SlideShare a Scribd company logo
Бөөрний дутагдал 
Яаралтай үзүүлэх тусламж 
СХС II ээлж эмч Ш.Бүд
Тодорхойлолт 
• Бөөрний үйл ажиллагаа 
гэнэт алдагдаж, шээсний 
ялгаралт багасан хорт 
бодисууд биед 
хуримтлагдаж, амьдралын 
чухал эрхтнүүдийн үйл 
ажиллагаа хямрах хам 
шинжийг бөөрний 
цочмог дутагдал гэнэ. 
• Бөөрний архаг 
дутагдал нь аажим 
явцтай, хоёр бөөрөнд 
эргэшгүй бүтцийн 
өөрчлөлтүүдийн 
улмаас үйл 
ажиллагааны 
дутагдал үүсэхийг 
хэлнэ.
Бөөрний цочмог 
дутагдал 
Бөөрний архаг дутагдал 
Бөөрний 
дутагдалд 
хүргэх 
өвчнүүд 
Шок 
Хордлого 
Цочмог халдвар 
Судасны бөглөрөл 
Шээсний замын 
цочмог бөглөрөл 
Бөөрний түүдгэнцэр,завсрын 
эд,сувганцарын архаг 
үрэвслүүд, 
Бөөрийг өвчлүүлдэг холбох эдийн түгээмэл 
үрэвслүүд 
БСӨвчнүүд 
Төрөлхийн ба удамшлийн эмгэг, 
Судасны архаг эмгэгүүд 
ШЗ архаг саатлууд 
Ангилал 
Цусны эргэлтийн 
алдагдал 
Бөөрний цуллаг эдийн 
гэмтэл 
Шээсний урсгалын 
саад үүсэх 
Далд хэлбэр 
Хавагнах 
Даралт ихсэх 
Холимог 
Цустай шээх
А/Д буурах-гиповолеми Токсин ДВС 
Бөөрний хямрал Эд эсийн үхжил Тромбоцит идэвхижил 
F буурна Оксфордын шунт БИБ, цитокин, оксид Судасны бичил бүлэн 
Сувганцрын үхжил бөглөрөл Сувганцрын эдийн Р ихсэнэ 
Гэмтсэн сувганцар, ханаар фильтрат 
завсарын эдэд нэвчин орно 
Завсрын эдийн даралт ихсэнэ 
Түүдгэнцрийн шүүлт улам буурна 
Олигоанаури 
Бөөрний цочмог дутагдал
Бөөрний цочмог дутагдал Бөөрний архаг дутагдал 
Үе шат 
Эхлэх үе 
Шээсгүйтэх үе 
Шээс ялгарах үе 
Эдгэрэх үе 
Эхлэлийн үе 
Ээнэгшил 
Хагас ээнэгшлийн үе 
Төгсгөлийн үе 
Бодит 
үзлэг 
Арьс цайвар,нүүр бэлцгэр, 
хүнд үед суугаа байдалтай,бүх 
биеэр хавагнасан,хөндий эрхтнүүд 
шингэнтэй заримдаа хаван бага 
байна.АДихсэх 
/140/95-160/110 м.муб бради- 
карди,нүдний угт артерий 
нарийн,вени өргөн,шээсний 
хэмжээбагасна/олигоури,ана- 
ури/уремийн хордлогын шин-жүүд 
эрхтэн системийн талаас 
илэрнэ.АД ихсэнэ. 
ХБЗ-ын үрэвсэл,шархлаа,цус 
алдалт,Мэд.тогтолцооны өөрч-лөлт 
орж кома болно.анеми, 
ЗСС-ийн өөрслөлтүүд,АЗ-ын 
үрэвслүүд,уушиг хавагнах, 
Кусмаулын амьсгал,арьсны идээт 
үрэвслүүд,их турна,уремийн 
хордлогын шинжүүд эрхтэн системийн 
талаас тод илэрнэ,маш их 
хавагнана/анасарка/АД 
ихсэнэ,уремийн архаг хордлогын 
шинжүүд илэрнэ.
Бөөрний цочмог дутагдал Бөөрний архаг дутагдал 
Шинжил гээ 
/лаборатор/ 
Протейнури/16-30гр/л 
Гематури/микрогематури 5-15аас-50- 
100х/т,цөөн тохиолдолд 
макрогематури, 
цилиндрури/гөлгөр,бижирмэнт/бага 
зэрэг анеми,лейкоци-тоз,СОЭ 
ихсэнэбиохимид-элэг,бөөрний ү.а-нд 
өөрчлөл-тэй,хүнд үед/олигоури,ана- 
ури/ мочевин ихсэнэ. 
Маш их хавагнана/анасарка/ 
протейнури хоногт/3,5г/л-с 
их/,сийвэнгийн уургийн хэмжээ 
ихсэнэ,гематури ихээр ялгарна,ус 
давсны солилцоо 
алдагдана,хүчил,суурь азотын 
солилцоонд гүнзгий өөрчлөлт 
гарна.Цус багадалтын үзүү-лэлтүүд 
гүнзгийрнэ,бөөрний шүүлт буурна. 
Багажийн 
шинжилгээ 
ЭКГ-зүүн ховдолын томрол т илэрэх ба 
зарим тохиолдолд илрэхгүй ба нүдний 
угийн өөрчлөлт /артери нарийсна,вени 
өргөснө/ 
ЭХО- бөөр жижгэрнэ,бусад 
ЭХО-ихэвчлэн 2 бөөр жижгэрсэн 
нүдний угийн 
өөрчлөлт гүнзгийрнэ/артери 
нарийсна,вени өргөснө,цус хурна 
.ЭКГ-гипертрофи л/ж 
бусад эрхтэний өөрчлөлтүүд 
илэрнэ
Төв болон 
захын 
тогтолцоонд 
өөрчлөлт орж 
кома болно 
Бөөрний архаг 
дутагдал 
Артерийн даралт 
ихсэнэ. үнхэлцэгийн 
үрэвсэл, анеми, 
амьсгаадалт, зүрх 
дэлсэлт, миокард 
гипертрофи 
Шээсний 
шинжилгээнд 
уураг, цусны эс, 
бортгонцор цөөрнө, 
шээсний нягт 
буурна. 
Нүд угийн өөрчлөлт 
гүнзгийрнэ, артери 
нарийн вен өргөснө, 
цус хурна, сорвижно 
Арьс зэвхийрч 
сааралтана,хатингарш 
ина загатнана,маажсан 
ором гарна.хуурайшиж 
хогжруутна,идээт 
үрэвсэл,тураал,булчин 
гийн хатингаршил 
Хоолонд дургүй 
болж ХБЭ-ийн 
шархлаа, цус 
алдалт болно. 
Түүдгэнцэрийн 
шүүлт” мочевин, 
креатинин, шээсний 
хүчил, холестролын 
өөрчлөлт оруулж 
ацидоз болно. 
Амьсгалын замын 
үрэвсэл, уушигны 
хавагналт, 
Кусмаулын 
амьсгал
Бөөрний өмнөх шалтгаант ЦД-ын эмчилгээ 
• Шокоос гарах, судасны хурц дутагдлыг 
арилгах зүрхний ү/а сайжруулах 
• Бөөрний цусан хангамжыг сайжруулах Ус 
давсны хямралыг арилгах 
• Хүчил суурийн хямралыг арилгах Калийн 
ихсэлтийг багасгах Цусны хүчилшилтийг 
багасгах 
• Судасны доторхи түгмэл бүлэнг арилгах
Бөөрний шалтгаант БЦД-ын 
эмчилгээ 
• Шалтгааны / антибиотик, хордллого тайлах/ 
• Эмгэг жамын /дархлаа дарангуйлах, АДбуулгах / 
• Хүчил суурийн хямралыг арилгах /Цусны 
хүчилшилтийг багасгах , Калийн ихсэлтийгбагсгах/
Бөөрний гадна шалтгаант ЦД-н эмчилгээ 
•Шээсний урсгалын саадыг арилгах 
•Халдварын эсрэг антибиотик болон бусад эмчилгээ 
•Бөөрний архаг дутагдлын үед зөвхөн диализ 
эмчилгээ хийнэ. Диализ эмчилгээ нь бөөр хэвийн үйл 
ажиллагаа явуулж чадахаа больсон үед хэрэглэдэг, 
бөөрний үйл ажиллагааг орлох эмчилгээ юм.
Уремийн комын үеийн эмчилгээний 
ерөнхий зарчим 
1. Амьсгалын замын чөлөөт байдлыг хангах зорилгоор 
өвчтөнийг хажуугаар нь хэвтүүлэх, амны хөндийд агаар 
оруулагчийг тавих , хамрын гуурсаар дамжуулан 
хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулах шаардлагатай бол интубаци 
тавих зэрэг арга хэмжээ авна. 
2. Зүрх-судас , АД-ыг тогтмол хянана, ЭКГ-ийн 
мониторинг хяналт тогтооно. АД хэт буурвал допамин, 
кортикостериод зүрхний глюкозид, кристаллойд, коллоид 
уусмалыг судсаар хэрэглэнэ. 
5. Давсганд катетерийг тавьж, давсагны тонусыг 
хадгалахын тулд катетерийг хавчуурдаж, 3-4 цаг 
тутамд суллаж байхын зэрэгцээ үе үе антисептик 
уусмалаар угаана.
3.Хамрын зондоор ходоодыг угаах нь аспираци 
болохоос сэргийлэх, хортой бодисыг зайлуулах 
нөхцлийг хангана. 
4.Ус-эрдэс, хүчил-шүлтийн тзнцвэрийг тогтвортой 
хангахын тулд хэрэглэсэн шингэн хийгээд алдсан 
шингэний хэмжээг нарийн тооцож, цусан дахь натри, 
осмолялитийн хэмжээг тогтмол тодорхойлоно. 
Шингэнийг хоногт 1.2-1.5 л сэлбэхээр тооцоолж, 5 
%-ийн глюкоз болон 0,14%-ийн хлорт натрийн 
уусмалыг 20 мэкв/л хлорт калийн уусмалтай хамт 
хэрэглэнэ.
6. Гавлын дотоод даралтыг буулгахын тулд 
маннитолыг 20 хувь, 0.25-1.0 г/кг тооцож, судсанд 10- 
20 мин турш дусааж, дараа нь 6 цагийн завсартай 
хэрэглэнэ. Глицеролыг 0.5-1.0 г/кг тооцож хамрын 
зондоор, эсвэл 10%-250мл уусмалыг судсанд 1-2 
цагийн турш дусааж, цаашид 6 цагийн зайтай 2-4 
хоног хэрэглэнэ. Маннитолын үйлчлэл 10-20 мин 
дараа эхэлж, 4-6 цагийн турш хадгалагдана, урвуу 
нөлөөлөлтэй, харин глицеролын үйлчлэл харьцангуй 
хожуу 12 цагийн дараа эхэлж, нэлээд удаан 
үргэлжилнэ, урвуу нөлөөлөлгүй.
7. Эмчилгээний явцад цусны осмолялитыг 300-310 м 
Осм/л түвшинд тогтоож байх шаардлагатай. Шингэн 
хөөх үйлчлэлтэй бусад эмүүдээс фуросемид /20-40 мг 
судсаар буюу булчинд, өдөрт 3-4 удаа/, диакарб /250- 
500 мг зондоор, өдөрт 2-4 удаа/ зэргийг дээрх 
бэлдмэлүүдтэй хавсрах буюу дангаар хэрэглэж болно. 
Дексаметазон 8-10 мг тунгаар эхэлж, цаашид 4-6 мг- 
аар судсаар буюу булчинд 6 цагийн завсартай 
хэрэглэнэ, үйлчлэл нь 4-6 цагийн дараа илэрч, 24 
цагийн турш үргэлжилнэ.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа

More Related Content

What's hot

Ходоодны шархлаа
Ходоодны шархлааХодоодны шархлаа
Ходоодны шархлаа
GantsogtGantulga2
 
Цээжний гялтанд шингэн хуралдах
Цээжний гялтанд шингэн хуралдахЦээжний гялтанд шингэн хуралдах
Цээжний гялтанд шингэн хуралдах
Arsenic Halcyon
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Цахим Эмч
 
бөөр ялгаруулах тогтолцооны эмгэг
бөөр ялгаруулах тогтолцооны эмгэгбөөр ялгаруулах тогтолцооны эмгэг
бөөр ялгаруулах тогтолцооны эмгэг
Oyundari.Ts mph
 
цус алдалтыг тогтоох
цус алдалтыг тогтоохцус алдалтыг тогтоох
цус алдалтыг тогтоох
Bat-Erdene Uuganjavkhaa
 
Артерийн даралт ихсэлт
Артерийн даралт ихсэлтАртерийн даралт ихсэлт
Артерийн даралт ихсэлт
Цахим Эмч
 
Ekg
EkgEkg
давсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавихдавсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавих
Sosoo Byambaa
 
эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21
Oyun Myagmarsuren
 
гавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэлгавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэл
Доржханд Б.
 
сүрьеэ өвчин
сүрьеэ өвчин сүрьеэ өвчин
сүрьеэ өвчин
Khishignemekh Munkhbat
 

What's hot (20)

Ходоодны шархлаа
Ходоодны шархлааХодоодны шархлаа
Ходоодны шархлаа
 
Цээжний гялтанд шингэн хуралдах
Цээжний гялтанд шингэн хуралдахЦээжний гялтанд шингэн хуралдах
Цээжний гялтанд шингэн хуралдах
 
Мухар олгойн цочмог үрэвсэл
Мухар олгойн цочмог үрэвсэлМухар олгойн цочмог үрэвсэл
Мухар олгойн цочмог үрэвсэл
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
 
Lecture 12
Lecture 12Lecture 12
Lecture 12
 
Shock 103
Shock 103Shock 103
Shock 103
 
бөөр ялгаруулах тогтолцооны эмгэг
бөөр ялгаруулах тогтолцооны эмгэгбөөр ялгаруулах тогтолцооны эмгэг
бөөр ялгаруулах тогтолцооны эмгэг
 
цус алдалтыг тогтоох
цус алдалтыг тогтоохцус алдалтыг тогтоох
цус алдалтыг тогтоох
 
Артерийн даралт ихсэлт
Артерийн даралт ихсэлтАртерийн даралт ихсэлт
Артерийн даралт ихсэлт
 
Хэвлийн өвдөлт
Хэвлийн өвдөлтХэвлийн өвдөлт
Хэвлийн өвдөлт
 
шокын үеийн яаралтай тусламж
шокын үеийн яаралтай тусламжшокын үеийн яаралтай тусламж
шокын үеийн яаралтай тусламж
 
чихрийн шижин
чихрийн шижинчихрийн шижин
чихрийн шижин
 
Ekg
EkgEkg
Ekg
 
эндокардит
эндокардитэндокардит
эндокардит
 
2.buuri ph
2.buuri ph2.buuri ph
2.buuri ph
 
давсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавихдавсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавих
 
эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21
 
Hbz emgeg 14
Hbz emgeg 14Hbz emgeg 14
Hbz emgeg 14
 
гавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэлгавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэл
 
сүрьеэ өвчин
сүрьеэ өвчин сүрьеэ өвчин
сүрьеэ өвчин
 

Similar to Boornii dutagdal yaraltai tuslamj

Buurnii lekts13pptx
Buurnii lekts13pptxBuurnii lekts13pptx
Buurnii lekts13pptx
bulgaaubuns
 
Lecture 9 bodisiin soliltsoo
Lecture 9 bodisiin soliltsooLecture 9 bodisiin soliltsoo
Lecture 9 bodisiin soliltsoo
bulgaaubuns
 
Elegnii tuhai pp
Elegnii tuhai ppElegnii tuhai pp
Elegnii tuhai pp
margad1
 
ЭЛЭГНИЙ ДУТАГДАЛ- цочмог дутагдал 2023он
ЭЛЭГНИЙ ДУТАГДАЛ- цочмог дутагдал 2023онЭЛЭГНИЙ ДУТАГДАЛ- цочмог дутагдал 2023он
ЭЛЭГНИЙ ДУТАГДАЛ- цочмог дутагдал 2023он
Cassian6
 
8.hepatorenal tuwshinbayar
8.hepatorenal tuwshinbayar8.hepatorenal tuwshinbayar
8.hepatorenal tuwshinbayar
Narangerel Tuwshinbyar
 
Ppth10
Ppth10Ppth10
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчинходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ganhuyag khishigmaa
 
шээсний ерөнхий шинжилгээ
шээсний ерөнхий шинжилгээшээсний ерөнхий шинжилгээ
шээсний ерөнхий шинжилгээ
Б. Лхагваа
 
суулгах хам шинж
суулгах хам шинжсуулгах хам шинж
суулгах хам шинж
М. Лхагва-Өлзий
 
элэгний циррозын цус алдалт
элэгний циррозын цус алдалтэлэгний циррозын цус алдалт
элэгний циррозын цус алдалт
Badamsuren Dorjgotov
 
Перитонит peritonitis гяльтан хальсны үрэвсэл
Перитонит peritonitis гяльтан хальсны үрэвсэл Перитонит peritonitis гяльтан хальсны үрэвсэл
Перитонит peritonitis гяльтан хальсны үрэвсэл
Батхүү Батдорж
 
B rnij shaltgaant-arterijn_gipertenzi
 B rnij shaltgaant-arterijn_gipertenzi B rnij shaltgaant-arterijn_gipertenzi
B rnij shaltgaant-arterijn_gipertenzi
baajii0202
 
гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1
Sosoo Byambaa
 
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxӨндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Baldandorj Khavalkhaan
 
Ходоодны хавдар ( Gastric cancer )
Ходоодны хавдар ( Gastric cancer )Ходоодны хавдар ( Gastric cancer )
Ходоодны хавдар ( Gastric cancer )
Батхүү Батдорж
 
2.hool bolovsruulah
2.hool bolovsruulah2.hool bolovsruulah
2.hool bolovsruulah
dashdavaa dashdeleg
 
Архины хор уршиг
Архины хор уршигАрхины хор уршиг
Архины хор уршиг
GunJee Gj
 
Alcoholic liver cirrhosis
Alcoholic liver cirrhosisAlcoholic liver cirrhosis
Alcoholic liver cirrhosis
Narangerel Tuwshinbyar
 

Similar to Boornii dutagdal yaraltai tuslamj (20)

Buurnii lekts13pptx
Buurnii lekts13pptxBuurnii lekts13pptx
Buurnii lekts13pptx
 
Lecture 9 bodisiin soliltsoo
Lecture 9 bodisiin soliltsooLecture 9 bodisiin soliltsoo
Lecture 9 bodisiin soliltsoo
 
бодисын солилцооны хямрал
бодисын солилцооны хямралбодисын солилцооны хямрал
бодисын солилцооны хямрал
 
Elegnii tuhai pp
Elegnii tuhai ppElegnii tuhai pp
Elegnii tuhai pp
 
ЭЛЭГНИЙ ДУТАГДАЛ- цочмог дутагдал 2023он
ЭЛЭГНИЙ ДУТАГДАЛ- цочмог дутагдал 2023онЭЛЭГНИЙ ДУТАГДАЛ- цочмог дутагдал 2023он
ЭЛЭГНИЙ ДУТАГДАЛ- цочмог дутагдал 2023он
 
8.hepatorenal tuwshinbayar
8.hepatorenal tuwshinbayar8.hepatorenal tuwshinbayar
8.hepatorenal tuwshinbayar
 
Ppth10
Ppth10Ppth10
Ppth10
 
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчинходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
 
шээсний ерөнхий шинжилгээ
шээсний ерөнхий шинжилгээшээсний ерөнхий шинжилгээ
шээсний ерөнхий шинжилгээ
 
суулгах хам шинж
суулгах хам шинжсуулгах хам шинж
суулгах хам шинж
 
элэгний циррозын цус алдалт
элэгний циррозын цус алдалтэлэгний циррозын цус алдалт
элэгний циррозын цус алдалт
 
ТЭЛА.ppt
ТЭЛА.pptТЭЛА.ppt
ТЭЛА.ppt
 
Перитонит peritonitis гяльтан хальсны үрэвсэл
Перитонит peritonitis гяльтан хальсны үрэвсэл Перитонит peritonitis гяльтан хальсны үрэвсэл
Перитонит peritonitis гяльтан хальсны үрэвсэл
 
B rnij shaltgaant-arterijn_gipertenzi
 B rnij shaltgaant-arterijn_gipertenzi B rnij shaltgaant-arterijn_gipertenzi
B rnij shaltgaant-arterijn_gipertenzi
 
гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1
 
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxӨндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
 
Ходоодны хавдар ( Gastric cancer )
Ходоодны хавдар ( Gastric cancer )Ходоодны хавдар ( Gastric cancer )
Ходоодны хавдар ( Gastric cancer )
 
2.hool bolovsruulah
2.hool bolovsruulah2.hool bolovsruulah
2.hool bolovsruulah
 
Архины хор уршиг
Архины хор уршигАрхины хор уршиг
Архины хор уршиг
 
Alcoholic liver cirrhosis
Alcoholic liver cirrhosisAlcoholic liver cirrhosis
Alcoholic liver cirrhosis
 

More from nytt103103

Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogooZurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
nytt103103
 
NTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailanNTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailan
nytt103103
 
Lekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgoltLekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgolt
nytt103103
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
nytt103103
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 on
nytt103103
 
Meningit
MeningitMeningit
Meningit
nytt103103
 
Cor et pulmonalis
Cor et pulmonalisCor et pulmonalis
Cor et pulmonalis
nytt103103
 
Anapilaksi
AnapilaksiAnapilaksi
Anapilaksi
nytt103103
 
Hodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldaltHodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldalt
nytt103103
 
Elegnii cirroz
Elegnii cirrozElegnii cirroz
Elegnii cirroz
nytt103103
 
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewselNoir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
nytt103103
 

More from nytt103103 (13)

Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogooZurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
 
NTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailanNTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailan
 
Lekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgoltLekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgolt
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 on
 
төрөлт
төрөлттөрөлт
төрөлт
 
Ebola
Ebola Ebola
Ebola
 
Meningit
MeningitMeningit
Meningit
 
Cor et pulmonalis
Cor et pulmonalisCor et pulmonalis
Cor et pulmonalis
 
Anapilaksi
AnapilaksiAnapilaksi
Anapilaksi
 
Hodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldaltHodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldalt
 
Elegnii cirroz
Elegnii cirrozElegnii cirroz
Elegnii cirroz
 
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewselNoir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
 

Boornii dutagdal yaraltai tuslamj

 • 1. Бөөрний дутагдал Яаралтай үзүүлэх тусламж СХС II ээлж эмч Ш.Бүд
 • 2. Тодорхойлолт • Бөөрний үйл ажиллагаа гэнэт алдагдаж, шээсний ялгаралт багасан хорт бодисууд биед хуримтлагдаж, амьдралын чухал эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа хямрах хам шинжийг бөөрний цочмог дутагдал гэнэ. • Бөөрний архаг дутагдал нь аажим явцтай, хоёр бөөрөнд эргэшгүй бүтцийн өөрчлөлтүүдийн улмаас үйл ажиллагааны дутагдал үүсэхийг хэлнэ.
 • 3. Бөөрний цочмог дутагдал Бөөрний архаг дутагдал Бөөрний дутагдалд хүргэх өвчнүүд Шок Хордлого Цочмог халдвар Судасны бөглөрөл Шээсний замын цочмог бөглөрөл Бөөрний түүдгэнцэр,завсрын эд,сувганцарын архаг үрэвслүүд, Бөөрийг өвчлүүлдэг холбох эдийн түгээмэл үрэвслүүд БСӨвчнүүд Төрөлхийн ба удамшлийн эмгэг, Судасны архаг эмгэгүүд ШЗ архаг саатлууд Ангилал Цусны эргэлтийн алдагдал Бөөрний цуллаг эдийн гэмтэл Шээсний урсгалын саад үүсэх Далд хэлбэр Хавагнах Даралт ихсэх Холимог Цустай шээх
 • 4. А/Д буурах-гиповолеми Токсин ДВС Бөөрний хямрал Эд эсийн үхжил Тромбоцит идэвхижил F буурна Оксфордын шунт БИБ, цитокин, оксид Судасны бичил бүлэн Сувганцрын үхжил бөглөрөл Сувганцрын эдийн Р ихсэнэ Гэмтсэн сувганцар, ханаар фильтрат завсарын эдэд нэвчин орно Завсрын эдийн даралт ихсэнэ Түүдгэнцрийн шүүлт улам буурна Олигоанаури Бөөрний цочмог дутагдал
 • 5. Бөөрний цочмог дутагдал Бөөрний архаг дутагдал Үе шат Эхлэх үе Шээсгүйтэх үе Шээс ялгарах үе Эдгэрэх үе Эхлэлийн үе Ээнэгшил Хагас ээнэгшлийн үе Төгсгөлийн үе Бодит үзлэг Арьс цайвар,нүүр бэлцгэр, хүнд үед суугаа байдалтай,бүх биеэр хавагнасан,хөндий эрхтнүүд шингэнтэй заримдаа хаван бага байна.АДихсэх /140/95-160/110 м.муб бради- карди,нүдний угт артерий нарийн,вени өргөн,шээсний хэмжээбагасна/олигоури,ана- ури/уремийн хордлогын шин-жүүд эрхтэн системийн талаас илэрнэ.АД ихсэнэ. ХБЗ-ын үрэвсэл,шархлаа,цус алдалт,Мэд.тогтолцооны өөрч-лөлт орж кома болно.анеми, ЗСС-ийн өөрслөлтүүд,АЗ-ын үрэвслүүд,уушиг хавагнах, Кусмаулын амьсгал,арьсны идээт үрэвслүүд,их турна,уремийн хордлогын шинжүүд эрхтэн системийн талаас тод илэрнэ,маш их хавагнана/анасарка/АД ихсэнэ,уремийн архаг хордлогын шинжүүд илэрнэ.
 • 6. Бөөрний цочмог дутагдал Бөөрний архаг дутагдал Шинжил гээ /лаборатор/ Протейнури/16-30гр/л Гематури/микрогематури 5-15аас-50- 100х/т,цөөн тохиолдолд макрогематури, цилиндрури/гөлгөр,бижирмэнт/бага зэрэг анеми,лейкоци-тоз,СОЭ ихсэнэбиохимид-элэг,бөөрний ү.а-нд өөрчлөл-тэй,хүнд үед/олигоури,ана- ури/ мочевин ихсэнэ. Маш их хавагнана/анасарка/ протейнури хоногт/3,5г/л-с их/,сийвэнгийн уургийн хэмжээ ихсэнэ,гематури ихээр ялгарна,ус давсны солилцоо алдагдана,хүчил,суурь азотын солилцоонд гүнзгий өөрчлөлт гарна.Цус багадалтын үзүү-лэлтүүд гүнзгийрнэ,бөөрний шүүлт буурна. Багажийн шинжилгээ ЭКГ-зүүн ховдолын томрол т илэрэх ба зарим тохиолдолд илрэхгүй ба нүдний угийн өөрчлөлт /артери нарийсна,вени өргөснө/ ЭХО- бөөр жижгэрнэ,бусад ЭХО-ихэвчлэн 2 бөөр жижгэрсэн нүдний угийн өөрчлөлт гүнзгийрнэ/артери нарийсна,вени өргөснө,цус хурна .ЭКГ-гипертрофи л/ж бусад эрхтэний өөрчлөлтүүд илэрнэ
 • 7. Төв болон захын тогтолцоонд өөрчлөлт орж кома болно Бөөрний архаг дутагдал Артерийн даралт ихсэнэ. үнхэлцэгийн үрэвсэл, анеми, амьсгаадалт, зүрх дэлсэлт, миокард гипертрофи Шээсний шинжилгээнд уураг, цусны эс, бортгонцор цөөрнө, шээсний нягт буурна. Нүд угийн өөрчлөлт гүнзгийрнэ, артери нарийн вен өргөснө, цус хурна, сорвижно Арьс зэвхийрч сааралтана,хатингарш ина загатнана,маажсан ором гарна.хуурайшиж хогжруутна,идээт үрэвсэл,тураал,булчин гийн хатингаршил Хоолонд дургүй болж ХБЭ-ийн шархлаа, цус алдалт болно. Түүдгэнцэрийн шүүлт” мочевин, креатинин, шээсний хүчил, холестролын өөрчлөлт оруулж ацидоз болно. Амьсгалын замын үрэвсэл, уушигны хавагналт, Кусмаулын амьсгал
 • 8. Бөөрний өмнөх шалтгаант ЦД-ын эмчилгээ • Шокоос гарах, судасны хурц дутагдлыг арилгах зүрхний ү/а сайжруулах • Бөөрний цусан хангамжыг сайжруулах Ус давсны хямралыг арилгах • Хүчил суурийн хямралыг арилгах Калийн ихсэлтийг багасгах Цусны хүчилшилтийг багасгах • Судасны доторхи түгмэл бүлэнг арилгах
 • 9. Бөөрний шалтгаант БЦД-ын эмчилгээ • Шалтгааны / антибиотик, хордллого тайлах/ • Эмгэг жамын /дархлаа дарангуйлах, АДбуулгах / • Хүчил суурийн хямралыг арилгах /Цусны хүчилшилтийг багасгах , Калийн ихсэлтийгбагсгах/
 • 10. Бөөрний гадна шалтгаант ЦД-н эмчилгээ •Шээсний урсгалын саадыг арилгах •Халдварын эсрэг антибиотик болон бусад эмчилгээ •Бөөрний архаг дутагдлын үед зөвхөн диализ эмчилгээ хийнэ. Диализ эмчилгээ нь бөөр хэвийн үйл ажиллагаа явуулж чадахаа больсон үед хэрэглэдэг, бөөрний үйл ажиллагааг орлох эмчилгээ юм.
 • 11. Уремийн комын үеийн эмчилгээний ерөнхий зарчим 1. Амьсгалын замын чөлөөт байдлыг хангах зорилгоор өвчтөнийг хажуугаар нь хэвтүүлэх, амны хөндийд агаар оруулагчийг тавих , хамрын гуурсаар дамжуулан хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулах шаардлагатай бол интубаци тавих зэрэг арга хэмжээ авна. 2. Зүрх-судас , АД-ыг тогтмол хянана, ЭКГ-ийн мониторинг хяналт тогтооно. АД хэт буурвал допамин, кортикостериод зүрхний глюкозид, кристаллойд, коллоид уусмалыг судсаар хэрэглэнэ. 5. Давсганд катетерийг тавьж, давсагны тонусыг хадгалахын тулд катетерийг хавчуурдаж, 3-4 цаг тутамд суллаж байхын зэрэгцээ үе үе антисептик уусмалаар угаана.
 • 12. 3.Хамрын зондоор ходоодыг угаах нь аспираци болохоос сэргийлэх, хортой бодисыг зайлуулах нөхцлийг хангана. 4.Ус-эрдэс, хүчил-шүлтийн тзнцвэрийг тогтвортой хангахын тулд хэрэглэсэн шингэн хийгээд алдсан шингэний хэмжээг нарийн тооцож, цусан дахь натри, осмолялитийн хэмжээг тогтмол тодорхойлоно. Шингэнийг хоногт 1.2-1.5 л сэлбэхээр тооцоолж, 5 %-ийн глюкоз болон 0,14%-ийн хлорт натрийн уусмалыг 20 мэкв/л хлорт калийн уусмалтай хамт хэрэглэнэ.
 • 13. 6. Гавлын дотоод даралтыг буулгахын тулд маннитолыг 20 хувь, 0.25-1.0 г/кг тооцож, судсанд 10- 20 мин турш дусааж, дараа нь 6 цагийн завсартай хэрэглэнэ. Глицеролыг 0.5-1.0 г/кг тооцож хамрын зондоор, эсвэл 10%-250мл уусмалыг судсанд 1-2 цагийн турш дусааж, цаашид 6 цагийн зайтай 2-4 хоног хэрэглэнэ. Маннитолын үйлчлэл 10-20 мин дараа эхэлж, 4-6 цагийн турш хадгалагдана, урвуу нөлөөлөлтэй, харин глицеролын үйлчлэл харьцангуй хожуу 12 цагийн дараа эхэлж, нэлээд удаан үргэлжилнэ, урвуу нөлөөлөлгүй.
 • 14. 7. Эмчилгээний явцад цусны осмолялитыг 300-310 м Осм/л түвшинд тогтоож байх шаардлагатай. Шингэн хөөх үйлчлэлтэй бусад эмүүдээс фуросемид /20-40 мг судсаар буюу булчинд, өдөрт 3-4 удаа/, диакарб /250- 500 мг зондоор, өдөрт 2-4 удаа/ зэргийг дээрх бэлдмэлүүдтэй хавсрах буюу дангаар хэрэглэж болно. Дексаметазон 8-10 мг тунгаар эхэлж, цаашид 4-6 мг- аар судсаар буюу булчинд 6 цагийн завсартай хэрэглэнэ, үйлчлэл нь 4-6 цагийн дараа илэрч, 24 цагийн турш үргэлжилнэ.