SlideShare a Scribd company logo
Digikompassi ja
digisivistys
13.3.2023
Harto Pönkä
Innowise
Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
Suomen digitaalinen kompassi – siis mikä?
▪ Digikompassi on Suomen hallituksen
laatima strateginen visio ja
etenemissuunnitelma digitalisaation
edistämiseen vuoteen 2030 asti.
▪ Taustalla vaikuttavat arvot
• uudistuminen, digiturvallisuus,
kestävyys, ihmiskeskeisyys, luottamus,
osallisuus
▪ Neljä osa-aluetta, joille omat tavoitteet
• Osaaminen
• Infrastruktuuri
• Yritykset
• Julkiset palvelut
2
Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
“
Tavoite 1:
Suomi on digitaalisesti sivistynyt maa, jossa
jokaisella on valmiudet digimaailmassa
toimimiseen ja keskinäinen kunnioitus ja
luottamus ovat korkealla tasolla.
3
Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
Digitaalinen sivistys
4
▪ Sivistyksellä on tiedollinen, eettinen ja yhteiskunnallinen
ulottuvuus.
▪ Digitaalinen sivistys edellyttää tietoja ja osaamista,
osallistumismahdollisuuksia sekä valmiuksia toimia aktiivisesti
ja ilmaista itseään luovilla tavoilla ja turvallisesti
digimaailmassa.
▪ Digitaalinen sivistys vastaa siihen, mitä pitää tietää, millä
tavalla toimia ja miten osallistua, jotta päästään digikompassin
visioon siten, että ihmisten keskinäinen kunnioitus ja luottamus
digitalisoituvaan yhteiskuntaan vahvistuvat.
Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
Kysytään ChatGPT:ltä, mitä digisivistys tarkoittaa: vastaus 1
5
Lähde: ChatGPT, 12.3.2023, https://chat.openai.com/
Hyvin teknologiauskoinen näkemys, joka ei
huomioi digitalisaatioon liittyviä ongelmia.
Tähän asti asiaa.
Kysytään ChatGPT:ltä, mitä digisivistys tarkoittaa: vastaus 2
6
Lähde: ChatGPT, 12.3.2023, https://chat.openai.com/
Tässä vastauksessa mainitut asiat ovat oleellisia,
mutta asiakokonaisuus on epäjohdonmukainen.
“
Tavoite 2:
Digitaaliset perustaidot ovat maailman
huippua ja ne vievät eteenpäin kestävää
yhteiskunnallista kehitystä.
7
Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
TOP sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2018-2022
Data: Jane Hart, 2018-2022, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 7.2.2023
8
2018 2019 2020 2021 2022
Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintäsovellukset
Lähde: North Patrol, Digitaaliset työympäristöt 2022 -selvitys, https://intranet-ostajanopas.fi/2022/08/22/suomalaisten-organisaatioiden-digityon-valineet-2022/
(N=64 vastaajaorganisaatiota)
9
EU-kansalaisen digitaaliset kompetenssit: DigComp 2.2
Välttämättömät digitaaliset
taidot työelämään,
opiskeluun ja yhteiskuntaan
osallistumiseen.
1. Informaatio- ja datanlukutaito
2. Viestintä ja yhteistyö
3. Digitaalisen sisällön
tuottaminen
4. Turvallisuus
5. Ongelmanratkaisu
Tiedot – taidot – asenteet
EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022,
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
10
DigComp 2.2: digitaalisten kompetenssien osa-alueet
EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022,
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (suomennos tekijän)
11
Informaatio- ja
datanlukutaito
Viestintä ja
yhteistyö
Digitaalisen
sisällön luominen
Turvallisuus Ongelmanratkaisu
• Osaa ilmaista
tiedontarpeita sekä
paikantaa ja hakea
digitaalista dataa, tietoa
ja sisältöä.
• Osaa arvioida lähteen ja
sen sisällön
merkityksen.
• Osaa tallentaa, hallita ja
järjestää digitaalista
dataa, tietoa ja sisältöä.
• Osaa olla
vuorovaikutuksessa,
viestiä ja tehdä
yhteistyötä digitaalisten
teknologioiden avulla
huomioiden samalla
kulttuurien ja
sukupolvien välisen
monimuotoisuuden.
• Osallistuu
yhteiskuntaan julkisten
ja yksityisten
digitaalisten palvelujen
ja osallistavan
kansalaisuuden kautta.
• Hallitsee digitaalista
läsnäoloaan,
identiteettiään ja
mainettaan.
• Osaa luoda ja muokata
digitaalista sisältöä.
• Osaa parantaa ja liittää
tietoja olemassa
olevaan
tietokokonaisuuteen
ymmärtäen samalla,
miten tekijänoikeuksia
ja lisenssejä tulee
soveltaa.
• Osaa antaa
ymmärrettäviä käskyjä
tietokonejärjestelmälle.
• Osaa suojata laitteita,
sisältöjä, henkilötietoja
ja yksityisyyttä
digitaalisissa
ympäristöissä.
• Osaa suojata fyysistä ja
psyykkistä terveyttä ja
on tietoinen
digitaalisista
teknologioista, joilla voi
edistää sosiaalista
hyvinvointia ja
osallisuutta.
• On tietoinen
digitaalisten
teknologioiden ja niiden
käytön
ympäristövaikutuksista.
• Tunnistaa tarpeita ja
ongelmia sekä osaa
ratkaista käsitteellisiä
ongelmia ja
ongelmatilanteita
digitaalisissa
ympäristöissä.
• Osaa käyttää digitaalisia
työkaluja prosessien ja
tuotteiden
kehittämiseen.
• Pysyy ajan tasalla
digitaalisesta
kehityksestä.
EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022,
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (konekäännetty Google Kääntäjällä)
12
1-2
Löytäminen
3-4
Keskitaso
5-6
Edistynyt
7-8
Erikoistunut
Digitaalisen informaatiolukutaidon tulisi sisältyä monilukutaidon opetukseen
https://faktabaari.fi/dil/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas/
Kuva oikealla: Faktabaari, Kari Kivinen, 10.2.2023
13
Esimerkki informaatiolukutaidosta: Aiheuttavatko rintaliivit syöpää?
▪ Googlen ensimmäinen hakutulos johtaa
Askelterveyteen.com-sivustolle, koska sen
tekijä on panostanut hakukoneoptimointiin
juuri näillä hakusanoilla.
▪ Varoitus: sivusto ei ole luotettavaa tietoa,
vaan se sisältää virheellisiä väitteitä.
▪ Rintaliivien yhteys rintasyöpään on
maailmalla pitkään kiertänyt myytti, joka ei
perustu tieteelliseen tutkimukseen.
▪ Suomessa mm. bloggaaja Maria Nordin on
levittänyt samaa väitettä.
▪ Vertaisarvioituja tutkimusten mukaan
rintaliivit eivät aiheuta syöpää.
▪ Lue faktantarkistus tästä tapauksesta:
https://faktabaari.fi/fakta/rintaliivit-eivat-
aiheuta-syopaa-miksi-googlen-
hakutulokset-silti-vaittavat-niin/
Kuvakaappaus: Googlen hakutulos, 13.3.2023
14
Verkkosisällön merkitysten ymmärtäminen
15
1. Kuka tai ketkä ovat tehneet sisällön?
2. Onko kyse alkuperäisestä sisällöstä vai remixistä?
3. Mitä tarkoitusta varten sisältö on tehty?
4. Milloin sisältö on julkaistu? Onko sitä muokattu sen jälkeen?
5. Miten suosittu sisältö on? Ketkä ovat jakaneet sitä?
6. Mitä tekijänoikeuksia sisältöön liittyy?
7. Miten sisältö on teknisesti toteutettu? Voiko sen upottaa?
8. Rikkooko sisältö käytetyn verkkopalvelun käyttöehtoja?
9. Onko sisältö avoimesti vai rajoitetusti julkaistu?
10. Mihin laajempaan kokonaisuuteen sisältö liittyy?
11. Mitä konteksti, jossa sisältö on julkaistu, kertoo itse
sisällöstä ja tekijästä?
12. Miten sisältöä on optimoitu hakukoneita ja
sosiaalisessa mediassa leviämistä varten?
Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa,
http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
Tiedon hakeminen ja
sen kriittinen arviointi
Kaupallisen
vaikuttamisen
tunnistaminen
Virheellisen ja
harhaanjohtavan
tiedon tunnistaminen
Tiedon käyttäminen
ja tuottaminen omiin
tarkoituksiin
Keskustelu eri
verkkoympäristöissä
Julkisuuden,
yksityisyyden ja
oman datan hallinta
Hakukoneiden
toiminnan
ymmärtäminen
Somepalvelujen
algoritmien
ymmärtäminen
Tekoälyalgoritmien
toiminnan
ymmärtäminen
Kuva: Pixabay
Mihin digitaalista informaatiolukutaitoa tarvitaan?
Paljonko epäaitoja reaktioita ja seuraajia voi ostaa 10 eurolla?
17
Lähde: NATO StratCom, 2020, Social media manipulation report 2020, https://www.stratcomcoe.org/social-media-manipulation-report-2020
Mistä huomaa, jos botti keskustelee tekoälyn avulla?
▪ Kuvassa on havainnollistamistarkoituksessa tehty tekoälyä ja konekäännöksiä käyttävä botti.
Kuvakaappaus ja lähde: Inkeri Koskinen, 2022, https://blogs.tuni.fi/eufemia/teema1/juttelin-rokotevastaisen-botin-kanssa-suomeksi/
18
“
Tavoite 3:
Digitaalinen osaaminen tukee innovaatioita
kilpailukykyä ja hyvinvointia. Koulutuksen ja
tutkimuksen myötä syntyy yhteiskunnassa
tarvittavaa asiantuntijuutta. Suomi on
maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia
teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen ja
investointien keskuksia sekä houkutteleva
maa kansainvälisille digiosaajille.
19
Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
Tärkeimmät taidot työelämässä
1. Analyyttinen ajattelu ja innovointi
2. Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat
3. Monimutkainen ongelmanratkaisu
4. Kriittinen ajattelu ja analysointi
5. Luovuus, omaperäisyys ja oma-aloitteisuus
6. Johtaminen ja sosiaalinen vaikuttaminen
7. Teknologian käyttö, seuranta ja hallinta
8. Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi
9. Sinnikkyys, stressinsieto ja joustavuus
10. Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi
Lähde: World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
20
Lähitulevaisuudessa kypsyvät teknologiat (2022)
▪ Yhä kehittyneemmät
digitaaliset sovellukset ja
palvelut
▪ Tekoälyn käyttö
tuotteiden ja palvelujen
osana yleistyy
▪ Digitaalisten palvelujen ja
liiketoiminnan
kehittäminen helpottuu
pilviratkaisujen ja
kauppapaikkojen avulla
Gartner, 2022, Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-the-2022-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies
21
Hyvinvoinnin tukemisen osa-alueet digitaalisesti välittyneessä työympäristössä
Lähde: Kirsi Sjöblom, Väitöskirja 2020, Flourishing in 21st century workplaces – how to support knowledge workers’ productivity and well-being in modern environments,
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314728/FLOURISH.pdf?sequence=1&isAllowed=y (suomennettu mukaillen)
22
Yksilön kyvykkyys itsensä
johtamiseen ja henkisten
resurssiensa hallintaan
Yksilöllisten ja yhteisten
toimintatapojen
kehittäminen niin, että
välineitä ja tiloja
käytetään hyödyllisesti
Fyysisten
työympäristöjen ja
työvälineiden käyttö ja
kehittäminen
“
Kyky pitää huolta omasta
fyysisestä ja henkisestä
terveydestä ovat keskeisiä
digihyvinvoinnin taitoja.
23
24
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Kuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Harto Pönkä
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Harto Pönkä
 
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä
 
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Harto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
Harto Pönkä
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä
 
Evästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöön
Harto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Harto Pönkä
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä
 
Digijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen media
Harto Pönkä
 
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Harto Pönkä
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä
 

What's hot (20)

Kuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissa
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
 
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
 
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
 
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
 
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
 
Evästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöön
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
 
Digijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen media
 
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
 

Similar to Digikompassi ja digisivistys

Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Verke
 
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Verke
 
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistoValtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Digitaitomerkistö_2023.pptx
Digitaitomerkistö_2023.pptxDigitaitomerkistö_2023.pptx
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Harto Pönkä
 
Projektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutorProjektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutor
IrinaRiihikoski
 
Muuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen media
Muuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen mediaMuuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen media
Muuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen media
Henna-Riikka Ahvenjärvi
 
Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.
Matleena Laakso
 
Verkkojamedia tenuva
Verkkojamedia tenuvaVerkkojamedia tenuva
Verkkojamedia tenuvaTero Huttunen
 
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Mindtrek
 
Missa mun data 280120
Missa mun data 280120Missa mun data 280120
Missa mun data 280120
Sitra / Hyvinvointi
 
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenäSosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Harto Pönkä
 
Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
Miia Kosonen
 
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomennaDigiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012
merjasj
 
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Verke
 
Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)
Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)
Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)Tero Huttunen
 
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Mindtrek
 

Similar to Digikompassi ja digisivistys (20)

Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
 
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
 
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistoValtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
 
Digitaitomerkistö_2023.pptx
Digitaitomerkistö_2023.pptxDigitaitomerkistö_2023.pptx
Digitaitomerkistö_2023.pptx
 
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
 
Projektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutorProjektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutor
 
Muuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen media
Muuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen mediaMuuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen media
Muuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen media
 
Vidico esite
Vidico esiteVidico esite
Vidico esite
 
Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.
 
Verkkojamedia tenuva
Verkkojamedia tenuvaVerkkojamedia tenuva
Verkkojamedia tenuva
 
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
 
Missa mun data 280120
Missa mun data 280120Missa mun data 280120
Missa mun data 280120
 
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenäSosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä
 
Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
 
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomennaDigiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
 
Verkkojamedia
VerkkojamediaVerkkojamedia
Verkkojamedia
 
Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012
 
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
 
Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)
Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)
Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)
 
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
 

More from Harto Pönkä

Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Harto Pönkä
 
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Harto Pönkä
 
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
Harto Pönkä
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä
 
Tietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
Harto Pönkä
 
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä
 

More from Harto Pönkä (15)

Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
 
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
 
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
 
Tietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
 
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
 

Digikompassi ja digisivistys

 • 2. Suomen digitaalinen kompassi – siis mikä? ▪ Digikompassi on Suomen hallituksen laatima strateginen visio ja etenemissuunnitelma digitalisaation edistämiseen vuoteen 2030 asti. ▪ Taustalla vaikuttavat arvot • uudistuminen, digiturvallisuus, kestävyys, ihmiskeskeisyys, luottamus, osallisuus ▪ Neljä osa-aluetta, joille omat tavoitteet • Osaaminen • Infrastruktuuri • Yritykset • Julkiset palvelut 2 Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 • 3. “ Tavoite 1: Suomi on digitaalisesti sivistynyt maa, jossa jokaisella on valmiudet digimaailmassa toimimiseen ja keskinäinen kunnioitus ja luottamus ovat korkealla tasolla. 3 Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 • 4. Digitaalinen sivistys 4 ▪ Sivistyksellä on tiedollinen, eettinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. ▪ Digitaalinen sivistys edellyttää tietoja ja osaamista, osallistumismahdollisuuksia sekä valmiuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään luovilla tavoilla ja turvallisesti digimaailmassa. ▪ Digitaalinen sivistys vastaa siihen, mitä pitää tietää, millä tavalla toimia ja miten osallistua, jotta päästään digikompassin visioon siten, että ihmisten keskinäinen kunnioitus ja luottamus digitalisoituvaan yhteiskuntaan vahvistuvat. Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 • 5. Kysytään ChatGPT:ltä, mitä digisivistys tarkoittaa: vastaus 1 5 Lähde: ChatGPT, 12.3.2023, https://chat.openai.com/ Hyvin teknologiauskoinen näkemys, joka ei huomioi digitalisaatioon liittyviä ongelmia. Tähän asti asiaa.
 • 6. Kysytään ChatGPT:ltä, mitä digisivistys tarkoittaa: vastaus 2 6 Lähde: ChatGPT, 12.3.2023, https://chat.openai.com/ Tässä vastauksessa mainitut asiat ovat oleellisia, mutta asiakokonaisuus on epäjohdonmukainen.
 • 7. “ Tavoite 2: Digitaaliset perustaidot ovat maailman huippua ja ne vievät eteenpäin kestävää yhteiskunnallista kehitystä. 7 Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 • 8. TOP sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2018-2022 Data: Jane Hart, 2018-2022, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 7.2.2023 8 2018 2019 2020 2021 2022
 • 9. Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintäsovellukset Lähde: North Patrol, Digitaaliset työympäristöt 2022 -selvitys, https://intranet-ostajanopas.fi/2022/08/22/suomalaisten-organisaatioiden-digityon-valineet-2022/ (N=64 vastaajaorganisaatiota) 9
 • 10. EU-kansalaisen digitaaliset kompetenssit: DigComp 2.2 Välttämättömät digitaaliset taidot työelämään, opiskeluun ja yhteiskuntaan osallistumiseen. 1. Informaatio- ja datanlukutaito 2. Viestintä ja yhteistyö 3. Digitaalisen sisällön tuottaminen 4. Turvallisuus 5. Ongelmanratkaisu Tiedot – taidot – asenteet EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 10
 • 11. DigComp 2.2: digitaalisten kompetenssien osa-alueet EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (suomennos tekijän) 11 Informaatio- ja datanlukutaito Viestintä ja yhteistyö Digitaalisen sisällön luominen Turvallisuus Ongelmanratkaisu • Osaa ilmaista tiedontarpeita sekä paikantaa ja hakea digitaalista dataa, tietoa ja sisältöä. • Osaa arvioida lähteen ja sen sisällön merkityksen. • Osaa tallentaa, hallita ja järjestää digitaalista dataa, tietoa ja sisältöä. • Osaa olla vuorovaikutuksessa, viestiä ja tehdä yhteistyötä digitaalisten teknologioiden avulla huomioiden samalla kulttuurien ja sukupolvien välisen monimuotoisuuden. • Osallistuu yhteiskuntaan julkisten ja yksityisten digitaalisten palvelujen ja osallistavan kansalaisuuden kautta. • Hallitsee digitaalista läsnäoloaan, identiteettiään ja mainettaan. • Osaa luoda ja muokata digitaalista sisältöä. • Osaa parantaa ja liittää tietoja olemassa olevaan tietokokonaisuuteen ymmärtäen samalla, miten tekijänoikeuksia ja lisenssejä tulee soveltaa. • Osaa antaa ymmärrettäviä käskyjä tietokonejärjestelmälle. • Osaa suojata laitteita, sisältöjä, henkilötietoja ja yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä. • Osaa suojata fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja on tietoinen digitaalisista teknologioista, joilla voi edistää sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. • On tietoinen digitaalisten teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutuksista. • Tunnistaa tarpeita ja ongelmia sekä osaa ratkaista käsitteellisiä ongelmia ja ongelmatilanteita digitaalisissa ympäristöissä. • Osaa käyttää digitaalisia työkaluja prosessien ja tuotteiden kehittämiseen. • Pysyy ajan tasalla digitaalisesta kehityksestä.
 • 12. EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (konekäännetty Google Kääntäjällä) 12 1-2 Löytäminen 3-4 Keskitaso 5-6 Edistynyt 7-8 Erikoistunut
 • 13. Digitaalisen informaatiolukutaidon tulisi sisältyä monilukutaidon opetukseen https://faktabaari.fi/dil/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas/ Kuva oikealla: Faktabaari, Kari Kivinen, 10.2.2023 13
 • 14. Esimerkki informaatiolukutaidosta: Aiheuttavatko rintaliivit syöpää? ▪ Googlen ensimmäinen hakutulos johtaa Askelterveyteen.com-sivustolle, koska sen tekijä on panostanut hakukoneoptimointiin juuri näillä hakusanoilla. ▪ Varoitus: sivusto ei ole luotettavaa tietoa, vaan se sisältää virheellisiä väitteitä. ▪ Rintaliivien yhteys rintasyöpään on maailmalla pitkään kiertänyt myytti, joka ei perustu tieteelliseen tutkimukseen. ▪ Suomessa mm. bloggaaja Maria Nordin on levittänyt samaa väitettä. ▪ Vertaisarvioituja tutkimusten mukaan rintaliivit eivät aiheuta syöpää. ▪ Lue faktantarkistus tästä tapauksesta: https://faktabaari.fi/fakta/rintaliivit-eivat- aiheuta-syopaa-miksi-googlen- hakutulokset-silti-vaittavat-niin/ Kuvakaappaus: Googlen hakutulos, 13.3.2023 14
 • 15. Verkkosisällön merkitysten ymmärtäminen 15 1. Kuka tai ketkä ovat tehneet sisällön? 2. Onko kyse alkuperäisestä sisällöstä vai remixistä? 3. Mitä tarkoitusta varten sisältö on tehty? 4. Milloin sisältö on julkaistu? Onko sitä muokattu sen jälkeen? 5. Miten suosittu sisältö on? Ketkä ovat jakaneet sitä? 6. Mitä tekijänoikeuksia sisältöön liittyy? 7. Miten sisältö on teknisesti toteutettu? Voiko sen upottaa? 8. Rikkooko sisältö käytetyn verkkopalvelun käyttöehtoja? 9. Onko sisältö avoimesti vai rajoitetusti julkaistu? 10. Mihin laajempaan kokonaisuuteen sisältö liittyy? 11. Mitä konteksti, jossa sisältö on julkaistu, kertoo itse sisällöstä ja tekijästä? 12. Miten sisältöä on optimoitu hakukoneita ja sosiaalisessa mediassa leviämistä varten? Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa, http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
 • 16. Tiedon hakeminen ja sen kriittinen arviointi Kaupallisen vaikuttamisen tunnistaminen Virheellisen ja harhaanjohtavan tiedon tunnistaminen Tiedon käyttäminen ja tuottaminen omiin tarkoituksiin Keskustelu eri verkkoympäristöissä Julkisuuden, yksityisyyden ja oman datan hallinta Hakukoneiden toiminnan ymmärtäminen Somepalvelujen algoritmien ymmärtäminen Tekoälyalgoritmien toiminnan ymmärtäminen Kuva: Pixabay Mihin digitaalista informaatiolukutaitoa tarvitaan?
 • 17. Paljonko epäaitoja reaktioita ja seuraajia voi ostaa 10 eurolla? 17 Lähde: NATO StratCom, 2020, Social media manipulation report 2020, https://www.stratcomcoe.org/social-media-manipulation-report-2020
 • 18. Mistä huomaa, jos botti keskustelee tekoälyn avulla? ▪ Kuvassa on havainnollistamistarkoituksessa tehty tekoälyä ja konekäännöksiä käyttävä botti. Kuvakaappaus ja lähde: Inkeri Koskinen, 2022, https://blogs.tuni.fi/eufemia/teema1/juttelin-rokotevastaisen-botin-kanssa-suomeksi/ 18
 • 19. “ Tavoite 3: Digitaalinen osaaminen tukee innovaatioita kilpailukykyä ja hyvinvointia. Koulutuksen ja tutkimuksen myötä syntyy yhteiskunnassa tarvittavaa asiantuntijuutta. Suomi on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen ja investointien keskuksia sekä houkutteleva maa kansainvälisille digiosaajille. 19 Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 • 20. Tärkeimmät taidot työelämässä 1. Analyyttinen ajattelu ja innovointi 2. Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat 3. Monimutkainen ongelmanratkaisu 4. Kriittinen ajattelu ja analysointi 5. Luovuus, omaperäisyys ja oma-aloitteisuus 6. Johtaminen ja sosiaalinen vaikuttaminen 7. Teknologian käyttö, seuranta ja hallinta 8. Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi 9. Sinnikkyys, stressinsieto ja joustavuus 10. Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi Lähde: World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ 20
 • 21. Lähitulevaisuudessa kypsyvät teknologiat (2022) ▪ Yhä kehittyneemmät digitaaliset sovellukset ja palvelut ▪ Tekoälyn käyttö tuotteiden ja palvelujen osana yleistyy ▪ Digitaalisten palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen helpottuu pilviratkaisujen ja kauppapaikkojen avulla Gartner, 2022, Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-the-2022-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies 21
 • 22. Hyvinvoinnin tukemisen osa-alueet digitaalisesti välittyneessä työympäristössä Lähde: Kirsi Sjöblom, Väitöskirja 2020, Flourishing in 21st century workplaces – how to support knowledge workers’ productivity and well-being in modern environments, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314728/FLOURISH.pdf?sequence=1&isAllowed=y (suomennettu mukaillen) 22 Yksilön kyvykkyys itsensä johtamiseen ja henkisten resurssiensa hallintaan Yksilöllisten ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen niin, että välineitä ja tiloja käytetään hyödyllisesti Fyysisten työympäristöjen ja työvälineiden käyttö ja kehittäminen
 • 23. “ Kyky pitää huolta omasta fyysisestä ja henkisestä terveydestä ovat keskeisiä digihyvinvoinnin taitoja. 23