SlideShare a Scribd company logo
‫ماشین‬‫و‬‫انسان‬‫برای‬‫پذیری؛‬‫دسترس‬
‫طراح‬
‫سداد‬‫ورزی‬‫داده‬‫محصول؛‬
(
‫ملی‬‫بانک‬
)
‫شرفی‬‫حسین‬
@macromediax
Hossein-Sharafi
#UXSHIRAZ
‫چیست؟‬‫معلولیت‬
‫اش‬‫روزمره‬‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫وضعیتی‬
‫محدودیتی‬‫یا‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬
‫کند‬
‫معلولیت‬‫انواع‬
•
‫دیداری‬ ‫معلولیت‬
(
‫کوررنگی‬،‫بینایی‬ ‫کم‬ ،‫نابینایی‬
)
•
‫شنیداری‬ ‫معلولیت‬
(
‫شنوایی‬ ‫کم‬ ،‫ناشنوایی‬
)
•
‫حرکتی‬ ‫معلولیت‬
(
‫پارکینسون‬ ،‫عضالنی‬ ،‫استخوانی‬ ‫مشکالت‬
)
•
‫ذهنی‬ ‫معلولیت‬
(
‫دیسکلکولیا‬ ،‫دیسلکسیا‬ ،‫اوتیسم‬
)
#UXSHIRAZ
‫جوامع‬ ‫در‬‫معلولیت‬ ‫آمار‬
•
‫دائمی‬
(
۱۵
‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫درصد‬
)
•
‫موقتی‬
(
۷۰
‫زندگی‬ ‫از‬ ‫ای‬‫دوره‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫درصد‬
)
•
‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫بسته‬
(
۱۰۰
‫درصد‬
)
#UXSHIRAZ
‫دیداری‬‫های‬‫ناتوانی‬
-
‫کوررنگی‬
‫بینید؟‬ ‫می‬‫ها‬ ‫دایره‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫اعدادی‬ ‫چه‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫دیداری‬‫های‬‫ناتوانی‬
-
‫کوررنگی‬
‫یک‬ ‫برای‬ ‫مشاهده‬‫قابل‬ ‫نمونه‬
‫نابینا‬ ‫سبز‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫دیداری‬‫های‬‫ناتوانی‬
-
‫کوررنگی‬
‫یک‬ ‫برای‬ ‫مشاهده‬‫قابل‬ ‫نمونه‬
‫نابینا‬ ‫سرخ‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫دیداری‬‫های‬‫ناتوانی‬
-
‫کوررنگی‬
‫نرمال‬ ‫رنگ‬
–
‫بینند‬ ‫می‬‫سالم‬ ‫کامال‬ ‫افراد‬ ‫آنچه‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫دیسلکسیا‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫دیداری‬‫استرس‬
‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫متن‬ ‫خواندن‬ ‫در‬ ‫را‬‫هایی‬ ‫دشواری‬‫و‬ ‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫نور‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫دیداری‬ ‫استرس‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫دیداری‬‫استرس‬
‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫متن‬ ‫خواندن‬ ‫در‬ ‫را‬‫هایی‬ ‫دشواری‬‫و‬ ‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫نور‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫دیداری‬ ‫استرس‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫دیداری‬‫استرس‬
‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫متن‬ ‫خواندن‬ ‫در‬ ‫را‬‫هایی‬ ‫دشواری‬‫و‬ ‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫نور‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫دیداری‬ ‫استرس‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫دیداری‬‫استرس‬
‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫متن‬ ‫خواندن‬ ‫در‬ ‫را‬‫هایی‬ ‫دشواری‬‫و‬ ‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫نور‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫دیداری‬ ‫استرس‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫بینایی‬‫کم‬
•
‫زوم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬‫بینایی‬ ‫ضعف‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
/
‫میک‬ ‫استفاده‬ ‫صفحه‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬ ‫کنتراست‬ ‫افزایش‬
‫نند‬
.
•
‫است‬ ‫سخت‬‫برایشان‬ ‫خواندن‬‫و‬ ‫هستند‬ ‫چشمی‬ ‫پیر‬ ‫دچار‬‫یا‬ ‫هستند‬ ‫مسن‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫ناشنوایی‬
/
‫شنوایی‬‫کم‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬‫صوتی‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫شنوایان‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫ناشنوایان‬ ،‫مسن‬ ‫افراد‬
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
‫حرکتی‬‫معلولیت‬
‫دست‬‫لرزش‬ ،‫کوچک‬ ‫اهداف‬ ‫به‬‫اشاره‬‫و‬ ‫موس‬ ‫دادن‬ ‫حرکت‬ ‫در‬ ‫دقت‬ ، ‫موس‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫در‬‫توانایی‬ ‫عدم‬
...
‫معلولیت‬ ‫انواع‬
>
#UXSHIRAZ
•
‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬
‫انتقال‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
‫اطالعات‬
(
‫شد‬ ‫نوشته‬ ‫رنگ‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫جزواتی‬ ‫کپی‬ ‫مانند‬
‫اند‬ ‫ه‬
)
•
‫سیستم‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬
(
‫طرق‬ ‫از‬
‫گوناگون‬
:
‫رابط‬
‫حرکتی‬ ،‫متنی‬ ،‫صوتی‬
)
‫یعنی‬‫دسترسی‬‫عدم‬
:
‫پذیری‬‫دسترس‬
‫یا‬ ‫درک‬‫قابل‬ ،‫دسترس‬‫قابل‬ ،‫افراد‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫کیفیتی‬ ‫سطح‬
‫قابل‬
‫میکند‬ ‫استفاده‬
‫کاربری‬‫رابط‬ ‫هر‬‫اصلی‬‫وظیفه‬‫دو‬
.1
‫کاربر‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ارایه‬
.2
‫کاربر‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬
#UXSHIRAZ
‫پذیری‬‫دسترس‬‫اجرایی‬‫های‬‫الیه‬
:
•
‫الیه‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اصول‬
‫کاربر‬ ‫تحقیقات‬
(
‫کاربر‬‫با‬ ‫همدلی‬
)
•
‫الیه‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اصول‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫اطالعات‬ ‫معماری‬
‫محتوا‬‫و‬
(
‫شناختی‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬
)
•
‫الیه‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اصول‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫دیزاین‬
(
‫ویژوال‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬
)
•
‫الیه‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اصول‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬
‫کد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
(
‫ماشین‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬
)
•
‫تست‬
‫واقعی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫واقعی‬ ‫کاربران‬‫با‬ ‫محصول‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬
•
‫وب‬ ‫کنسرسیوم‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اصول‬
WCAG 2.1
‫سطوح‬ ‫و‬
A, AA, AAA
•
‫استاندارد‬
ISO 9241-20
‫استاندارد‬‫و‬
ISO 40500
‫پذیری‬‫دسترس‬‫استاندارد‬
:
#UXSHIRAZ
‫کاربر‬‫ریسرچ‬
...
‫کاربر‬‫با‬‫همدلی‬
‫کاربر‬ ‫احساس‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫بینایان‬ ‫کم‬ ‫شرایط‬‫سازی‬ ‫شبیه‬
...
‫در‬ ‫نیز‬ ‫معلولیت‬ ‫دارای‬ ‫کاربران‬ ‫وقتی‬
‫ریسرچ‬
‫در‬ ‫حضورشان‬ ،‫دارند‬ ‫حضور‬ ‫ها‬
journey
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫نیز‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۱
#UXSHIRAZ
‫کاربر‬‫ریسرچ‬
...
‫کاربر‬‫با‬‫همدلی‬
‫دارند‬‫ها‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫عضالنی‬ ‫مشکل‬ ‫که‬ ‫افرادی‬‫شرایط‬‫سازی‬ ‫شبیه‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
Credit: Sarvin Valifar
۱
#UXSHIRAZ
‫محتوا‬‫مدیریت‬‫و‬‫اطالعات‬‫معماری‬
.1
‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫تسک‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬
( .
‫همانند‬
‫های‬ ‫رابط‬ ،‫صوتی‬ ‫های‬ ‫رابط‬
USSD
‫خودپردازها‬ ‫و‬
)
.2
‫یک‬ ،‫کند‬ ‫پر‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫فرمهایی‬ ‫در‬
‫خطی‬ ‫مسیر‬
‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫را‬
.
.3
‫کنید‬ ‫استفاده‬‫ساده‬ ‫نگارش‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫متوسط‬ ‫زبان‬ ‫سطح‬ ‫از‬
(
‫بر‬ ‫های‬ ‫ترانه‬ ‫اکثر‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫سطح‬
‫تاریخ‬ ‫تر‬
‫سطح‬ ‫حدود‬ ‫آمریکا‬
۵.۵
‫است‬ ‫بوده‬ ‫آیلتس‬
)
.4
‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫زیرنویس‬‫با‬ ‫را‬ ‫فیلمها‬‫و‬ ‫صوت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫متن‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫محتوا‬
.
.5
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫پیچیده‬ ‫محتوای‬ ‫ی‬ ‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫گراف‬‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬
.
.6
‫ها‬ ‫گراف‬‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫تشریح‬ ‫برای‬ ‫متن‬ ‫از‬
(
‫نابینایان‬ ‫برای‬
)
‫کنید‬ ‫استفاده‬
.
.7
‫ها‬ ‫لیست‬ ‫از‬
(
‫دار‬ ‫بولت‬
)
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫محتوا‬ ‫بیان‬ ‫در‬
.
‫نگ‬ ‫ساده‬ ‫و‬‫کوتاه‬ ‫نیز‬ ‫را‬‫ها‬ ‫پاراگراف‬ ‫بندی‬ ‫قالب‬
‫دارید‬ ‫ه‬
.
.8
‫استفا‬ ‫معلولیت‬ ‫دارای‬ ‫کاربران‬‫با‬ ‫سورتینگ‬ ‫کارت‬ ‫از‬ ،‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫ساختار‬ ‫چیدمان‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫ده‬
.
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۲
#UXSHIRAZ
‫ویژوال‬‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫کوررنگی‬‫برای‬
۷
%
‫هستند‬‫کوررنگی‬ ‫انواع‬ ‫از‬‫یکی‬ ‫دچار‬ ‫مردان‬ ‫از‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫کوررنگی‬‫برای‬
۷
%
‫هستند‬‫کوررنگی‬ ‫انواع‬ ‫از‬‫یکی‬ ‫دچار‬ ‫مردان‬ ‫از‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
#UXSHIRAZ
‫ویژوال‬‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫کوررنگی‬‫برای‬
‫حل‬ ‫راه‬
:
‫نباشید‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫متکی‬ ،‫گوناگون‬ ‫معانی‬ ‫ارسال‬‫و‬ ‫تمایز‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬
(
‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬ ‫المان‬
‫نید‬
)
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
#UXSHIRAZ
‫ویژوال‬‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫کوررنگی‬‫برای‬
‫حل‬ ‫راه‬
:
‫نباشید‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫متکی‬ ،‫گوناگون‬ ‫معانی‬ ‫ارسال‬‫و‬ ‫تمایز‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬
(
‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬ ‫المان‬
‫نید‬
)
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫بینایی‬‫کم‬‫برای‬
•
‫بکگراندشان‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متون‬ ‫کنتراست‬ ‫بردن‬‫باال‬
contrast-ratio.com
•
‫سطح‬ ‫اصول‬ ‫رعایت‬
AA
‫استاندارد‬
WCAG
‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫در‬ ‫متون‬ ‫سایر‬‫و‬ ‫ها‬ ‫لیبل‬ ،‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫بینایی‬‫کم‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
Minimum Font size: 16px or 14pxbold
Color contrast 4.5 for TEXT – 3.0 for titles (according to WCAG 2.0)
Min Line Height: 1.5 (English) and 2.0 for Persian fonts
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫دیداری‬‫استرس‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
‫را‬‫ها‬ ‫پاراگراف‬ ‫نمایش‬ ‫طرز‬
justify
‫نکنید‬
.
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫دیسلکسیا‬‫برای‬
•
‫حل‬ ‫راه‬
:
‫کنتراست‬
‫زیاد‬‫خیلی‬
‫نکنید‬ ‫استفاده‬
.
‫برعکس‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫روی‬ ‫مشکی‬ ‫نوشتهء‬ ‫بخصوص‬
(
‫زغالی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫سیاه‬ ‫رنگ‬ ‫جای‬ ‫به‬
(
‫مثال‬
555555
)
‫استفاده‬
‫کنید‬
.
‫کنید‬ ‫تیره‬ ‫کمی‬ ‫را‬ ‫بکگراند‬ ‫یا‬
).
•
‫بدهید‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنتراست‬ ‫تنظیم‬ ‫اجازه‬
.
•
‫از‬
auto complete
‫شود‬ ‫کم‬ ‫ذهنی‬ ‫لود‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
.
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫و‬‫مسن‬‫افراد‬‫برای‬
...
‫حداقل‬ ‫رعایت‬
‫کلیک‬‫قابل‬ ‫محدوده‬
(
Hit area
)
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫و‬‫مسن‬‫افراد‬‫برای‬
...
‫کنید‬ ‫تر‬ ‫راحت‬‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫اتومات‬ ‫را‬‫برخی‬ ،‫کابر‬ ‫از‬ ‫ورودیها‬ ‫همه‬ ‫دریافت‬ ‫جای‬ ‫به‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫و‬‫مسن‬‫افراد‬‫برای‬
...
‫کنید‬ ‫کم‬ ‫ممکن‬‫جای‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫بیهوده‬ ‫های‬ ‫الگین‬
.
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫بینا‬‫کم‬‫و‬‫نابینا‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
•
‫قالب‬ ‫در‬ ‫متنی‬ ‫محتوای‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬
HTML
(
‫بصورت‬ ‫نه‬ ‫و‬
PDF
)
•
‫متن‬ ‫روی‬ ‫زوم‬ ‫قابلیت‬
/
‫خوان‬ ‫صفحه‬ ‫توسط‬ ‫خوانش‬
•
‫کلیک‬‫قابل‬ ‫آیکونهای‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫نوشته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•
‫جای‬ ‫به‬ ‫لیبل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
place Holder
•
‫صفحات‬ ‫در‬ ‫زوم‬ ‫امکان‬ ‫گذاشتن‬ ‫باز‬
‫وب‬
(
maximum-scale=1
)
•
‫خاصیت‬ ‫نوشتن‬
Alt
‫عکس‬‫های‬ ‫تگ‬ ‫برای‬
(
‫عکس‬ ‫رخداد‬ ‫مهمترین‬ ‫دهنده‬ ‫توضیح‬
–
‫داینامیک‬
) !
•
‫گرامری‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
“
‫فعل‬
”
‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫عنوان‬ ‫در‬
•
‫مانند‬ ‫عناوینی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬
“
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫اینجا‬
”
‫لینکها‬ ‫عنوان‬ ‫در‬
#UXSHIRAZ
‫کاربری‬‫رابط‬‫طراحی‬
‫ویژوال‬
‫اوتیسم‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۳
•
‫طبیعی‬ ‫نور‬ ‫با‬‫هایی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
(
‫میدهد‬ ‫آزار‬ ‫را‬ ‫اوتیستیک‬ ‫افراد‬ ‫جیغ‬ ‫رنگهای‬ ‫و‬‫باال‬ ‫کنتراست‬
•
‫راهنما‬ ‫متون‬‫و‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬‫عناوین‬ ،‫ها‬ ‫تسک‬ ‫انجام‬ ‫بیان‬ ‫در‬‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•
‫کاربر‬ ‫تمرکز‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
#UXSHIRAZ
‫د‬
ُ
‫ک‬‫سمت‬‫سازی‬‫پیاده‬
!
‫ماشین‬‫و‬‫انسان‬‫برای‬
‫میکنید‬‫کسب‬ ‫بهتری‬ ‫گوگل‬ ‫رتبه‬ ،‫بخشید‬ ‫بهبود‬ ‫محصول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬‫و‬ ‫کاربرپذیری‬ ‫هرچقدر‬
.
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۴
#UXSHIRAZ
‫د‬
ُ
‫ک‬‫سمت‬‫سازی‬‫پیاده‬
!
‫ماشین‬‫و‬‫انسان‬‫برای‬
‫است‬ ‫محصول‬ ‫فرانت‬ ‫کد‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫گیرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫باید‬‫نابینایان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫طراحی‬ ‫اصول‬ ‫بیشترین‬
.
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۴
#UXSHIRAZ
‫د‬
ُ
‫ک‬‫سمت‬‫سازی‬‫پیاده‬
!
‫ماشین‬‫و‬‫انسان‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۴
‫خاصیت‬
lang
‫تگ‬ ‫در‬
HTML
w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp
‫خودشان‬‫اصلی‬‫مفهوم‬ ‫در‬‫فرم‬‫های‬‫المان‬ ‫از‬‫استفاده‬
<span class="button" onclick="submitForm()"> Submit </span>
<button type="submit"> ACTION </button>
‫خاصیت‬
TabIndex
‫نابینایان‬ ‫برای‬ ‫فرمها‬‫ناوبری‬ ‫در‬ ‫نکته‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬
‫کنی‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫ایندکس‬ ‫تب‬،‫بایاس‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫جهت‬
‫د‬
#UXSHIRAZ
‫د‬
ُ
‫ک‬‫سمت‬‫سازی‬‫پیاده‬
!
‫ماشین‬‫و‬‫انسان‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۴
‫های‬ ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
HTML5
‫باشد‬‫شناسایی‬‫قابل‬‫ها‬ ‫خوان‬ ‫صفحه‬ ‫برای‬ ‫صفحه‬ ‫مختلف‬‫های‬ ‫بخش‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬
.
‫لینکهای‬
‫برای‬ ‫صفحه‬‫ناوبری‬
screen reader
‫قابل‬
‫میشود‬ ‫تشخیص‬
.
<article> / <aside> / <section>
<nav> …
‫ها‬ ‫هدینگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
:
‫بخش‬
‫های‬
‫برای‬ ‫صفحه‬ ‫مختلف‬
screen reader
‫قابل‬
‫میشود‬ ‫تشخیص‬
.
<h1> / <h2> / <h3>
‫معنایی‬‫های‬‫تگ‬ ‫از‬‫استفاده‬
HTML5
#UXSHIRAZ
‫د‬
ُ
‫ک‬‫سمت‬‫سازی‬‫پیاده‬
!
‫ماشین‬‫و‬‫انسان‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۴
‫خاصیت‬
ALT
‫میکند‬‫شناسایی‬‫قابل‬‫ها‬ ‫خوان‬ ‫صفحه‬ ‫و‬ ‫روباتها‬ ‫انواع‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آنها‬،‫تصاویر‬ ‫برای‬
‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
figure
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کاملتری‬ ‫توضیحات‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬
alt
‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫تصویر‬ ‫به‬
<img alt=“…”>
<figure>
<img src="cat.jpg" alt="African wildcat sleeping in the sun">
<figcaption>
African wildcats are active mainly during the night. Image
rights: CC BY 2.0, John McExample.
</figcaption>
</figure>
#UXSHIRAZ
‫د‬
ُ
‫ک‬‫سمت‬‫سازی‬‫پیاده‬
!
‫ماشین‬‫و‬‫انسان‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۴
‫قابلیت‬،‫نابینایان‬ ‫برای‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬
focusability
‫است‬
.
‫مرورگر‬ ‫فوکوس‬
!
‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫به‬
:
‫؟‬ ‫هستم‬ ‫صفحه‬‫کجای‬ ‫من‬
‫شود‬ ‫منتقل‬‫پاپاپ‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫فوکوس‬‫باید‬،‫پاپاپ‬ ‫بازشدن‬ ‫محض‬ ‫به‬
.
‫پاپاپ‬‫پذیری‬‫دسترس‬
‫از‬ ‫استفاده‬‫با‬ ‫را‬ ‫محتوا‬‫و‬ ‫فرمها‬ ‫اگر‬
CSS
‫ترتیب‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ،‫میکنید‬‫جابجا‬
HTML
‫است‬ ‫همانگونه‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬
VisualBias
#UXSHIRAZ
‫د‬
ُ
‫ک‬‫سمت‬‫سازی‬‫پیاده‬
!
‫ماشین‬‫و‬‫انسان‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۴
•
‫است‬‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫چه‬ ‫شامل‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫متوجه‬ ‫کاربر‬
.
•
‫است‬ ‫چگونه‬‫ها‬ ‫المان‬ ‫وضعیت‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫متوجه‬ ‫کاربر‬
.
‫خیر؟‬‫یا‬ ‫است‬ ‫خورده‬ ‫تیک‬ ‫باکس‬ ‫چک‬ ‫مثال‬
•
‫بصورت‬ ‫صفحه‬ ‫شدن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫متوجه‬ ‫کاربر‬
ajax
‫شود‬
.
‫مثال‬
:
‫شود‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫نوتیفیکیشن‬ ‫باکس‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬
.
•
‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫از‬‫خاصی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫منتقل‬ ‫امکان‬ ‫کاربر‬
.
‫ش‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫نوتیفیکیشنی‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫مثال‬
‫ده‬
.
‫خصیصه‬ ‫از‬‫استفاده‬
ARIA
•
‫تگهای‬ ‫معنی‬ ‫میتواند‬ ‫خصیصه‬ ‫این‬
HTML
‫را‬
override
‫کند‬
( .
‫باشه‬ ‫مضر‬ ‫ممکنه‬ ‫معنایی‬ ‫تگهای‬ ‫وجود‬ ‫با‬
)
‫از‬‫استفاده‬‫خطرات‬
ARIA
AccessibleRichInternetApplications
Link: bit.ly/aria-learn
#UXSHIRAZ
‫د‬
ُ
‫ک‬‫سمت‬‫سازی‬‫پیاده‬
!
‫ماشین‬‫و‬‫انسان‬‫برای‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۴
•
‫کند‬ ‫عوض‬ ‫را‬‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫فونت‬ ‫سایز‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬
.
•
‫کند‬ ‫عوض‬ ‫را‬‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫رنگ‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬
.
•
‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫ریسپانسیو‬ ‫غیر‬‫های‬ ‫المان‬ ‫میتواند‬ ‫کاربر‬
.
‫مانند‬
table
‫ادیتورهای‬ ‫از‬‫استفاده‬
WYSIWYG
•
‫ببرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫عنوان‬ ‫کردن‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫معنایی‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫میتواند‬ ‫کاربر‬
.
•
‫و‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫معنا‬‫اساس‬ ‫بر‬ ، ‫استانداردتر‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫خروجی‬
semantic
‫است‬ ‫نگارش‬
.
‫جایگزین‬
:
‫ادیتورهای‬
WYMIWYG
#UXSHIRAZ
‫پذیری‬‫دسترس‬‫تست‬‫و‬‫هیوریستیک‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۵
‫از‬‫عریان‬
CSS
#UXSHIRAZ
‫پذیری‬‫دسترس‬‫تست‬‫و‬‫هیوریستیک‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۵
‫سفید‬‫و‬‫سیاه‬‫چاپ‬‫تست‬
#UXSHIRAZ
‫پذیری‬‫دسترس‬‫تست‬‫و‬‫هیوریستیک‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۵
‫موس‬ ‫از‬‫استفاده‬‫بدون‬‫صفحه‬‫ناوبری‬
#UXSHIRAZ
‫بینایی‬ ‫کم‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫هیوریستیک‬ ‫تست‬
/
‫دید‬‫تاری‬
/
‫نور‬ ‫کمبود‬
‫پذیری‬‫دسترس‬‫تست‬‫و‬‫هیوریستیک‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۵
#UXSHIRAZ
‫واقعی‬ ‫کاربر‬‫با‬ ‫تست‬
‫پذیری‬‫دسترس‬‫تست‬‫و‬‫هیوریستیک‬
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اجرای‬‫های‬ ‫الیه‬
>
۵
‫منابع‬
•
‫وب‬ ‫کنسرسیوم‬ ‫استاندارد‬
WCAG
‫نسخه‬
2.1
•
‫انگلیس‬ ‫دولت‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫راهنمای‬
accessibility.blog.gov.uk
•
‫وب‬ ‫کنسرسیوم‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫سطوح‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫اصول‬ ‫کوچک‬ ‫لیست‬ ‫چک‬
wuhcag.com/wcag-checklist
•
‫مقاالت‬
‫تعاملی‬ ‫طراحی‬ ‫بنیاد‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
IxDF
‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫درباره‬
#UXSHIRAZ
@macromediax
Hossein-Sharafi
‫محصول‬‫طراح‬
.
‫سداد‬‫ورزی‬‫داده‬
(
‫ملی‬‫بانک‬
)
‫شرفی‬‫حسین‬

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Accessibility Principles : اصول دسترس پذیری در طراحی محصول