SlideShare a Scribd company logo
1 of 50
Download to read offline
Викладач: Яремчук О.М.
ТЕМА 4.1: ОБЛІК ТОВАРНО-
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
План
1. Економічний зміст запасів.
2. Методи оцінки товарно-матеріальних
цінностей.
3.Документальне оформлення надходження і
використання запасів
4. Складський та аналітичний облік запасів.
5. Синтетичний облік запасів.
Запаси – це активи, які
 утримуються для подальшого продажу за умов
звичайної господарської діяльності;
 перебувають у процесі виробництва з метою
подальшого продажу продукту виробництва;
 утримуються для споживання під час
виробництва продукції, виконання робіт та
надання послуг, а також управління
підприємством.
Запаси включають:
 сировину, основні й допоміжні матеріали,
комплектуючі вироби та інші матеріальні
цінності;
 незавершене виробництво;
 готову продукцію;
 товари;
 малоцінні та швидкозношувані предмети
(МШП);
 поточні біологічні активи.
Первісна вартість запасів, придбаних за плату, – це
собівартість запасів, яка складається з таких фактичних
витрат:
 суми, що сплачується згідно з договором постачальнику
(продавцю) за вирахуванням непрямих податків;
 суми ввізного мита;
 суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не
відшкодовуються підприємству;
 транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів,
оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і
транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх
використання, включаючи витрати зі страхування ризиків
транспортування запасів);
 інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у
запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать:
 прямі матеріальні витрати,
 прямі витрати на оплату праці,
 інші прямі витрати на доопрацювання і підвищення якісно
технічних характеристик запасів
Сума транспортно-заготівельних витрат,
яка відноситься до запасів, що вибули, визначається
як добуток середнього відсотка транспортно-
заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з
відображенням її на тих самих рахунках обліку, у
кореспонденції з якими відображено вибуття цих
запасів.
100%  ЗвТЗВТЗВ
Середній відсоток транспортно-
заготівельних витрат
визначається діленням суми залишків
транспортно-заготівельних витрат на
початок звітного місяця і транспортно-
заготівельних витрат за звітний місяць на
суму залишку запасів на початок місяця і
запасів, що надійшли за звітний місяць.
100% 



ЗмЗп
ТЗВмТЗВп
ТЗВ
Згідно з П(С)БО 9
оцінка запасів при їх відпуску у виробництво, продаж та
іншому вибутті здійснюється одним із таких методів:
 ідентифікованої собівартості відповідної одиниці
запасів
 ціни продажу.
 середньозваженої собівартості;
 собівартості перших за часом надходження запасів
(ФІФО);
 нормативних затрат;
Типові форми первинних документів для обліку запасів
Назва та форма
документа
Характеристика та сфера застосування
Документи з оприбуткування запасів та відпуску на сторону
Довіреність (ф. № М-2) застосовуються для одержання виробничих запасів від постачальника через довірену
особу
Прибутковий ордер (ф.
№ М-4)
застосовуються для обліку матеріалів, що надходять на підприємство від
постачальників або з переробки
Товарно-транспортна
накладна (ф. № 1-ТН)
комбінований документ, що складається з трьох самостійних розділів: відомості про
вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, інша інформація
Акт про приймання
матеріалів (ф. № М-7)
документ складається у випадках розбіжностей по кількості і якості виробничих запасів,
що надійшли із даними супровідних документів (пред'явлених до оплати і є підставою для
пред'явлення претензій постачальнику й оприбуткування виробничих запасів, що
надійшли. Застосовується також у разі приймання запасів, що надійшли без документів
Рахунок-фактура розрахунковий документ, що виписується постачальником на ім'я покупця на кожну
партію відвантажених запасів
Накладна на відпуск
товарно-матеріальних
цінностей (ф. № М-20)
документ є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей, для оприбуткування
їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивіз із території підприємства
постачальника, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку
Документи складського обліку і внутрішнього переміщення запасів
Картка складського обліку
матеріалів (ф. № М-12)
оперативного обліку руху запасів по складу (коморі)
Матеріальний ярлик (ф.
№ М-16)
характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера за місцем зберігання,
слугує для матеріальних цінностей паспортом
Лімітно-забірна картка (ф.
№ М-8)
багаторазового відпуску одного номенклатурного номера матеріалів на один місяць
Лімітно-забірна картка (ф.
№ М-9)
чотириразового відпуску лімітованих матеріалів, що зараховуються на один ви, витрат
(замовлення) на один місяць
Акт-вимога на заміну
(додатковий відпуск)
матеріалів (ф. № М-10)
відпуску матеріалів, потреба в яких виникає періодично, заміна матеріалів, а також
додатковий (понадлімітний) відпуск матеріалів, виписується на один ві матеріалів і його
багаторазовий відпуск у межах ліміту
Накладна-вимога на відпуск
(внутрішнє переміщення)
відпуску матеріалів усередині підприємства, включаючи відпуск господарстваг. свого
підприємства, розташованим за межами його території
_________________________________
підприємство-одержувач і його адреса
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________
_________________________________
підприємство-платник і його адреса
рахунок _____________________________ Довіреність дійсна
_____________________________________ __________________________
(найменування банку)
ДОВІРЕНІСТЬ КА № 6566655
серія
Дата видачі __________________________
Видано ______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Документ, що засвідчує особу _________
серія ____ № ___________ від __________ 20___ р.
Виданий _______________________________
(ким виданий документ)
На отримання від _______________________________________
(найменування організаціі-постачальника)
цінностей за ___________________________________________________
(№ і дата наряду)
Перелік цінностей, які належить отримати: Зворотний бік форми № М-2
№п/п Найменування цінностей Одиниця виміру Кількість прописом
Підпис _____________ засвідчую
(зразок підпису особи, що одержала довіреність) Керівник підприємства _____________
Головний бухгалтер ___________
МП
Товарно-транспортна накладна
“____” ______________20__р.
Автомобіль _____________________________до дорожнього листа №
марка держ. №
Авто підприємство _________________________________________
найменування Вид перевезення
Водій ___________________________________________________________ код
прізвище, і., б.
Замовнки
(платник) ______________________________________________________ код
найменування
Відправник
вантажу ______________________________________________________ код
сільгосппідприємство
Пункт на-
вантаження ____________ Відділення (цех),
адреса бригада, звено код
Отримувач
вантажу ______________________________________________________ код
найменування
Пункт роз-
вантаження___________________________________________ маршрут №
адреса
Інформація про вантаж Причіп __________ гар. №
держ. №
Код облік. Код Код
операції (дебет) (кредит)
Продукція _____________________________________________________________________________
найменування зернових та масляних культур, семян, трав
Сорт, клас _________________ Забрудненість _________% Вологість _______%
Операція Вид
упа-
ковки
Кіль-
кість
місць
Код
вантажу
Клас
вантажу Маса, кг Ціна Сума
брутто тара нетто
Відправлено
Прийнято
9 10 12
Х
13 14
Х
Надбавки
За цінні
сорти
За сортування
та упаковку
За
тару
За доставку
продукції
Інші
доплати
Всього до
сплати
Сума до Код
сплати ____________________________________________ (дебет)
прописом Код
_____________________________________грн.________ коп. (кредит)
Відпуск дозволив _____________________________________
посада, підпис
Продукцію до перевезення: кількість місць _____________ вагою (нетто)___________
прописом прописом
_______________________ здав _______________________ одержав _______________
посада, підпис посада, підпис
Додаток __________________________________________________ на _____ аркушах
свідоцтво, паспорт, сертифікати та ін.
Х
ХІприм.–відправниквантажуІІприм.–отримувачвантажуІІІприм.–автопілприємствоІVприм.–автопідприємству
Продукцію по масі, В журналі вагаря
якості та асортименту записано під № _______________
прийняв _______________________________ Вагар________________
посада, підпис підпис
Спосіб визна- при при
чення маси: прийомі ___________________ здачі _________________________
Погруз очно-разгрузочні операції
Операція
Виконавець
(АТП,відправник,
отримувач)
Спосіб Час, год., хв.
ручн.
мех.
код прибуття відправки простою
Завантаження
15 16 17 18 19 20
Розвантаження
Додаткові операції Підпис
відповідальної
особи
Транспортні послуги ______________час, хв. найменування,
кількість
21 22 23
Відмітки про складені акти _________
Інша інформація (заповнюється автопідприємством)
Відстань перевезення за групою доріг, км Код.
експ.
За транспортні послуги
всього у місті І гр. ІІ гр. ІІІ гр. з клієнта водію
24 25 26 27 28 29 30 31
Поправочний коеф.
Штраф
Розрахунок
вартості
За тони
Недовант.
автомоб.
та причеп.
За спец.
транспорт
За
транспортні
послугирозцінка
водію
основний
тариф
Виконано
Розцінка
До оплати
37 38 39 40
32 33 34
Вантажно-
розвантажуваль-
ні роботи, т
Наднормативний
простій Інші
доплати
Знижки
за скороч.
простою
Всього
заванта
ження
розванта
ження
41 42 43 44 46 47
Таксування _______
_________________
_________________
_________________
Таксувальник _____
_________________
Сільгосппідприємство __________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
ТОВАРНА НАКЛАДНА № __
від "___" ____________ 20__ р.
Через кого ________________________
Кому _____________________________
Платник __________________________
прізвище, ім'я та по батькові
Відправник _______________________
За довіреністю ____________________
від ______________________________
виданої __________________________
Пор. № Найменування
Одиниця
виміру
Кількість
Ціна без
ПДВ
Сума без
ПДВ
Всього
Транспортні витрати
Податок на додану вартість
Разом
Відпущено на суму ___________________________________________________________________
прописом
_______________________________________________________________________ грн. ____ коп.
Керівник _____
підпис
____________________
прізвище, ім'я та по батькові
Відпустив _____
підпис
____________________
прізвище, ім'я та по батькові
Головний
бухгалтер _____
підпис
____________________
прізвище, ім'я та по батькові
Отримав _____
підпис
_____________________
прізвище, ім'я та по батькові
М. П.
РАХУНОК-ФАКТУРА
№ ______
”___”__________ 200__p.
Постачальник _______________________________________________________________________________
Адреса ________________________________________________________________________________
Тел./факс _______________________________________________________________________________
Рах.№ ________________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________
Платник _________________________________________________________________________________
Адреса _________________________________________________________________________________
Тел./факс __________________________________________________________________________________
Рах.№ ________________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________
Через кого _________________________________________________________________________________
За довіреністю _________________________________________________________________________________
Підстава __________________________________________________________________________________
N
з/п
Найменування
Один.
виміру
Кіль-
кість
Ціна Сума
1 2 3 4 5 6
Разом з ПДВ (прописом) Разом
__________________________________________________ ПДВ 20%
__________________________________________________ Разом з ПДВ
Директор Головний бухгалтер
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник підприємства
__________
підпис
_______________________
прізвище, ім'я, по батькові
АКТ № "___" _______________ 19 р.
ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ Номер
документа
Дата
складання
Місце складання акта __________________________________________________________________
Початок прийняття ___ год. ___ хв. Закінчення прийняття ___ год. ___ хв.
Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком № _________ "___" _______________ 20__ р.
Посвідчення про якість (сертифікат) № ______ із станції (пристані)
_____________________________________________________________________________________
за супровідним транспортним документом № ___ "___" _______________ 20__ р.
у вагонах № _________
Відправник _________________________________________________________________________________
найменування та адреса
Одержувач _________________________________________________________________________________
найменування та адреса
Постачальник _______________________________________________________________________________
найменування та адреса
Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі складу відправника ______________
Договір № __________ від "___" _______________ 20__ р. на поставку продукції.
Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника (заготівельника)
___________________________________________________________________________________________
За супровідними транспортними документами значилося:
Знак,
марка,
пломба
Кількість
місць
Вид
упаковки
Найменування
продукції, товару
(вантажу) чи
номера
контейнерів
Маса вантажу Особливі
відмітки
відправника
за
накладною
відправника
дороги,
пристані
1 2 3 4 5 6 7
Дата та час (год., хв.)
Прибуття на станцію
(пристань, порт)
призначення
Видачі вантажу
органом транспорту
Розкриття вагона та
інших транспортних
засобів
Доставлення на склад
одержувача
1 2 3 4
2-га сторінка Акта приймання матеріалів
Умови зберігання продукції на складі одержувача __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Стан тари та упаковки на момент огляду продукції _________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Кількість продукції, що не вистачає, визначено ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
зважуванням, рахунком місць, обміром та ін.
_______________________________________________________________________________________
Інші дані _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3-я сторінка Акта приймання матеріалів
Код виду
операції
Склад
Код
постачальника
Кореспондуючий рахунок
Номер
супровідного
документа
рахунок,
субрахунок
код
аналітичного
обліку
Матеріальні
цінності
Одиниця
виміру
За документами Фактично виявлено
Поряд-
ковий
номер
запису за
складсь-
кою кар-
тотекою
Брак та бій Нестача Надлишки
Номер
паспорта
найме-
нування,
сорт,
розмір,
марка
номен-
клатур-
ний
номер
код
найме-
нуван-
ня
сорт
кіль-
кість
ціна сума сорт
кіль-
кість
ціна сума
кіль-
кість
сума
кіль-
кість
сума
кіль-
кість
сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
і т. д. до кінця
4-та сторінка Акта приймання матеріалів
Висновок комісії ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю, якістю та комплектністю всі члени комісії ознайомлені та
попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акта, який містить дані,
що не відповідають дійсності.
____________
посада
____________
підпис
____________________
прізвище, ім'я,
по батькові
_________________________________
номер та дата видачі документа
про повноваження та назва організації,
яка видала документ
____________
посада
____________
підпис
____________________
прізвище, ім'я,
по батькові
_________________________________
номер та дата видачі документа
про повноваження та назва організації,
яка видала документ
____________
посада
____________
підпис
____________________
прізвище, ім'я,
по батькові
_________________________________
номер та дата видачі документа
про повноваження та назва організації,
яка видала документ
Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані "___" ______________ 20__ р.
Комерційний акт № ____ від "___" ______________ 20__ р.
Завідуючий складом
номенклатурний номер
МАТЕРІАЛЬНИЙ ЯРЛИК
Назва матеріалу
Марка (тип) Розмір Сорт
Одиниця виміру Норма запасу
При одержанні готової продукції та продукції с/г
виробництва від власного виробництва використовують
такі документи:
 1) для обліку надходження зернової продукції – Талони водія і комбайнера, Реєстр
приймання зерна вагарем;
 2) Облік надходження продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних
культур ведеться в Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції.
 3) Пасовищні корми - Акт на оприбуткування пасовищних кормів.
 4) сіно, солома, силос - Акт прийняття грубих і соковитих кормів
 5) молоко - Журнал обліку надою молока, Відомість руху молока
 6) вовна - Акт настригу і приймання вовни
 7) яйця, мед, риба - Щоденника надходження сільськогосподарської продукції
 8) борошно, соки, консерви - Звіт про переробку продукції
 9) сметана, сир, вершки, масло - Відомість переробки молока і молочних
продуктів
 10) м’ясо, субпродукти – Акт на вибуття тварин і птиці, Накладна
внутрігосподарського призначення;
 11) Вироби інших підсобних і допоміжних виробництв оприбутковуються на
підставі щомісячних Виробничих звітів і Накладних (внутрігосподарського
призначення), прибуткових ордерів.
Сільгосппідприємство____ ______________________
МІСЦЕ ПЕЧАТКИ ЧИ ШТАМПА
ГОСПОДАРСТВА
колхоз, совхоз
ТАЛОН КОМБАЙНЕРА № _____
_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество комбайнера
Табельный номер ______________________________ Талон виданий _______________________
Комбайн № ____________________________________
_________________________________________
Здано зерна для доставки на тік (склад) один бункер
посада
________________________________________________ _________________________________
підпис
Сільгосппідприємство____ ______________________
МІСЦЕ ПЕЧАТКИ ЧИ ШТАМПА
ГОСПОДАРСТВА
колхоз, совхоз
ТАЛОН ВОДІЯ № _____
_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество комбайнера
Табельный номер ______________________________ Талон виданий _______________________
Водій № ____________________________________
_________________________________________
Прийнято зерно від комбайнера один бункер
посада
________________________________________________ _________________________________
підпис
Сільгоспоблік, форма № 78а
Затверджена Міністерством сільського господарства
України 16.05.77р. №269-1
Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділок Тік Склад
Реєстр № ___
приймання зерна
вагарем
Операція Отримувач
Шифр синтетичного та
аналітичного обліку – дебет
Місце зберігання _______________________________________________________________________ Культура, сорт
_____________________________________________________
Матеріально відповідальна особа
___________________.________________________________________________________________________________________________________
______
Прізвище, ім’я, по батькові
Звідки поступило (з бригад, відділків та ін.)
______________________________________________________________________________________________________________________
№
реєстра
шофера
№ талонів
комбайнера
(бункериста)
№ поля
(клітки)
Прізвище, ім’я, по
батькові шофера
(тракториста)
Автомашина
(трактор)
Маса (вага), кг
Підпис
шофера
що здав
зерно
брутто тара нетто
у тому числі маса (вага) нетто по комбайнерам
марка номер
п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Сільгоспоблік, форма №80
Затверджена Міністерством
сільського господарства СРСР 24.11-1972 р. №269-2
Сільгосппідприємство ____________________
колгосп, радгосп
Відділення____________
Бригада
ВІДОМІСТЬ № _ РУХУ ЗЕРНА ТА ІНШОЇ ПРОДКЦІЇ за _______________
Місце зберігання __________________ Матеріально відповідальна особа _________________
прізвище, ім’я та по батькові
Культура та сорт _____________________
Лишок на
початок
дня, кг
Прибу
ток, кг
Видаток, кг
Лишок на кінець дня, кг.відправлено
на елеватор
Реєстраційний лист на продукцію, що надійшла або вибула
Звідки одержано або куди вибуло
Номер
реєстру
або
накладної
Вага,
кг
Номер
реєстру або
накладної
Вага
, кг
Номер
реєстру
або
накладної
Вага,
кг
Номер
реєстру
або
накладної
Вага,
кг
Номер
реєстру
або
накладної
Вага,
кг
Номер
реєстру
або
накладної
Вага,
кг
Реєстр № __
приймання зерна від шофера
за «____» ___________ 20__р.
Шофер (тракторист) ___________________________
Автомашина (трактор), марка ___________№_______
№п-п.
Номер талонів
комбайнера
переданих
вагарю
Культура
Номер
поля
Відстань,
км
Всього
прийнято
зерна, кг
Підпись завідуючого
током (вагаря),
прийнявшого зерно
1 2 3 4 5 6 7
господарства СРСР 24.11.1972 р. № 269-2
Натура: до переробки, г ________ Додаток: ________________ прибуткових та _______________витратних документів
після переробки, г ______ Підпис: _______________ ___________________.___________
посада прізвище, ім’я та по батькові
Вологість: до переробки, відс. ______ _________________ _______________________________
посада прізвище, ім’я та по батькові
після переробки, відс. ______
Шифр синтетичного та
аналітичного обліку Одиниця
виміру
Вага Ціна Сума
Відпущено в сортування, сушку дебет кредит
кг
найменування культури або продукції
Отримано від сортування, сушки
Повноцінне зерно
кг
найменування
найменування
найменування
Отримано використаних
відходів Зерновідходи
кг
найменування
Невикористані відходи (мертва
засміченість та усушка)
кг
Рік Місяць Число Сільгосппід-
приємство
Шифр Відді-
лок
Бри-
гада
Ток Акт № ___
на сортування та
сушку продукції
рослинництва
Опе-
рація
Отри-
мувач
Відпр
авник
Сільгоспоблік, форма № 82
Затверджено Міністерством сільского
господарства України 24.11.1972 р. №269-2
Рік
Мі-
сяць
Число Сільгосппідприємство Шифр
Відді-
лення
Бри-
гада
Лан-
ка
ЩОДЕННИК №
НАДХОДЖЕННЯ
СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Опе-
рація
Одер-
жувач
Від-
правник
Кількість одиниць, що дали продукцію______________________________________________________________________
Гектарів, голів і т.д.
Від кого прийнято
Назва продукції, вага в кг, кількість в шт., сорт, якість Підпис особи,
що здала
продукцію
Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділення Бригада Ланка
АКТ № ___
НА ПРИЙМАННЯ
ГРУБИХ І СОКОВИТИХ
КОРМІВ
Опера-
ція
Одержу-
вач
Відправ
ник
Комісія в складі: ЗАТВЕРДЖУЮ:
підпис керівника сільгосппідприємства
«____» ____________________ 20___р.
Провела приймання
Що знаходяться
Від бригади
Місцезнаходження
кормів
Пло-
ща
Номер
стогу,
скирти,
башти,
тран-
шеї,
бурту
Дата
укладання
Назва і
якість
кормів
Проміри, м Об-
сяг,
куб.
м
Шифр синтетичного
та аналітичного
обліку
Вага
Ціна Сумадебет кредит Оди-
ниця
вимі-
ру
Одно-
го
кубо-
метра
всього
Рік Місяць Сільгосппідприємство Шифр
Від-
ділення
Ферма ЖУРНАЛ №
обліку надою
молока
Опера-
ція
Одержу-
вач
Від--
правник
№
з/
п
Прізвище, ім’я по батькові №
з/п
Число
обслуг. корів надоєно молока Жир-
ність
Підпис
дояркивсього доїлось ранок обід вечір всього
Всього за день
Сільгоспоблік, форма № 114
Затверджена Міністерством сільського
господарства України 16.05.77р. №269-1
Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділення Ферма Відомість руху
молока №
Чис-
ло
місяця
Надійшло за добу, кг. Видаток , кг.
Залишокна
кінецьдня
Контрольна
визначення
жирності
всього
Про-
дано
дер-
жаві
В
пере-
робку
На
грома-
дське
харчу-
вання
На випойку За
готів-
ку
Всього
за день
теля-
там
поро-
сятам
1
2
3
4
5
і т.д.
Операція
одержувач
Дебет
Відправник
Кредит
Одиниця виміру
Всього за місяць
Сума
При передачі запасів від однієї
матеріально відповідальної особи до іншої
виписують
- Накладні внутрішньогосподарського призначення
- Лімітно-забірні картки (при багаторазовій
видачі однакових матеріалів).
НАКЛАДНА № ___
(внутрігосподарського призначення)
за "___" ____________ 20__ р.
Сільгосппідприємство___________________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Структурний підрозділ __________________________________
Через кого (кому)
________________________________________________________________________
Призначення
____________________________________________________________________________
Назва,
сорт,
розмір
Код синтетичного
обліку
Одиниця
виміру
Кількість
Ціна Сума
дебет кредит затребувано відпущено прийнято
Назва,
сорт,
розмір
Шифр
синтетичного
та аналітичного
обліку
Одиниця
виміру
Кількість
Ціна Сума
дебет кредит затребувано відпущено прийнято
Затребував _______
посада
_______
підпис
____________________
прізвище, ім'я, по батькові
Дозволив _______
посада
_______
підпис
___________________
прізвище, ім'я, по батькові
Перевірив
бухгалтер _______
посада
_______
підпис
____________________
прізвище, ім'я, по батькові
Відпустив _______
посада
_______
підпис
___________________
прізвище, ім'я, по батькові
Прийняв _______
посада
_______
підпис
____________________
прізвище, ім'я, по батькові
Прийняв
від водія _______
посада
_______
підпис
___________________
прізвище, ім'я, по батькові
Лімітно-забірна картка № ____
на отримання матеріальних цінностей
за ____________ 20__ р.
Одержувач ____________________________
посада
________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Найменування цінностей ____________________
посада
_____________________
ініціали та прізвище
____________________
підпис
"___" ____________ 20__ р.
Номенклатурний номер
Одиниця виміру
Ліміт
Кількість
Сума
Дата
Кількість Кількість Кількість Підпис
видано залишок видано залишок видано залишок зав. складом одержувач
Видано
При списанні запасів в с/г підприємствах
складають:
1) при списанні насіння на посів – Акт на списання насіння і садивного
матеріалу
2) кормів на годівлю - Відомість витрати кормів
3) при списанні продукції в реалізацію – товарно-транспортні накладні,
рахунки-фактури, накладні.
4) при списанні добрив, отрутохімікатів – Акт на списання мінеральних,
органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів та гербіцидів;
5) списання запасних частин на ремонт – Відомість витрат у ремонтній
майстерні
6) будівельні матеріали на будівництво – Акт на списання будівельних
матеріалів
7) медикаментів на лікування – Акт на списання медикаментів
8) паливо на роботу автотранспорту – Подорожній лист вантажного
автотранспорту, Подорожній лист легкового автомобіля
9) при списанні малоцінних і швидкозношуваних предметів – Акт на
списання МШП.
Сільгосппідприємство ___________________________________________ "ЗАТВЕРДЖУЮ"
_______________________
підпис керівника
"___" ____________ 20__ р.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Структурний підрозділ __________________________________________
АКТ № ___ ВИТРАТИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
за ____________ 20__ р.
Спосіб висіву насіння (садіння) ______________________________________________________
Висіяно (посаджено) на землях _______________________________________________________
регулярно зрошуваних, умовно зрошуваних, осушених, богарних
Назва насіння
(садивного
матеріалу)
Назва культури
Номер
поля
(діль-
ниці)
Площа,
га
Одиниця
виміру
Витрати насіння (садивного матеріалу)
за нормою
(планом)
фактично
ціна сума
на
1 га
на всю
площу
на
1 га
на всю
площу
Всього
Додаток ________________ видаткових документів
Код синтетичного і
аналітичного обліку
дебет
кредит
Керівник структурного
підрозділу
_____
підпис
___________________
прізвище, ім'я, по батькові
Агроном _____
підпис
___________________
прізвище, ім'я, по батькові
Перевірив бухгалтер _____
підпис
____________________
прізвище, ім'я, по батькові
Сільгосппідприємство ____________________________ Структурний підрозділ ____________
Ферма __________________________
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
Відомість витрати кормів № _____ за ____________ 20__ р.
Вид (група) тварин, птахів ____________________________ За ним закріплені тварини, птахи _____________________________
Норма на одну голову, кг Головний зоотехнік:
__________________
підпис
"___" ____________ 20__ р.
Корма використані
Дата Наявність тварин та птахів, гол.
Найменування та кількість використаних кормів
Дерть
Зелена
маса
1
2
3
4
5
АКТ № _____
про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин
за ____________ 20__ р.
Назва добрив,
ядохімікатів,
гербіцидів
%діючоїречовини
Код
синтетичного
обліку
Одиницявиміру
Ціна
Номер поля, назва культури
внесенонаплощу,
га
кількість(фізична
вага)
упереведенніна
діючуречовину
сума
внесенонаплощу,
га
кількість(фізична
вага)
упереведенніна
діючуречовину
сума
дебет кредит
Призначення і спосіб застосування добрив (отрутохімікатів, гербіцидів)
____________________________________________________________________________________________
основне, передпосівне
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________
підживлення, суцільний, місцевий і т. д.
Внесено на землях
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________
зрошуваних, незрошуваних, осушених
Добрива внесені під урожай 20__ р.
Для складського обліку
використовуються такі документи:
- Книга складського обліку;
- Картки складського обліку;
- Звіт про рух матеріальних
цінностей.
КАРТКА № ____ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ
Склад
Місце зберігання
Марка Сорт Профіль Розмір
Номен-
клатур-
ний
номер
Одиниця виміру
Ціна
Норма
запасустелаж комірка код найменування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Найменування матеріалу
Дорогоцінний метал Номер рядка
у ф. № 2-ДМ, дод. до ф. ф.
№ 2-ДМ і № 4-ДМНайменування Вид Маса, г
Номер
паспорта
13 14 15 16 17
Дата
запису
Номер
документа
Номер за
порядком
Від кого одержано
чи кому відпущено
Прибуток Видаток Залишок
Контроль
(підпис, дата)
18 19 20 21 22 23 24 25
Книга складського обліку
Назва матеріалу _______________________ Номенклатурний номер
____________________
Стелаж _______________________________ Осередок
_________________________________
Одиниця виміру _______________________ Ціна _____________________________________
Дата
Номер
документа
Від кого
надійшло або
кому видано
Прибуток Видаток Залишок
Контроль
(підпис і дата)
Звіт про рух матеріальних цінностей
№
п/п
Шифр
Кореспондуючі
рахунки
Найменування
матеріалу
Операції Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума
1 Сальдо на
2
3
16 Разом надійшло
17
18
37
38 Разом вибуло
39
40 Сальдо на___
Облік наявності і руху продукції та матеріалів здійснюють на
відповідних синтетичних рахунках і субрахунках класу 2
«Запаси» Плану рахунків бухгалтерського обліку:
 20 «Виробничі запаси»
 21 «Поточні біологічні активи»
 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»
 25 «Напівфабрикати»
 26 «Готова продукція»
 27 «Продукція сільськогосподарського
виробництва»
 28 «Товари»
Рахунок 20 має такі субрахунки:
 201 "Сировина й матеріали"
 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби"
 203 "Паливо"
 204 "Тара й тарні матеріали"
 205 "Будівельні матеріали"
 206 "Матеріали, передані в переробку"
 207 "Запасні частини"
 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"
 209 "Інші матеріали"
За дебетом рахунку 20 відображують у
кореспонденції з кредитом рахунків:
 20 – внутрішнє переміщення;
 23 – оприбуткування виробничих запасів власного
виробництва;
 26, 27 – оприбуткування насіння, посадкового матеріалу,
кормів після цільового призначення готової продукції
сільськогосподарського виробництва;
 37 – оприбуткування виробничих запасів, придбаних через
підзвітних осіб;
 63 – придбання виробничих запасів від постачальників і
підрядчиків;
 71 – оприбуткування запасів раніше не врахованих та
отриманих безкоштовно;
 74 – одержання виробничих запасів від ліквідації основних
засобів та ін.
За кредитом рахунку 20 обліковують в
кореспонденції з дебетом таких рахунків:
 15 – списання сировини й матеріалів, комплектуючих
виробів, будівельних та інших засобів на будівництво;
 23 – списання виробничих запасів на виробництво;
 24 – використання запасів на виправлення браку;
 91 - списання запасів на загальновиробничі витрати;
 92- списання запасів на адміністративні витрати;
 93 – списання запасів на витрати на збут;
 94 – списання запасів на витрати обслуговуючих
виробництв, списання нестач, безоплатна передача запасів;
Кореспонденція рахунків з обліку
продукції с/г виробництва
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
Оприбуткування сільськогосподарської продукції від
виробництва
27 23
Сторнування вартості невикористаних відходів, що
одержують при сортуванні та доробці зерна (запис
методом "червоне сторно")
27 23
Передача продукції однією матеріальною особою іншій 27 27
Витрати продукції на потреби виробництва 23 27
Реалізація продукції сільськогосподарського
виробництва по собівартості
901 27
Виявлена недостача продукції при інвентаризації 947 27
Схема запису в регістрах по обліку ТМЦ
Первинні документи
Звіт про рух матеріальних цінностейКнига або Картки складського обліку
Журнал-ордер 5Ас.-г.
Баланс
Головна книга
Сальдова відомість
Сальдова відомість
Номенкла
турний
номер
Назва
Одиниці
виміру
Вартість
за
одиницю
Залишок на . Залишок на .
Кількість Сума Кількість Сума
Журнал-ордер 5 А с. г
Рахунок № _________
Но-
мер
рядка
Показники Кореспонду
ючий
рахунок
Склад 1 Склад 2 Разом по
облікових
цінах
Витрати
по
придбанн
ю (ТЗН)
Всього, грн.
А Б В 1 2 7 8 9 10 11 12
1. Залишок на початок місяця
2. Дебет
3.
4.
13.
14. Разом по дебету
15. Кредит
16.
17.
29. Разом по кредиту
30. Залишок на кінець місяця
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС № ___
на ____________ 20__ р.
товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться ________________________________________________________________________________________
склад, комора
на відповідальному зберіганні ________________________________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
інвентаризація проведена на підставі наказу (розпорядження) від ____________ 20__ р. № _____________
№
п/п
Номенклатурний
номер
Найменування матеріалів Розмір (тип) Сорт або марка Одиниця виміру
Фактична
наявність
Ціна Примітка
і т. д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)
Всього за описом порядкових номерів ____________________________________________ з № ____________________ по № ________________________
прописом
Голова комісії _____________________________________________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис
Члени комісії: _____________________________________________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис
__________________________________________________________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Всі цінності, перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені і в моїй присутності прийняті на відповідальне зберігання.
Підпис матеріально відповідальної особи
"___" ____________ 20__ р.

More Related Content

What's hot

презентація до теми 10
презентація до теми 10презентація до теми 10
презентація до теми 10cdecit
 
Організація складського обліку запасів .pptx
Організація складського обліку запасів .pptxОрганізація складського обліку запасів .pptx
Організація складського обліку запасів .pptxOlegSkorba
 
Основи бібліографічного опису. Аналітичний опис
Основи бібліографічного опису. Аналітичний описОснови бібліографічного опису. Аналітичний опис
Основи бібліографічного опису. Аналітичний описNaUKMA Library
 
Форми бухгалтерського обліку(Завариський).ppt
Форми бухгалтерського обліку(Завариський).pptФорми бухгалтерського обліку(Завариський).ppt
Форми бухгалтерського обліку(Завариський).pptOstapZavarynskiy
 
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»av47840
 
презентація тема 8.
презентація  тема 8.презентація  тема 8.
презентація тема 8.cit-cit
 
2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операційLesya Yaremchuk
 
особливості обліку оптової торгівлі
особливості обліку оптової торгівліособливості обліку оптової торгівлі
особливості обліку оптової торгівліNasya Stepanova
 
презентація на семінар з хімії готово!!!!!!!!!!!
презентація на семінар з хімії готово!!!!!!!!!!!презентація на семінар з хімії готово!!!!!!!!!!!
презентація на семінар з хімії готово!!!!!!!!!!!Olya Bezverhnya
 
Реферат зразок
Реферат зразокРеферат зразок
Реферат зразокnvkschool_106
 
презентація досвіду роботи довідково бібліографічна робота бібліотеки птнз
презентація досвіду роботи довідково бібліографічна робота бібліотеки птнзпрезентація досвіду роботи довідково бібліографічна робота бібліотеки птнз
презентація досвіду роботи довідково бібліографічна робота бібліотеки птнзРоман Яременко
 
вступна презентація з дисципліни
вступна презентація з дисциплінивступна презентація з дисципліни
вступна презентація з дисципліниcdecit
 
Особливості автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС
Особливості автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІСОсобливості автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС
Особливості автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІСЦрб Д.и.чижевського
 
тема 27
тема 27тема 27
тема 27Nata_iv
 
Культура бібліотечного обслуговування: морально-етичний аспект
Культура бібліотечного обслуговування: морально-етичний аспектКультура бібліотечного обслуговування: морально-етичний аспект
Культура бібліотечного обслуговування: морально-етичний аспектНадвірнянська ЦРБ
 

What's hot (20)

Презентація
ПрезентаціяПрезентація
Презентація
 
презентація до теми 10
презентація до теми 10презентація до теми 10
презентація до теми 10
 
Організація складського обліку запасів .pptx
Організація складського обліку запасів .pptxОрганізація складського обліку запасів .pptx
Організація складського обліку запасів .pptx
 
Бачення, цінності та місія сучасної бібліотеки
Бачення, цінності та місія сучасної бібліотекиБачення, цінності та місія сучасної бібліотеки
Бачення, цінності та місія сучасної бібліотеки
 
Основи бібліографічного опису. Аналітичний опис
Основи бібліографічного опису. Аналітичний описОснови бібліографічного опису. Аналітичний опис
Основи бібліографічного опису. Аналітичний опис
 
Форми бухгалтерського обліку(Завариський).ppt
Форми бухгалтерського обліку(Завариський).pptФорми бухгалтерського обліку(Завариський).ppt
Форми бухгалтерського обліку(Завариський).ppt
 
методичний порадник б бл от
методичний порадник б бл отметодичний порадник б бл от
методичний порадник б бл от
 
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
 
презентація тема 8.
презентація  тема 8.презентація  тема 8.
презентація тема 8.
 
2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій
 
Сучасні технології та сервіси в інформаційно-бібліографічній діяльності біблі...
Сучасні технології та сервіси в інформаційно-бібліографічній діяльності біблі...Сучасні технології та сервіси в інформаційно-бібліографічній діяльності біблі...
Сучасні технології та сервіси в інформаційно-бібліографічній діяльності біблі...
 
особливості обліку оптової торгівлі
особливості обліку оптової торгівліособливості обліку оптової торгівлі
особливості обліку оптової торгівлі
 
презентація на семінар з хімії готово!!!!!!!!!!!
презентація на семінар з хімії готово!!!!!!!!!!!презентація на семінар з хімії готово!!!!!!!!!!!
презентація на семінар з хімії готово!!!!!!!!!!!
 
Реферат зразок
Реферат зразокРеферат зразок
Реферат зразок
 
презентація досвіду роботи довідково бібліографічна робота бібліотеки птнз
презентація досвіду роботи довідково бібліографічна робота бібліотеки птнзпрезентація досвіду роботи довідково бібліографічна робота бібліотеки птнз
презентація досвіду роботи довідково бібліографічна робота бібліотеки птнз
 
вступна презентація з дисципліни
вступна презентація з дисциплінивступна презентація з дисципліни
вступна презентація з дисципліни
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
Особливості автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС
Особливості автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІСОсобливості автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС
Особливості автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС
 
тема 27
тема 27тема 27
тема 27
 
Культура бібліотечного обслуговування: морально-етичний аспект
Культура бібліотечного обслуговування: морально-етичний аспектКультура бібліотечного обслуговування: морально-етичний аспект
Культура бібліотечного обслуговування: морально-етичний аспект
 

Similar to 4 1 облік тмц

3. обігові кошти
3. обігові кошти3. обігові кошти
3. обігові коштиBilovus
 
облік основних засобів. облік запасів
облік основних засобів. облік запасівоблік основних засобів. облік запасів
облік основних засобів. облік запасівАлексей Литвинов
 
Документальний облік витрат діяльності.pptx
Документальний облік витрат діяльності.pptxДокументальний облік витрат діяльності.pptx
Документальний облік витрат діяльності.pptxOlegSkorba
 
Экономика предприятия Лекция 3
Экономика предприятия Лекция 3Экономика предприятия Лекция 3
Экономика предприятия Лекция 3kucheriaviy
 
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...Pavlo Syrvatka
 
Экономика предприятия Лекция 3
Экономика предприятия Лекция 3Экономика предприятия Лекция 3
Экономика предприятия Лекция 3kucheriaviy
 
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.Татьяна Писоченко
 
аналіз ок 111
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111cit-cit
 
Практичне застосування нацстандартів бухобліку в держсекторі
Практичне застосування нацстандартів бухобліку в держсекторіПрактичне застосування нацстандартів бухобліку в держсекторі
Практичне застосування нацстандартів бухобліку в держсекторіFactor_ua
 
Майнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємстваМайнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємстваPavlo Syrvatka
 
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організаціїТема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організаціїVictor Step
 
Контроль витрат.pptx
Контроль витрат.pptxКонтроль витрат.pptx
Контроль витрат.pptxssuser549ed4
 
ТЕМА 2: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»
ТЕМА 2: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»ТЕМА 2: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»
ТЕМА 2: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»av47840
 
Класифікація і поведінка витрат підприємства
Класифікація і поведінка витрат підприємстваКласифікація і поведінка витрат підприємства
Класифікація і поведінка витрат підприємстваdlevchenko01
 
Экономика предприятия Лекция 2
Экономика предприятия Лекция 2Экономика предприятия Лекция 2
Экономика предприятия Лекция 2kucheriaviy
 
аналіз витрат 111
аналіз витрат 111аналіз витрат 111
аналіз витрат 111cit-cit
 
Oborotni koshti 2 chast
Oborotni koshti 2 chastOborotni koshti 2 chast
Oborotni koshti 2 chastmetallurg056
 

Similar to 4 1 облік тмц (20)

3. обігові кошти
3. обігові кошти3. обігові кошти
3. обігові кошти
 
облік основних засобів. облік запасів
облік основних засобів. облік запасівоблік основних засобів. облік запасів
облік основних засобів. облік запасів
 
Документальний облік витрат діяльності.pptx
Документальний облік витрат діяльності.pptxДокументальний облік витрат діяльності.pptx
Документальний облік витрат діяльності.pptx
 
Экономика предприятия Лекция 3
Экономика предприятия Лекция 3Экономика предприятия Лекция 3
Экономика предприятия Лекция 3
 
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
 
Экономика предприятия Лекция 3
Экономика предприятия Лекция 3Экономика предприятия Лекция 3
Экономика предприятия Лекция 3
 
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
 
аналіз ок 111
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111
 
Практичне застосування нацстандартів бухобліку в держсекторі
Практичне застосування нацстандартів бухобліку в держсекторіПрактичне застосування нацстандартів бухобліку в держсекторі
Практичне застосування нацстандартів бухобліку в держсекторі
 
Sobivartistb
SobivartistbSobivartistb
Sobivartistb
 
Майнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємстваМайнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємства
 
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організаціїТема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації
 
Контроль витрат.pptx
Контроль витрат.pptxКонтроль витрат.pptx
Контроль витрат.pptx
 
аналіз фінансових результатів
аналіз фінансових результатіваналіз фінансових результатів
аналіз фінансових результатів
 
тзв
тзвтзв
тзв
 
ТЕМА 2: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»
ТЕМА 2: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»ТЕМА 2: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»
ТЕМА 2: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»
 
Класифікація і поведінка витрат підприємства
Класифікація і поведінка витрат підприємстваКласифікація і поведінка витрат підприємства
Класифікація і поведінка витрат підприємства
 
Экономика предприятия Лекция 2
Экономика предприятия Лекция 2Экономика предприятия Лекция 2
Экономика предприятия Лекция 2
 
аналіз витрат 111
аналіз витрат 111аналіз витрат 111
аналіз витрат 111
 
Oborotni koshti 2 chast
Oborotni koshti 2 chastOborotni koshti 2 chast
Oborotni koshti 2 chast
 

More from Lesya Yaremchuk

8 облік оплати праці
8 облік оплати праці8 облік оплати праці
8 облік оплати праціLesya Yaremchuk
 
7 облік зобовязань
7 облік зобовязань7 облік зобовязань
7 облік зобовязаньLesya Yaremchuk
 
6 облік основних засобів
6 облік основних засобів6 облік основних засобів
6 облік основних засобівLesya Yaremchuk
 
5 2 облік капітальних інвестицій
5 2 облік капітальних інвестицій5 2 облік капітальних інвестицій
5 2 облік капітальних інвестиційLesya Yaremchuk
 
4 2 облік поточних біологічних активів
4 2 облік поточних біологічних активів4 2 облік поточних біологічних активів
4 2 облік поточних біологічних активівLesya Yaremchuk
 
2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банкуLesya Yaremchuk
 

More from Lesya Yaremchuk (6)

8 облік оплати праці
8 облік оплати праці8 облік оплати праці
8 облік оплати праці
 
7 облік зобовязань
7 облік зобовязань7 облік зобовязань
7 облік зобовязань
 
6 облік основних засобів
6 облік основних засобів6 облік основних засобів
6 облік основних засобів
 
5 2 облік капітальних інвестицій
5 2 облік капітальних інвестицій5 2 облік капітальних інвестицій
5 2 облік капітальних інвестицій
 
4 2 облік поточних біологічних активів
4 2 облік поточних біологічних активів4 2 облік поточних біологічних активів
4 2 облік поточних біологічних активів
 
2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку
 

4 1 облік тмц

 • 1. Викладач: Яремчук О.М. ТЕМА 4.1: ОБЛІК ТОВАРНО- МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
 • 2. План 1. Економічний зміст запасів. 2. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей. 3.Документальне оформлення надходження і використання запасів 4. Складський та аналітичний облік запасів. 5. Синтетичний облік запасів.
 • 3. Запаси – це активи, які  утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;  перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;  утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
 • 4. Запаси включають:  сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності;  незавершене виробництво;  готову продукцію;  товари;  малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП);  поточні біологічні активи.
 • 5.
 • 6. Первісна вартість запасів, придбаних за плату, – це собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:  суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;  суми ввізного мита;  суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;  транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);  інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать:  прямі матеріальні витрати,  прямі витрати на оплату праці,  інші прямі витрати на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів
 • 7. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно- заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. 100%  ЗвТЗВТЗВ
 • 8. Середній відсоток транспортно- заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно- заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. 100%     ЗмЗп ТЗВмТЗВп ТЗВ
 • 9. Згідно з П(С)БО 9 оцінка запасів при їх відпуску у виробництво, продаж та іншому вибутті здійснюється одним із таких методів:  ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів  ціни продажу.  середньозваженої собівартості;  собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);  нормативних затрат;
 • 10. Типові форми первинних документів для обліку запасів Назва та форма документа Характеристика та сфера застосування Документи з оприбуткування запасів та відпуску на сторону Довіреність (ф. № М-2) застосовуються для одержання виробничих запасів від постачальника через довірену особу Прибутковий ордер (ф. № М-4) застосовуються для обліку матеріалів, що надходять на підприємство від постачальників або з переробки Товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН) комбінований документ, що складається з трьох самостійних розділів: відомості про вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, інша інформація Акт про приймання матеріалів (ф. № М-7) документ складається у випадках розбіжностей по кількості і якості виробничих запасів, що надійшли із даними супровідних документів (пред'явлених до оплати і є підставою для пред'явлення претензій постачальнику й оприбуткування виробничих запасів, що надійшли. Застосовується також у разі приймання запасів, що надійшли без документів Рахунок-фактура розрахунковий документ, що виписується постачальником на ім'я покупця на кожну партію відвантажених запасів Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20) документ є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивіз із території підприємства постачальника, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку Документи складського обліку і внутрішнього переміщення запасів Картка складського обліку матеріалів (ф. № М-12) оперативного обліку руху запасів по складу (коморі) Матеріальний ярлик (ф. № М-16) характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера за місцем зберігання, слугує для матеріальних цінностей паспортом Лімітно-забірна картка (ф. № М-8) багаторазового відпуску одного номенклатурного номера матеріалів на один місяць Лімітно-забірна картка (ф. № М-9) чотириразового відпуску лімітованих матеріалів, що зараховуються на один ви, витрат (замовлення) на один місяць Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (ф. № М-10) відпуску матеріалів, потреба в яких виникає періодично, заміна матеріалів, а також додатковий (понадлімітний) відпуск матеріалів, виписується на один ві матеріалів і його багаторазовий відпуск у межах ліміту Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) відпуску матеріалів усередині підприємства, включаючи відпуск господарстваг. свого підприємства, розташованим за межами його території
 • 11. _________________________________ підприємство-одержувач і його адреса Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________ _________________________________ підприємство-платник і його адреса рахунок _____________________________ Довіреність дійсна _____________________________________ __________________________ (найменування банку) ДОВІРЕНІСТЬ КА № 6566655 серія Дата видачі __________________________ Видано ______________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) Документ, що засвідчує особу _________ серія ____ № ___________ від __________ 20___ р. Виданий _______________________________ (ким виданий документ) На отримання від _______________________________________ (найменування організаціі-постачальника) цінностей за ___________________________________________________ (№ і дата наряду) Перелік цінностей, які належить отримати: Зворотний бік форми № М-2 №п/п Найменування цінностей Одиниця виміру Кількість прописом Підпис _____________ засвідчую (зразок підпису особи, що одержала довіреність) Керівник підприємства _____________ Головний бухгалтер ___________ МП
 • 12. Товарно-транспортна накладна “____” ______________20__р. Автомобіль _____________________________до дорожнього листа № марка держ. № Авто підприємство _________________________________________ найменування Вид перевезення Водій ___________________________________________________________ код прізвище, і., б. Замовнки (платник) ______________________________________________________ код найменування Відправник вантажу ______________________________________________________ код сільгосппідприємство Пункт на- вантаження ____________ Відділення (цех), адреса бригада, звено код Отримувач вантажу ______________________________________________________ код найменування Пункт роз- вантаження___________________________________________ маршрут № адреса Інформація про вантаж Причіп __________ гар. № держ. № Код облік. Код Код операції (дебет) (кредит) Продукція _____________________________________________________________________________ найменування зернових та масляних культур, семян, трав Сорт, клас _________________ Забрудненість _________% Вологість _______% Операція Вид упа- ковки Кіль- кість місць Код вантажу Клас вантажу Маса, кг Ціна Сума брутто тара нетто Відправлено Прийнято 9 10 12 Х 13 14 Х Надбавки За цінні сорти За сортування та упаковку За тару За доставку продукції Інші доплати Всього до сплати Сума до Код сплати ____________________________________________ (дебет) прописом Код _____________________________________грн.________ коп. (кредит) Відпуск дозволив _____________________________________ посада, підпис Продукцію до перевезення: кількість місць _____________ вагою (нетто)___________ прописом прописом _______________________ здав _______________________ одержав _______________ посада, підпис посада, підпис Додаток __________________________________________________ на _____ аркушах свідоцтво, паспорт, сертифікати та ін. Х ХІприм.–відправниквантажуІІприм.–отримувачвантажуІІІприм.–автопілприємствоІVприм.–автопідприємству
 • 13. Продукцію по масі, В журналі вагаря якості та асортименту записано під № _______________ прийняв _______________________________ Вагар________________ посада, підпис підпис Спосіб визна- при при чення маси: прийомі ___________________ здачі _________________________ Погруз очно-разгрузочні операції Операція Виконавець (АТП,відправник, отримувач) Спосіб Час, год., хв. ручн. мех. код прибуття відправки простою Завантаження 15 16 17 18 19 20 Розвантаження Додаткові операції Підпис відповідальної особи Транспортні послуги ______________час, хв. найменування, кількість 21 22 23 Відмітки про складені акти _________ Інша інформація (заповнюється автопідприємством) Відстань перевезення за групою доріг, км Код. експ. За транспортні послуги всього у місті І гр. ІІ гр. ІІІ гр. з клієнта водію 24 25 26 27 28 29 30 31 Поправочний коеф. Штраф Розрахунок вартості За тони Недовант. автомоб. та причеп. За спец. транспорт За транспортні послугирозцінка водію основний тариф Виконано Розцінка До оплати 37 38 39 40 32 33 34 Вантажно- розвантажуваль- ні роботи, т Наднормативний простій Інші доплати Знижки за скороч. простою Всього заванта ження розванта ження 41 42 43 44 46 47 Таксування _______ _________________ _________________ _________________ Таксувальник _____ _________________
 • 14. Сільгосппідприємство __________________________ Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ТОВАРНА НАКЛАДНА № __ від "___" ____________ 20__ р. Через кого ________________________ Кому _____________________________ Платник __________________________ прізвище, ім'я та по батькові Відправник _______________________ За довіреністю ____________________ від ______________________________ виданої __________________________ Пор. № Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ Всього Транспортні витрати Податок на додану вартість Разом Відпущено на суму ___________________________________________________________________ прописом _______________________________________________________________________ грн. ____ коп. Керівник _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Відпустив _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Головний бухгалтер _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Отримав _____ підпис _____________________ прізвище, ім'я та по батькові М. П.
 • 15. РАХУНОК-ФАКТУРА № ______ ”___”__________ 200__p. Постачальник _______________________________________________________________________________ Адреса ________________________________________________________________________________ Тел./факс _______________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________ Платник _________________________________________________________________________________ Адреса _________________________________________________________________________________ Тел./факс __________________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________ Через кого _________________________________________________________________________________ За довіреністю _________________________________________________________________________________ Підстава __________________________________________________________________________________ N з/п Найменування Один. виміру Кіль- кість Ціна Сума 1 2 3 4 5 6 Разом з ПДВ (прописом) Разом __________________________________________________ ПДВ 20% __________________________________________________ Разом з ПДВ Директор Головний бухгалтер
 • 16. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД ЗАТВЕРДЖУЮ: Керівник підприємства __________ підпис _______________________ прізвище, ім'я, по батькові АКТ № "___" _______________ 19 р. ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ Номер документа Дата складання Місце складання акта __________________________________________________________________ Початок прийняття ___ год. ___ хв. Закінчення прийняття ___ год. ___ хв. Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком № _________ "___" _______________ 20__ р. Посвідчення про якість (сертифікат) № ______ із станції (пристані) _____________________________________________________________________________________ за супровідним транспортним документом № ___ "___" _______________ 20__ р. у вагонах № _________ Відправник _________________________________________________________________________________ найменування та адреса Одержувач _________________________________________________________________________________ найменування та адреса Постачальник _______________________________________________________________________________ найменування та адреса Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі складу відправника ______________ Договір № __________ від "___" _______________ 20__ р. на поставку продукції. Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника (заготівельника) ___________________________________________________________________________________________ За супровідними транспортними документами значилося: Знак, марка, пломба Кількість місць Вид упаковки Найменування продукції, товару (вантажу) чи номера контейнерів Маса вантажу Особливі відмітки відправника за накладною відправника дороги, пристані 1 2 3 4 5 6 7 Дата та час (год., хв.) Прибуття на станцію (пристань, порт) призначення Видачі вантажу органом транспорту Розкриття вагона та інших транспортних засобів Доставлення на склад одержувача 1 2 3 4
 • 17. 2-га сторінка Акта приймання матеріалів Умови зберігання продукції на складі одержувача __________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Стан тари та упаковки на момент огляду продукції _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Кількість продукції, що не вистачає, визначено ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ зважуванням, рахунком місць, обміром та ін. _______________________________________________________________________________________ Інші дані _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
 • 18. 3-я сторінка Акта приймання матеріалів Код виду операції Склад Код постачальника Кореспондуючий рахунок Номер супровідного документа рахунок, субрахунок код аналітичного обліку Матеріальні цінності Одиниця виміру За документами Фактично виявлено Поряд- ковий номер запису за складсь- кою кар- тотекою Брак та бій Нестача Надлишки Номер паспорта найме- нування, сорт, розмір, марка номен- клатур- ний номер код найме- нуван- ня сорт кіль- кість ціна сума сорт кіль- кість ціна сума кіль- кість сума кіль- кість сума кіль- кість сума 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 і т. д. до кінця
 • 19. 4-та сторінка Акта приймання матеріалів Висновок комісії ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Додаток. Перелік документів, що додаються ____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю, якістю та комплектністю всі члени комісії ознайомлені та попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акта, який містить дані, що не відповідають дійсності. ____________ посада ____________ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ ____________ посада ____________ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ ____________ посада ____________ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані "___" ______________ 20__ р. Комерційний акт № ____ від "___" ______________ 20__ р. Завідуючий складом
 • 20. номенклатурний номер МАТЕРІАЛЬНИЙ ЯРЛИК Назва матеріалу Марка (тип) Розмір Сорт Одиниця виміру Норма запасу
 • 21. При одержанні готової продукції та продукції с/г виробництва від власного виробництва використовують такі документи:  1) для обліку надходження зернової продукції – Талони водія і комбайнера, Реєстр приймання зерна вагарем;  2) Облік надходження продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур ведеться в Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції.  3) Пасовищні корми - Акт на оприбуткування пасовищних кормів.  4) сіно, солома, силос - Акт прийняття грубих і соковитих кормів  5) молоко - Журнал обліку надою молока, Відомість руху молока  6) вовна - Акт настригу і приймання вовни  7) яйця, мед, риба - Щоденника надходження сільськогосподарської продукції  8) борошно, соки, консерви - Звіт про переробку продукції  9) сметана, сир, вершки, масло - Відомість переробки молока і молочних продуктів  10) м’ясо, субпродукти – Акт на вибуття тварин і птиці, Накладна внутрігосподарського призначення;  11) Вироби інших підсобних і допоміжних виробництв оприбутковуються на підставі щомісячних Виробничих звітів і Накладних (внутрігосподарського призначення), прибуткових ордерів.
 • 22. Сільгосппідприємство____ ______________________ МІСЦЕ ПЕЧАТКИ ЧИ ШТАМПА ГОСПОДАРСТВА колхоз, совхоз ТАЛОН КОМБАЙНЕРА № _____ _______________________________________________________________ фамилия, имя, отчество комбайнера Табельный номер ______________________________ Талон виданий _______________________ Комбайн № ____________________________________ _________________________________________ Здано зерна для доставки на тік (склад) один бункер посада ________________________________________________ _________________________________ підпис Сільгосппідприємство____ ______________________ МІСЦЕ ПЕЧАТКИ ЧИ ШТАМПА ГОСПОДАРСТВА колхоз, совхоз ТАЛОН ВОДІЯ № _____ _______________________________________________________________ фамилия, имя, отчество комбайнера Табельный номер ______________________________ Талон виданий _______________________ Водій № ____________________________________ _________________________________________ Прийнято зерно від комбайнера один бункер посада ________________________________________________ _________________________________ підпис
 • 23. Сільгоспоблік, форма № 78а Затверджена Міністерством сільського господарства України 16.05.77р. №269-1 Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділок Тік Склад Реєстр № ___ приймання зерна вагарем Операція Отримувач Шифр синтетичного та аналітичного обліку – дебет Місце зберігання _______________________________________________________________________ Культура, сорт _____________________________________________________ Матеріально відповідальна особа ___________________.________________________________________________________________________________________________________ ______ Прізвище, ім’я, по батькові Звідки поступило (з бригад, відділків та ін.) ______________________________________________________________________________________________________________________ № реєстра шофера № талонів комбайнера (бункериста) № поля (клітки) Прізвище, ім’я, по батькові шофера (тракториста) Автомашина (трактор) Маса (вага), кг Підпис шофера що здав зерно брутто тара нетто у тому числі маса (вага) нетто по комбайнерам марка номер п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 • 24. Сільгоспоблік, форма №80 Затверджена Міністерством сільського господарства СРСР 24.11-1972 р. №269-2 Сільгосппідприємство ____________________ колгосп, радгосп Відділення____________ Бригада ВІДОМІСТЬ № _ РУХУ ЗЕРНА ТА ІНШОЇ ПРОДКЦІЇ за _______________ Місце зберігання __________________ Матеріально відповідальна особа _________________ прізвище, ім’я та по батькові Культура та сорт _____________________ Лишок на початок дня, кг Прибу ток, кг Видаток, кг Лишок на кінець дня, кг.відправлено на елеватор Реєстраційний лист на продукцію, що надійшла або вибула Звідки одержано або куди вибуло Номер реєстру або накладної Вага, кг Номер реєстру або накладної Вага , кг Номер реєстру або накладної Вага, кг Номер реєстру або накладної Вага, кг Номер реєстру або накладної Вага, кг Номер реєстру або накладної Вага, кг
 • 25. Реєстр № __ приймання зерна від шофера за «____» ___________ 20__р. Шофер (тракторист) ___________________________ Автомашина (трактор), марка ___________№_______ №п-п. Номер талонів комбайнера переданих вагарю Культура Номер поля Відстань, км Всього прийнято зерна, кг Підпись завідуючого током (вагаря), прийнявшого зерно 1 2 3 4 5 6 7
 • 26. господарства СРСР 24.11.1972 р. № 269-2 Натура: до переробки, г ________ Додаток: ________________ прибуткових та _______________витратних документів після переробки, г ______ Підпис: _______________ ___________________.___________ посада прізвище, ім’я та по батькові Вологість: до переробки, відс. ______ _________________ _______________________________ посада прізвище, ім’я та по батькові після переробки, відс. ______ Шифр синтетичного та аналітичного обліку Одиниця виміру Вага Ціна Сума Відпущено в сортування, сушку дебет кредит кг найменування культури або продукції Отримано від сортування, сушки Повноцінне зерно кг найменування найменування найменування Отримано використаних відходів Зерновідходи кг найменування Невикористані відходи (мертва засміченість та усушка) кг Рік Місяць Число Сільгосппід- приємство Шифр Відді- лок Бри- гада Ток Акт № ___ на сортування та сушку продукції рослинництва Опе- рація Отри- мувач Відпр авник Сільгоспоблік, форма № 82 Затверджено Міністерством сільского господарства України 24.11.1972 р. №269-2
 • 27. Рік Мі- сяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відді- лення Бри- гада Лан- ка ЩОДЕННИК № НАДХОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Опе- рація Одер- жувач Від- правник Кількість одиниць, що дали продукцію______________________________________________________________________ Гектарів, голів і т.д. Від кого прийнято Назва продукції, вага в кг, кількість в шт., сорт, якість Підпис особи, що здала продукцію
 • 28. Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділення Бригада Ланка АКТ № ___ НА ПРИЙМАННЯ ГРУБИХ І СОКОВИТИХ КОРМІВ Опера- ція Одержу- вач Відправ ник Комісія в складі: ЗАТВЕРДЖУЮ: підпис керівника сільгосппідприємства «____» ____________________ 20___р. Провела приймання Що знаходяться Від бригади Місцезнаходження кормів Пло- ща Номер стогу, скирти, башти, тран- шеї, бурту Дата укладання Назва і якість кормів Проміри, м Об- сяг, куб. м Шифр синтетичного та аналітичного обліку Вага Ціна Сумадебет кредит Оди- ниця вимі- ру Одно- го кубо- метра всього
 • 29. Рік Місяць Сільгосппідприємство Шифр Від- ділення Ферма ЖУРНАЛ № обліку надою молока Опера- ція Одержу- вач Від-- правник № з/ п Прізвище, ім’я по батькові № з/п Число обслуг. корів надоєно молока Жир- ність Підпис дояркивсього доїлось ранок обід вечір всього Всього за день
 • 30. Сільгоспоблік, форма № 114 Затверджена Міністерством сільського господарства України 16.05.77р. №269-1 Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділення Ферма Відомість руху молока № Чис- ло місяця Надійшло за добу, кг. Видаток , кг. Залишокна кінецьдня Контрольна визначення жирності всього Про- дано дер- жаві В пере- робку На грома- дське харчу- вання На випойку За готів- ку Всього за день теля- там поро- сятам 1 2 3 4 5 і т.д. Операція одержувач Дебет Відправник Кредит Одиниця виміру Всього за місяць Сума
 • 31. При передачі запасів від однієї матеріально відповідальної особи до іншої виписують - Накладні внутрішньогосподарського призначення - Лімітно-забірні картки (при багаторазовій видачі однакових матеріалів).
 • 32. НАКЛАДНА № ___ (внутрігосподарського призначення) за "___" ____________ 20__ р. Сільгосппідприємство___________________________________ Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Структурний підрозділ __________________________________ Через кого (кому) ________________________________________________________________________ Призначення ____________________________________________________________________________ Назва, сорт, розмір Код синтетичного обліку Одиниця виміру Кількість Ціна Сума дебет кредит затребувано відпущено прийнято Назва, сорт, розмір Шифр синтетичного та аналітичного обліку Одиниця виміру Кількість Ціна Сума дебет кредит затребувано відпущено прийнято Затребував _______ посада _______ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові Дозволив _______ посада _______ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер _______ посада _______ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові Відпустив _______ посада _______ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Прийняв _______ посада _______ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові Прийняв від водія _______ посада _______ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові
 • 33. Лімітно-забірна картка № ____ на отримання матеріальних цінностей за ____________ 20__ р. Одержувач ____________________________ посада ________________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові Найменування цінностей ____________________ посада _____________________ ініціали та прізвище ____________________ підпис "___" ____________ 20__ р. Номенклатурний номер Одиниця виміру Ліміт Кількість Сума Дата Кількість Кількість Кількість Підпис видано залишок видано залишок видано залишок зав. складом одержувач Видано
 • 34. При списанні запасів в с/г підприємствах складають: 1) при списанні насіння на посів – Акт на списання насіння і садивного матеріалу 2) кормів на годівлю - Відомість витрати кормів 3) при списанні продукції в реалізацію – товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні. 4) при списанні добрив, отрутохімікатів – Акт на списання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів та гербіцидів; 5) списання запасних частин на ремонт – Відомість витрат у ремонтній майстерні 6) будівельні матеріали на будівництво – Акт на списання будівельних матеріалів 7) медикаментів на лікування – Акт на списання медикаментів 8) паливо на роботу автотранспорту – Подорожній лист вантажного автотранспорту, Подорожній лист легкового автомобіля 9) при списанні малоцінних і швидкозношуваних предметів – Акт на списання МШП.
 • 35. Сільгосппідприємство ___________________________________________ "ЗАТВЕРДЖУЮ" _______________________ підпис керівника "___" ____________ 20__ р. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Структурний підрозділ __________________________________________ АКТ № ___ ВИТРАТИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ за ____________ 20__ р. Спосіб висіву насіння (садіння) ______________________________________________________ Висіяно (посаджено) на землях _______________________________________________________ регулярно зрошуваних, умовно зрошуваних, осушених, богарних Назва насіння (садивного матеріалу) Назва культури Номер поля (діль- ниці) Площа, га Одиниця виміру Витрати насіння (садивного матеріалу) за нормою (планом) фактично ціна сума на 1 га на всю площу на 1 га на всю площу Всього Додаток ________________ видаткових документів Код синтетичного і аналітичного обліку дебет кредит Керівник структурного підрозділу _____ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Агроном _____ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові
 • 36. Сільгосппідприємство ____________________________ Структурний підрозділ ____________ Ферма __________________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Відомість витрати кормів № _____ за ____________ 20__ р. Вид (група) тварин, птахів ____________________________ За ним закріплені тварини, птахи _____________________________ Норма на одну голову, кг Головний зоотехнік: __________________ підпис "___" ____________ 20__ р. Корма використані Дата Наявність тварин та птахів, гол. Найменування та кількість використаних кормів Дерть Зелена маса 1 2 3 4 5
 • 37. АКТ № _____ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за ____________ 20__ р. Назва добрив, ядохімікатів, гербіцидів %діючоїречовини Код синтетичного обліку Одиницявиміру Ціна Номер поля, назва культури внесенонаплощу, га кількість(фізична вага) упереведенніна діючуречовину сума внесенонаплощу, га кількість(фізична вага) упереведенніна діючуречовину сума дебет кредит Призначення і спосіб застосування добрив (отрутохімікатів, гербіцидів) ____________________________________________________________________________________________ основне, передпосівне __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ підживлення, суцільний, місцевий і т. д. Внесено на землях __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________ зрошуваних, незрошуваних, осушених Добрива внесені під урожай 20__ р.
 • 38. Для складського обліку використовуються такі документи: - Книга складського обліку; - Картки складського обліку; - Звіт про рух матеріальних цінностей.
 • 39. КАРТКА № ____ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ Склад Місце зберігання Марка Сорт Профіль Розмір Номен- клатур- ний номер Одиниця виміру Ціна Норма запасустелаж комірка код найменування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Найменування матеріалу Дорогоцінний метал Номер рядка у ф. № 2-ДМ, дод. до ф. ф. № 2-ДМ і № 4-ДМНайменування Вид Маса, г Номер паспорта 13 14 15 16 17 Дата запису Номер документа Номер за порядком Від кого одержано чи кому відпущено Прибуток Видаток Залишок Контроль (підпис, дата) 18 19 20 21 22 23 24 25
 • 40. Книга складського обліку Назва матеріалу _______________________ Номенклатурний номер ____________________ Стелаж _______________________________ Осередок _________________________________ Одиниця виміру _______________________ Ціна _____________________________________ Дата Номер документа Від кого надійшло або кому видано Прибуток Видаток Залишок Контроль (підпис і дата)
 • 41. Звіт про рух матеріальних цінностей № п/п Шифр Кореспондуючі рахунки Найменування матеріалу Операції Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума 1 Сальдо на 2 3 16 Разом надійшло 17 18 37 38 Разом вибуло 39 40 Сальдо на___
 • 42. Облік наявності і руху продукції та матеріалів здійснюють на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках класу 2 «Запаси» Плану рахунків бухгалтерського обліку:  20 «Виробничі запаси»  21 «Поточні біологічні активи»  22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»  25 «Напівфабрикати»  26 «Готова продукція»  27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»  28 «Товари»
 • 43. Рахунок 20 має такі субрахунки:  201 "Сировина й матеріали"  202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"  203 "Паливо"  204 "Тара й тарні матеріали"  205 "Будівельні матеріали"  206 "Матеріали, передані в переробку"  207 "Запасні частини"  208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"  209 "Інші матеріали"
 • 44. За дебетом рахунку 20 відображують у кореспонденції з кредитом рахунків:  20 – внутрішнє переміщення;  23 – оприбуткування виробничих запасів власного виробництва;  26, 27 – оприбуткування насіння, посадкового матеріалу, кормів після цільового призначення готової продукції сільськогосподарського виробництва;  37 – оприбуткування виробничих запасів, придбаних через підзвітних осіб;  63 – придбання виробничих запасів від постачальників і підрядчиків;  71 – оприбуткування запасів раніше не врахованих та отриманих безкоштовно;  74 – одержання виробничих запасів від ліквідації основних засобів та ін.
 • 45. За кредитом рахунку 20 обліковують в кореспонденції з дебетом таких рахунків:  15 – списання сировини й матеріалів, комплектуючих виробів, будівельних та інших засобів на будівництво;  23 – списання виробничих запасів на виробництво;  24 – використання запасів на виправлення браку;  91 - списання запасів на загальновиробничі витрати;  92- списання запасів на адміністративні витрати;  93 – списання запасів на витрати на збут;  94 – списання запасів на витрати обслуговуючих виробництв, списання нестач, безоплатна передача запасів;
 • 46. Кореспонденція рахунків з обліку продукції с/г виробництва Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" Оприбуткування сільськогосподарської продукції від виробництва 27 23 Сторнування вартості невикористаних відходів, що одержують при сортуванні та доробці зерна (запис методом "червоне сторно") 27 23 Передача продукції однією матеріальною особою іншій 27 27 Витрати продукції на потреби виробництва 23 27 Реалізація продукції сільськогосподарського виробництва по собівартості 901 27 Виявлена недостача продукції при інвентаризації 947 27
 • 47. Схема запису в регістрах по обліку ТМЦ Первинні документи Звіт про рух матеріальних цінностейКнига або Картки складського обліку Журнал-ордер 5Ас.-г. Баланс Головна книга Сальдова відомість
 • 49. Журнал-ордер 5 А с. г Рахунок № _________ Но- мер рядка Показники Кореспонду ючий рахунок Склад 1 Склад 2 Разом по облікових цінах Витрати по придбанн ю (ТЗН) Всього, грн. А Б В 1 2 7 8 9 10 11 12 1. Залишок на початок місяця 2. Дебет 3. 4. 13. 14. Разом по дебету 15. Кредит 16. 17. 29. Разом по кредиту 30. Залишок на кінець місяця
 • 50. ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС № ___ на ____________ 20__ р. товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться ________________________________________________________________________________________ склад, комора на відповідальному зберіганні ________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові інвентаризація проведена на підставі наказу (розпорядження) від ____________ 20__ р. № _____________ № п/п Номенклатурний номер Найменування матеріалів Розмір (тип) Сорт або марка Одиниця виміру Фактична наявність Ціна Примітка і т. д. до кінця (ліновка через 16 пунктів) Всього за описом порядкових номерів ____________________________________________ з № ____________________ по № ________________________ прописом Голова комісії _____________________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис Члени комісії: _____________________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис __________________________________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис __________________________________________________________________________________________________________________________________ Всі цінності, перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені і в моїй присутності прийняті на відповідальне зберігання. Підпис матеріально відповідальної особи "___" ____________ 20__ р.