SlideShare a Scribd company logo
Б.Лувсандамба 
1
 Òîäîðõîéëîëò: 
Àðõàã, äààìæðàõ ÿâöòàé îëîí ÿíçûí øàëòãààíû 
óëìààñ ýëýãíèé öóëëàã áîëîí ñóäàñíû òîãòîëöîî 
ò¿ãìýëýýð ãýìòýí ¿éë àæèëëàãàà á¿õèé ýñèéí 
òîî ýðñ öººðч ýëýãíèé õýâèéí á¿òýö áàéãóóëàìæ 
ýâäðýí õîëáîãч ýäèéí õàòóóðàë, çàíãèëààò 
á¿ðäýë ¿¿ñч, ýëýãíèé äóòìàãøèë, ¿¿äýí 
õóðààãóóðûí äàðàëòûí èõñýëòýíä õ¿ðãýäýã 
ýìãýãèéã ýëýãíèé öèððîç ãýíý. 
2
Øàëòãààí: 
Ýëýãíèé öèððîçûã ¿¿ñãýõ øàëòãààí ìàø îëîí ÿíç. 
Àðõè áà ýëãýíä íºëºº á¿õèé áóñàä õîðò áîäèñóóä, 
дөрвөн òºðëèéí õîðò áîäèñ áàéäàã. 
1. Õëîðò í¿¿ðñòºðºã÷èéí á¿ëãèéí áîäèñóóä. ¯¿íä õëîðò 
ìåòèë, õëîðôîðì, äºðâºí õëîðò í¿¿ðñòºðºã÷, ýòèëõëîðèä, 
äèõëîðýòàí, òåòðàõëîðýòàí, ýòèëõëîðõèäðàò çýðýã îíãîö 
áà àâòîìàøèíû ¿éëäâýðëýë, çàñâàð, ãóòëûí ¿éëäâýð, 
õèìèéí öýâýðëýãýý, õîðòîí øàâüæ óñòãàõàä õýðýãëýäýã 
áîäèñóóä îðíî. 
2. Õëîðò íàôòàëèí áà äèôåíèëèéí á¿ëãèéí áîäèñóóä. 
3. Áåíçîë áà ò¿¿íèé á¿ëãèéí áîäèñóóä. ¯¿íä íèòðîáåíçîë, 
äèíèòðîáåíçîë, òðèíèòðîáåíçîë, äèíèòðîôåíîë, àíèëèí çýðýã 
õîðò áîäèñ õàìààðàãäàíà. 
3
4. Çàðèì õ¿íä ìåòàëü îðîëöñîí õîðò áîäèñóóä. ¯¿íä õàð 
òóãàëãà, ìºíãºí óñ, õ¿íöýë, ôîñôîð çýðãèéã àãóóëñàí 
áîäèñóóä áàãòàíà. 
 2. Âèð¿ñ áà áóñàä õàëäâàðò íÿí. Îð÷èí ¿åä ýëãèéã 
ñîíãîìîëîîð ãýìòýýäýã A, B, C, D, E, F, G, TT, SEN çýðýã 9 
òºðëèéí âèð¿ñ íýýãäýýä áàéíà. ̺í öèòîìåãàëîâèð¿ñ, 
Ýïøòåéí-Áàððûí âèð¿ñ, àäåíîâèð¿ñ, ýêõîâèð¿ñ, áóñàä 
òºðëèéí íÿí òóõàéëáàë ñ¿ðüåýãèéí ñàâõàíöàð, ëÿìáèë¸ç, 
îïèñòðèõîç çýðýã õàëäâàðûí óëìààñ ýëýãíèé öèððîç ¿¿ñ÷ 
áîëíî. 
 3. Çàðèì ýìèéí áîäèñ. Ýìèéí áîëîí êñåíîáèîòèê áîäèñûí 65- 
70% ýëãýíä çàäàð÷ íýãäýí ººðèéí ¿éë÷ëýëèéã ¿ç¿¿ëíý. 
4
 4. Áîäèñûí ñîëèëöîîíû ººð÷ëºëò. Ýëýãíèé ººõæèëò, 
ïîðôèðèíû ñîëèëöîîíû õÿìàðëûí óëìààñ ýëýãíèé öèððîç 
¿¿ñýõ ÿâäàë ìàíàé îðîíä õîâîð áóñ òîõèîëäîæ áàéíà. 
 5. Àóòîèìì¿ííèé õåïàòèò ýëýãíèé öèððîçîä øèëæèõ 
òîõèîëäîë ÿëàíãóÿà çàëóó íàñíû ýìýãòýé÷¿¿äýä ýëáýã 
áºãººä õ¿íä ÿâöòàé, òàâèëàí ìóóòàé áàéäàã. 
 6. Öºñíèé çàìûí ºâ÷í¿¿ä. 
 7. Ýëãýíä óäààí õóãàöààãààð öóñ çîãñîíãèøèõ. 
 8. Õîîë õ¿íñèéã áóðóó õýðýãëýõ. 
 9. Óäàìøèë. Ýëýãíèé öèððîçûí øàëòãààíû 40 õ¿ðòýë 
õóâèéã, àíàãààõ óõààí áóóðàé õºãæñºí çàðèì óëñ 
îðíóóäàä ò¿¿íýýñ ÷ èë¿¿ õóâèéã á¿ðýí íàéäâàðòàé 
òîãòîîæ ÷àäàõã¿é áàéíà. 
5
Ýìãýã æàì. 
 Ýëýãíèé öèððîçûí ýìãýã æàì ¿¿ñãýæ áàéãàà 
øàëòãààíûõàà îíöëîãîîð òîäîðõîéëîãäîõ áîëîâ÷ öààøèä 
äààìæðàõäàà íýãýí ÿíçûí õýëáýðýýð ÿâàãäàíà. 
 Âèð¿ñèéí øàëòãààíòàé ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä òóõàéí 
âèð¿ñ ýëýãíèé ýñèéí äîòîð óäààí õóãàöààãààð 
õàäãàëàãäàí, íºõöºë á¿ðäñýí ¿åä ºñ÷ ¿ðæèí äàðõëààíû 
òîãòîëöîîã õÿìðóóëæ, ýëýãíèé ýä ýñýä õîðäëîãûí íºëººëºë 
¿ç¿¿ëæ, ýëýãíèé ýñèéí ñºíºðºë áà ¿õæèëèéã 
äààìæðóóëíà. 
 Àðõèíû øàëòãààíòàé ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä àðõè áîëîí 
ò¿¿íèé äóòóó çàäðàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîõ 
àöåòàëüäåõèäûí íºëººãººð ýëãýíä àóòîèìì¿ííèé ¿ðýâñýë 
ÿâàãäàæ, õèàëèíûã ¿¿ñãýí õîëáîã÷ ýäèéí õàòóóðàëòûã 
äààìæðóóëíà. 
6
 Àóòîèìì¿ííèé øàëòãààíòàé ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä ýëýãíèé 
ýä ýñèéí äîòîð àóòîèìì¿ííèé óðâàë ÿâàãäàæ, äàðõëààíû 
òîãòîëöîîã õÿìðàëä îðóóëæ, ¿ðýâñëèéã ¿¿ñãýí ýëýãíèé 
ýñèйí ¿õæèëèéã äààìæðóóëíà. 
 Ýëãýí äîòîðõè öóñ çîãñîíãèéí øàëòãààíòàé ýëýãíèé 
öèððîçûí ¿åä ýëýãíèé ýñèéí öóñàí õàíãàìæ áàãàñ÷, 
õàòàíãèøðàë áà ¿õæèëä õ¿ðãýíý. 
 Ýëýãíèé öèððîç ¿¿ñýõ ýìãýã æàìä ººõíèé õýò èñýëäýëòèéí 
èäýâõæèë ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýíý. ªºõíèé õýò èñýëäýëò 
èäýâõèæñýíèé óëìààñ ÷ºëººò ÿçãóóðóóä ¿¿ñ÷ ýëýãíèé ýä 
ýñèéã ãýìòýýí, ò¿¿íèé ¿õæèë ¿¿ñýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëíý. 
7
Ýëýãíèé öèððîçûí ýìãýã æàìûã òîéìëîí ¿ç¿¿ëáýë: 
8 
Ýëýãíèé ýä ýñèéí 
¿õæèë 
Õîëáîã÷ ýäèéí íºõºí 
óðãàëòûí çàíãèëàà 
¯ðýâñëèéí ÿâö èäýâõæèõ 
Õàòóóðñàí õîëáîã÷ ýäèéí 
òàñëàâ÷ààð õ¿ðýýëýãäñýí õóóðàì÷ 
äýëáýíöýð 
Ýëýãíèé äîòîðõè ñóäàñíû 
òîãòîëöîî ýâäðýõ 
Ýëýãíèé öóëëàãèéí öóñàí 
õàíãàìæ áàãàñàõ
 Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ýëýãíèé öèððîç ¿¿ñ÷ õºãæèõ ýìãýã 
æàìä á¿õèé ë ýä ýñèéí äîòîð àãóóëàãäàæ áàéäàã 
òóõàéí ýäýä ºâºðìºö áîëîâ÷ òºðëèéí õóâüä ºâºðìºö áóñ 
êåéëîí õýìýýõ ïåïòèä áóþó ãëèêîïåïòèäèéí ¿¿äýë áîäèñ 
íºëººëäºã òóõàé ìýäýýëýë ãàð÷ áàéíà. Ýíýõ¿¿ áîäèñ 
ýñèéí õóâààãäëûã äàðàíãóéëæ, ýä ýñèéí ºñºëò 
õºãæèëòèéã õÿíàí çîõèöóóëäàã àòàë, õàðèí Ýëýãíèé 
öèððîçûí ¿åä ýëýãíèé ¿íäñýí ýñèéí õóâààãäëûã 
èäýâõæ¿¿ëæ, õîëáîã÷ ýäèéí íºõºí óðãàëòûí çàíãèëààò 
á¿ðäýë áóé áîëîõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéãààã 
èëð¿¿ëñýí áàéíà. 
9
Àíãèëàë. 
Ýëýãíèé öèððîçûí øàëòãààíààð: 
Ýìãýã á¿òýö ç¿éí øèíæýýð: 
 1. Æèæèã çàíãèëààò 
 2. Òîì çàíãèëààò 
 3. Õîëèìîã çàíãèëààò 
¯¿äýí õóðààãóóðûí äàðàëò èõñýëòèéí ¿å 
øàòààð: 
 1. Ýýíýãøëýý àëäààã¿é 
 2. Ýýíýãøëýý àëäñàí ýõýí ¿åèéí 
 3. Ýýíýãøëýý á¿ðýí àëäñàí 
10
 Ýëýãíèé äóòìàãøëûí çýðãýýð: 
1. Ýýíýãøèëòýé 
2. Õàãàñ ýýíýãøèëòýé 
3. Ýýíýãøèëã¿é 
 Èäýâõèéí çýðãýýð: 
1.Èäýâõòýé áóþó ñýäðýëèéí ¿å ( áàãà çýðãèéí, äóíä 
çýðãèéí, èõ èäýâõòýé ãýñýí 3 çýðýãò õóâààãäàíà ) 
2. Èäýâõã¿é áóþó íàìæèëòûí ¿å 
 Ýëýãíèé öèððîçûí äààìæèðëûí ÿâöààð: 
1. Ààæèì äààìæðàëòàé 
2. Ò¿ðãýí äààìæðàëòàé 
3. Òîãòîíãè ÿâöòàé 
11
Эмнэлзүй: 
1. Ìýäðýë ñóëüäëûí õàìøèíæ áîëîõ àìàðõàí ÿäðàõ, ñóëüäàõ, 
õºäºëìºðèéí ÷àäâàð áóóðàõ, íîéð õóëüæèõ, ñýòãýë 
òàâã¿é, óóð óöààðòàé, àãàäóó ñàíäðóó áîëîõ çýðýã 
øèíæ¿¿ä õàìãèéí ò¿ð¿¿íä èëýðäýã ¿íäñýí õàìøèíæ þì 
2. Áèæèéí õàìøèíæ. Ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä àì õàòàæ ãàøóó 
îðãèõ, õîîëíû äóðøèë, øèíãýö áàãàñàõ, ãýäýñ ä¿¿ðýõ, 
ºòãºí õàòàõ, ººõ òîñòîé õóðö õîîë èäñýíèé äàðàà 
ñóóëãàõ çýðýã øèíæ¿¿äýýð èëýðíý. ªâ÷èí õ¿íäýðñýí 
¿åä îãèóëàõ, Ẻëæèñ öóòãàõ, Ẻëæèõ øèíæ¿¿ä 
àæèãëàãäàíà.¯¿äýí õóðààãóóðûí äàðàëò èõñýæ óëààí 
õîîëîé, õîäîîäíû õóðààãóóð ñóäàñ ºðãºñºí òýíäýýñ öóñ 
àëäàõ ¿åä öóñààð Ẻëæèíº. 
12
3. ªâäºëòèéí õàìøèíæ. Ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä ºâäºëòèéí 
õàìøèíæ õîæóó èëýðíý.. Ýëýãíèé öèððîçûã äàãàëäàí 
¿¿ññýí öºñ, õîäîîä, íîéð áóë÷èðõàéí ýìãýã ººð÷ëºëòèéí 
óëìààñ ºâäºõ øèíæ èëýðíý. 
4. Øàðëàëòûí õàìøèíæ: Ñîíæèõ ¿çëýãýýð àðüñ áà ¿çýãäýõ 
ñàëñò øàð ºíãºòýé áîëëîî, àðüñ çàãàòíàæ ìààæóóëäàã 
ãýñýí çîâóóðèàð èëðýõ áà ãîëäóó ýëýãíèé öèððîçûí 
õ¿íäðýëèéí ¿åä òîõèîëäîíî. 
5. Öóñàðõàãøëûí õàìøèíæ: Çîâóóðèéí õóâüä öóñ ãîîæèìòãîé 
áîëîõ, õàìðààñ öóñ ãàðàõ, àðüñíû ºí㺠öàéæ àìàðõàí 
ÿäðàõ, ñóëüäàõ, áèå äýýã¿¿ð õºõ òîëáî ãàðàõ çýðýã 
øèíæ¿¿äýýð èëðýõ áà èõýíõ òîõèîëäîëä ýëýãíèé 
öèððîçûí õ¿íäðýë áîëîí õóðäàí äààìæðàõ õ¿íä õýëáýðèéí 
¿åä òîõèîëäîíî. 
13
 Õ¿ðýëöýõ ìýäðýõ¿éí ( èëýõ, äàðàí áàðèõ ) ¿çëýã ýëýãíèé 
öèððîçûí îíîøëîãîîíä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé. Ýëýãíèé 
öèððîçûí óëìààñ ýëýã òîìîðñîí ¿åä áàðóóí õàâèðãàíû íóìàí 
äîîãóóð èëæ ¿çýõýä çàðèìäàà áàðçãàð ãàäàðãóóòàé 
òýãø áóñ èðìýãòýé òîìîðñîí ýëýã ìýäðýãäýæ áîëîõ áà 
ýëãèéã äàðàí áàðüæ ¿çýõýä äýýðõ øèíæ óëàì òîä 
ìýäðýãäýíý. Õýâëèéä øèíãýí õóðàëäñàí ¿åä öàëãèóëàí 
äàðàí áàðüæ ¿çýõ ( balloting palpation)-ýä øèíãýíèé 
öàëãèëò òîäîðõîéëîãäîíî. 
 Òîãøèëòîîð ýëýã áà äýë¿¿íèé òîìðîëò, õýâëèéä õóðàëäñàí 
øèíãýíèé áàéäàë, õýìæýýã íàðèéâ÷ëàí òîäîðõîéëíî. 
14
Øèíæèëãýýíèé àðãóóä 
 Õýìæèëòèéí øèíæèëãýýíèé àðãóóäààñ ýëýãíèé 
öèððîçûí ¿åä ºâ÷òºíèé áèåèéí æèíã õýìæèæ 
òóðàëòûí çýðãèéã òîãòîîõ, 
 Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýãýýð öóñíû èéëäñýíä 
äàðààõ áîäèñóóäûã òîäîðõîéëíî. ¯¿íä: 
 Ýëýãíèé ¿éë àæèëëàãààíû áàéäëûã òîãòîîõ 
çîðèëãîîð íèéò áà õîëáîîò áèëèð¿áèí, ÀëÀÒ, 
ÀñÀÒ, ø¿ëòëýã ôîñôîòàç, íèéò óóðàã, àëüáóìèí 
 Äàðõëàà òîãòîëöîîíû áàéäëûã òîãòîîõ çîðèëãîîð Â, 
Ñ, D âèð¿ñèéí àíòèãåí áà àíòèáèåò¿¿д 
 Õàâäàðøèëòûí áàéäëûã òîãòîîõ çîðèëãîîð àëüôà-ôåòîïðîòåèí 
( AFP ) 
15
 ̺í öóñ áà øýýñíèé åðºíõèé øèíæèëãýý, öóñíû áүëэãíэëò ( 
ïðîòðîìáèíû õóãàöàà ) ýëýãíèé öèððîçûí îíîøèéã áàòëàí 
òîãòîîõîä çîõèõ ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýíý. 
 Ä¿ðñëýë îíîøëîãîîíû àðãóóäààñ 
õýò àâèàãààð õàðàõ ( ultrasonography-USG ) þì. Ò¿¿íýýñ 
ãàäíà çîõèõ çààëò, øààðäëàãûí äàãóó êîìïüþòåðûí 
òîìîãðàôè ( computed tomography-CT ), ñîðîíçîí ðåçîíàíñûí 
òîìîãðàôè ( magnetic resonance tomography-MRT ) çýðýã 
øèíæèëãýý õèéíý. 
 Äóðàíäàõ àðãóóäààñ óëààí õîîëîé, õîäîîäíû óÿí äóðàíãèéí 
øèíæèëãýý ( fibroesophagogastroscopy 
) 
 Ýëýãíèé áèîïñè ( liver biopsy ) çºâõºí ýëýãíèé öèððîç 
òºäèéã¿é ýëãèéã ò¿ãìýëýýð ãýìòýýäýã áóñàä ºâ÷í¿¿äèéí ¿åä 
îíîøëîãîîíû áîëîí ýì÷èëãýýíèé ¿ð ä¿íã õÿíàõàä ÷óõàë à÷ 
õîëáîãäîëòîé 
16
Õ¿íäðýë 
Ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä ºâ÷òºíèé àìü íàñàíä àþóëòàé îëîí 
õ¿íäðýë òîõèîëäîõ áà äàðààõ ¿íäñýí 4 á¿ëýãò õóâààíà. 
¯¿íä: 
1. Ýëýãíèé ýä ýñ ( öóëëàã )-èéí ¿éë àæèëëàãààíû 
ººð÷ëºëòòýé õîëáîîòîé õ¿íäðýë ( Hepatic 
parenchymal dysfunction ) 
à/. Øàðëàëò ( Jaundice ) 
á/. Öóñíû áºëºãíºëò ººð÷ëºãäºõ ( Impaired 
coagulation ) 
â/. Öóñàí äàõü àëüáóìèí áàãàñàõ 
( Hypoalbuminemia ) 
2. ¯¿äýí õóðààãóóðûí äàðàëò èõýññýíòýé 
õîëáîîòîé õ¿íäðýë ( Vascular compensation/ 
due to complications of portal hypertension ) 
 
17
à/. ªðãºññºí ¿¿äýí õóðààãóóðààñ öóñ àëäàõ 
( Variceal bleeding ) 
á/. Õýâëèéä øèíãýí õóðàëäàõ ( Ascites ) 
â/. Õýâëèéí ãÿëòàíãèéí àÿíäàà ¿¿ñýõ èäýýò 
¿ðýâñýë ( Spontaneous bacterial peritonitis ) 
3. Áóñàä ýðõòýí òîãòîëöîîíû ¿éë àæèëëàãààíä 
íºëººëñíèé óëìààñ ¿¿ñýõ õ¿íäðýë 
( Associated organ dysfunction ) 
à/. Ýëýã òàðõèíû õàìøèíæ ( Portal-systemic 
encephalopathy ) 
á/. Ýëýã Ẻðíèé õàìøèíæ ( Hepatorenal 
syndrome ) 
â/. Ýëýã äýë¿¿íèé õàìøèíæ ( Hepatolienal 
syndrome or hypersplenism ) 
18
ã/. Ýëýã ç¿ðõíèé õàìøèíæ ( Hepatocardial 
syndrome ) 
ä/. Ýëýã óóøèãíû õàìøèíæ ( Hepatopulminale 
syndrome ) 
4. Õàâäàðøèõ ( Hepatocellular carcinoma – HCC ) 
 Ýëýãíèé öèððîçûí îíîøëîãîî, ýì÷èëãýý áîëîí 
õ¿íäðýëèéí çýðãèéã òîãòîîõîä ×àéëä, Ïüþ íàðûí 
áîëîâñðóóëàí ãàðãàñàí àíãèëàë ( Child-Pugh 
classification )-ûã ºíºº ¿åä íèéòýýð áàðèìòàëæ 
áàéíà. 
19
Ýëýãíèé äóòìàãøëûí îíîøëîãîî 
Óõàíìñàðò 
óõààí 
Ñýòãýõ¿é Çàí ¿éë Ìýäðýë 
I Íîéðìîãëîõ 
íîéðã¿éäýë 
Óäààí, áóðóó 
ñýòãýí áîäîõ 
Õººðºë áà 
ãóíèã 
×è÷ðýõ – 
Tremor 
II Ýìãýã 
íîéðñîëò 
Öàã õóãàöàà (- 
), ìàðòàõ 
Óóð óöààð Hyperre-flexia 
ataxia 
III Áóäëèó 
Sopor 
Îðîí çàé (-) 
ðåòðîãðàä 
Äýìèéðýë, 
ñîëèîðîë 
Nistagma 
IV (-) Coma (-) (-) Coma, 
opisto 
tonus 
20
Óõàìñàðò óõààíû äàðàíãóéëàãäñàíû çýðãèéã 
¿íýëýõ (Øêàëà Ãëàçãî) 
21 
Í¿äýý 
íýýõ, 
àíèõ: 
׺뺺 
-òýé- 
4 
¯ãíèé õàðèóä-3 ªâòãºõ öî÷-ðîëä- 
2 
(-)-1 
Õºäºë 
- 
㺺íèé 
èäýâõ 
׺뺺 
-òýé- 
6 
ªâòãºõ öî÷ðîëä 
÷èãëýë çîðèëãî-òîé- 
5 
¿ã¿é áîë-4 ýìãýã 
íóãàëàõ 
õºäºë-ã 
ººí-3 
òýíèé 
ëãýõ- 
2 
( 
- 
) 
- 
1 
Àñóóë 
-òàíä 
õàðèó 
-ëàõ 
׺뺺 
-òýé- 
5 
óäààí-4 áóäëèó, 
áóðóó-3 
Îéë-ãîìæ 
ìóóòàé-2 
Õàðèó-ëàõã 
¿é 
-1 
I – 14-13, II – 12-11, III – 10-9, IV - >8
Элэгний циррозûн үед хийх 
суурь эмчилгээ: 
Үндсэн 2 бүлэг эмчилгээ хийдэг. 
 Элэгний эс хамгаалах, бодисын солилцоо 
сайжруулах суурь эмчилгээ 
 Элэгний циррозûн үед тохиолдох хүндрэлийн 
эмчилгээ (Шарлах хам шинж, хэвлийн хөндийд 
чөлөөт шингэн хурах хамшинж, улаан хоолой 
болон шулуун гэдэсний цус алдалт, элэгний үйл 
ажиллагааны дутагдал ) 
22
Элэгний циррозûн хүндрэлийн үед хийх 
эмчилгээ, ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ: 
1. Шарлах хамшинж : 
Цөсний ялгаралтыг дэмжих ба цөс хөөх, цөсний 
хүчлийг холбогч эмүүдийг холестирамин 4 г 
тунгаар өдөрт 3 - 4 удаа 60 - 80 мл усанд 
найруулан уух, 
карболен 1,0-3,0 гр тунгаар 
өдөрт ууна. 10 - 28 хоног хэрэглэнэ. 
Урсофалüк 250 мг-аар өдөрт 2 удаа 1 сар ууна. 
23
2. Хэвлийн хөндийд чөлөөт шингэн хурах 
хамшинж: 
 Хоол унданд хэрэглэх шингэн болон давсны 
хэмжээг багасгана. 
 Хэвлийн шингэнèéг багасгах эмчилгээг шээс хөөх 
эмээр хийнэ. Энэ бүлгийн эмийг сонгохдоо хэвлийд 
хурсан шингэний хэмжээ ба биеийн хаванг 
харгалздаг. Бөөрний түүдгэнцэрт үйлчилдэг 
верошпирон 25 мг, 1 - 2 шахмалыг өдөрт 1 - 3 удаа 
ууна. 
 Хэрэв эмнэлзүйн сайжрал мэдэгдэхгүй бол /Генлийн 
гогцоонд үйлчилдэг/ фурîсемид 
40-120 мг-ààð уух болон тариагаар хэрэглэнэ. 
24
 Шээс хөөх энэ 2 бүлгийн эмэнд хэвлийн шингэн 
шимэгдэхгүй үед гуравдах сонголтын эм болгон 
/бөөрний дистал сувганцарт нөлөөлөх/ гипотиазид 25 мг, 
өдөрт 1 - 3 удаа уухаар нэмж өгнө. Биеийн жин буурах 
болон шээсний гарц нэмэгдэх нь эмчилгээний шалгуур 
болдог. 
өвчтөнг шээлгэх эмэнд мэдрэг бус гэж үнэлвэл хэвлийн 
шингэнийг суллах арга хэмжээг авна /хэвлийд хатгалт 
хийж, шингэнг авах, мэс заслын аргаар шунт тавих г.м/. 
 Сийвэн дэх онкотик даралтыг дэмжих, үүдэн венийн 
даралт буулгах эмчилгээ: 
альбумин 10мл/кг 5-10-20%-ийн уусмал, 
бетта-адренорецепторыг хориглогч эм 
бэлдмэл, питуитрин 2 мл уусмалыг булчинд тарих 
зэргийг хийнэ. 
25
Õîäîîä, óлаан хоолой áîëîí шулуун гэдэсний ºðãºññºí 
ñóäàñíààñ цус алдаõ ¿åèéí эмчилгээ, ò¿¿íýýñ 
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 
 Үүдэн тогтолцооны даралтыг буулгах эмчилгээг 
бета адренохориглогч пропронолол 10 - 20 мг 
тунгаар уух, изосорбид 10 мг-аар өдөрт 2 удаа 
тогтмол уулгана. 
 Цус бүлэгнэлт сайжруулах эмчилгээ /К, 
Саминдэм болон аминокапроны хүчил 5%-ийн 
10 мл уусмал судсаар, äèöèíîí 2 ìë-ýýð áóë÷èíä 
òàðèõ áà 
óóõààð, кальци глюконат 10%-ийн 10 мл 
уусмал судсаар тарина/. 
 Хамраас цус алдах үед хамрын чихээс хийж 
өгнө. 
26
 Дурангийн эмчилгээ хийх боломжгүй 
их хэмжээний улан хоолой, хураагуур судасны цус 
алдалтын үед Блекморын болон Нахлассын зонд 48-72 
цаг тавина. 
 Шулуун гэдэсний цус алдалтын үед проктолог эмчийн 
зөвлөгөөг авч, оёдол тавих, судас хатаах тариа хийнэ. 
 Цус алдалтыг зогсоох, цус төлжилтийг дэмжих 
зорилгоор угаасан улаан бөөмийн цул,даршилсан улаан 
бөөм 100 - 200 мл, хөлдөөсөн сийвэн 200-400 мл 
судсаар дуслаар явуулна. 
өвчтөнг шээлгэх эмэнд мэдрэг бус гэж үнэлвэл хэвлийн 
шингэнийг суллах арга хэмжээг авна /хэвлийд хатгалт 
хийж, шингэнг авах, 
мэс заслын аргаар шунт тавих г.м/. 
27
•Сийвэн дэх онкотик даралтыг дэмжих, үүдэн венийн 
даралт буулгах эмчилгээ: 
альбумин 10мл/кг 5-10-20%-ийн уусмал, бетта- 
адренорецепторыг хориглогч эм бэлдмэл, питуитрин 2 
мл уусмалыг булчинд тарих зэргийг хийнэ. 
•Цус шүүрэлтийн үед дицинон 0,25 гр-аар өдөрт 3 удаа 
уулгана, 2 мл-ээр булчинд, судсаар тарьж хэрэглэнэ. 
Курсын тунг коагулограммын үзүүлэлтийг харгалзан 
тогтооно. 
28
29

More Related Content

What's hot

Маркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайнМаркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайн
Гончигжавын Болдбаатар
 
Suld enhbayar j_2011_09
Suld enhbayar j_2011_09Suld enhbayar j_2011_09
Suld enhbayar j_2011_09
Soyol-Orgil Enkhbayar
 
Ýìíýëýãèéí àíõíû òóñëàìæ
Ýìíýëýãèéí àíõíû òóñëàìæÝìíýëýãèéí àíõíû òóñëàìæ
Ýìíýëýãèéí àíõíû òóñëàìæ
Chimeg DB
 
Àñèíõðîí õºäºëã¿¿ðèéí á¿òýö, õèéö
Àñèíõðîí õºäºëã¿¿ðèéí á¿òýö, õèéöÀñèíõðîí õºäºëã¿¿ðèéí á¿òýö, õèéö
Àñèíõðîí õºäºëã¿¿ðèéí á¿òýö, õèéö
zaluu_medleg
 
ябд хичээл уз
ябд хичээл узябд хичээл уз
ябд хичээл уз
naran_od
 
Uhriin aj ahui
Uhriin aj ahuiUhriin aj ahui
Uhriin aj ahui
otgooPhh
 
Baiguullaga.systemt unel.
Baiguullaga.systemt unel.Baiguullaga.systemt unel.
Baiguullaga.systemt unel.
altaamecs
 
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлохМаркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Гончигжавын Болдбаатар
 
Нийгмийн даатгал
Нийгмийн даатгалНийгмийн даатгал
Нийгмийн даатгал
Bat Amgalan
 
3 р багийн семенар
3 р багийн семенар3 р багийн семенар
3 р багийн семенар
altanaa
 
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
Гончигжавын Болдбаатар
 
З.Мөнхзул Б.Билэгням Э.Оюун - НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УХААЛА...
З.Мөнхзул Б.Билэгням Э.Оюун - НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УХААЛА...З.Мөнхзул Б.Билэгням Э.Оюун - НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УХААЛА...
З.Мөнхзул Б.Билэгням Э.Оюун - НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УХААЛА...
batnasanb
 
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angiMehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
bayja
 

What's hot (19)

Маркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайнМаркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайн
 
Suld enhbayar j_2011_09
Suld enhbayar j_2011_09Suld enhbayar j_2011_09
Suld enhbayar j_2011_09
 
Ýìíýëýãèéí àíõíû òóñëàìæ
Ýìíýëýãèéí àíõíû òóñëàìæÝìíýëýãèéí àíõíû òóñëàìæ
Ýìíýëýãèéí àíõíû òóñëàìæ
 
Sonin a4
Sonin a4Sonin a4
Sonin a4
 
Àñèíõðîí õºäºëã¿¿ðèéí á¿òýö, õèéö
Àñèíõðîí õºäºëã¿¿ðèéí á¿òýö, õèéöÀñèíõðîí õºäºëã¿¿ðèéí á¿òýö, õèéö
Àñèíõðîí õºäºëã¿¿ðèéí á¿òýö, õèéö
 
ябд хичээл уз
ябд хичээл узябд хичээл уз
ябд хичээл уз
 
Uhriin aj ahui
Uhriin aj ahuiUhriin aj ahui
Uhriin aj ahui
 
Marketing management 3 2010 орчны шинжилгээ
Marketing management 3 2010 орчны шинжилгээMarketing management 3 2010 орчны шинжилгээ
Marketing management 3 2010 орчны шинжилгээ
 
Baiguullaga.systemt unel.
Baiguullaga.systemt unel.Baiguullaga.systemt unel.
Baiguullaga.systemt unel.
 
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлохМаркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
 
Нийгмийн даатгал
Нийгмийн даатгалНийгмийн даатгал
Нийгмийн даатгал
 
3 р багийн семенар
3 р багийн семенар3 р багийн семенар
3 р багийн семенар
 
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
 
хэл зүй I
хэл зүй Iхэл зүй I
хэл зүй I
 
З.Мөнхзул Б.Билэгням Э.Оюун - НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УХААЛА...
З.Мөнхзул Б.Билэгням Э.Оюун - НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УХААЛА...З.Мөнхзул Б.Билэгням Э.Оюун - НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УХААЛА...
З.Мөнхзул Б.Билэгням Э.Оюун - НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УХААЛА...
 
2
22
2
 
Hunii ekologi
Hunii ekologiHunii ekologi
Hunii ekologi
 
Midsk 2012
Midsk 2012Midsk 2012
Midsk 2012
 
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angiMehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
 

Viewers also liked

Elegnii tuhai pp
Elegnii tuhai ppElegnii tuhai pp
Elegnii tuhai pp
margad1
 
элэгний циррозын цус алдалт
элэгний циррозын цус алдалтэлэгний циррозын цус алдалт
элэгний циррозын цус алдалт
Badamsuren Dorjgotov
 
гепатит с
гепатит сгепатит с
гепатит с
kukuruzka
 
Hbv
Hbv Hbv
Hbv
Saruul B
 
элэг
элэгэлэг
элэг
АШУҮИС
 
Улаан хоолойн хавдар
Улаан хоолойн хавдарУлаан хоолойн хавдар
Улаан хоолойн хавдар
Bilguun To Gold Or
 
ходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчин
ходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчинходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчин
ходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчин
Gantuya Bold
 
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчинходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ganhuyag khishigmaa
 
Home care lekts 10
Home care lekts 10Home care lekts 10
Home care lekts 10
dondooubuns
 
Thcs Phan Bang Tinh Dien Tu Excel 2003
Thcs Phan Bang Tinh Dien Tu Excel 2003Thcs Phan Bang Tinh Dien Tu Excel 2003
Thcs Phan Bang Tinh Dien Tu Excel 2003
Công Cảnh Nguyễn
 
Giao trinh thiet_ke_cap_dien
Giao trinh thiet_ke_cap_dienGiao trinh thiet_ke_cap_dien
Giao trinh thiet_ke_cap_dien
suuvuclc
 
Datacenter Viet Nam
Datacenter Viet NamDatacenter Viet Nam
Datacenter Viet Nam
Dang Nguyen
 
16 chuyende13giamsathicong
16 chuyende13giamsathicong16 chuyende13giamsathicong
16 chuyende13giamsathicong
ngoquanghoang
 
Vnk.edu.vn --thiet ke-cung_cap_dien_cho_cong_ty_thep_viet_han_451
Vnk.edu.vn --thiet ke-cung_cap_dien_cho_cong_ty_thep_viet_han_451Vnk.edu.vn --thiet ke-cung_cap_dien_cho_cong_ty_thep_viet_han_451
Vnk.edu.vn --thiet ke-cung_cap_dien_cho_cong_ty_thep_viet_han_451
Førgët Løvë
 
Datacenter in VietNam - Viettel Group
Datacenter in VietNam - Viettel GroupDatacenter in VietNam - Viettel Group
Datacenter in VietNam - Viettel Group
TanQuyen BKfet
 
123doc.vn do-an-thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-lien-hop-det-giao-vien-huo...
123doc.vn do-an-thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-lien-hop-det-giao-vien-huo...123doc.vn do-an-thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-lien-hop-det-giao-vien-huo...
123doc.vn do-an-thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-lien-hop-det-giao-vien-huo...
Lê Thanh Tùng
 
Sengstaken blakemore tube
Sengstaken blakemore tubeSengstaken blakemore tube
Sengstaken blakemore tube
Kathy Clavano
 

Viewers also liked (20)

Elegnii tuhai pp
Elegnii tuhai ppElegnii tuhai pp
Elegnii tuhai pp
 
Hepatitis
HepatitisHepatitis
Hepatitis
 
элэгний циррозын цус алдалт
элэгний циррозын цус алдалтэлэгний циррозын цус алдалт
элэгний циррозын цус алдалт
 
гепатит с
гепатит сгепатит с
гепатит с
 
Элэгний голомтот эмгэг
Элэгний голомтот эмгэгЭлэгний голомтот эмгэг
Элэгний голомтот эмгэг
 
Hbv
Hbv Hbv
Hbv
 
Lekts8
Lekts8Lekts8
Lekts8
 
элэг
элэгэлэг
элэг
 
Улаан хоолойн хавдар
Улаан хоолойн хавдарУлаан хоолойн хавдар
Улаан хоолойн хавдар
 
ходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчин
ходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчинходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчин
ходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчин
 
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчинходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
 
Home care lekts 10
Home care lekts 10Home care lekts 10
Home care lekts 10
 
Thcs Phan Bang Tinh Dien Tu Excel 2003
Thcs Phan Bang Tinh Dien Tu Excel 2003Thcs Phan Bang Tinh Dien Tu Excel 2003
Thcs Phan Bang Tinh Dien Tu Excel 2003
 
Giao trinh thiet_ke_cap_dien
Giao trinh thiet_ke_cap_dienGiao trinh thiet_ke_cap_dien
Giao trinh thiet_ke_cap_dien
 
Datacenter Viet Nam
Datacenter Viet NamDatacenter Viet Nam
Datacenter Viet Nam
 
16 chuyende13giamsathicong
16 chuyende13giamsathicong16 chuyende13giamsathicong
16 chuyende13giamsathicong
 
Vnk.edu.vn --thiet ke-cung_cap_dien_cho_cong_ty_thep_viet_han_451
Vnk.edu.vn --thiet ke-cung_cap_dien_cho_cong_ty_thep_viet_han_451Vnk.edu.vn --thiet ke-cung_cap_dien_cho_cong_ty_thep_viet_han_451
Vnk.edu.vn --thiet ke-cung_cap_dien_cho_cong_ty_thep_viet_han_451
 
Datacenter in VietNam - Viettel Group
Datacenter in VietNam - Viettel GroupDatacenter in VietNam - Viettel Group
Datacenter in VietNam - Viettel Group
 
123doc.vn do-an-thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-lien-hop-det-giao-vien-huo...
123doc.vn do-an-thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-lien-hop-det-giao-vien-huo...123doc.vn do-an-thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-lien-hop-det-giao-vien-huo...
123doc.vn do-an-thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-lien-hop-det-giao-vien-huo...
 
Sengstaken blakemore tube
Sengstaken blakemore tubeSengstaken blakemore tube
Sengstaken blakemore tube
 

Similar to Elegnii cirroz

7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
Delger Nasan
 
Zurh emch nart
Zurh emch nartZurh emch nart
Zurh emch nart
Haliunaa Battulga
 
агаарын бохирдолт
агаарын бохирдолтагаарын бохирдолт
агаарын бохирдолт
chemistry teacher
 
Glossary of concepts and terms in governance
Glossary of concepts and terms in governanceGlossary of concepts and terms in governance
Glossary of concepts and terms in governance
Ochir Consulting Ltd
 
ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙ
ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙ
ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙ
Zinka Proph
 
ЭЗО судлах зүйл
ЭЗО судлах зүйлЭЗО судлах зүйл
ЭЗО судлах зүйл
ИЗ-СЭЗС багш Д.Заяамөнх
 
3. galiin managment
3.  galiin managment3.  galiin managment
3. galiin managment
Sugiraa
 
Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111
otgonbayar1
 
Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111
otgonbayar1
 
монгол эмнэлэгийн онол lecture
монгол эмнэлэгийн онол lecture монгол эмнэлэгийн онол lecture
монгол эмнэлэгийн онол lecture
Orgio Ekho
 

Similar to Elegnii cirroz (20)

Lesson8
Lesson8Lesson8
Lesson8
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
 
Zurh emch nart
Zurh emch nartZurh emch nart
Zurh emch nart
 
Econ 15
Econ 15Econ 15
Econ 15
 
хичээл 3
хичээл 3хичээл 3
хичээл 3
 
агаарын бохирдолт
агаарын бохирдолтагаарын бохирдолт
агаарын бохирдолт
 
6. medrehui
6. medrehui6. medrehui
6. medrehui
 
Eh hel ba dayarshil
Eh hel ba dayarshilEh hel ba dayarshil
Eh hel ba dayarshil
 
Eh hel ba dayarshil
Eh hel ba dayarshilEh hel ba dayarshil
Eh hel ba dayarshil
 
File(5)
File(5)File(5)
File(5)
 
Glossary of concepts and terms in governance
Glossary of concepts and terms in governanceGlossary of concepts and terms in governance
Glossary of concepts and terms in governance
 
ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙ
ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙ
ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙ
 
ЭЗО судлах зүйл
ЭЗО судлах зүйлЭЗО судлах зүйл
ЭЗО судлах зүйл
 
3. galiin managment
3.  galiin managment3.  galiin managment
3. galiin managment
 
Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111
 
Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111
 
2
22
2
 
11g ontogenez
11g ontogenez11g ontogenez
11g ontogenez
 
монгол эмнэлэгийн онол lecture
монгол эмнэлэгийн онол lecture монгол эмнэлэгийн онол lecture
монгол эмнэлэгийн онол lecture
 
Geometr 7uzuuleh
Geometr 7uzuulehGeometr 7uzuuleh
Geometr 7uzuuleh
 

More from nytt103103

Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogooZurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
nytt103103
 
NTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailanNTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailan
nytt103103
 
Lekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgoltLekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgolt
nytt103103
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
nytt103103
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 on
nytt103103
 
Meningit
MeningitMeningit
Meningit
nytt103103
 
Cor et pulmonalis
Cor et pulmonalisCor et pulmonalis
Cor et pulmonalis
nytt103103
 
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamjBoornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
nytt103103
 
Anapilaksi
AnapilaksiAnapilaksi
Anapilaksi
nytt103103
 
Hodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldaltHodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldalt
nytt103103
 
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewselNoir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
nytt103103
 

More from nytt103103 (13)

Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogooZurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
 
NTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailanNTTT 2014 tailan
NTTT 2014 tailan
 
Lekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgoltLekts 1.utts oilgolt
Lekts 1.utts oilgolt
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 on
 
төрөлт
төрөлттөрөлт
төрөлт
 
Ebola
Ebola Ebola
Ebola
 
Meningit
MeningitMeningit
Meningit
 
Cor et pulmonalis
Cor et pulmonalisCor et pulmonalis
Cor et pulmonalis
 
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamjBoornii dutagdal yaraltai tuslamj
Boornii dutagdal yaraltai tuslamj
 
Anapilaksi
AnapilaksiAnapilaksi
Anapilaksi
 
Hodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldaltHodoodnii tsus aldalt
Hodoodnii tsus aldalt
 
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewselNoir bulchirhain tsochmog urewsel
Noir bulchirhain tsochmog urewsel
 

Elegnii cirroz

 • 2.  Òîäîðõîéëîëò: Àðõàã, äààìæðàõ ÿâöòàé îëîí ÿíçûí øàëòãààíû óëìààñ ýëýãíèé öóëëàã áîëîí ñóäàñíû òîãòîëöîî ò¿ãìýëýýð ãýìòýí ¿éë àæèëëàãàà á¿õèé ýñèéí òîî ýðñ öººðч ýëýãíèé õýâèéí á¿òýö áàéãóóëàìæ ýâäðýí õîëáîãч ýäèéí õàòóóðàë, çàíãèëààò á¿ðäýë ¿¿ñч, ýëýãíèé äóòìàãøèë, ¿¿äýí õóðààãóóðûí äàðàëòûí èõñýëòýíä õ¿ðãýäýã ýìãýãèéã ýëýãíèé öèððîç ãýíý. 2
 • 3. Øàëòãààí: Ýëýãíèé öèððîçûã ¿¿ñãýõ øàëòãààí ìàø îëîí ÿíç. Àðõè áà ýëãýíä íºëºº á¿õèé áóñàä õîðò áîäèñóóä, дөрвөн òºðëèéí õîðò áîäèñ áàéäàã. 1. Õëîðò í¿¿ðñòºðºã÷èéí á¿ëãèéí áîäèñóóä. ¯¿íä õëîðò ìåòèë, õëîðôîðì, äºðâºí õëîðò í¿¿ðñòºðºã÷, ýòèëõëîðèä, äèõëîðýòàí, òåòðàõëîðýòàí, ýòèëõëîðõèäðàò çýðýã îíãîö áà àâòîìàøèíû ¿éëäâýðëýë, çàñâàð, ãóòëûí ¿éëäâýð, õèìèéí öýâýðëýãýý, õîðòîí øàâüæ óñòãàõàä õýðýãëýäýã áîäèñóóä îðíî. 2. Õëîðò íàôòàëèí áà äèôåíèëèéí á¿ëãèéí áîäèñóóä. 3. Áåíçîë áà ò¿¿íèé á¿ëãèéí áîäèñóóä. ¯¿íä íèòðîáåíçîë, äèíèòðîáåíçîë, òðèíèòðîáåíçîë, äèíèòðîôåíîë, àíèëèí çýðýã õîðò áîäèñ õàìààðàãäàíà. 3
 • 4. 4. Çàðèì õ¿íä ìåòàëü îðîëöñîí õîðò áîäèñóóä. ¯¿íä õàð òóãàëãà, ìºíãºí óñ, õ¿íöýë, ôîñôîð çýðãèéã àãóóëñàí áîäèñóóä áàãòàíà.  2. Âèð¿ñ áà áóñàä õàëäâàðò íÿí. Îð÷èí ¿åä ýëãèéã ñîíãîìîëîîð ãýìòýýäýã A, B, C, D, E, F, G, TT, SEN çýðýã 9 òºðëèéí âèð¿ñ íýýãäýýä áàéíà. ̺í öèòîìåãàëîâèð¿ñ, Ýïøòåéí-Áàððûí âèð¿ñ, àäåíîâèð¿ñ, ýêõîâèð¿ñ, áóñàä òºðëèéí íÿí òóõàéëáàë ñ¿ðüåýãèéí ñàâõàíöàð, ëÿìáèë¸ç, îïèñòðèõîç çýðýã õàëäâàðûí óëìààñ ýëýãíèé öèððîç ¿¿ñ÷ áîëíî.  3. Çàðèì ýìèéí áîäèñ. Ýìèéí áîëîí êñåíîáèîòèê áîäèñûí 65- 70% ýëãýíä çàäàð÷ íýãäýí ººðèéí ¿éë÷ëýëèéã ¿ç¿¿ëíý. 4
 • 5.  4. Áîäèñûí ñîëèëöîîíû ººð÷ëºëò. Ýëýãíèé ººõæèëò, ïîðôèðèíû ñîëèëöîîíû õÿìàðëûí óëìààñ ýëýãíèé öèððîç ¿¿ñýõ ÿâäàë ìàíàé îðîíä õîâîð áóñ òîõèîëäîæ áàéíà.  5. Àóòîèìì¿ííèé õåïàòèò ýëýãíèé öèððîçîä øèëæèõ òîõèîëäîë ÿëàíãóÿà çàëóó íàñíû ýìýãòýé÷¿¿äýä ýëáýã áºãººä õ¿íä ÿâöòàé, òàâèëàí ìóóòàé áàéäàã.  6. Öºñíèé çàìûí ºâ÷í¿¿ä.  7. Ýëãýíä óäààí õóãàöààãààð öóñ çîãñîíãèøèõ.  8. Õîîë õ¿íñèéã áóðóó õýðýãëýõ.  9. Óäàìøèë. Ýëýãíèé öèððîçûí øàëòãààíû 40 õ¿ðòýë õóâèéã, àíàãààõ óõààí áóóðàé õºãæñºí çàðèì óëñ îðíóóäàä ò¿¿íýýñ ÷ èë¿¿ õóâèéã á¿ðýí íàéäâàðòàé òîãòîîæ ÷àäàõã¿é áàéíà. 5
 • 6. Ýìãýã æàì.  Ýëýãíèé öèððîçûí ýìãýã æàì ¿¿ñãýæ áàéãàà øàëòãààíûõàà îíöëîãîîð òîäîðõîéëîãäîõ áîëîâ÷ öààøèä äààìæðàõäàà íýãýí ÿíçûí õýëáýðýýð ÿâàãäàíà.  Âèð¿ñèéí øàëòãààíòàé ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä òóõàéí âèð¿ñ ýëýãíèé ýñèéí äîòîð óäààí õóãàöààãààð õàäãàëàãäàí, íºõöºë á¿ðäñýí ¿åä ºñ÷ ¿ðæèí äàðõëààíû òîãòîëöîîã õÿìðóóëæ, ýëýãíèé ýä ýñýä õîðäëîãûí íºëººëºë ¿ç¿¿ëæ, ýëýãíèé ýñèéí ñºíºðºë áà ¿õæèëèéã äààìæðóóëíà.  Àðõèíû øàëòãààíòàé ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä àðõè áîëîí ò¿¿íèé äóòóó çàäðàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîõ àöåòàëüäåõèäûí íºëººãººð ýëãýíä àóòîèìì¿ííèé ¿ðýâñýë ÿâàãäàæ, õèàëèíûã ¿¿ñãýí õîëáîã÷ ýäèéí õàòóóðàëòûã äààìæðóóëíà. 6
 • 7.  Àóòîèìì¿ííèé øàëòãààíòàé ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä ýëýãíèé ýä ýñèéí äîòîð àóòîèìì¿ííèé óðâàë ÿâàãäàæ, äàðõëààíû òîãòîëöîîã õÿìðàëä îðóóëæ, ¿ðýâñëèéã ¿¿ñãýí ýëýãíèé ýñèйí ¿õæèëèéã äààìæðóóëíà.  Ýëãýí äîòîðõè öóñ çîãñîíãèéí øàëòãààíòàé ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä ýëýãíèé ýñèéí öóñàí õàíãàìæ áàãàñ÷, õàòàíãèøðàë áà ¿õæèëä õ¿ðãýíý.  Ýëýãíèé öèððîç ¿¿ñýõ ýìãýã æàìä ººõíèé õýò èñýëäýëòèéí èäýâõæèë ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýíý. ªºõíèé õýò èñýëäýëò èäýâõèæñýíèé óëìààñ ÷ºëººò ÿçãóóðóóä ¿¿ñ÷ ýëýãíèé ýä ýñèéã ãýìòýýí, ò¿¿íèé ¿õæèë ¿¿ñýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëíý. 7
 • 8. Ýëýãíèé öèððîçûí ýìãýã æàìûã òîéìëîí ¿ç¿¿ëáýë: 8 Ýëýãíèé ýä ýñèéí ¿õæèë Õîëáîã÷ ýäèéí íºõºí óðãàëòûí çàíãèëàà ¯ðýâñëèéí ÿâö èäýâõæèõ Õàòóóðñàí õîëáîã÷ ýäèéí òàñëàâ÷ààð õ¿ðýýëýãäñýí õóóðàì÷ äýëáýíöýð Ýëýãíèé äîòîðõè ñóäàñíû òîãòîëöîî ýâäðýõ Ýëýãíèé öóëëàãèéí öóñàí õàíãàìæ áàãàñàõ
 • 9.  Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ýëýãíèé öèððîç ¿¿ñ÷ õºãæèõ ýìãýã æàìä á¿õèé ë ýä ýñèéí äîòîð àãóóëàãäàæ áàéäàã òóõàéí ýäýä ºâºðìºö áîëîâ÷ òºðëèéí õóâüä ºâºðìºö áóñ êåéëîí õýìýýõ ïåïòèä áóþó ãëèêîïåïòèäèéí ¿¿äýë áîäèñ íºëººëäºã òóõàé ìýäýýëýë ãàð÷ áàéíà. Ýíýõ¿¿ áîäèñ ýñèéí õóâààãäëûã äàðàíãóéëæ, ýä ýñèéí ºñºëò õºãæèëòèéã õÿíàí çîõèöóóëäàã àòàë, õàðèí Ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä ýëýãíèé ¿íäñýí ýñèéí õóâààãäëûã èäýâõæ¿¿ëæ, õîëáîã÷ ýäèéí íºõºí óðãàëòûí çàíãèëààò á¿ðäýë áóé áîëîõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéãààã èëð¿¿ëñýí áàéíà. 9
 • 10. Àíãèëàë. Ýëýãíèé öèððîçûí øàëòãààíààð: Ýìãýã á¿òýö ç¿éí øèíæýýð:  1. Æèæèã çàíãèëààò  2. Òîì çàíãèëààò  3. Õîëèìîã çàíãèëààò ¯¿äýí õóðààãóóðûí äàðàëò èõñýëòèéí ¿å øàòààð:  1. Ýýíýãøëýý àëäààã¿é  2. Ýýíýãøëýý àëäñàí ýõýí ¿åèéí  3. Ýýíýãøëýý á¿ðýí àëäñàí 10
 • 11.  Ýëýãíèé äóòìàãøëûí çýðãýýð: 1. Ýýíýãøèëòýé 2. Õàãàñ ýýíýãøèëòýé 3. Ýýíýãøèëã¿é  Èäýâõèéí çýðãýýð: 1.Èäýâõòýé áóþó ñýäðýëèéí ¿å ( áàãà çýðãèéí, äóíä çýðãèéí, èõ èäýâõòýé ãýñýí 3 çýðýãò õóâààãäàíà ) 2. Èäýâõã¿é áóþó íàìæèëòûí ¿å  Ýëýãíèé öèððîçûí äààìæèðëûí ÿâöààð: 1. Ààæèì äààìæðàëòàé 2. Ò¿ðãýí äààìæðàëòàé 3. Òîãòîíãè ÿâöòàé 11
 • 12. Эмнэлзүй: 1. Ìýäðýë ñóëüäëûí õàìøèíæ áîëîõ àìàðõàí ÿäðàõ, ñóëüäàõ, õºäºëìºðèéí ÷àäâàð áóóðàõ, íîéð õóëüæèõ, ñýòãýë òàâã¿é, óóð óöààðòàé, àãàäóó ñàíäðóó áîëîõ çýðýã øèíæ¿¿ä õàìãèéí ò¿ð¿¿íä èëýðäýã ¿íäñýí õàìøèíæ þì 2. Áèæèéí õàìøèíæ. Ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä àì õàòàæ ãàøóó îðãèõ, õîîëíû äóðøèë, øèíãýö áàãàñàõ, ãýäýñ ä¿¿ðýõ, ºòãºí õàòàõ, ººõ òîñòîé õóðö õîîë èäñýíèé äàðàà ñóóëãàõ çýðýã øèíæ¿¿äýýð èëýðíý. ªâ÷èí õ¿íäýðñýí ¿åä îãèóëàõ, Ẻëæèñ öóòãàõ, Ẻëæèõ øèíæ¿¿ä àæèãëàãäàíà.¯¿äýí õóðààãóóðûí äàðàëò èõñýæ óëààí õîîëîé, õîäîîäíû õóðààãóóð ñóäàñ ºðãºñºí òýíäýýñ öóñ àëäàõ ¿åä öóñààð Ẻëæèíº. 12
 • 13. 3. ªâäºëòèéí õàìøèíæ. Ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä ºâäºëòèéí õàìøèíæ õîæóó èëýðíý.. Ýëýãíèé öèððîçûã äàãàëäàí ¿¿ññýí öºñ, õîäîîä, íîéð áóë÷èðõàéí ýìãýã ººð÷ëºëòèéí óëìààñ ºâäºõ øèíæ èëýðíý. 4. Øàðëàëòûí õàìøèíæ: Ñîíæèõ ¿çëýãýýð àðüñ áà ¿çýãäýõ ñàëñò øàð ºíãºòýé áîëëîî, àðüñ çàãàòíàæ ìààæóóëäàã ãýñýí çîâóóðèàð èëðýõ áà ãîëäóó ýëýãíèé öèððîçûí õ¿íäðýëèéí ¿åä òîõèîëäîíî. 5. Öóñàðõàãøëûí õàìøèíæ: Çîâóóðèéí õóâüä öóñ ãîîæèìòãîé áîëîõ, õàìðààñ öóñ ãàðàõ, àðüñíû ºí㺠öàéæ àìàðõàí ÿäðàõ, ñóëüäàõ, áèå äýýã¿¿ð õºõ òîëáî ãàðàõ çýðýã øèíæ¿¿äýýð èëðýõ áà èõýíõ òîõèîëäîëä ýëýãíèé öèððîçûí õ¿íäðýë áîëîí õóðäàí äààìæðàõ õ¿íä õýëáýðèéí ¿åä òîõèîëäîíî. 13
 • 14.  Õ¿ðýëöýõ ìýäðýõ¿éí ( èëýõ, äàðàí áàðèõ ) ¿çëýã ýëýãíèé öèððîçûí îíîøëîãîîíä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé. Ýëýãíèé öèððîçûí óëìààñ ýëýã òîìîðñîí ¿åä áàðóóí õàâèðãàíû íóìàí äîîãóóð èëæ ¿çýõýä çàðèìäàà áàðçãàð ãàäàðãóóòàé òýãø áóñ èðìýãòýé òîìîðñîí ýëýã ìýäðýãäýæ áîëîõ áà ýëãèéã äàðàí áàðüæ ¿çýõýä äýýðõ øèíæ óëàì òîä ìýäðýãäýíý. Õýâëèéä øèíãýí õóðàëäñàí ¿åä öàëãèóëàí äàðàí áàðüæ ¿çýõ ( balloting palpation)-ýä øèíãýíèé öàëãèëò òîäîðõîéëîãäîíî.  Òîãøèëòîîð ýëýã áà äýë¿¿íèé òîìðîëò, õýâëèéä õóðàëäñàí øèíãýíèé áàéäàë, õýìæýýã íàðèéâ÷ëàí òîäîðõîéëíî. 14
 • 15. Øèíæèëãýýíèé àðãóóä  Õýìæèëòèéí øèíæèëãýýíèé àðãóóäààñ ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä ºâ÷òºíèé áèåèéí æèíã õýìæèæ òóðàëòûí çýðãèéã òîãòîîõ,  Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýãýýð öóñíû èéëäñýíä äàðààõ áîäèñóóäûã òîäîðõîéëíî. ¯¿íä:  Ýëýãíèé ¿éë àæèëëàãààíû áàéäëûã òîãòîîõ çîðèëãîîð íèéò áà õîëáîîò áèëèð¿áèí, ÀëÀÒ, ÀñÀÒ, ø¿ëòëýã ôîñôîòàç, íèéò óóðàã, àëüáóìèí  Äàðõëàà òîãòîëöîîíû áàéäëûã òîãòîîõ çîðèëãîîð Â, Ñ, D âèð¿ñèéí àíòèãåí áà àíòèáèåò¿¿д  Õàâäàðøèëòûí áàéäëûã òîãòîîõ çîðèëãîîð àëüôà-ôåòîïðîòåèí ( AFP ) 15
 • 16.  ̺í öóñ áà øýýñíèé åðºíõèé øèíæèëãýý, öóñíû áүëэãíэëò ( ïðîòðîìáèíû õóãàöàà ) ýëýãíèé öèððîçûí îíîøèéã áàòëàí òîãòîîõîä çîõèõ ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýíý.  Ä¿ðñëýë îíîøëîãîîíû àðãóóäààñ õýò àâèàãààð õàðàõ ( ultrasonography-USG ) þì. Ò¿¿íýýñ ãàäíà çîõèõ çààëò, øààðäëàãûí äàãóó êîìïüþòåðûí òîìîãðàôè ( computed tomography-CT ), ñîðîíçîí ðåçîíàíñûí òîìîãðàôè ( magnetic resonance tomography-MRT ) çýðýã øèíæèëãýý õèéíý.  Äóðàíäàõ àðãóóäààñ óëààí õîîëîé, õîäîîäíû óÿí äóðàíãèéí øèíæèëãýý ( fibroesophagogastroscopy )  Ýëýãíèé áèîïñè ( liver biopsy ) çºâõºí ýëýãíèé öèððîç òºäèéã¿é ýëãèéã ò¿ãìýëýýð ãýìòýýäýã áóñàä ºâ÷í¿¿äèéí ¿åä îíîøëîãîîíû áîëîí ýì÷èëãýýíèé ¿ð ä¿íã õÿíàõàä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé 16
 • 17. Õ¿íäðýë Ýëýãíèé öèððîçûí ¿åä ºâ÷òºíèé àìü íàñàíä àþóëòàé îëîí õ¿íäðýë òîõèîëäîõ áà äàðààõ ¿íäñýí 4 á¿ëýãò õóâààíà. ¯¿íä: 1. Ýëýãíèé ýä ýñ ( öóëëàã )-èéí ¿éë àæèëëàãààíû ººð÷ëºëòòýé õîëáîîòîé õ¿íäðýë ( Hepatic parenchymal dysfunction ) à/. Øàðëàëò ( Jaundice ) á/. Öóñíû áºëºãíºëò ººð÷ëºãäºõ ( Impaired coagulation ) â/. Öóñàí äàõü àëüáóìèí áàãàñàõ ( Hypoalbuminemia ) 2. ¯¿äýí õóðààãóóðûí äàðàëò èõýññýíòýé õîëáîîòîé õ¿íäðýë ( Vascular compensation/ due to complications of portal hypertension )  17
 • 18. à/. ªðãºññºí ¿¿äýí õóðààãóóðààñ öóñ àëäàõ ( Variceal bleeding ) á/. Õýâëèéä øèíãýí õóðàëäàõ ( Ascites ) â/. Õýâëèéí ãÿëòàíãèéí àÿíäàà ¿¿ñýõ èäýýò ¿ðýâñýë ( Spontaneous bacterial peritonitis ) 3. Áóñàä ýðõòýí òîãòîëöîîíû ¿éë àæèëëàãààíä íºëººëñíèé óëìààñ ¿¿ñýõ õ¿íäðýë ( Associated organ dysfunction ) à/. Ýëýã òàðõèíû õàìøèíæ ( Portal-systemic encephalopathy ) á/. Ýëýã Ẻðíèé õàìøèíæ ( Hepatorenal syndrome ) â/. Ýëýã äýë¿¿íèé õàìøèíæ ( Hepatolienal syndrome or hypersplenism ) 18
 • 19. ã/. Ýëýã ç¿ðõíèé õàìøèíæ ( Hepatocardial syndrome ) ä/. Ýëýã óóøèãíû õàìøèíæ ( Hepatopulminale syndrome ) 4. Õàâäàðøèõ ( Hepatocellular carcinoma – HCC )  Ýëýãíèé öèððîçûí îíîøëîãîî, ýì÷èëãýý áîëîí õ¿íäðýëèéí çýðãèéã òîãòîîõîä ×àéëä, Ïüþ íàðûí áîëîâñðóóëàí ãàðãàñàí àíãèëàë ( Child-Pugh classification )-ûã ºíºº ¿åä íèéòýýð áàðèìòàëæ áàéíà. 19
 • 20. Ýëýãíèé äóòìàãøëûí îíîøëîãîî Óõàíìñàðò óõààí Ñýòãýõ¿é Çàí ¿éë Ìýäðýë I Íîéðìîãëîõ íîéðã¿éäýë Óäààí, áóðóó ñýòãýí áîäîõ Õººðºë áà ãóíèã ×è÷ðýõ – Tremor II Ýìãýã íîéðñîëò Öàã õóãàöàà (- ), ìàðòàõ Óóð óöààð Hyperre-flexia ataxia III Áóäëèó Sopor Îðîí çàé (-) ðåòðîãðàä Äýìèéðýë, ñîëèîðîë Nistagma IV (-) Coma (-) (-) Coma, opisto tonus 20
 • 21. Óõàìñàðò óõààíû äàðàíãóéëàãäñàíû çýðãèéã ¿íýëýõ (Øêàëà Ãëàçãî) 21 Í¿äýý íýýõ, àíèõ: ׺뺺 -òýé- 4 ¯ãíèé õàðèóä-3 ªâòãºõ öî÷-ðîëä- 2 (-)-1 Õºäºë - 㺺íèé èäýâõ ׺뺺 -òýé- 6 ªâòãºõ öî÷ðîëä ÷èãëýë çîðèëãî-òîé- 5 ¿ã¿é áîë-4 ýìãýã íóãàëàõ õºäºë-ã ººí-3 òýíèé ëãýõ- 2 ( - ) - 1 Àñóóë -òàíä õàðèó -ëàõ ׺뺺 -òýé- 5 óäààí-4 áóäëèó, áóðóó-3 Îéë-ãîìæ ìóóòàé-2 Õàðèó-ëàõã ¿é -1 I – 14-13, II – 12-11, III – 10-9, IV - >8
 • 22. Элэгний циррозûн үед хийх суурь эмчилгээ: Үндсэн 2 бүлэг эмчилгээ хийдэг.  Элэгний эс хамгаалах, бодисын солилцоо сайжруулах суурь эмчилгээ  Элэгний циррозûн үед тохиолдох хүндрэлийн эмчилгээ (Шарлах хам шинж, хэвлийн хөндийд чөлөөт шингэн хурах хамшинж, улаан хоолой болон шулуун гэдэсний цус алдалт, элэгний үйл ажиллагааны дутагдал ) 22
 • 23. Элэгний циррозûн хүндрэлийн үед хийх эмчилгээ, ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ: 1. Шарлах хамшинж : Цөсний ялгаралтыг дэмжих ба цөс хөөх, цөсний хүчлийг холбогч эмүүдийг холестирамин 4 г тунгаар өдөрт 3 - 4 удаа 60 - 80 мл усанд найруулан уух, карболен 1,0-3,0 гр тунгаар өдөрт ууна. 10 - 28 хоног хэрэглэнэ. Урсофалüк 250 мг-аар өдөрт 2 удаа 1 сар ууна. 23
 • 24. 2. Хэвлийн хөндийд чөлөөт шингэн хурах хамшинж:  Хоол унданд хэрэглэх шингэн болон давсны хэмжээг багасгана.  Хэвлийн шингэнèéг багасгах эмчилгээг шээс хөөх эмээр хийнэ. Энэ бүлгийн эмийг сонгохдоо хэвлийд хурсан шингэний хэмжээ ба биеийн хаванг харгалздаг. Бөөрний түүдгэнцэрт үйлчилдэг верошпирон 25 мг, 1 - 2 шахмалыг өдөрт 1 - 3 удаа ууна.  Хэрэв эмнэлзүйн сайжрал мэдэгдэхгүй бол /Генлийн гогцоонд үйлчилдэг/ фурîсемид 40-120 мг-ààð уух болон тариагаар хэрэглэнэ. 24
 • 25.  Шээс хөөх энэ 2 бүлгийн эмэнд хэвлийн шингэн шимэгдэхгүй үед гуравдах сонголтын эм болгон /бөөрний дистал сувганцарт нөлөөлөх/ гипотиазид 25 мг, өдөрт 1 - 3 удаа уухаар нэмж өгнө. Биеийн жин буурах болон шээсний гарц нэмэгдэх нь эмчилгээний шалгуур болдог. өвчтөнг шээлгэх эмэнд мэдрэг бус гэж үнэлвэл хэвлийн шингэнийг суллах арга хэмжээг авна /хэвлийд хатгалт хийж, шингэнг авах, мэс заслын аргаар шунт тавих г.м/.  Сийвэн дэх онкотик даралтыг дэмжих, үүдэн венийн даралт буулгах эмчилгээ: альбумин 10мл/кг 5-10-20%-ийн уусмал, бетта-адренорецепторыг хориглогч эм бэлдмэл, питуитрин 2 мл уусмалыг булчинд тарих зэргийг хийнэ. 25
 • 26. Õîäîîä, óлаан хоолой áîëîí шулуун гэдэсний ºðãºññºí ñóäàñíààñ цус алдаõ ¿åèéí эмчилгээ, ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ  Үүдэн тогтолцооны даралтыг буулгах эмчилгээг бета адренохориглогч пропронолол 10 - 20 мг тунгаар уух, изосорбид 10 мг-аар өдөрт 2 удаа тогтмол уулгана.  Цус бүлэгнэлт сайжруулах эмчилгээ /К, Саминдэм болон аминокапроны хүчил 5%-ийн 10 мл уусмал судсаар, äèöèíîí 2 ìë-ýýð áóë÷èíä òàðèõ áà óóõààð, кальци глюконат 10%-ийн 10 мл уусмал судсаар тарина/.  Хамраас цус алдах үед хамрын чихээс хийж өгнө. 26
 • 27.  Дурангийн эмчилгээ хийх боломжгүй их хэмжээний улан хоолой, хураагуур судасны цус алдалтын үед Блекморын болон Нахлассын зонд 48-72 цаг тавина.  Шулуун гэдэсний цус алдалтын үед проктолог эмчийн зөвлөгөөг авч, оёдол тавих, судас хатаах тариа хийнэ.  Цус алдалтыг зогсоох, цус төлжилтийг дэмжих зорилгоор угаасан улаан бөөмийн цул,даршилсан улаан бөөм 100 - 200 мл, хөлдөөсөн сийвэн 200-400 мл судсаар дуслаар явуулна. өвчтөнг шээлгэх эмэнд мэдрэг бус гэж үнэлвэл хэвлийн шингэнийг суллах арга хэмжээг авна /хэвлийд хатгалт хийж, шингэнг авах, мэс заслын аргаар шунт тавих г.м/. 27
 • 28. •Сийвэн дэх онкотик даралтыг дэмжих, үүдэн венийн даралт буулгах эмчилгээ: альбумин 10мл/кг 5-10-20%-ийн уусмал, бетта- адренорецепторыг хориглогч эм бэлдмэл, питуитрин 2 мл уусмалыг булчинд тарих зэргийг хийнэ. •Цус шүүрэлтийн үед дицинон 0,25 гр-аар өдөрт 3 удаа уулгана, 2 мл-ээр булчинд, судсаар тарьж хэрэглэнэ. Курсын тунг коагулограммын үзүүлэлтийг харгалзан тогтооно. 28
 • 29. 29