SlideShare a Scribd company logo
Sosiaalinen media
tietosuojan
näkökulmasta
24.3.2021
Harto Pönkä
Innowise
Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
Tämän koulutuksen aiheita
2
Taustaa Someaspan tietosuoja
Sisäiset viestintä-,
some- ja pilvipalvelut
Henkilötietojen siirto
Yhdysvaltoihin
Huomioitavaa
somemarkkinoinnissa
Taustaa: somen käyttö ja etätyöt
Suosituimmat somepalvelut Suomessa syksyllä 2020
Lähde: AudienceProject, 17.9.2020, Insights 2020: Apps & social media usage,
https://www.audienceproject.com/wp-content/uploads/AudienceProject_Study_App_and_Social_Media_Usage_2020_pdf.pdf (n. 2000 vastaajaa Suomessa, 15-75-vuotiaat)
4
Kuntien käyttämät somepalvelut
Lähde: Kuntaliitto, Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö –selvitys, 2019,
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntien%20verkkoviestint%C3%A4%20ja%20sosiaalisen%20median%20k%C3%A4ytt%C3%B6%202019.pdf (N=181 kuntaa)
5
Tietoturva vaarantuu etätöissä
6
Lähde: Tessian, 2020,
https://www.tessian.com/research/the-state-of-data-loss-prevention-2020/ (2000 vastaajaa Yhdysvalloissa ja Englannissa)
”Kyberturvayhtiö Tessianin tutkimuksen mukaan
52 prosenttia kotona työskentelevistä sanoo
syystä tai toisesta kiertävänsä yrityksen
tietoturvan käytäntöjä.”
Syitä:
▪ Etätyössä käytetään eri laitteita kuin
työpaikalla (50 %)
▪ Etätyössä ei koeta olevan IT-osaston
valvonnassa (48 %)
▪ Työhön tulee häiriöitä mm. perheenjäsenten
vuoksi (47 %)
▪ Työhön liittyvä aikataulupaine (39 %)
Someaspan tietosuoja
7
Somekanavien tietosuojan
koordinointi
1. Selvittäkää, mitä somepalveluita
käytetään ja mihin tarkoituksiin?
2. Mihin asiakasrekistereihin
somepalvelut liittyvät?
3. Onko somepalvelut huomioitu
tietosuojaselosteissa mm.
henkilötietojen saannin lähteinä ja
tarvittaessa yhteydenpidon
kanavina?
Kuvakaappaus: Helsingin kaupunki sosiaalisessa mediassa,
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/some (18.5.2020)
8
Tietosuojan huomiointi sosiaalisen median profiileissa
Kuvakaappaus: HSL:n Facebook-sivun tiedot-välilehti, https://www.facebook.com/helsinginseudunliikenne/about/?ref=page_internal (7.10.2020)
9
 Kerro someprofiilissa siitä vastaava
organisaatio eli rekisterinpitäjä
 Jos mahdollista, linkitä
tietosuojaseloste
 Voivatko asiakkaat ottaa yhteyttä
esim. yksityisviestillä?
 Mitä muita (turvallisempia) tapoja
asiakkailla on yhteydenottoon?
Facebook-sivun ylläpitäjän asema
 Facebook-sivua ylläpitävä organisaatio voidaan katsoa yhteisrekisterinpitäjäksi
Facebookin kanssa. Vastaava tilanne voi olla muissakin somepalveluissa.
 Facebook on henkilötietojen käsittelijä mm. organisaatioiden mainos- ja
analytiikkatyökalujen yhteydessä.
 Facebook on asettanut sivujen ylläpitäjille lisäehtoja, jotka tulivat voimaan 28.9.2018.
 Katso ”Sivun kävijätietojen hallinnoija -lisäys” (sopimus yhteisrekisterinpidosta):
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum#
 Käytännön toimenpiteet:
 Tunnista Facebook-sivun rekisterinpitäjä ja käsittelyn oikeusperuste. Ilmoita sivun
tiedoissa siitä vastaava organisaatio.
 Lisää tietosuojaseloste Facebook-sivun tietoihin privacy policy -kohtaan.
 Jos saat sivun kävijöiltä tai viranomaisilta GDPR:n mukaisia pyyntöjä, välitä ne
viipymättä Facebookille tällä lomakkeella:
https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928
10
Henkilötietojen käsittely somepalveluissa
11
▪ Arvioi riskit. Onko vaikutustenarviointi tarpeen?
▪ Noudata rekisterien käyttötarkoituksia ja
somea koskevia ohjeistuksia.
▪ Henkilötietoja ei saa julkaista tai luovuttaa
ilman suostumusta tai lakiperustetta.
▪ Muista informointi, jos somea käytetään
yhteydenpitoon tai tietojenkeruuseen.
▪ Työtehtävät vaikuttavat: someaspa tuskin voi
käsitellä esim. arkaluonteisia tietoja.
▪ Tarvittaessa ohjataan muihin asiointikanaviin.
▪ Miten rekisteröity tunnistetaan somessa?
▪ Suostumusten ja pyyntöjen dokumentointi.
▪ Jälkihoito: henkilötietojen ja viestien poisto.
Erota oma ja ulkopuolinen rekisteri
12
Rekisteriin
kerätyt
henkilötiedot
(organisaatio
rekisterinpitäjänä)
Ulkopuolinen
verkkopalvelu
(toinen rekisterinpitäjä tai
henkilötietojen käsittelijä)
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle
tai verkkopalvelulle vain, jos
1) on sopimus henkilötietojen käsittelystä
2) tai luovutukseen on saatu rekisteröidyn suostumus.
Ulkopuolista verkkopalvelua voidaan
käyttää viestintään rekisteröityjen
kanssa myös silloin, kun aloite tulee
rekisteröidyltä. Tätä voidaan pitää
suostumuksena ko. palvelun käyttöön.
Jos henkilötietoja kerätään
ulkopuolisen palvelun kautta, siihen
tulee olla oikeusperuste. Samalla
pitää hoitaa informointivelvollisuus.
Sovellukset kysyvät usein kontaktitietoja…
Kuvakaappaukset: Somepalvelut 2019-2020
13
Jos puhelimessasi on esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja, älä luovuta niitä sovelluksille ilman suostumusta!
Google on netin isoin datankerääjä
Kuva: DuckDuckGo, 15.3.2021,
https://twitter.com/DuckDuckGo/status/1371509053613084679?ref_src=twsrc%5Etfw
14
Eniten kolmansille osapuolille tietoja jakavat Instagram, Facebook ja LinkedIn
Lähde: pCloud, 5.3.2021, https://blog.pcloud.com/invasive-apps/
15
Vähiten kolmansille osapuolille tietoja jakavat sovellukset
Lähde: pCloud, 5.3.2021, https://blog.pcloud.com/invasive-apps/
16
Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille, esim. julkaisu netissä
▪ Asiakkaat
▪ Pyydä suostumus, jos julkaiset tai luovutat ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja.
▪ Poikkeus: jos tiedot on kerätty nimenomaan julkaisua varten ja siitä on informoitu.
▪ Työntekijät
▪ Työnantaja saa julkaista työntekijöiden nimet, tehtävänimikkeet ja työyhteystiedot.
▪ Työntekijän suostumusta ei tarvita, jos julkaisu on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista
työtehtävien kannalta, esim. tarve olla tavoitettavissa.
▪ Kuvan julkaisussa on syytä harkita, kuuluuko työtehtävään olla tunnistettavissa.
▪ Tietoa työntekijän lomasta ja sairaslomasta ei saa kertoa ilman henkilön suostumusta.
Voidaan sanoa, että henkilö ei ole paikalla.
▪ Työnantaja ei saa kertoa muille työsuhteen päättämisestä, irtisanomisen perusteista tai
irtisanomisilmoituksen sisällöstä. Voi sanoa, että henkilö ei ole enää ko. työssä.
Lähteet: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä työelämästä, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama,
Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018 (oppaasta on tulossa päivitetty versio)
17
Rekisteriä saa käyttää vain sen käyttötarkoituksiin!
18
 Vaikka tiedot olisivat julkisuuslain
perusteella julkisia, niitä saa käyttää vain
työtehtäviin liittyviin tarkoituksiin
annettujen ohjeiden mukaan.
Kuvan lähde ja lisätietoa: http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274944-kun-henkilokohtaisista-tiedoista-tehdaan-ammuksia-some-riitelyyn
Muista salassapito julkisessa someviestinnässä
19
Lähde: Oikeusasiamiehen päätös EOAK/2404/2017, 14.7.2017,
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/2404/2017
 Vaikka rekisteröity itse kertoisi
henkilötietoja julkisesti, täytyy
organisaation ottaa huomioon
tietosuoja- ja
salassapitomääräykset.
Sisäiset viestintä-, some- ja pilvipalvelut
20
Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintä-, some- ja pilvipalvelut
Lähde: North Patrol, Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvitys,
https://www.slideshare.net/NorthPatrol/intranet-ja-digitaalinen-tyymprist-2020-selvityksen-tulokset/16 (N=111 vastaajaorganisaatiota, yli puolet kunnallisia tai julkisia organisaatioita)
21
Microsoft Teams Etäkokous ja työtilat 85 %
Microsoft O365 SharePoint Työtilat/intranet 52 %
Yammer Keskustelu ja tiedonjako 52 %
WhatsApp Keskustelu ja tiedonjako 37 %
Confluence Wikialusta 23 %
Zoom Etäkokous 22 %
Slack Keskustelu ja tiedonjako 21 %
Trello Projektinhallinta 20 %
Moodle Verkkokoulutus, tiedonjako 19 %
Google Drive Tiedostojen pilvitallennus 16 %
M-Files Tiedostojen pilvitallennus 15 %
Facebookin suljetut ryhmät Keskustelu ja tiedonjako 14 %
Tietosuoja etäkokouksissa ja muissa yhteistyösovelluksissa
22
 Käytä vain organisaation sallimia sovelluksia.
 Toimita kutsu henkilökohtaisesti osallistujille.
 Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.
 Varmista huoneessa olijoiden henkilöllisyys.
 Käsiteltävät henkilötiedot ja asiat riippuvat
osallistujien työtehtävistä.
 Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.
 Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja
näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.
 Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja
mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu
vapaaehtoisuuteen.
 Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.
 Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
WhatsApp työhön liittyvässä viestinnässä
• Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön.
 Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation.
 Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty.
• WhatsAppissa on vahva päästä päähän -salaus.
• Työnantajan on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää työssä,
miten ja mihin, ja mitä silloin tulee huomioida.
 Tarkista työnantajan linjaus ja ohje ennen kuin käytät!
• WhatsAppia ei saa käyttää esim. spämmäämiseen, automatisoituun
viestintään tai yhteystietojen keräämiseen ilman ko. henkilöiden lupaa.
Organisaatiossa huomioitava:
• Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa.
• Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä.
• WhatsAppin käyttö on tarvittaessa huomioitava organisaation
henkilötietojen käsittelyssä, esim. riskien arviointi, maininta
tietosuojaselosteessa, suostumukset asiakkailta jne.
• Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa.
• Automaattiset viestit ja chatbotit: WhatsApp Business API -rajapinta. WhatsAppin käyttöehdot:
https://www.whatsapp.com/legal/
WhatsAppin vastuullinen käyttö:
https://faq.whatsapp.com/en/android/26000240/?categor
Kysymys: sijaisryhmä WhatsAppissa
24
 WhatsAppin työkäyttöön on aina suositeltavaa olla työpuhelin.
 Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota,
sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
 WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (DPA).
 Tietoja siirretään Yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella.
 Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa
vaikutustenarviointi.
 Rekisteröidyille tulee informoida (mm. tietosuojaselosteessa) WhatsAppin käytöstä
yhteydenpidossa ja sen tulee olla rekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaista.
 Mikäli WhatsAppin käytöstä ei ole informoitu etukäteen, pyydä suostumukset
WhatsAppin käyttöön.
 Tarvittaessa oma rekisteri ja tietosuojaseloste.
Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020,
https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa
• Mitä pitää ottaa huomioon, jos kunta tai muu työnantaja kokoaa esimerkiksi
sijaisia WhatsApp-ryhmään ja tarjoaa keikkavuoroja sitä kautta?
Kysymyslista viestintä-, some- ja pilvipalvelujen valintaan
▪ Valitaanko pilvipalvelu vai paikallinen järjestelmä?
▪ Mitkä ovat työvälineen oletusasetukset ja ominaisuudet?
▪ Minkälaista tietoa työvälineessä halutaan käsitellä?
▪ Kuinka työvälineessä voi rajata tiedon käyttöoikeuksia?
▪ Onko työväline suunnattu ensisijaisesti kuluttajille vai yrityksille?
▪ Luovuttaako työväline tietoja kolmansille osapuolille?
▪ Käytetäänkö työvälinettä organisaation ulkopuolisten kanssa viestimiseen tai julkisiin
tapahtumiin?
▪ Käytetäänkö työvälinettä organisaation sisäiseen työskentelyyn?
▪ Käsitelläänkö tietoa, joka ei saa päätyä ulkopuolisten käsiin?
▪ Käsitelläänkö tietoa, johon pitää rajoittaa pääsyä organisaation sisällä?
▪ Millaiset lisenssi- tai käyttäjämäärävaatimukset työvälineessä on?
Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan,
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf
25
Pikaviestintä- ja etäkokoussovellusten ominaisuuksia
Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan,
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf
26
Kysymys: henkilötiedot yhdysvaltalaisissa pilvipalveluissa
27
 Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle
henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.
 Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.
 Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista 1) rekisteröityjen suostumuksen
tai 2) EU-komission mallisopimuslausekkeiden ja lisäsuojatoimenpiteiden perusteella.
 Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien
mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.
 Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle,
jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen.
 Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako yksityisiä Microsoft- ja Google-tunnuksia käyttää työssä
oppijoiden henkilötietojen käsittelyssä.
• Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa,
esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa?
• Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
Pilvipalvelut ja henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin
▪ Henkilötietoja voitiin aiemmin siirtää Yhdysvaltoihin Privacy shield –järjestelmässä
mukana olevilla tahoille, mutta EU-tuomioistuin totesi sen pätemättömäksi 16.7.2020 (ns.
Schrems II –päätös).
▪ Luultavasti yhdysvaltalaisen palvelun käyttö EU:ssa on laillista, jos se sitoutuu
henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin sekä käyttää
lisätoimenpiteitä kuten vahvaa salausta ja pseudonymisointia tietojen siirrossa ja
tallennuksessa.
▪ Yksi vaihtoehto on, että Yhdysvaltoihin ei siirretä henkilöiden tunnistetietoja, jolloin
siirrettävät tiedot eivät ole enää henkilötietoja.
▪ Tarkista EU-USA-siirtojen perusteet jokaisen sovelluksen ja verkkopalvelun sopimuksesta
ennen kuin viet henkilötietoja niihin – olipa niiden kotimaa mikä tahansa!
▪ Varminta on käyttää EU:n ulkopuolisia verkkopalveluita rekisteröityjen suostumuksella.
▪ Muista, että rekisterinpitäjä on lopulta vastuussa, jos käsittely todetaan laittomaksi.
Lisätietoa: EDPB, Suositukset 1/2020 toimenpiteistä, joilla täydennetään tiedonsiirtovälineitä EU:ssa henkilötiedoille taatun suojan tason noudattamiseksi, 10.11.2020,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fi.pdf
28
Huomioitavaa somemarkkinoinnissa
29
“
Mainonnan kohteena oleville henkilöille on kerrottava, miksi heille
kohdennetaan tietoa, kuka vastaa mainonnasta ja miten he voivat
käyttää tietosuojaoikeuksiaan.
Jos tietosuojasäännöksiä ei noudateta, kohdennettu mainonta ja
profilointi voivat aiheuttaa vakavia riskejä yksityisyyden suojalle ja
demokratialle. Cambridge Analytica -tapaus osoitti, että henkilötietojen
suojan rikkominen voi vaikuttaa myös muihin perusoikeuksiin, kuten
mielipiteenvapauteen ja mahdollisuuteen ajatella vapaasti ilman
manipulointia.
30
Lähde: Silloinen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, 23.9.2019,
https://tietosuoja.fi/-/kohdennettu-poliittinen-mainonta-voi-olla-riski-perusoikeuksille-ja-demokratialle-myos-sosiaalisen-median-kautta-kerattyjen-henkilotietojen-kasittelys
Monet organisaatiot vievät
asiakkaidensa tietoja
Facebookiin, jotta heille
voidaan kohdistaa
mainontaa Facebookin
mainosalgoritmin avulla.
Voit tarkistaa tietosi
Facebookin asetusten
Mainokset-kohdasta:
https://www.facebook.com/d
s/preferences/?entry_product
=account_settings_menu&exp
and_ad_settings=1
31
Jos mainonnassa käytetään kehittynyttä profilointia ja automatiikkaa…
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto,
https://tietosuoja.fi/automaattinen-paatoksenteko-profilointi (7.10.2020)
32
33
Facebookin
asiakastiedostot
Nimi, sähköposti, puhelinnumero,
synt.aika, kaupunki, laitetunniste ym.
Googlen
asiakasluettelot
Nimi, sähköposti, puhelinnumero,
postinumero, laitetunniste ym.
Manuaalinen
kohdentaminen
Markkinointi manuaalisesti
valituille kohderyhmille.
Markkinoinnissa käytetään profilointia ja autom. päätöksiä  suostumus! Ei profilointia
Twitterin
räätälöidyt yleisöt
Sähköposti, laitetunniste,
Twitter-tunnus, Twitter-ID
Datan
kerääjät,
hallinnoijat ja
myyjät
LinkedInin
vastaavat yleisöt
Nimi, sähköposti,
laitetunniste, yritys, ym.
Rekisteriin kerätyt
henkilötiedot /
tietojärjestelmät
GDPR-muistilista somemainostajalle
▪ Rekisterinpitäjä on vastuussa, jos se luovuttaa
henkilötietoja mainosalustalle.
▪ Mainostaja on aina vastuussa, vaikka mainonta
annettaisiin toisen tahon tehtäväksi.
▪ Organisaatiolla pitää olla oikeusperuste, joka
mahdollistaa tietojen käytön sähk. markkinoinnissa.
▪ Yksityishenkilöt: suostumus tai sopimus
▪ B2B-yhteyshenkilöt: oikeutettu etu
▪ Tietosuojaselosteessa tulee kertoa, mille tahoille
henkilötietoja luovutetaan – ml. henkilötietojen
käsittelijät kuten mainospalvelujen tuottajat.
▪ Profiloinnin käytöstä tulee kertoa rekisteröidyille.
▪ Kerro, miten mainosviesteiltä voi kieltäytyä.
34
Kuva ja lisätietoa: Facebookin GDPR-sivusto, https://www.facebook.com/business/gdpr
Ks. myös Googlen tukimateriaalit mainostajille: https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=fi
35
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä
 
Evästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöön
Harto Pönkä
 
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Harto Pönkä
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Harto Pönkä
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä
 
Arjen tietoturvan ABC
Arjen tietoturvan ABCArjen tietoturvan ABC
Arjen tietoturvan ABC
Harto Pönkä
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä
 
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Harto Pönkä
 
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätTietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Harto Pönkä
 
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Harto Pönkä
 
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaLinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä
 
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Harto Pönkä
 

What's hot (20)

Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
 
Evästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöön
 
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
 
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
 
Arjen tietoturvan ABC
Arjen tietoturvan ABCArjen tietoturvan ABC
Arjen tietoturvan ABC
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
 
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
 
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätTietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
 
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
 
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaLinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissa
 

Similar to Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta

Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaTietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä
 
Tietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessaTietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessa
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Harto Pönkä
 
Työntekijöiden tietosuoja etätyössä
Työntekijöiden tietosuoja etätyössäTyöntekijöiden tietosuoja etätyössä
Työntekijöiden tietosuoja etätyössä
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistuksetSosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistukset
Harto Pönkä
 
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median käyttöönotto,
Sosiaalisen median käyttöönotto, Sosiaalisen median käyttöönotto,
Sosiaalisen median käyttöönotto, Harto Pönkä
 
Tietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössä
Harto Pönkä
 
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­kiTyö­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Harto Pönkä
 
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessaSomepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Harto Pönkä
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Harto Pönkä
 
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Harto Pönkä
 
Someturvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdfSometurvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdf
Matleena Laakso
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä
 
Yritys ja yrittäjä verkostoissa ja verkkoyhteisöissä
Yritys ja yrittäjä verkostoissa ja verkkoyhteisöissäYritys ja yrittäjä verkostoissa ja verkkoyhteisöissä
Yritys ja yrittäjä verkostoissa ja verkkoyhteisöissä
Harto Pönkä
 
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremminSome opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Harto Pönkä
 
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Jan Lindberg
 
Oppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPR
Harto Pönkä
 

Similar to Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta (20)

Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaTietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Tietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessaTietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessa
 
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttö
 
Työntekijöiden tietosuoja etätyössä
Työntekijöiden tietosuoja etätyössäTyöntekijöiden tietosuoja etätyössä
Työntekijöiden tietosuoja etätyössä
 
Sosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistuksetSosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistukset
 
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
 
Sosiaalisen median käyttöönotto,
Sosiaalisen median käyttöönotto, Sosiaalisen median käyttöönotto,
Sosiaalisen median käyttöönotto,
 
Tietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössä
 
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­kiTyö­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
 
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessaSomepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
 
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
 
Someturvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdfSometurvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdf
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
 
Yritys ja yrittäjä verkostoissa ja verkkoyhteisöissä
Yritys ja yrittäjä verkostoissa ja verkkoyhteisöissäYritys ja yrittäjä verkostoissa ja verkkoyhteisöissä
Yritys ja yrittäjä verkostoissa ja verkkoyhteisöissä
 
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremminSome opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
 
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
 
Oppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPR
 

More from Harto Pönkä

Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Harto Pönkä
 
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Harto Pönkä
 
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Harto Pönkä
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
Harto Pönkä
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä
 
Tietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
Harto Pönkä
 

More from Harto Pönkä (17)

Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
 
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
 
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
 
Tietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
 

Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta

 • 2. Tämän koulutuksen aiheita 2 Taustaa Someaspan tietosuoja Sisäiset viestintä-, some- ja pilvipalvelut Henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin Huomioitavaa somemarkkinoinnissa
 • 3. Taustaa: somen käyttö ja etätyöt
 • 4. Suosituimmat somepalvelut Suomessa syksyllä 2020 Lähde: AudienceProject, 17.9.2020, Insights 2020: Apps & social media usage, https://www.audienceproject.com/wp-content/uploads/AudienceProject_Study_App_and_Social_Media_Usage_2020_pdf.pdf (n. 2000 vastaajaa Suomessa, 15-75-vuotiaat) 4
 • 5. Kuntien käyttämät somepalvelut Lähde: Kuntaliitto, Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö –selvitys, 2019, https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntien%20verkkoviestint%C3%A4%20ja%20sosiaalisen%20median%20k%C3%A4ytt%C3%B6%202019.pdf (N=181 kuntaa) 5
 • 6. Tietoturva vaarantuu etätöissä 6 Lähde: Tessian, 2020, https://www.tessian.com/research/the-state-of-data-loss-prevention-2020/ (2000 vastaajaa Yhdysvalloissa ja Englannissa) ”Kyberturvayhtiö Tessianin tutkimuksen mukaan 52 prosenttia kotona työskentelevistä sanoo syystä tai toisesta kiertävänsä yrityksen tietoturvan käytäntöjä.” Syitä: ▪ Etätyössä käytetään eri laitteita kuin työpaikalla (50 %) ▪ Etätyössä ei koeta olevan IT-osaston valvonnassa (48 %) ▪ Työhön tulee häiriöitä mm. perheenjäsenten vuoksi (47 %) ▪ Työhön liittyvä aikataulupaine (39 %)
 • 8. Somekanavien tietosuojan koordinointi 1. Selvittäkää, mitä somepalveluita käytetään ja mihin tarkoituksiin? 2. Mihin asiakasrekistereihin somepalvelut liittyvät? 3. Onko somepalvelut huomioitu tietosuojaselosteissa mm. henkilötietojen saannin lähteinä ja tarvittaessa yhteydenpidon kanavina? Kuvakaappaus: Helsingin kaupunki sosiaalisessa mediassa, https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/some (18.5.2020) 8
 • 9. Tietosuojan huomiointi sosiaalisen median profiileissa Kuvakaappaus: HSL:n Facebook-sivun tiedot-välilehti, https://www.facebook.com/helsinginseudunliikenne/about/?ref=page_internal (7.10.2020) 9  Kerro someprofiilissa siitä vastaava organisaatio eli rekisterinpitäjä  Jos mahdollista, linkitä tietosuojaseloste  Voivatko asiakkaat ottaa yhteyttä esim. yksityisviestillä?  Mitä muita (turvallisempia) tapoja asiakkailla on yhteydenottoon?
 • 10. Facebook-sivun ylläpitäjän asema  Facebook-sivua ylläpitävä organisaatio voidaan katsoa yhteisrekisterinpitäjäksi Facebookin kanssa. Vastaava tilanne voi olla muissakin somepalveluissa.  Facebook on henkilötietojen käsittelijä mm. organisaatioiden mainos- ja analytiikkatyökalujen yhteydessä.  Facebook on asettanut sivujen ylläpitäjille lisäehtoja, jotka tulivat voimaan 28.9.2018.  Katso ”Sivun kävijätietojen hallinnoija -lisäys” (sopimus yhteisrekisterinpidosta): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum#  Käytännön toimenpiteet:  Tunnista Facebook-sivun rekisterinpitäjä ja käsittelyn oikeusperuste. Ilmoita sivun tiedoissa siitä vastaava organisaatio.  Lisää tietosuojaseloste Facebook-sivun tietoihin privacy policy -kohtaan.  Jos saat sivun kävijöiltä tai viranomaisilta GDPR:n mukaisia pyyntöjä, välitä ne viipymättä Facebookille tällä lomakkeella: https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928 10
 • 11. Henkilötietojen käsittely somepalveluissa 11 ▪ Arvioi riskit. Onko vaikutustenarviointi tarpeen? ▪ Noudata rekisterien käyttötarkoituksia ja somea koskevia ohjeistuksia. ▪ Henkilötietoja ei saa julkaista tai luovuttaa ilman suostumusta tai lakiperustetta. ▪ Muista informointi, jos somea käytetään yhteydenpitoon tai tietojenkeruuseen. ▪ Työtehtävät vaikuttavat: someaspa tuskin voi käsitellä esim. arkaluonteisia tietoja. ▪ Tarvittaessa ohjataan muihin asiointikanaviin. ▪ Miten rekisteröity tunnistetaan somessa? ▪ Suostumusten ja pyyntöjen dokumentointi. ▪ Jälkihoito: henkilötietojen ja viestien poisto.
 • 12. Erota oma ja ulkopuolinen rekisteri 12 Rekisteriin kerätyt henkilötiedot (organisaatio rekisterinpitäjänä) Ulkopuolinen verkkopalvelu (toinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä) Henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle tai verkkopalvelulle vain, jos 1) on sopimus henkilötietojen käsittelystä 2) tai luovutukseen on saatu rekisteröidyn suostumus. Ulkopuolista verkkopalvelua voidaan käyttää viestintään rekisteröityjen kanssa myös silloin, kun aloite tulee rekisteröidyltä. Tätä voidaan pitää suostumuksena ko. palvelun käyttöön. Jos henkilötietoja kerätään ulkopuolisen palvelun kautta, siihen tulee olla oikeusperuste. Samalla pitää hoitaa informointivelvollisuus.
 • 13. Sovellukset kysyvät usein kontaktitietoja… Kuvakaappaukset: Somepalvelut 2019-2020 13 Jos puhelimessasi on esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja, älä luovuta niitä sovelluksille ilman suostumusta!
 • 14. Google on netin isoin datankerääjä Kuva: DuckDuckGo, 15.3.2021, https://twitter.com/DuckDuckGo/status/1371509053613084679?ref_src=twsrc%5Etfw 14
 • 15. Eniten kolmansille osapuolille tietoja jakavat Instagram, Facebook ja LinkedIn Lähde: pCloud, 5.3.2021, https://blog.pcloud.com/invasive-apps/ 15
 • 16. Vähiten kolmansille osapuolille tietoja jakavat sovellukset Lähde: pCloud, 5.3.2021, https://blog.pcloud.com/invasive-apps/ 16
 • 17. Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille, esim. julkaisu netissä ▪ Asiakkaat ▪ Pyydä suostumus, jos julkaiset tai luovutat ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja. ▪ Poikkeus: jos tiedot on kerätty nimenomaan julkaisua varten ja siitä on informoitu. ▪ Työntekijät ▪ Työnantaja saa julkaista työntekijöiden nimet, tehtävänimikkeet ja työyhteystiedot. ▪ Työntekijän suostumusta ei tarvita, jos julkaisu on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista työtehtävien kannalta, esim. tarve olla tavoitettavissa. ▪ Kuvan julkaisussa on syytä harkita, kuuluuko työtehtävään olla tunnistettavissa. ▪ Tietoa työntekijän lomasta ja sairaslomasta ei saa kertoa ilman henkilön suostumusta. Voidaan sanoa, että henkilö ei ole paikalla. ▪ Työnantaja ei saa kertoa muille työsuhteen päättämisestä, irtisanomisen perusteista tai irtisanomisilmoituksen sisällöstä. Voi sanoa, että henkilö ei ole enää ko. työssä. Lähteet: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä työelämästä, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018 (oppaasta on tulossa päivitetty versio) 17
 • 18. Rekisteriä saa käyttää vain sen käyttötarkoituksiin! 18  Vaikka tiedot olisivat julkisuuslain perusteella julkisia, niitä saa käyttää vain työtehtäviin liittyviin tarkoituksiin annettujen ohjeiden mukaan. Kuvan lähde ja lisätietoa: http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274944-kun-henkilokohtaisista-tiedoista-tehdaan-ammuksia-some-riitelyyn
 • 19. Muista salassapito julkisessa someviestinnässä 19 Lähde: Oikeusasiamiehen päätös EOAK/2404/2017, 14.7.2017, https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/2404/2017  Vaikka rekisteröity itse kertoisi henkilötietoja julkisesti, täytyy organisaation ottaa huomioon tietosuoja- ja salassapitomääräykset.
 • 20. Sisäiset viestintä-, some- ja pilvipalvelut 20
 • 21. Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintä-, some- ja pilvipalvelut Lähde: North Patrol, Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvitys, https://www.slideshare.net/NorthPatrol/intranet-ja-digitaalinen-tyymprist-2020-selvityksen-tulokset/16 (N=111 vastaajaorganisaatiota, yli puolet kunnallisia tai julkisia organisaatioita) 21 Microsoft Teams Etäkokous ja työtilat 85 % Microsoft O365 SharePoint Työtilat/intranet 52 % Yammer Keskustelu ja tiedonjako 52 % WhatsApp Keskustelu ja tiedonjako 37 % Confluence Wikialusta 23 % Zoom Etäkokous 22 % Slack Keskustelu ja tiedonjako 21 % Trello Projektinhallinta 20 % Moodle Verkkokoulutus, tiedonjako 19 % Google Drive Tiedostojen pilvitallennus 16 % M-Files Tiedostojen pilvitallennus 15 % Facebookin suljetut ryhmät Keskustelu ja tiedonjako 14 %
 • 22. Tietosuoja etäkokouksissa ja muissa yhteistyösovelluksissa 22  Käytä vain organisaation sallimia sovelluksia.  Toimita kutsu henkilökohtaisesti osallistujille.  Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.  Varmista huoneessa olijoiden henkilöllisyys.  Käsiteltävät henkilötiedot ja asiat riippuvat osallistujien työtehtävistä.  Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.  Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.  Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen.  Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.  Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
 • 23. WhatsApp työhön liittyvässä viestinnässä • Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön.  Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation.  Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty. • WhatsAppissa on vahva päästä päähän -salaus. • Työnantajan on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää työssä, miten ja mihin, ja mitä silloin tulee huomioida.  Tarkista työnantajan linjaus ja ohje ennen kuin käytät! • WhatsAppia ei saa käyttää esim. spämmäämiseen, automatisoituun viestintään tai yhteystietojen keräämiseen ilman ko. henkilöiden lupaa. Organisaatiossa huomioitava: • Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa. • Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä. • WhatsAppin käyttö on tarvittaessa huomioitava organisaation henkilötietojen käsittelyssä, esim. riskien arviointi, maininta tietosuojaselosteessa, suostumukset asiakkailta jne. • Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa. • Automaattiset viestit ja chatbotit: WhatsApp Business API -rajapinta. WhatsAppin käyttöehdot: https://www.whatsapp.com/legal/ WhatsAppin vastuullinen käyttö: https://faq.whatsapp.com/en/android/26000240/?categor
 • 24. Kysymys: sijaisryhmä WhatsAppissa 24  WhatsAppin työkäyttöön on aina suositeltavaa olla työpuhelin.  Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota, sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.  WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (DPA).  Tietoja siirretään Yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa vaikutustenarviointi.  Rekisteröidyille tulee informoida (mm. tietosuojaselosteessa) WhatsAppin käytöstä yhteydenpidossa ja sen tulee olla rekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaista.  Mikäli WhatsAppin käytöstä ei ole informoitu etukäteen, pyydä suostumukset WhatsAppin käyttöön.  Tarvittaessa oma rekisteri ja tietosuojaseloste. Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa • Mitä pitää ottaa huomioon, jos kunta tai muu työnantaja kokoaa esimerkiksi sijaisia WhatsApp-ryhmään ja tarjoaa keikkavuoroja sitä kautta?
 • 25. Kysymyslista viestintä-, some- ja pilvipalvelujen valintaan ▪ Valitaanko pilvipalvelu vai paikallinen järjestelmä? ▪ Mitkä ovat työvälineen oletusasetukset ja ominaisuudet? ▪ Minkälaista tietoa työvälineessä halutaan käsitellä? ▪ Kuinka työvälineessä voi rajata tiedon käyttöoikeuksia? ▪ Onko työväline suunnattu ensisijaisesti kuluttajille vai yrityksille? ▪ Luovuttaako työväline tietoja kolmansille osapuolille? ▪ Käytetäänkö työvälinettä organisaation ulkopuolisten kanssa viestimiseen tai julkisiin tapahtumiin? ▪ Käytetäänkö työvälinettä organisaation sisäiseen työskentelyyn? ▪ Käsitelläänkö tietoa, joka ei saa päätyä ulkopuolisten käsiin? ▪ Käsitelläänkö tietoa, johon pitää rajoittaa pääsyä organisaation sisällä? ▪ Millaiset lisenssi- tai käyttäjämäärävaatimukset työvälineessä on? Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan, https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf 25
 • 26. Pikaviestintä- ja etäkokoussovellusten ominaisuuksia Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan, https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf 26
 • 27. Kysymys: henkilötiedot yhdysvaltalaisissa pilvipalveluissa 27  Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.  Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.  Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista 1) rekisteröityjen suostumuksen tai 2) EU-komission mallisopimuslausekkeiden ja lisäsuojatoimenpiteiden perusteella.  Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.  Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle, jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen.  Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako yksityisiä Microsoft- ja Google-tunnuksia käyttää työssä oppijoiden henkilötietojen käsittelyssä. • Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa, esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa? • Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
 • 28. Pilvipalvelut ja henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin ▪ Henkilötietoja voitiin aiemmin siirtää Yhdysvaltoihin Privacy shield –järjestelmässä mukana olevilla tahoille, mutta EU-tuomioistuin totesi sen pätemättömäksi 16.7.2020 (ns. Schrems II –päätös). ▪ Luultavasti yhdysvaltalaisen palvelun käyttö EU:ssa on laillista, jos se sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin sekä käyttää lisätoimenpiteitä kuten vahvaa salausta ja pseudonymisointia tietojen siirrossa ja tallennuksessa. ▪ Yksi vaihtoehto on, että Yhdysvaltoihin ei siirretä henkilöiden tunnistetietoja, jolloin siirrettävät tiedot eivät ole enää henkilötietoja. ▪ Tarkista EU-USA-siirtojen perusteet jokaisen sovelluksen ja verkkopalvelun sopimuksesta ennen kuin viet henkilötietoja niihin – olipa niiden kotimaa mikä tahansa! ▪ Varminta on käyttää EU:n ulkopuolisia verkkopalveluita rekisteröityjen suostumuksella. ▪ Muista, että rekisterinpitäjä on lopulta vastuussa, jos käsittely todetaan laittomaksi. Lisätietoa: EDPB, Suositukset 1/2020 toimenpiteistä, joilla täydennetään tiedonsiirtovälineitä EU:ssa henkilötiedoille taatun suojan tason noudattamiseksi, 10.11.2020, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fi.pdf 28
 • 30. “ Mainonnan kohteena oleville henkilöille on kerrottava, miksi heille kohdennetaan tietoa, kuka vastaa mainonnasta ja miten he voivat käyttää tietosuojaoikeuksiaan. Jos tietosuojasäännöksiä ei noudateta, kohdennettu mainonta ja profilointi voivat aiheuttaa vakavia riskejä yksityisyyden suojalle ja demokratialle. Cambridge Analytica -tapaus osoitti, että henkilötietojen suojan rikkominen voi vaikuttaa myös muihin perusoikeuksiin, kuten mielipiteenvapauteen ja mahdollisuuteen ajatella vapaasti ilman manipulointia. 30 Lähde: Silloinen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, 23.9.2019, https://tietosuoja.fi/-/kohdennettu-poliittinen-mainonta-voi-olla-riski-perusoikeuksille-ja-demokratialle-myos-sosiaalisen-median-kautta-kerattyjen-henkilotietojen-kasittelys
 • 31. Monet organisaatiot vievät asiakkaidensa tietoja Facebookiin, jotta heille voidaan kohdistaa mainontaa Facebookin mainosalgoritmin avulla. Voit tarkistaa tietosi Facebookin asetusten Mainokset-kohdasta: https://www.facebook.com/d s/preferences/?entry_product =account_settings_menu&exp and_ad_settings=1 31
 • 32. Jos mainonnassa käytetään kehittynyttä profilointia ja automatiikkaa… Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/automaattinen-paatoksenteko-profilointi (7.10.2020) 32
 • 33. 33 Facebookin asiakastiedostot Nimi, sähköposti, puhelinnumero, synt.aika, kaupunki, laitetunniste ym. Googlen asiakasluettelot Nimi, sähköposti, puhelinnumero, postinumero, laitetunniste ym. Manuaalinen kohdentaminen Markkinointi manuaalisesti valituille kohderyhmille. Markkinoinnissa käytetään profilointia ja autom. päätöksiä  suostumus! Ei profilointia Twitterin räätälöidyt yleisöt Sähköposti, laitetunniste, Twitter-tunnus, Twitter-ID Datan kerääjät, hallinnoijat ja myyjät LinkedInin vastaavat yleisöt Nimi, sähköposti, laitetunniste, yritys, ym. Rekisteriin kerätyt henkilötiedot / tietojärjestelmät
 • 34. GDPR-muistilista somemainostajalle ▪ Rekisterinpitäjä on vastuussa, jos se luovuttaa henkilötietoja mainosalustalle. ▪ Mainostaja on aina vastuussa, vaikka mainonta annettaisiin toisen tahon tehtäväksi. ▪ Organisaatiolla pitää olla oikeusperuste, joka mahdollistaa tietojen käytön sähk. markkinoinnissa. ▪ Yksityishenkilöt: suostumus tai sopimus ▪ B2B-yhteyshenkilöt: oikeutettu etu ▪ Tietosuojaselosteessa tulee kertoa, mille tahoille henkilötietoja luovutetaan – ml. henkilötietojen käsittelijät kuten mainospalvelujen tuottajat. ▪ Profiloinnin käytöstä tulee kertoa rekisteröidyille. ▪ Kerro, miten mainosviesteiltä voi kieltäytyä. 34 Kuva ja lisätietoa: Facebookin GDPR-sivusto, https://www.facebook.com/business/gdpr Ks. myös Googlen tukimateriaalit mainostajille: https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=fi

Editor's Notes

 1. Useimmilta organisaatioiden sivuilta puuttuu tietosuojaseloste, vaikka Facebook ohjeistaa sen laittamaan Esimerkiksi HSL:n sivulla on nappula linkki ”Ota meihin yhteyttä”, joka ohjaa heidän kotisivuilleen
 2. 68 prosenttia kyselyn vastaajista ilmoitti, että he ovat ottaneet viimeisen vuoden aikana uusia vuorovaikutus- ja tiedonjakovälineitä käyttöön. Maininnat Teams: 54 kpl (edellisenä vuonna sitä käytti 30 %) Zoom: 9 kpl O365 intra ja sovellukset: 8 kpl Yammer: 7 kpl Miro: 2 kpl
 3. WhatsAppille tavallista: ryhmien luonti, vahingossa ulkopuolisten liittäminen ryhmiin, vahingossa väärille vastaanottajille tai ryhmille lähetetyt viestit, vapaa-ajalla tapahtuva ei-työhön liittyvä käyttö jne. WhatsApp ei ole ”virallinen” työhön tarkoitettu viestintäväline, joten sen käyttöön voidaan suhtautua vähemmän varovaisesti kuin esimerkiksi työsähköpostiin.
 4. EU-tuomioistuimen päätöksessä todettiin Privacy shield –järjestely pätemättömäksi. Se on yleisimmin käytetty peruste henkilötietojen siirrolle EU:sta Yhdysvaltoihin. Ongelmana on, ettei henkilötietojen suojaa voida taata USA:ssa mm. viranomaisten tekemän valvonnan vuoksi. Päätöksen mukaan henkilötietoja voidaan edelleen siirtää Yhdysvaltoihin 1) rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella tai 2) käyttämällä EU:n mallisopimuslausekkeita ja tietosuojan takaavia lisäsuojakeinoja, joka tarkoittaa salausta.