Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 1 облік тмц

1,885 views

Published on

Презентація до теми 4.1. Облік товарно-матеріальних цінностей

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 1 облік тмц

 1. 1. Викладач: Яремчук О.М. ТЕМА 4.1: ОБЛІК ТОВАРНО- МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
 2. 2. План 1. Економічний зміст запасів. 2. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей. 3.Документальне оформлення надходження і використання запасів 4. Складський та аналітичний облік запасів. 5. Синтетичний облік запасів.
 3. 3. Запаси – це активи, які  утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;  перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;  утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
 4. 4. Запаси включають:  сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності;  незавершене виробництво;  готову продукцію;  товари;  малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП);  поточні біологічні активи.
 5. 5. Первісна вартість запасів, придбаних за плату, – це собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:  суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;  суми ввізного мита;  суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;  транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);  інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать:  прямі матеріальні витрати,  прямі витрати на оплату праці,  інші прямі витрати на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів
 6. 6. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно- заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. 100%  ЗвТЗВТЗВ
 7. 7. Середній відсоток транспортно- заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно- заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. 100%     ЗмЗп ТЗВмТЗВп ТЗВ
 8. 8. Згідно з П(С)БО 9 оцінка запасів при їх відпуску у виробництво, продаж та іншому вибутті здійснюється одним із таких методів:  ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів  ціни продажу.  середньозваженої собівартості;  собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);  нормативних затрат;
 9. 9. Типові форми первинних документів для обліку запасів Назва та форма документа Характеристика та сфера застосування Документи з оприбуткування запасів та відпуску на сторону Довіреність (ф. № М-2) застосовуються для одержання виробничих запасів від постачальника через довірену особу Прибутковий ордер (ф. № М-4) застосовуються для обліку матеріалів, що надходять на підприємство від постачальників або з переробки Товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН) комбінований документ, що складається з трьох самостійних розділів: відомості про вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, інша інформація Акт про приймання матеріалів (ф. № М-7) документ складається у випадках розбіжностей по кількості і якості виробничих запасів, що надійшли із даними супровідних документів (пред'явлених до оплати і є підставою для пред'явлення претензій постачальнику й оприбуткування виробничих запасів, що надійшли. Застосовується також у разі приймання запасів, що надійшли без документів Рахунок-фактура розрахунковий документ, що виписується постачальником на ім'я покупця на кожну партію відвантажених запасів Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20) документ є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивіз із території підприємства постачальника, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку Документи складського обліку і внутрішнього переміщення запасів Картка складського обліку матеріалів (ф. № М-12) оперативного обліку руху запасів по складу (коморі) Матеріальний ярлик (ф. № М-16) характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера за місцем зберігання, слугує для матеріальних цінностей паспортом Лімітно-забірна картка (ф. № М-8) багаторазового відпуску одного номенклатурного номера матеріалів на один місяць Лімітно-забірна картка (ф. № М-9) чотириразового відпуску лімітованих матеріалів, що зараховуються на один ви, витрат (замовлення) на один місяць Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (ф. № М-10) відпуску матеріалів, потреба в яких виникає періодично, заміна матеріалів, а також додатковий (понадлімітний) відпуск матеріалів, виписується на один ві матеріалів і його багаторазовий відпуск у межах ліміту Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) відпуску матеріалів усередині підприємства, включаючи відпуск господарстваг. свого підприємства, розташованим за межами його території
 10. 10. _________________________________ підприємство-одержувач і його адреса Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________ _________________________________ підприємство-платник і його адреса рахунок _____________________________ Довіреність дійсна _____________________________________ __________________________ (найменування банку) ДОВІРЕНІСТЬ КА № 6566655 серія Дата видачі __________________________ Видано ______________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) Документ, що засвідчує особу _________ серія ____ № ___________ від __________ 20___ р. Виданий _______________________________ (ким виданий документ) На отримання від _______________________________________ (найменування організаціі-постачальника) цінностей за ___________________________________________________ (№ і дата наряду) Перелік цінностей, які належить отримати: Зворотний бік форми № М-2 №п/п Найменування цінностей Одиниця виміру Кількість прописом Підпис _____________ засвідчую (зразок підпису особи, що одержала довіреність) Керівник підприємства _____________ Головний бухгалтер ___________ МП
 11. 11. Товарно-транспортна накладна “____” ______________20__р. Автомобіль _____________________________до дорожнього листа № марка держ. № Авто підприємство _________________________________________ найменування Вид перевезення Водій ___________________________________________________________ код прізвище, і., б. Замовнки (платник) ______________________________________________________ код найменування Відправник вантажу ______________________________________________________ код сільгосппідприємство Пункт на- вантаження ____________ Відділення (цех), адреса бригада, звено код Отримувач вантажу ______________________________________________________ код найменування Пункт роз- вантаження___________________________________________ маршрут № адреса Інформація про вантаж Причіп __________ гар. № держ. № Код облік. Код Код операції (дебет) (кредит) Продукція _____________________________________________________________________________ найменування зернових та масляних культур, семян, трав Сорт, клас _________________ Забрудненість _________% Вологість _______% Операція Вид упа- ковки Кіль- кість місць Код вантажу Клас вантажу Маса, кг Ціна Сума брутто тара нетто Відправлено Прийнято 9 10 12 Х 13 14 Х Надбавки За цінні сорти За сортування та упаковку За тару За доставку продукції Інші доплати Всього до сплати Сума до Код сплати ____________________________________________ (дебет) прописом Код _____________________________________грн.________ коп. (кредит) Відпуск дозволив _____________________________________ посада, підпис Продукцію до перевезення: кількість місць _____________ вагою (нетто)___________ прописом прописом _______________________ здав _______________________ одержав _______________ посада, підпис посада, підпис Додаток __________________________________________________ на _____ аркушах свідоцтво, паспорт, сертифікати та ін. Х ХІприм.–відправниквантажуІІприм.–отримувачвантажуІІІприм.–автопілприємствоІVприм.–автопідприємству
 12. 12. Продукцію по масі, В журналі вагаря якості та асортименту записано під № _______________ прийняв _______________________________ Вагар________________ посада, підпис підпис Спосіб визна- при при чення маси: прийомі ___________________ здачі _________________________ Погруз очно-разгрузочні операції Операція Виконавець (АТП,відправник, отримувач) Спосіб Час, год., хв. ручн. мех. код прибуття відправки простою Завантаження 15 16 17 18 19 20 Розвантаження Додаткові операції Підпис відповідальної особи Транспортні послуги ______________час, хв. найменування, кількість 21 22 23 Відмітки про складені акти _________ Інша інформація (заповнюється автопідприємством) Відстань перевезення за групою доріг, км Код. експ. За транспортні послуги всього у місті І гр. ІІ гр. ІІІ гр. з клієнта водію 24 25 26 27 28 29 30 31 Поправочний коеф. Штраф Розрахунок вартості За тони Недовант. автомоб. та причеп. За спец. транспорт За транспортні послугирозцінка водію основний тариф Виконано Розцінка До оплати 37 38 39 40 32 33 34 Вантажно- розвантажуваль- ні роботи, т Наднормативний простій Інші доплати Знижки за скороч. простою Всього заванта ження розванта ження 41 42 43 44 46 47 Таксування _______ _________________ _________________ _________________ Таксувальник _____ _________________
 13. 13. Сільгосппідприємство __________________________ Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ТОВАРНА НАКЛАДНА № __ від "___" ____________ 20__ р. Через кого ________________________ Кому _____________________________ Платник __________________________ прізвище, ім'я та по батькові Відправник _______________________ За довіреністю ____________________ від ______________________________ виданої __________________________ Пор. № Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ Всього Транспортні витрати Податок на додану вартість Разом Відпущено на суму ___________________________________________________________________ прописом _______________________________________________________________________ грн. ____ коп. Керівник _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Відпустив _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Головний бухгалтер _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Отримав _____ підпис _____________________ прізвище, ім'я та по батькові М. П.
 14. 14. РАХУНОК-ФАКТУРА № ______ ”___”__________ 200__p. Постачальник _______________________________________________________________________________ Адреса ________________________________________________________________________________ Тел./факс _______________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________ Платник _________________________________________________________________________________ Адреса _________________________________________________________________________________ Тел./факс __________________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________ Через кого _________________________________________________________________________________ За довіреністю _________________________________________________________________________________ Підстава __________________________________________________________________________________ N з/п Найменування Один. виміру Кіль- кість Ціна Сума 1 2 3 4 5 6 Разом з ПДВ (прописом) Разом __________________________________________________ ПДВ 20% __________________________________________________ Разом з ПДВ Директор Головний бухгалтер
 15. 15. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД ЗАТВЕРДЖУЮ: Керівник підприємства __________ підпис _______________________ прізвище, ім'я, по батькові АКТ № "___" _______________ 19 р. ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ Номер документа Дата складання Місце складання акта __________________________________________________________________ Початок прийняття ___ год. ___ хв. Закінчення прийняття ___ год. ___ хв. Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком № _________ "___" _______________ 20__ р. Посвідчення про якість (сертифікат) № ______ із станції (пристані) _____________________________________________________________________________________ за супровідним транспортним документом № ___ "___" _______________ 20__ р. у вагонах № _________ Відправник _________________________________________________________________________________ найменування та адреса Одержувач _________________________________________________________________________________ найменування та адреса Постачальник _______________________________________________________________________________ найменування та адреса Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі складу відправника ______________ Договір № __________ від "___" _______________ 20__ р. на поставку продукції. Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника (заготівельника) ___________________________________________________________________________________________ За супровідними транспортними документами значилося: Знак, марка, пломба Кількість місць Вид упаковки Найменування продукції, товару (вантажу) чи номера контейнерів Маса вантажу Особливі відмітки відправника за накладною відправника дороги, пристані 1 2 3 4 5 6 7 Дата та час (год., хв.) Прибуття на станцію (пристань, порт) призначення Видачі вантажу органом транспорту Розкриття вагона та інших транспортних засобів Доставлення на склад одержувача 1 2 3 4
 16. 16. 2-га сторінка Акта приймання матеріалів Умови зберігання продукції на складі одержувача __________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Стан тари та упаковки на момент огляду продукції _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Кількість продукції, що не вистачає, визначено ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ зважуванням, рахунком місць, обміром та ін. _______________________________________________________________________________________ Інші дані _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
 17. 17. 3-я сторінка Акта приймання матеріалів Код виду операції Склад Код постачальника Кореспондуючий рахунок Номер супровідного документа рахунок, субрахунок код аналітичного обліку Матеріальні цінності Одиниця виміру За документами Фактично виявлено Поряд- ковий номер запису за складсь- кою кар- тотекою Брак та бій Нестача Надлишки Номер паспорта найме- нування, сорт, розмір, марка номен- клатур- ний номер код найме- нуван- ня сорт кіль- кість ціна сума сорт кіль- кість ціна сума кіль- кість сума кіль- кість сума кіль- кість сума 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 і т. д. до кінця
 18. 18. 4-та сторінка Акта приймання матеріалів Висновок комісії ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Додаток. Перелік документів, що додаються ____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю, якістю та комплектністю всі члени комісії ознайомлені та попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акта, який містить дані, що не відповідають дійсності. ____________ посада ____________ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ ____________ посада ____________ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ ____________ посада ____________ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані "___" ______________ 20__ р. Комерційний акт № ____ від "___" ______________ 20__ р. Завідуючий складом
 19. 19. номенклатурний номер МАТЕРІАЛЬНИЙ ЯРЛИК Назва матеріалу Марка (тип) Розмір Сорт Одиниця виміру Норма запасу
 20. 20. При одержанні готової продукції та продукції с/г виробництва від власного виробництва використовують такі документи:  1) для обліку надходження зернової продукції – Талони водія і комбайнера, Реєстр приймання зерна вагарем;  2) Облік надходження продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур ведеться в Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції.  3) Пасовищні корми - Акт на оприбуткування пасовищних кормів.  4) сіно, солома, силос - Акт прийняття грубих і соковитих кормів  5) молоко - Журнал обліку надою молока, Відомість руху молока  6) вовна - Акт настригу і приймання вовни  7) яйця, мед, риба - Щоденника надходження сільськогосподарської продукції  8) борошно, соки, консерви - Звіт про переробку продукції  9) сметана, сир, вершки, масло - Відомість переробки молока і молочних продуктів  10) м’ясо, субпродукти – Акт на вибуття тварин і птиці, Накладна внутрігосподарського призначення;  11) Вироби інших підсобних і допоміжних виробництв оприбутковуються на підставі щомісячних Виробничих звітів і Накладних (внутрігосподарського призначення), прибуткових ордерів.
 21. 21. Сільгосппідприємство____ ______________________ МІСЦЕ ПЕЧАТКИ ЧИ ШТАМПА ГОСПОДАРСТВА колхоз, совхоз ТАЛОН КОМБАЙНЕРА № _____ _______________________________________________________________ фамилия, имя, отчество комбайнера Табельный номер ______________________________ Талон виданий _______________________ Комбайн № ____________________________________ _________________________________________ Здано зерна для доставки на тік (склад) один бункер посада ________________________________________________ _________________________________ підпис Сільгосппідприємство____ ______________________ МІСЦЕ ПЕЧАТКИ ЧИ ШТАМПА ГОСПОДАРСТВА колхоз, совхоз ТАЛОН ВОДІЯ № _____ _______________________________________________________________ фамилия, имя, отчество комбайнера Табельный номер ______________________________ Талон виданий _______________________ Водій № ____________________________________ _________________________________________ Прийнято зерно від комбайнера один бункер посада ________________________________________________ _________________________________ підпис
 22. 22. Сільгоспоблік, форма № 78а Затверджена Міністерством сільського господарства України 16.05.77р. №269-1 Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділок Тік Склад Реєстр № ___ приймання зерна вагарем Операція Отримувач Шифр синтетичного та аналітичного обліку – дебет Місце зберігання _______________________________________________________________________ Культура, сорт _____________________________________________________ Матеріально відповідальна особа ___________________.________________________________________________________________________________________________________ ______ Прізвище, ім’я, по батькові Звідки поступило (з бригад, відділків та ін.) ______________________________________________________________________________________________________________________ № реєстра шофера № талонів комбайнера (бункериста) № поля (клітки) Прізвище, ім’я, по батькові шофера (тракториста) Автомашина (трактор) Маса (вага), кг Підпис шофера що здав зерно брутто тара нетто у тому числі маса (вага) нетто по комбайнерам марка номер п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. п.і.б. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 23. 23. Сільгоспоблік, форма №80 Затверджена Міністерством сільського господарства СРСР 24.11-1972 р. №269-2 Сільгосппідприємство ____________________ колгосп, радгосп Відділення____________ Бригада ВІДОМІСТЬ № _ РУХУ ЗЕРНА ТА ІНШОЇ ПРОДКЦІЇ за _______________ Місце зберігання __________________ Матеріально відповідальна особа _________________ прізвище, ім’я та по батькові Культура та сорт _____________________ Лишок на початок дня, кг Прибу ток, кг Видаток, кг Лишок на кінець дня, кг.відправлено на елеватор Реєстраційний лист на продукцію, що надійшла або вибула Звідки одержано або куди вибуло Номер реєстру або накладної Вага, кг Номер реєстру або накладної Вага , кг Номер реєстру або накладної Вага, кг Номер реєстру або накладної Вага, кг Номер реєстру або накладної Вага, кг Номер реєстру або накладної Вага, кг
 24. 24. Реєстр № __ приймання зерна від шофера за «____» ___________ 20__р. Шофер (тракторист) ___________________________ Автомашина (трактор), марка ___________№_______ №п-п. Номер талонів комбайнера переданих вагарю Культура Номер поля Відстань, км Всього прийнято зерна, кг Підпись завідуючого током (вагаря), прийнявшого зерно 1 2 3 4 5 6 7
 25. 25. господарства СРСР 24.11.1972 р. № 269-2 Натура: до переробки, г ________ Додаток: ________________ прибуткових та _______________витратних документів після переробки, г ______ Підпис: _______________ ___________________.___________ посада прізвище, ім’я та по батькові Вологість: до переробки, відс. ______ _________________ _______________________________ посада прізвище, ім’я та по батькові після переробки, відс. ______ Шифр синтетичного та аналітичного обліку Одиниця виміру Вага Ціна Сума Відпущено в сортування, сушку дебет кредит кг найменування культури або продукції Отримано від сортування, сушки Повноцінне зерно кг найменування найменування найменування Отримано використаних відходів Зерновідходи кг найменування Невикористані відходи (мертва засміченість та усушка) кг Рік Місяць Число Сільгосппід- приємство Шифр Відді- лок Бри- гада Ток Акт № ___ на сортування та сушку продукції рослинництва Опе- рація Отри- мувач Відпр авник Сільгоспоблік, форма № 82 Затверджено Міністерством сільского господарства України 24.11.1972 р. №269-2
 26. 26. Рік Мі- сяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відді- лення Бри- гада Лан- ка ЩОДЕННИК № НАДХОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Опе- рація Одер- жувач Від- правник Кількість одиниць, що дали продукцію______________________________________________________________________ Гектарів, голів і т.д. Від кого прийнято Назва продукції, вага в кг, кількість в шт., сорт, якість Підпис особи, що здала продукцію
 27. 27. Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділення Бригада Ланка АКТ № ___ НА ПРИЙМАННЯ ГРУБИХ І СОКОВИТИХ КОРМІВ Опера- ція Одержу- вач Відправ ник Комісія в складі: ЗАТВЕРДЖУЮ: підпис керівника сільгосппідприємства «____» ____________________ 20___р. Провела приймання Що знаходяться Від бригади Місцезнаходження кормів Пло- ща Номер стогу, скирти, башти, тран- шеї, бурту Дата укладання Назва і якість кормів Проміри, м Об- сяг, куб. м Шифр синтетичного та аналітичного обліку Вага Ціна Сумадебет кредит Оди- ниця вимі- ру Одно- го кубо- метра всього
 28. 28. Рік Місяць Сільгосппідприємство Шифр Від- ділення Ферма ЖУРНАЛ № обліку надою молока Опера- ція Одержу- вач Від-- правник № з/ п Прізвище, ім’я по батькові № з/п Число обслуг. корів надоєно молока Жир- ність Підпис дояркивсього доїлось ранок обід вечір всього Всього за день
 29. 29. Сільгоспоблік, форма № 114 Затверджена Міністерством сільського господарства України 16.05.77р. №269-1 Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділення Ферма Відомість руху молока № Чис- ло місяця Надійшло за добу, кг. Видаток , кг. Залишокна кінецьдня Контрольна визначення жирності всього Про- дано дер- жаві В пере- робку На грома- дське харчу- вання На випойку За готів- ку Всього за день теля- там поро- сятам 1 2 3 4 5 і т.д. Операція одержувач Дебет Відправник Кредит Одиниця виміру Всього за місяць Сума
 30. 30. При передачі запасів від однієї матеріально відповідальної особи до іншої виписують - Накладні внутрішньогосподарського призначення - Лімітно-забірні картки (при багаторазовій видачі однакових матеріалів).
 31. 31. НАКЛАДНА № ___ (внутрігосподарського призначення) за "___" ____________ 20__ р. Сільгосппідприємство___________________________________ Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Структурний підрозділ __________________________________ Через кого (кому) ________________________________________________________________________ Призначення ____________________________________________________________________________ Назва, сорт, розмір Код синтетичного обліку Одиниця виміру Кількість Ціна Сума дебет кредит затребувано відпущено прийнято Назва, сорт, розмір Шифр синтетичного та аналітичного обліку Одиниця виміру Кількість Ціна Сума дебет кредит затребувано відпущено прийнято Затребував _______ посада _______ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові Дозволив _______ посада _______ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер _______ посада _______ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові Відпустив _______ посада _______ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Прийняв _______ посада _______ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові Прийняв від водія _______ посада _______ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові
 32. 32. Лімітно-забірна картка № ____ на отримання матеріальних цінностей за ____________ 20__ р. Одержувач ____________________________ посада ________________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові Найменування цінностей ____________________ посада _____________________ ініціали та прізвище ____________________ підпис "___" ____________ 20__ р. Номенклатурний номер Одиниця виміру Ліміт Кількість Сума Дата Кількість Кількість Кількість Підпис видано залишок видано залишок видано залишок зав. складом одержувач Видано
 33. 33. При списанні запасів в с/г підприємствах складають: 1) при списанні насіння на посів – Акт на списання насіння і садивного матеріалу 2) кормів на годівлю - Відомість витрати кормів 3) при списанні продукції в реалізацію – товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні. 4) при списанні добрив, отрутохімікатів – Акт на списання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів та гербіцидів; 5) списання запасних частин на ремонт – Відомість витрат у ремонтній майстерні 6) будівельні матеріали на будівництво – Акт на списання будівельних матеріалів 7) медикаментів на лікування – Акт на списання медикаментів 8) паливо на роботу автотранспорту – Подорожній лист вантажного автотранспорту, Подорожній лист легкового автомобіля 9) при списанні малоцінних і швидкозношуваних предметів – Акт на списання МШП.
 34. 34. Сільгосппідприємство ___________________________________________ "ЗАТВЕРДЖУЮ" _______________________ підпис керівника "___" ____________ 20__ р. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Структурний підрозділ __________________________________________ АКТ № ___ ВИТРАТИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ за ____________ 20__ р. Спосіб висіву насіння (садіння) ______________________________________________________ Висіяно (посаджено) на землях _______________________________________________________ регулярно зрошуваних, умовно зрошуваних, осушених, богарних Назва насіння (садивного матеріалу) Назва культури Номер поля (діль- ниці) Площа, га Одиниця виміру Витрати насіння (садивного матеріалу) за нормою (планом) фактично ціна сума на 1 га на всю площу на 1 га на всю площу Всього Додаток ________________ видаткових документів Код синтетичного і аналітичного обліку дебет кредит Керівник структурного підрозділу _____ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Агроном _____ підпис ___________________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я, по батькові
 35. 35. Сільгосппідприємство ____________________________ Структурний підрозділ ____________ Ферма __________________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Відомість витрати кормів № _____ за ____________ 20__ р. Вид (група) тварин, птахів ____________________________ За ним закріплені тварини, птахи _____________________________ Норма на одну голову, кг Головний зоотехнік: __________________ підпис "___" ____________ 20__ р. Корма використані Дата Наявність тварин та птахів, гол. Найменування та кількість використаних кормів Дерть Зелена маса 1 2 3 4 5
 36. 36. АКТ № _____ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за ____________ 20__ р. Назва добрив, ядохімікатів, гербіцидів %діючоїречовини Код синтетичного обліку Одиницявиміру Ціна Номер поля, назва культури внесенонаплощу, га кількість(фізична вага) упереведенніна діючуречовину сума внесенонаплощу, га кількість(фізична вага) упереведенніна діючуречовину сума дебет кредит Призначення і спосіб застосування добрив (отрутохімікатів, гербіцидів) ____________________________________________________________________________________________ основне, передпосівне __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ підживлення, суцільний, місцевий і т. д. Внесено на землях __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________ зрошуваних, незрошуваних, осушених Добрива внесені під урожай 20__ р.
 37. 37. Для складського обліку використовуються такі документи: - Книга складського обліку; - Картки складського обліку; - Звіт про рух матеріальних цінностей.
 38. 38. КАРТКА № ____ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ Склад Місце зберігання Марка Сорт Профіль Розмір Номен- клатур- ний номер Одиниця виміру Ціна Норма запасустелаж комірка код найменування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Найменування матеріалу Дорогоцінний метал Номер рядка у ф. № 2-ДМ, дод. до ф. ф. № 2-ДМ і № 4-ДМНайменування Вид Маса, г Номер паспорта 13 14 15 16 17 Дата запису Номер документа Номер за порядком Від кого одержано чи кому відпущено Прибуток Видаток Залишок Контроль (підпис, дата) 18 19 20 21 22 23 24 25
 39. 39. Книга складського обліку Назва матеріалу _______________________ Номенклатурний номер ____________________ Стелаж _______________________________ Осередок _________________________________ Одиниця виміру _______________________ Ціна _____________________________________ Дата Номер документа Від кого надійшло або кому видано Прибуток Видаток Залишок Контроль (підпис і дата)
 40. 40. Звіт про рух матеріальних цінностей № п/п Шифр Кореспондуючі рахунки Найменування матеріалу Операції Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума 1 Сальдо на 2 3 16 Разом надійшло 17 18 37 38 Разом вибуло 39 40 Сальдо на___
 41. 41. Облік наявності і руху продукції та матеріалів здійснюють на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках класу 2 «Запаси» Плану рахунків бухгалтерського обліку:  20 «Виробничі запаси»  21 «Поточні біологічні активи»  22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»  25 «Напівфабрикати»  26 «Готова продукція»  27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»  28 «Товари»
 42. 42. Рахунок 20 має такі субрахунки:  201 "Сировина й матеріали"  202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"  203 "Паливо"  204 "Тара й тарні матеріали"  205 "Будівельні матеріали"  206 "Матеріали, передані в переробку"  207 "Запасні частини"  208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"  209 "Інші матеріали"
 43. 43. За дебетом рахунку 20 відображують у кореспонденції з кредитом рахунків:  20 – внутрішнє переміщення;  23 – оприбуткування виробничих запасів власного виробництва;  26, 27 – оприбуткування насіння, посадкового матеріалу, кормів після цільового призначення готової продукції сільськогосподарського виробництва;  37 – оприбуткування виробничих запасів, придбаних через підзвітних осіб;  63 – придбання виробничих запасів від постачальників і підрядчиків;  71 – оприбуткування запасів раніше не врахованих та отриманих безкоштовно;  74 – одержання виробничих запасів від ліквідації основних засобів та ін.
 44. 44. За кредитом рахунку 20 обліковують в кореспонденції з дебетом таких рахунків:  15 – списання сировини й матеріалів, комплектуючих виробів, будівельних та інших засобів на будівництво;  23 – списання виробничих запасів на виробництво;  24 – використання запасів на виправлення браку;  91 - списання запасів на загальновиробничі витрати;  92- списання запасів на адміністративні витрати;  93 – списання запасів на витрати на збут;  94 – списання запасів на витрати обслуговуючих виробництв, списання нестач, безоплатна передача запасів;
 45. 45. Кореспонденція рахунків з обліку продукції с/г виробництва Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" Оприбуткування сільськогосподарської продукції від виробництва 27 23 Сторнування вартості невикористаних відходів, що одержують при сортуванні та доробці зерна (запис методом "червоне сторно") 27 23 Передача продукції однією матеріальною особою іншій 27 27 Витрати продукції на потреби виробництва 23 27 Реалізація продукції сільськогосподарського виробництва по собівартості 901 27 Виявлена недостача продукції при інвентаризації 947 27
 46. 46. Схема запису в регістрах по обліку ТМЦ Первинні документи Звіт про рух матеріальних цінностейКнига або Картки складського обліку Журнал-ордер 5Ас.-г. Баланс Головна книга Сальдова відомість
 47. 47. Сальдова відомість Номенкла турний номер Назва Одиниці виміру Вартість за одиницю Залишок на . Залишок на . Кількість Сума Кількість Сума
 48. 48. Журнал-ордер 5 А с. г Рахунок № _________ Но- мер рядка Показники Кореспонду ючий рахунок Склад 1 Склад 2 Разом по облікових цінах Витрати по придбанн ю (ТЗН) Всього, грн. А Б В 1 2 7 8 9 10 11 12 1. Залишок на початок місяця 2. Дебет 3. 4. 13. 14. Разом по дебету 15. Кредит 16. 17. 29. Разом по кредиту 30. Залишок на кінець місяця
 49. 49. ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС № ___ на ____________ 20__ р. товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться ________________________________________________________________________________________ склад, комора на відповідальному зберіганні ________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові інвентаризація проведена на підставі наказу (розпорядження) від ____________ 20__ р. № _____________ № п/п Номенклатурний номер Найменування матеріалів Розмір (тип) Сорт або марка Одиниця виміру Фактична наявність Ціна Примітка і т. д. до кінця (ліновка через 16 пунктів) Всього за описом порядкових номерів ____________________________________________ з № ____________________ по № ________________________ прописом Голова комісії _____________________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис Члени комісії: _____________________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис __________________________________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис __________________________________________________________________________________________________________________________________ Всі цінності, перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені і в моїй присутності прийняті на відповідальне зберігання. Підпис матеріально відповідальної особи "___" ____________ 20__ р.

×