SlideShare a Scribd company logo
EIXOS
 PRINCIPALS
CURS 2010-2011
         1
LES NOVETATS

• Avançament del calendari escolar amb una
 setmana de vacances el segon trimestre

• Entrada en vigor del decret d’autonomia

• EduCAT1x1: prop de 100.000 alumnes de 616
 centres participen en el projecte

• Prova d’avaluació general externa a 4t d’ESO
                         2
AVANÇAMENT DEL CALENDARI ESCOLAR


• El curs comença el 7 de setembre: una setmana abans

• Elecció d’una setmana de vacances el segon trimestre

• Cada SSTT elegeix la setmana de vacances

• 1-29 octubre: termini que les AMPA i Ajuntaments tenen per
 demanar ajuts per a l’organització d’activitats extraescolars:
 800.000€ (ampliables si la demanda ho exigeix)
                                  3
DECRET D’AUTONOMIA

• Els centres podran definir el seu projecte educatiu

• El projecte educatiu permetrà fixar objectius per assolir d’acord amb
 la realitat de l’entorn al qual presta el servei públic

• El projecte educatiu permetrà definir places docents específiques (a
 elegir per concurs específic)

• Experiència de 4 anys dels plans d’autonomia de centre aplicat com
 a embrió del decret en 645 escoles i instituts

• Els centres redactaran la carta de compromís educatiu amb les
 famílies                                   4
eduCAT1X1

• 616 centres del servei d’educació de Catalunya participen en el
 projecte

• 557 han fet ja la compra de llicències digitals

• 98.813 alumnes aniran a classe aquest curs amb ordinador portàtil i
 sense llibre de text convencional

• Entra en funcionament la plataforma Àtria que permet la
 visualització i adquisició de materials curriculars digitals
                                  5
PROVA AVALUACIÓ 4t ESO

• El mes d’abril tots els estudiants de 4t ESO faran una prova
 d’avaluació de competències

• La prova serà com la de 6è de primària que va entrar en vigor fa
 dos cursos

• Els resultats de la prova no seran vinculants per obtenir el graduat

• Permetrà guiar l’alumnat i la família en l’elecció dels camins a
 prendre un cop finalitzada la ESO
                                     6
LLEI D’EDUCACIÓ DE
CATALUNYA: MODERNITZACIÓ           7
Projecte eduCAT 1X1


     Centres inscrits              Alumnat inscrit

        616                    98.813Obres de connectivitat en aules curs       Professorat format
      2009-2010
        3.390                   14.000Inversió del departament en ordinadors  Inversió del departament en llicències
                            digitals
       14.821.950                 2.964.390

               TOTAL    17.786.340
                                         8
ZONES EDUCATIVES
  Servei Territorial  Zones educatives      Zones educatives     Zones educatives 2010-2011
              2008-2009         2009-2010        (creades al setembre)*

  Baix Llobregat   El Prat de Llobregat    Cornellà de Llobregat

 Barcelona comarques   Vilanova i la Geltrú  L’Hospitalet de Llobregat
            Sant Adrià del Besòs  Santa Coloma de Gramenet
                            Badalona

    Girona        Ripollès                       Baix Empordà
              La Garrotxa
    Lleida         Lleida
 Maresme – Vallès      Mataró         Baix Maresme        Vallès Oriental Nord
   Oriental        Granollers
   Tarragona        Reus                          Priorat
                                          Baix Penedès
                                           Tarragonès
  Terres de l’Ebre    Ribera d’Ebre
               Terra Alta
 Catalunya Central                                  Anoia
                                            Bages
                                            Osona
 Vallès Occidental   Sant Cugat del Vallès      Terrassa       Vallès Occidental-Sabadell

    TOTAL                          27

S’han signat convenis de coresponsabilitat amb 16 ajuntaments
                                            * Pendent de publicació al DOGC
                                                       9
AVALUACIÓ
  Avaluació sisè de primària
       2008-2009. Competències en  2009-2010. Competències en    2010-2011. Competències en
          català, castellà i   català, castellà, matemàtiques  català, castellà, matemàtiques i
           matemàtiques           i anglès             anglès
 Alumnes        66.308            66.851              68.898
 Centres        2.083             2.116               2.889
Professorat       2.510             2.589                 ----
  Introducció avaluació 4rt. ESO curs 2010-2011
                             Competències en català, castellà,
                               matemàtiques i anglès

            Alumnes                     64.072

            Centres                     1.164


 Introducció notes qualitatives a primària i quantitatives a secundària

                                                   10
PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES

                             1.345                       1.045


                  785           521


     307
   2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011

                 Centres


                                  11
PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES

                             468.595


                      372.300                261.109          164.232

    85.598
  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011

               Alumnes


                                  12
PLA D’IMPULS A LES TERCERES LLENGÜES

                                    11.367        11.704

                          9.969               7.834

    6.325
  2006-2007     2007-2008       2008-2009       2009-2010      2010-2011
   Docents que tenen acreditat un nivell de tercera llengua per impartir la classe en llengua estrangera
                                                       13
PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES


 Previsió curs 2010-2011

                                           6.779    7.208
                                     6.385

                  2010-2011        5.038
                                                  4.496
 Cursos específics per a docents   4.496
                                       3.905    3.635
 especialistes en llengua anglesa        2.750
                                 2.434
                           2.221
 Cursos d’anglès per als docents   7.208                        2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

                             Cursos anglès   Cursos específics
                                                     14
PLA D’AUTONOMIA DE CENTRES


Previsió curs 2010-2011

                                636    645
         2010-2011
                     449    461
  Centres           372
 participants   645
               2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
                                       15
FORMACIÓ PROFESSIONAL
          16
ENSENYAMENTS PROFESSIONALITZADORS
  Implantació de nous cicles formatius
    Nivell   2006- 2007  2007- 2008  2008 - 2009  2009- 2010  2010-2011  Total

Cicles Formatius    -      -      2      13      4     19
de Grau Mitjà
Cicles Formatius    -      -      1      11      6     18
de Grau Superior
Cicles Formatius    2      1      1       1      1     6
de Grau Mitjà a
distància
Cicles Formatius    2      3      2       -      -    7
de Grau Superior
a distància
Total         4      4      6      25      11    50
                                              17
ENSENYAMENTS PROFESSIONALITZADORS
Programa Qualifica’t
 Previsió curs 2010-2011

         2010-2011
                          2006-    2007-   2008-   2009-
                          2007*    2008*   2009*   2010
 Nº programes   130    Nº programes      -      -     -      54

 Nº centres    110    Nº centres       -      -     -      90

 Beneficiats   8.000   Beneficiats       -      -     -    5.291


 Professorat   900    Professorat       -      -     -    160


               *El programa s’ha posat en funcionament el curs 2009-2010
                                               18
ENSENYAMENTS PROFESSIONALITZADORS
  Convenis de Formació Professional

Previsió curs 2010-2011

             2010-2011             2006-   2007-   2008-  2009-  Total
                               2007    2008   2009   2010
Convenis signats       40
                   Convenis signats    125    33    34    43    235

Alumnes           1.200
                   Alumnes        3.750    990   1.000  1.290  7.030

Centres           88


Empreses on s’han dut a   290
terme les pràctiques


                    * Aquests conceptes no es poden sumar perquè són dades acumulades
                                                   19
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
           Distribució de l’alumnat per ensenyaments


  Previsió curs 2010-2011
                                                              75.540
                         2010-2011                  69.410    71.943

Ensenyaments inicials               33.579            60.322

Formació instrumental               11.184
Graduat en ESO                   8.310      37.276
Preparació proves cicles formatius         11.584

Preparació accés a la universitat          3.135

Competències per a la societat de la informació   7.749

Total                       75.540

                                 2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011

                               •Les dades del curs 2006-2007 només contemplen els centres i les aules
                                de titularitat del Departament


                                                                20
ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES


  Previsió curs 2010-2011

                                             51.900
                                     47.796
          2010-2011                45.770
                      43.328
                 40.363
Alumnat       51.900

Professorat     695

Noves EOI’s
            -

                   618      659      693      693      695

                2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

                           Alumnat    Professorat
                                                 21
EQUITAT I COHESIÓ
          22
BEQUES I AJUTS


       Ajuts curs 2010-2011                Import

        Convocatòria única             51,8 milions d’euros


Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material  11,63 milions d’euros
    didàctic complementari i informàtic


   Ajuts de menjador i transport escolar        117 milions d’euros


           TOTAL               180,430 milions d’euros
                                          23
BEQUES I AJUTS
Ajuts de menjador  2006-2007   2007-2008  2008-2009  2009-2010    Total
                              provisional
Import adjudicat  20.736.684  23.500.512  29.358.961  40.323.644  113.919.801
           euros     euros     euros    euros     euros
  Alumnes      42.009    49.401    57.553    73.870      -  Ajuts de     2006-2007   2007-2008  2008-2009  2009-2010    Total
 desplaçament
Import adjudicat  1.883.951   2.218.180  1.717.278  1.921.758   7.741.167
           euros     euros    euros    euros     euros
  Alumnes      5.921     6.334    5.768    5.274      -


Ajuts a l’alumnat  2006-2007   2007-2008  2008-2009  2009-2010    Total
 amb NEE dels
   centres
  concertats
Import adjudicat  3.860.700   4.907.100  6.163.800   7.277.150  22.208.750
           euros     euros    euros     euros    euros
  Alumnes      7.567     9.795    12.432    14.657     --
                                            24
BEQUES I AJUTS

 Ajuts per a    2006-2007    2007-2008  2008-2009     2009-2010   Total
llibres de text
  Import      8.369.480    8.397.013  10.491.051    11.661.428  38.918.972
  adjudicat      euros      euros    euros       euros    euros
  Alumnes       92.994     90.451   107.740      117.732     -


 Programa de     2006-2007    2007-2008  2008-2009     2009-2010   Total
reutilització de
  llibres
  Import      3.634.188    4.331.125  6.753.660     8.088.350  22.807.323
 adjudicat      euros      euros    euros       euros    euros
  Alumnes      201.627     241.789   279.773      323.534     -


          Beques de bon rendiment       2009-2010
              Inversió          512. 400 euros

             Alumnes               427
                                               25
BEQUES I AJUTS

Acollida matinal  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010    Total
                             provisional
Import adjudicat   962.587   1.499.438  1.839.987  2.111.025   6.413.037
           euros    euros    euros    euros     euros
  Alumnes      21.892    27.837   34.092    33.701     -
 Escoles obertes  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010   Total
 Import adjudicat   43.750    321.653   656.359   845.205   1.866.967
           euros     euros    euros    euros    euros
  Alumnes      4.753    35.021   39.982    56.563     -
                                          26
BEQUES I AJUTS

 Ajuts per a 0-3 anys     2006-2007      2007-2008       2008-2009     2009-2010        Total
 amb necessitats                                      provisional
 socioeconòmiques
  Import adjudicat      1.778.760      3.938.441       5.018.919     7.181.962       17.918.082
                 euros        euros         euros       euros         euros
    Alumnes          2.621        4.055         5.470       6.202          -
    Activitats extraescolars*     2007-2008     2008-2009      2009-2010         Total
      Import adjudicat        2.939.350      2.456.800     2.872.200       8.268.350
                      euros        euros       euros         euros
        Alumnes          59.010        51.951       65.491          -* Aquest tipus d’ajuts només existeixen des del curs 2007-2008
                                                                27
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
 Aules d’acollida
 2006-2007           2007-2008            2008-2009          2009-2010        2010-2011
                                                           provisional
   1.081             1.166              1.232            1.181          1.010


 Espais de benvinguda educativa

     Municipi              Vic           Reus          Cornellà          Total
   Usuaris atesos             225            236            61            522
   Escolaritzats en         112 (55%)         144 (67%)          45 (92%)        301 (64%)
   centres públics
   Escolarització en          90 (45%)         72 (33%)          4 (8%)         166 (36%)
  centres concertats
• La resta d’usuaris o bé romanen a l’EBE, o bé han retornat als països d’origen o s’han incorporat a programes d’inserció laboral
                                                                   28
PLANS EDUCATIUS D’ENTORN

Previsió curs 2010-2011


         Any           2011
   Plans Educatius d’Entorn        95
       Municipis           80    Any        2006  2007  2008   2009  2010
 Plans Educatius    68   95  95    95   95
   d’Entorn
   Municipis      53   80  80    80   80
                                29
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

    Immersió lingüística


     Previsió curs 2010-2011                                       42.000                     2009-2010
                                                   22.750
                                      19.750
  Centres participants            168
                                           16.500

  Professorat format            6.070

 Alumnes dels centres           42.000

                                     2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Les dades de professorat no es poden sumar perquè són dades acumulades             Alumnat
                                                          30
ESCOLA INCLUSIVA


 Previsió curs 2010-2011
                   54%      54%   56%      58%     59%

           2010-2011   46%     46%     44%
                                     42%      41%
Alumnes en centres   41%
d’educació especial

Alumnes en centres   59%
  ordinaris
                  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

                 Alumnes centres educació especial  Alumnes centres ordinaris                                                 31
SUPORT AL PROFESSORAT
          32
CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS


     Previsió 2011
                                                   29.641
                                                 26.261
       COSSOS        2011
                                            22.271
Mestres               ---                   19.841

Professors (ESO i Batxillerat)   2.800

Professors (FP)           250               13.101

Prof. Tècnics d’FP         220
Professors EOI            60            6.856   6.740
                          6.245                        3.380
Prof. D’arts plàstiques i disseny  50                            3.990
                      3.680
                          2.565              2.430
Mestres taller d’arts plàstiques   ---

Total                3.380  2005    2006    2007    2008   2009   2010   2011

                              Convocatòria anual  Places acumulades
                                                        33
FORMACIÓ PROFESSORAT
Formació inicial
Nous graus de magisteri
Màster de secundària en substitució del CAP


Formació permanent
                           80.431      84.141    80.946      81.000
                   71.134
 Previsió curs 2010-2011


             2010-2011
   Docents       81.000

 Activitats formació   9.000       7.745       8.291     8.970      9.982      9.000


                   2006-2007   2007-2008     2008-2009  2009-2010    2010-2011


                            Docents     Activitats de formació


                                                        34

More Related Content

Viewers also liked

Que Cest Beau
Que Cest BeauQue Cest Beau
Que Cest Beau
Merry C
 
rions un peu
rions un peurions un peu
rions un peu
ciffer louis
 
1- Centre Régional d’Information GEOSpatiale Midi Pyrénées Bilan 2009 – 201...
1- Centre Régional d’Information GEOSpatiale Midi Pyrénées Bilan 2009 – 201...1- Centre Régional d’Information GEOSpatiale Midi Pyrénées Bilan 2009 – 201...
1- Centre Régional d’Information GEOSpatiale Midi Pyrénées Bilan 2009 – 201...
teleparc
 
pourquoi il est merveilleux d'être un homme
pourquoi il est merveilleux d'être un hommepourquoi il est merveilleux d'être un homme
pourquoi il est merveilleux d'être un homme
ciffer louis
 
segokai
segokaisegokai
segokai
ciffer louis
 
Actas informatica
Actas informaticaActas informatica
Actas informatica
Deyanira Posada Gaviria
 
Une royaute ephemere le sultanat des tolba de qarawiyine (fes)
Une royaute ephemere le sultanat des tolba de qarawiyine (fes)Une royaute ephemere le sultanat des tolba de qarawiyine (fes)
Une royaute ephemere le sultanat des tolba de qarawiyine (fes)
Souad Azizi
 
Cheminement 2011 last-son
Cheminement 2011 last-sonCheminement 2011 last-son
Cheminement 2011 last-son
Paul Savard
 
Las Matematicas
Las MatematicasLas Matematicas
Las Matematicas
guest1c17f6aa
 
El nucli cel·lular
El nucli cel·lularEl nucli cel·lular
El nucli cel·lular
Javier
 
A A Bailey - Psicología Esotérica II
A A Bailey - Psicología Esotérica IIA A Bailey - Psicología Esotérica II
A A Bailey - Psicología Esotérica II
N. N.
 
Demo Pour Le Site V2
Demo Pour Le Site V2Demo Pour Le Site V2
Demo Pour Le Site V2
yaellet
 
VERDADEROS DELFINES EN LAS VENTAS
VERDADEROS DELFINES EN LAS VENTASVERDADEROS DELFINES EN LAS VENTAS
VERDADEROS DELFINES EN LAS VENTAS
JORGE GAMA
 
Presentacion objetos virtuales
Presentacion objetos virtualesPresentacion objetos virtuales
Presentacion objetos virtuales
Deyanira Posada Gaviria
 
Proyectoslideshareflandes
ProyectoslideshareflandesProyectoslideshareflandes
Proyectoslideshareflandes
902020003
 
La beaute-du-passe-simple-sp782
La beaute-du-passe-simple-sp782La beaute-du-passe-simple-sp782
La beaute-du-passe-simple-sp782
ciffer louis
 
Rossssssssssssssss Diapo
Rossssssssssssssss DiapoRossssssssssssssss Diapo
Rossssssssssssssss Diapo
rosmi
 
Bouteilles peintesinterieur
Bouteilles peintesinterieurBouteilles peintesinterieur
Bouteilles peintesinterieur
ciffer louis
 
La réforme DT-DICT: Quel impact pour les collectivités? Jean-Odon CENAC, OGE
La réforme DT-DICT: Quel impact pour les collectivités? Jean-Odon CENAC, OGELa réforme DT-DICT: Quel impact pour les collectivités? Jean-Odon CENAC, OGE
La réforme DT-DICT: Quel impact pour les collectivités? Jean-Odon CENAC, OGE
teleparc
 

Viewers also liked (20)

Que Cest Beau
Que Cest BeauQue Cest Beau
Que Cest Beau
 
rions un peu
rions un peurions un peu
rions un peu
 
1- Centre Régional d’Information GEOSpatiale Midi Pyrénées Bilan 2009 – 201...
1- Centre Régional d’Information GEOSpatiale Midi Pyrénées Bilan 2009 – 201...1- Centre Régional d’Information GEOSpatiale Midi Pyrénées Bilan 2009 – 201...
1- Centre Régional d’Information GEOSpatiale Midi Pyrénées Bilan 2009 – 201...
 
pourquoi il est merveilleux d'être un homme
pourquoi il est merveilleux d'être un hommepourquoi il est merveilleux d'être un homme
pourquoi il est merveilleux d'être un homme
 
segokai
segokaisegokai
segokai
 
Actas informatica
Actas informaticaActas informatica
Actas informatica
 
Recyclage
RecyclageRecyclage
Recyclage
 
Une royaute ephemere le sultanat des tolba de qarawiyine (fes)
Une royaute ephemere le sultanat des tolba de qarawiyine (fes)Une royaute ephemere le sultanat des tolba de qarawiyine (fes)
Une royaute ephemere le sultanat des tolba de qarawiyine (fes)
 
Cheminement 2011 last-son
Cheminement 2011 last-sonCheminement 2011 last-son
Cheminement 2011 last-son
 
Las Matematicas
Las MatematicasLas Matematicas
Las Matematicas
 
El nucli cel·lular
El nucli cel·lularEl nucli cel·lular
El nucli cel·lular
 
A A Bailey - Psicología Esotérica II
A A Bailey - Psicología Esotérica IIA A Bailey - Psicología Esotérica II
A A Bailey - Psicología Esotérica II
 
Demo Pour Le Site V2
Demo Pour Le Site V2Demo Pour Le Site V2
Demo Pour Le Site V2
 
VERDADEROS DELFINES EN LAS VENTAS
VERDADEROS DELFINES EN LAS VENTASVERDADEROS DELFINES EN LAS VENTAS
VERDADEROS DELFINES EN LAS VENTAS
 
Presentacion objetos virtuales
Presentacion objetos virtualesPresentacion objetos virtuales
Presentacion objetos virtuales
 
Proyectoslideshareflandes
ProyectoslideshareflandesProyectoslideshareflandes
Proyectoslideshareflandes
 
La beaute-du-passe-simple-sp782
La beaute-du-passe-simple-sp782La beaute-du-passe-simple-sp782
La beaute-du-passe-simple-sp782
 
Rossssssssssssssss Diapo
Rossssssssssssssss DiapoRossssssssssssssss Diapo
Rossssssssssssssss Diapo
 
Bouteilles peintesinterieur
Bouteilles peintesinterieurBouteilles peintesinterieur
Bouteilles peintesinterieur
 
La réforme DT-DICT: Quel impact pour les collectivités? Jean-Odon CENAC, OGE
La réforme DT-DICT: Quel impact pour les collectivités? Jean-Odon CENAC, OGELa réforme DT-DICT: Quel impact pour les collectivités? Jean-Odon CENAC, OGE
La réforme DT-DICT: Quel impact pour les collectivités? Jean-Odon CENAC, OGE
 

Similar to Eixos principals del curs 2010-2011

Pi Ssee Definitiu 18 11 08
Pi Ssee Definitiu 18 11 08Pi Ssee Definitiu 18 11 08
Pi Ssee Definitiu 18 11 08
Arnau Cerdà
 
Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12
Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12
Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12
INS de Sentmenat
 
Educacio_inclusiva_3
Educacio_inclusiva_3Educacio_inclusiva_3
Educacio_inclusiva_3
Mari Nuñez
 
Xarxa bib xerrada màster 2012 2013
Xarxa bib xerrada màster 2012 2013Xarxa bib xerrada màster 2012 2013
Xarxa bib xerrada màster 2012 2013
eisandac
 
Presentació de l'institut
Presentació de l'institutPresentació de l'institut
Presentació de l'institut
Escola
 
EIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEB
EIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEBEIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEB
EIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEB
COBDC
 
PISA Catalunya 2009
PISA Catalunya 2009PISA Catalunya 2009
PISA Catalunya 2009
Jordi Jubany
 
Distribució
DistribucióDistribució
Distribució
mariona09
 
El Treball De Recerca En El Batxillerat. Curs 2009 10.Pdf
El Treball De Recerca En El Batxillerat. Curs 2009 10.PdfEl Treball De Recerca En El Batxillerat. Curs 2009 10.Pdf
El Treball De Recerca En El Batxillerat. Curs 2009 10.Pdf
Caterina Ferreres Català
 
Les Curses per Muntanya als Instituts de les Terres de l'Ebre. Projecte Nacio...
Les Curses per Muntanya als Instituts de les Terres de l'Ebre. Projecte Nacio...Les Curses per Muntanya als Instituts de les Terres de l'Ebre. Projecte Nacio...
Les Curses per Muntanya als Instituts de les Terres de l'Ebre. Projecte Nacio...
Florencisales
 
Unitats de programació montmeló 14.12.11
Unitats de programació montmeló 14.12.11Unitats de programació montmeló 14.12.11
Unitats de programació montmeló 14.12.11
crpvoll
 
Projecte EduCAT1x1. Seguiment i evolució
Projecte EduCAT1x1. Seguiment i evolucióProjecte EduCAT1x1. Seguiment i evolució
Projecte EduCAT1x1. Seguiment i evolució
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Bases Llei Catalana Educació
Bases Llei Catalana EducacióBases Llei Catalana Educació
Bases Llei Catalana Educació
jortiz15
 
Presentació permsea setembre 2011
Presentació permsea setembre 2011Presentació permsea setembre 2011
Presentació permsea setembre 2011
Laura Civantos
 

Similar to Eixos principals del curs 2010-2011 (17)

Pi Ssee Definitiu 18 11 08
Pi Ssee Definitiu 18 11 08Pi Ssee Definitiu 18 11 08
Pi Ssee Definitiu 18 11 08
 
Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12
Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12
Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12
 
Educacio_inclusiva_3
Educacio_inclusiva_3Educacio_inclusiva_3
Educacio_inclusiva_3
 
Xarxa bib xerrada màster 2012 2013
Xarxa bib xerrada màster 2012 2013Xarxa bib xerrada màster 2012 2013
Xarxa bib xerrada màster 2012 2013
 
Presentació de l'institut
Presentació de l'institutPresentació de l'institut
Presentació de l'institut
 
EIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEB
EIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEBEIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEB
EIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEB
 
Informe PISA 2009.pdf
Informe PISA 2009.pdfInforme PISA 2009.pdf
Informe PISA 2009.pdf
 
PISA Catalunya 2009
PISA Catalunya 2009PISA Catalunya 2009
PISA Catalunya 2009
 
Informe pisa 2009
Informe pisa 2009Informe pisa 2009
Informe pisa 2009
 
Distribució
DistribucióDistribució
Distribució
 
Pla plurilingue 2012
Pla plurilingue 2012Pla plurilingue 2012
Pla plurilingue 2012
 
El Treball De Recerca En El Batxillerat. Curs 2009 10.Pdf
El Treball De Recerca En El Batxillerat. Curs 2009 10.PdfEl Treball De Recerca En El Batxillerat. Curs 2009 10.Pdf
El Treball De Recerca En El Batxillerat. Curs 2009 10.Pdf
 
Les Curses per Muntanya als Instituts de les Terres de l'Ebre. Projecte Nacio...
Les Curses per Muntanya als Instituts de les Terres de l'Ebre. Projecte Nacio...Les Curses per Muntanya als Instituts de les Terres de l'Ebre. Projecte Nacio...
Les Curses per Muntanya als Instituts de les Terres de l'Ebre. Projecte Nacio...
 
Unitats de programació montmeló 14.12.11
Unitats de programació montmeló 14.12.11Unitats de programació montmeló 14.12.11
Unitats de programació montmeló 14.12.11
 
Projecte EduCAT1x1. Seguiment i evolució
Projecte EduCAT1x1. Seguiment i evolucióProjecte EduCAT1x1. Seguiment i evolució
Projecte EduCAT1x1. Seguiment i evolució
 
Bases Llei Catalana Educació
Bases Llei Catalana EducacióBases Llei Catalana Educació
Bases Llei Catalana Educació
 
Presentació permsea setembre 2011
Presentació permsea setembre 2011Presentació permsea setembre 2011
Presentació permsea setembre 2011
 

More from Educació. Generalitat de Catalunya

Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdfEixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Evolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professionalEvolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professional
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitatLes zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Declaració de Barcelona
Declaració de BarcelonaDeclaració de Barcelona
Declaració de Barcelona
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Declaración de Barcelona
Declaración de BarcelonaDeclaración de Barcelona
Declaración de Barcelona
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Programa Salut i Escola
Programa Salut i EscolaPrograma Salut i Escola
Programa Salut i Escola
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Prova de castellà. Avaluació d'educació primà
Prova de castellà. Avaluació d'educació primàProva de castellà. Avaluació d'educació primà
Prova de castellà. Avaluació d'educació primà
Educació. Generalitat de Catalunya
 

More from Educació. Generalitat de Catalunya (20)

Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdfAgència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
 
Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdfEixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
 
Dades inici curs 2010-2011.pdf
Dades inici curs 2010-2011.pdfDades inici curs 2010-2011.pdf
Dades inici curs 2010-2011.pdf
 
Decret d'autonomia dels centres educatius.pdf
Decret d'autonomia dels centres educatius.pdfDecret d'autonomia dels centres educatius.pdf
Decret d'autonomia dels centres educatius.pdf
 
Increment de places de formació professional.pdf
Increment de places de formació professional.pdfIncrement de places de formació professional.pdf
Increment de places de formació professional.pdf
 
Evolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professionalEvolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professional
 
Evolució dels estudis de formació professional
Evolució dels estudis de formació professionalEvolució dels estudis de formació professional
Evolució dels estudis de formació professional
 
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
 
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitatLes zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
 
Declaració de Barcelona
Declaració de BarcelonaDeclaració de Barcelona
Declaració de Barcelona
 
Declaración de Barcelona
Declaración de BarcelonaDeclaración de Barcelona
Declaración de Barcelona
 
Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)
 
Programa Salut i Escola
Programa Salut i EscolaPrograma Salut i Escola
Programa Salut i Escola
 
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)
 
Model d'informe per al centre.
Model d'informe per al centre.Model d'informe per al centre.
Model d'informe per al centre.
 
Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.
 
Prova de matemàtiques
Prova de matemàtiquesProva de matemàtiques
Prova de matemàtiques
 
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
 
Prova d'aranès. Avaluació d'educació primàr
Prova d'aranès. Avaluació d'educació primàrProva d'aranès. Avaluació d'educació primàr
Prova d'aranès. Avaluació d'educació primàr
 
Prova de castellà. Avaluació d'educació primà
Prova de castellà. Avaluació d'educació primàProva de castellà. Avaluació d'educació primà
Prova de castellà. Avaluació d'educació primà
 

Eixos principals del curs 2010-2011

 • 2. LES NOVETATS • Avançament del calendari escolar amb una setmana de vacances el segon trimestre • Entrada en vigor del decret d’autonomia • EduCAT1x1: prop de 100.000 alumnes de 616 centres participen en el projecte • Prova d’avaluació general externa a 4t d’ESO 2
 • 3. AVANÇAMENT DEL CALENDARI ESCOLAR • El curs comença el 7 de setembre: una setmana abans • Elecció d’una setmana de vacances el segon trimestre • Cada SSTT elegeix la setmana de vacances • 1-29 octubre: termini que les AMPA i Ajuntaments tenen per demanar ajuts per a l’organització d’activitats extraescolars: 800.000€ (ampliables si la demanda ho exigeix) 3
 • 4. DECRET D’AUTONOMIA • Els centres podran definir el seu projecte educatiu • El projecte educatiu permetrà fixar objectius per assolir d’acord amb la realitat de l’entorn al qual presta el servei públic • El projecte educatiu permetrà definir places docents específiques (a elegir per concurs específic) • Experiència de 4 anys dels plans d’autonomia de centre aplicat com a embrió del decret en 645 escoles i instituts • Els centres redactaran la carta de compromís educatiu amb les famílies 4
 • 5. eduCAT1X1 • 616 centres del servei d’educació de Catalunya participen en el projecte • 557 han fet ja la compra de llicències digitals • 98.813 alumnes aniran a classe aquest curs amb ordinador portàtil i sense llibre de text convencional • Entra en funcionament la plataforma Àtria que permet la visualització i adquisició de materials curriculars digitals 5
 • 6. PROVA AVALUACIÓ 4t ESO • El mes d’abril tots els estudiants de 4t ESO faran una prova d’avaluació de competències • La prova serà com la de 6è de primària que va entrar en vigor fa dos cursos • Els resultats de la prova no seran vinculants per obtenir el graduat • Permetrà guiar l’alumnat i la família en l’elecció dels camins a prendre un cop finalitzada la ESO 6
 • 8. Projecte eduCAT 1X1 Centres inscrits Alumnat inscrit 616 98.813 Obres de connectivitat en aules curs Professorat format 2009-2010 3.390 14.000 Inversió del departament en ordinadors Inversió del departament en llicències digitals 14.821.950 2.964.390 TOTAL 17.786.340 8
 • 9. ZONES EDUCATIVES Servei Territorial Zones educatives Zones educatives Zones educatives 2010-2011 2008-2009 2009-2010 (creades al setembre)* Baix Llobregat El Prat de Llobregat Cornellà de Llobregat Barcelona comarques Vilanova i la Geltrú L’Hospitalet de Llobregat Sant Adrià del Besòs Santa Coloma de Gramenet Badalona Girona Ripollès Baix Empordà La Garrotxa Lleida Lleida Maresme – Vallès Mataró Baix Maresme Vallès Oriental Nord Oriental Granollers Tarragona Reus Priorat Baix Penedès Tarragonès Terres de l’Ebre Ribera d’Ebre Terra Alta Catalunya Central Anoia Bages Osona Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès Terrassa Vallès Occidental-Sabadell TOTAL 27 S’han signat convenis de coresponsabilitat amb 16 ajuntaments * Pendent de publicació al DOGC 9
 • 10. AVALUACIÓ Avaluació sisè de primària 2008-2009. Competències en 2009-2010. Competències en 2010-2011. Competències en català, castellà i català, castellà, matemàtiques català, castellà, matemàtiques i matemàtiques i anglès anglès Alumnes 66.308 66.851 68.898 Centres 2.083 2.116 2.889 Professorat 2.510 2.589 ---- Introducció avaluació 4rt. ESO curs 2010-2011 Competències en català, castellà, matemàtiques i anglès Alumnes 64.072 Centres 1.164 Introducció notes qualitatives a primària i quantitatives a secundària 10
 • 11. PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES 1.345 1.045 785 521 307 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Centres 11
 • 12. PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES 468.595 372.300 261.109 164.232 85.598 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Alumnes 12
 • 13. PLA D’IMPULS A LES TERCERES LLENGÜES 11.367 11.704 9.969 7.834 6.325 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Docents que tenen acreditat un nivell de tercera llengua per impartir la classe en llengua estrangera 13
 • 14. PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES Previsió curs 2010-2011 6.779 7.208 6.385 2010-2011 5.038 4.496 Cursos específics per a docents 4.496 3.905 3.635 especialistes en llengua anglesa 2.750 2.434 2.221 Cursos d’anglès per als docents 7.208 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Cursos anglès Cursos específics 14
 • 15. PLA D’AUTONOMIA DE CENTRES Previsió curs 2010-2011 636 645 2010-2011 449 461 Centres 372 participants 645 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 15
 • 17. ENSENYAMENTS PROFESSIONALITZADORS Implantació de nous cicles formatius Nivell 2006- 2007 2007- 2008 2008 - 2009 2009- 2010 2010-2011 Total Cicles Formatius - - 2 13 4 19 de Grau Mitjà Cicles Formatius - - 1 11 6 18 de Grau Superior Cicles Formatius 2 1 1 1 1 6 de Grau Mitjà a distància Cicles Formatius 2 3 2 - - 7 de Grau Superior a distància Total 4 4 6 25 11 50 17
 • 18. ENSENYAMENTS PROFESSIONALITZADORS Programa Qualifica’t Previsió curs 2010-2011 2010-2011 2006- 2007- 2008- 2009- 2007* 2008* 2009* 2010 Nº programes 130 Nº programes - - - 54 Nº centres 110 Nº centres - - - 90 Beneficiats 8.000 Beneficiats - - - 5.291 Professorat 900 Professorat - - - 160 *El programa s’ha posat en funcionament el curs 2009-2010 18
 • 19. ENSENYAMENTS PROFESSIONALITZADORS Convenis de Formació Professional Previsió curs 2010-2011 2010-2011 2006- 2007- 2008- 2009- Total 2007 2008 2009 2010 Convenis signats 40 Convenis signats 125 33 34 43 235 Alumnes 1.200 Alumnes 3.750 990 1.000 1.290 7.030 Centres 88 Empreses on s’han dut a 290 terme les pràctiques * Aquests conceptes no es poden sumar perquè són dades acumulades 19
 • 20. FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES Distribució de l’alumnat per ensenyaments Previsió curs 2010-2011 75.540 2010-2011 69.410 71.943 Ensenyaments inicials 33.579 60.322 Formació instrumental 11.184 Graduat en ESO 8.310 37.276 Preparació proves cicles formatius 11.584 Preparació accés a la universitat 3.135 Competències per a la societat de la informació 7.749 Total 75.540 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 •Les dades del curs 2006-2007 només contemplen els centres i les aules de titularitat del Departament 20
 • 21. ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES Previsió curs 2010-2011 51.900 47.796 2010-2011 45.770 43.328 40.363 Alumnat 51.900 Professorat 695 Noves EOI’s - 618 659 693 693 695 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Alumnat Professorat 21
 • 23. BEQUES I AJUTS Ajuts curs 2010-2011 Import Convocatòria única 51,8 milions d’euros Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material 11,63 milions d’euros didàctic complementari i informàtic Ajuts de menjador i transport escolar 117 milions d’euros TOTAL 180,430 milions d’euros 23
 • 24. BEQUES I AJUTS Ajuts de menjador 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total provisional Import adjudicat 20.736.684 23.500.512 29.358.961 40.323.644 113.919.801 euros euros euros euros euros Alumnes 42.009 49.401 57.553 73.870 - Ajuts de 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total desplaçament Import adjudicat 1.883.951 2.218.180 1.717.278 1.921.758 7.741.167 euros euros euros euros euros Alumnes 5.921 6.334 5.768 5.274 - Ajuts a l’alumnat 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total amb NEE dels centres concertats Import adjudicat 3.860.700 4.907.100 6.163.800 7.277.150 22.208.750 euros euros euros euros euros Alumnes 7.567 9.795 12.432 14.657 -- 24
 • 25. BEQUES I AJUTS Ajuts per a 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total llibres de text Import 8.369.480 8.397.013 10.491.051 11.661.428 38.918.972 adjudicat euros euros euros euros euros Alumnes 92.994 90.451 107.740 117.732 - Programa de 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total reutilització de llibres Import 3.634.188 4.331.125 6.753.660 8.088.350 22.807.323 adjudicat euros euros euros euros euros Alumnes 201.627 241.789 279.773 323.534 - Beques de bon rendiment 2009-2010 Inversió 512. 400 euros Alumnes 427 25
 • 26. BEQUES I AJUTS Acollida matinal 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total provisional Import adjudicat 962.587 1.499.438 1.839.987 2.111.025 6.413.037 euros euros euros euros euros Alumnes 21.892 27.837 34.092 33.701 - Escoles obertes 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total Import adjudicat 43.750 321.653 656.359 845.205 1.866.967 euros euros euros euros euros Alumnes 4.753 35.021 39.982 56.563 - 26
 • 27. BEQUES I AJUTS Ajuts per a 0-3 anys 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total amb necessitats provisional socioeconòmiques Import adjudicat 1.778.760 3.938.441 5.018.919 7.181.962 17.918.082 euros euros euros euros euros Alumnes 2.621 4.055 5.470 6.202 - Activitats extraescolars* 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total Import adjudicat 2.939.350 2.456.800 2.872.200 8.268.350 euros euros euros euros Alumnes 59.010 51.951 65.491 - * Aquest tipus d’ajuts només existeixen des del curs 2007-2008 27
 • 28. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Aules d’acollida 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 provisional 1.081 1.166 1.232 1.181 1.010 Espais de benvinguda educativa Municipi Vic Reus Cornellà Total Usuaris atesos 225 236 61 522 Escolaritzats en 112 (55%) 144 (67%) 45 (92%) 301 (64%) centres públics Escolarització en 90 (45%) 72 (33%) 4 (8%) 166 (36%) centres concertats • La resta d’usuaris o bé romanen a l’EBE, o bé han retornat als països d’origen o s’han incorporat a programes d’inserció laboral 28
 • 29. PLANS EDUCATIUS D’ENTORN Previsió curs 2010-2011 Any 2011 Plans Educatius d’Entorn 95 Municipis 80 Any 2006 2007 2008 2009 2010 Plans Educatius 68 95 95 95 95 d’Entorn Municipis 53 80 80 80 80 29
 • 30. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Immersió lingüística Previsió curs 2010-2011 42.000 2009-2010 22.750 19.750 Centres participants 168 16.500 Professorat format 6.070 Alumnes dels centres 42.000 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Les dades de professorat no es poden sumar perquè són dades acumulades Alumnat 30
 • 31. ESCOLA INCLUSIVA Previsió curs 2010-2011 54% 54% 56% 58% 59% 2010-2011 46% 46% 44% 42% 41% Alumnes en centres 41% d’educació especial Alumnes en centres 59% ordinaris 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Alumnes centres educació especial Alumnes centres ordinaris 31
 • 33. CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS Previsió 2011 29.641 26.261 COSSOS 2011 22.271 Mestres --- 19.841 Professors (ESO i Batxillerat) 2.800 Professors (FP) 250 13.101 Prof. Tècnics d’FP 220 Professors EOI 60 6.856 6.740 6.245 3.380 Prof. D’arts plàstiques i disseny 50 3.990 3.680 2.565 2.430 Mestres taller d’arts plàstiques --- Total 3.380 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Convocatòria anual Places acumulades 33
 • 34. FORMACIÓ PROFESSORAT Formació inicial Nous graus de magisteri Màster de secundària en substitució del CAP Formació permanent 80.431 84.141 80.946 81.000 71.134 Previsió curs 2010-2011 2010-2011 Docents 81.000 Activitats formació 9.000 7.745 8.291 8.970 9.982 9.000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Docents Activitats de formació 34