SlideShare a Scribd company logo
LAYUNIN
a. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan nang wasto upang maipahayag
ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa kaniyang edad at sa kulturang kinabibilangan at nakikilahok sa pagpapaunlad ng
pamayanan.
b. Pamantayan sa
Pagganap
Natatalakay ang paksa o
isyung napakinggan.
Nagagamit ang
diksyonaryo at
nakagagawa ng balangkas
sa pagkalap at pang-
unawa ng mga
impormasyon.
Naisasalaysay muli ang
nabasang kwento nang may
tamang pagkasunod-sunod at
nakagagawa ng poster tungkol
sa binasang teksto.
Nakasusulat ng talatang
pasalaysay.
Nakapagsasalaysay tungkol sa
pinanood.
Nakasali sa mga talakayan
pagkukuwento, patula,
pagsulat ng sariling tula at
kuwento
c. Learning Kompetensi/
Layunin
Nabibigyang kahulugan
ang salita sa pamamagitan
ng pormal na depinisyon
Nabibigyang kahulugan ang
salita sa pamamagitan ng
pormal na depinisyon
Nabibigyang kahulugan ang
salita sa pamamagitan ng
pormal na depinisyon
Nabibigyang kahulugan ang
salita sa pamamagitan ng
pormal na depinisyon
II. Nilalaman
Natatalakay ang paksa o
isyung napakinggan.
Naisasalaysay muli ang
nabasang kwento nang may
tamang pagkasunod-sunod at
nakagagawa ng poster tungkol
sa binasang teksto.
Nakasusulat ng talatang
pasalaysay.
Nakapagsasalaysay tungkol sa
pinanood.
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
IV. PAMAMARAAN
SUBUKIN
Subukin muna natin kung
TUKLASIN
Basahin mo ang tula sa ibabaw
PAGYAMANIN
A.Panuto:Ibigay ang pormal na
ISAISIP
Panuto: Isulat ang iyong mga
TAYAHIN
Hanggang saan na ba ang
Pangalan: SHARIZZA S. SUMBING AntasatPangkat: IV
Designasyon: T-1 Asignatura: FILIPINO
Petsa at oras SEPT. 5 – SEPT. 9, 2022 Markahan Una
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
madali mong maibibigay
ang
kahulugan ng mga salita.
Panuto: Ibigay ang ng mga
salitang initiman at may
linya
na ginamit sa
pangungusap. Isulat sa
sagutang papel ang letra
ng tamang sagot.
1. Sa paghahanap ng
salita, anong bahagi ng
diksyunaryo ang
makatutulong sa iyo?
A. pamatnubay na salita C.
pabalat
B. kahulugan D. wastong
baybay
2. Ang mga salita sa
diksiyonaryo ay may
_____________na
kahulugan.
A. pormal na kahulugan C.
di-pormal
B. payak na kahulugan D.
sunod-sunod
3. Isa sa mga inaasam ng
aking ina ang
makapagpatayo ng
isang maliit na tindahan.
A. Proseso ng
pagpapaunawa ng isang
idea o konsepto.
B. Halaga ng pera na
nakalaan bilang pondo sa
isang
gawain o
pangangailangan.
C. Permanenteng estado
ng panunuluyan.
at kilalanin mo ang mga
bahagi at mahalagang gamit
ng diksiyonaryo.
depinisyon o kahulugan ng
salitang naka-italisado sa bawat
pangungusap. Gumamit ng
diksyunaryo. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
1. Ang paghuni ng ibong pipit
ay musika sa aking pandinig.
2. Hindi maaninag ng aking lolo
ang mukha ng kaniyang
anak dahil mahina na ang
kanyang mga mata.
3. Noong kami ay bata pa,
masaya kaming namamaybay
sa
aming bukirin.
4. Huwag kang sumuko sa mga
pagsubok na dumarating sa
buhay mo.
5. Sa munting bahay
naninirahan ang mag-anak ni
Mang
Carlos
B. Panuto: Ibigay ang
kasingkahulugan, kasalungat at
pahiwatig na salita ng salitang
nakaitim sa pangungusap.
Isulat ang sagot sa sagutang
papel.
1. Magandang tumira sa isang
maaliwas na kapaligiran kung
saan walang mga basura at
dumi. Ano ang
kasingkahulugan ng maaliwas?
2. Madaling nakarating ang
kotse sa bayan dahil matulin
ang
patakbo nito. Ano ang
kasingkahulugan ng matulin?
3. Hindi sapat ang katiting na
natutuhan sa aralin. Sagutin
ang
sumusunod na tanong sa
nakalaang espasyo sa iyong
sagutang
papel.
A. Punan ang sumusunod na
talahayanan:
B. Kompletuhin ang
sumusunod na pahayag.
Mahalagang matutuhan ang
kasanayan sa pagbibigay
ng kahulugan ng mga salita
gamit ang diksiyonaryo at
malaman
ang kasingkahulugan,
kasalungat, at salitang
pahiwatig (context
clues) dahil
________________________________
________________________________
______
iyong natutuhan? Naging
malawak na ba ang iyong
kaalaman sa pagbibigay-
kahulugan ng
mga salita?
A. Panuto: Basahing mabuti
ang bawat pahayag. Ibigay
ang
pormal na depinisyon ng mga
initimang salita sa usapan na
makikita sa pagpipiliang
sagot. Isulat ang letra ng
tamang
sagot sa sagutang papel.
B. Panuto: Piliin ang letra ng
tamang sagot ayon sa
hinihingi ng
mga pahayag. Isulat ang
sagot sa iyong sagutang
papel
3. Gusto mong alamin ang
tamang kahulugan ng
salitang
pagaspas, saang bahagi ng
bahagi ito matatagpuan?
A. Baybay na salita C.
Katuturan
B. Pamatnubay na salita D.
D. Pangarap na nais
makamit o matamo.
4. Ngumunguya ng dahon
ang kambing dahil sa
gutom.
A. Isang uri ng maliit na
butas sa lupa o taguan ng
mga hayop.
B. Nagtatama ang mga
ngipin sa bibig.
C. Naalis sa puwesto o
kinatatayuan.
D. Lupa sa paligid ng isang
anyong-tubig tulad ng
dagat at ng ilog.
5. Sa kalupi ni Gina
inilagay ang sukling pera
na ipinambili
niya ng laruan.
A. bag C. bayong
B. bulsa D. pitaka
6. Noong bagyong Glenda
halos isang buwan na
walang
dagitab na naging dahilan
ng kadiliman tuwing gabi.
A. kuryente C. gasera
B. fluorescent lamp D.
flashlight
7. Ang mga lumiban sa
klase ni Gng. Nilda ay hindi
nakahuha ng libreng papel
at lapis. Ibigay ang
kasalungat
kahulugan ng salitang may
salungguhit.
A. sumama C. gumawa
B. pumasok D. naging
aktibo
8. Si Lorna ay tumingala sa
kahoy upang makabuo ng
mesa. Ano ang kasalungat ng
salitang katiting?
4. Mali ang maging tuso sa
kapuwa natin sa oras ng
kalamidad. Ano ang kasalungat
ng salitang tuso?
5. Masarap magpahinga sa
mayabong na punong kahoy
dahil
ito ang nagbibigay ng lilim sa
init ng araw. Ano ang salitang
pahiwatig o context clue ng
salitang mayabong?
Bahagi ng pananalita
4. Sa anong bahagi ng
diksyunaryo matatagpuan
ang
pananalitang kinabibilangan
ng himpapawid?
A. salitang-ugat C. bahagi ng
pananalita
B. kasingkahulugan D. gabay
ng salita
C.Panuto: Ibigay ang
kasingkahulugan ng initimang
salita mula
sa pagpipiliang sagot. Isulat
ang sagot sa iyong sagutang
papel.
5. Ayon sa mga dalubhasa ay
mas lalong lumalala ang
estado ng global warming sa
buong mundo.
A. matalino C. mag-aaral
B.eksperto D. guro
6. Tinuturo ni tatay ang mga
uhay ng palay na hinog na at
maaari ng anahin.
A. bulaklak C. tangkay
B. ugat D. dahoon
D.Panuto: Ibigay ang
kasalungat na kahulugan ng
initimang
salita. Isulat ang sagot sa
iyong sagutang papel
7. Dahil sa napakaraming
kinain ni Jay ay naimpatso
siya.
A. gutom C. kabagin
B. busog na busog D.
nasusuka
8. Kailangang ibigkis ang
walis-tingting upang hindi ito
langit dahil sa nabighani
siya ng
napalaliwanag ng buwan.
Ano ang kasalungat na
kahulugan ng may
salungguhit?
A. yumuko C. humarap
B. lumingon D. tumalikod
9. Kada taon ay
naghahanda ang mga
Filipino para sa piging
na may napakaraming
pagkain upang
magpasalamat sa
kanilang santo sa
pamamagitan ng salusalo.
Ibigay ang
salitang pahiwatig.
A. taon C. pagkain
B. salusalo D. pasasalamat
10. Si prinsipe Juan ay
nabuhay sa karangyaan sa
kanilang
mayamang kaharian.
Ibigay ang salitang
pahiwatig.
A. nabuhay C. mayaman
B. mahirap D. kulang
magkahiwalay.
A. pagsamahin C. ihiwalay
B. itali D. ibuklod
BALIKAN
Naalala mo pa ba ang
wastong gamit ng
pangngalang
pantangi, pambalana at
kasarian ng pangngalan sa
pagsasalita
sa sarili at sa ibang tao sa
paligid? Narito ang ilang
kasanayan
kung gaano mo naisapuso
SURIIN
Balikan mo ang binasang tula
at isa-isahin mo ang mga
mahahalagang bahagi ng
diksiyonaryo. Basahin mo.
ISAGAWA
Upang lubos na masanay,
subukin mo pa ang gawaing
ito.
Panuto: Gamitin ang inyong
diksyunaryo. Isulat nang
paalpabeto ang mga salita sa
hanay A at piliin ang
katumbas na kahulugan nito
sa hanay B. Gawin ito sa
sagutang papel.
ang nakaraang aralin.
Panuto: Tukuyin ang mga
pangngalan na nasa unang
kolumn
kung ito ay patangi o
pambalana at kasarian
nito. Gawin ito sa
sagutang papel.
Balikan mo ang ilustrasyon
at sagutin ang sumusunod
na tanong:
1. Anong ang dalawang
pamatnubay na salita?
Palakat – Palanggana
2. Anu-anong salita naman
ang makikita mo sa loob ng
dalawang pamatnubay na
salitang ito? palakaw,
palalos, palamuti,
3. Ano ang tamang bigkas at
baybay ng salitang palakaw?
Pa •la •kaw
4. Ang salitang-ugat ng
palalos ay _________
5. Ibigay ang kahulugan at
kasingkahulugan ng salitang
palamuti.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I -Search
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I -Search
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I -Search
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I -Search
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I -Search
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali
ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping
mga bata
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng
mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga
bata
__Kahandaan ng mga bata lalo na
sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
Mga Suliraning aking naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng
mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga
bata
__Kahandaan ng mga bata lalo na
sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa kaalaman
ng makabagong teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng
mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga
bata
__Kahandaan ng mga bata lalo
na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng
mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga
bata
__Kahandaan ng mga bata lalo
na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
G. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community LanguageLearning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community LanguageLearning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community LanguageLearning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community LanguageLearning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material
Inihanda ni:
SHARIZZA S. SUMBING, T1
Iniwasto ni:
FLORDELIZ F. RECINTO, MT1
NOTED:
EMMANUEL M. FLORES, J.D
ESP II

More Related Content

What's hot

Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Desiree Mangundayao
 
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
MelanieParazo
 
Module grade 1
Module grade 1Module grade 1
Module grade 1
LucessBlags
 
opinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptxopinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptx
Elena Villa
 
Sanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docxSanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docx
MaryJaneLinejan1
 
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at EmailLigtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Marie Jaja Tan Roa
 
EPP 5 AGRI - Intercropping
EPP 5 AGRI - IntercroppingEPP 5 AGRI - Intercropping
EPP 5 AGRI - Intercropping
VIRGINITAJOROLAN1
 
Pang uring panlarawan
Pang uring panlarawanPang uring panlarawan
Pang uring panlarawan
Marie Jaja Tan Roa
 
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salitaNabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Maylord Bonifaco
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Desiree Mangundayao
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
AdoraMonzon
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano
 
Pagiging mahinahon
Pagiging mahinahonPagiging mahinahon
Pagiging mahinahon
JaizaDemecillo
 
Es p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaro
Es p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaroEs p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaro
Es p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaro
judithvelaro
 
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdfESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
marshaevangelista
 
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!EDITHA HONRADEZ
 
1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig
chelliemitchie
 
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganMga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
NatashaSofiaDalisay
 
pagiging malinis at maayos sa sarili
pagiging malinis at maayos sa sarilipagiging malinis at maayos sa sarili
pagiging malinis at maayos sa sarili
Ann Medina
 

What's hot (20)

Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
 
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
 
Module grade 1
Module grade 1Module grade 1
Module grade 1
 
opinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptxopinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptx
 
Sanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docxSanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docx
 
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at EmailLigtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
 
EPP 5 AGRI - Intercropping
EPP 5 AGRI - IntercroppingEPP 5 AGRI - Intercropping
EPP 5 AGRI - Intercropping
 
Pang uring panlarawan
Pang uring panlarawanPang uring panlarawan
Pang uring panlarawan
 
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salitaNabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
 
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Pagiging mahinahon
Pagiging mahinahonPagiging mahinahon
Pagiging mahinahon
 
Es p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaro
Es p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaroEs p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaro
Es p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaro
 
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdfESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
 
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
 
1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig
 
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganMga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
 
pagiging malinis at maayos sa sarili
pagiging malinis at maayos sa sarilipagiging malinis at maayos sa sarili
pagiging malinis at maayos sa sarili
 

Similar to DLL_FILIPINO 4_Q1_W3.docx

DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
AnnalizaMaya4
 
Karunungang Bayan.pptx
Karunungang Bayan.pptxKarunungang Bayan.pptx
Karunungang Bayan.pptx
NoryKrisLaigo
 
DailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docx
DailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docxDailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docx
DailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docx
GENEVADPAGALLAMMAN
 
ppt filipino5Oct23.pptx
ppt filipino5Oct23.pptxppt filipino5Oct23.pptx
ppt filipino5Oct23.pptx
HAZELESPINOSAGABON
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2
Sally Manlangit
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nine
JohannaDapuyenMacayb
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
AnaCaraCabrerosManal
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
reychelgamboa2
 
FIL10.BOOKLET.Q3.w3-4.pdf
FIL10.BOOKLET.Q3.w3-4.pdfFIL10.BOOKLET.Q3.w3-4.pdf
FIL10.BOOKLET.Q3.w3-4.pdf
LeahMaePanahon1
 
Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Geneveve Templo
 
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxUnang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
ZaldyOsicoTejado
 
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxFil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
helson5
 
4. BA-FILIPINO4-BAHAGI NG AKLAT-ANGKOP NA PAMAGAT-TR.STEPH.pptx
4. BA-FILIPINO4-BAHAGI NG AKLAT-ANGKOP NA PAMAGAT-TR.STEPH.pptx4. BA-FILIPINO4-BAHAGI NG AKLAT-ANGKOP NA PAMAGAT-TR.STEPH.pptx
4. BA-FILIPINO4-BAHAGI NG AKLAT-ANGKOP NA PAMAGAT-TR.STEPH.pptx
casafelicemcat04
 
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
JoanAvila11
 
FILIPINO 2_Q1_W3 DLL.docx
FILIPINO 2_Q1_W3 DLL.docxFILIPINO 2_Q1_W3 DLL.docx
FILIPINO 2_Q1_W3 DLL.docx
MaricarSilva1
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
Maria Rodillas
 
Fil-7-Quarter 3-Ikatlong Linggo sa fil.pptx
Fil-7-Quarter 3-Ikatlong Linggo sa fil.pptxFil-7-Quarter 3-Ikatlong Linggo sa fil.pptx
Fil-7-Quarter 3-Ikatlong Linggo sa fil.pptx
keplar
 
Lesson plan 8
Lesson plan 8 Lesson plan 8
Lesson plan 8
DebieAnneCiano1
 
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLANGRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
MARY JEAN DACALLOS
 

Similar to DLL_FILIPINO 4_Q1_W3.docx (20)

DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
 
Karunungang Bayan.pptx
Karunungang Bayan.pptxKarunungang Bayan.pptx
Karunungang Bayan.pptx
 
DailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docx
DailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docxDailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docx
DailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docx
 
Friday march 8
Friday          march  8Friday          march  8
Friday march 8
 
ppt filipino5Oct23.pptx
ppt filipino5Oct23.pptxppt filipino5Oct23.pptx
ppt filipino5Oct23.pptx
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nine
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
 
FIL10.BOOKLET.Q3.w3-4.pdf
FIL10.BOOKLET.Q3.w3-4.pdfFIL10.BOOKLET.Q3.w3-4.pdf
FIL10.BOOKLET.Q3.w3-4.pdf
 
Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9
 
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxUnang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
 
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxFil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
 
4. BA-FILIPINO4-BAHAGI NG AKLAT-ANGKOP NA PAMAGAT-TR.STEPH.pptx
4. BA-FILIPINO4-BAHAGI NG AKLAT-ANGKOP NA PAMAGAT-TR.STEPH.pptx4. BA-FILIPINO4-BAHAGI NG AKLAT-ANGKOP NA PAMAGAT-TR.STEPH.pptx
4. BA-FILIPINO4-BAHAGI NG AKLAT-ANGKOP NA PAMAGAT-TR.STEPH.pptx
 
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
 
FILIPINO 2_Q1_W3 DLL.docx
FILIPINO 2_Q1_W3 DLL.docxFILIPINO 2_Q1_W3 DLL.docx
FILIPINO 2_Q1_W3 DLL.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
 
Fil-7-Quarter 3-Ikatlong Linggo sa fil.pptx
Fil-7-Quarter 3-Ikatlong Linggo sa fil.pptxFil-7-Quarter 3-Ikatlong Linggo sa fil.pptx
Fil-7-Quarter 3-Ikatlong Linggo sa fil.pptx
 
Lesson plan 8
Lesson plan 8 Lesson plan 8
Lesson plan 8
 
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLANGRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
 

DLL_FILIPINO 4_Q1_W3.docx

 • 1. LAYUNIN a. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan nang wasto upang maipahayag ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa kaniyang edad at sa kulturang kinabibilangan at nakikilahok sa pagpapaunlad ng pamayanan. b. Pamantayan sa Pagganap Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan. Nagagamit ang diksyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pang- unawa ng mga impormasyon. Naisasalaysay muli ang nabasang kwento nang may tamang pagkasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto. Nakasusulat ng talatang pasalaysay. Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood. Nakasali sa mga talakayan pagkukuwento, patula, pagsulat ng sariling tula at kuwento c. Learning Kompetensi/ Layunin Nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon Nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon Nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon Nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon II. Nilalaman Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan. Naisasalaysay muli ang nabasang kwento nang may tamang pagkasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto. Nakasusulat ng talatang pasalaysay. Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood. III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian IV. PAMAMARAAN SUBUKIN Subukin muna natin kung TUKLASIN Basahin mo ang tula sa ibabaw PAGYAMANIN A.Panuto:Ibigay ang pormal na ISAISIP Panuto: Isulat ang iyong mga TAYAHIN Hanggang saan na ba ang Pangalan: SHARIZZA S. SUMBING AntasatPangkat: IV Designasyon: T-1 Asignatura: FILIPINO Petsa at oras SEPT. 5 – SEPT. 9, 2022 Markahan Una LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
 • 2. madali mong maibibigay ang kahulugan ng mga salita. Panuto: Ibigay ang ng mga salitang initiman at may linya na ginamit sa pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. 1. Sa paghahanap ng salita, anong bahagi ng diksyunaryo ang makatutulong sa iyo? A. pamatnubay na salita C. pabalat B. kahulugan D. wastong baybay 2. Ang mga salita sa diksiyonaryo ay may _____________na kahulugan. A. pormal na kahulugan C. di-pormal B. payak na kahulugan D. sunod-sunod 3. Isa sa mga inaasam ng aking ina ang makapagpatayo ng isang maliit na tindahan. A. Proseso ng pagpapaunawa ng isang idea o konsepto. B. Halaga ng pera na nakalaan bilang pondo sa isang gawain o pangangailangan. C. Permanenteng estado ng panunuluyan. at kilalanin mo ang mga bahagi at mahalagang gamit ng diksiyonaryo. depinisyon o kahulugan ng salitang naka-italisado sa bawat pangungusap. Gumamit ng diksyunaryo. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang paghuni ng ibong pipit ay musika sa aking pandinig. 2. Hindi maaninag ng aking lolo ang mukha ng kaniyang anak dahil mahina na ang kanyang mga mata. 3. Noong kami ay bata pa, masaya kaming namamaybay sa aming bukirin. 4. Huwag kang sumuko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. 5. Sa munting bahay naninirahan ang mag-anak ni Mang Carlos B. Panuto: Ibigay ang kasingkahulugan, kasalungat at pahiwatig na salita ng salitang nakaitim sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Magandang tumira sa isang maaliwas na kapaligiran kung saan walang mga basura at dumi. Ano ang kasingkahulugan ng maaliwas? 2. Madaling nakarating ang kotse sa bayan dahil matulin ang patakbo nito. Ano ang kasingkahulugan ng matulin? 3. Hindi sapat ang katiting na natutuhan sa aralin. Sagutin ang sumusunod na tanong sa nakalaang espasyo sa iyong sagutang papel. A. Punan ang sumusunod na talahayanan: B. Kompletuhin ang sumusunod na pahayag. Mahalagang matutuhan ang kasanayan sa pagbibigay ng kahulugan ng mga salita gamit ang diksiyonaryo at malaman ang kasingkahulugan, kasalungat, at salitang pahiwatig (context clues) dahil ________________________________ ________________________________ ______ iyong natutuhan? Naging malawak na ba ang iyong kaalaman sa pagbibigay- kahulugan ng mga salita? A. Panuto: Basahing mabuti ang bawat pahayag. Ibigay ang pormal na depinisyon ng mga initimang salita sa usapan na makikita sa pagpipiliang sagot. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. B. Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot ayon sa hinihingi ng mga pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel 3. Gusto mong alamin ang tamang kahulugan ng salitang pagaspas, saang bahagi ng bahagi ito matatagpuan? A. Baybay na salita C. Katuturan B. Pamatnubay na salita D.
 • 3. D. Pangarap na nais makamit o matamo. 4. Ngumunguya ng dahon ang kambing dahil sa gutom. A. Isang uri ng maliit na butas sa lupa o taguan ng mga hayop. B. Nagtatama ang mga ngipin sa bibig. C. Naalis sa puwesto o kinatatayuan. D. Lupa sa paligid ng isang anyong-tubig tulad ng dagat at ng ilog. 5. Sa kalupi ni Gina inilagay ang sukling pera na ipinambili niya ng laruan. A. bag C. bayong B. bulsa D. pitaka 6. Noong bagyong Glenda halos isang buwan na walang dagitab na naging dahilan ng kadiliman tuwing gabi. A. kuryente C. gasera B. fluorescent lamp D. flashlight 7. Ang mga lumiban sa klase ni Gng. Nilda ay hindi nakahuha ng libreng papel at lapis. Ibigay ang kasalungat kahulugan ng salitang may salungguhit. A. sumama C. gumawa B. pumasok D. naging aktibo 8. Si Lorna ay tumingala sa kahoy upang makabuo ng mesa. Ano ang kasalungat ng salitang katiting? 4. Mali ang maging tuso sa kapuwa natin sa oras ng kalamidad. Ano ang kasalungat ng salitang tuso? 5. Masarap magpahinga sa mayabong na punong kahoy dahil ito ang nagbibigay ng lilim sa init ng araw. Ano ang salitang pahiwatig o context clue ng salitang mayabong? Bahagi ng pananalita 4. Sa anong bahagi ng diksyunaryo matatagpuan ang pananalitang kinabibilangan ng himpapawid? A. salitang-ugat C. bahagi ng pananalita B. kasingkahulugan D. gabay ng salita C.Panuto: Ibigay ang kasingkahulugan ng initimang salita mula sa pagpipiliang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 5. Ayon sa mga dalubhasa ay mas lalong lumalala ang estado ng global warming sa buong mundo. A. matalino C. mag-aaral B.eksperto D. guro 6. Tinuturo ni tatay ang mga uhay ng palay na hinog na at maaari ng anahin. A. bulaklak C. tangkay B. ugat D. dahoon D.Panuto: Ibigay ang kasalungat na kahulugan ng initimang salita. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel 7. Dahil sa napakaraming kinain ni Jay ay naimpatso siya. A. gutom C. kabagin B. busog na busog D. nasusuka 8. Kailangang ibigkis ang walis-tingting upang hindi ito
 • 4. langit dahil sa nabighani siya ng napalaliwanag ng buwan. Ano ang kasalungat na kahulugan ng may salungguhit? A. yumuko C. humarap B. lumingon D. tumalikod 9. Kada taon ay naghahanda ang mga Filipino para sa piging na may napakaraming pagkain upang magpasalamat sa kanilang santo sa pamamagitan ng salusalo. Ibigay ang salitang pahiwatig. A. taon C. pagkain B. salusalo D. pasasalamat 10. Si prinsipe Juan ay nabuhay sa karangyaan sa kanilang mayamang kaharian. Ibigay ang salitang pahiwatig. A. nabuhay C. mayaman B. mahirap D. kulang magkahiwalay. A. pagsamahin C. ihiwalay B. itali D. ibuklod BALIKAN Naalala mo pa ba ang wastong gamit ng pangngalang pantangi, pambalana at kasarian ng pangngalan sa pagsasalita sa sarili at sa ibang tao sa paligid? Narito ang ilang kasanayan kung gaano mo naisapuso SURIIN Balikan mo ang binasang tula at isa-isahin mo ang mga mahahalagang bahagi ng diksiyonaryo. Basahin mo. ISAGAWA Upang lubos na masanay, subukin mo pa ang gawaing ito. Panuto: Gamitin ang inyong diksyunaryo. Isulat nang paalpabeto ang mga salita sa hanay A at piliin ang katumbas na kahulugan nito sa hanay B. Gawin ito sa sagutang papel.
 • 5. ang nakaraang aralin. Panuto: Tukuyin ang mga pangngalan na nasa unang kolumn kung ito ay patangi o pambalana at kasarian nito. Gawin ito sa sagutang papel. Balikan mo ang ilustrasyon at sagutin ang sumusunod na tanong: 1. Anong ang dalawang pamatnubay na salita? Palakat – Palanggana 2. Anu-anong salita naman ang makikita mo sa loob ng dalawang pamatnubay na salitang ito? palakaw, palalos, palamuti, 3. Ano ang tamang bigkas at baybay ng salitang palakaw? Pa •la •kaw 4. Ang salitang-ugat ng palalos ay _________ 5. Ibigay ang kahulugan at kasingkahulugan ng salitang palamuti. V. MGA TALA VI. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na
 • 6. magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I -Search Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I -Search Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I -Search Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I -Search Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I -Search F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan G. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community LanguageLearning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community LanguageLearning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community LanguageLearning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community LanguageLearning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Inihanda ni: SHARIZZA S. SUMBING, T1 Iniwasto ni: FLORDELIZ F. RECINTO, MT1