SlideShare a Scribd company logo
Claudia Tricolici, Secția studii și
cercetări
DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ - include informații bibliografice
despre un document, redate conform unor reguli, care stabilesc
ordinea zonelor și elementelor de descriere, necesare pentru
identificarea documentului
OBIECT AL DESCRIERII BIBLIOGRAFICE - servesc toate tipurile de
documente tipărite pe diferite suporturi: cărți, seriale, note, hărți,
audiovizuale, resurse electronice...
STANDARDE FOLOSITE LA DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ A
DOCUMENTULUI
 STAS 7.1-2003. Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerințe și reguli
generale de alcătuire
 ISBD - Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată (International
Standard Bibliographic Description) (2019, versiune română)
Ediţie unificată aprobată de Comitetul Permanent al Secțiunii de Catalogare IFLA
 SM STAS 8256:2005 - Prescurtările cuvintelor şi expresiilor în limbile străine
europene
ZONELE DESCRIERII BIBLIOGRAFICE:
1. Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate
2. Zona ediţiei
3. Zona datelor specifice anumitor materiale sau tipuri de resurse
4. Zona datelor de publicare, producere, distribuire
5. Zona descrierii fizice
6. Zona colecției/seriei
7. Zona notelor
8. Zona numărului standard (indentificatorului resursei) și termenii de
disponibilitate
SEMNELE DE PUNCTUAȚIE:
. punct
, virgulă
. – punct spațiu, linie spațiu
: două puncte
; punct și virgulă
/ bară oblică
// bare oblice
( ) paranteze rotunde
[ ] paranteze pătrate
+ plus
= egal
La sfârșitul descrierii bibliografice se pune punct.
1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE
Titlul propriu zis
[ ] Desemnarea generală a materialului
= Titlul paralel
: Informaţii referitoare la titlu
Menţiuni de responsabilitate
/ Prima menţiune
; Următoarea menţiune
1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE
 În cazul cărțiii cu un autor. Numele de familie a autorului se separă de prenume prin
virgulă (, ) urmată de un spaţiu. Prenumele este urmat de punct (.)
Ex.: . Rebreanu, Liviu.
În cazul cărţii cu doi-trei autori, se transcrie primul autor indicat pe carte, iar după bară
oblică, se transcriu cei doi sau trei autori.
Ex.: Gavriliţă, Maria. Cu dragoste, pentru vârsta a treia / Maria Gavriliţă,
Veronica Pârlea-Conoval (doi autori)
Harconița, Elena. Bibliotecarii universitari bălțeni : dicț. / Elena Harconiță, Lina
Mihaluța, Elena Stratan (trei autori)
 În cazul cărții cu patru şi mai mulţi autori se transcrie titlul documentului redat pe pagina
de titlu, după bară oblică se transcriu primii trei autori urmați de abrevierea latină [et al.]
Ex.: Promovarea sănătății : (Manual) / Oleg Lozan, Svetlana Cotelea, Rodica
Gramma [et al.] (patru autori)
1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE
 Titlul propriu zis se transcrie în ortografia prescrisă pe pagina de titlu, respectându-se
regulile ortografice și de punctuație ale limbii în care este scris.
 Titlurile mai multor lucrări indicate pe foaia de titlu, se transcriu în ordinea lor de
succesiune şi se separă prin punct, spaţiu (. ). Ex.: Alexandria. Esopia
 Titlurile lucrărilor scrise de acelaşi autor se separă prin spaţiu, punct şi virgulă,
spaţiu ( ; ).
Ex.: Eminescu, Mihai. Călin Nebunul ; Frumoasa Lumii ; Finul lui Dumnezeu
 Desemnarea generală a materialului - urmează după titlul propriu zis, se înregistrează
în paranteze pătrate [ ] se scrie cu majusculă, nu se abreviază. Este opțională și se
transcrie în cazul când se indică forma conţinutului sau tipul de suport.
Ex. : Proverbe şi zicători [Text] opțional
Harta rutelor de troleibuz, autobuz şi microbuz [Material cartografic]
Blaga, Lucian. Amintire [Resursă electronică] : [versuri]

1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE
 În cazul cărții cu titluri paralele se transcrie în ordinea în care apar pe pagina
de titlu, precedată în descriere de spaţiu, semnul egal, spaţiu ( = ).
Ex.: Dabija, Nicolae. La clessidre = Clepsidre : [versuri]
În cazul când cartea conține informaţie la titlu se transcrie după titlul propriu-
zis în modul şi succesivitatea prescrisă în sursă, precedată în descriere de
spaţiu, două puncte spaţiu ( : ).
Ex.: Dabija, Nicolae. Tema pentru acasă : roman
Vakulovski, Mihail. Biblidioteca : (istorie)
 Informaţiile la titlu de acelaşi gen sunt precedate de spaţiu două puncte
spaţiu ( : ) şi se separă prin virgulă spaţiu (, ).
Ex.: Biblioteconomie : studii, cercetări, rec., pref., eseuri, interviuri
 În cazul când cartea conține mai multe titluri, prezentate în calitate de
informaţie la titlu, se transcriu cu majusculă, precedate de spaţiu două puncte
spaţiu ( : )
Ex.: Protecţia consumatorului : Disciplină opţională : Curriculum pentru
cl. a 8-a
1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE
 Menţiunile de precizare şi explicare a titlului propriu zis, a genului de operă, tipului de
document se transcriu în paranteze pătrate [ ], precedate de spaţiu, două puncte spaţiu
[ : ].
Ex.: Dabija, Nicolae. Doruri interzise : [versuri]
Păcală şi Tândală : [poveste]
Menţiunile de responsabilitate se înregistrează în forma în care se găsesc în publicaţie,
respectând regulile referitoare la limbă şi scriere.
 Prima menţiune de responsabilitate este precedată de spaţiu bară oblică spaţiu ( / ).
Ex.: Covalciuc, Victoria. Stropi de dimineaţă : [versuri] / Victoria Covalciuc
 Următoarele menţiuni de responsabilitate (prenumele şi numele redactorilor,
traducătorilor, numele instituţiilor) sunt precedate de spaţiu, punct sus, virgulă jos,
spaţiu ( ; ).
Ex.: Covalciuc, Victoria. Stropi de dimineaţă : [versuri] / Victoria Covalciuc ; pref.:
Galina Furdui ; graf.: Ion Puiu ; cop.: Ruxanda Romanciuc
1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE
 Menţiunile de responsabilitate din cadrul aceleiaşi menţiuni se separă prin virgulă
spaţiu (, ).
Ex.: / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Alba Iulia”
 Menţiunile de responsabilitate în cadrul cărora sunt pînă la patru persoane sau
colectivităţi din cadrul aceleiaşi menţiuni se transcriu toate două sau trei persoane.
Ex.: Rusu, Vitalie. Urmărirea penală în cauzele cu minori / Vitalie Rusu,
Octavian Pop (cazul cînd pe foaia de titlu sunt indicaţi 2 autori)
Ex.: Gribincea. Alexanddu. Tranzacţii internaţionale : [pentru uzul studenţilor] /
Alexandru Gribincea, N. Tâu, E, Sava ; red. resp.: Alexandru Gribincea ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova
(cazul cînd pe foaia de titlu sunt indicaţi 3 autori, redactorul responsabil și
instituția)
1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE
 Menţiunile de responsabilitate în cadrul cărora sunt mai mult de patru persoane sau
colectivităţi se transcriu primii trei autori, urmaţi de abrevierea latină [et al.] sau după
necesitate numărul autorilor poate fi redus, indicându-se primul autor urmat de abrevierea
[et al.].
Ex.: / Lucia Ciobanu, Elena Grosu, Rodica Croitoru [et al.]
sau
/ Lucia Ciobanu [et al.]
 Menţiunile de responsabilitate referitoare la titlu luate din diverse surse ale
documentului, cu excepţie de pe foaia de titlu, se redau în paranteze pătrate [ ].
Ex.: / text: Gheorghe Postolache ; [pict.: Svetlana Mânăscurtă]
(prima menţiune este luată de pe foaia de titlu, a doua menţiune din alte surse)
2. ZONA EDIŢIEI
. – Menţiunea de ediţie
= Menţiunea paralelă de ediţie
Menţiuni de responsabilitate referitoare la ediţie
/ Prima menţiune
; Următoarea menţiune
, Menţiune suplimentară de ediţie
/ Menţiuni de responsabilitate referitoare la menţiunea
suplimentară de ediţie
/ Prima menţiune
; Următoarea menţiune
2. ZONA EDIŢIEI
Menţiunea de ediţie se transcrie în formularea şi succesivitatea indicată în
sursa de informare şi este precedată de punct spaţiu liniuţă lungă (. –).
Ex.: . – 2-e изд. . – Ed. a 3-a
 Numărul de ordine al ediţiei indicat cu cifre romane sau în litere se transcrie
cu cifre arabe cu adăugarea terminaţiei în raport cu normele gramaticale ale
limbilor.
Ex.: . – Ed. a 2-a, rev., ; – 5th ed.
 Menţiunea de ediţie poate fi formulată și redată în paranteze pătrate [], în cazul
cînd se cunoaşte că ediţia iniţială diferă considerabil de ediţia anterioară.
Ex.: [Ed. nouă]
 Menţiunea paralelă de ediţie (facultativ) şi se transcrie prin semnul egal ( = )
 Menţiunea de responsabilitate referitoare la ediţie se indică când figurează
pe publicaţie, precizînd contribuţia persoanelor respective, precedată de spaţiu
bară oblică spaţiu ( / ).
Ex.: Изд. 2-е / перераб. с 1-го изд. П. Агафошин
4. ZONA DATELOR SPECIFICE
Zona datelor specifice nu este obligatorie în descrierea bibliografică a
publicaţiilor tipărite.
 Zona datelor specifice este prezentă în descrierile bibliografice ale
anumitor categorii de documente:
 materialelor cartografice
 materialelor audio-video
 publicaţiilor de muzică tipărite
 resurselor electronice
4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE
Locul de publicare, difuzare
. _ Primul loc de publicare
; Următorul loc de publicare
: Numele editorului distribuitorului
, Data de publicare, distribuire
() Informații despre tipărire sau fabricare
Locul de tipărire
: Numele tipografiei
, Data tipăririi
4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE
Locul de publicare se redă în ortografia şi forma gramaticală prescrisă în sursă.
Ex.: . – Chișinău. – La Habana . – V Praze . – В Можайске . – Bucarest
 Un al doilea loc sau locul următor de publicare este precedat de un spaţiu punct și
virgulă spaţiu ( ; )
Ex.: . – Chișinău ; Bucureşti. – Москава ; Санкт-Петербург. – Москва ; Киев ;
Париж
 Locul de publicare este obligatoriu. Când nu se poate determina nici un loc, se
înregistrează cu aproximaţie şi se notează în paranteze pătrate, urmat de semnul
întrebării sau se utilizează echivalentul în grafie latină [S. l.].
Ex.: . – [Berlin?] . – [S. l.]
4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE
Numele editorului, producătorului se indică imediat după locul de publicare, precedat de spaţiu,
două puncte, spaţiu ( : ).
Ex.: . – Chișinău : Litera . – Chișinău : Silvius Libris („Sica & V” SRL)
În cazul în care în sursa de informare apare mai mult de un editor, se menţionează numele
evidenţiat tipografic sau primul nume care apare în sursă. Pot fi indicate al doilea și următoarele nume
ale editorilor sau ale producătorilor, fiecare editor fiind separat prin punct virgulă ( ; ).
Ex.: . – Chișinău : Cartier ; Litera (doi editori)
Sau
. – Chișinău : Litera ; Bucureşti : Cartea Româneacă
(două locuri de publicare și doi editori)
 Când nu se poate menţiona niciun nume pentru editor, producător este folosită, între paranteze drepte,
abrevierea s.n. (sine nomine) sau echivalentul acesteia într-o altă scriere
Ex.: [S. n.] [Б. и.]
4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE
Data (anul) publicării, distribuirii este precedată de virgulă spaţiu liber (, ), se indică imediat după
menţiunea editorului, distribuitorului.
 Data (anul) publicării, distribuirii se transcrie cu cifre arabe:
Ex.: , 2008 , 2020
 în cazul când ansamblul de volume a documentului descris nu este cunoscut în totalitate, se indică
data primului volum, urmat de o liniuţă
Ex.: Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat : [în
volume] / alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa. – Chișinău : [S. n.] (Concernul
„Presa”). – 1999 -
Vol. 2 : Bi-Buz. – 2000. – 591 p. – Anexe: p. 565-587.
 în cazul cînd publicaţia se compune din mai multe volume, apărute în decursul mai multor ani se
indică data primului şi ultimului volum, legate printr-o liniuţă -
Ex.: [în 5 vol.]. – Chișinău : Litera, 1985-1990.
4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE
 Data publicării nemenţionată în sursă, se indică în paranteze pătrate prin o dată de
publicare aproximativă, însoţită de semnul întrebării.
Ex.: [2007?], [2010].
 Indicarea datei de publicare este obligatorie.
Locul tipăririi, numele tipografiei, data tipăririi se înregistrează facultativ, în cazul în
care se cunosc locul publicării, editura şi anul.
 Locul tipăririi, numele tipografiei, data tipăririi este obligatorie atunci cînd nu se cunosc
informaţii referitoare la editură, an de tipărire. Se indică imediat după anul publicării în
paranteze rotunde ( )
Ex.: Chișinău : [S. n.], 2008 (Tip. „Reclama” SA)
Chișinău : CEP „Medicina”, 2008 (Tip. „Chişinău-Prim” SRL)
5. ZONA DESCRIERII FIZICE
. – Desemnarea specifică a materialului şi numărul de
unităţi fizice
: Alte caracteristici fizice
; Dimensiunile documentului
+ Menţionarea materialului însoţitor
5. ZONA DESCRIERII FIZICE
Desemnarea specifică a materialului se înregistrează în limba instituţiei
bibliografice, folosind anumiţi termeni specifici.
Ex.: Notă: Foile imprimate pe ambele feţe (foile sunt numerotate pe
o singură faţă, dar imprimate pe ambele feţe).
 Menţiunile despre paginaţie se transcriu cu cifre (romane sau arabe), exact cum
sint prescrise în sursă. Foile sau paginile nenumerotate se numără şi se notează
în cifre arabe între paranteze pătrate.
Ex.: . – 379, [4] p.
 Documentul ilustrat se va nota prin abrevierea [il.], după paginaţie, precedată
de spaţiu două puncte spaţiu ( : )
Ex.: . – 125 p. : il.
. – 114, [6 ] p. : il.
5. ZONA DESCRIERII FIZICE
 Tipurile specifice de ilustrații (ex.: hărţi, portrete, note muzicale), sunt indicate
după abrevierea (il)., precedate de virgulă spaţiu (, ).
Ex.: . – 186 p. : Il., h.
Când o parte sau toate ilustrațiile sunt color, acestea pot fi indicate. Ex.: . – 15 p. :
il. col.
Numărul de pagini, foi la publicaţiile prezentate sub forma unui pliant, afiş,
mapă se notează după indicarea specifică a tipului de material.
Ex.: . – 1 afiş . – 1 pliant
Dimensiunile obiectului descris se indică după necesitate, fiind precedate de
spațiu, punct și virgulă, spațiu ( ; ), şi se redau în cm.
Ex.: . – 132 p. : Il. ; 30x24 cm
Materialul însoţitor se indică prin semnul plus + pentru toate categoriile de
documente.
Ex.: . . – 230 p. : Il. ; 21 cm + 1 CD
6. ZONA COLECȚIEI
. – (Titlul propriu zis al colecției
= Titlul paralel al colecției
: Informaţii, referitoare la titlul colecției
/ Menţiuni de responsabilitate, referitoare la colecție
;Prima menţiune
, Următoarea menţiunile
, Numărul Standard Internaţional al colecției
; Numerotarea în cadrul colecției)
6. ZONA COLECȚIEI
Mențiunea de colecție se indică în paranteze rotunde (), precedată de punct liniuță . –
Titlul propriu-zis al colecției se menţionează în ortografia şi forma gramaticală prescrisă
în sursă.
Ex.: . – (Col. „Natura”) . – (Серия «Золотой фонд психотерапии»)
 A doua și fiecare din următoarele mențiuni de colecție se notează în paranteze
rotunde, precedate de un spaţiu. () ()
Ex.: . – (Cinci poveşti) (Col. „Cartier clasic”).
 Fiecare titlu paralel al colecției echivalent titlului propriu-zis în altă limbă este precedat
de un spaţiu semnul egal spaţiu (=).
Ex.: . – (Фортопианные сочинения. Серия 1 = Compositions pour piano. Seria 1)
6. ZONA COLECȚIEI
 Alte informaţii la titlu sunt precedate de spaţiu, două puncte, spațiu (:)
Ex.: . – (Памятники древней письменности : исследования, тексты)
Prima mențiune de responsabilitate este precedată de un spațiu, bară obligă spațiu /
Ex.: . – (Col. „Cartier istoric” / coord. de Inga Druţă).
Fiecare mențiune de responsabilitate următoare este precedată de spațiu, punct și virgulă,
spațiu ;
 Numărul Standard internațional al colecției este precedat de o virgulă, spațiu (, ).
 Ex.: – 594 p. : fot. – (Col. „Bibliographica", ISBN 978-9975-134-81-1). – ISBN 978-9975-
3358-1-2.
 Numerotarea în cadrul unei colecţii este precedată de un spațiu, punct și virgulă, spațiu
( ; ), se indică cu cifre arabe.
Ex.: . – (Col. Biblioteca şcolarului ; nr. 3)
. – (Col. Biblioteca şcolarului ; 3)
7. ZONA NOTELOR
 7.1 Note privind zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate
 7.2 Note privind zona ediţiei şi istoricul bibliografic al resursei
 7.3 Note privind zona datelor specifice anumitor materiale sau tipuri de resurse
 7.4 Note privind zona datelor de publicare, producere, distribuire etc.
 7.5 Note privind zona descrierii fizice
 7.6 Note privind zona colecţiei şi a resurselor monografice multivolum
 7.7 Note referitoare la conţinut
 7.8 Note privind zona identificatorului resursei şi a termenilor de disponibilitate
 7.9 Note privind numărul, partea, versiunea etc., care formează baza descrierii
 7.10 Alte note
 7.11 Note referitoare la exemplarul descris
7. ZONA NOTELOR
 Fiecare notă se desparte de următoarea printr-un punct, spaţiu, linie, spaţiu (. – ).
Ex.: . – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi . – Text paral.: limba rom., engl . –
Bibliogr.: p. 94-95 (47 tit.).
 Nota privind conținutul este precedată de două puncte cu spaţiu după :
Ex.: . – Conţ.: versuri, piese, poeme
. – Доп. схемы: Метро Санкт-Петербурга ; Схема движения пригород.
поездов
8. ZONA IDENTIFICATORULUI RESURSEI ŞI A TERMENILOR DE
DISPONIBILITATE (ZONA NUMĂRULUI STANDARD)
. – Numărul standard (sau alte numere)
= Titlul cheie
: Modalităţi de procurare şi (sau) preţ
() Menţiuni suplimentare la elementele zonei
8. ZONA IDENTIFICATORULUI RESURSEI ŞI A TERMENILOR DE
DISPONIBILITATE (ZONA NUMĂRULUI STANDARD)
Zona numărului standard include numerele internaţionale standard, atribuite
obiectului de descriere: Numărul Internaţional Standard al Cărţii (ISBN), Numărul
Internaţional Standard al Publicaţiilor Seriale (ISSN), sau alt Număr Internaţional,
atribuit obiectului de descriere.
 Un identificator standard se înregistrează în conformitate cu standardul
corespunzător.
 Identificatorul standard este precedat de acronimul său obişnuit, de exemplu
ISBN, ISSN, ISMN
Ex.: . – ISBN 5-7975-0063-9.
. – ISSN 1563-0102.
SCHEMA DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A DOCUMENTULUI
TIPĂRIT
Vedeta de autor. Titlul propriu zis : Informaţie la
titlu = Titlul paralel / Menţiune de
responsabilitate. – Ediţie. – Locul de publicare :
Editura, anul editării (Locul tipăririi). – Paginaţie.
– (Colecție). – Note. – ISBN.
ELEMENTELE DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A CĂRŢII CU UN
AUTOR
• Autorul (nume, prenume)
• Titlul cărţii
• Informații la titlu (tipul publicaţiei)
• Mențiunea de responsabilitate
• Locul editării, editura, anul editării
• Numărul de pagini
• Seria, dacă este indicată
• Numărul standard
Titlul cărţii
Autorul
Locul editării, editura, anul editării
Date referitoare la titlu
Locult
EXEMPLUL DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A CĂRȚII CU UN
AUTOR
Dascăl, Valeria. Brad frumos cu amintiri : Jurnal
vienez / Valeria Dascăl. – Chișinău : Pontos, 2003.
– 284 p. – ISBN 9975-902-94-4.
Locult
Titlul propriu-zis
Ediţie
Locul editării
Editura
Anul editării
Menţiuni de responsabilitate
Informaţie la titlu
EXEMPLUL DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A CĂRŢII LA
TITLU
DOOM : Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al
limbii române / Acad. Română, Inst. de Lingvistică
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti” ; cop.: Mircea Dumitrescu ;
red.: Ioana Cracă ; tehnored.: Mariana Mîrzea, Mihaela
Tudor. – Ed. a 2-a. rev. şi ad. – Bucureşti : Univers
Enciclopedic Gold, 2010. – 872 p.
LECŢIE PRACTICĂ
#stămacasă și exersăm
 Încercați și efectuaţi descrierea bibliografică a cărţilor cu un autor, doi
autori, trei autori, patru autori; cu titluri paralele; cu mențiune de ediție etc.
conform schemei descrierii bibliografice:
Vedeta de autor. Titlul propriu zis : Informaţie la titlu = Titlul paralel /
Menţiune de responsabilitate. – Ediţie. – Loc : Editura, anul editării
(Locul tipăririi). – Paginaţie. – (Colecție). – Note . – ISBN.
SĂNĂTATE ȘI SUCCESE!
MULŢUMESC DE ATENŢIE!

More Related Content

What's hot

” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
Corinaurcanu1
 
Citate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecăCitate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecă
National Library of Republic of Moldova
 
Algoritmul elaborării/ întocmirii raportului analitic anual privind activit...
Algoritmul elaborării/ întocmirii  raportului analitic anual privind activit...Algoritmul elaborării/ întocmirii  raportului analitic anual privind activit...
Algoritmul elaborării/ întocmirii raportului analitic anual privind activit...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
Asociatia Bibliotecarilor RM
 
Promovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. Dmitric
Promovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. DmitricPromovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. Dmitric
Promovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. Dmitric
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiVictoria Berdilo
 
Cautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
Cautarea traditionala a publicatiilor in bibliotecaCautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
Cautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
Biblioteca Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati
 
Pasoptismul
PasoptismulPasoptismul
Pasoptismul
dorinstolearenco
 
Istoria bibliotecii
Istoria biblioteciiIstoria bibliotecii
Biblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prietenBiblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prietenCudlenco Maria
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Materiale în ajutor bibliotecarilor
Materiale în ajutor bibliotecarilorMateriale în ajutor bibliotecarilor
Materiale în ajutor bibliotecarilor
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Realizarea unei bibliografii
Realizarea unei bibliografiiRealizarea unei bibliografii
Prietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca PrezentarePrietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca Prezentare
castorpn
 
Biblioteca publică şi impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vital...
Biblioteca publică şi impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vital...Biblioteca publică şi impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vital...
Biblioteca publică şi impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vital...Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

What's hot (20)

” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
 
Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice...
Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice...Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice...
Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice...
 
Resurse electronice.ppt
Resurse electronice.pptResurse electronice.ppt
Resurse electronice.ppt
 
Citate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecăCitate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecă
 
Algoritmul elaborării/ întocmirii raportului analitic anual privind activit...
Algoritmul elaborării/ întocmirii  raportului analitic anual privind activit...Algoritmul elaborării/ întocmirii  raportului analitic anual privind activit...
Algoritmul elaborării/ întocmirii raportului analitic anual privind activit...
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
 
Promovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. Dmitric
Promovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. DmitricPromovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. Dmitric
Promovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. Dmitric
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
 
Cautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
Cautarea traditionala a publicatiilor in bibliotecaCautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
Cautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
 
Pasoptismul
PasoptismulPasoptismul
Pasoptismul
 
Istoria bibliotecii
Istoria biblioteciiIstoria bibliotecii
Istoria bibliotecii
 
Imaginea bibliotecii publice
Imaginea bibliotecii publiceImaginea bibliotecii publice
Imaginea bibliotecii publice
 
Biblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prietenBiblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prieten
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Resurse electronice
Resurse electroniceResurse electronice
Resurse electronice
 
Materiale în ajutor bibliotecarilor
Materiale în ajutor bibliotecarilorMateriale în ajutor bibliotecarilor
Materiale în ajutor bibliotecarilor
 
Realizarea unei bibliografii
Realizarea unei bibliografiiRealizarea unei bibliografii
Realizarea unei bibliografii
 
Prietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca PrezentarePrietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca Prezentare
 
Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...
 
Biblioteca publică şi impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vital...
Biblioteca publică şi impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vital...Biblioteca publică şi impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vital...
Biblioteca publică şi impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vital...
 

More from Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"

Chisinau - carte de vizită
Chisinau - carte de vizităChisinau - carte de vizită
Chisinau - carte de vizită
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)
Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)
Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
LUDICUL ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE: VADEMECUM PENTRU BIBLIOTECARI
LUDICUL ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE: VADEMECUM PENTRU BIBLIOTECARILUDICUL ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE: VADEMECUM PENTRU BIBLIOTECARI
LUDICUL ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE: VADEMECUM PENTRU BIBLIOTECARI
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Revista biblio polis 2020_2
Revista biblio polis 2020_2Revista biblio polis 2020_2
Revista biblio polis 2020_2
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Manual de identitate
Manual de identitateManual de identitate
Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2
Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2
Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4
BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4
BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1
Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1
Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Manualul operational ABRM
Manualul operational ABRMManualul operational ABRM
Manualul operational ABRM
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Valeriu Rata Vibratii ecologice
Valeriu Rata Vibratii ecologiceValeriu Rata Vibratii ecologice
Valeriu Rata Vibratii ecologice
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Valeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare zi
Valeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare ziValeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare zi
Valeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare zi
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Vlad Pohila Chipuri de bibliotecari
Vlad Pohila Chipuri de bibliotecariVlad Pohila Chipuri de bibliotecari
Vlad Pohila Chipuri de bibliotecari
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Vlad Pohila Elogiu lecturii
Vlad Pohila Elogiu lecturiiVlad Pohila Elogiu lecturii
Vlad Pohila Elogiu lecturii
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Ninela Caranfil Barbatii din viata mea
Ninela Caranfil Barbatii din viata meaNinela Caranfil Barbatii din viata mea
Ninela Caranfil Barbatii din viata mea
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Iulian Filip Imi place sa fiu
Iulian Filip Imi place sa fiuIulian Filip Imi place sa fiu
Iulian Filip Imi place sa fiu
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multeIulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Ion Holban - intre fizica, poezia stiintei si proza vietii
Ion Holban - intre fizica, poezia stiintei si proza vietiiIon Holban - intre fizica, poezia stiintei si proza vietii
Ion Holban - intre fizica, poezia stiintei si proza vietii
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Natalia Goian Prelucrarea informatiei
Natalia Goian Prelucrarea informatieiNatalia Goian Prelucrarea informatiei
Natalia Goian Prelucrarea informatiei
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 

More from Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu" (20)

Chisinau - carte de vizită
Chisinau - carte de vizităChisinau - carte de vizită
Chisinau - carte de vizită
 
Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)
Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)
Ion Mânăscurtă. Citirea a doua (nu ultima)
 
LUDICUL ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE: VADEMECUM PENTRU BIBLIOTECARI
LUDICUL ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE: VADEMECUM PENTRU BIBLIOTECARILUDICUL ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE: VADEMECUM PENTRU BIBLIOTECARI
LUDICUL ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE: VADEMECUM PENTRU BIBLIOTECARI
 
Revista biblio polis 2020_2
Revista biblio polis 2020_2Revista biblio polis 2020_2
Revista biblio polis 2020_2
 
Manual de identitate
Manual de identitateManual de identitate
Manual de identitate
 
Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2
Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2
Bibliopolis 2019, vol. 73, nr. 2
 
BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4
BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4
BiblioPolis,2019, vol. 75, nr. 4
 
Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Campania „ORIZONTURI EUROPENE” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
 
Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1
Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1
Bibliopolis 2019, vol. 72, nr.1
 
Gheorghe Budeanu. Un strigăt pe Nistru
Gheorghe Budeanu. Un strigăt pe NistruGheorghe Budeanu. Un strigăt pe Nistru
Gheorghe Budeanu. Un strigăt pe Nistru
 
Manualul operational ABRM
Manualul operational ABRMManualul operational ABRM
Manualul operational ABRM
 
Valeriu Rata Vibratii ecologice
Valeriu Rata Vibratii ecologiceValeriu Rata Vibratii ecologice
Valeriu Rata Vibratii ecologice
 
Valeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare zi
Valeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare ziValeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare zi
Valeriu Rata Cu dumnezeu in fiecare zi
 
Vlad Pohila Chipuri de bibliotecari
Vlad Pohila Chipuri de bibliotecariVlad Pohila Chipuri de bibliotecari
Vlad Pohila Chipuri de bibliotecari
 
Vlad Pohila Elogiu lecturii
Vlad Pohila Elogiu lecturiiVlad Pohila Elogiu lecturii
Vlad Pohila Elogiu lecturii
 
Ninela Caranfil Barbatii din viata mea
Ninela Caranfil Barbatii din viata meaNinela Caranfil Barbatii din viata mea
Ninela Caranfil Barbatii din viata mea
 
Iulian Filip Imi place sa fiu
Iulian Filip Imi place sa fiuIulian Filip Imi place sa fiu
Iulian Filip Imi place sa fiu
 
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multeIulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
 
Ion Holban - intre fizica, poezia stiintei si proza vietii
Ion Holban - intre fizica, poezia stiintei si proza vietiiIon Holban - intre fizica, poezia stiintei si proza vietii
Ion Holban - intre fizica, poezia stiintei si proza vietii
 
Natalia Goian Prelucrarea informatiei
Natalia Goian Prelucrarea informatieiNatalia Goian Prelucrarea informatiei
Natalia Goian Prelucrarea informatiei
 

Recently uploaded

Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
charlie2016andreiste
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
SemenNicoleta
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
mihalasolga1
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 

Recently uploaded (14)

Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 

Descrierea bibliografica a cartii

 • 1. Claudia Tricolici, Secția studii și cercetări
 • 2. DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ - include informații bibliografice despre un document, redate conform unor reguli, care stabilesc ordinea zonelor și elementelor de descriere, necesare pentru identificarea documentului OBIECT AL DESCRIERII BIBLIOGRAFICE - servesc toate tipurile de documente tipărite pe diferite suporturi: cărți, seriale, note, hărți, audiovizuale, resurse electronice...
 • 3. STANDARDE FOLOSITE LA DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ A DOCUMENTULUI  STAS 7.1-2003. Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerințe și reguli generale de alcătuire  ISBD - Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată (International Standard Bibliographic Description) (2019, versiune română) Ediţie unificată aprobată de Comitetul Permanent al Secțiunii de Catalogare IFLA  SM STAS 8256:2005 - Prescurtările cuvintelor şi expresiilor în limbile străine europene
 • 4. ZONELE DESCRIERII BIBLIOGRAFICE: 1. Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate 2. Zona ediţiei 3. Zona datelor specifice anumitor materiale sau tipuri de resurse 4. Zona datelor de publicare, producere, distribuire 5. Zona descrierii fizice 6. Zona colecției/seriei 7. Zona notelor 8. Zona numărului standard (indentificatorului resursei) și termenii de disponibilitate
 • 5. SEMNELE DE PUNCTUAȚIE: . punct , virgulă . – punct spațiu, linie spațiu : două puncte ; punct și virgulă / bară oblică // bare oblice ( ) paranteze rotunde [ ] paranteze pătrate + plus = egal La sfârșitul descrierii bibliografice se pune punct.
 • 6. 1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE Titlul propriu zis [ ] Desemnarea generală a materialului = Titlul paralel : Informaţii referitoare la titlu Menţiuni de responsabilitate / Prima menţiune ; Următoarea menţiune
 • 7. 1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE  În cazul cărțiii cu un autor. Numele de familie a autorului se separă de prenume prin virgulă (, ) urmată de un spaţiu. Prenumele este urmat de punct (.) Ex.: . Rebreanu, Liviu. În cazul cărţii cu doi-trei autori, se transcrie primul autor indicat pe carte, iar după bară oblică, se transcriu cei doi sau trei autori. Ex.: Gavriliţă, Maria. Cu dragoste, pentru vârsta a treia / Maria Gavriliţă, Veronica Pârlea-Conoval (doi autori) Harconița, Elena. Bibliotecarii universitari bălțeni : dicț. / Elena Harconiță, Lina Mihaluța, Elena Stratan (trei autori)  În cazul cărții cu patru şi mai mulţi autori se transcrie titlul documentului redat pe pagina de titlu, după bară oblică se transcriu primii trei autori urmați de abrevierea latină [et al.] Ex.: Promovarea sănătății : (Manual) / Oleg Lozan, Svetlana Cotelea, Rodica Gramma [et al.] (patru autori)
 • 8. 1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE  Titlul propriu zis se transcrie în ortografia prescrisă pe pagina de titlu, respectându-se regulile ortografice și de punctuație ale limbii în care este scris.  Titlurile mai multor lucrări indicate pe foaia de titlu, se transcriu în ordinea lor de succesiune şi se separă prin punct, spaţiu (. ). Ex.: Alexandria. Esopia  Titlurile lucrărilor scrise de acelaşi autor se separă prin spaţiu, punct şi virgulă, spaţiu ( ; ). Ex.: Eminescu, Mihai. Călin Nebunul ; Frumoasa Lumii ; Finul lui Dumnezeu  Desemnarea generală a materialului - urmează după titlul propriu zis, se înregistrează în paranteze pătrate [ ] se scrie cu majusculă, nu se abreviază. Este opțională și se transcrie în cazul când se indică forma conţinutului sau tipul de suport. Ex. : Proverbe şi zicători [Text] opțional Harta rutelor de troleibuz, autobuz şi microbuz [Material cartografic] Blaga, Lucian. Amintire [Resursă electronică] : [versuri] 
 • 9. 1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE  În cazul cărții cu titluri paralele se transcrie în ordinea în care apar pe pagina de titlu, precedată în descriere de spaţiu, semnul egal, spaţiu ( = ). Ex.: Dabija, Nicolae. La clessidre = Clepsidre : [versuri] În cazul când cartea conține informaţie la titlu se transcrie după titlul propriu- zis în modul şi succesivitatea prescrisă în sursă, precedată în descriere de spaţiu, două puncte spaţiu ( : ). Ex.: Dabija, Nicolae. Tema pentru acasă : roman Vakulovski, Mihail. Biblidioteca : (istorie)  Informaţiile la titlu de acelaşi gen sunt precedate de spaţiu două puncte spaţiu ( : ) şi se separă prin virgulă spaţiu (, ). Ex.: Biblioteconomie : studii, cercetări, rec., pref., eseuri, interviuri  În cazul când cartea conține mai multe titluri, prezentate în calitate de informaţie la titlu, se transcriu cu majusculă, precedate de spaţiu două puncte spaţiu ( : ) Ex.: Protecţia consumatorului : Disciplină opţională : Curriculum pentru cl. a 8-a
 • 10. 1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE  Menţiunile de precizare şi explicare a titlului propriu zis, a genului de operă, tipului de document se transcriu în paranteze pătrate [ ], precedate de spaţiu, două puncte spaţiu [ : ]. Ex.: Dabija, Nicolae. Doruri interzise : [versuri] Păcală şi Tândală : [poveste] Menţiunile de responsabilitate se înregistrează în forma în care se găsesc în publicaţie, respectând regulile referitoare la limbă şi scriere.  Prima menţiune de responsabilitate este precedată de spaţiu bară oblică spaţiu ( / ). Ex.: Covalciuc, Victoria. Stropi de dimineaţă : [versuri] / Victoria Covalciuc  Următoarele menţiuni de responsabilitate (prenumele şi numele redactorilor, traducătorilor, numele instituţiilor) sunt precedate de spaţiu, punct sus, virgulă jos, spaţiu ( ; ). Ex.: Covalciuc, Victoria. Stropi de dimineaţă : [versuri] / Victoria Covalciuc ; pref.: Galina Furdui ; graf.: Ion Puiu ; cop.: Ruxanda Romanciuc
 • 11. 1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE  Menţiunile de responsabilitate din cadrul aceleiaşi menţiuni se separă prin virgulă spaţiu (, ). Ex.: / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Alba Iulia”  Menţiunile de responsabilitate în cadrul cărora sunt pînă la patru persoane sau colectivităţi din cadrul aceleiaşi menţiuni se transcriu toate două sau trei persoane. Ex.: Rusu, Vitalie. Urmărirea penală în cauzele cu minori / Vitalie Rusu, Octavian Pop (cazul cînd pe foaia de titlu sunt indicaţi 2 autori) Ex.: Gribincea. Alexanddu. Tranzacţii internaţionale : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Gribincea, N. Tâu, E, Sava ; red. resp.: Alexandru Gribincea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova (cazul cînd pe foaia de titlu sunt indicaţi 3 autori, redactorul responsabil și instituția)
 • 12. 1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE  Menţiunile de responsabilitate în cadrul cărora sunt mai mult de patru persoane sau colectivităţi se transcriu primii trei autori, urmaţi de abrevierea latină [et al.] sau după necesitate numărul autorilor poate fi redus, indicându-se primul autor urmat de abrevierea [et al.]. Ex.: / Lucia Ciobanu, Elena Grosu, Rodica Croitoru [et al.] sau / Lucia Ciobanu [et al.]  Menţiunile de responsabilitate referitoare la titlu luate din diverse surse ale documentului, cu excepţie de pe foaia de titlu, se redau în paranteze pătrate [ ]. Ex.: / text: Gheorghe Postolache ; [pict.: Svetlana Mânăscurtă] (prima menţiune este luată de pe foaia de titlu, a doua menţiune din alte surse)
 • 13. 2. ZONA EDIŢIEI . – Menţiunea de ediţie = Menţiunea paralelă de ediţie Menţiuni de responsabilitate referitoare la ediţie / Prima menţiune ; Următoarea menţiune , Menţiune suplimentară de ediţie / Menţiuni de responsabilitate referitoare la menţiunea suplimentară de ediţie / Prima menţiune ; Următoarea menţiune
 • 14. 2. ZONA EDIŢIEI Menţiunea de ediţie se transcrie în formularea şi succesivitatea indicată în sursa de informare şi este precedată de punct spaţiu liniuţă lungă (. –). Ex.: . – 2-e изд. . – Ed. a 3-a  Numărul de ordine al ediţiei indicat cu cifre romane sau în litere se transcrie cu cifre arabe cu adăugarea terminaţiei în raport cu normele gramaticale ale limbilor. Ex.: . – Ed. a 2-a, rev., ; – 5th ed.  Menţiunea de ediţie poate fi formulată și redată în paranteze pătrate [], în cazul cînd se cunoaşte că ediţia iniţială diferă considerabil de ediţia anterioară. Ex.: [Ed. nouă]  Menţiunea paralelă de ediţie (facultativ) şi se transcrie prin semnul egal ( = )  Menţiunea de responsabilitate referitoare la ediţie se indică când figurează pe publicaţie, precizînd contribuţia persoanelor respective, precedată de spaţiu bară oblică spaţiu ( / ). Ex.: Изд. 2-е / перераб. с 1-го изд. П. Агафошин
 • 15. 4. ZONA DATELOR SPECIFICE Zona datelor specifice nu este obligatorie în descrierea bibliografică a publicaţiilor tipărite.  Zona datelor specifice este prezentă în descrierile bibliografice ale anumitor categorii de documente:  materialelor cartografice  materialelor audio-video  publicaţiilor de muzică tipărite  resurselor electronice
 • 16. 4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE Locul de publicare, difuzare . _ Primul loc de publicare ; Următorul loc de publicare : Numele editorului distribuitorului , Data de publicare, distribuire () Informații despre tipărire sau fabricare Locul de tipărire : Numele tipografiei , Data tipăririi
 • 17. 4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE Locul de publicare se redă în ortografia şi forma gramaticală prescrisă în sursă. Ex.: . – Chișinău. – La Habana . – V Praze . – В Можайске . – Bucarest  Un al doilea loc sau locul următor de publicare este precedat de un spaţiu punct și virgulă spaţiu ( ; ) Ex.: . – Chișinău ; Bucureşti. – Москава ; Санкт-Петербург. – Москва ; Киев ; Париж  Locul de publicare este obligatoriu. Când nu se poate determina nici un loc, se înregistrează cu aproximaţie şi se notează în paranteze pătrate, urmat de semnul întrebării sau se utilizează echivalentul în grafie latină [S. l.]. Ex.: . – [Berlin?] . – [S. l.]
 • 18. 4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE Numele editorului, producătorului se indică imediat după locul de publicare, precedat de spaţiu, două puncte, spaţiu ( : ). Ex.: . – Chișinău : Litera . – Chișinău : Silvius Libris („Sica & V” SRL) În cazul în care în sursa de informare apare mai mult de un editor, se menţionează numele evidenţiat tipografic sau primul nume care apare în sursă. Pot fi indicate al doilea și următoarele nume ale editorilor sau ale producătorilor, fiecare editor fiind separat prin punct virgulă ( ; ). Ex.: . – Chișinău : Cartier ; Litera (doi editori) Sau . – Chișinău : Litera ; Bucureşti : Cartea Româneacă (două locuri de publicare și doi editori)  Când nu se poate menţiona niciun nume pentru editor, producător este folosită, între paranteze drepte, abrevierea s.n. (sine nomine) sau echivalentul acesteia într-o altă scriere Ex.: [S. n.] [Б. и.]
 • 19. 4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE Data (anul) publicării, distribuirii este precedată de virgulă spaţiu liber (, ), se indică imediat după menţiunea editorului, distribuitorului.  Data (anul) publicării, distribuirii se transcrie cu cifre arabe: Ex.: , 2008 , 2020  în cazul când ansamblul de volume a documentului descris nu este cunoscut în totalitate, se indică data primului volum, urmat de o liniuţă Ex.: Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat : [în volume] / alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa. – Chișinău : [S. n.] (Concernul „Presa”). – 1999 - Vol. 2 : Bi-Buz. – 2000. – 591 p. – Anexe: p. 565-587.  în cazul cînd publicaţia se compune din mai multe volume, apărute în decursul mai multor ani se indică data primului şi ultimului volum, legate printr-o liniuţă - Ex.: [în 5 vol.]. – Chișinău : Litera, 1985-1990.
 • 20. 4. ZONA DATELOR DE PUBLICARE, DISTRIBUIRE  Data publicării nemenţionată în sursă, se indică în paranteze pătrate prin o dată de publicare aproximativă, însoţită de semnul întrebării. Ex.: [2007?], [2010].  Indicarea datei de publicare este obligatorie. Locul tipăririi, numele tipografiei, data tipăririi se înregistrează facultativ, în cazul în care se cunosc locul publicării, editura şi anul.  Locul tipăririi, numele tipografiei, data tipăririi este obligatorie atunci cînd nu se cunosc informaţii referitoare la editură, an de tipărire. Se indică imediat după anul publicării în paranteze rotunde ( ) Ex.: Chișinău : [S. n.], 2008 (Tip. „Reclama” SA) Chișinău : CEP „Medicina”, 2008 (Tip. „Chişinău-Prim” SRL)
 • 21. 5. ZONA DESCRIERII FIZICE . – Desemnarea specifică a materialului şi numărul de unităţi fizice : Alte caracteristici fizice ; Dimensiunile documentului + Menţionarea materialului însoţitor
 • 22. 5. ZONA DESCRIERII FIZICE Desemnarea specifică a materialului se înregistrează în limba instituţiei bibliografice, folosind anumiţi termeni specifici. Ex.: Notă: Foile imprimate pe ambele feţe (foile sunt numerotate pe o singură faţă, dar imprimate pe ambele feţe).  Menţiunile despre paginaţie se transcriu cu cifre (romane sau arabe), exact cum sint prescrise în sursă. Foile sau paginile nenumerotate se numără şi se notează în cifre arabe între paranteze pătrate. Ex.: . – 379, [4] p.  Documentul ilustrat se va nota prin abrevierea [il.], după paginaţie, precedată de spaţiu două puncte spaţiu ( : ) Ex.: . – 125 p. : il. . – 114, [6 ] p. : il.
 • 23. 5. ZONA DESCRIERII FIZICE  Tipurile specifice de ilustrații (ex.: hărţi, portrete, note muzicale), sunt indicate după abrevierea (il)., precedate de virgulă spaţiu (, ). Ex.: . – 186 p. : Il., h. Când o parte sau toate ilustrațiile sunt color, acestea pot fi indicate. Ex.: . – 15 p. : il. col. Numărul de pagini, foi la publicaţiile prezentate sub forma unui pliant, afiş, mapă se notează după indicarea specifică a tipului de material. Ex.: . – 1 afiş . – 1 pliant Dimensiunile obiectului descris se indică după necesitate, fiind precedate de spațiu, punct și virgulă, spațiu ( ; ), şi se redau în cm. Ex.: . – 132 p. : Il. ; 30x24 cm Materialul însoţitor se indică prin semnul plus + pentru toate categoriile de documente. Ex.: . . – 230 p. : Il. ; 21 cm + 1 CD
 • 24. 6. ZONA COLECȚIEI . – (Titlul propriu zis al colecției = Titlul paralel al colecției : Informaţii, referitoare la titlul colecției / Menţiuni de responsabilitate, referitoare la colecție ;Prima menţiune , Următoarea menţiunile , Numărul Standard Internaţional al colecției ; Numerotarea în cadrul colecției)
 • 25. 6. ZONA COLECȚIEI Mențiunea de colecție se indică în paranteze rotunde (), precedată de punct liniuță . – Titlul propriu-zis al colecției se menţionează în ortografia şi forma gramaticală prescrisă în sursă. Ex.: . – (Col. „Natura”) . – (Серия «Золотой фонд психотерапии»)  A doua și fiecare din următoarele mențiuni de colecție se notează în paranteze rotunde, precedate de un spaţiu. () () Ex.: . – (Cinci poveşti) (Col. „Cartier clasic”).  Fiecare titlu paralel al colecției echivalent titlului propriu-zis în altă limbă este precedat de un spaţiu semnul egal spaţiu (=). Ex.: . – (Фортопианные сочинения. Серия 1 = Compositions pour piano. Seria 1)
 • 26. 6. ZONA COLECȚIEI  Alte informaţii la titlu sunt precedate de spaţiu, două puncte, spațiu (:) Ex.: . – (Памятники древней письменности : исследования, тексты) Prima mențiune de responsabilitate este precedată de un spațiu, bară obligă spațiu / Ex.: . – (Col. „Cartier istoric” / coord. de Inga Druţă). Fiecare mențiune de responsabilitate următoare este precedată de spațiu, punct și virgulă, spațiu ;  Numărul Standard internațional al colecției este precedat de o virgulă, spațiu (, ).  Ex.: – 594 p. : fot. – (Col. „Bibliographica", ISBN 978-9975-134-81-1). – ISBN 978-9975- 3358-1-2.  Numerotarea în cadrul unei colecţii este precedată de un spațiu, punct și virgulă, spațiu ( ; ), se indică cu cifre arabe. Ex.: . – (Col. Biblioteca şcolarului ; nr. 3) . – (Col. Biblioteca şcolarului ; 3)
 • 27. 7. ZONA NOTELOR  7.1 Note privind zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate  7.2 Note privind zona ediţiei şi istoricul bibliografic al resursei  7.3 Note privind zona datelor specifice anumitor materiale sau tipuri de resurse  7.4 Note privind zona datelor de publicare, producere, distribuire etc.  7.5 Note privind zona descrierii fizice  7.6 Note privind zona colecţiei şi a resurselor monografice multivolum  7.7 Note referitoare la conţinut  7.8 Note privind zona identificatorului resursei şi a termenilor de disponibilitate  7.9 Note privind numărul, partea, versiunea etc., care formează baza descrierii  7.10 Alte note  7.11 Note referitoare la exemplarul descris
 • 28. 7. ZONA NOTELOR  Fiecare notă se desparte de următoarea printr-un punct, spaţiu, linie, spaţiu (. – ). Ex.: . – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi . – Text paral.: limba rom., engl . – Bibliogr.: p. 94-95 (47 tit.).  Nota privind conținutul este precedată de două puncte cu spaţiu după : Ex.: . – Conţ.: versuri, piese, poeme . – Доп. схемы: Метро Санкт-Петербурга ; Схема движения пригород. поездов
 • 29. 8. ZONA IDENTIFICATORULUI RESURSEI ŞI A TERMENILOR DE DISPONIBILITATE (ZONA NUMĂRULUI STANDARD) . – Numărul standard (sau alte numere) = Titlul cheie : Modalităţi de procurare şi (sau) preţ () Menţiuni suplimentare la elementele zonei
 • 30. 8. ZONA IDENTIFICATORULUI RESURSEI ŞI A TERMENILOR DE DISPONIBILITATE (ZONA NUMĂRULUI STANDARD) Zona numărului standard include numerele internaţionale standard, atribuite obiectului de descriere: Numărul Internaţional Standard al Cărţii (ISBN), Numărul Internaţional Standard al Publicaţiilor Seriale (ISSN), sau alt Număr Internaţional, atribuit obiectului de descriere.  Un identificator standard se înregistrează în conformitate cu standardul corespunzător.  Identificatorul standard este precedat de acronimul său obişnuit, de exemplu ISBN, ISSN, ISMN Ex.: . – ISBN 5-7975-0063-9. . – ISSN 1563-0102.
 • 31. SCHEMA DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A DOCUMENTULUI TIPĂRIT Vedeta de autor. Titlul propriu zis : Informaţie la titlu = Titlul paralel / Menţiune de responsabilitate. – Ediţie. – Locul de publicare : Editura, anul editării (Locul tipăririi). – Paginaţie. – (Colecție). – Note. – ISBN.
 • 32. ELEMENTELE DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A CĂRŢII CU UN AUTOR • Autorul (nume, prenume) • Titlul cărţii • Informații la titlu (tipul publicaţiei) • Mențiunea de responsabilitate • Locul editării, editura, anul editării • Numărul de pagini • Seria, dacă este indicată • Numărul standard Titlul cărţii Autorul Locul editării, editura, anul editării Date referitoare la titlu Locult
 • 33. EXEMPLUL DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A CĂRȚII CU UN AUTOR Dascăl, Valeria. Brad frumos cu amintiri : Jurnal vienez / Valeria Dascăl. – Chișinău : Pontos, 2003. – 284 p. – ISBN 9975-902-94-4.
 • 34. Locult Titlul propriu-zis Ediţie Locul editării Editura Anul editării Menţiuni de responsabilitate Informaţie la titlu
 • 35. EXEMPLUL DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A CĂRŢII LA TITLU DOOM : Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române / Acad. Română, Inst. de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” ; cop.: Mircea Dumitrescu ; red.: Ioana Cracă ; tehnored.: Mariana Mîrzea, Mihaela Tudor. – Ed. a 2-a. rev. şi ad. – Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2010. – 872 p.
 • 36. LECŢIE PRACTICĂ #stămacasă și exersăm  Încercați și efectuaţi descrierea bibliografică a cărţilor cu un autor, doi autori, trei autori, patru autori; cu titluri paralele; cu mențiune de ediție etc. conform schemei descrierii bibliografice: Vedeta de autor. Titlul propriu zis : Informaţie la titlu = Titlul paralel / Menţiune de responsabilitate. – Ediţie. – Loc : Editura, anul editării (Locul tipăririi). – Paginaţie. – (Colecție). – Note . – ISBN. SĂNĂTATE ȘI SUCCESE!