SlideShare a Scribd company logo
ЭХЭМҮТ, Хүүхдийн эрчимт
эмчилгээний тасаг
2014 он
2009 он
1
• Тархи нь бие махбодийг бүхэллэг цогц
тогтолцооны түвшинд нэгтгэн зохицуулах
үүрэгтэй бөгөөд энэ үйл ажиллагаа нь
сарнихаас эхлээд бүрмөсөн алдагдах
хүртэлх эмгэг явц.
2
Эмнэл зүйн ухаанд:
• мэдрэл
• сэтгэц
• мэдрэхүй
• хөдөлгөөн хам байдлаар алдагдах шинж
Ухамсарт ухаан сарнихаас эхлээд бүрэн алдах хүртэлх
шинж тэмдгийн бүрдэл.
3
Тархины тодорхой хэсгийн цочмог гэмтэл:
•үйл ажиллагааны
• бүтцийн
.
4
1. Халдвар
2. Хор
3. Тархины голомтот шинж тэмдэг бүхий
өвчнүүд
4. Тархины голомтот шинж тэмдэггүй
өвчнүүд
5. Чихрийн шижин
6. Цусны сахар буурах
7. Элэгний кома
8. ХХХШ гэх мэт
5
- Анхдагч:
1. Хүчилтөрөгч дутал
2. Цусан хангамжийн хямрал
3. Хоргүйсгэл зохицуулгын тогтолцооны алдагдал
4. Дааврын алдагдал
5. Цус дутал гэх мэт
- Хоёрдогч:
1. Нейроны өөрчлөлт
2. Нейрон хоорондын хамаарал өөрчлөгдөх
3. Медиатрын үүсэлт өөрчлөгдөх гэх мэт
6
Хөнөөлт нөлөөнд өвөрмөц бус хариулт өгөх
хандлагатай:
• Их тархины бор гадрын эсийн ялгаралт сул
• Тархины эсийн сэртэнгийн бүрхүүлжих явц дуусаагүй
• Бодисын солилцооны эрчимд нь нийлэгших явц
давамгайлдаг
• Хөнөөлт нөлөөнд доод бүтцүүдээр зохицуулах чадвар муу
• Тархины жингийн 85- 90% нь ус байдаг ч нэмж ус татах
хандлагатай
7
Гомеостазыг хатуу тогтвортой байхыг шаарддаг ба
тэдгээрийн ялихгүй өөрчлөлтийг мэдэрч, ухаан алддаг.
Тархины судас нарийсах: Тархины судас өргөсөх:
• Гиперокси - Гипокси
• Алкалоз - Ацидоз
• Гипокапни - Гиперкапни
Сийвэнгийн осмос өөрчлөгдөхөд дасан зохицох зүй тогтол
нь алдагддаг.
8
Тархины эд эс судаслаг тороор баялаг, орон зайн
хувьд хязгаарлагдмал учир амин үзүүлэлтийг тогтмол
байхыг шаарддаг:
- Амьсгалын тоо
- ЗЦТ
- Халуун
- АД
- Шээсний гарц
- Хүчилтөрөгчийн ханамж
9
Хөнөөлт хүчин ариллаа ч нейроны түвшинд:
• Уялдуулан зохицуулах биш, харилцан үгдрүүлэх
хэт идэвхит нейроны бүс
• Цаашдаа улам даамжрах бүс
• Эндээс сэрлийн “ эмгэг үүсгэвэр “ гарна.
10
Тархины үйлийг тогтоон барих 3 гол хүчин зүйл:
1. Амьсгал
2. Цус эргүүлэл
3. Хоргүйсгэл зохицуулгын тогтолцоо
11
1. Airway
2. Breathing
3. Circulation
4. Disability
12
1. Амьсгалын замын бөглөршил :
- Хүүхэд амьсгалж байна уу?
- Амьсгалын замд бөглөрөл байна уу?
- Хүүхэд хөхөрсөн байна уу? / төвийн хөхрөлт байгаа эсэх/
- Хүүхэд амьсгалын тогтолцооны хүнд өөрчлөлттэй байна уу?
2. Хүзүү, толгойн гэмтэлтэй гэж сэжиглэвэл:
- Хүзүүг тогтвортой болгох
- log roll
Жич: Арга хэмжээг эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламжийн стандартын
дагуу авна.
13
1. Хөхрөлт
2. Яраглах
3. Толгойгоо дохилзуулан амьсгалах
4. Амьсгалын тоо хэт олон байх
5. Хяхатнаа амьсгал
6. Цээж хүчтэй хонхолзох
7. Хамрын угалз сарталзах
Жич: Арга хэмжээг эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламжийн стандартын
дагуу авна.
14
1. Шок
2. Коллапс
15
Шок (CPR):
C – color – цонхигор, хөхөлбий мэт, мөчдүүд
даарсан, эрээнтсэн
P- pulse - пульс сул, дүүрэлтгүй , пульсгүй
( энэ үед АД 600 м у б –с доош)
R- refilling time - бичил судасны дүүрэлт 3 сек –с их
Жич: Арга хэмжээг эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламжийн
стандартын дагуу авна.
16
Glasgow Coma Scale / GCS/:
-1974 онд Glasgow хотын Их сургуулийн мэдрэлийн
мэс заслын проф. Graham Teasdale, Bryan J.Jennett
нар тархины гэмтэлтэй өвчтний комын үнэлгээнд
нэвтрүүлсэн .
- Одоо яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ, гэмтлийн
өвчнүүдийн үнэлгээнд хэрэглэдэг.
17
-4 наснаас дээш хэрэглэнэ.
- 3 тестээс бүрдэнэ:
• E- Eyes: Нүдний хариу урвал /1-4 оноо/
• V- Verbal: Үг ярианы хариу урвал / 1-5 оноо /
• M- Motor: Xөдөлгөөний хариу урвал /1-6 оноо/
• 3-15 оноогоор үнэлэгдэнэ.
18
Оноо 1 2 3 4 5 6
E Нүдээ огт
нээхгүй
Өвтгөхөд нүдээ нээж
хариулах: / өвдөлтийн
цэгүүдэд/
Ярихад нүдээ нээх
маягаар хариулах:
Нүдээ хар гэх
тодорхой командаар
бус, дуудах,
хашгирах үед харна.
Нүд нь аяндаа
харах: Өөрөө
нүдээ нээнэ, харна
/аяндаа харах/
- -
V Хариулт-
гүй: Дуу
авиа
гаргахгүй
Тодорхой биш ярих :
Ойлгомжгүй авиа
гаргана. Дуугарах
боловч үг нь тодорхой
биш
Яриа ойлгомжгүй:
Яриа тасалдсан, үгээ
зөөсөн, гэвч
ойлгомжгүй .
Харилцахад
түвэгтэй:
Асуултанд
Харилцан ярил-
цаж байгаа мэт
Хариулах боловч
зарим нь алдаа-
тай, манарсан
Баримжаатай:
Үг яриа хэвийн,
орчноо зөв
мэдэрнэ,
асуултанд зөв
хариулна.
-
M Өвдөл-
төнд
хариулах-
гүй: Огт
хөдөлгөөн
-гүй
Өвдөлтөнд гэдийж
байрлах: Өвдөлт
мэдрүүлэхэд эмгэгээр
тэнийлгэх / extension/
хөдөлгөөн хийнэ.
Цочруулд мөчдийг
тэнийлгэж хариулах –
мөрөө хүчилж хавчаад
алгаа гадагш эргүүлэх-
децерерац байдал
Өвдөлтөнд атийж
хариулах: Өвдөлт
мэдрүүлэхэд
эмгэгээр нугалах
/flexion/ хөдөлгөөн
хийнэ- декортикаци
байдал
Өвдөлтөөс
зугатах: Өвтгөсөн
цочруулаас гараа
татаж холдуулна.
Өвтгөхөд
чиглэсэн
хариулт хийх:
Өвдөлт
мэдрүүлэхэд
түүнд чиглэсэн
хөдөлгөөн хийнэ
Шаард-
сан
зүйлийг
хийж
чадах:
Өгсөн
коман-
дыг зөв
бие-
лүүлнэ.
19
- GCS= 3 бол гүн кома
- GCS< ба = 8 бол тархины хүнд гэмтэл
- GCS 9- 12 бол дунд зэрэг
- GCS 13- 14 бол хөнгөн зэрэг
- GCS = 15 бол ухаан саруул
20
Оноо 1 2 3 4 5 6
E Нүдээ
нээхгүй
Өвдөлт
мэдрүүлэхэд нээнэ
Дуудахад нээнэ Өөрөө нүдээ
нээнэ, харна
- -
V Дуу авиа
гаргахгүй ,
уйлахгүй
Хүүхэд уйлагнана,
огт тайвшрахгүй
буюу тайван бус
Хүүхэд уйлж байгаад
тайвшрах боловч
удалгүй дахин
уйлагнана.
Хүүхэд уйлж
байгаад
тайвширна, гэхдээ
орчны харьцаа
хангалтгүй
Хүүхэд инээнэ,
дуудсан зүгт харна,
тоглоомоо дагуулж
харна, идэвхитэй
-
M Огт
хөдөлгөөн
-гүй
Өвдөлт
мэдрүүлэхэд
тэнийлгэх /
extension/
хөдөлгөөн хийнэ
/децебрация/
Өвдөлт мэдрүүлэхэд
хэвийн бус нугалах
/flexion/ хөдөлгөөн
хийнэ /декортикация/
Өвдөлт
мэдрүүлэхэд
нугалах /flexion/
хөдөлгөөн хийнэ
Өвдөлт
мэдрүүлэхэд түүнд
чиглэсэн
хөдөлгөөн хийх
буюу хөл гараа
хөдөлгөнө, түлхэнэ
Насандаа
тохирсон
хөдөл-
гөөнтэй
21
Энэ нь Glasgow Coma Scale – ийн энгийн болгосон
хэлбэр.
А – Аlert
V – Voice
P – Pain
U- Unresponsive
22
Ухаантай:
А – Аlert
V – Voice
Ухаангүй:
P – Pain
U- Unresponsive
23
Өвдөлт мэдрүүлэх цэгүүд:
• Хумсны толионы угт
• Өвчүүний зүрхний иллэгийн цэгт
• Мөрний булчинд
24
• Хэвийн, гол байрлалтай + урвалтай = дунд
тархи хэвийн
• 3 -5 мм өргөн, гол байрлалтай + урвалгүй = дунд
тархины гэмтэл
• Нэг тал өргөссөн + урвалгүй = гурвалсан
мэдрэлийн дарагдал, эсрэг талын гэмтэл
• Нарийн, төвлөрсөн + урвалтай = гүүрийн гэмтэл
/гүүрийн цэгэн хүүхэн хараа/
• Нарийн, төвлөрсөн + урвалгүй = мансууруулах
бодис, эмийн шалтгаант
25
V- Vascular: тархинд цус харвалт, тархины судасны үрэвсэл,
эмболи, мигрень...
I- Infectious: мэнэн, энцефалит, буглаа, гэдэсний халдвар, үжил...
Т- Trauma: тархины няцрал, хүүхэд сэгсрэх хам шинж, хугарал ...
A- A lot of toxins: амин эрхтний үйлийг дарангуйлдаг, бодисын
солилцооны хүчилшил үүсгэдэг эм, химийн
бодисууд...
M- Metabolic: Дотоод шүүрлийн булчирхайн, элэг, бөөрний өвчнүүд,
электролитийн балансын алдагдлууд...
I- Intussusceptions: тохиолдлын 50% нь халууралт, байнгын цус
багадалт ...
N- Neoplasm/ hydrocephalus: СТ- ээр оношилно.
S- Seizures / post –ictal: хөдөлгөөний байдал, EEG ...
26
1. Байрлал
2. Хүчилтөрөгч
3. Дэмжих эмчилгээ
4. Маннитол
5. Өвчин намдаах
6. Амьсгал зүрхний сэхээн амьдруулалт хийхэд бэлэн
байх
7. Шаардлагатай үед гавлыг ясны трепенаци хийх
27
ГДД-г хэмжих
ГДД-г хэмжих нь хүнд хэлбэрийн тархины гэмтэлтэй
өвчтний эндэгдлийг бууруулахад ач холбогдолтой.
28
Байрлал
Толгой амьсгалын замын шулуун
байрлалд
Цээж 30 хэмийн өндөр
байрлалд
30°
29
Дэмжих эмчилгээ
• Analgosedation
• Normoxemia
• Normovolemia
• Normoventilation
• Normoglycemia
• Normothermia
• Normoosmolarity
• Цус багадалтыг эмчлэх
Гавлын дотоод даралтыг бууруулах
30
Өвчин намдаалт
Өвчин намдаалтыг мл/ кг/ цагт бодож, удаан
хугацаагаар хийх нь АД- г бууруулахгүй, амьсгал,
зүрхний үйлийг дарангуйлахгүй .
Өвчин намдаалт нь ГДД ихдэлтээс урьдчилан
сэргийлнэ. Хэт ихэссэн ГДД- г бууруулна.
Их хэрэглэгддэг нь:
- Benzodiazepines (Midazolam)
- Opiates (Sufentanil, Fentanyl)
- Ketamin
- Vegetative Regulators (Clonidine)
31
Normoxemia
PaO2 80-110 mmHg
Гипокси нь ГДД-г нэмэгдүүлнэ.
Гиперокси нь нейроноос чөлөөт радикалуудыг
нэмэгдүүлж, эсийг гэмтээдэг.
SpO2<90% >5 min болоход эндэгдэл / x 3!/
нэмэгдэнэ Chesnut
1996
32
Normovolemia
Нормволеми- д байлга.
Гиперволеми нь тархийг
хавагнуулна, ГДД-г нэмэгдүүлнэ.
Гиповолеми нь тархины хаван болон
ГДД- г бууруулахгүй, харин гипотензи
болон гипоперфузи болгоно.
33
Normoventilation
Гиповентиляци ба гиперкапни
нь тархины судсыг өргөсгөн,
ГДД-г нэмэгдүүлдэг.
Гипервентиляци ба гипокапни
нь тархины судсыг нарийсган,
ГДД-г бууруулдаг.
Микроинфаркт, ишеми болж
болно.
34
Normoglycemia
Гипогликеми нь мэдрэлийн системийг
ноцтой гэмтээнэ.
Гипергликеми: ухаан алдана,
мэдрэлийн системийг гэмтээнэ.
90-110 mg/dL (5-6.1 mmol/L)
35
Normothermia
Биеийн халуун 1 хэмээр өөрчлөгдөхөд
бодисын солилцоо 7-10%-р ихэсдэг/
багасдааг.
Халуурах нь ГДД-г нэмэгдүүлдэг, тархины
гэмтлийг нэмэгдүүлдэг.
Гипотерми нь ГДД-г бууруулдаг,
мэдрэлийн тогтолцоог хамгаалдаг
(32- 34 хэм )
36
Normothermia
36-38°C
37
Normoosmolarity
Сийвэнгийн осмос бага байх нь тархины хаван
болон ГДД-г нэмэгдүүлдэг.
Serum Osmolarity 280-295 mosmol/L
Glucose 5% 250 msomol/L
Ringer Lactate 270 mosmol/L
NaCl 0.9% 308 mosmol/L
38
Mannitol
Осмосын градиентаар ГДД- г бууруулна.
1 удаагийн тун: 0.25-0.3 g/kg
Өдөрт 4-6 удаа хүртэл давтаж болно ( 0.25-0.3 g/kg -аар)
Маннитолыг удаан дуслаар , эсвэл үргэлжилсэн дуслаар хийхгүй
/ГДД нэмэгдэнэ
Сийвэнгийн осмос > 320 mosmol/L! байхаас зайлсхий.
39
Яаралтай Trepanation хийх
Заалт :
Эмийн байнгын эмчилгээнд үр дүнгүй ГДД
ихдэлт +
- Нас < 50
- GCS > 3
- No Brain Stem Trauma
- No Irreversible Brain Injury
Том терпенаци хийвэл дараа нь пластик хагалгаа хийнэ
Терпенаци хийлгэсэн өвчтнүүдийн 70% нь сэхдэг.
40
ГДД-г бууруулахад дангаараа ач
холбогдолгүй эмүүд:
• Глюкокортикоидууд
• Булчин сулруулагч
• Лазикс
• Диакарб
• Таталт намдаах эмчилгээ
41
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
Толгой амьсгалын замын шулуун
байрлалд
Цээж 30 хэмийн өндөр
байрлалд
30°
42

More Related Content

What's hot

Ходоодны хорт хавдар
Ходоодны хорт хавдарХодоодны хорт хавдар
Ходоодны хорт хавдар
Nurdaulet Kupjasar
 
хашимотогийн триодит
хашимотогийн триодит хашимотогийн триодит
хашимотогийн триодит
dulmaa munkhbat
 
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogooZurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
nytt103103
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Цахим Эмч
 
Yaraltai tuslamj husut
Yaraltai tuslamj  husutYaraltai tuslamj  husut
Yaraltai tuslamj husut
Sosoo Byambaa
 
Shingenselbekh
ShingenselbekhShingenselbekh
Shingenselbekh
Sh Mikah
 
Цээжний гялтанд шингэн хуралдах
Цээжний гялтанд шингэн хуралдахЦээжний гялтанд шингэн хуралдах
Цээжний гялтанд шингэн хуралдах
Arsenic Halcyon
 
амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013
АШУҮИС
 
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжамУушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Munkhtulga Gantulga
 
эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21
Oyun Myagmarsuren
 
Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Dislocation of shoulder мөрний мултрал Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Sanjdorj Zorig
 
Уушгины архаг бөглөрөлтөт өвчин
Уушгины архаг бөглөрөлтөт өвчинУушгины архаг бөглөрөлтөт өвчин
Уушгины архаг бөглөрөлтөт өвчин
Arsenic Halcyon
 
НАСТНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН ЭМНЭЛ ЗҮЙН УДИРДАМЖИЙН ЭМХТГЭЛ
НАСТНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН ЭМНЭЛ ЗҮЙН УДИРДАМЖИЙН ЭМХТГЭЛНАСТНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН ЭМНЭЛ ЗҮЙН УДИРДАМЖИЙН ЭМХТГЭЛ
НАСТНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН ЭМНЭЛ ЗҮЙН УДИРДАМЖИЙН ЭМХТГЭЛ
gero_center
 
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухайхүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
Sosoo Byambaa
 
Витамин Д3 дутагдалын шалтгаан, оношилгоо, эмчилгээний ач холбогдол
Витамин Д3 дутагдалын шалтгаан, оношилгоо, эмчилгээний ач холбогдолВитамин Д3 дутагдалын шалтгаан, оношилгоо, эмчилгээний ач холбогдол
Витамин Д3 дутагдалын шалтгаан, оношилгоо, эмчилгээний ач холбогдол
Мэндбаяр Мөнхдөл
 

What's hot (20)

Ходоодны хорт хавдар
Ходоодны хорт хавдарХодоодны хорт хавдар
Ходоодны хорт хавдар
 
хашимотогийн триодит
хашимотогийн триодит хашимотогийн триодит
хашимотогийн триодит
 
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogooZurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
 
Yaraltai tuslamj husut
Yaraltai tuslamj  husutYaraltai tuslamj  husut
Yaraltai tuslamj husut
 
чихрийн шижин
чихрийн шижинчихрийн шижин
чихрийн шижин
 
Lecture 11
Lecture 11Lecture 11
Lecture 11
 
Shingenselbekh
ShingenselbekhShingenselbekh
Shingenselbekh
 
Цээжний гялтанд шингэн хуралдах
Цээжний гялтанд шингэн хуралдахЦээжний гялтанд шингэн хуралдах
Цээжний гялтанд шингэн хуралдах
 
амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013
 
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжамУушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
 
эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21
 
Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Dislocation of shoulder мөрний мултрал Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Dislocation of shoulder мөрний мултрал
 
Уушгины архаг бөглөрөлтөт өвчин
Уушгины архаг бөглөрөлтөт өвчинУушгины архаг бөглөрөлтөт өвчин
Уушгины архаг бөглөрөлтөт өвчин
 
Lecture 12
Lecture 12Lecture 12
Lecture 12
 
Ami
AmiAmi
Ami
 
НАСТНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН ЭМНЭЛ ЗҮЙН УДИРДАМЖИЙН ЭМХТГЭЛ
НАСТНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН ЭМНЭЛ ЗҮЙН УДИРДАМЖИЙН ЭМХТГЭЛНАСТНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН ЭМНЭЛ ЗҮЙН УДИРДАМЖИЙН ЭМХТГЭЛ
НАСТНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН ЭМНЭЛ ЗҮЙН УДИРДАМЖИЙН ЭМХТГЭЛ
 
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухайхүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
 
миелит
миелитмиелит
миелит
 
Витамин Д3 дутагдалын шалтгаан, оношилгоо, эмчилгээний ач холбогдол
Витамин Д3 дутагдалын шалтгаан, оношилгоо, эмчилгээний ач холбогдолВитамин Д3 дутагдалын шалтгаан, оношилгоо, эмчилгээний ач холбогдол
Витамин Д3 дутагдалын шалтгаан, оношилгоо, эмчилгээний ач холбогдол
 

Viewers also liked

Мэдрэлийн системийн халдварын шалтгаант өвчнүүд
Мэдрэлийн системийн халдварын шалтгаант өвчнүүдМэдрэлийн системийн халдварын шалтгаант өвчнүүд
Мэдрэлийн системийн халдварын шалтгаант өвчнүүд
Мөнхтуул Г
 
шингэн сэлбэх эмчилгээ
шингэн сэлбэх  эмчилгээшингэн сэлбэх  эмчилгээ
шингэн сэлбэх эмчилгээ
Zoridan Puntuuz
 
Meningit
MeningitMeningit
Meningit
nytt103103
 
синдром патау
синдром патаусиндром патау
синдром патау
Ирина Шатрвоа
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
nytt103103
 
Lekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgoltLekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgolt
nytt103103
 
Mental retardation - mn
Mental retardation - mnMental retardation - mn
Mental retardation - mn
Saibo Boldsaikhan
 
Mon unstablae angina mon 2011
Mon unstablae angina mon 2011Mon unstablae angina mon 2011
Mon unstablae angina mon 2011
Sosoo Byambaa
 
Patient coma (33)
Patient coma (33)Patient coma (33)
Patient coma (33)
Syra Sarwar
 
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewselNoir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
nytt103103
 
Brain anatomy ariunaa
Brain anatomy ariunaaBrain anatomy ariunaa
Brain anatomy ariunaa
Battulga Munkhtsetseg
 
гавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэлгавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэл
Доржханд Б.
 
нойр булчирхай
нойр булчирхайнойр булчирхай
нойр булчирхай
Nurdaulet Kupjasar
 
Гавал тархины мэдрэлийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт
Гавал тархины мэдрэлийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтГавал тархины мэдрэлийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт
Гавал тархины мэдрэлийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт
Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль
 
мэдрэл – шингэний зохицуулга
мэдрэл – шингэний зохицуулгамэдрэл – шингэний зохицуулга
мэдрэл – шингэний зохицуулга
Мөнхтуул Г
 

Viewers also liked (16)

Мэдрэлийн системийн халдварын шалтгаант өвчнүүд
Мэдрэлийн системийн халдварын шалтгаант өвчнүүдМэдрэлийн системийн халдварын шалтгаант өвчнүүд
Мэдрэлийн системийн халдварын шалтгаант өвчнүүд
 
шингэн сэлбэх эмчилгээ
шингэн сэлбэх  эмчилгээшингэн сэлбэх  эмчилгээ
шингэн сэлбэх эмчилгээ
 
Meningit
MeningitMeningit
Meningit
 
синдром патау
синдром патаусиндром патау
синдром патау
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
 
Lekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgoltLekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgolt
 
Mental retardation - mn
Mental retardation - mnMental retardation - mn
Mental retardation - mn
 
Mon unstablae angina mon 2011
Mon unstablae angina mon 2011Mon unstablae angina mon 2011
Mon unstablae angina mon 2011
 
Patient coma (33)
Patient coma (33)Patient coma (33)
Patient coma (33)
 
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewselNoir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
 
Brain anatomy ariunaa
Brain anatomy ariunaaBrain anatomy ariunaa
Brain anatomy ariunaa
 
гавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэлгавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэл
 
нойр булчирхай
нойр булчирхайнойр булчирхай
нойр булчирхай
 
Гавал тархины мэдрэлийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт
Гавал тархины мэдрэлийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтГавал тархины мэдрэлийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт
Гавал тархины мэдрэлийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт
 
мэдрэл – шингэний зохицуулга
мэдрэл – шингэний зохицуулгамэдрэл – шингэний зохицуулга
мэдрэл – шингэний зохицуулга
 
Meningit 103
Meningit 103Meningit 103
Meningit 103
 

Similar to тархины дутмагшил, 2014 on

тархины дутмагшил
тархины дутмагшилтархины дутмагшил
тархины дутмагшил
Sosoo Byambaa
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 on
Manaljav Buya
 
гавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэлгавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэл
Lkhagvajav Munkhtumur
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
Manaljav Buya
 
тархины гэмтэл
тархины гэмтэлтархины гэмтэл
тархины гэмтэл
Ganaa Gan-Erdene
 
гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1
Sosoo Byambaa
 
зүрх судас, цусны онцлог
зүрх судас, цусны онцлогзүрх судас, цусны онцлог
зүрх судас, цусны онцлог
АШУҮИС
 
9 r angi biologi
9 r angi biologi9 r angi biologi
9 r angi biologi
Shagaishuu Xoo
 
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухайбага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
Copy Mn
 
Anapilaksi
AnapilaksiAnapilaksi
Anapilaksi
nytt103103
 
хөгширөлтөөс урьдчилан сэргийлэх
хөгширөлтөөс урьдчилан сэргийлэххөгширөлтөөс урьдчилан сэргийлэх
хөгширөлтөөс урьдчилан сэргийлэх
Цэрэн-Очир Б.
 
Hypertension last
Hypertension lastHypertension last
Hypertension last
Tuul Tula
 
АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭХ ӨВЧИН.pptx
АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭХ ӨВЧИН.pptxАРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭХ ӨВЧИН.pptx
АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭХ ӨВЧИН.pptx
Maaruu Angel
 
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламжтаталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
Deegii Deegii
 

Similar to тархины дутмагшил, 2014 on (20)

тархины дутмагшил
тархины дутмагшилтархины дутмагшил
тархины дутмагшил
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 on
 
гавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэлгавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэл
 
Etat
EtatEtat
Etat
 
Etat
EtatEtat
Etat
 
шокын үеийн яаралтай тусламж
шокын үеийн яаралтай тусламжшокын үеийн яаралтай тусламж
шокын үеийн яаралтай тусламж
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
 
тархины гэмтэл
тархины гэмтэлтархины гэмтэл
тархины гэмтэл
 
гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1
 
зүрх судас, цусны онцлог
зүрх судас, цусны онцлогзүрх судас, цусны онцлог
зүрх судас, цусны онцлог
 
Lekts8
Lekts8Lekts8
Lekts8
 
9 r angi biologi
9 r angi biologi9 r angi biologi
9 r angi biologi
 
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухайбага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
 
Stroke 2013
Stroke 2013Stroke 2013
Stroke 2013
 
Anapilaksi
AnapilaksiAnapilaksi
Anapilaksi
 
хөгширөлтөөс урьдчилан сэргийлэх
хөгширөлтөөс урьдчилан сэргийлэххөгширөлтөөс урьдчилан сэргийлэх
хөгширөлтөөс урьдчилан сэргийлэх
 
Hypertension last
Hypertension lastHypertension last
Hypertension last
 
АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭХ ӨВЧИН.pptx
АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭХ ӨВЧИН.pptxАРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭХ ӨВЧИН.pptx
АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭХ ӨВЧИН.pptx
 
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламжтаталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
 
Geriatrics
GeriatricsGeriatrics
Geriatrics
 

More from nytt103103

NTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailanNTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailan
nytt103103
 
Cor et pulmonalis
Cor et pulmonalisCor et pulmonalis
Cor et pulmonalis
nytt103103
 
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamjBoornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
nytt103103
 
Hodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldaltHodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldalt
nytt103103
 
Elegnii cirroz
Elegnii cirrozElegnii cirroz
Elegnii cirroz
nytt103103
 

More from nytt103103 (7)

NTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailanNTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailan
 
төрөлт
төрөлттөрөлт
төрөлт
 
Ebola
Ebola Ebola
Ebola
 
Cor et pulmonalis
Cor et pulmonalisCor et pulmonalis
Cor et pulmonalis
 
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamjBoornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
 
Hodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldaltHodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldalt
 
Elegnii cirroz
Elegnii cirrozElegnii cirroz
Elegnii cirroz
 

тархины дутмагшил, 2014 on

 • 2. • Тархи нь бие махбодийг бүхэллэг цогц тогтолцооны түвшинд нэгтгэн зохицуулах үүрэгтэй бөгөөд энэ үйл ажиллагаа нь сарнихаас эхлээд бүрмөсөн алдагдах хүртэлх эмгэг явц. 2
 • 3. Эмнэл зүйн ухаанд: • мэдрэл • сэтгэц • мэдрэхүй • хөдөлгөөн хам байдлаар алдагдах шинж Ухамсарт ухаан сарнихаас эхлээд бүрэн алдах хүртэлх шинж тэмдгийн бүрдэл. 3
 • 4. Тархины тодорхой хэсгийн цочмог гэмтэл: •үйл ажиллагааны • бүтцийн . 4
 • 5. 1. Халдвар 2. Хор 3. Тархины голомтот шинж тэмдэг бүхий өвчнүүд 4. Тархины голомтот шинж тэмдэггүй өвчнүүд 5. Чихрийн шижин 6. Цусны сахар буурах 7. Элэгний кома 8. ХХХШ гэх мэт 5
 • 6. - Анхдагч: 1. Хүчилтөрөгч дутал 2. Цусан хангамжийн хямрал 3. Хоргүйсгэл зохицуулгын тогтолцооны алдагдал 4. Дааврын алдагдал 5. Цус дутал гэх мэт - Хоёрдогч: 1. Нейроны өөрчлөлт 2. Нейрон хоорондын хамаарал өөрчлөгдөх 3. Медиатрын үүсэлт өөрчлөгдөх гэх мэт 6
 • 7. Хөнөөлт нөлөөнд өвөрмөц бус хариулт өгөх хандлагатай: • Их тархины бор гадрын эсийн ялгаралт сул • Тархины эсийн сэртэнгийн бүрхүүлжих явц дуусаагүй • Бодисын солилцооны эрчимд нь нийлэгших явц давамгайлдаг • Хөнөөлт нөлөөнд доод бүтцүүдээр зохицуулах чадвар муу • Тархины жингийн 85- 90% нь ус байдаг ч нэмж ус татах хандлагатай 7
 • 8. Гомеостазыг хатуу тогтвортой байхыг шаарддаг ба тэдгээрийн ялихгүй өөрчлөлтийг мэдэрч, ухаан алддаг. Тархины судас нарийсах: Тархины судас өргөсөх: • Гиперокси - Гипокси • Алкалоз - Ацидоз • Гипокапни - Гиперкапни Сийвэнгийн осмос өөрчлөгдөхөд дасан зохицох зүй тогтол нь алдагддаг. 8
 • 9. Тархины эд эс судаслаг тороор баялаг, орон зайн хувьд хязгаарлагдмал учир амин үзүүлэлтийг тогтмол байхыг шаарддаг: - Амьсгалын тоо - ЗЦТ - Халуун - АД - Шээсний гарц - Хүчилтөрөгчийн ханамж 9
 • 10. Хөнөөлт хүчин ариллаа ч нейроны түвшинд: • Уялдуулан зохицуулах биш, харилцан үгдрүүлэх хэт идэвхит нейроны бүс • Цаашдаа улам даамжрах бүс • Эндээс сэрлийн “ эмгэг үүсгэвэр “ гарна. 10
 • 11. Тархины үйлийг тогтоон барих 3 гол хүчин зүйл: 1. Амьсгал 2. Цус эргүүлэл 3. Хоргүйсгэл зохицуулгын тогтолцоо 11
 • 12. 1. Airway 2. Breathing 3. Circulation 4. Disability 12
 • 13. 1. Амьсгалын замын бөглөршил : - Хүүхэд амьсгалж байна уу? - Амьсгалын замд бөглөрөл байна уу? - Хүүхэд хөхөрсөн байна уу? / төвийн хөхрөлт байгаа эсэх/ - Хүүхэд амьсгалын тогтолцооны хүнд өөрчлөлттэй байна уу? 2. Хүзүү, толгойн гэмтэлтэй гэж сэжиглэвэл: - Хүзүүг тогтвортой болгох - log roll Жич: Арга хэмжээг эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламжийн стандартын дагуу авна. 13
 • 14. 1. Хөхрөлт 2. Яраглах 3. Толгойгоо дохилзуулан амьсгалах 4. Амьсгалын тоо хэт олон байх 5. Хяхатнаа амьсгал 6. Цээж хүчтэй хонхолзох 7. Хамрын угалз сарталзах Жич: Арга хэмжээг эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламжийн стандартын дагуу авна. 14
 • 16. Шок (CPR): C – color – цонхигор, хөхөлбий мэт, мөчдүүд даарсан, эрээнтсэн P- pulse - пульс сул, дүүрэлтгүй , пульсгүй ( энэ үед АД 600 м у б –с доош) R- refilling time - бичил судасны дүүрэлт 3 сек –с их Жич: Арга хэмжээг эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламжийн стандартын дагуу авна. 16
 • 17. Glasgow Coma Scale / GCS/: -1974 онд Glasgow хотын Их сургуулийн мэдрэлийн мэс заслын проф. Graham Teasdale, Bryan J.Jennett нар тархины гэмтэлтэй өвчтний комын үнэлгээнд нэвтрүүлсэн . - Одоо яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ, гэмтлийн өвчнүүдийн үнэлгээнд хэрэглэдэг. 17
 • 18. -4 наснаас дээш хэрэглэнэ. - 3 тестээс бүрдэнэ: • E- Eyes: Нүдний хариу урвал /1-4 оноо/ • V- Verbal: Үг ярианы хариу урвал / 1-5 оноо / • M- Motor: Xөдөлгөөний хариу урвал /1-6 оноо/ • 3-15 оноогоор үнэлэгдэнэ. 18
 • 19. Оноо 1 2 3 4 5 6 E Нүдээ огт нээхгүй Өвтгөхөд нүдээ нээж хариулах: / өвдөлтийн цэгүүдэд/ Ярихад нүдээ нээх маягаар хариулах: Нүдээ хар гэх тодорхой командаар бус, дуудах, хашгирах үед харна. Нүд нь аяндаа харах: Өөрөө нүдээ нээнэ, харна /аяндаа харах/ - - V Хариулт- гүй: Дуу авиа гаргахгүй Тодорхой биш ярих : Ойлгомжгүй авиа гаргана. Дуугарах боловч үг нь тодорхой биш Яриа ойлгомжгүй: Яриа тасалдсан, үгээ зөөсөн, гэвч ойлгомжгүй . Харилцахад түвэгтэй: Асуултанд Харилцан ярил- цаж байгаа мэт Хариулах боловч зарим нь алдаа- тай, манарсан Баримжаатай: Үг яриа хэвийн, орчноо зөв мэдэрнэ, асуултанд зөв хариулна. - M Өвдөл- төнд хариулах- гүй: Огт хөдөлгөөн -гүй Өвдөлтөнд гэдийж байрлах: Өвдөлт мэдрүүлэхэд эмгэгээр тэнийлгэх / extension/ хөдөлгөөн хийнэ. Цочруулд мөчдийг тэнийлгэж хариулах – мөрөө хүчилж хавчаад алгаа гадагш эргүүлэх- децерерац байдал Өвдөлтөнд атийж хариулах: Өвдөлт мэдрүүлэхэд эмгэгээр нугалах /flexion/ хөдөлгөөн хийнэ- декортикаци байдал Өвдөлтөөс зугатах: Өвтгөсөн цочруулаас гараа татаж холдуулна. Өвтгөхөд чиглэсэн хариулт хийх: Өвдөлт мэдрүүлэхэд түүнд чиглэсэн хөдөлгөөн хийнэ Шаард- сан зүйлийг хийж чадах: Өгсөн коман- дыг зөв бие- лүүлнэ. 19
 • 20. - GCS= 3 бол гүн кома - GCS< ба = 8 бол тархины хүнд гэмтэл - GCS 9- 12 бол дунд зэрэг - GCS 13- 14 бол хөнгөн зэрэг - GCS = 15 бол ухаан саруул 20
 • 21. Оноо 1 2 3 4 5 6 E Нүдээ нээхгүй Өвдөлт мэдрүүлэхэд нээнэ Дуудахад нээнэ Өөрөө нүдээ нээнэ, харна - - V Дуу авиа гаргахгүй , уйлахгүй Хүүхэд уйлагнана, огт тайвшрахгүй буюу тайван бус Хүүхэд уйлж байгаад тайвшрах боловч удалгүй дахин уйлагнана. Хүүхэд уйлж байгаад тайвширна, гэхдээ орчны харьцаа хангалтгүй Хүүхэд инээнэ, дуудсан зүгт харна, тоглоомоо дагуулж харна, идэвхитэй - M Огт хөдөлгөөн -гүй Өвдөлт мэдрүүлэхэд тэнийлгэх / extension/ хөдөлгөөн хийнэ /децебрация/ Өвдөлт мэдрүүлэхэд хэвийн бус нугалах /flexion/ хөдөлгөөн хийнэ /декортикация/ Өвдөлт мэдрүүлэхэд нугалах /flexion/ хөдөлгөөн хийнэ Өвдөлт мэдрүүлэхэд түүнд чиглэсэн хөдөлгөөн хийх буюу хөл гараа хөдөлгөнө, түлхэнэ Насандаа тохирсон хөдөл- гөөнтэй 21
 • 22. Энэ нь Glasgow Coma Scale – ийн энгийн болгосон хэлбэр. А – Аlert V – Voice P – Pain U- Unresponsive 22
 • 23. Ухаантай: А – Аlert V – Voice Ухаангүй: P – Pain U- Unresponsive 23
 • 24. Өвдөлт мэдрүүлэх цэгүүд: • Хумсны толионы угт • Өвчүүний зүрхний иллэгийн цэгт • Мөрний булчинд 24
 • 25. • Хэвийн, гол байрлалтай + урвалтай = дунд тархи хэвийн • 3 -5 мм өргөн, гол байрлалтай + урвалгүй = дунд тархины гэмтэл • Нэг тал өргөссөн + урвалгүй = гурвалсан мэдрэлийн дарагдал, эсрэг талын гэмтэл • Нарийн, төвлөрсөн + урвалтай = гүүрийн гэмтэл /гүүрийн цэгэн хүүхэн хараа/ • Нарийн, төвлөрсөн + урвалгүй = мансууруулах бодис, эмийн шалтгаант 25
 • 26. V- Vascular: тархинд цус харвалт, тархины судасны үрэвсэл, эмболи, мигрень... I- Infectious: мэнэн, энцефалит, буглаа, гэдэсний халдвар, үжил... Т- Trauma: тархины няцрал, хүүхэд сэгсрэх хам шинж, хугарал ... A- A lot of toxins: амин эрхтний үйлийг дарангуйлдаг, бодисын солилцооны хүчилшил үүсгэдэг эм, химийн бодисууд... M- Metabolic: Дотоод шүүрлийн булчирхайн, элэг, бөөрний өвчнүүд, электролитийн балансын алдагдлууд... I- Intussusceptions: тохиолдлын 50% нь халууралт, байнгын цус багадалт ... N- Neoplasm/ hydrocephalus: СТ- ээр оношилно. S- Seizures / post –ictal: хөдөлгөөний байдал, EEG ... 26
 • 27. 1. Байрлал 2. Хүчилтөрөгч 3. Дэмжих эмчилгээ 4. Маннитол 5. Өвчин намдаах 6. Амьсгал зүрхний сэхээн амьдруулалт хийхэд бэлэн байх 7. Шаардлагатай үед гавлыг ясны трепенаци хийх 27
 • 28. ГДД-г хэмжих ГДД-г хэмжих нь хүнд хэлбэрийн тархины гэмтэлтэй өвчтний эндэгдлийг бууруулахад ач холбогдолтой. 28
 • 29. Байрлал Толгой амьсгалын замын шулуун байрлалд Цээж 30 хэмийн өндөр байрлалд 30° 29
 • 30. Дэмжих эмчилгээ • Analgosedation • Normoxemia • Normovolemia • Normoventilation • Normoglycemia • Normothermia • Normoosmolarity • Цус багадалтыг эмчлэх Гавлын дотоод даралтыг бууруулах 30
 • 31. Өвчин намдаалт Өвчин намдаалтыг мл/ кг/ цагт бодож, удаан хугацаагаар хийх нь АД- г бууруулахгүй, амьсгал, зүрхний үйлийг дарангуйлахгүй . Өвчин намдаалт нь ГДД ихдэлтээс урьдчилан сэргийлнэ. Хэт ихэссэн ГДД- г бууруулна. Их хэрэглэгддэг нь: - Benzodiazepines (Midazolam) - Opiates (Sufentanil, Fentanyl) - Ketamin - Vegetative Regulators (Clonidine) 31
 • 32. Normoxemia PaO2 80-110 mmHg Гипокси нь ГДД-г нэмэгдүүлнэ. Гиперокси нь нейроноос чөлөөт радикалуудыг нэмэгдүүлж, эсийг гэмтээдэг. SpO2<90% >5 min болоход эндэгдэл / x 3!/ нэмэгдэнэ Chesnut 1996 32
 • 33. Normovolemia Нормволеми- д байлга. Гиперволеми нь тархийг хавагнуулна, ГДД-г нэмэгдүүлнэ. Гиповолеми нь тархины хаван болон ГДД- г бууруулахгүй, харин гипотензи болон гипоперфузи болгоно. 33
 • 34. Normoventilation Гиповентиляци ба гиперкапни нь тархины судсыг өргөсгөн, ГДД-г нэмэгдүүлдэг. Гипервентиляци ба гипокапни нь тархины судсыг нарийсган, ГДД-г бууруулдаг. Микроинфаркт, ишеми болж болно. 34
 • 35. Normoglycemia Гипогликеми нь мэдрэлийн системийг ноцтой гэмтээнэ. Гипергликеми: ухаан алдана, мэдрэлийн системийг гэмтээнэ. 90-110 mg/dL (5-6.1 mmol/L) 35
 • 36. Normothermia Биеийн халуун 1 хэмээр өөрчлөгдөхөд бодисын солилцоо 7-10%-р ихэсдэг/ багасдааг. Халуурах нь ГДД-г нэмэгдүүлдэг, тархины гэмтлийг нэмэгдүүлдэг. Гипотерми нь ГДД-г бууруулдаг, мэдрэлийн тогтолцоог хамгаалдаг (32- 34 хэм ) 36
 • 38. Normoosmolarity Сийвэнгийн осмос бага байх нь тархины хаван болон ГДД-г нэмэгдүүлдэг. Serum Osmolarity 280-295 mosmol/L Glucose 5% 250 msomol/L Ringer Lactate 270 mosmol/L NaCl 0.9% 308 mosmol/L 38
 • 39. Mannitol Осмосын градиентаар ГДД- г бууруулна. 1 удаагийн тун: 0.25-0.3 g/kg Өдөрт 4-6 удаа хүртэл давтаж болно ( 0.25-0.3 g/kg -аар) Маннитолыг удаан дуслаар , эсвэл үргэлжилсэн дуслаар хийхгүй /ГДД нэмэгдэнэ Сийвэнгийн осмос > 320 mosmol/L! байхаас зайлсхий. 39
 • 40. Яаралтай Trepanation хийх Заалт : Эмийн байнгын эмчилгээнд үр дүнгүй ГДД ихдэлт + - Нас < 50 - GCS > 3 - No Brain Stem Trauma - No Irreversible Brain Injury Том терпенаци хийвэл дараа нь пластик хагалгаа хийнэ Терпенаци хийлгэсэн өвчтнүүдийн 70% нь сэхдэг. 40
 • 41. ГДД-г бууруулахад дангаараа ач холбогдолгүй эмүүд: • Глюкокортикоидууд • Булчин сулруулагч • Лазикс • Диакарб • Таталт намдаах эмчилгээ 41
 • 42. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА Толгой амьсгалын замын шулуун байрлалд Цээж 30 хэмийн өндөр байрлалд 30° 42