SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
1
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLĂUŢĂ”
COM. ŞCHEIA, JUD. IAŞI
TEL/FAX 0232229033
Mail: grupulscolarscheia@yahoo.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAŢIONALE ŞI
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Coordonatori:
 Profesor: Nastasă Loredana
 Profesor – pictor iconar Carabineru Aurica
Parteneri:
 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi
 Primăria comunei Șcheia
 Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou
 Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia
 Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia
 Școala Gimnazială Drăgușeni
 Școala Gimnazială Grajduri
 Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia
Liceul Tehnologic Primăria Şcheia
„Nicolae Bălăuţă”
Tel. 0232229033 Tel. 0232229030
2
PROIECT DE PARTENERIAT
„Estetică și iconografie”
Argument:
Proiectul urmărește stimularea implicării elevilor de la învățământul primar, gimnazial și
profesional în activități extrașcolare, dar totodată și stimulează curiozitatea si interesul acestora pentru
manifestările ce îmbină atât tradiții populare cât și elemente moderne. Proiectul își propune să antreneze
copiii în activități care să le valorifice deprinderile și priceperile dobândite în domeniul artelor plastice și
nu numai, dezvoltandu-le astfel potențialul creator. Deasemenea se mai urmărește educarea copiilor în
sensul atât a păstrării tradițiilor și obiceiurilor locale cât si a promovării lor chiar dincolo de granițele
țării.
O altă activitate a proiectului constă în pictarea de icoane de lemn. Elevii vor fi inițiați în tehnici
de realizare a icoanelor pe lemn, astfel se dorește și insuflarea unor principii ale credinței și moralei
creștin- ortodoxe. Mai mult de atât, se vor realiza pe lângă activități de creație și depridere manuală și
activități de cunoaștere și formare de caracter. Astfel elevii vor învăța despre virtuțile creștine, despre
istoria iconografiei, despre sfinți, despre prietenie etc.
După cum am specificat mai sus, pe lângă promovarea unor tradiții locale, se dorește și
introducerea unor elemente moderne, acest fapt concretizându-se prin activități de design vestimentar.
Prin participarea la activitățile acestui proiect, elevii își vor dezvolta gândirea și capacitatea lor de
creație , simțul estetic. Pe de altă parte se are în vedere și dezvoltarea relațiilor interpersonale între elevi,
dar și relațiile dintre instituția de învățământ și cele din comunitate.
Activitățile artistico-plastice au o influență benefică asupra personalității copiilor nu doar în plan
estetic cât și moral, afectiv și intelectual. Prin dezvoltarea capacității de cunoaștere artistică se valorifică
atât inteligența elevilor cât și afectivitatea acestora, copii punând o parte din sufletul lor în aceste creații.
Astfel ei își exterioriează sentimentele, trăirile, emoțiile transformandu-i în creatori de frumos.
3
Scop:
 stimularea implicării elevilor în activități extrașcolare;
 dezvoltarea curiozității și a interesului elevilor pentru manifestările ce îmbină atât tradiții populare
cât și elemente moderne;
 valorifice deprinderilor și priceperilor dobândite în domeniul artelor;
 dezvoltarea personalității copiilor în plan estetic, moral, afectiv și intelectual.
Obiectivele proiectului:
 Să înţeleagă rolul esteticii și a artei în viaţa omului.
 Să își desfăşoare activitatea după un program de studiu riguros.
 Să fie capabili să selecteze informațiile transmise la cursuri în raport cu vârsta, aptitudinile şi
interesele fiecăruia.
 Să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă activitatea în grup.
 Să își însușească tehnici de lucru pentru pictarea icoanelor, pieselor mici de mobilier, realizarea
obiectelor de design vestimentar.
Părţi implicate:
 Elevii, cadrele didactice şi părinţii de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna
Şcheia, judeţul Iaşi
 Primăria comunei Șcheia
 Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou
 Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia
 Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia
 Școala Gimnazială Drăgușeni
 Școala Gimnazială Grajduri
 Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia
Grup ţintă şi beneficiari
 Elevii claselor I - XII
 Cadrele didactice
 Părinţii elevilor
 Specialişti
4
Resursele proiectului
Umane :
 Elevii claselor I - XII
 Cadrele didactice
 Părinţii elevilor
 Specialişti
Materiale :
 Spaţiul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălăuță”, Șcheia, cu dotările de care dispune acesta
 Spațiul pus la dispoziție de Primăria Șcheia în Căminul Cultural
 Materiale didactice din dotarea şcolii
 Materiale procurate de: cadrele didactice, părinţi , elevi, specialişti, pentru realizarea lucrărilor
 Aparat foto, cameră video, computer , CD –uri, DVD-uri.
Financiare: venituri proprii, sponsorizări şi donaţii.
Locul de desfăşurare
 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia
 Căminul Cultural Șcheia
 Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou
 Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia
 Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia
 Școala Gimnazială Drăgușeni
 Școala Gimnazială Grajduri
 Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia
Metode :
Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, brainstorming-ul, intâlniri de lucru, dezbateri,
expuneri, expoziții.
Echipa de proiect:
Coordonatori:
 Profesor: Nastasă Loredana
 Profesor – pictor iconar Carabineru Aurica
Parteneri:
 Profesor – pictor iconar Carabineru Aurica
5
 Primăria comunei Șcheia, reprezentată prin primar Ababei Dănuț
 Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou, reprezenată prin preot paroh Pârlea Petrică
 Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia, reprezenată prin preot paroh Voroneanu Mihail
 Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia, reprezenată prin preot paroh Florea Bogdan
 Școala Gimnazială Drăgușeni, reprezentată prin prof. Moraru Lenuța
 Școala Gimnazială Grajduri, reprezentată prin prof. Chiochiu Tofil Gabriel
 Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia, reprezentată prin prof. Vitel Gigi
Rezultate aşteptate:
 Interes sporit pentru artă și frumos.
 Icoane pe pânză și pe lemn.
 Obiecte de mobilier
 Obiecte de îmbrăcăminte cu un design unic realizate de elevi
 Vernisarea a două expoziții cu lucrările elevilor
Obligaţiile partenerilor:
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia
 Punerea la dispoziţie a unor săli de clasă în vederea desfăşurării întâlnirilor de lucru.
 Colaborarea directă cu persoanele implicate în proiect.
 Realizarea expozițiilor, care să demonstreze dezvoltarea personalității elevilor.
Obligaţii comune:
 Respectarea principiilor de lucru, seriozitate, responsabilitate, competenţă.
 Promovarea activităților realizate în cadrul proiectului.
Implementarea proiectului
Derularea propriu-zisă a activităţilor conform calendarului din programul de activităţi.
Monitorizarea şi evaluarea proiectului
 Realizarea unui album cu fotografii din timpul acivităților.
 Portofolii ale copiilor.
 Realizarea unor expoziţii cu lucrări ale copiilor.
Pe tot parcursul derulării proiectului se vor analiza şi corecta eventualele „nereguli” apărute după
sfârşitul fiecărei acţiuni şi se vor căuta acele strategii educaţionale care să ducă la realizarea obiectivelor.
6
DISIMINARE
Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă vor fi popularizate în rândul părinţilor, copiiilor, pe sit-
ul școlii și în mass - media.
Durata proiectului de parteneriat:
 octombrie 2016 – decembrie 2017
Activitățile sunt incluse în anexa 1 a proiectului.
Prezentul proiect de parteneriat a fost încheiat în opt exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia Profesor iconar
Director prof. Nastasă Loredana Carabineru Aurica
Primăria comunei Șcheia Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou
Primar Ababei Dănuţ Preot paroh Pârlea Petrică
Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia
Preot paroh Voroneanu Mihail Preot paroh Florea Bogdan
Școala Gimnazială Drăgușeni Școala Gimnazială Grajduri
Director prof. Moraru Lenuța Director prof. Chiochiu Tofil Gabriel
Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia
Director prof. Vitel Gigi
7
Activitățile proiectului „Estetică și iconografie”
Nr. Activitatea Descrierea activității Perioada derulării
activității
Participanți Responsabil
1 Estetică și
iconografie -
promovare
Elevii școlii vor fi informați
referitor la inițierea
proiectului și activitățile
propuse prin proiect.
03 – 07.10.2016 Elevii Liceului
Tehnologic
Nicolae Bălăuță
Prof.
Nastasă
Loredana
2 Selectarea
grupului țintă
Participarea elevilor la un
interviu și la un test de
aptitudini în vederea
participării la activitățile
proiectului
10 – 14.10.2016 Elevii Liceului
Tehnologic
Nicolae Bălăuță
Psiholog
Carabineru
Chiriac
Aurelia
3 Estetică și
iconografie -
curs
Participarea a 12 elevi la
cursul de formare a
caracterelor și iconarilor
Începând cu 17.
10.2016, elevii
vor participa la
câte 2
cursuri/săptămână
Elevii Liceului
Tehnologic
Nicolae Bălăuță
Psiholog
Carabineru
Chiriac
Aurelia
4 Har, talent și
dăruire –
expoziție cu
icoane
Elevii vor expune câte 2
icoane, un studiu și un
covoraș.
20.11.2016 Elevii și părinții
elevilor
Liceului
Tehnologic
Nicolae
Bălăuță,
membri ai
comunității,
invitați
Psiholog
Carabineru
Chiriac
Aurelia
Prof.
Nastasă
Loredana
5 Cina cea de
taină
Elevii vor picta pe pânză
Cina cea de taină
Ianuarie – mai
2017
Elevii Liceului
Tehnologic
Nicolae Bălăuță
Psiholog
Carabineru
Chiriac
Aurelia
6 Icoane pe
pânză și lemn
Elevii vor picta câte 3
icoane pe care le vor expune
în atelier
Mai – noiembrie
2017
Elevii Liceului
Tehnologic
Nicolae Bălăuță
Psiholog
Carabineru
Chiriac
Aurelia
7 Design
vestimentar
Elevii vor crea obiecte de
vestimentație unice
Mai – noiembrie
2017
Elevii Liceului
Tehnologic
Nicolae Bălăuță
Psiholog
Carabineru
Chiriac
Aurelia
8 Tinere talente
– expoziție
cu icoane,
pictate,
obiecte de
îmbrăcăminte
unicate și
mobilier
pictat
Elevii vor expune câte 3
icoane, pictate pe pânză și
câte 2 obiecte de
vestimentație creație
proprie.
Noiembrie 2017 Elevii și părinții
elevilor
Liceului
Tehnologic
Nicolae
Bălăuță,
membri ai
comunității,
invitați
Psiholog
Carabineru
Chiriac
Aurelia
Prof.
Nastasă
Loredana
Director, prof. Nastasă Loredana Profesor iconar, psiholog Carabineru Aurica

More Related Content

What's hot

0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)
0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)
0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)
CIUREA VIORICA
 
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona lucaPrezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
SIMONA GABRIELA LUCA
 
Tineret ul sa tuul-ului
Tineret ul sa tuul-uluiTineret ul sa tuul-ului
Tineret ul sa tuul-ului
cecisromania
 

What's hot (20)

0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)
0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)
0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)
 
Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...
Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...
Simpozion International Consilierea si orientarea elevilor in context europea...
 
Sesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iii
Sesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iiiSesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iii
Sesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iii
 
Artistul din sufletul_tau
Artistul din sufletul_tauArtistul din sufletul_tau
Artistul din sufletul_tau
 
Catedra ipet
Catedra ipetCatedra ipet
Catedra ipet
 
Raportul de final1
Raportul de final1Raportul de final1
Raportul de final1
 
Anexa12 dolj (2)
Anexa12 dolj (2)Anexa12 dolj (2)
Anexa12 dolj (2)
 
Infoline nr 6
Infoline nr 6Infoline nr 6
Infoline nr 6
 
Simpozion national 2013
Simpozion national 2013Simpozion national 2013
Simpozion national 2013
 
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
 
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
 
Raport proiect RO-MD final
Raport proiect RO-MD finalRaport proiect RO-MD final
Raport proiect RO-MD final
 
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
 
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona lucaPrezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
Prezentare proiect comenius regio ccd buc anpcdefp simona luca
 
Prezentare proiect
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiect
 
Tineret ul sa tuul-ului
Tineret ul sa tuul-uluiTineret ul sa tuul-ului
Tineret ul sa tuul-ului
 
„NU PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ ÎNVĂȚĂM”, anul 3
„NU PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ ÎNVĂȚĂM”, anul 3„NU PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ ÎNVĂȚĂM”, anul 3
„NU PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ ÎNVĂȚĂM”, anul 3
 
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarPredarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
 
Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017
Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017
Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017
 
Revista infoline nr 3
Revista infoline nr 3Revista infoline nr 3
Revista infoline nr 3
 

Similar to Estetica si iconografie

Bilant Proiect "Calatori către un mediu curat"
Bilant Proiect "Calatori către un mediu curat"Bilant Proiect "Calatori către un mediu curat"
Bilant Proiect "Calatori către un mediu curat"
Artemiza Milea
 
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
hobita
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
Gheorghitoiumaria
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
Gheorghitoiumaria
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
Gheorghitoiumaria
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
Gheorghitoiumaria
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
iullianas
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
PolianaSimizStefanes
 

Similar to Estetica si iconografie (20)

”Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam”, anul 1
”Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam”, anul 1 ”Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam”, anul 1
”Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam”, anul 1
 
Bilant Proiect "Calatori către un mediu curat"
Bilant Proiect "Calatori către un mediu curat"Bilant Proiect "Calatori către un mediu curat"
Bilant Proiect "Calatori către un mediu curat"
 
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptxRaportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
 
Proiect biblioteca -cunoastere
Proiect biblioteca -cunoastereProiect biblioteca -cunoastere
Proiect biblioteca -cunoastere
 
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.docTRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
 
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
 
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
 
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.docTRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
 
Raport narativ goga
Raport narativ gogaRaport narativ goga
Raport narativ goga
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
 
Dorina Constantinescu , Buse Manuela , Bucuresti Glasul Inimii
Dorina Constantinescu , Buse Manuela , Bucuresti Glasul InimiiDorina Constantinescu , Buse Manuela , Bucuresti Glasul Inimii
Dorina Constantinescu , Buse Manuela , Bucuresti Glasul Inimii
 
„Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam” Anul 2
„Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam” Anul 2„Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam” Anul 2
„Nu pentru scoala, ci pentru viata invatam” Anul 2
 
Ppt diseminare riga stoica aniela
Ppt diseminare riga stoica anielaPpt diseminare riga stoica aniela
Ppt diseminare riga stoica aniela
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
 

More from Scoala Profesionala "Nicolae Balauta"

More from Scoala Profesionala "Nicolae Balauta" (20)

PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDFPAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
 
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDFPAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
 
Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia_PAS.PDF
Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia_PAS.PDFScoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia_PAS.PDF
Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia_PAS.PDF
 
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024 revizuit pentru 2021 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024 revizuit pentru 2021 - 2024Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024 revizuit pentru 2021 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024 revizuit pentru 2021 - 2024
 
Nota prelucrare date cu caracter personal
Nota prelucrare date cu caracter personalNota prelucrare date cu caracter personal
Nota prelucrare date cu caracter personal
 
Contract educațional
Contract educaționalContract educațional
Contract educațional
 
Atributii manager de transport
Atributii manager de transportAtributii manager de transport
Atributii manager de transport
 
Raport anual de activitate 2019-2020
Raport anual de activitate 2019-2020Raport anual de activitate 2019-2020
Raport anual de activitate 2019-2020
 
Programarea curselor pentru transportul elevilor cu microbuzul școlar
Programarea curselor pentru transportul elevilor cu microbuzul școlarProgramarea curselor pentru transportul elevilor cu microbuzul școlar
Programarea curselor pentru transportul elevilor cu microbuzul școlar
 
Regulament de utilizare a microbuzelor școlare
Regulament de utilizare a microbuzelor școlareRegulament de utilizare a microbuzelor școlare
Regulament de utilizare a microbuzelor școlare
 
Programul managerial Șcheia 2020-2021
Programul managerial Șcheia 2020-2021Programul managerial Șcheia 2020-2021
Programul managerial Șcheia 2020-2021
 
Program de dezvoltare al CMI
Program de dezvoltare al CMIProgram de dezvoltare al CMI
Program de dezvoltare al CMI
 
Planuri de pază
Planuri de pazăPlanuri de pază
Planuri de pază
 
Anexa la fisa postului atributii diriginti
Anexa la fisa postului atributii dirigintiAnexa la fisa postului atributii diriginti
Anexa la fisa postului atributii diriginti
 
Plan local de interventie educationala pe perioada suspendarii cursurilor
Plan local de interventie educationala pe perioada suspendarii cursurilorPlan local de interventie educationala pe perioada suspendarii cursurilor
Plan local de interventie educationala pe perioada suspendarii cursurilor
 
Plan de integritate conform strategiei anticoruptie
Plan de integritate conform strategiei anticoruptiePlan de integritate conform strategiei anticoruptie
Plan de integritate conform strategiei anticoruptie
 
Programul managerial Șcheia 2020-2021
Programul managerial Șcheia 2020-2021Programul managerial Șcheia 2020-2021
Programul managerial Șcheia 2020-2021
 
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024
 
Fisa de evaluare a cadrelor didactice
Fisa de evaluare a cadrelor didacticeFisa de evaluare a cadrelor didactice
Fisa de evaluare a cadrelor didactice
 
Fisa evaluare personal nedidactic
Fisa evaluare personal nedidacticFisa evaluare personal nedidactic
Fisa evaluare personal nedidactic
 

Estetica si iconografie

 • 1. 1 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLĂUŢĂ” COM. ŞCHEIA, JUD. IAŞI TEL/FAX 0232229033 Mail: grupulscolarscheia@yahoo.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Coordonatori:  Profesor: Nastasă Loredana  Profesor – pictor iconar Carabineru Aurica Parteneri:  Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi  Primăria comunei Șcheia  Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou  Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia  Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia  Școala Gimnazială Drăgușeni  Școala Gimnazială Grajduri  Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia Liceul Tehnologic Primăria Şcheia „Nicolae Bălăuţă” Tel. 0232229033 Tel. 0232229030
 • 2. 2 PROIECT DE PARTENERIAT „Estetică și iconografie” Argument: Proiectul urmărește stimularea implicării elevilor de la învățământul primar, gimnazial și profesional în activități extrașcolare, dar totodată și stimulează curiozitatea si interesul acestora pentru manifestările ce îmbină atât tradiții populare cât și elemente moderne. Proiectul își propune să antreneze copiii în activități care să le valorifice deprinderile și priceperile dobândite în domeniul artelor plastice și nu numai, dezvoltandu-le astfel potențialul creator. Deasemenea se mai urmărește educarea copiilor în sensul atât a păstrării tradițiilor și obiceiurilor locale cât si a promovării lor chiar dincolo de granițele țării. O altă activitate a proiectului constă în pictarea de icoane de lemn. Elevii vor fi inițiați în tehnici de realizare a icoanelor pe lemn, astfel se dorește și insuflarea unor principii ale credinței și moralei creștin- ortodoxe. Mai mult de atât, se vor realiza pe lângă activități de creație și depridere manuală și activități de cunoaștere și formare de caracter. Astfel elevii vor învăța despre virtuțile creștine, despre istoria iconografiei, despre sfinți, despre prietenie etc. După cum am specificat mai sus, pe lângă promovarea unor tradiții locale, se dorește și introducerea unor elemente moderne, acest fapt concretizându-se prin activități de design vestimentar. Prin participarea la activitățile acestui proiect, elevii își vor dezvolta gândirea și capacitatea lor de creație , simțul estetic. Pe de altă parte se are în vedere și dezvoltarea relațiilor interpersonale între elevi, dar și relațiile dintre instituția de învățământ și cele din comunitate. Activitățile artistico-plastice au o influență benefică asupra personalității copiilor nu doar în plan estetic cât și moral, afectiv și intelectual. Prin dezvoltarea capacității de cunoaștere artistică se valorifică atât inteligența elevilor cât și afectivitatea acestora, copii punând o parte din sufletul lor în aceste creații. Astfel ei își exterioriează sentimentele, trăirile, emoțiile transformandu-i în creatori de frumos.
 • 3. 3 Scop:  stimularea implicării elevilor în activități extrașcolare;  dezvoltarea curiozității și a interesului elevilor pentru manifestările ce îmbină atât tradiții populare cât și elemente moderne;  valorifice deprinderilor și priceperilor dobândite în domeniul artelor;  dezvoltarea personalității copiilor în plan estetic, moral, afectiv și intelectual. Obiectivele proiectului:  Să înţeleagă rolul esteticii și a artei în viaţa omului.  Să își desfăşoare activitatea după un program de studiu riguros.  Să fie capabili să selecteze informațiile transmise la cursuri în raport cu vârsta, aptitudinile şi interesele fiecăruia.  Să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă activitatea în grup.  Să își însușească tehnici de lucru pentru pictarea icoanelor, pieselor mici de mobilier, realizarea obiectelor de design vestimentar. Părţi implicate:  Elevii, cadrele didactice şi părinţii de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi  Primăria comunei Șcheia  Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou  Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia  Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia  Școala Gimnazială Drăgușeni  Școala Gimnazială Grajduri  Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia Grup ţintă şi beneficiari  Elevii claselor I - XII  Cadrele didactice  Părinţii elevilor  Specialişti
 • 4. 4 Resursele proiectului Umane :  Elevii claselor I - XII  Cadrele didactice  Părinţii elevilor  Specialişti Materiale :  Spaţiul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălăuță”, Șcheia, cu dotările de care dispune acesta  Spațiul pus la dispoziție de Primăria Șcheia în Căminul Cultural  Materiale didactice din dotarea şcolii  Materiale procurate de: cadrele didactice, părinţi , elevi, specialişti, pentru realizarea lucrărilor  Aparat foto, cameră video, computer , CD –uri, DVD-uri. Financiare: venituri proprii, sponsorizări şi donaţii. Locul de desfăşurare  Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia  Căminul Cultural Șcheia  Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou  Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia  Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia  Școala Gimnazială Drăgușeni  Școala Gimnazială Grajduri  Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia Metode : Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, brainstorming-ul, intâlniri de lucru, dezbateri, expuneri, expoziții. Echipa de proiect: Coordonatori:  Profesor: Nastasă Loredana  Profesor – pictor iconar Carabineru Aurica Parteneri:  Profesor – pictor iconar Carabineru Aurica
 • 5. 5  Primăria comunei Șcheia, reprezentată prin primar Ababei Dănuț  Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou, reprezenată prin preot paroh Pârlea Petrică  Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia, reprezenată prin preot paroh Voroneanu Mihail  Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia, reprezenată prin preot paroh Florea Bogdan  Școala Gimnazială Drăgușeni, reprezentată prin prof. Moraru Lenuța  Școala Gimnazială Grajduri, reprezentată prin prof. Chiochiu Tofil Gabriel  Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia, reprezentată prin prof. Vitel Gigi Rezultate aşteptate:  Interes sporit pentru artă și frumos.  Icoane pe pânză și pe lemn.  Obiecte de mobilier  Obiecte de îmbrăcăminte cu un design unic realizate de elevi  Vernisarea a două expoziții cu lucrările elevilor Obligaţiile partenerilor: Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia  Punerea la dispoziţie a unor săli de clasă în vederea desfăşurării întâlnirilor de lucru.  Colaborarea directă cu persoanele implicate în proiect.  Realizarea expozițiilor, care să demonstreze dezvoltarea personalității elevilor. Obligaţii comune:  Respectarea principiilor de lucru, seriozitate, responsabilitate, competenţă.  Promovarea activităților realizate în cadrul proiectului. Implementarea proiectului Derularea propriu-zisă a activităţilor conform calendarului din programul de activităţi. Monitorizarea şi evaluarea proiectului  Realizarea unui album cu fotografii din timpul acivităților.  Portofolii ale copiilor.  Realizarea unor expoziţii cu lucrări ale copiilor. Pe tot parcursul derulării proiectului se vor analiza şi corecta eventualele „nereguli” apărute după sfârşitul fiecărei acţiuni şi se vor căuta acele strategii educaţionale care să ducă la realizarea obiectivelor.
 • 6. 6 DISIMINARE Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă vor fi popularizate în rândul părinţilor, copiiilor, pe sit- ul școlii și în mass - media. Durata proiectului de parteneriat:  octombrie 2016 – decembrie 2017 Activitățile sunt incluse în anexa 1 a proiectului. Prezentul proiect de parteneriat a fost încheiat în opt exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia Profesor iconar Director prof. Nastasă Loredana Carabineru Aurica Primăria comunei Șcheia Parohia Sfântul Ilie - Satu Nou Primar Ababei Dănuţ Preot paroh Pârlea Petrică Parohia Sfântul Dimitrie - Șcheia Parohia Sfântul Gheorghe - Șcheia Preot paroh Voroneanu Mihail Preot paroh Florea Bogdan Școala Gimnazială Drăgușeni Școala Gimnazială Grajduri Director prof. Moraru Lenuța Director prof. Chiochiu Tofil Gabriel Școala Șimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia Director prof. Vitel Gigi
 • 7. 7 Activitățile proiectului „Estetică și iconografie” Nr. Activitatea Descrierea activității Perioada derulării activității Participanți Responsabil 1 Estetică și iconografie - promovare Elevii școlii vor fi informați referitor la inițierea proiectului și activitățile propuse prin proiect. 03 – 07.10.2016 Elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuță Prof. Nastasă Loredana 2 Selectarea grupului țintă Participarea elevilor la un interviu și la un test de aptitudini în vederea participării la activitățile proiectului 10 – 14.10.2016 Elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuță Psiholog Carabineru Chiriac Aurelia 3 Estetică și iconografie - curs Participarea a 12 elevi la cursul de formare a caracterelor și iconarilor Începând cu 17. 10.2016, elevii vor participa la câte 2 cursuri/săptămână Elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuță Psiholog Carabineru Chiriac Aurelia 4 Har, talent și dăruire – expoziție cu icoane Elevii vor expune câte 2 icoane, un studiu și un covoraș. 20.11.2016 Elevii și părinții elevilor Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuță, membri ai comunității, invitați Psiholog Carabineru Chiriac Aurelia Prof. Nastasă Loredana 5 Cina cea de taină Elevii vor picta pe pânză Cina cea de taină Ianuarie – mai 2017 Elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuță Psiholog Carabineru Chiriac Aurelia 6 Icoane pe pânză și lemn Elevii vor picta câte 3 icoane pe care le vor expune în atelier Mai – noiembrie 2017 Elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuță Psiholog Carabineru Chiriac Aurelia 7 Design vestimentar Elevii vor crea obiecte de vestimentație unice Mai – noiembrie 2017 Elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuță Psiholog Carabineru Chiriac Aurelia 8 Tinere talente – expoziție cu icoane, pictate, obiecte de îmbrăcăminte unicate și mobilier pictat Elevii vor expune câte 3 icoane, pictate pe pânză și câte 2 obiecte de vestimentație creație proprie. Noiembrie 2017 Elevii și părinții elevilor Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuță, membri ai comunității, invitați Psiholog Carabineru Chiriac Aurelia Prof. Nastasă Loredana Director, prof. Nastasă Loredana Profesor iconar, psiholog Carabineru Aurica