SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Declaració de Barcelona
sobre la contribució de les regions
i autoritats territorials en l’organització
i promoció de la mobilitat formativa
de les persones en formació
professional inicial
Les regions i autoritats territorials europees sotasignades, reunides a Barcelona els dies
26 i 27 de maig de 2009 amb ocasió de la Conferència Europea de les Regions per a la
Promoció de la Mobilitat Formativa a la Formació Professional Inicial, són conscients de:

•	 la	importància	de	la	mobilitat	en	l’FPI,
•	 les	barreres	existents	per	dur	a	terme	aquesta	mobilitat,
•	 els	esforços	duts	a	terme	recentment,	encaminats	a	facilitar	la	transparència	
  i	correspondència	de	qualificacions	professionals,
•	 el	paper	creixent	de	les	regions	i	autoritats	territorials	en	l’àmbit	de	la	mobilitat	
  formativa,

i	tenen	també	la	voluntat	de	promoure	el	debat	i	la	participació	activa	entre	aquestes	
regions i autoritats territorials. Per tant, a proposta de la Generalitat de Catalunya, aproven
aquesta	Declaració de Barcelona sobre la contribució de les regions i autoritats
territorials en l’organització i promoció de la mobilitat formativa de les persones
en formació professional inicial.

L’objectiu	d’aquesta	Declaració	no	és	la	creació	de	compromisos	legals	vinculants	entre	
les regions i autoritats territorials sotasignades.
I. Preàmbul
D’acord	amb	les	línies	estratègiques	dels	documents

1. Estratègia de Lisboa1

2.	 Comunicat	de	Bordeus	sobre	la	cooperació	europea	reforçada	en	matèria	d’educació	
  i formació professionals2

3. Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, sobre la creació del Sistema
  Europeu	de	Crèdits	per	a	l’Educació	i	la	Formació	Professionals	(ECVET)3

que	es	materialitzen	en	

4.	 Programa	d’aprenentatge	permanent	2007-20134

que	alhora	es	recolza	en

5. Carta Europea de Qualitat per a la Mobilitat5

6.	 Conclusions	de	l’estudi	MoVE-iT:	Study on the obstacles to Transnational Mobility faced
  by apprentices and other young people in Initial Vocational Training and on ways of
  overcoming them6


II. La importància creixent del paper de les regions i les
autoritats territorials
Vist	també	que

7.	 El	procés	de	descentralització	que	hi	ha	hagut	a	Europa	durant	els	últims	trenta	anys	
  ha	comportat	l’assumpció	de	noves	competències	per	part	de	les	regions	i	altres	
  autoritats	territorials,	en	diferents	graus	segons	l’estructura	constitucional	de	cada	
  Estat.

i	que

8.	 Les	autoritats	intermèdies	(regionals	o	sectorials)	que	intervenen	entre	els	centres	de	
  formació	i	els	ministeris	nacionals	competents	assoleixen	una	rellevància	fonamental	
  per	al	desenvolupament	i	innovació	dels	dispositius	que	articulen	el	sistema	regional	
  de formació i educació.
1.	Conclusions	de	la	Presidència,	Consell	Europeu	de	Lisboa,	23	i	24	de	març	de	2000	[5256/00	+	Add	1	COR	1].
2.	Comunicat	dels	ministres	europeus	d’Educació	i	de	Formació	Professionals,	dels	agents	socials	europeus	i	
de la Comissió Europea, reunits a Bordeus el 26 de novembre de 2008 per revisar les prioritats i les estratègies
del	procés	de	Copenhaguen.
3.	Votada	en	sessió	plenària	del	Parlament	Europeu	el	15	de	desembre	de	2008	per	a	la	seva	adopció	formal	
pel	Parlament	Europeu	i	el	Consell,	sota	presidència	de	la	República	Txeca	durant	el	primer	semestre	del	2009.
4.	Decisió	núm.	1720/2006/CE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	15	de	novembre	de	2006,	per	la	qual	
s’estableix	un	programa	d’acció	en	l’àmbit	de	l’aprenentatge	permanent	[Diari	Oficial	L	327/45	de	24.11.2006].
5.	Recomanació	(CE)	núm.	2006/961/CE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	18	de	desembre	de	2006	[Diari	
Oficial	L	394	de	30.12.2006].
6.	Informe	finançat	i	preparat	per	a	ús	de	la	Comissió	Europea,	Direcció	General	d’Educació	i	Cultura,	amb	núm.	
de	contracte	2005-4579/001	PIL-PILOTP.
III. La contribució de les regions i de les autoritats territorials
al desenvolupament d’accions de mobilitat de les persones en
formació professional inicial
Declaren	

1. Que les regions i les autoritats territorials, independentment de la seva intensitat
  competencial,	es	constitueixen	en	agents	essencials	en	la	promoció	i	desenvolupament	
  de la mobilitat, amb actuacions encaminades a potenciar:

 a. La visibilitat interna de l’oferta
 Les	regions	i	autoritats	territorials	tenen	capacitat	de	donar	a	conèixer	les	possibilitats	
 de	mobilitat	formativa	a	l’abast	dels	potencials	beneficiaris.

 b. L’optimització dels recursos
 Les regions i autoritats territorials, en la mesura de les seves possibilitats, promouran
 l’ús	adequat,	eficient	i	eficaç	dels	recursos	destinats	a	la	mobilitat.

 c. Les condicions de seguretat i qualitat
 La	Carta	Europea	de	Qualitat	per	a	la	Mobilitat	constitueix	el	marc	europeu	que	permet	
 l’establiment	i	la	continuïtat	de	les	condicions	necessàries	perquè	els	centres	de	
 formació i les persones en formació professional inicial puguin participar en accions
 de	mobilitat,	en	condicions	de	seguretat	i	qualitat	comparables	a	les	que	es	troben	en	
 vigor	en	els	seus	sistemes	formatius	d’origen.

 d. El marc de transparència externa
 El	principi	de	proximitat	permet	que	les	regions	i	les	autoritats	territorials,	organitzades	
 en	xarxes	de	cooperació	o	mitjançant	la	subscripció	d’acords	bilaterals,	siguin	una	
 referència	essencial	per	garantir	el	coneixement	i	la	confiança	mútua	entre	els	diferents	
 organitzadors	i	participants	de	les	accions	de	mobilitat.

 e. La funció intermediadora
 Les	regions	i	les	administracions	territorials	acompleixen,	en	la	formació	professional,	
 la	mateixa	funció	d’interrelació	entre	centres	de	formació	que	desenvolupen	les	
 universitats per facilitar la mobilitat dels seus estudiants.

 f. El treball conjunt amb el món econòmic
 Per	tal	que	sigui	profitosa,	la	mobilitat	és	organitzada	en	cooperació	amb	els	actors	
 econòmics sectorials; les regions i les administracions territorials desenvolupen
 i	promouen	les	associacions	adequades	amb	els	sectors	econòmics	i	altres	
 representants del món econòmic.

 Això	serà	la	base	que	permetrà	la	incorporació	de	les	experiències	de	mobilitat	en	
 la	trajectòria	formativa	d’un	nombre	més	gran	de	persones	en	formació	professional	
 inicial.
IV. La funció de les regions i les autoritats territorials en
l’organització de les accions de mobilitat
2.	 És	convenient	disposar	d’un/a	interlocutor/a	fiable	i	objectiu	que	faciliti	el	coneixement	
  i	la	informació	precisa	a	l’hora	d’organitzar	accions	de	mobilitat.	Les	regions	i	autoritats	
  territorials són un interlocutor privilegiat per proporcionar informació legal i operativa.

3.	 Les	regions	i	autoritats	territorials	poden	identificar	punts	de	referència	organitzats	en	
  xarxa	com	a	interfície	entre	l’àmbit	regional	i	interregional.	Aquesta	xarxa	ha	d’actuar	
  com	a	enllaç	entre	centres	de	formació	i/o	empreses	que	potencialment	desitgin	
  establir	associacions	per	al	desenvolupament	d’accions	concretes	de	mobilitat	entre	
  els territoris respectius.

4.	 Malgrat	que	la	barrera	lingüística	és	més	una	percepció	subjectiva	que	real,	les	regions	
  i	autoritats	territorials	vetllaran	perquè	la	formació	lingüística	i	cultural	de	les	persones	
  en	formació	professional	inicial	participants	en	projectes	de	mobilitat	sigui	l’adequada.

5. Les regions i autoritats territorials, en la mesura de les seves possibilitats, contribuiran
  de	forma	eficaç	en	la	promoció	i	organització	d’accions	de	mobilitat	formativa	des	
  d’una	triple	vessant:

  a.	en	el	marc	de	la	UE,	amb	les	mesures	esmentades	en	el	paràgraf	III.1.d,	amb	la	
  participació	en	els	programes	comunitaris	i	altres	activitats	en	les	línies	de	cooperació	
  transnacional,	i	amb	la	col·laboració	amb	organitzacions	sectorials	i	empresarials;

  b.	en	l’àmbit	estatal,	contribuint	a	les	accions	dels	estats	membres	per	a	la	promoció	
  i desenvolupament de la mobilitat formativa de les persones en formació professional
  inicial;

  c.	en	l’àmbit	geogràfic	del	seu	territori	d’actuació,	amb	mesures	de	caràcter	jurídic,	
  econòmic	i	tècnic,	destinades	a	la	difusió,	orientació,	sensibilització	i	acompanyament	
  dels	projectes	de	mobilitat	formativa,	per	tal	de	contribuir	a	la	creació	d’una	cultura	de	
  la	mobilitat	en	l’àmbit	de	la	formació	professional	inicial.


V. La certificació de les experiències de mobilitat formativa
6.	 El	reconeixement	de	la	formació	adquirida	en	el	marc	d’una	mobilitat	formativa	ha	de	
  ser	un	aspecte	essencial	d’aquestes	experiències.

7.	 El	foment	de	la	utilització	i	el	perfeccionament	de	les	eines	desenvolupades	per	la	
  Comissió	Europea	(Europass,	EQF	i	ECVET)	és	un	factor	clau	per	incrementar	l’atractiu	
  de	la	mobilitat	en	diferents	col·lectius	que	segueixen	una	formació	al	llarg	de	tota	la	
  vida,	tot	contribuint	a	l’extensió	i	consolidació	de	l’espai	europeu	de	formació.

8. En el marc de les seves competències, les regions i autoritats territorials poden
  disposar	de	capacitat	d’intervenció	a	l’hora	de	facilitar	el	reconeixement	de	la	formació	
  adquirida	durant	la	mobilitat.	Les	regions	i	autoritats	territorials	són	conscients	dels	
  beneficis	de	la	mobilitat	formativa	sobre	les	persones,	empreses,	centres	i	sistema	de	
  formació	professional	inicial,	i	han	de	contribuir	eficaçment	a	la	utilització	generalitzada	
  dels instruments comunitaris establerts.

More Related Content

Viewers also liked

Bien Démarrer avec le Responsive Web Design
Bien Démarrer avec le Responsive Web DesignBien Démarrer avec le Responsive Web Design
Bien Démarrer avec le Responsive Web DesignGreg Hoin
 
MUNDO BODYLITEX
MUNDO BODYLITEXMUNDO BODYLITEX
MUNDO BODYLITEXJORGE GAMA
 
Expo 1 - El medio ambiente (Marcos, Raúl, Pablo)
Expo 1 - El medio ambiente (Marcos, Raúl, Pablo)Expo 1 - El medio ambiente (Marcos, Raúl, Pablo)
Expo 1 - El medio ambiente (Marcos, Raúl, Pablo)Javier
 
Création de ressources éducatives libres
Création de ressources éducatives libresCréation de ressources éducatives libres
Création de ressources éducatives libresMargarida Romero
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1capohanka
 
Typologie Lieux Accès Publics à Internet et au multimédia
Typologie Lieux Accès Publics à Internet et au multimédiaTypologie Lieux Accès Publics à Internet et au multimédia
Typologie Lieux Accès Publics à Internet et au multimédiaPhilippe Cazeneuve
 
Table ronde: Information géographique et THD - Centre Régional Auvergnat de l...
Table ronde: Information géographique et THD - Centre Régional Auvergnat de l...Table ronde: Information géographique et THD - Centre Régional Auvergnat de l...
Table ronde: Information géographique et THD - Centre Régional Auvergnat de l...teleparc
 
4 4 Applications Marque
4 4 Applications Marque4 4 Applications Marque
4 4 Applications Marquevalais
 
La Vie Simple Et Remarquable 1
La Vie Simple Et Remarquable 1La Vie Simple Et Remarquable 1
La Vie Simple Et Remarquable 1guestb015d3
 
Que pequeños somos
Que pequeños somosQue pequeños somos
Que pequeños somosJORGE GAMA
 
Online Fundraising Workshop Presentation_Natalie Russell
Online Fundraising Workshop Presentation_Natalie RussellOnline Fundraising Workshop Presentation_Natalie Russell
Online Fundraising Workshop Presentation_Natalie RussellGlobalGiving
 

Viewers also liked (20)

French Y10achetervetements All
French Y10achetervetements AllFrench Y10achetervetements All
French Y10achetervetements All
 
Widgets
WidgetsWidgets
Widgets
 
Decret d'autonomia dels centres educatius.pdf
Decret d'autonomia dels centres educatius.pdfDecret d'autonomia dels centres educatius.pdf
Decret d'autonomia dels centres educatius.pdf
 
Les sacs
Les sacsLes sacs
Les sacs
 
Rescatate
RescatateRescatate
Rescatate
 
Bien Démarrer avec le Responsive Web Design
Bien Démarrer avec le Responsive Web DesignBien Démarrer avec le Responsive Web Design
Bien Démarrer avec le Responsive Web Design
 
MUNDO BODYLITEX
MUNDO BODYLITEXMUNDO BODYLITEX
MUNDO BODYLITEX
 
Expo 1 - El medio ambiente (Marcos, Raúl, Pablo)
Expo 1 - El medio ambiente (Marcos, Raúl, Pablo)Expo 1 - El medio ambiente (Marcos, Raúl, Pablo)
Expo 1 - El medio ambiente (Marcos, Raúl, Pablo)
 
Création de ressources éducatives libres
Création de ressources éducatives libresCréation de ressources éducatives libres
Création de ressources éducatives libres
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Typologie Lieux Accès Publics à Internet et au multimédia
Typologie Lieux Accès Publics à Internet et au multimédiaTypologie Lieux Accès Publics à Internet et au multimédia
Typologie Lieux Accès Publics à Internet et au multimédia
 
Table ronde: Information géographique et THD - Centre Régional Auvergnat de l...
Table ronde: Information géographique et THD - Centre Régional Auvergnat de l...Table ronde: Information géographique et THD - Centre Régional Auvergnat de l...
Table ronde: Information géographique et THD - Centre Régional Auvergnat de l...
 
4 4 Applications Marque
4 4 Applications Marque4 4 Applications Marque
4 4 Applications Marque
 
Reinventar la Venta
Reinventar la VentaReinventar la Venta
Reinventar la Venta
 
La Vie Simple Et Remarquable 1
La Vie Simple Et Remarquable 1La Vie Simple Et Remarquable 1
La Vie Simple Et Remarquable 1
 
LA GESTIÓN COMPARTIDA
LA GESTIÓN COMPARTIDALA GESTIÓN COMPARTIDA
LA GESTIÓN COMPARTIDA
 
Que pequeños somos
Que pequeños somosQue pequeños somos
Que pequeños somos
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Famosos1
Famosos1Famosos1
Famosos1
 
Online Fundraising Workshop Presentation_Natalie Russell
Online Fundraising Workshop Presentation_Natalie RussellOnline Fundraising Workshop Presentation_Natalie Russell
Online Fundraising Workshop Presentation_Natalie Russell
 

Similar to Declaració de Barcelona

Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...Albert Canigueral
 
Recull de propostes. Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de L...
Recull de propostes. Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de L...Recull de propostes. Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de L...
Recull de propostes. Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de L...Fundació Jaume Bofill
 
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018Albert Castellanos Maduell
 
Informe sobre les Escoles d'Adults a Barcelona
Informe sobre les Escoles d'Adults a BarcelonaInforme sobre les Escoles d'Adults a Barcelona
Informe sobre les Escoles d'Adults a BarcelonaAjuntament de Barcelona
 
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012C C
 
Informe de Balanç del XIII Congrés de Ciutats Educadores
Informe de Balanç del XIII Congrés de Ciutats EducadoresInforme de Balanç del XIII Congrés de Ciutats Educadores
Informe de Balanç del XIII Congrés de Ciutats EducadoresAjuntament de Barcelona
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Ajuntament de Barcelona
 
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...Ajuntament de Barcelona
 
Memòria 2016 del Consorci per a la Normalització Lingüística
Memòria 2016 del Consorci per a la Normalització LingüísticaMemòria 2016 del Consorci per a la Normalització Lingüística
Memòria 2016 del Consorci per a la Normalització LingüísticaAjuntament de Barcelona
 
Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de llei de formació i qua...
Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de llei de formació i qua...Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de llei de formació i qua...
Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de llei de formació i qua...Fundació Jaume Bofill
 
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015Ajuntament de Barcelona
 
Pacte de govern 2015 2019 - l'Olleria
Pacte de govern 2015 2019 - l'OlleriaPacte de govern 2015 2019 - l'Olleria
Pacte de govern 2015 2019 - l'OlleriaJulià Fresneda
 
Informe del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona
Informe del Consell de Coordinació Pedagògica de BarcelonaInforme del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona
Informe del Consell de Coordinació Pedagògica de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 
Presentació Odc (actualitzada 2010)
Presentació Odc (actualitzada 2010)Presentació Odc (actualitzada 2010)
Presentació Odc (actualitzada 2010)Xarxa Òmnia
 
El contagi de l'aprenentatge servei
El contagi de l'aprenentatge serveiEl contagi de l'aprenentatge servei
El contagi de l'aprenentatge serveiRoser Batlle Suñer
 

Similar to Declaració de Barcelona (20)

Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
 
Recull de propostes. Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de L...
Recull de propostes. Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de L...Recull de propostes. Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de L...
Recull de propostes. Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de L...
 
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
 
Informe sobre les Escoles d'Adults a Barcelona
Informe sobre les Escoles d'Adults a BarcelonaInforme sobre les Escoles d'Adults a Barcelona
Informe sobre les Escoles d'Adults a Barcelona
 
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
 
Informe de Balanç del XIII Congrés de Ciutats Educadores
Informe de Balanç del XIII Congrés de Ciutats EducadoresInforme de Balanç del XIII Congrés de Ciutats Educadores
Informe de Balanç del XIII Congrés de Ciutats Educadores
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
 
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
 
Memòria 2016 del Consorci per a la Normalització Lingüística
Memòria 2016 del Consorci per a la Normalització LingüísticaMemòria 2016 del Consorci per a la Normalització Lingüística
Memòria 2016 del Consorci per a la Normalització Lingüística
 
Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de llei de formació i qua...
Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de llei de formació i qua...Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de llei de formació i qua...
Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de llei de formació i qua...
 
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015
 
Barcelona com a ciutat educadora
Barcelona com a ciutat educadoraBarcelona com a ciutat educadora
Barcelona com a ciutat educadora
 
Pacte de govern 2015 2019 - l'Olleria
Pacte de govern 2015 2019 - l'OlleriaPacte de govern 2015 2019 - l'Olleria
Pacte de govern 2015 2019 - l'Olleria
 
Pla suport associacions (2015-2017)
Pla suport associacions (2015-2017)Pla suport associacions (2015-2017)
Pla suport associacions (2015-2017)
 
Informe del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona
Informe del Consell de Coordinació Pedagògica de BarcelonaInforme del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona
Informe del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona
 
Núm35 del 'PCTnews' amb les novetats octubre-novembre del PCT de Turisme i Oci
Núm35 del 'PCTnews' amb les novetats octubre-novembre del PCT de Turisme i OciNúm35 del 'PCTnews' amb les novetats octubre-novembre del PCT de Turisme i Oci
Núm35 del 'PCTnews' amb les novetats octubre-novembre del PCT de Turisme i Oci
 
Presentació Odc (actualitzada 2010)
Presentació Odc (actualitzada 2010)Presentació Odc (actualitzada 2010)
Presentació Odc (actualitzada 2010)
 
El contagi de l'aprenentatge servei
El contagi de l'aprenentatge serveiEl contagi de l'aprenentatge servei
El contagi de l'aprenentatge servei
 
Q2 - Mapa de la Formació Professional de la RMB
Q2 - Mapa de la Formació Professional de la RMBQ2 - Mapa de la Formació Professional de la RMB
Q2 - Mapa de la Formació Professional de la RMB
 
Les llengües de la immigracio presents a Catalunya
Les llengües de la immigracio presents a CatalunyaLes llengües de la immigracio presents a Catalunya
Les llengües de la immigracio presents a Catalunya
 

More from Educació. Generalitat de Catalunya

Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...Educació. Generalitat de Catalunya
 
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)Educació. Generalitat de Catalunya
 

More from Educació. Generalitat de Catalunya (20)

Informe PISA 2009.pdf
Informe PISA 2009.pdfInforme PISA 2009.pdf
Informe PISA 2009.pdf
 
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdfAgència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
 
Informe Inserció laboral ensenyaments professionals 2010.pdf
Informe Inserció laboral ensenyaments professionals 2010.pdfInforme Inserció laboral ensenyaments professionals 2010.pdf
Informe Inserció laboral ensenyaments professionals 2010.pdf
 
Balanç del Pla d'acció de l'escola inclusiva.pdf
Balanç del Pla d'acció de l'escola inclusiva.pdfBalanç del Pla d'acció de l'escola inclusiva.pdf
Balanç del Pla d'acció de l'escola inclusiva.pdf
 
Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdfEixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
 
Eixos principals del curs 2010-2011
Eixos principals del curs 2010-2011Eixos principals del curs 2010-2011
Eixos principals del curs 2010-2011
 
Dades inici curs 2010-2011.pdf
Dades inici curs 2010-2011.pdfDades inici curs 2010-2011.pdf
Dades inici curs 2010-2011.pdf
 
Increment de places de formació professional.pdf
Increment de places de formació professional.pdfIncrement de places de formació professional.pdf
Increment de places de formació professional.pdf
 
Evolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professionalEvolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professional
 
Evolució dels estudis de formació professional
Evolució dels estudis de formació professionalEvolució dels estudis de formació professional
Evolució dels estudis de formació professional
 
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
 
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitatLes zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
 
Declaración de Barcelona
Declaración de BarcelonaDeclaración de Barcelona
Declaración de Barcelona
 
Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)
 
Programa Salut i Escola
Programa Salut i EscolaPrograma Salut i Escola
Programa Salut i Escola
 
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
 
Model d'informe per al centre.
Model d'informe per al centre.Model d'informe per al centre.
Model d'informe per al centre.
 
Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.
 
Prova de matemàtiques
Prova de matemàtiquesProva de matemàtiques
Prova de matemàtiques
 
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
 

Recently uploaded

sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 

Recently uploaded (7)

sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 

Declaració de Barcelona

 • 1. Declaració de Barcelona sobre la contribució de les regions i autoritats territorials en l’organització i promoció de la mobilitat formativa de les persones en formació professional inicial Les regions i autoritats territorials europees sotasignades, reunides a Barcelona els dies 26 i 27 de maig de 2009 amb ocasió de la Conferència Europea de les Regions per a la Promoció de la Mobilitat Formativa a la Formació Professional Inicial, són conscients de: • la importància de la mobilitat en l’FPI, • les barreres existents per dur a terme aquesta mobilitat, • els esforços duts a terme recentment, encaminats a facilitar la transparència i correspondència de qualificacions professionals, • el paper creixent de les regions i autoritats territorials en l’àmbit de la mobilitat formativa, i tenen també la voluntat de promoure el debat i la participació activa entre aquestes regions i autoritats territorials. Per tant, a proposta de la Generalitat de Catalunya, aproven aquesta Declaració de Barcelona sobre la contribució de les regions i autoritats territorials en l’organització i promoció de la mobilitat formativa de les persones en formació professional inicial. L’objectiu d’aquesta Declaració no és la creació de compromisos legals vinculants entre les regions i autoritats territorials sotasignades.
 • 2. I. Preàmbul D’acord amb les línies estratègiques dels documents 1. Estratègia de Lisboa1 2. Comunicat de Bordeus sobre la cooperació europea reforçada en matèria d’educació i formació professionals2 3. Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, sobre la creació del Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professionals (ECVET)3 que es materialitzen en 4. Programa d’aprenentatge permanent 2007-20134 que alhora es recolza en 5. Carta Europea de Qualitat per a la Mobilitat5 6. Conclusions de l’estudi MoVE-iT: Study on the obstacles to Transnational Mobility faced by apprentices and other young people in Initial Vocational Training and on ways of overcoming them6 II. La importància creixent del paper de les regions i les autoritats territorials Vist també que 7. El procés de descentralització que hi ha hagut a Europa durant els últims trenta anys ha comportat l’assumpció de noves competències per part de les regions i altres autoritats territorials, en diferents graus segons l’estructura constitucional de cada Estat. i que 8. Les autoritats intermèdies (regionals o sectorials) que intervenen entre els centres de formació i els ministeris nacionals competents assoleixen una rellevància fonamental per al desenvolupament i innovació dels dispositius que articulen el sistema regional de formació i educació. 1. Conclusions de la Presidència, Consell Europeu de Lisboa, 23 i 24 de març de 2000 [5256/00 + Add 1 COR 1]. 2. Comunicat dels ministres europeus d’Educació i de Formació Professionals, dels agents socials europeus i de la Comissió Europea, reunits a Bordeus el 26 de novembre de 2008 per revisar les prioritats i les estratègies del procés de Copenhaguen. 3. Votada en sessió plenària del Parlament Europeu el 15 de desembre de 2008 per a la seva adopció formal pel Parlament Europeu i el Consell, sota presidència de la República Txeca durant el primer semestre del 2009. 4. Decisió núm. 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre de 2006, per la qual s’estableix un programa d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge permanent [Diari Oficial L 327/45 de 24.11.2006]. 5. Recomanació (CE) núm. 2006/961/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006 [Diari Oficial L 394 de 30.12.2006]. 6. Informe finançat i preparat per a ús de la Comissió Europea, Direcció General d’Educació i Cultura, amb núm. de contracte 2005-4579/001 PIL-PILOTP.
 • 3. III. La contribució de les regions i de les autoritats territorials al desenvolupament d’accions de mobilitat de les persones en formació professional inicial Declaren 1. Que les regions i les autoritats territorials, independentment de la seva intensitat competencial, es constitueixen en agents essencials en la promoció i desenvolupament de la mobilitat, amb actuacions encaminades a potenciar: a. La visibilitat interna de l’oferta Les regions i autoritats territorials tenen capacitat de donar a conèixer les possibilitats de mobilitat formativa a l’abast dels potencials beneficiaris. b. L’optimització dels recursos Les regions i autoritats territorials, en la mesura de les seves possibilitats, promouran l’ús adequat, eficient i eficaç dels recursos destinats a la mobilitat. c. Les condicions de seguretat i qualitat La Carta Europea de Qualitat per a la Mobilitat constitueix el marc europeu que permet l’establiment i la continuïtat de les condicions necessàries perquè els centres de formació i les persones en formació professional inicial puguin participar en accions de mobilitat, en condicions de seguretat i qualitat comparables a les que es troben en vigor en els seus sistemes formatius d’origen. d. El marc de transparència externa El principi de proximitat permet que les regions i les autoritats territorials, organitzades en xarxes de cooperació o mitjançant la subscripció d’acords bilaterals, siguin una referència essencial per garantir el coneixement i la confiança mútua entre els diferents organitzadors i participants de les accions de mobilitat. e. La funció intermediadora Les regions i les administracions territorials acompleixen, en la formació professional, la mateixa funció d’interrelació entre centres de formació que desenvolupen les universitats per facilitar la mobilitat dels seus estudiants. f. El treball conjunt amb el món econòmic Per tal que sigui profitosa, la mobilitat és organitzada en cooperació amb els actors econòmics sectorials; les regions i les administracions territorials desenvolupen i promouen les associacions adequades amb els sectors econòmics i altres representants del món econòmic. Això serà la base que permetrà la incorporació de les experiències de mobilitat en la trajectòria formativa d’un nombre més gran de persones en formació professional inicial.
 • 4. IV. La funció de les regions i les autoritats territorials en l’organització de les accions de mobilitat 2. És convenient disposar d’un/a interlocutor/a fiable i objectiu que faciliti el coneixement i la informació precisa a l’hora d’organitzar accions de mobilitat. Les regions i autoritats territorials són un interlocutor privilegiat per proporcionar informació legal i operativa. 3. Les regions i autoritats territorials poden identificar punts de referència organitzats en xarxa com a interfície entre l’àmbit regional i interregional. Aquesta xarxa ha d’actuar com a enllaç entre centres de formació i/o empreses que potencialment desitgin establir associacions per al desenvolupament d’accions concretes de mobilitat entre els territoris respectius. 4. Malgrat que la barrera lingüística és més una percepció subjectiva que real, les regions i autoritats territorials vetllaran perquè la formació lingüística i cultural de les persones en formació professional inicial participants en projectes de mobilitat sigui l’adequada. 5. Les regions i autoritats territorials, en la mesura de les seves possibilitats, contribuiran de forma eficaç en la promoció i organització d’accions de mobilitat formativa des d’una triple vessant: a. en el marc de la UE, amb les mesures esmentades en el paràgraf III.1.d, amb la participació en els programes comunitaris i altres activitats en les línies de cooperació transnacional, i amb la col·laboració amb organitzacions sectorials i empresarials; b. en l’àmbit estatal, contribuint a les accions dels estats membres per a la promoció i desenvolupament de la mobilitat formativa de les persones en formació professional inicial; c. en l’àmbit geogràfic del seu territori d’actuació, amb mesures de caràcter jurídic, econòmic i tècnic, destinades a la difusió, orientació, sensibilització i acompanyament dels projectes de mobilitat formativa, per tal de contribuir a la creació d’una cultura de la mobilitat en l’àmbit de la formació professional inicial. V. La certificació de les experiències de mobilitat formativa 6. El reconeixement de la formació adquirida en el marc d’una mobilitat formativa ha de ser un aspecte essencial d’aquestes experiències. 7. El foment de la utilització i el perfeccionament de les eines desenvolupades per la Comissió Europea (Europass, EQF i ECVET) és un factor clau per incrementar l’atractiu de la mobilitat en diferents col·lectius que segueixen una formació al llarg de tota la vida, tot contribuint a l’extensió i consolidació de l’espai europeu de formació. 8. En el marc de les seves competències, les regions i autoritats territorials poden disposar de capacitat d’intervenció a l’hora de facilitar el reconeixement de la formació adquirida durant la mobilitat. Les regions i autoritats territorials són conscients dels beneficis de la mobilitat formativa sobre les persones, empreses, centres i sistema de formació professional inicial, i han de contribuir eficaçment a la utilització generalitzada dels instruments comunitaris establerts.