukturcuların atomcu görüşüne bir tepki hareketi olarak gelişme göstermiştir. Almanya’da doğan Gestalt kuramı ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar yayıldı. Gestalt kelimesinin Türkçe’de tam anlamıyla bir karşılığı bulunmamaktadır. Dilimizde “bütüncül” olarak kullanılmaktadır.
 • 5. GESTALT KURAMI NEDİR? • Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 1912’de Almanya Wertheimer’in yazdığı bir makale ile başlamış ve kuramının ilkelerini Wertheimer, Köhler ve Koffka tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder ve birey, bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar.
 • 6. • Yazının giriş kısmında anlamın aslında şekil, biçim ve bütünlük olduğunu söylemiştim. Bir davranışı parçalarına bölmek, onun bütünlüğünü bozmaktadır. Aynı zamanda anlam ve niteliğini değiştirmektedir. Örneğin, bir nehirde su zerrecikleri her an değişmektedir. Ancak nehir varlığını sürdürmektedir. Bir toplum içerisinde insanlar doğup, büyür ve ölürler. Ama toplum süre gider. “Kalem” sözcüğünü “k-a-l-e-m” harflerine böldüğümüz zaman anlamı kalmaz. Doğadaki nesneler ve olaylar da en küçük parçaları değil, büyük parçaları ve bütünü incelendiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir.
 • 7. (PARETO İLKESİ) • Wertheimer belli uyarıcıların nasıl gruplanacağını, nasıl yapılandırılacağını ya da yorumlanacağını belirleyen uyarıcı değişkenleri tanımlamıştır. Bir objenin değişik koşullar altında aynı biçimde algılanmasına algısal değişmezlik adı verilir. Uzaktaki bir ağacı küçük, yakındakini büyük görmemiz gerekirken, ağaç deyince her daim aynı şekilde algılanır. Algının temel özellikleri Gestalt yaklaşımına göre zihinde oluşan bir süreçtir. Çevreden gelen uyarıcılar duyu organlarını uyarır ve bu şekilde meydana gelen sinir akımı beyine ulaştığında duyumla birlikte algılama meydana gelir. NOT: bu oran her zaman 80/20 olmak zorunda değildir. Prensip aynı kalsa da oranlarda ufak değişliklikler olmaktadır : 75/25, 85/15, 90/10 gibi.
 • 8. • Gestalt psikologları algı konusunda birçok uyaranın karışık bağlantıları sonucu insan algısının ürün çıkardığını öne sürmüşlerdir. Uyaran-sonuç ilişkisine odaklanan davranışsalcıların aksine Gestalt psikologları bilişsel sürecin organizasyonunu anlamaya çalışmışlardır. Gestalt etkisi beynimizin, özellikle basit ve bağlantısız ögeleri (çizgiler, noktalar, eğriler…) görsel olarak bir araya getirerek, tanıdık ve bütün figürler çıkarma kabiliyetine denir. Günümüz davranışçı kuramda öğrenmeyi sadece uyarı-tepki ilişkisi içerisinde değerlendiriyordu. Davranışçı kuramın aksine, gestalt psikolojisi zihnin uyarıcılar arasında bir bağlantı (örüntü) kurduğunu savunur.
 • 9. • Örneğin, sıcak sudan çıkan elimize ılık su, soğuk su gibi geldiği halde, buzlu sudan çıkan elimize aynı derecedeki ılık su sıcak gibi gelmektedir. Çok tatlı yendikten sonra yenilen bir meyve, bireye olduğundan daha tatsız gelmektedir. Peki, bu kurama neden ihtiyaç duyulmuştur? Bu soruyu cevaplayabilmek için algı kelimesini incelemek gerekir. Algı; dikkatin yöneltildiği herhangi bir şey hakkında duyu organları aracılığıyla edinilen bilgilerdir. Dikkat edilen şeyin bilince varması durumu da algılamaktır.
 • 10. GESTALT İLKELERİ NELERDİR? • Gestalt okulu, psikolojik araştırmalara yaklaşımı yeniden tanımlamak içim girişimlerde bulunan bir dizi teorik (kuramsal) ve metodolojik (yöntem-bilimsel) ilkeler üzerinde çalıştı. Bu, 20. Yüzyılın başında geliştirilen, geleneksel bilimsel metodolojiye dayalı olan ve çalışma konusunu, onun karışıklığını azaltma amacıyla ayrı ayrı analiz edilebilecek bir dizi parçalara ayıran araştırmalara terstir.
 • 11. • Gestalt kuramının ana bileşenleri olan Gestalt İlkeleri, tasarımda görsel algıyı açıklamak amacıyla kullanılır. Bu ilkeler şunlardır:
 • 12. YAKINLIK İLKESİ: • Bu ilkeye göre insanlar çeşitli nesneleri algılarken birbirine yakın olanları grup oluşturarak algılarlar. Bu ilke günlük hayatta sık sık reklam amblemlerinde, olayın ilişkili yönünü vurgulamak için kullanılır.
 • 13. BENZERLİK İLKESİ: • Bu ilkeye göre eğer parçalar birbirine benziyorsa, bu çeşitli parçalar algısal olarak birbirleriyle gruplaşır. Bu benzerlik; şekil, renk, gölgelendirme ya da bu gibi diğer özelliklerle meydana gelebilir. Algı sıraları benzerlik ilkesinden kaynaklanır.
 • 14. TAMAMLAMA (KAPATMA) İLKESİ: • Bu ilkeye göre nesneler tamamlanmasa bile insanlar bu nesneleri bütün bir şekil, harf, resim gibi algılar. Yani resmin bütünün bazı parçaları olmadığı zaman bizim algımız bu görsel parçaları tamamlar. Araştırmalar gösteriyor ki aklın bir şekli tamamlamasının nedeni şekli duyu aracılığıyla tamamlanmış şekilde algılaması değil, uyaranların etrafındaki düzeni arttırmak içindir.
 • 15. SİMETRİ İLKESİ: • Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir merkez noktası etrafında şekillendirerek algılar. Nesneleri eşit sayıda simetrik olarak bölmek algısal olarak memnuniyet vericidir. Sonuç olarak birbirine bağlı olmayan iki simetrik parça olduğunda akıl algısal olarak uyumlu bir şekil oluşturmak için onları birleştirir. Birleşik simetrik nesne oluşturmak için grup olan nesneler simetrik nesneler arasındaki benzerliği arttırabilir.
 • 16. ORTAK KADER İLKESİ: • Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde ilerleyen sıralar olarak algılanır. Araştırmacılar görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak insanların yörünge üzerindeki hareketli unsurlardan oluşan objeyi algılamasını bulmuşlar. Bu ilke aynı hareket eğilimi ve sonuçta aynı yörünge üzerinde olan bir araya gruplanmış nesneleri ifade eder.
 • 17. DEVAMLILIK İLKESİ: • Devamlılık İlkesi, nesnelerin parçalarının bir grup oluşturuyormuş gibi algılanma eğiliminde olduğunu, ve bu sebeple bir nesnenin parçalarının, yan yana konumlandırıldıkları durumda algısal bütünlük yarattıklarını belirtir. İki nesnenin kesişmeleri durumunda, bireyler bu iki nesneyi iki ayrı bölünmemiş nesne şeklinde algılarlar. Uyarıcılar, kesişime rağmen ayrı görünmeyi sürdürürler. Keskin ve net yön değişimleri olan nesneleri grup olarak görüp tek bir nesne olarak daha az algılama eğilimindeyizdir.
 • 18. İYİ GESTALT İLKESİ (PRÄGNANZ İLKESİ): • Eğer bir nesnenin parçaları düzenli, yalın ve sıralı bir örüntü oluşturuyorlarsa grup oluşturuyorlarmış gibi algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur: Bireyler dünyayı algılarken karmaşık ve yabancı olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın hali ile gözlemleyebilsinler. Konu dışı uyarıcıları dikkate almamak aklın çevresini anlamlandırmasına yardımcı olur. Algılama sırasında yaratılan bu anlam, zihnin konumsal ilişkilerden üstün tuttuğu evrensel düzen unsurlarının yardımıyladır. İyi Gestalt İlkesi, tüm gestalt teorisinin temeli olan netlik fikrine odaklanır. Bu yasa aynı zamanda Prägnanz İlkesi olarak da adlandırılır. Prägnanz, direkt olarak “özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve belirginlik, netlik ve düzenlilik anlamlarını taşır.
 • 19. GEÇMİŞ DENEYİM İLKESİ: • Geçmiş Deneyim İlkesi’ne göre bazı koşullarda görsel uyarıcılar geçmiş deneyimlere göre kategorize edilir. Eğer iki nesne mekansal yakınlık içinde veya küçük zaman aralıklarında birlikte gözlemlenmişlerse bu nesnelerin birlikte algılanma ihtimali yüksektir.