SlideShare a Scribd company logo
1
Semantic Web
2
‫خدا‬ ‫بنام‬
‫شرفی‬ ‫حسین‬ : ‫کننده‬ ‫ارائه‬
‫معنایی‬ ‫وب‬
‫چیست؟‬
3
‫معنایی‬ ‫وب‬Semantic Web
•‫صفحات‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫لینکها‬ ،‫وب‬ ‫آغازین‬ ‫روزهای‬ ‫در‬
.‫دادند‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایتها‬ ‫دیگر‬
•‫میان‬ ‫در‬ ‫موردنظر‬ ‫عبارات‬ ‫جستجوی‬ : ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
‫جستجوگرها‬ ‫توسط‬ ‫سایتها‬ ‫صفحات‬
•‫وجود‬ ‫عدم‬ :‫وب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطلعات‬ ‫کنونی‬ ‫مشکل‬
‫)مانند‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬ ‫تگها‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫معنی‬
‫چارچوب‬ ‫ایجاد‬ . (‫جستجوگرها‬RDF‫تعیین‬ ‫برای‬
‫ماشین‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫معنی‬
4
‫های‬ ‫محدودیت‬HTML
‫های‬ ‫محدودیت‬HTML‫تگ‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ناشی‬ ‫آنجا‬ ‫از‬
‫انسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫قابلیت‬ ‫فقط‬ ،‫مل‬ِ‫ل‬ ‫اچت‬ ‫های‬
‫خاصی‬ ‫معنای‬ ،‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫دارند‬
‫ندارند‬
: ‫مثل‬
<div> just 120$ </div>
‫نمی‬ ‫گوگل‬ ‫اما‬ ،‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫عبارات‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫با‬
‫است‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ،‫تگ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فهمد‬.،‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬
‫این‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫آنچه‬div.‫است‬ ‫متن‬ ‫مقداری‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬
5
‫منابع‬ ‫تشریح‬ ‫چارچوب‬RDF‫توصیف‬ ‫ش‬ِ ‫رو‬ ‫یک‬
‫اطلاعات‬
: ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫غیرمعنایی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ : ‫آیتم‬ ‫تگ‬
<item>‫/<پیشی‬item>
: ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫معنایی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫آیتم‬ ‫تگ‬
<item
rdf:about="http://dbpedia.org/resource/Cat">‫/<پیشی‬item>
‫شناسه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دوم‬ ‫تگ‬rdf‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫یک‬ ، ‫تگ‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫که‬ ‫میفهماند‬ ‫ماشین‬Cat‫معرفی‬
.‫است‬ ‫شده‬
6
‫که‬ ‫اطلاعاتی‬ ‫نمایش‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫مثالی‬RDF‫در‬ ‫دارند‬
: ‫گوگل‬
7
‫توسط‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬schema.org
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<h2 itemprop="name">Mandarin-infused Extra Virgin Olive Oil</h2>
<p itemprop="description">This flavor contains the most refreshing
orange oil we've ever tasted. Crushing fruit and olives together
maintains the pure flavor of each.</p>
<p itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">Average
rating: <span itemprop="ratingValue">4</span> of <span
itemprop="bestRating">5</span> stars (<span
itemprop="ratingCount">120</span> votes)</p>
</div>
8
‫توسط‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬schema.org
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event">
<h1 itemtype="name"><a href="http://www.conf.rouxacademy.com/"
itemprop="url">Roux Academy 2012 Art Conference</a></h1>
<p>March 5-6, 2012</p>
<meta itemtype ="startDate" content="2012-03-05">
<meta itemtype ="endDate" content="2012-03-06">
<p itemtype ="description">Join over 500 hundred of the most
creative and brilliant minds of art colleges all around the world for five
days of lectures by world-renowned art scholars and artists, and seven
days and nights of gallery exhibits </p>
</div>
9
Semantic Markup
:‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مدل‬ ‫دو‬
•‫های‬ ‫تگ‬HTML5: ‫مانند‬ . ‫اند‬ ‫مفهوم‬ ‫دارای‬ ‫که‬
Header
Article
Section
•‫و‬ ‫میکرودیتا‬ ‫های‬ ‫تگ‬RDFa lite
10
DBpedia‫ساختاریافته‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫مرجع‬
DBpedia: ‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫برای‬ ‫تلیشی‬
‫یدپدیا‬‌‫پ‬ ‫ویک‬ ‫از‬ ‫یشده‬ ‫استخراج‬ ‫ساختاریافته‬
‫در‬ ‫داده‬ ‫انتشار‬RDF‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬
‫آزاد‬ ‫مستندسازی‬ ‫لیسانس‬ ‫تحت‬ ‫وب‬GNU
‫استنتاج‬ ‫جهت‬ ‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫اجازه‬ -
‫و‬query‫مشتق‬ ‫داده‬ ‫مجموعه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دپیشرفته‬ ‫گرفتن‬
‫یدپدیا‬‌‫پ‬ ‫ویک‬ ‫از‬ ‫یشده‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ -
11
FOAF‫ارتباطات‬ ‫زبان‬
Friend Of A Friend
‫است‬ ‫دوست‬ ‫ت‬ِ ‫دوس‬ ‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫دپرطرفدار‬ ‫واژه‬ ‫یک‬
‫از‬ ‫که‬RDF‫در‬ ‫مردم‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫روابط‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫اطراف‬ "‫"چیزهای‬FOAF‫به‬
‫که‬ ‫ارتباطی‬ ‫هزاران‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ،‫هویشمند‬ ‫های‬ ‫عامل‬
‫در‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دارند،مشاغل‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مردم‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫مجوز‬ ،‫آنها‬ ‫زندگی‬
FOAF‫برای‬ ‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫تل ش‬ ‫چگونگی‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫یک‬
12
1(‫معنایی‬ ‫)غیر‬ ‫متداول‬ ‫بصورت‬ ‫وب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ -
•‫متغیرها‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬
•‫برنامه‬ ‫در‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تداخل‬
•) ‫ضمنی‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مفهوم‬implicit‫داخل‬ ‫در‬ (
.‫است‬ ‫یشده‬ ‫بیان‬ ‫کد‬
‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫گذاری‬ ‫ایشتراک‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬
(‫)مایشینها‬
•‫برنامه‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کامل‬ ‫وابستگی‬
13
2‫داده‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫توسط‬ ‫وب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ -
•‫اطلاعاتی‬ ‫بانک‬ ‫جداول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ذخیره‬
•(... ‫فیلد‬ ،‫رکورد‬ ،‫)جدول‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫داده‬ ‫مدل‬
•‫جوی‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫زبان‬SQL
•‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫منطق‬ ‫بودن‬ ‫جدا‬
•‫ها‬ ‫داده‬ ‫مفهوم‬‫شده‬ ‫بیان‬ ‫جداول‬ ‫در‬ ‫کمی‬ ‫حد‬ ‫تا‬
‫و‬ ‫کد‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫قسمت‬ .‫است‬
‫در‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫منطق‬query‫برنامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫نویسیم‬ ‫می‬
•‫فقط‬ ، (‫حدی‬ ‫)تا‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫امکان‬
‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫محدوده‬ ‫در‬
14
3‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫توسط‬ ‫وب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ -
•‫داده‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بیان‬RDF
•.‫آنتولوژی‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مفهوم‬ ‫بیان‬
•‫جوی‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫زبان‬SPARQL
•‫کاربردی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫استقلل‬
•‫ها‬ ‫داده‬ : ‫برنامه‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کم‬ ‫وابستگی‬
‫منطق‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬
‫تولید‬ : ‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫متفاوت‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ،‫داده‬ ‫کنندگان‬
‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫و‬
.‫نویسند‬
15
‫منابع‬
• https://lifeboat.com/ex/web.3.0
• http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web
• https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web
• http://www.w3.org/2001/sw/
16
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬

More Related Content

Viewers also liked

introduction to Web 2.0
introduction to Web 2.0 introduction to Web 2.0
introduction to Web 2.0
Hossein sharafi
 
WEB 3.0 o Semántica
WEB 3.0 o SemánticaWEB 3.0 o Semántica
WEB 3.0 o Semántica
Gael1312
 
Semantic web 3.0 - Direction First
Semantic web 3.0 - Direction FirstSemantic web 3.0 - Direction First
Semantic web 3.0 - Direction First
Erica van Lieven
 
A Channel Theoretic Foundation for Ontology Coordination - 2004
A Channel Theoretic Foundation for Ontology Coordination - 2004A Channel Theoretic Foundation for Ontology Coordination - 2004
A Channel Theoretic Foundation for Ontology Coordination - 2004
Yannis Kalfoglou
 
Detail History of web 1.0 to 3.0
Detail History of web 1.0 to 3.0Detail History of web 1.0 to 3.0
Detail History of web 1.0 to 3.0
Ghazal Hina
 
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
Freek Bijl
 
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
tokey_sport
 
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
Judy O'Connell
 

Viewers also liked (9)

Web 3.0 Intro
Web 3.0 IntroWeb 3.0 Intro
Web 3.0 Intro
 
introduction to Web 2.0
introduction to Web 2.0 introduction to Web 2.0
introduction to Web 2.0
 
WEB 3.0 o Semántica
WEB 3.0 o SemánticaWEB 3.0 o Semántica
WEB 3.0 o Semántica
 
Semantic web 3.0 - Direction First
Semantic web 3.0 - Direction FirstSemantic web 3.0 - Direction First
Semantic web 3.0 - Direction First
 
A Channel Theoretic Foundation for Ontology Coordination - 2004
A Channel Theoretic Foundation for Ontology Coordination - 2004A Channel Theoretic Foundation for Ontology Coordination - 2004
A Channel Theoretic Foundation for Ontology Coordination - 2004
 
Detail History of web 1.0 to 3.0
Detail History of web 1.0 to 3.0Detail History of web 1.0 to 3.0
Detail History of web 1.0 to 3.0
 
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
 
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
 
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
 

Similar to an introduction to Web 3.0 - Semantic Web

Data Fusion model for web analytics
Data Fusion model for web analyticsData Fusion model for web analytics
Data Fusion model for web analytics
Mahdi Sayyad
 
Html & Css
Html & CssHtml & Css
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Mobin Ranjbar
 
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
Farafekr Technology
 
Digital Publisher
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far
 
Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)
Ehsan Hamzei
 
اصول طراحی سایت
اصول طراحی سایتاصول طراحی سایت
اصول طراحی سایت
Moshaveran international Business School
 
Ordbms پایگاه داده شی گرا-رابطه ای
Ordbms پایگاه داده شی گرا-رابطه ایOrdbms پایگاه داده شی گرا-رابطه ای
Ordbms پایگاه داده شی گرا-رابطه ای
Ali Moradi
 
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranNavid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Hamed Takmil
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
عباس بني اسدي مقدم
 
IranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_MultitenantIranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_Multitenant
Oracle Freelancer
 
ارائه شایان داوودی در پانزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال
ارائه شایان داوودی در پانزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتالارائه شایان داوودی در پانزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال
ارائه شایان داوودی در پانزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال
درمسیر بازاریابی دیجیتال
 
13940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.513940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.5
Ehsan Khanahmadi
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan
 
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani
 
اسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
Ali Masoombeigi
 
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
pani ansari
 
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
pani ansari
 
seo
seoseo

Similar to an introduction to Web 3.0 - Semantic Web (20)

Data Fusion model for web analytics
Data Fusion model for web analyticsData Fusion model for web analytics
Data Fusion model for web analytics
 
Html & Css
Html & CssHtml & Css
Html & Css
 
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
 
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
 
Digital Publisher
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
 
Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)
 
اصول طراحی سایت
اصول طراحی سایتاصول طراحی سایت
اصول طراحی سایت
 
Ordbms پایگاه داده شی گرا-رابطه ای
Ordbms پایگاه داده شی گرا-رابطه ایOrdbms پایگاه داده شی گرا-رابطه ای
Ordbms پایگاه داده شی گرا-رابطه ای
 
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranNavid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
IranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_MultitenantIranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_Multitenant
 
ارائه شایان داوودی در پانزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال
ارائه شایان داوودی در پانزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتالارائه شایان داوودی در پانزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال
ارائه شایان داوودی در پانزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال
 
13940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.513940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.5
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
 
اسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
 
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
 
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
 
seo
seoseo
seo
 
seo
seoseo
seo
 

More from Hossein sharafi

Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
Hossein sharafi
 
Hooked (A Gamification framework)
Hooked (A Gamification framework)Hooked (A Gamification framework)
Hooked (A Gamification framework)
Hossein sharafi
 
Accessibility Testing and Evaluation
Accessibility Testing and Evaluation Accessibility Testing and Evaluation
Accessibility Testing and Evaluation
Hossein sharafi
 
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصولAccessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
Hossein sharafi
 
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکیUx in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
Hossein sharafi
 
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وبکاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
Hossein sharafi
 
Content strategy in social media platforms
Content strategy in social media platformsContent strategy in social media platforms
Content strategy in social media platforms
Hossein sharafi
 

More from Hossein sharafi (7)

Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
 
Hooked (A Gamification framework)
Hooked (A Gamification framework)Hooked (A Gamification framework)
Hooked (A Gamification framework)
 
Accessibility Testing and Evaluation
Accessibility Testing and Evaluation Accessibility Testing and Evaluation
Accessibility Testing and Evaluation
 
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصولAccessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
 
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکیUx in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
 
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وبکاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
 
Content strategy in social media platforms
Content strategy in social media platformsContent strategy in social media platforms
Content strategy in social media platforms
 

an introduction to Web 3.0 - Semantic Web

 • 2. 2 ‫خدا‬ ‫بنام‬ ‫شرفی‬ ‫حسین‬ : ‫کننده‬ ‫ارائه‬ ‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫چیست؟‬
 • 3. 3 ‫معنایی‬ ‫وب‬Semantic Web •‫صفحات‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫لینکها‬ ،‫وب‬ ‫آغازین‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ .‫دادند‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایتها‬ ‫دیگر‬ •‫میان‬ ‫در‬ ‫موردنظر‬ ‫عبارات‬ ‫جستجوی‬ : ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫جستجوگرها‬ ‫توسط‬ ‫سایتها‬ ‫صفحات‬ •‫وجود‬ ‫عدم‬ :‫وب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطلعات‬ ‫کنونی‬ ‫مشکل‬ ‫)مانند‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬ ‫تگها‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫معنی‬ ‫چارچوب‬ ‫ایجاد‬ . (‫جستجوگرها‬RDF‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫معنی‬
 • 4. 4 ‫های‬ ‫محدودیت‬HTML ‫های‬ ‫محدودیت‬HTML‫تگ‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ناشی‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫قابلیت‬ ‫فقط‬ ،‫مل‬ِ‫ل‬ ‫اچت‬ ‫های‬ ‫خاصی‬ ‫معنای‬ ،‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫دارند‬ ‫ندارند‬ : ‫مثل‬ <div> just 120$ </div> ‫نمی‬ ‫گوگل‬ ‫اما‬ ،‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫عبارات‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ،‫تگ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فهمد‬.،‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫آنچه‬div.‫است‬ ‫متن‬ ‫مقداری‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬
 • 5. 5 ‫منابع‬ ‫تشریح‬ ‫چارچوب‬RDF‫توصیف‬ ‫ش‬ِ ‫رو‬ ‫یک‬ ‫اطلاعات‬ : ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫غیرمعنایی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ : ‫آیتم‬ ‫تگ‬ <item>‫/<پیشی‬item> : ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫معنایی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫آیتم‬ ‫تگ‬ <item rdf:about="http://dbpedia.org/resource/Cat">‫/<پیشی‬item> ‫شناسه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دوم‬ ‫تگ‬rdf‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫یک‬ ، ‫تگ‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫که‬ ‫میفهماند‬ ‫ماشین‬Cat‫معرفی‬ .‫است‬ ‫شده‬
 • 6. 6 ‫که‬ ‫اطلاعاتی‬ ‫نمایش‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫مثالی‬RDF‫در‬ ‫دارند‬ : ‫گوگل‬
 • 7. 7 ‫توسط‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬schema.org <div itemscope itemtype="http://schema.org/Product"> <h2 itemprop="name">Mandarin-infused Extra Virgin Olive Oil</h2> <p itemprop="description">This flavor contains the most refreshing orange oil we've ever tasted. Crushing fruit and olives together maintains the pure flavor of each.</p> <p itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">Average rating: <span itemprop="ratingValue">4</span> of <span itemprop="bestRating">5</span> stars (<span itemprop="ratingCount">120</span> votes)</p> </div>
 • 8. 8 ‫توسط‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬schema.org <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <h1 itemtype="name"><a href="http://www.conf.rouxacademy.com/" itemprop="url">Roux Academy 2012 Art Conference</a></h1> <p>March 5-6, 2012</p> <meta itemtype ="startDate" content="2012-03-05"> <meta itemtype ="endDate" content="2012-03-06"> <p itemtype ="description">Join over 500 hundred of the most creative and brilliant minds of art colleges all around the world for five days of lectures by world-renowned art scholars and artists, and seven days and nights of gallery exhibits </p> </div>
 • 9. 9 Semantic Markup :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مدل‬ ‫دو‬ •‫های‬ ‫تگ‬HTML5: ‫مانند‬ . ‫اند‬ ‫مفهوم‬ ‫دارای‬ ‫که‬ Header Article Section •‫و‬ ‫میکرودیتا‬ ‫های‬ ‫تگ‬RDFa lite
 • 10. 10 DBpedia‫ساختاریافته‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫مرجع‬ DBpedia: ‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫برای‬ ‫تلیشی‬ ‫یدپدیا‬‌‫پ‬ ‫ویک‬ ‫از‬ ‫یشده‬ ‫استخراج‬ ‫ساختاریافته‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫انتشار‬RDF‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫آزاد‬ ‫مستندسازی‬ ‫لیسانس‬ ‫تحت‬ ‫وب‬GNU ‫استنتاج‬ ‫جهت‬ ‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫اجازه‬ - ‫و‬query‫مشتق‬ ‫داده‬ ‫مجموعه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دپیشرفته‬ ‫گرفتن‬ ‫یدپدیا‬‌‫پ‬ ‫ویک‬ ‫از‬ ‫یشده‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ -
 • 11. 11 FOAF‫ارتباطات‬ ‫زبان‬ Friend Of A Friend ‫است‬ ‫دوست‬ ‫ت‬ِ ‫دوس‬ ‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫دپرطرفدار‬ ‫واژه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬RDF‫در‬ ‫مردم‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫روابط‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫اطراف‬ "‫"چیزهای‬FOAF‫به‬ ‫که‬ ‫ارتباطی‬ ‫هزاران‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ،‫هویشمند‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دارند،مشاغل‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫مجوز‬ ،‫آنها‬ ‫زندگی‬ FOAF‫برای‬ ‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫تل ش‬ ‫چگونگی‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫یک‬
 • 12. 12 1(‫معنایی‬ ‫)غیر‬ ‫متداول‬ ‫بصورت‬ ‫وب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ - •‫متغیرها‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ •‫برنامه‬ ‫در‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تداخل‬ •) ‫ضمنی‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مفهوم‬implicit‫داخل‬ ‫در‬ ( .‫است‬ ‫یشده‬ ‫بیان‬ ‫کد‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫گذاری‬ ‫ایشتراک‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ (‫)مایشینها‬ •‫برنامه‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کامل‬ ‫وابستگی‬
 • 13. 13 2‫داده‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫توسط‬ ‫وب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ - •‫اطلاعاتی‬ ‫بانک‬ ‫جداول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ذخیره‬ •(... ‫فیلد‬ ،‫رکورد‬ ،‫)جدول‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫داده‬ ‫مدل‬ •‫جوی‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫زبان‬SQL •‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫منطق‬ ‫بودن‬ ‫جدا‬ •‫ها‬ ‫داده‬ ‫مفهوم‬‫شده‬ ‫بیان‬ ‫جداول‬ ‫در‬ ‫کمی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫قسمت‬ .‫است‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫منطق‬query‫برنامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫نویسیم‬ ‫می‬ •‫فقط‬ ، (‫حدی‬ ‫)تا‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫امکان‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫محدوده‬ ‫در‬
 • 14. 14 3‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫توسط‬ ‫وب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ - •‫داده‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بیان‬RDF •.‫آنتولوژی‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مفهوم‬ ‫بیان‬ •‫جوی‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫زبان‬SPARQL •‫کاربردی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫استقلل‬ •‫ها‬ ‫داده‬ : ‫برنامه‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کم‬ ‫وابستگی‬ ‫منطق‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ : ‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫متفاوت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ،‫داده‬ ‫کنندگان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ .‫نویسند‬
 • 15. 15 ‫منابع‬ • https://lifeboat.com/ex/web.3.0 • http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web • https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web • http://www.w3.org/2001/sw/
 • 16. 16 ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬