SlideShare a Scribd company logo
Эбола вирусын
халдвар
Эрүүл мэндийн яам
 Баруун Африкийн 4 оронд /Guinea, Sierra Leone,
Liberia, and Nigeria/ дэгдэлт хэлбэрээр тархаж буй
эбола вирусын халдвараас сэргийлэх, хүн амыг
бодитой мэдээллээр шуурхай хангах, бэлэн байдлыг
хангах чиглэлээр хийж буй үйл ажиллагаа
Эбола вирусын халдвар
 Нэг. Эбола вирусын халдварын тархалтын
өнөөгийн байдал
 Хоёр. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын
зөвлөмж
 Гурав.Эрүүл мэндийн яамны зүгээс авч
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ
Дэлхийн эрүүл мэндийн
байгууллага
 ДЭМБ-ын зүгээс 2014 оны 3 сард дэгдэлт албан
ёсоор мэдээлэгдсэн цаг үес эхлэн дэгдэлт гарч буй
4 улстай хамтран ажиллаж, дэгдэлтийг зогсоох үйл
ажиллагааг мэргэжил арга зүйн хувьд удирдаж
байна.
 2014 оны 8-р сарын 6-7-нд Женевт ДЭМБ-ын
ОУЭМД-ийн Зохицуулах хороо хуралдан эрсдлийн
үнэлгээ хийж, 8 дугаар сарын 8-ны өдөр энэ дэгдэлт
нь ОУЭМД-ийн үнэлгээгээр олон улсын анхаарлыг
татахуйц нийгмийн эрүүл мэндийн аюултай, онцгой
нөхцөл байдал үүслээ хэмээн тунхаглал гаргасан
байна.
Дэлхийн эрүүл мэндийн
байгууллага
 Өвчлөл бүртгэгдэж байгаа улс оронд
 Өвчлөл гарсан орнуудтай хил залгаа улс оронд
 Бусад гишүүн улс орнуудад тус тусад нь авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмж урьдчилсан
байдлаар гаргасан байна.
Дэлхийн эрүүл мэндийн
байгууллага
Гишүүн орнуудад хандан:
 Олон улсын Худалдаа, аялал жуулчлалыг ерөнхийд нь
хориогүй
 Өвчлөл бүртгэгдэж байгаа болон эрсдэлтэй улс оронд
аялагчдыг шаардлагатай мэдээллээр байнга хангах
 Хэрэв тохиолдол бүртгэгдвэл илрүүлэх, тандалт, лаборатори,
эмчилгээний болон бүхий л тогтолцооныхоо бэлэн байдлаа
хангах
 Өвчлөл бүртгэгдсэн улс орноос зорчигч ирвэл хилийн нэвтрэн
орох цэгт эрүүл мэндийн хяналтыг чангатгах, чадавхийг
сайжруулах
 Нийт хүн ам, иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр тогтмол
хангах зөвлөмж өгсөн байна.
Эрүүл мэндийн яам
ЭМЯ болон мэргэжлийн тэргүүлэх байгууллага болох
ХӨСҮТ-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг
ДЭМБ-ын зөвлөмж тус бүрээр танилцуулж байна.
Үүнд:
1. Өвчлөл бүртгэгдэж байгаа болон эрсдэлтэй
улс оронд аялагчдыг шаардлагатай
мэдээллээр байнга хангах чиглэлээр
 Өвчлөл бүртгэгдэж байгаа болон эрсдэлтэй улс оронд
аялагчдад зориулсан мэдээллийг бэлтгэн, зайлшгүй албан
ажлаар Африкийн орнуудад зорчихын өмнө Шар чичрэгийн
эсрэг вакцин хийлгэхээр ХӨСҮТ-д хандсан иргэдэд
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна. Судан улсад
ажиллах энхийг сахиулах армийн бие бүрэлдэхүүн, Египед
улсад сургалт оролцох иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн
 Гадаад улсад зорчигчдод зориулсан тусгайлсан зөвлөмжийг
ЭМЯ болон ХӨСҮТ-ийн веб хуудсанд байрлуулсан.
 Африкийн орнуудад өрөмдлөгийн ажилтнууд гэрээгээр
ажиллаж байгаад ирсэнтэй холбоотой Уул уурхайн яам,
Өрөмдлөгийн холбоонд мөн санамж, зөвлөгөөг хүргүүлж,
дээрх орнуудад ажилтан гэрээгээр илгээх үйл ажиллагааг түр
зогсоох нь зүйтэйг санууллаа.
Эрүүл мэндийн яам
2. Илрүүлэх, тандалт лаборатори, эмчилгээний болон тогтолцооны
бэлэн байдлаа хангах чиглэлээр
 ХӨСҮТ нь ОУЭМД-н зохицуулагч байгууллага болохын хувьд бэлэн
байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйгээр
удирдаж, ДЭМБ-с Эбола мэдээг холбогдох албан тушаалтан, Үндэсний
аюулгүй байдлын зөвлөлд мэдээллийг хүргүүлж байна.
 ДЭМБ-ын боловсруулсан Эбола вирусын халдвараас сэргийлэх, бэлэн
байдлыг хангах, халдвар орж ирсэн тохиолдолд тусгаарлах, эмчлэхэд
баримтлах зөвлөмжийг хөрвүүлэн түр журам байдлаар батлахаар
ажиллаж байна.
 Эбола халдварын дэгдэлтийн өнөөгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн шинэ
буюу сэргэж буй халдвартай тэмцэх стратегийг хэрэгжүүлэх үндэсний
төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.
 Аймаг, Нийслэлийн ЭМГ, ЭМЯ-ны харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад
Эбола вирусын халдвар болон ойрхи дорнодын амьсгалын замын хам
шинж үүсгэгч короновирусын халдварын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл,
санамж, зөвлөгөө бүхий албан бичгийг хүргүүлсэн.
Эрүүл мэндийн яам
3. Өвчлөл бүртгэгдсэн улс орноос зорчигч ирвэл
хилийн нэвтрэн орох цэгт эрүүл мэндийн
хяналтыг чангатгах, чадавхийг сайжруулах
чиглэлээр
 МХЕГ, ХХЕГ, ЗХ жанжин штабт Эбола вирусын
халдварын талаарх зөвлөмжийг хүргүүлж, Хилийн
мэргэжлийн хяналтын албатай хамтран эрсдэлтэй улс
орноос ирж буй иргэдийн эрүүл мэндийн байдлыг
тандах, хянах хуудсыг боловсруулан ашиглаж байна.
 БНКонго улсад гэрээгээр ажиллаад ирсэн 12 иргэний
ирсэн бүх зорчигдын биеийн халууныг хэмжиж, эрүүл
мэндийн хуудас бөглүүлж, хяналтад авч, харьяалах
өрхийн эрүүл мэндийн төвд мэдээлсэн.
 Гадаадын иргэн, харьяатын газарт эрсдэлтэй бүс нутгаас
Монгол улсад зорчин ирэхээр виза авах хүсэлт гаргасан
иргэдийн мэдээллийг шуурхай солилцож, хамтран
ажиллаж байна.
Эрүүл мэндийн яам
4. Нийт хүн ам, иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр
тогтмол хангах чиглэлээр
 Нийт хүн ам, иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр тогтмол
хангах зорилгоор уг өвчний талаарх мэдээллийг энгийн
ойлгомжтой хэлээр бэлтгэн, тухайн бүс нутагт албан
шаардлагаар зорчих иргэдэд зориулсан зөвлөмжийн хамт
Эрүүл мэндийн яам, Халдварт өвчин судлалын төвийн веб
хуудсанд байршууллаа.
 Сэтгүүлчдэд нэгдсэн ойлголт өгч, бодит эрсдлийг танилцуулах
уулзалтыг ХӨСҮТ дээр 2014 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр
зохион байгуулж 30 үндэсний телевиз, Үндэсний олон нийтийн
радиогийн сэтгүүлчид оролцов. .
 Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр өвчлөлийн
хамгийн сүүлийн мэдээллийг тогтмол өгч байна.
Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтнуудыг
сургах чиглэлээр
 Эрүүл мэндийн ажилтнууд нэн ялангуяа өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн эмч нарт хандан мэдээлэл хүргүүлсэн.
 Халдварын сэжигтэй тохиолдолд хамгийн түрүүнд
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх магадлалтай ХӨСҮТ-ийн
түргэн тусламжийн дуудлага, лавлахын ажилтнууд,
холбогдох тасгийн эмч нарт тусгайлан сургалт зохион
байгуулж, мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн.
 Аймгуудын халдвар судлагч, нэгдсэн эмнэлгийн дарга
нарт цахим сургалтыг 2014 оны 8 сарын 15-нд зохион
байгуулсан.
 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан мэдээллийн
багцыг боловсруулаад байна.
The Lancet, Volume 384, Issue 9942, Page 470, 9 August 2014
<Previous Article|Next Article>
Ebola: protection of health workers on the front line
 Although fears were raised about the possible spread of Ebola virus to the UK and
USA last week, the real concern remains in west Africa. Unlike previous outbreaks
in east Africa that were brought under control fairly swiftly, the west African
outbreak has become the worst in history. 1603 people have had suspected or
confirmed Ebola virus disease in the four affected countries (Guinea, Sierra Leone,
Liberia, and Nigeria) and 887 died between March, 2014, and Aug 1, 2014.
 On Aug 1, WHO Director-General Margaret Chan and the presidents of the affected
countries launched a new joint US$100 million plan to bring the outbreak under
control. The intensified response is much needed. The plan rightly recognises the
need for several hundred more personnel, including clinical doctors and nurses,
epidemiologists, and social mobilisation experts, to be deployed to the affected
countries. Domestic and foreign health workers on the ground dealing with the
outbreak have been overstretched. On June 24, Médecins Sans Frontières warned
that its teams had reached the limits of what they could do. More than 60 health
workers have already died from Ebola while helping others, including doctor Sheik
Umar Khan who is credited with treating more than 100 patients with the disease in
Sierra Leone.
Ebola: protection of health workers on the front line
 Health workers on the front line are at increased risk of contracting
Ebola by coming into contact with the bodily fluids of infected patients.
Use of adequate personal protective clothing and equipment when
caring for patients or the deceased, thorough cleaning, and effective
waste disposal, can substantially reduce the risk of infection.
Worryingly, last week the World Medical Association reported that
many of its junior doctor members dealing with the outbreak had not
been provided with essential protective equipment.
 The situation is disturbing and unacceptable. Governments, WHO,
and the international community have a collective responsibility not
only to fully staff the effort to bring Ebola under control, but also to
provide adequate protective clothing, training, and support for anyone
coming into contact with patients.
 For more on the Ebola outbreak see
http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/en/

More Related Content

What's hot

лекц № 8
лекц № 8лекц № 8
лекц № 8
batsuuri nantsag
 
лекц № 10
лекц № 10лекц № 10
лекц № 10
batsuuri nantsag
 
лекц № 13
лекц № 13лекц № 13
лекц № 13
batsuuri nantsag
 
Лекц № 5 слайд
Лекц № 5 слайдЛекц № 5 слайд
Лекц № 5 слайдbatsuuri nantsag
 
Communicable diseases lection 1-3
Communicable diseases lection 1-3Communicable diseases lection 1-3
Communicable diseases lection 1-3bayarmagnaiubuns
 
лекц № 16
лекц № 16лекц № 16
лекц № 16
batsuuri nantsag
 
лекц № 15
лекц № 15лекц № 15
лекц № 15
batsuuri nantsag
 
лекц № 12
лекц № 12 лекц № 12
лекц № 12
batsuuri nantsag
 

What's hot (10)

лекц № 8
лекц № 8лекц № 8
лекц № 8
 
лекц № 10
лекц № 10лекц № 10
лекц № 10
 
2017.03.09
2017.03.092017.03.09
2017.03.09
 
лекц № 13
лекц № 13лекц № 13
лекц № 13
 
Лекц № 5 слайд
Лекц № 5 слайдЛекц № 5 слайд
Лекц № 5 слайд
 
Communicable diseases lection 1-3
Communicable diseases lection 1-3Communicable diseases lection 1-3
Communicable diseases lection 1-3
 
лекц № 16
лекц № 16лекц № 16
лекц № 16
 
лекц № 15
лекц № 15лекц № 15
лекц № 15
 
лекц № 12
лекц № 12 лекц № 12
лекц № 12
 
Darhlaajuulalt 1515
Darhlaajuulalt 1515Darhlaajuulalt 1515
Darhlaajuulalt 1515
 

Similar to Ebola

Ebola medeelel
Ebola medeelelEbola medeelel
Ebola medeelel
Tumuruu Shiileg
 
Tomuu, tomuu tost owchin
Tomuu, tomuu tost owchinTomuu, tomuu tost owchin
Tomuu, tomuu tost owchinuuree_247
 
эмг ын долоо хоногийн ажлын тойм
эмг ын долоо хоногийн ажлын тоймэмг ын долоо хоногийн ажлын тойм
эмг ын долоо хоногийн ажлын тойм
galsan dorj
 
эмг ын долоо хоног
эмг ын долоо хоногэмг ын долоо хоног
эмг ын долоо хоног
galsan dorj
 
Tomuu 4.1 doloo honog
Tomuu 4.1 doloo honogTomuu 4.1 doloo honog
Tomuu 4.1 doloo honog
Shijee Mtsbolor
 
7 хоног, 09.02 мэдээ
7 хоног, 09.02 мэдээ7 хоног, 09.02 мэдээ
7 хоног, 09.02 мэдээ
Oyunbayar Ochirhuyag
 
7 honog
7 honog7 honog
Presentation 7. 21.05.2017
Presentation 7. 21.05.2017Presentation 7. 21.05.2017
Presentation 7. 21.05.2017
batsuuri nantsag
 
2017.04.03
2017.04.032017.04.03
2017.04.03
galsan dorj
 
Week, 09.09
Week, 09.09 Week, 09.09
Week, 09.09
Oyunbayar Ochirhuyag
 
Tomuu dugnelt-04-doloo-honog
Tomuu dugnelt-04-doloo-honogTomuu dugnelt-04-doloo-honog
Tomuu dugnelt-04-doloo-honog
rtumur
 
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Tuvshinsanaa Baasanjav
 
Tomuu 5 doloo honog
Tomuu 5 doloo honogTomuu 5 doloo honog
Tomuu 5 doloo honog
Shijee Mtsbolor
 
Tomuu 6 doloo honog
Tomuu 6 doloo honogTomuu 6 doloo honog
Tomuu 6 doloo honog
Shijee Mtsbolor
 
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөрамьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
Lhamlhundev Baljaa
 

Similar to Ebola (20)

Ebola medeelel
Ebola medeelelEbola medeelel
Ebola medeelel
 
Tomuu, tomuu tost owchin
Tomuu, tomuu tost owchinTomuu, tomuu tost owchin
Tomuu, tomuu tost owchin
 
эмг ын долоо хоногийн ажлын тойм
эмг ын долоо хоногийн ажлын тоймэмг ын долоо хоногийн ажлын тойм
эмг ын долоо хоногийн ажлын тойм
 
эмг ын долоо хоног
эмг ын долоо хоногэмг ын долоо хоног
эмг ын долоо хоног
 
Tomuu 4.1 doloo honog
Tomuu 4.1 doloo honogTomuu 4.1 doloo honog
Tomuu 4.1 doloo honog
 
7 хоног, 09.02 мэдээ
7 хоног, 09.02 мэдээ7 хоног, 09.02 мэдээ
7 хоног, 09.02 мэдээ
 
7 honog
7 honog7 honog
7 honog
 
Ayan medee
Ayan medeeAyan medee
Ayan medee
 
Ayan medee
Ayan medeeAyan medee
Ayan medee
 
Ayan medee
Ayan medeeAyan medee
Ayan medee
 
Томуугийн цар тахал
Томуугийн цар тахалТомуугийн цар тахал
Томуугийн цар тахал
 
2017.03.20
2017.03.202017.03.20
2017.03.20
 
Presentation 7. 21.05.2017
Presentation 7. 21.05.2017Presentation 7. 21.05.2017
Presentation 7. 21.05.2017
 
2017.04.03
2017.04.032017.04.03
2017.04.03
 
Week, 09.09
Week, 09.09 Week, 09.09
Week, 09.09
 
Tomuu dugnelt-04-doloo-honog
Tomuu dugnelt-04-doloo-honogTomuu dugnelt-04-doloo-honog
Tomuu dugnelt-04-doloo-honog
 
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
 
Tomuu 5 doloo honog
Tomuu 5 doloo honogTomuu 5 doloo honog
Tomuu 5 doloo honog
 
Tomuu 6 doloo honog
Tomuu 6 doloo honogTomuu 6 doloo honog
Tomuu 6 doloo honog
 
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөрамьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
 

More from nytt103103

Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogooZurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
nytt103103
 
NTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailanNTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailan
nytt103103
 
Lekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgoltLekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgolt
nytt103103
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newnytt103103
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onnytt103103
 
Meningit
MeningitMeningit
Meningit
nytt103103
 
Cor et pulmonalis
Cor et pulmonalisCor et pulmonalis
Cor et pulmonalis
nytt103103
 
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamjBoornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
nytt103103
 
Anapilaksi
AnapilaksiAnapilaksi
Anapilaksi
nytt103103
 
Hodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldaltHodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldalt
nytt103103
 
Elegnii cirroz
Elegnii cirrozElegnii cirroz
Elegnii cirroz
nytt103103
 
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewselNoir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
nytt103103
 

More from nytt103103 (13)

Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogooZurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
 
NTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailanNTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailan
 
Lekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgoltLekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgolt
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 on
 
төрөлт
төрөлттөрөлт
төрөлт
 
Meningit
MeningitMeningit
Meningit
 
Cor et pulmonalis
Cor et pulmonalisCor et pulmonalis
Cor et pulmonalis
 
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamjBoornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
 
Anapilaksi
AnapilaksiAnapilaksi
Anapilaksi
 
Hodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldaltHodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldalt
 
Elegnii cirroz
Elegnii cirrozElegnii cirroz
Elegnii cirroz
 
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewselNoir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
 

Ebola

 • 2. Эрүүл мэндийн яам  Баруун Африкийн 4 оронд /Guinea, Sierra Leone, Liberia, and Nigeria/ дэгдэлт хэлбэрээр тархаж буй эбола вирусын халдвараас сэргийлэх, хүн амыг бодитой мэдээллээр шуурхай хангах, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр хийж буй үйл ажиллагаа
 • 3. Эбола вирусын халдвар  Нэг. Эбола вирусын халдварын тархалтын өнөөгийн байдал  Хоёр. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж  Гурав.Эрүүл мэндийн яамны зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ
 • 4. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага  ДЭМБ-ын зүгээс 2014 оны 3 сард дэгдэлт албан ёсоор мэдээлэгдсэн цаг үес эхлэн дэгдэлт гарч буй 4 улстай хамтран ажиллаж, дэгдэлтийг зогсоох үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн хувьд удирдаж байна.
 • 5.  2014 оны 8-р сарын 6-7-нд Женевт ДЭМБ-ын ОУЭМД-ийн Зохицуулах хороо хуралдан эрсдлийн үнэлгээ хийж, 8 дугаар сарын 8-ны өдөр энэ дэгдэлт нь ОУЭМД-ийн үнэлгээгээр олон улсын анхаарлыг татахуйц нийгмийн эрүүл мэндийн аюултай, онцгой нөхцөл байдал үүслээ хэмээн тунхаглал гаргасан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
 • 6.  Өвчлөл бүртгэгдэж байгаа улс оронд  Өвчлөл гарсан орнуудтай хил залгаа улс оронд  Бусад гишүүн улс орнуудад тус тусад нь авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмж урьдчилсан байдлаар гаргасан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
 • 7. Гишүүн орнуудад хандан:  Олон улсын Худалдаа, аялал жуулчлалыг ерөнхийд нь хориогүй  Өвчлөл бүртгэгдэж байгаа болон эрсдэлтэй улс оронд аялагчдыг шаардлагатай мэдээллээр байнга хангах  Хэрэв тохиолдол бүртгэгдвэл илрүүлэх, тандалт, лаборатори, эмчилгээний болон бүхий л тогтолцооныхоо бэлэн байдлаа хангах  Өвчлөл бүртгэгдсэн улс орноос зорчигч ирвэл хилийн нэвтрэн орох цэгт эрүүл мэндийн хяналтыг чангатгах, чадавхийг сайжруулах  Нийт хүн ам, иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр тогтмол хангах зөвлөмж өгсөн байна.
 • 8. Эрүүл мэндийн яам ЭМЯ болон мэргэжлийн тэргүүлэх байгууллага болох ХӨСҮТ-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг ДЭМБ-ын зөвлөмж тус бүрээр танилцуулж байна. Үүнд: 1. Өвчлөл бүртгэгдэж байгаа болон эрсдэлтэй улс оронд аялагчдыг шаардлагатай мэдээллээр байнга хангах чиглэлээр
 • 9.  Өвчлөл бүртгэгдэж байгаа болон эрсдэлтэй улс оронд аялагчдад зориулсан мэдээллийг бэлтгэн, зайлшгүй албан ажлаар Африкийн орнуудад зорчихын өмнө Шар чичрэгийн эсрэг вакцин хийлгэхээр ХӨСҮТ-д хандсан иргэдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна. Судан улсад ажиллах энхийг сахиулах армийн бие бүрэлдэхүүн, Египед улсад сургалт оролцох иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн  Гадаад улсад зорчигчдод зориулсан тусгайлсан зөвлөмжийг ЭМЯ болон ХӨСҮТ-ийн веб хуудсанд байрлуулсан.  Африкийн орнуудад өрөмдлөгийн ажилтнууд гэрээгээр ажиллаж байгаад ирсэнтэй холбоотой Уул уурхайн яам, Өрөмдлөгийн холбоонд мөн санамж, зөвлөгөөг хүргүүлж, дээрх орнуудад ажилтан гэрээгээр илгээх үйл ажиллагааг түр зогсоох нь зүйтэйг санууллаа.
 • 10. Эрүүл мэндийн яам 2. Илрүүлэх, тандалт лаборатори, эмчилгээний болон тогтолцооны бэлэн байдлаа хангах чиглэлээр  ХӨСҮТ нь ОУЭМД-н зохицуулагч байгууллага болохын хувьд бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйгээр удирдаж, ДЭМБ-с Эбола мэдээг холбогдох албан тушаалтан, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд мэдээллийг хүргүүлж байна.  ДЭМБ-ын боловсруулсан Эбола вирусын халдвараас сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, халдвар орж ирсэн тохиолдолд тусгаарлах, эмчлэхэд баримтлах зөвлөмжийг хөрвүүлэн түр журам байдлаар батлахаар ажиллаж байна.  Эбола халдварын дэгдэлтийн өнөөгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн шинэ буюу сэргэж буй халдвартай тэмцэх стратегийг хэрэгжүүлэх үндэсний төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.  Аймаг, Нийслэлийн ЭМГ, ЭМЯ-ны харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад Эбола вирусын халдвар болон ойрхи дорнодын амьсгалын замын хам шинж үүсгэгч короновирусын халдварын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, санамж, зөвлөгөө бүхий албан бичгийг хүргүүлсэн.
 • 11. Эрүүл мэндийн яам 3. Өвчлөл бүртгэгдсэн улс орноос зорчигч ирвэл хилийн нэвтрэн орох цэгт эрүүл мэндийн хяналтыг чангатгах, чадавхийг сайжруулах чиглэлээр  МХЕГ, ХХЕГ, ЗХ жанжин штабт Эбола вирусын халдварын талаарх зөвлөмжийг хүргүүлж, Хилийн мэргэжлийн хяналтын албатай хамтран эрсдэлтэй улс орноос ирж буй иргэдийн эрүүл мэндийн байдлыг тандах, хянах хуудсыг боловсруулан ашиглаж байна.  БНКонго улсад гэрээгээр ажиллаад ирсэн 12 иргэний ирсэн бүх зорчигдын биеийн халууныг хэмжиж, эрүүл мэндийн хуудас бөглүүлж, хяналтад авч, харьяалах өрхийн эрүүл мэндийн төвд мэдээлсэн.  Гадаадын иргэн, харьяатын газарт эрсдэлтэй бүс нутгаас Монгол улсад зорчин ирэхээр виза авах хүсэлт гаргасан иргэдийн мэдээллийг шуурхай солилцож, хамтран ажиллаж байна.
 • 12. Эрүүл мэндийн яам 4. Нийт хүн ам, иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр тогтмол хангах чиглэлээр  Нийт хүн ам, иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр тогтмол хангах зорилгоор уг өвчний талаарх мэдээллийг энгийн ойлгомжтой хэлээр бэлтгэн, тухайн бүс нутагт албан шаардлагаар зорчих иргэдэд зориулсан зөвлөмжийн хамт Эрүүл мэндийн яам, Халдварт өвчин судлалын төвийн веб хуудсанд байршууллаа.  Сэтгүүлчдэд нэгдсэн ойлголт өгч, бодит эрсдлийг танилцуулах уулзалтыг ХӨСҮТ дээр 2014 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулж 30 үндэсний телевиз, Үндэсний олон нийтийн радиогийн сэтгүүлчид оролцов. .  Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр өвчлөлийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг тогтмол өгч байна.
 • 13. Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтнуудыг сургах чиглэлээр  Эрүүл мэндийн ажилтнууд нэн ялангуяа өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нарт хандан мэдээлэл хүргүүлсэн.  Халдварын сэжигтэй тохиолдолд хамгийн түрүүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх магадлалтай ХӨСҮТ-ийн түргэн тусламжийн дуудлага, лавлахын ажилтнууд, холбогдох тасгийн эмч нарт тусгайлан сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн.  Аймгуудын халдвар судлагч, нэгдсэн эмнэлгийн дарга нарт цахим сургалтыг 2014 оны 8 сарын 15-нд зохион байгуулсан.  Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан мэдээллийн багцыг боловсруулаад байна.
 • 14. The Lancet, Volume 384, Issue 9942, Page 470, 9 August 2014 <Previous Article|Next Article> Ebola: protection of health workers on the front line  Although fears were raised about the possible spread of Ebola virus to the UK and USA last week, the real concern remains in west Africa. Unlike previous outbreaks in east Africa that were brought under control fairly swiftly, the west African outbreak has become the worst in history. 1603 people have had suspected or confirmed Ebola virus disease in the four affected countries (Guinea, Sierra Leone, Liberia, and Nigeria) and 887 died between March, 2014, and Aug 1, 2014.  On Aug 1, WHO Director-General Margaret Chan and the presidents of the affected countries launched a new joint US$100 million plan to bring the outbreak under control. The intensified response is much needed. The plan rightly recognises the need for several hundred more personnel, including clinical doctors and nurses, epidemiologists, and social mobilisation experts, to be deployed to the affected countries. Domestic and foreign health workers on the ground dealing with the outbreak have been overstretched. On June 24, Médecins Sans Frontières warned that its teams had reached the limits of what they could do. More than 60 health workers have already died from Ebola while helping others, including doctor Sheik Umar Khan who is credited with treating more than 100 patients with the disease in Sierra Leone.
 • 15. Ebola: protection of health workers on the front line  Health workers on the front line are at increased risk of contracting Ebola by coming into contact with the bodily fluids of infected patients. Use of adequate personal protective clothing and equipment when caring for patients or the deceased, thorough cleaning, and effective waste disposal, can substantially reduce the risk of infection. Worryingly, last week the World Medical Association reported that many of its junior doctor members dealing with the outbreak had not been provided with essential protective equipment.  The situation is disturbing and unacceptable. Governments, WHO, and the international community have a collective responsibility not only to fully staff the effort to bring Ebola under control, but also to provide adequate protective clothing, training, and support for anyone coming into contact with patients.  For more on the Ebola outbreak see http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/en/