SlideShare a Scribd company logo
1
สรุปผลที่สาคัญ
การสารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2555
สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทาการสารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2550 และครั้งนี้เป็นการสารวจครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบ สถานภาพ
ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่
ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย วางแผนจัดหามาตรการต่างๆ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแข่งขันทางการค้า
ได้ในระดับสากลตลอดจนใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน
ภาคเอกชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากการสารวจนี้เป็นแนวทางในการขยายตลาดการปรับตัวในการ แข่งขัน
ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ดาเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากผู้ประกอบการระหว่างเดือนมีนาคม –
พฤษภาคม 2555 โดยส่งเจ้าหน้าที่ของ สานักงานสถิติแห่งชาติออกไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ของสถานประกอบการ /ผู้ประกอบการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุก แห่ง (ยกเว้น ธุรกิจ
ประเภทบริษัทหลักทรัพย์ และจัดการกองทุนรวม) ที่มีที่ตั้งแน่นอนหรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แต่เนื่องจากสถานประกอบการและผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ข้อมูล จึงต้องมีการประมาณค่าทางสถิติ
เพื่อให้ข้อมูลที่นาเสนอเป็นค่าประมาณสาหรับประชากรที่อยู่ในขอบข่ายของการสารวจ
ผลจากการสารวจ สรุปได้ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบการประเภท B2C ร้อยละ 75.2 รองลงมาเป็น
ผู้ประกอบการประเภท B2B ร้อยละ 23.4 ส่วนผู้ประกอบการประเภท B2G ที่ไม่นับรวมการรับงานจัดซื้อจัด
จ้างจากภาครัฐโดยการ e-Auction นั้นจะมีเพียงร้อยละ 1.4 เท่านั้น (แผนภูมิ 1)
แผนภูมิ 1 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามประเภทผู้ประกอบการ
23.4 %
ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B)
75.2 %
ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C)
1.4 %
ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ (B2G)
2
ในภาพรวมของธุรกิจe-Commerce ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ท(ร้อยละ 32.8)
รองลงมาเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต(ร้อยละ14.5) กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ 12.6) กลุ่มธุรกิจบริการ (ร้อยละ 7.0) กลุ่มยานยนต์และ
ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 5.5) กลุ่มสิ่งพิมพ์ /เครื่องใช้สานักงาน (ร้อยละ 4.8) ส่วนกลุ่มสินค้าประเภทอื่น ๆ
(ร้อยละ 22.8) (แผนภูมิ 2)
หากจาแนกธุรกิจตามขนาด โดยใช้จานวนคนทางานเต็มเวลาเป็นเกณฑ์ พบว่า ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทางาน 1–5 คน) ร้อยละ 57.9 ธุรกิจขนาดกลาง (6–50 คน)
ร้อยละ36.2 ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่(มีคนทางานมากกว่า50 คน) มีเพียงร้อยละ5.9 เท่านั้น (แผนภูมิ 3)
แผนภูมิ 3 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามขนาดของธุรกิจ
57.9 %
ขนาดเล็ก (1 – 5 คน)
5.9 %
ขนาดใหญ่ (มากกว่า 50 คน)
36.2 %
ขนาดกลาง (6 – 50 คน)
แผนภูมิ 2 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
14.5 %
32.8 %
5.5 %
4.8 %
7.0 %
22.8 %
12.6 %
ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ฯ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ
ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
แฟชั่น เครื่องแต่งกายฯ
สิ่งพิมพ์ และเครื่องใช้สานักงานฯ
ธุรกิจบริการฯ
สินค้าประเภทอื่นๆ
3
ประมาณร้อยละ 77.1 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด ขายสินค้าและบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์
และมีหน้าร้าน ส่วนที่ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว มีอยู่ร้อยละ 21.5 และอีกร้อยละ 1.4 ขายผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานกับก ารขายในลักษณะอื่น เช่น ส่งพนักงานออกไปขายตรง หรือฝากขาย เป็นต้น
(แผนภูมิ 4)
2. ผลการประกอบการ
หมายเหตุ : 1/ มูลค่าได้จากการสารวจ รวมกับ มูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ(e-Auction)
2/ มูลค่าที่ได้จากการสารวจ
แผนภูมิ 5 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2554) จาแนกตามประเภท
ผู้ประกอบการ
มูลค่าที่รวม e-Auction มูลค่าที่ไม่รวม e-Auction
395,949
ล้านบาท
B2B
73.5%
B2G 2/
1.3%
B2C
25.2%
783,998
ล้านบาท
B2G 1/
50.1%
B2B
37.2%
B2C
12.7%
แผนภูมิ 4 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามลักษณะการขายสินค้าและ
บริการ
77.1 %
21.5 %
อื่น ๆ
1.4 %
ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์
เพียงอย่างเดียว
ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์และ
มีหน้าร้านทางกายภาพ
4
ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2554) ธุรกิจ e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น
ประมาณ 783,998 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็นยอดขายของผู้ประกอบการ B2B ประมาณ 291,209 ล้านบาท
(ร้อยละ 37.2) ผู้ประกอบการ B2C ประมาณ 99,706 ล้านบาท (ร้อยละ 12.7) และผู้ประกอบการ B2G
ประมาณ 393,083 ล้านบาท (ร้อยละ 50.1) โดยในส่วนของผู้ประกอบการ B2G ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
มูลค่าที่ได้จากการสารวจ ซึ่งเป็นมูลค่าที่เกิดจากผู้ประกอบการทาธุรกิจ e-Commerce กับหน่วยงานภาครัฐ
ที่ไม่ผ่าน e-Auction ประมาณ 5,034 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6) และมูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีการประมูล งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ที่ได้จากกรมบัญชีกลางจานวน
388,049 ล้านบาท (ร้อยละ 49.5)
ส่วนตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ที่ไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ) จะเป็นตลาดในประเทศ
ประมาณร้อยละ 82.6 ของมูลค่าขายทั้งหมด ส่วนที่ขายไปยังตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 17.4
(ตาราง 1)
ตาราง1 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปีที่ผ่านมา(ปี 2554) จาแนกตามประเภทผู้ประกอบการ
การขาย มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ
มูลค่าขายรวม 783,998 100.0
B2B 291,209 37.2
B2C 99,706 12.7
B2G 1/
393,083 50.1
จากการสารวจ 5,034 0.6
จาก e-Auction (กรมบัญชีกลาง) 388,049 49.5
ตลาดที่ขาย 2/
395,949 100.0
ในประเทศ 327,199 82.6
ต่างประเทศ 68.750 17.4
หมายเหตุ : 1/ B2G เป็นมูลค่าที่ได้จากการสารวจข้อมูลจากสถานประกอบการที่ทาธุรกิจ e-Commerce กับภาครัฐ
ที่ไม่ผ่านe-Auction รวมกับ มูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ(e-Auction) ที่ได้จากกรมบัญชีกลาง
2/ ไม่รวมมูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ(e-Auction) ที่ได้จากกรมบัญชีกลาง
สาหรับวิธีที่ใช้ในการดูแลลูกค้าของธุรกิจ e-Commerce พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
(Call Center) คิดเป็นร้อยละ 82.2 รองลงมาใช้อีเมล์หรือการส่งคาถามผ่านหน้าเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 68.0
ใช้ Social media เช่น facebook, twitter ร้อยละ 17.7 ใช้ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat เช่น
MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ ร้อยละ 10.8

More Related Content

Similar to Thailand e-commerce report 55

Thailand Ecommerce Trend 2019
Thailand Ecommerce Trend 2019Thailand Ecommerce Trend 2019
Thailand Ecommerce Trend 2019
Sundae Solutions Co., Ltd.
 
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
WiseKnow Thailand
 
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerceแนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
People Media Group Co.ltd
 
Value of E-Commerce Thailand 2015
Value of E-Commerce Thailand 2015 Value of E-Commerce Thailand 2015
Value of E-Commerce Thailand 2015
Peerasak C.
 
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
Mayuree Srikulwong
 
Etda รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
Etda รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558Etda รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
Etda รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
Thanawat Malabuppha
 
306325 unit1-overview-of-ec
306325 unit1-overview-of-ec306325 unit1-overview-of-ec
306325 unit1-overview-of-ec
pop Jaturong
 
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Socail network
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Socail networkแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Socail network
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Socail network
Sujinda Kultangwattana
 
2555 Thailand e-Government Report
2555 Thailand e-Government Report2555 Thailand e-Government Report
2555 Thailand e-Government Report
Boonlert Aroonpiboon
 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
ETDAofficialRegist
 
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
Asina Pornwasin
 
รายงานสรุปผลการสำรวจ ข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2558
รายงานสรุปผลการสำรวจ ข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2558รายงานสรุปผลการสำรวจ ข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2558
รายงานสรุปผลการสำรวจ ข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2558
IMC Institute
 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
ETDAofficialRegist
 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
ETDAofficialRegist
 
Intro to Electronic Commerce
Intro to Electronic CommerceIntro to Electronic Commerce
Intro to Electronic Commerce
Nuth Otanasap
 
A5 survey 2018 v31
A5 survey 2018 v31A5 survey 2018 v31
A5 survey 2018 v31
ETDAofficialRegist
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
ETDAofficialRegist
 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
anusorn kraiwatnussorn
 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
anusorn kraiwatnussorn
 

Similar to Thailand e-commerce report 55 (20)

Thailand Ecommerce Trend 2019
Thailand Ecommerce Trend 2019Thailand Ecommerce Trend 2019
Thailand Ecommerce Trend 2019
 
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564
 
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerceแนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce
 
Value of E-Commerce Thailand 2015
Value of E-Commerce Thailand 2015 Value of E-Commerce Thailand 2015
Value of E-Commerce Thailand 2015
 
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
 
Etda รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
Etda รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558Etda รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
Etda รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
 
306325 unit1-overview-of-ec
306325 unit1-overview-of-ec306325 unit1-overview-of-ec
306325 unit1-overview-of-ec
 
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Socail network
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Socail networkแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Socail network
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Socail network
 
2555 Thailand e-Government Report
2555 Thailand e-Government Report2555 Thailand e-Government Report
2555 Thailand e-Government Report
 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2019
 
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่อ...
 
รายงานสรุปผลการสำรวจ ข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2558
รายงานสรุปผลการสำรวจ ข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2558รายงานสรุปผลการสำรวจ ข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2558
รายงานสรุปผลการสำรวจ ข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2558
 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018
 
Intro to Electronic Commerce
Intro to Electronic CommerceIntro to Electronic Commerce
Intro to Electronic Commerce
 
Pea Workshop 2009 20 5 09
Pea Workshop 2009 20 5 09Pea Workshop 2009 20 5 09
Pea Workshop 2009 20 5 09
 
A5 survey 2018 v31
A5 survey 2018 v31A5 survey 2018 v31
A5 survey 2018 v31
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu

Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom PongvitayapanuContent Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand payment Report 2010 (Thai)
Thailand payment Report 2010 (Thai)Thailand payment Report 2010 (Thai)
Thailand payment Report 2010 (Thai)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu (20)

Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
 
Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
 
A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business
 
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom PongvitayapanuContent Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
 
9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand9 fundamentals for e-commerce in thailand
9 fundamentals for e-commerce in thailand
 
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
Brand to Conversion [for Thailand Web Wednesday 15]
 
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
 
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
 
Thailand payment Report 2010 (Thai)
Thailand payment Report 2010 (Thai)Thailand payment Report 2010 (Thai)
Thailand payment Report 2010 (Thai)
 

Thailand e-commerce report 55

 • 1. 1 สรุปผลที่สาคัญ การสารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2555 สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทาการสารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอย่าง ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2550 และครั้งนี้เป็นการสารวจครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบ สถานภาพ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย วางแผนจัดหามาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแข่งขันทางการค้า ได้ในระดับสากลตลอดจนใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากการสารวจนี้เป็นแนวทางในการขยายตลาดการปรับตัวในการ แข่งขัน ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น สานักงานสถิติแห่งชาติได้ดาเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากผู้ประกอบการระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2555 โดยส่งเจ้าหน้าที่ของ สานักงานสถิติแห่งชาติออกไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของสถานประกอบการ /ผู้ประกอบการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุก แห่ง (ยกเว้น ธุรกิจ ประเภทบริษัทหลักทรัพย์ และจัดการกองทุนรวม) ที่มีที่ตั้งแน่นอนหรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากสถานประกอบการและผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ข้อมูล จึงต้องมีการประมาณค่าทางสถิติ เพื่อให้ข้อมูลที่นาเสนอเป็นค่าประมาณสาหรับประชากรที่อยู่ในขอบข่ายของการสารวจ ผลจากการสารวจ สรุปได้ดังนี้ 1. ลักษณะทั่วไปของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบการประเภท B2C ร้อยละ 75.2 รองลงมาเป็น ผู้ประกอบการประเภท B2B ร้อยละ 23.4 ส่วนผู้ประกอบการประเภท B2G ที่ไม่นับรวมการรับงานจัดซื้อจัด จ้างจากภาครัฐโดยการ e-Auction นั้นจะมีเพียงร้อยละ 1.4 เท่านั้น (แผนภูมิ 1) แผนภูมิ 1 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามประเภทผู้ประกอบการ 23.4 % ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) 75.2 % ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) 1.4 % ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ (B2G)
 • 2. 2 ในภาพรวมของธุรกิจe-Commerce ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ท(ร้อยละ 32.8) รองลงมาเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต(ร้อยละ14.5) กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ 12.6) กลุ่มธุรกิจบริการ (ร้อยละ 7.0) กลุ่มยานยนต์และ ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 5.5) กลุ่มสิ่งพิมพ์ /เครื่องใช้สานักงาน (ร้อยละ 4.8) ส่วนกลุ่มสินค้าประเภทอื่น ๆ (ร้อยละ 22.8) (แผนภูมิ 2) หากจาแนกธุรกิจตามขนาด โดยใช้จานวนคนทางานเต็มเวลาเป็นเกณฑ์ พบว่า ธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทางาน 1–5 คน) ร้อยละ 57.9 ธุรกิจขนาดกลาง (6–50 คน) ร้อยละ36.2 ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่(มีคนทางานมากกว่า50 คน) มีเพียงร้อยละ5.9 เท่านั้น (แผนภูมิ 3) แผนภูมิ 3 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามขนาดของธุรกิจ 57.9 % ขนาดเล็ก (1 – 5 คน) 5.9 % ขนาดใหญ่ (มากกว่า 50 คน) 36.2 % ขนาดกลาง (6 – 50 คน) แผนภูมิ 2 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 14.5 % 32.8 % 5.5 % 4.8 % 7.0 % 22.8 % 12.6 % ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ฯ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท แฟชั่น เครื่องแต่งกายฯ สิ่งพิมพ์ และเครื่องใช้สานักงานฯ ธุรกิจบริการฯ สินค้าประเภทอื่นๆ
 • 3. 3 ประมาณร้อยละ 77.1 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด ขายสินค้าและบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และมีหน้าร้าน ส่วนที่ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว มีอยู่ร้อยละ 21.5 และอีกร้อยละ 1.4 ขายผ่าน อิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานกับก ารขายในลักษณะอื่น เช่น ส่งพนักงานออกไปขายตรง หรือฝากขาย เป็นต้น (แผนภูมิ 4) 2. ผลการประกอบการ หมายเหตุ : 1/ มูลค่าได้จากการสารวจ รวมกับ มูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ(e-Auction) 2/ มูลค่าที่ได้จากการสารวจ แผนภูมิ 5 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2554) จาแนกตามประเภท ผู้ประกอบการ มูลค่าที่รวม e-Auction มูลค่าที่ไม่รวม e-Auction 395,949 ล้านบาท B2B 73.5% B2G 2/ 1.3% B2C 25.2% 783,998 ล้านบาท B2G 1/ 50.1% B2B 37.2% B2C 12.7% แผนภูมิ 4 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามลักษณะการขายสินค้าและ บริการ 77.1 % 21.5 % อื่น ๆ 1.4 % ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เพียงอย่างเดียว ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์และ มีหน้าร้านทางกายภาพ
 • 4. 4 ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2554) ธุรกิจ e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ประมาณ 783,998 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็นยอดขายของผู้ประกอบการ B2B ประมาณ 291,209 ล้านบาท (ร้อยละ 37.2) ผู้ประกอบการ B2C ประมาณ 99,706 ล้านบาท (ร้อยละ 12.7) และผู้ประกอบการ B2G ประมาณ 393,083 ล้านบาท (ร้อยละ 50.1) โดยในส่วนของผู้ประกอบการ B2G ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มูลค่าที่ได้จากการสารวจ ซึ่งเป็นมูลค่าที่เกิดจากผู้ประกอบการทาธุรกิจ e-Commerce กับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ผ่าน e-Auction ประมาณ 5,034 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6) และมูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีการประมูล งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ที่ได้จากกรมบัญชีกลางจานวน 388,049 ล้านบาท (ร้อยละ 49.5) ส่วนตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ที่ไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ) จะเป็นตลาดในประเทศ ประมาณร้อยละ 82.6 ของมูลค่าขายทั้งหมด ส่วนที่ขายไปยังตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 17.4 (ตาราง 1) ตาราง1 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปีที่ผ่านมา(ปี 2554) จาแนกตามประเภทผู้ประกอบการ การขาย มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่าขายรวม 783,998 100.0 B2B 291,209 37.2 B2C 99,706 12.7 B2G 1/ 393,083 50.1 จากการสารวจ 5,034 0.6 จาก e-Auction (กรมบัญชีกลาง) 388,049 49.5 ตลาดที่ขาย 2/ 395,949 100.0 ในประเทศ 327,199 82.6 ต่างประเทศ 68.750 17.4 หมายเหตุ : 1/ B2G เป็นมูลค่าที่ได้จากการสารวจข้อมูลจากสถานประกอบการที่ทาธุรกิจ e-Commerce กับภาครัฐ ที่ไม่ผ่านe-Auction รวมกับ มูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ(e-Auction) ที่ได้จากกรมบัญชีกลาง 2/ ไม่รวมมูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ(e-Auction) ที่ได้จากกรมบัญชีกลาง สาหรับวิธีที่ใช้ในการดูแลลูกค้าของธุรกิจ e-Commerce พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (Call Center) คิดเป็นร้อยละ 82.2 รองลงมาใช้อีเมล์หรือการส่งคาถามผ่านหน้าเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 68.0 ใช้ Social media เช่น facebook, twitter ร้อยละ 17.7 ใช้ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ ร้อยละ 10.8