SlideShare a Scribd company logo
e-Marketplace Structure โครงสรางของตลาดอิเล็กทรอนิกส โดย : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ( ป้อม )  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด www.ThaiSecondhand.com www.TARAD.com  อุปนายก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ( www.ThaiEcommerce.org)  ที่ปรึกษา สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (www.Webmaster.or.th) E-Mail : [email_address] URL : www.Pawoot.com
Agenda ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
World Internet Users and Population Stats updated on June 30, 2008 . Source : http :// www . internetworldstats . com / stats . htm
 
 
 
[object Object],[object Object],[object Object],The Reason why they have International trade?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Benefit for International Trade
Current Thailand Ex por t ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],มูลค่า  :  ล้านบาท ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
Current Thailand Impor t ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],มูลค่า  :  ล้านบาท ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
สรุปการส่งออก - นำเข้าสินค้าของประเทศไทยในปี 2007  การส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 17 การนำเข้าจะขยายตัวในกรอบร้อยละ 28-30 ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลประมาณ 1.3-4.1 พันล้านดอลลาร์ฯ ** ธุรกิจส่งออกจำเป็นต้องมีการค้นหาตลาดใหม่มากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ** Current Tha iland Export-Import ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (Kasikorn Research)
How to start being International Traders?
1. เป็นผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย ดี ???? ( นำเข้า หรือ ส่งออก ) ผู้ซื้อ ( Importer ) : นำสินค้าเข้ามาเพื่อขายต่อในประเทศ สามารถทำกำไรได้มากเมื่อค่าเงินบาทแข็ง ผู้ขาย ( Exporter ) :  ส่งออกสินค้าเพื่อขายไปยังต่างประเทศ สามารถทำกำไรได้มากเมื่อค่าเงินบาทอ่อน Process to be International Trader
2. คัดเลือกสินค้ามาขาย ( กรณีส่งออก ) มีสินค้าอยู่แล้ว ? หรือจับเสือมือเปล่า ? ผลิตสินค้าเอง (Suppliers) สามารถควบคุมจำนวนการผลิต - การส่ง มีความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้า จับเสือมือเปล่า (Traders) ไม่สามารถควบคุมจำนวนการผลิต - การส่ง แต่ไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้า Process to be International Trader
2. คัดเลือกสินค้ามาขาย ( กรณีส่งออก ) มีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนต่ำ ขายสินค้าได้ถูก “ ระวังเรื่องสินค้าต้องกำกัด ” หรือ “ สินค้าต้องห้าม ” Process to be International Trader สินค้าต้องกำกัด ได้แก่สินค้าที่รับขนส่งได้เฉพาะกรณีได้รับอนุญาตจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติตามข้อบังคับครบถ้วนก่อน สินค้าต้องห้าม ได้แก่สินค้าที่ห้ามนำออกนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด
3. ราคาสินค้าสำหรับการขาย ( กรณีส่งออก ) ต้นทุนสินค้า + กำไรที่คาดหวัง (Product Cost  + Profit)  ค่าขนส่งทางรถยนต์ (Cost Transportation) ค่าขนส่งทางรถไฟ / ค่าระวางเรือ / ค่าขนส่งทางอากาศ (Cost Freight) ค่าประกันภัยสินค้า (Cost Insurance) Total “Export Price” >> อย่างไรก็ตามแล้วแต่ตกลงตามเงื่อนไข “ Incoterm” Price for Exporting
Incoterm คืออะไร ? Incoterm คือข้อกำหนดในการขนส่งสินค้า ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน แต่ที่นิยมได้แก่ EXW: ผู้ขายได้จัดให้สินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบ ณ สถานที่ของผู้ขายเอง FOB:  ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ CIF:  ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง Price for Exporting
4. รูปแบบการชำระเงินมีอยู่ด้วยกัน 3  รูปแบบ 1. ชำระเงินด้วย Credit Term: 30Days / 60Days / 90Days เปิดบัญชีเงินเชื่อ 2. ชำระเงินด้วย L/C at Sight, T/R ( การกู้เงินโดยเอาสินค้าประกัน ) 3. ชำระเงินด้วย Advance Payment ชำระล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน Term of Payment
L/C  คืออะไร ? L/C  หรือ Letter of Credit คือ  ตราสารที่ธนาคาร หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Issuing Bank เป็นผู้ออกตามคำของลูกค้า ( Accountee)  ของตนเพื่อรับรองแก่ผู้ขาย  (Export) ว่าจะได้รับเงินค่าสินค้า ถ้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง โดยการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กับอีกธนาคารหนึ่ง ( ประเทศผู้ขาย ) โดยผู้ขายจะต้องนำตั๋วแลกเงิน พร้อมเอกสารการส่งออก Term of Payment
Document for International Trade? 1)  Official Invoice - Custom Invoice, Consular Invoice 2)  Commercial Invoice 3) Sale Contract - Proforma Invoice - Purchase Order - Sale Confirmation 1. Commercial Documents
Document for International Trade? 2. Government Documents 1) ใบรับรองต้นกำเนิด ( Certificate of Origin) 2) ใบรับรองการตรวจสินค้า ( Certificate of Inspection) 3) ใบรับรองสุขอนามัย (Certificate of Health) 4) ใบแสดงรายละเอียดบรรจุหีบห่อสินค้า ( Packing Listing) 5) ใบแสดงรายการน้ำหนักสินค้า (Weight List) 6) ใบรับรองแสดงน้ำหนักสินค้า ( Weight certificate) 7) เอกสารควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราในการส่งสินค้าเข้า - ออก 8) เอกสารการปล่อยสินค้า (Delivery Order : D/O)
Document for International Trade? 3. Transportation Documents 1) ใบตราส่งสินค้า ( Bill of Lading : B/L) 2) หนังสือรับรอง (Letter of Guarantee : L/G) 3) ใบพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Airway Bill) 4) ใบพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post receipt) 5) ใบตราส่งของรถไฟ (Railway Bill)
Document for International Trade? 4. Insurance Documents กรมธรรม์ประกันภัย ( Insurance Certificate) 5. Payment Documents 1 ) ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange or Draft) 2) Trust Receipt : T/R
E-Marketplace คือ ? ,[object Object],[object Object],[object Object]
ITEC5611 S. Kungpisdan Types of E-Marketplaces ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
How do E-marketplaces work? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ITEC5611 S. Kungpisdan The Elements and Mechanisms of an Electronic Market
S. Kungpisdan What is E-Marketplace ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ITEC5611 S. Kungpisdan Functions of a Market
ITEC5611 S. Kungpisdan Market space components ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ITEC5611 S. Kungpisdan Online vs Paper Catalogs
How do E-marketplaces work? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
E-marketplace checklist ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
www.ThaiTambon.com ,[object Object],[object Object],[object Object]
www.TARAD.com ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
www.TARADb2b.com ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
www.FoodMarketExchange.com ,[object Object],[object Object]
www . ec21 . com ,[object Object]
E-Market Place ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ดูรายชื่อทั้วหมดที่ www.pawoot.com
THAIAOCHI FRUITS CO LTD alibaba.com tradenote.net asia.ru tootoo.com packagingmachines1.com china-haijia.com “ One company multi-”marketplace
What is เว็บไซต์ B2B E-Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งซื้อขายออนไลน์ ที่ได้เชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากทำการติดต่อซื้อขายด้วยวิธีรับส่งใบเสนอราคา ปัจจุบันถือหุ้น 40%  โดย Yahoo  ด้วยมูลค่า 1,000  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
What is South America 3% India 8% China  7% South East Asia 13% EU 9% UK 6 % US 18% Middle East 4% Australia 3% Canada  3 % With over 4.4 million registered members from 200 countries & regions, it’s truly a global community
Search Alibaba International - B2B Alibaba China - B2B Taobao – C2C & B2C Shop Choose Transact Pay China Wholesalers Overseas Buyers/Importers Consumers Exporters China Wholesalers Retailers/ Power Sellers
 
Start with ทำการลงทะเบียนโดยการเลือกที่ Join Free กรณีที่เคยลงไว้แล้วให้เลือกที่ Sign in
Start with ทำการกรอกข้อมูลธุรกิจ 1. ทำการเลือก “ Both” 2. กรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อ 3. กรอก  E-mail และสร้าง Password เพื่อเข้าใช้งาน
Start with 1) กรอกข้อมูลสินค้าเราบน Textbox “ 3  ทางเลือกในการจัดทำเบื้องต้น ” 2) กรอกสินค้าเพื่อเตือนด้วย  Trade Alert 3) ใช้บริการ Trustpass
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
TrustPass???? การแสดงผลสินค้าด้วยอันดับที่สูงกว่า เข้าหาผู้ซื้อโดยไม่มีข้อจำกัด ทำการลงสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน (Unlimited Product Online) สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ** ราคา 1  ปี $589  x 35  บาท = 20,615  บาท **
Success with “ มีใบเสนอราคาเข้ามาหา 30-40 รายการต่อสัปดาห์ หลังเข้าร่วม TrustPass Member”
E-Marketplace ที่อื่นๆ มีอยู่ทัวโลก
E-Marketplace ที่อื่นๆ มีอยู่ทัวโลก 100Sell.com Free trade lead listings http://www.100sell.com/ 1st World Trade Portal Free trade lead listings http://www.1stworldtradeportal.com/ 20un Free trade lead listings and directory of importers and exporters http://www.20un.com/ AA TRADEnet Free trade leads and other useful information for companies, entrepreneurs, traders and other commercial subjects operated by the Czech Association for Enterprise Development http://www.tradenet.cz/ Afaceri Online B2B marketplace with free Trade Leads, Showrooms and Directory - target Romanian, European and International companies. http://afacerionline.com/ Algomtl.Com Free trade lead listings. In English and French http://www.algomtl.com/ Alibaba Free trade lead listings. Alibaba features exporters from China. Search engine format. http://www.alibaba.com/ Allactiontrade Free trade lead listings http://www.allactiontrade.com/ Asia Trademart Free trade lead listings http://www.asiaville.com/trademart/ AsiaTrade.Com Online business bulletin board for offers to buy/sell. http://asiatrade.com/Mkt.html AsiaTradeMart.com Trade leads from Asia http://www.asiatrademart.com/ Berlinkauf Trade Leads Free trade lead listings http://www.berlinkauf.com/ Bidmix.com Searchable database of import, export, and business opportunity trade leads for international businesses. http://www.Bidmix.com/ Biz Online Trade Leads Free trade leads listings http://www.mcsmarketing.westhost.com/cgi-bin/classifieds/classifieds.cgi BizBB Free trade lead listings http://bizbb.com/ BizDiscovery Free trade lead listings form other major trade lead websites http://www.bizdiscovery.com/
E-Marketplace ของไทย
What is TARADb2b.com ผู้ให้บริการเว็บไซต์ตลาดกลางสำหรับธุรกิจและการค้าส่ง เว็บไซต์แห่งแรกที่ช่วยเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศ ด้วยรองรับได้ 5  ภาษา และรองรับระบบการซื้อการขายที่สมบูรณ์แบบที่สุด ** TARADb2b ได้รับการสนับสนุนจาก  BOI-SIPA ** ทางด้าน  Innovation Software  ในปี  2007 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 
Function of ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
MyTARAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
8 Powerful B2B Sales Lead Generation Techniques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
8 Powerful B2B Sales Lead Generation Techniques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Build trust and rapport ( สร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารสัมพันธ์ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Research Customer Prospects to Improve Sales Prospecting Success ,[object Object]
Technologies Can Help ,[object Object],[object Object],[object Object]
How to contact customers? 1. Message Center from E-Marketplace Service 2. E-mail Address *** Corporate Mail น่าเชื่อถือที่สุด  *** 3. Instant Messaging Program MSN Messenger By Alibaba By EC21
How to contact customers? 4. VOIPs (Voice Over IPs) โทรทั่วโลกเริ่มต้นที่ 0.75  บาท โทรทั่วโลก เริ่มต้นที่ 0.75  บาท นาทีละบาทตลอด 24  ชม . บริการ กสท เริ่มนาทีละ 50 สต . บริการ แปซิฟิคอินเทอร์เน็ต เริ่มนาทีละ 0.75  บาท
กลโกงออนไลน์ Fraud Case Fraud E-Mail คืออะไร ???? Fraud E-mail หรือเรียกว่า  Spam Mail เป็นจดหมายที่เราสามารถพบเห็นได้เป็นประจำกับ เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเช่น Alibaba, E-bay, Amazon ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับจะตอบกลับหรือทำการคลิกเชื่อมโยง และผู้รับได้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล ซึ่งอาจเป็น เลขที่บัตรเครดิต , Password ในการเข้าถึงข้อมูล , ข้อมูลการลงทะเบียน  หรือให้โอนเงินไปให้ เป็นต้น
Fraud E-mail Example E-mail  หลอกให้ส่งข้อมูลสำคัญกลับไปยังผู้ส่งจดหมาย
Fraud Technique I received a call from a man saying they have agents around the world and have seen our company on Alibaba. He said that we have the kind of products their customers are looking for. They sent me all the information about their business by fax and asked for 7% commission for their services. They then sent me a letter by mail with a printed letterhead containing the same info asking me to send a free sample and a deposit of about £790 to them so that they could show it to their big customers.   I paid a UK bank to do a background check of this company . The bank report indicated that the company was legitimate. I also searched the internet for information and found nothing suspicious. I felt safe, so I sent a total of £1000 (deposit and sample costs) to them by T/T. They always claimed their customers were going to place a big order with us sooner or later; however, we still haven’t received an order and they can no longer be contacted. They use the name of a real company to conduct fraud on the Internet. Scammers will pretend to be an agent or branch of a real registered company to convince you that they are serious. Don’t blindly rely on a Bank report. 
How to Protect ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Fraud Case : Big Purchase Order Trap I was contacted by two people from a company in Henan, . They offered me a big purchase order and invited us for a face-to-face meeting to sign the sales contract . We met in in January, 2008.  From the first day, they asked me to pay high bills for KTV (Karaoke bars) and expensive gifts after contract signed.  However, they never paid their deposit; they delayed time; and asked for even more expensive presents. When we pressured them for a deposit payment, they ran away. There were a group of people who took part in this fraud scheme. They pretended to be the company president, financing manager, accounting manager, marketing manager and banker. However, they all ran away when were asked to take their pictures . Some people only use the Internet to attract victims to their city so they can prey on them.
Fraud Case : Big Purchase Order Trap ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tips to help verify a potential trade partner: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ข้อมูลศึกษาเพิ่มติม www.Pawoot.com ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
979/71 SM Tower 25 Th Floor, Phaholyothin Rd, Samsaen-nai , Phayathai , Bangkok , 10400 Tel : 02-298-0999 (Running No.) Fax : 02-298-0645 URL : www.TARAD.co.th E-mail : Pawoot@tarad.com TARAD Dot Com.,Co.Ltd. “ Thank you” “ We are TARAD Dot Com ” The LEADER in E-Commerce Solution

More Related Content

Viewers also liked

INCOTERM2010 seminar by Logistics2day
INCOTERM2010 seminar by Logistics2dayINCOTERM2010 seminar by Logistics2day
INCOTERM2010 seminar by Logistics2day
Logistics2day
 
Exim9การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Exim9การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศExim9การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Exim9การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Wannarat Wattananimitkul
 
Incoterms 2010 recorrido visual
Incoterms 2010 recorrido visualIncoterms 2010 recorrido visual
Incoterms 2010 recorrido visual
Valeria Castaño Domene
 
Alibaba
AlibabaAlibaba
Alibaba
Weifeng Liang
 
Exim5เงื่อนไขราคาและการขนส่ง
Exim5เงื่อนไขราคาและการขนส่งExim5เงื่อนไขราคาและการขนส่ง
Exim5เงื่อนไขราคาและการขนส่ง
Wannarat Wattananimitkul
 
E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Cuadros incoterms 2010
Cuadros incoterms 2010Cuadros incoterms 2010
Cuadros incoterms 2010
Gustavo Gómez
 
Alibaba - Chinese internet empire
Alibaba - Chinese internet empire Alibaba - Chinese internet empire
Alibaba - Chinese internet empire
Tran Kien
 
Alibaba group
Alibaba groupAlibaba group
Alibaba group
Liupin Xiang
 
Incoterms PANKAJ YADAV
Incoterms PANKAJ YADAVIncoterms PANKAJ YADAV
Incoterms PANKAJ YADAV
BBAU Lucknow University
 
All about INCOTERMS latest revision
All about INCOTERMS latest revision All about INCOTERMS latest revision
All about INCOTERMS latest revision
Mihai Guta
 

Viewers also liked (11)

INCOTERM2010 seminar by Logistics2day
INCOTERM2010 seminar by Logistics2dayINCOTERM2010 seminar by Logistics2day
INCOTERM2010 seminar by Logistics2day
 
Exim9การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Exim9การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศExim9การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Exim9การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 
Incoterms 2010 recorrido visual
Incoterms 2010 recorrido visualIncoterms 2010 recorrido visual
Incoterms 2010 recorrido visual
 
Alibaba
AlibabaAlibaba
Alibaba
 
Exim5เงื่อนไขราคาและการขนส่ง
Exim5เงื่อนไขราคาและการขนส่งExim5เงื่อนไขราคาและการขนส่ง
Exim5เงื่อนไขราคาและการขนส่ง
 
E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016
 
Cuadros incoterms 2010
Cuadros incoterms 2010Cuadros incoterms 2010
Cuadros incoterms 2010
 
Alibaba - Chinese internet empire
Alibaba - Chinese internet empire Alibaba - Chinese internet empire
Alibaba - Chinese internet empire
 
Alibaba group
Alibaba groupAlibaba group
Alibaba group
 
Incoterms PANKAJ YADAV
Incoterms PANKAJ YADAVIncoterms PANKAJ YADAV
Incoterms PANKAJ YADAV
 
All about INCOTERMS latest revision
All about INCOTERMS latest revision All about INCOTERMS latest revision
All about INCOTERMS latest revision
 

Similar to E-Marketplace V1.10

คู่มือการใช้งาน Lazada
คู่มือการใช้งาน Lazadaคู่มือการใช้งาน Lazada
คู่มือการใช้งาน Lazada
prapassornnamprai
 
เอกสารส่วนกลาง Dbd printed
เอกสารส่วนกลาง Dbd printedเอกสารส่วนกลาง Dbd printed
เอกสารส่วนกลาง Dbd printedSuton Rojanusorn
 
E commerce mechanisms, infrastructures, and tools
E commerce mechanisms, infrastructures, and toolsE commerce mechanisms, infrastructures, and tools
E commerce mechanisms, infrastructures, and tools
tumetr1
 
Chapter10 e auction
Chapter10 e auctionChapter10 e auction
Chapter10 e auction
Prapaporn Boonplord
 
e-Commerce Trend 2562 by ETDA
e-Commerce Trend 2562 by ETDAe-Commerce Trend 2562 by ETDA
e-Commerce Trend 2562 by ETDA
Peerasak C.
 
Thailand Ecommerce Trend 2019
Thailand Ecommerce Trend 2019Thailand Ecommerce Trend 2019
Thailand Ecommerce Trend 2019
Sundae Solutions Co., Ltd.
 
TARADQuickWeb Builder as of Dec 19,2008
TARADQuickWeb Builder as of Dec 19,2008TARADQuickWeb Builder as of Dec 19,2008
TARADQuickWeb Builder as of Dec 19,2008
Suton Rojanusorn
 
Tpa
TpaTpa
การซื้อขายสินค้าและบริการ
การซื้อขายสินค้าและบริการการซื้อขายสินค้าและบริการ
การซื้อขายสินค้าและบริการnoopalm
 
Global Market Entry Strategies (Ch.5)
Global Market Entry Strategies (Ch.5)Global Market Entry Strategies (Ch.5)
Global Market Entry Strategies (Ch.5)
Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
 
อีคอมเมิร์ซ หรือ E
อีคอมเมิร์ซ หรือ Eอีคอมเมิร์ซ หรือ E
อีคอมเมิร์ซ หรือ ENattakan Deesawat
 
แนะวิธีเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต
แนะวิธีเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ตแนะวิธีเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต
แนะวิธีเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต
Surapol Imi
 
Exim1บทนำ
Exim1บทนำExim1บทนำ
Exim1บทนำ
Wannarat Wattananimitkul
 
《2018台灣成長駭客年會》Pawoot:東南亞電商成長模型的成功與失敗
《2018台灣成長駭客年會》Pawoot:東南亞電商成長模型的成功與失敗《2018台灣成長駭客年會》Pawoot:東南亞電商成長模型的成功與失敗
《2018台灣成長駭客年會》Pawoot:東南亞電商成長模型的成功與失敗
awoo Bros. Internet, Inc.
 
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerceแนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
People Media Group Co.ltd
 
Pretiontation Doc
Pretiontation DocPretiontation Doc
Pretiontation Docmaovkh
 

Similar to E-Marketplace V1.10 (20)

E Marketing
E MarketingE Marketing
E Marketing
 
E commerce
E commerceE commerce
E commerce
 
คู่มือการใช้งาน Lazada
คู่มือการใช้งาน Lazadaคู่มือการใช้งาน Lazada
คู่มือการใช้งาน Lazada
 
เอกสารส่วนกลาง Dbd printed
เอกสารส่วนกลาง Dbd printedเอกสารส่วนกลาง Dbd printed
เอกสารส่วนกลาง Dbd printed
 
IT for SMEs
IT for SMEsIT for SMEs
IT for SMEs
 
E commerce mechanisms, infrastructures, and tools
E commerce mechanisms, infrastructures, and toolsE commerce mechanisms, infrastructures, and tools
E commerce mechanisms, infrastructures, and tools
 
Chapter10 e auction
Chapter10 e auctionChapter10 e auction
Chapter10 e auction
 
e-Commerce Trend 2562 by ETDA
e-Commerce Trend 2562 by ETDAe-Commerce Trend 2562 by ETDA
e-Commerce Trend 2562 by ETDA
 
Thailand Ecommerce Trend 2019
Thailand Ecommerce Trend 2019Thailand Ecommerce Trend 2019
Thailand Ecommerce Trend 2019
 
TARADQuickWeb Builder as of Dec 19,2008
TARADQuickWeb Builder as of Dec 19,2008TARADQuickWeb Builder as of Dec 19,2008
TARADQuickWeb Builder as of Dec 19,2008
 
Tpa
TpaTpa
Tpa
 
การซื้อขายสินค้าและบริการ
การซื้อขายสินค้าและบริการการซื้อขายสินค้าและบริการ
การซื้อขายสินค้าและบริการ
 
Global Market Entry Strategies (Ch.5)
Global Market Entry Strategies (Ch.5)Global Market Entry Strategies (Ch.5)
Global Market Entry Strategies (Ch.5)
 
Export
ExportExport
Export
 
อีคอมเมิร์ซ หรือ E
อีคอมเมิร์ซ หรือ Eอีคอมเมิร์ซ หรือ E
อีคอมเมิร์ซ หรือ E
 
แนะวิธีเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต
แนะวิธีเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ตแนะวิธีเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต
แนะวิธีเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต
 
Exim1บทนำ
Exim1บทนำExim1บทนำ
Exim1บทนำ
 
《2018台灣成長駭客年會》Pawoot:東南亞電商成長模型的成功與失敗
《2018台灣成長駭客年會》Pawoot:東南亞電商成長模型的成功與失敗《2018台灣成長駭客年會》Pawoot:東南亞電商成長模型的成功與失敗
《2018台灣成長駭客年會》Pawoot:東南亞電商成長模型的成功與失敗
 
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerceแนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
 
Pretiontation Doc
Pretiontation DocPretiontation Doc
Pretiontation Doc
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu

Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom PongvitayapanuContent Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu (20)

Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
 
Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
 
A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business
 
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom PongvitayapanuContent Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
 
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
 
9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand
 
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
 
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
 
Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
 

E-Marketplace V1.10

 • 1. e-Marketplace Structure โครงสรางของตลาดอิเล็กทรอนิกส โดย : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ( ป้อม ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด www.ThaiSecondhand.com www.TARAD.com อุปนายก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ( www.ThaiEcommerce.org) ที่ปรึกษา สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (www.Webmaster.or.th) E-Mail : [email_address] URL : www.Pawoot.com
 • 2.
 • 3. World Internet Users and Population Stats updated on June 30, 2008 . Source : http :// www . internetworldstats . com / stats . htm
 • 4.  
 • 5.  
 • 6.  
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11. สรุปการส่งออก - นำเข้าสินค้าของประเทศไทยในปี 2007 การส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 17 การนำเข้าจะขยายตัวในกรอบร้อยละ 28-30 ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลประมาณ 1.3-4.1 พันล้านดอลลาร์ฯ ** ธุรกิจส่งออกจำเป็นต้องมีการค้นหาตลาดใหม่มากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ** Current Tha iland Export-Import ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (Kasikorn Research)
 • 12. How to start being International Traders?
 • 13. 1. เป็นผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย ดี ???? ( นำเข้า หรือ ส่งออก ) ผู้ซื้อ ( Importer ) : นำสินค้าเข้ามาเพื่อขายต่อในประเทศ สามารถทำกำไรได้มากเมื่อค่าเงินบาทแข็ง ผู้ขาย ( Exporter ) : ส่งออกสินค้าเพื่อขายไปยังต่างประเทศ สามารถทำกำไรได้มากเมื่อค่าเงินบาทอ่อน Process to be International Trader
 • 14. 2. คัดเลือกสินค้ามาขาย ( กรณีส่งออก ) มีสินค้าอยู่แล้ว ? หรือจับเสือมือเปล่า ? ผลิตสินค้าเอง (Suppliers) สามารถควบคุมจำนวนการผลิต - การส่ง มีความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้า จับเสือมือเปล่า (Traders) ไม่สามารถควบคุมจำนวนการผลิต - การส่ง แต่ไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้า Process to be International Trader
 • 15. 2. คัดเลือกสินค้ามาขาย ( กรณีส่งออก ) มีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนต่ำ ขายสินค้าได้ถูก “ ระวังเรื่องสินค้าต้องกำกัด ” หรือ “ สินค้าต้องห้าม ” Process to be International Trader สินค้าต้องกำกัด ได้แก่สินค้าที่รับขนส่งได้เฉพาะกรณีได้รับอนุญาตจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติตามข้อบังคับครบถ้วนก่อน สินค้าต้องห้าม ได้แก่สินค้าที่ห้ามนำออกนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด
 • 16. 3. ราคาสินค้าสำหรับการขาย ( กรณีส่งออก ) ต้นทุนสินค้า + กำไรที่คาดหวัง (Product Cost + Profit) ค่าขนส่งทางรถยนต์ (Cost Transportation) ค่าขนส่งทางรถไฟ / ค่าระวางเรือ / ค่าขนส่งทางอากาศ (Cost Freight) ค่าประกันภัยสินค้า (Cost Insurance) Total “Export Price” >> อย่างไรก็ตามแล้วแต่ตกลงตามเงื่อนไข “ Incoterm” Price for Exporting
 • 17. Incoterm คืออะไร ? Incoterm คือข้อกำหนดในการขนส่งสินค้า ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน แต่ที่นิยมได้แก่ EXW: ผู้ขายได้จัดให้สินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบ ณ สถานที่ของผู้ขายเอง FOB: ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ CIF: ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง Price for Exporting
 • 18. 4. รูปแบบการชำระเงินมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ 1. ชำระเงินด้วย Credit Term: 30Days / 60Days / 90Days เปิดบัญชีเงินเชื่อ 2. ชำระเงินด้วย L/C at Sight, T/R ( การกู้เงินโดยเอาสินค้าประกัน ) 3. ชำระเงินด้วย Advance Payment ชำระล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน Term of Payment
 • 19. L/C คืออะไร ? L/C หรือ Letter of Credit คือ ตราสารที่ธนาคาร หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Issuing Bank เป็นผู้ออกตามคำของลูกค้า ( Accountee) ของตนเพื่อรับรองแก่ผู้ขาย (Export) ว่าจะได้รับเงินค่าสินค้า ถ้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง โดยการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กับอีกธนาคารหนึ่ง ( ประเทศผู้ขาย ) โดยผู้ขายจะต้องนำตั๋วแลกเงิน พร้อมเอกสารการส่งออก Term of Payment
 • 20. Document for International Trade? 1) Official Invoice - Custom Invoice, Consular Invoice 2) Commercial Invoice 3) Sale Contract - Proforma Invoice - Purchase Order - Sale Confirmation 1. Commercial Documents
 • 21. Document for International Trade? 2. Government Documents 1) ใบรับรองต้นกำเนิด ( Certificate of Origin) 2) ใบรับรองการตรวจสินค้า ( Certificate of Inspection) 3) ใบรับรองสุขอนามัย (Certificate of Health) 4) ใบแสดงรายละเอียดบรรจุหีบห่อสินค้า ( Packing Listing) 5) ใบแสดงรายการน้ำหนักสินค้า (Weight List) 6) ใบรับรองแสดงน้ำหนักสินค้า ( Weight certificate) 7) เอกสารควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราในการส่งสินค้าเข้า - ออก 8) เอกสารการปล่อยสินค้า (Delivery Order : D/O)
 • 22. Document for International Trade? 3. Transportation Documents 1) ใบตราส่งสินค้า ( Bill of Lading : B/L) 2) หนังสือรับรอง (Letter of Guarantee : L/G) 3) ใบพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Airway Bill) 4) ใบพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post receipt) 5) ใบตราส่งของรถไฟ (Railway Bill)
 • 23. Document for International Trade? 4. Insurance Documents กรมธรรม์ประกันภัย ( Insurance Certificate) 5. Payment Documents 1 ) ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange or Draft) 2) Trust Receipt : T/R
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27. ITEC5611 S. Kungpisdan The Elements and Mechanisms of an Electronic Market
 • 28.
 • 29. ITEC5611 S. Kungpisdan Functions of a Market
 • 30.
 • 31. ITEC5611 S. Kungpisdan Online vs Paper Catalogs
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40. THAIAOCHI FRUITS CO LTD alibaba.com tradenote.net asia.ru tootoo.com packagingmachines1.com china-haijia.com “ One company multi-”marketplace
 • 41. What is เว็บไซต์ B2B E-Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งซื้อขายออนไลน์ ที่ได้เชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากทำการติดต่อซื้อขายด้วยวิธีรับส่งใบเสนอราคา ปัจจุบันถือหุ้น 40% โดย Yahoo ด้วยมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
 • 42. What is South America 3% India 8% China 7% South East Asia 13% EU 9% UK 6 % US 18% Middle East 4% Australia 3% Canada 3 % With over 4.4 million registered members from 200 countries & regions, it’s truly a global community
 • 43. Search Alibaba International - B2B Alibaba China - B2B Taobao – C2C & B2C Shop Choose Transact Pay China Wholesalers Overseas Buyers/Importers Consumers Exporters China Wholesalers Retailers/ Power Sellers
 • 44.  
 • 45. Start with ทำการลงทะเบียนโดยการเลือกที่ Join Free กรณีที่เคยลงไว้แล้วให้เลือกที่ Sign in
 • 46. Start with ทำการกรอกข้อมูลธุรกิจ 1. ทำการเลือก “ Both” 2. กรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อ 3. กรอก E-mail และสร้าง Password เพื่อเข้าใช้งาน
 • 47. Start with 1) กรอกข้อมูลสินค้าเราบน Textbox “ 3 ทางเลือกในการจัดทำเบื้องต้น ” 2) กรอกสินค้าเพื่อเตือนด้วย Trade Alert 3) ใช้บริการ Trustpass
 • 48.
 • 49.  
 • 50. TrustPass???? การแสดงผลสินค้าด้วยอันดับที่สูงกว่า เข้าหาผู้ซื้อโดยไม่มีข้อจำกัด ทำการลงสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน (Unlimited Product Online) สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ** ราคา 1 ปี $589 x 35 บาท = 20,615 บาท **
 • 51. Success with “ มีใบเสนอราคาเข้ามาหา 30-40 รายการต่อสัปดาห์ หลังเข้าร่วม TrustPass Member”
 • 52. E-Marketplace ที่อื่นๆ มีอยู่ทัวโลก
 • 53. E-Marketplace ที่อื่นๆ มีอยู่ทัวโลก 100Sell.com Free trade lead listings http://www.100sell.com/ 1st World Trade Portal Free trade lead listings http://www.1stworldtradeportal.com/ 20un Free trade lead listings and directory of importers and exporters http://www.20un.com/ AA TRADEnet Free trade leads and other useful information for companies, entrepreneurs, traders and other commercial subjects operated by the Czech Association for Enterprise Development http://www.tradenet.cz/ Afaceri Online B2B marketplace with free Trade Leads, Showrooms and Directory - target Romanian, European and International companies. http://afacerionline.com/ Algomtl.Com Free trade lead listings. In English and French http://www.algomtl.com/ Alibaba Free trade lead listings. Alibaba features exporters from China. Search engine format. http://www.alibaba.com/ Allactiontrade Free trade lead listings http://www.allactiontrade.com/ Asia Trademart Free trade lead listings http://www.asiaville.com/trademart/ AsiaTrade.Com Online business bulletin board for offers to buy/sell. http://asiatrade.com/Mkt.html AsiaTradeMart.com Trade leads from Asia http://www.asiatrademart.com/ Berlinkauf Trade Leads Free trade lead listings http://www.berlinkauf.com/ Bidmix.com Searchable database of import, export, and business opportunity trade leads for international businesses. http://www.Bidmix.com/ Biz Online Trade Leads Free trade leads listings http://www.mcsmarketing.westhost.com/cgi-bin/classifieds/classifieds.cgi BizBB Free trade lead listings http://bizbb.com/ BizDiscovery Free trade lead listings form other major trade lead websites http://www.bizdiscovery.com/
 • 55. What is TARADb2b.com ผู้ให้บริการเว็บไซต์ตลาดกลางสำหรับธุรกิจและการค้าส่ง เว็บไซต์แห่งแรกที่ช่วยเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศ ด้วยรองรับได้ 5 ภาษา และรองรับระบบการซื้อการขายที่สมบูรณ์แบบที่สุด ** TARADb2b ได้รับการสนับสนุนจาก BOI-SIPA ** ทางด้าน Innovation Software ในปี 2007 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 56.  
 • 57.
 • 58.
 • 59.  
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65. How to contact customers? 1. Message Center from E-Marketplace Service 2. E-mail Address *** Corporate Mail น่าเชื่อถือที่สุด *** 3. Instant Messaging Program MSN Messenger By Alibaba By EC21
 • 66. How to contact customers? 4. VOIPs (Voice Over IPs) โทรทั่วโลกเริ่มต้นที่ 0.75 บาท โทรทั่วโลก เริ่มต้นที่ 0.75 บาท นาทีละบาทตลอด 24 ชม . บริการ กสท เริ่มนาทีละ 50 สต . บริการ แปซิฟิคอินเทอร์เน็ต เริ่มนาทีละ 0.75 บาท
 • 67. กลโกงออนไลน์ Fraud Case Fraud E-Mail คืออะไร ???? Fraud E-mail หรือเรียกว่า Spam Mail เป็นจดหมายที่เราสามารถพบเห็นได้เป็นประจำกับ เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเช่น Alibaba, E-bay, Amazon ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับจะตอบกลับหรือทำการคลิกเชื่อมโยง และผู้รับได้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล ซึ่งอาจเป็น เลขที่บัตรเครดิต , Password ในการเข้าถึงข้อมูล , ข้อมูลการลงทะเบียน หรือให้โอนเงินไปให้ เป็นต้น
 • 68. Fraud E-mail Example E-mail หลอกให้ส่งข้อมูลสำคัญกลับไปยังผู้ส่งจดหมาย
 • 69. Fraud Technique I received a call from a man saying they have agents around the world and have seen our company on Alibaba. He said that we have the kind of products their customers are looking for. They sent me all the information about their business by fax and asked for 7% commission for their services. They then sent me a letter by mail with a printed letterhead containing the same info asking me to send a free sample and a deposit of about £790 to them so that they could show it to their big customers.   I paid a UK bank to do a background check of this company . The bank report indicated that the company was legitimate. I also searched the internet for information and found nothing suspicious. I felt safe, so I sent a total of £1000 (deposit and sample costs) to them by T/T. They always claimed their customers were going to place a big order with us sooner or later; however, we still haven’t received an order and they can no longer be contacted. They use the name of a real company to conduct fraud on the Internet. Scammers will pretend to be an agent or branch of a real registered company to convince you that they are serious. Don’t blindly rely on a Bank report. 
 • 70.
 • 71. Fraud Case : Big Purchase Order Trap I was contacted by two people from a company in Henan, . They offered me a big purchase order and invited us for a face-to-face meeting to sign the sales contract . We met in in January, 2008.  From the first day, they asked me to pay high bills for KTV (Karaoke bars) and expensive gifts after contract signed.  However, they never paid their deposit; they delayed time; and asked for even more expensive presents. When we pressured them for a deposit payment, they ran away. There were a group of people who took part in this fraud scheme. They pretended to be the company president, financing manager, accounting manager, marketing manager and banker. However, they all ran away when were asked to take their pictures . Some people only use the Internet to attract victims to their city so they can prey on them.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75. 979/71 SM Tower 25 Th Floor, Phaholyothin Rd, Samsaen-nai , Phayathai , Bangkok , 10400 Tel : 02-298-0999 (Running No.) Fax : 02-298-0645 URL : www.TARAD.co.th E-mail : Pawoot@tarad.com TARAD Dot Com.,Co.Ltd. “ Thank you” “ We are TARAD Dot Com ” The LEADER in E-Commerce Solution