SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
1
What is
WEB2.0
2
‫خدا‬ ‫بنام‬
‫شرفی‬ ‫حسین‬ : ‫کننده‬ ‫ارائه‬
WEB2.0‫چیست؟‬
3
‫وب‬ ‫عبارت‬2‫آمد؟‬ ‫کجا‬ ‫از‬
‫وب‬ ‫عبارت‬ ‫بار‬ ‫اولین‬2‫شرکت‬ ‫معاون‬ ‫بین‬ ‫گفتگو‬ ‫یک‬ ‫در‬
O’Reilly‫و‬MediaLive‫سال‬ ‫در‬2004‫و‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬
‫طراحان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫واژه‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬
.‫گرفت‬ ‫جای‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫و‬
‫نیز‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬
‫عبارت‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫طبق‬
web2.0‫از‬ ‫بیش‬ ‫گوگل‬ ‫در‬10‫بر‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫میلیون‬
‫میگرداند‬.
4
‫وب‬ ‫سرویس‬ ‫چند‬ ‫مقایسه‬1‫وب‬ ‫نسخه‬ ‫با‬2
‫معادشان‬
Web 1.0 Web 2.0
Ofoto Flickr
Britannica Online Wikipedia
Domain speculation SearchEngine optimization
Publishing Participation
Directories Tagging
Akamai BitTorrent
Personal websites Blogging
5
‫است‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫وب‬
•‫جایگزین‬‫شدن‬webtop‫کامپیوترهای‬ ‫با‬desktop
•، ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫پدیدار‬chrome
OS
•‫ه‬‌‫ی‬ ‫ارائ‬‫ی‬‫کاربران‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫فضا‬
•‫ه‬‌‫ی‬ ‫ارائ‬‫ی‬) ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫آفیس‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬google docs ,
Zoho.com(
•!‫فتوشاپ‬ ‫مانند‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫شدن‬ ‫پدیدار‬
•‫جهانی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫تعریف‬
6
‫جمعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬
•‫کاربران‬ ‫کلیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫درگوگل‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫تغییر‬
•‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫ویرایش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫همه‬ ‫مشارکت‬
•‫توسط‬ ‫فلیکر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫تگ‬
‫کاربران‬
•‫کاربران‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫اسپم‬ ‫شناخت‬
•‫سایت‬ ‫اخبار‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫موضوعات‬ ‫کردن‬ ‫داغ‬
digg.com
•…
7
‫وب‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬2
•‫فایل‬ ‫فرمت‬RSS
•‫نقش‬RSS‫اطلاعات‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫در‬
•‫خبرگزاری‬ ، ‫وبلگها‬ ، ‫بورس‬ ، ‫هواشناسی‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬
... ‫ها‬
•‫شدن‬ ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫مشترک‬
•: ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫ابزار‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬Google
reader
8
‫کاربران‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارزش‬
•‫شده‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارزش‬
.‫است‬
•:‫مانند‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫میسازند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کاربران‬
–‫گوگل‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خیابان‬ ‫نامگذاری‬ ‫امکان‬
–‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫المعارف‬ ‫دایره‬ ‫مقالت‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬
–‫سایت‬ ‫در‬ ‫اخبار‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫امتیاز‬ ‫امکان‬digg.com
•‫داشته‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫قویتری‬ ‫اطلاعاتی‬ ‫بانک‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬ ‫هر‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫قدرت‬ ،‫باشد‬
9
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫چرخه‬ ‫پایان‬
•‫محصول‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬
•‫یکبار‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫گوگل‬ ‫دیتابیس‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
•‫برای‬ .‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫اینکه‬ ‫با‬ ‫جیمیل‬ ‫مانند‬ ‫سرویسی‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همین‬2
‫لوگوی‬ ‫همچنان‬ ‫گذرد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫سال‬BETA‫را‬
.‫کشد‬ ‫می‬ ‫یدک‬
10
‫وب‬ ‫در‬ ‫سبک‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬2
•‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫نه‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫روش‬
•.‫یابند‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫زودتر‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
•.‫کنند‬ ‫وارد‬ ‫میتوانند‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫مدیریت‬
•.‫کنید‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫روز‬ ‫هر‬ : ‫دائمی‬ ‫بتای‬
•‫مانند‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫وسایل‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫هماهنگی‬
‫موبایل‬
•‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫خلیقیت‬
11
‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫بهبود‬)User Interface(
•‫کلینت‬ ‫سمت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬
•:‫خوب‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫های‬ ‫نمونه‬Gmail , G maps,
facebook
•Ajax‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ، ‫روش‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬
•‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫شدن‬ ‫جایگزین‬
•‫مانند‬ ‫سایتها‬ ‫جستجوی‬ ‫بخش‬ ‫شدن‬ ‫هوشمند‬google
suggest
12
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬

More Related Content

Viewers also liked

مقدمه ای بر داده های پيوندی
مقدمه ای بر داده های پيوندیمقدمه ای بر داده های پيوندی
مقدمه ای بر داده های پيوندیkhosravi82
 
Introduction To The Semantic Web
Introduction To The Semantic WebIntroduction To The Semantic Web
Introduction To The Semantic Webguest262aaa
 
Web 3.0 explained with a stamp (pt II: techniques)
Web 3.0 explained with a stamp (pt II: techniques)Web 3.0 explained with a stamp (pt II: techniques)
Web 3.0 explained with a stamp (pt II: techniques)Freek Bijl
 
Detail History of web 1.0 to 3.0
Detail History of web 1.0 to 3.0Detail History of web 1.0 to 3.0
Detail History of web 1.0 to 3.0Ghazal Hina
 
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)Freek Bijl
 
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0tokey_sport
 
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can Judy O'Connell
 

Viewers also liked (9)

مقدمه ای بر داده های پيوندی
مقدمه ای بر داده های پيوندیمقدمه ای بر داده های پيوندی
مقدمه ای بر داده های پيوندی
 
Semantics and Web 3.0
Semantics and Web 3.0Semantics and Web 3.0
Semantics and Web 3.0
 
Introduction To The Semantic Web
Introduction To The Semantic WebIntroduction To The Semantic Web
Introduction To The Semantic Web
 
Web 3.0 explained with a stamp (pt II: techniques)
Web 3.0 explained with a stamp (pt II: techniques)Web 3.0 explained with a stamp (pt II: techniques)
Web 3.0 explained with a stamp (pt II: techniques)
 
Ontology-FereshteMohsenian
Ontology-FereshteMohsenianOntology-FereshteMohsenian
Ontology-FereshteMohsenian
 
Detail History of web 1.0 to 3.0
Detail History of web 1.0 to 3.0Detail History of web 1.0 to 3.0
Detail History of web 1.0 to 3.0
 
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
Web 3.0 explained with a stamp (pt I: the basics)
 
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
Web 1.0, Web 2.0 & Web 3.0
 
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
The Next Big Thing is Web 3.0. Catch It If You Can
 

Similar to introduction to Web 2.0

Digital Publisher
Digital PublisherDigital Publisher
Digital PublisherShad Far
 
Persian translation of Technology Infrastructure
Persian translation of Technology InfrastructurePersian translation of Technology Infrastructure
Persian translation of Technology InfrastructureVajiheh Zoghiyan
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
 
Content management system
Content management systemContent management system
Content management systemnasimtalebi1984
 
چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟Masoud Sharifi
 
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتگروه زوم تک
 
cloud-based authoring tools
cloud-based authoring toolscloud-based authoring tools
cloud-based authoring toolsdadyjoon71
 
سیستم ورژن کنترل گیت
سیستم ورژن کنترل گیتسیستم ورژن کنترل گیت
سیستم ورژن کنترل گیتfarzad119
 
Web1.web2.web3.web4
Web1.web2.web3.web4Web1.web2.web3.web4
Web1.web2.web3.web4jadehonline
 
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهیپنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهیJafar Naghi
 
معماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندرویدمعماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندرویدHamid Saberi
 
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2bUsability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2bworldusabilitydayEve
 

Similar to introduction to Web 2.0 (20)

Digital Publisher
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
 
News
NewsNews
News
 
Persian translation of Technology Infrastructure
Persian translation of Technology InfrastructurePersian translation of Technology Infrastructure
Persian translation of Technology Infrastructure
 
Joomla
JoomlaJoomla
Joomla
 
About Expert Cms
About Expert CmsAbout Expert Cms
About Expert Cms
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
Content management system
Content management systemContent management system
Content management system
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
 
Lug
LugLug
Lug
 
IranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_MultitenantIranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_Multitenant
 
چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟
 
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
 
Proxmox
ProxmoxProxmox
Proxmox
 
cloud-based authoring tools
cloud-based authoring toolscloud-based authoring tools
cloud-based authoring tools
 
سیستم ورژن کنترل گیت
سیستم ورژن کنترل گیتسیستم ورژن کنترل گیت
سیستم ورژن کنترل گیت
 
Web1.web2.web3.web4
Web1.web2.web3.web4Web1.web2.web3.web4
Web1.web2.web3.web4
 
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهیپنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
 
security of IOT
security of IOTsecurity of IOT
security of IOT
 
معماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندرویدمعماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندروید
 
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2bUsability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
 

More from Hossein sharafi

Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024Hossein sharafi
 
Hooked (A Gamification framework)
Hooked (A Gamification framework)Hooked (A Gamification framework)
Hooked (A Gamification framework)Hossein sharafi
 
Accessibility Testing and Evaluation
Accessibility Testing and Evaluation Accessibility Testing and Evaluation
Accessibility Testing and Evaluation Hossein sharafi
 
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصولAccessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصولHossein sharafi
 
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکیUx in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکیHossein sharafi
 
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وبکاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وبHossein sharafi
 
Content strategy in social media platforms
Content strategy in social media platformsContent strategy in social media platforms
Content strategy in social media platformsHossein sharafi
 

More from Hossein sharafi (7)

Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
Improve Digital Accessibility (in Farsi) - GAAD 2024
 
Hooked (A Gamification framework)
Hooked (A Gamification framework)Hooked (A Gamification framework)
Hooked (A Gamification framework)
 
Accessibility Testing and Evaluation
Accessibility Testing and Evaluation Accessibility Testing and Evaluation
Accessibility Testing and Evaluation
 
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصولAccessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول
 
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکیUx in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
Ux in financial apps | تجربه کاربری خودپردازها و اپ های بانکی
 
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وبکاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
کاربردپذیری در فرم‌های تحت وب
 
Content strategy in social media platforms
Content strategy in social media platformsContent strategy in social media platforms
Content strategy in social media platforms
 

introduction to Web 2.0

 • 2. 2 ‫خدا‬ ‫بنام‬ ‫شرفی‬ ‫حسین‬ : ‫کننده‬ ‫ارائه‬ WEB2.0‫چیست؟‬
 • 3. 3 ‫وب‬ ‫عبارت‬2‫آمد؟‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫عبارت‬ ‫بار‬ ‫اولین‬2‫شرکت‬ ‫معاون‬ ‫بین‬ ‫گفتگو‬ ‫یک‬ ‫در‬ O’Reilly‫و‬MediaLive‫سال‬ ‫در‬2004‫و‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫طراحان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫واژه‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫گرفت‬ ‫جای‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫عبارت‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫طبق‬ web2.0‫از‬ ‫بیش‬ ‫گوگل‬ ‫در‬10‫بر‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫میلیون‬ ‫میگرداند‬.
 • 4. 4 ‫وب‬ ‫سرویس‬ ‫چند‬ ‫مقایسه‬1‫وب‬ ‫نسخه‬ ‫با‬2 ‫معادشان‬ Web 1.0 Web 2.0 Ofoto Flickr Britannica Online Wikipedia Domain speculation SearchEngine optimization Publishing Participation Directories Tagging Akamai BitTorrent Personal websites Blogging
 • 5. 5 ‫است‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫وب‬ •‫جایگزین‬‫شدن‬webtop‫کامپیوترهای‬ ‫با‬desktop •، ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫پدیدار‬chrome OS •‫ه‬‌‫ی‬ ‫ارائ‬‫ی‬‫کاربران‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫فضا‬ •‫ه‬‌‫ی‬ ‫ارائ‬‫ی‬) ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫آفیس‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬google docs , Zoho.com( •!‫فتوشاپ‬ ‫مانند‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫شدن‬ ‫پدیدار‬ •‫جهانی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫تعریف‬
 • 6. 6 ‫جمعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ •‫کاربران‬ ‫کلیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫درگوگل‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫تغییر‬ •‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫ویرایش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫همه‬ ‫مشارکت‬ •‫توسط‬ ‫فلیکر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫تگ‬ ‫کاربران‬ •‫کاربران‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫اسپم‬ ‫شناخت‬ •‫سایت‬ ‫اخبار‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫موضوعات‬ ‫کردن‬ ‫داغ‬ digg.com •…
 • 7. 7 ‫وب‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬2 •‫فایل‬ ‫فرمت‬RSS •‫نقش‬RSS‫اطلاعات‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫در‬ •‫خبرگزاری‬ ، ‫وبلگها‬ ، ‫بورس‬ ، ‫هواشناسی‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ... ‫ها‬ •‫شدن‬ ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫مشترک‬ •: ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫ابزار‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬Google reader
 • 8. 8 ‫کاربران‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارزش‬ •‫شده‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارزش‬ .‫است‬ •:‫مانند‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫میسازند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کاربران‬ –‫گوگل‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خیابان‬ ‫نامگذاری‬ ‫امکان‬ –‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫المعارف‬ ‫دایره‬ ‫مقالت‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬ –‫سایت‬ ‫در‬ ‫اخبار‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫امتیاز‬ ‫امکان‬digg.com •‫داشته‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫قویتری‬ ‫اطلاعاتی‬ ‫بانک‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬ ‫هر‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫قدرت‬ ،‫باشد‬
 • 9. 9 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫چرخه‬ ‫پایان‬ •‫محصول‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ •‫یکبار‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫گوگل‬ ‫دیتابیس‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ •‫برای‬ .‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ ‫جیمیل‬ ‫مانند‬ ‫سرویسی‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همین‬2 ‫لوگوی‬ ‫همچنان‬ ‫گذرد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫سال‬BETA‫را‬ .‫کشد‬ ‫می‬ ‫یدک‬
 • 10. 10 ‫وب‬ ‫در‬ ‫سبک‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬2 •‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫نه‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫روش‬ •.‫یابند‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫زودتر‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ •.‫کنند‬ ‫وارد‬ ‫میتوانند‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫مدیریت‬ •.‫کنید‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫روز‬ ‫هر‬ : ‫دائمی‬ ‫بتای‬ •‫مانند‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫وسایل‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫هماهنگی‬ ‫موبایل‬ •‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫خلیقیت‬
 • 11. 11 ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫بهبود‬)User Interface( •‫کلینت‬ ‫سمت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬ •:‫خوب‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫های‬ ‫نمونه‬Gmail , G maps, facebook •Ajax‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ، ‫روش‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ •‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫شدن‬ ‫جایگزین‬ •‫مانند‬ ‫سایتها‬ ‫جستجوی‬ ‫بخش‬ ‫شدن‬ ‫هوشمند‬google suggest
 • 12. 12 ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬