SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
«Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ»
Πολύβιος, Ἱστορίαι 4.20.4-21.1
ενότητα 6η
ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου
Εύη Καρούνια
Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης (περ. 200-120 π.Χ.) καταγράφει στο έργο του Ἱστορίαι (μετά
από μια σύντομη επισκόπηση της περιόδου 264-220 π.Χ.) τα γεγονότα από το 220 έως το 146
π.Χ., επιχειρώντας να δείξει πώς η Ρώμη μπόρεσε να κατακτήσει σημαντικό μέρος του τότε
γνωστού κόσμου σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.
Αναφερόμενος στο τέταρτο βιβλίο των Ιστοριών στους Αρκάδες Κυναιθείς, παρατηρεί ότι
αυτοί διαφοροποιήθηκαν από τους ,γενικά, φιλόξενους και πράους συμπατριώτες τους,
καθώς έπαψαν κάποια στιγμή να ασχολούνται με τη μουσική και το τραγούδι, τα οποία
συντέλεσαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των υπόλοιπων Αρκάδων.
Πολύβιος
από βικιπαίδεια
Mουσικὴν [...] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [...] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον
μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς
ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς
Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [...]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν
αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’
ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. [...] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι
παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ
τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ
περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.
ἐκ νηπίων από τη νηπιακή τους ηλικία (πβ. ν.ε.: νηπιαγωγός, νηπιακός)
ᾄδω τραγουδώ (πβ. ν.ε.: άσμα)
ἐθίζομαι συνηθίζω (πβ. ν.ε.: εθισμός, εθιστικός, έθιμο)
κατὰ νόμους σύμφωνα με τους μουσικούς ρυθμούς
πατροπαράδοτος, αυτός που κληροδοτείται από τους προγόνους
ὁ/ἡ πάτριος, τὸ πάτριον
ὁ/ἡ ἐπιχώριος, τὸ ἐπιχώριον τοπικός
η άμιλλα, ο συναγωνισμός
ἡ φιλοτιμία
χορεύω
παίρνω μέρος σε κυκλικό χορό (= χορωδία) και ψάλλω άσμα προς
τιμήν κάποιου θεού (πβ. ν.ε.: χορωδία, χορευτικός)
κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς κάθε χρόνο με τη συνοδεία των αυλητών του Διονύσου
ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται δε θεωρούν καθόλου ντροπή να παραδεχθούν ότι δε γνωρίζουν κάτι
επειδή υποχρεωτικά όλοι το μαθαίνουν
διὰ τὸ κατ’ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν (έναρθρο απαρ.)
οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι (ενν. δύνανται) ούτε, εάν το παραδεχθούν, μπορούν να απαλλαγούν από αυτό
διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο επειδή αυτό θεωρείται ντροπή στην κοινωνία τους / στα μέρη τους
οἱ πάλαι οι παλιοί
παρεισάγω (για νόμους και έθιμα) θεσπίζω
οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν όχι για να καλλιεργήσουν τη φιληδονία και την επίδειξη πλούτου
θεωρέω, θεωρῶ παρατηρώ, εξετάζω, παρακολουθώ (πβ. ν.ε.: θεωρία, θεώρημα)
ἡ αὐτουργία (εδώ) ο μόχθος
συλλήβδην περιληπτικά, με λίγα λόγια
ἡ τῶν ἠθῶν αὐστηρία η αυστηρότητα των ηθών
παρέπομαι ακολουθώ, έρχομαι ως συνέπεια
διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος (ενν. τόπου) ψυχρότητα καὶ στυγνότητα εξαιτίας του ψύχους και της τραχύτητας του τόπου στον οποίο ζουν
κατὰ τὸ πλεῖστον στο μεγαλύτερο μέρος
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-διαβάστε τη προσεκτικά.
Σε όλους τους ανθρώπους είναι ωφέλιμο να μαθαίνουν μουσική, για τους Αρκάδες, όμως, (είναι) αναγκαίο.Γιατί μόνο στους Αρκάδες πρώτα τα
παιδιά από τη νηπιακή τους ηλικία συνηθίζουν να τραγουδούν ,σύμφωνα με τους μουσικούς ρυθμούς ,τους ύμνους και τους παιάνες, με τους
οποίους ο καθένας σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα υμνεί τους τοπικούς ήρωες και θεούς· έπειτα με μεγάλο συναγωνισμό παίρνουν μέρος σε
χορούς κάθε χρόνο με τη συνοδεία των αυλητών του Διονύσου στα θέατρα.
Και από τα άλλα μαθήματα δεν θεωρούν ντροπή να παραδεχτούν ότι δεν γνωρίζουν κάτι, για το τραγούδι, όμως, ούτε μπορούν να το
παραδεχτούν ,αφού το μαθαίνουν όλοι υποχρεωτικά, ούτε, εάν το παραδεχτούν, μπορούν να απαλλαγούν από αυτό, επειδή αυτό θεωρείται
ντροπή στην κοινωνία τους.
Αυτά μου φαίνεται ότι τα θέσπισαν οι παλιοί όχι για να καλλιεργήσουν τη φιληδονία και την επίδειξη πλούτου, αλλά επειδή παρατηρούσαν τον
μόχθο του καθένα χωριστά και με λίγα λόγια την επίπονη και σκληρή ζωή, και επειδή έβλεπαν την αυστηρότητα των ηθών, που ερχόταν ως
συνέπεια του ψύχους και της τραχύτητας του τόπου στον οποίον ζουν και η οποία υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος των τόπων αυτών.
1)Τι ήθελαν να πετύχουν οι Αρκάδες καθιερώνοντας την καλλιέργεια της μουσικής και του τραγουδιού;
2)Ποιες συνήθειες των Αρκάδων αποδεικνύουν, κατά τον Πολύβιο, τη στενή σχέση τους με τη μουσική και με το τραγούδι;
Α Β
α.ἐθίζονται 1. να τραγουδούν
β.νόμους 2. με προθυμία
γ.ᾄδειν 3. τα πολεμικά εμβατήρια
δ. τούς παιᾶνας 4. ότι τα θέσπισαν
ε. φιλοτιμίᾳ 5. μουσικούς ρυθμούς
στ.παρεισαγαγεῖν(μοι δοκοῦσιν) 6. συνηθίζουν
1)Αντιστοιχίστε την αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α
με τη σημασία της στη στήλη Β:
Α Β
1. τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας ὑμνοῦσι δεν μπορούν ν’ απαλλαγούν
2. χορεύουσι επειδή έβλεπαν τον μόχθο καθενός
3. οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται υμνούν τους τοπικούς ήρωες
4. θεωροῦντες τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν επειδή έβλεπαν την αυστηρότητα των ηθών
5 θεωροῦντες τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν ψάλλουν και χορεύουν σε κυκλικό χορό
2)Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω φράσεις του κειμένου
με τη σημασία τους στη διπλανή στήλη:
Νέα ελληνικά Αρχαία ελληνικά Παράγωγη στα νέα ελληνικά
συνήθεια ἐθίζονται εθισμός
ανυπαρξία ὑπάρχουσαν ύπαρξη
ανούσιος
εγχώριος
άσμα
χειρουργός
αίσχος
θεατής
έντιμος
άγνωστος
Να βρείτε τις λέξεις του αρχαίου κειμένου που είναι ομόρριζες με τις λέξεις της Α στήλης του πίνακα, να τις γράψετε στη
Β΄ στήλη και να συμπληρώσετε μια παράγωγή τους στα νέα ελληνικά στη στήλη Γ :
Α Β Γ
Mουσικὴν [...] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [...] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες
ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς
ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [...]. Καὶ τῶν
μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ
κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. [...] Ταῦτά
τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ
συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ
περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.
Bubbl.us
άρπα
Λύρα από βικιπαίδεια
Mουσικὴν [...] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [...] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι
πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ
πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν
τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [...]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν
αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’
ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. [...] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ
πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ
συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται
διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.
Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου:
Ρήμα-έκφραση υποκείμενο Αντικείμενο-άλλος όρος
ὄφελος (ἐστί) ἀσκεῖν-τελικό απαρέμφ. ἀνθρώποις-
δοτική πρ.
Mουσικὴν [...] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [...] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ
παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας
καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις
[...]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι
δύνανται διὰ τὸ κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς
νομίζεσθαι τοῦτο. [...] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν
τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις
αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.
1. Να εντοπίσετε τα επίθετα του κειμένου και να τα γράψετε στο τετράδιό σας στους τρεις βαθμούς.
2. Να τοποθετήστε τα ουσιαστικά του κειμένου σε τρεις στήλες(α΄, β΄, γ΄ κλίση)και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του
άλλου αριθμού:
Α ΄ΚΛΙΣΗ Β΄ ΚΛΙΣΗ Γ΄ ΚΛΙΣΗ
ἀνθρώποις - Ἀρκάσι-
ρήμα αόριστος β΄ οριστική αόριστος β΄ -υποτακτική
ἄγω ἤγαγον ἀγάγω
αἱρῶ εἷλον ἕλω
αἰσθάνομαι ᾐσθόμην αἴσθωμαι
ἁμαρτάνω ἥμαρτον ἁμάρτω
βάλλω ἔβαλον βάλω
γίγνομαι, εἰμί ἐγενόμην γένωμαι
ἔρχομαι ἦλθον ἔλθω
ἔχω ἔσχον σχῶ
λαμβάνω ἔλαβον λάβω
λέγω εἶπον εἴπω
λείπω ἔλιπον λίπω
μανθάνω ἔμαθον μάθω
ὁρῶ εἶδον ἴδω
πάσχω ἔπαθον πάθω
πίπτω ἔπεσον πέσω
τυγχάνω ἔτυχον τύχω
τρέχω ἔδραμον δράμω
φεύγω ἔφυγον φύγω
Πίνακας συνηθέστερων ρημάτων με αόριστο β΄ (για την κλίση τους και πολλές ασκήσεις διαδραστικές συμβουλευτείτε το
ιστολόγιο ΦΙΛΟΛΟΓΟ-ΠΟΡΕΙΑ: https://filologikaek.blogspot.com/2018/01/6.html )
ΦΙΛΟΛΟΓΟ-ΠΟΡΕΙΑ:https://filologikaek.blogspot.com/2018/01/6.html

More Related Content

What's hot

Ενότητα 6, Η μουσική εξημερώνει
Ενότητα 6, Η μουσική εξημερώνειΕνότητα 6, Η μουσική εξημερώνει
Ενότητα 6, Η μουσική εξημερώνειGeorgia Dimitropoulou
 
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣAnna Boukouvala
 
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφήΤου γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφήvserdaki
 
Ελευθεροι Πολιορκημενοι
Ελευθεροι ΠολιορκημενοιΕλευθεροι Πολιορκημενοι
Ελευθεροι ΠολιορκημενοιELENI EFSTATHIADOU
 
Ευριπίδη, Ελένη: Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του έργου
Ευριπίδη, Ελένη: Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του έργουΕυριπίδη, Ελένη: Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του έργου
Ευριπίδη, Ελένη: Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του έργουGeorgia Dimitropoulou
 
ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥanny1976
 

What's hot (20)

Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
 
Της Πάργας, Δημοτικό Τραγούδι, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Της Πάργας, Δημοτικό Τραγούδι, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΓυμνασίουΤης Πάργας, Δημοτικό Τραγούδι, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Της Πάργας, Δημοτικό Τραγούδι, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
 
Ενότητα 9, Οι νόμοι επισκέπτονται τον Σωκράτη στη φυλακή, Αρχαία Ελληνική Γλώ...
Ενότητα 9, Οι νόμοι επισκέπτονται τον Σωκράτη στη φυλακή, Αρχαία Ελληνική Γλώ...Ενότητα 9, Οι νόμοι επισκέπτονται τον Σωκράτη στη φυλακή, Αρχαία Ελληνική Γλώ...
Ενότητα 9, Οι νόμοι επισκέπτονται τον Σωκράτη στη φυλακή, Αρχαία Ελληνική Γλώ...
 
Αθανάσιος Χριστόπουλος, "Τώρα". Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου
Αθανάσιος Χριστόπουλος, "Τώρα". Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ ΓυμνασίουΑθανάσιος Χριστόπουλος, "Τώρα". Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου
Αθανάσιος Χριστόπουλος, "Τώρα". Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου
 
Όσο μπορεις
Όσο μπορειςΌσο μπορεις
Όσο μπορεις
 
4η ενότητα, Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες, Εισαγωγικά κείμενα, Νεοελλη...
4η ενότητα, Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες, Εισαγωγικά κείμενα, Νεοελλη...4η ενότητα, Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες, Εισαγωγικά κείμενα, Νεοελλη...
4η ενότητα, Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες, Εισαγωγικά κείμενα, Νεοελλη...
 
Ενότητα 2, Θυσία για την πατρίδα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 2, Θυσία για την πατρίδα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ ΓυμνασίουΕνότητα 2, Θυσία για την πατρίδα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 2, Θυσία για την πατρίδα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
 
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. 3η ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσα...
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. 3η ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσα...Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. 3η ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσα...
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. 3η ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσα...
 
Ενότητα 6, Η μουσική εξημερώνει
Ενότητα 6, Η μουσική εξημερώνειΕνότητα 6, Η μουσική εξημερώνει
Ενότητα 6, Η μουσική εξημερώνει
 
Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Η τέχνη του αγιογράφου, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνί...
Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Η τέχνη του αγιογράφου, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνί...Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Η τέχνη του αγιογράφου, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνί...
Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Η τέχνη του αγιογράφου, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνί...
 
2η ενότητα, Γλώσσα – Γλώσσες και Πολιτισμοί του Κόσμου. Εισαγωγικά κείμενα. ...
2η ενότητα, Γλώσσα – Γλώσσες και Πολιτισμοί του Κόσμου. Εισαγωγικά κείμενα. ...2η ενότητα, Γλώσσα – Γλώσσες και Πολιτισμοί του Κόσμου. Εισαγωγικά κείμενα. ...
2η ενότητα, Γλώσσα – Γλώσσες και Πολιτισμοί του Κόσμου. Εισαγωγικά κείμενα. ...
 
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 
Το Αντικείμενο. Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα. 4η ενότητα Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου...
Το Αντικείμενο. Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα. 4η ενότητα Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου...Το Αντικείμενο. Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα. 4η ενότητα Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου...
Το Αντικείμενο. Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα. 4η ενότητα Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου...
 
Εν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Εν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ ΓυμνασίουΕν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Εν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
 
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφήΤου γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
 
Ευριπίδη Ελένη, Γ΄ επεισόδιο, στίχοι 1286 - 1424
Ευριπίδη Ελένη, Γ΄ επεισόδιο, στίχοι 1286 - 1424Ευριπίδη Ελένη, Γ΄ επεισόδιο, στίχοι 1286 - 1424
Ευριπίδη Ελένη, Γ΄ επεισόδιο, στίχοι 1286 - 1424
 
Ελευθεροι Πολιορκημενοι
Ελευθεροι ΠολιορκημενοιΕλευθεροι Πολιορκημενοι
Ελευθεροι Πολιορκημενοι
 
Ευριπίδη, Ελένη: Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του έργου
Ευριπίδη, Ελένη: Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του έργουΕυριπίδη, Ελένη: Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του έργου
Ευριπίδη, Ελένη: Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του έργου
 
Του γιοφυριού της Άρτας. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Του γιοφυριού της Άρτας. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΓυμνασίουΤου γιοφυριού της Άρτας. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Του γιοφυριού της Άρτας. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
 
ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 

Similar to Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η

Παραδοσιακοί Χοροι- Οι θησαυροί της παράδοσηςpdf
Παραδοσιακοί Χοροι- Οι θησαυροί της παράδοσηςpdfΠαραδοσιακοί Χοροι- Οι θησαυροί της παράδοσηςpdf
Παραδοσιακοί Χοροι- Οι θησαυροί της παράδοσηςpdfAngela Florou
 
Παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί
Παραδοσιακοί ελληνικοί χοροίΠαραδοσιακοί ελληνικοί χοροί
Παραδοσιακοί ελληνικοί χοροίElina Karkou
 
9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ σχ.έτος 2015-16 Υπεύθυνη: ΕΛΠΙΔΑ ΝΟΥΣΑ
9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ σχ.έτος 2015-16 Υπεύθυνη: ΕΛΠΙΔΑ ΝΟΥΣΑ9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ σχ.έτος 2015-16 Υπεύθυνη: ΕΛΠΙΔΑ ΝΟΥΣΑ
9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ σχ.έτος 2015-16 Υπεύθυνη: ΕΛΠΙΔΑ ΝΟΥΣΑElpida Nousa
 
Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδα
Η μουσική στην Αρχαία ΕλλάδαΗ μουσική στην Αρχαία Ελλάδα
Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδαiospyrakis
 
ευα χαλβατζη, αρχαια ελληνικη μουσικη
ευα χαλβατζη, αρχαια ελληνικη μουσικηευα χαλβατζη, αρχαια ελληνικη μουσικη
ευα χαλβατζη, αρχαια ελληνικη μουσικηpetroulapapada
 
τερπνη μουσικη και χορευτικη παραδοση βαγενας τασος
τερπνη μουσικη και χορευτικη παραδοση βαγενας τασοςτερπνη μουσικη και χορευτικη παραδοση βαγενας τασος
τερπνη μουσικη και χορευτικη παραδοση βαγενας τασοςΓεωργία Δράμαλη
 
Utf 8''î¤î•î¡î î î—-î î±ï î¿ï…ïƒî¯î±ïƒî· î²î¹î²î»î¯î¿ï…-2014 - copy
Utf 8''î¤î•î¡î î î—-î î±ï î¿ï…ïƒî¯î±ïƒî· î²î¹î²î»î¯î¿ï…-2014 - copyUtf 8''î¤î•î¡î î î—-î î±ï î¿ï…ïƒî¯î±ïƒî· î²î¹î²î»î¯î¿ï…-2014 - copy
Utf 8''î¤î•î¡î î î—-î î±ï î¿ï…ïƒî¯î±ïƒî· î²î¹î²î»î¯î¿ï…-2014 - copyΓεωργία Δράμαλη
 
Κρητικοί χοροί και παραδοσιακή μουσική
Κρητικοί χοροί και παραδοσιακή μουσικήΚρητικοί χοροί και παραδοσιακή μουσική
Κρητικοί χοροί και παραδοσιακή μουσικήlykvam
 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)Katzelakis Dimitrios
 
Bάτραχοι Upload 2
Bάτραχοι Upload 2Bάτραχοι Upload 2
Bάτραχοι Upload 2nikana7
 
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμαΕισαγωγή στο αρχαίο δράμα
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμαNasia Fatsi
 
η μουσική στη μυθολογία
η μουσική στη μυθολογίαη μουσική στη μυθολογία
η μουσική στη μυθολογίαΑνθή Ζήση
 

Similar to Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η (20)

Ενότητα 6 : Η μουσική εξημερώνει
Ενότητα 6 : Η μουσική εξημερώνει Ενότητα 6 : Η μουσική εξημερώνει
Ενότητα 6 : Η μουσική εξημερώνει
 
Ενότητα 6. Η μουσική εξημερώνει. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 6. Η μουσική εξημερώνει. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ ΓυμνασίουΕνότητα 6. Η μουσική εξημερώνει. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 6. Η μουσική εξημερώνει. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
 
Παραδοσιακοί Χοροι- Οι θησαυροί της παράδοσηςpdf
Παραδοσιακοί Χοροι- Οι θησαυροί της παράδοσηςpdfΠαραδοσιακοί Χοροι- Οι θησαυροί της παράδοσηςpdf
Παραδοσιακοί Χοροι- Οι θησαυροί της παράδοσηςpdf
 
School
SchoolSchool
School
 
Karagounides
KaragounidesKaragounides
Karagounides
 
Παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί
Παραδοσιακοί ελληνικοί χοροίΠαραδοσιακοί ελληνικοί χοροί
Παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί
 
9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ σχ.έτος 2015-16 Υπεύθυνη: ΕΛΠΙΔΑ ΝΟΥΣΑ
9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ σχ.έτος 2015-16 Υπεύθυνη: ΕΛΠΙΔΑ ΝΟΥΣΑ9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ σχ.έτος 2015-16 Υπεύθυνη: ΕΛΠΙΔΑ ΝΟΥΣΑ
9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ σχ.έτος 2015-16 Υπεύθυνη: ΕΛΠΙΔΑ ΝΟΥΣΑ
 
Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδα
Η μουσική στην Αρχαία ΕλλάδαΗ μουσική στην Αρχαία Ελλάδα
Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδα
 
ευα χαλβατζη, αρχαια ελληνικη μουσικη
ευα χαλβατζη, αρχαια ελληνικη μουσικηευα χαλβατζη, αρχαια ελληνικη μουσικη
ευα χαλβατζη, αρχαια ελληνικη μουσικη
 
τερπνη μουσικη και χορευτικη παραδοση βαγενας τασος
τερπνη μουσικη και χορευτικη παραδοση βαγενας τασοςτερπνη μουσικη και χορευτικη παραδοση βαγενας τασος
τερπνη μουσικη και χορευτικη παραδοση βαγενας τασος
 
Utf 8''î¤î•î¡î î î—-î î±ï î¿ï…ïƒî¯î±ïƒî· î²î¹î²î»î¯î¿ï…-2014 - copy
Utf 8''î¤î•î¡î î î—-î î±ï î¿ï…ïƒî¯î±ïƒî· î²î¹î²î»î¯î¿ï…-2014 - copyUtf 8''î¤î•î¡î î î—-î î±ï î¿ï…ïƒî¯î±ïƒî· î²î¹î²î»î¯î¿ï…-2014 - copy
Utf 8''î¤î•î¡î î î—-î î±ï î¿ï…ïƒî¯î±ïƒî· î²î¹î²î»î¯î¿ï…-2014 - copy
 
Traditional dances
Traditional dancesTraditional dances
Traditional dances
 
Κρητικοί χοροί και παραδοσιακή μουσική
Κρητικοί χοροί και παραδοσιακή μουσικήΚρητικοί χοροί και παραδοσιακή μουσική
Κρητικοί χοροί και παραδοσιακή μουσική
 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
 
Bάτραχοι Upload 2
Bάτραχοι Upload 2Bάτραχοι Upload 2
Bάτραχοι Upload 2
 
βάτραχοι Upload 2 alex
βάτραχοι Upload 2 alexβάτραχοι Upload 2 alex
βάτραχοι Upload 2 alex
 
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμαΕισαγωγή στο αρχαίο δράμα
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα
 
η μουσική στη μυθολογία
η μουσική στη μυθολογίαη μουσική στη μυθολογία
η μουσική στη μυθολογία
 
Ευριπίδη Ελένη, Πάροδος, στ. 192 - 436
Ευριπίδη Ελένη, Πάροδος, στ. 192 - 436Ευριπίδη Ελένη, Πάροδος, στ. 192 - 436
Ευριπίδη Ελένη, Πάροδος, στ. 192 - 436
 
προλογοσ
προλογοσπρολογοσ
προλογοσ
 

More from ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ

Ελένη ,Ευριπίδη,Β΄Επεισόδιο,4η σκηνή,Φύλλο δράσεων ,Νέα προγράμματα σπουδών,Ε...
Ελένη ,Ευριπίδη,Β΄Επεισόδιο,4η σκηνή,Φύλλο δράσεων ,Νέα προγράμματα σπουδών,Ε...Ελένη ,Ευριπίδη,Β΄Επεισόδιο,4η σκηνή,Φύλλο δράσεων ,Νέα προγράμματα σπουδών,Ε...
Ελένη ,Ευριπίδη,Β΄Επεισόδιο,4η σκηνή,Φύλλο δράσεων ,Νέα προγράμματα σπουδών,Ε...ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη ΚαρούνιαΝα’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη ΚαρούνιαΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2023-24.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2023-24.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2023-24.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2023-24.pptxΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1ηΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1ηΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptxΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptxΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docxΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
"ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ",ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ
"ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ",ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ"ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ",ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ
"ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ",ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
"΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ...
"΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ..."΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ...
"΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ...ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
" Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ...
" Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ..." Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ...
" Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ...ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ..."ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4ηΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4ηΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 

More from ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ (20)

Ελένη ,Ευριπίδη,Β΄Επεισόδιο,4η σκηνή,Φύλλο δράσεων ,Νέα προγράμματα σπουδών,Ε...
Ελένη ,Ευριπίδη,Β΄Επεισόδιο,4η σκηνή,Φύλλο δράσεων ,Νέα προγράμματα σπουδών,Ε...Ελένη ,Ευριπίδη,Β΄Επεισόδιο,4η σκηνή,Φύλλο δράσεων ,Νέα προγράμματα σπουδών,Ε...
Ελένη ,Ευριπίδη,Β΄Επεισόδιο,4η σκηνή,Φύλλο δράσεων ,Νέα προγράμματα σπουδών,Ε...
 
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη ΚαρούνιαΝα’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2023-24.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2023-24.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2023-24.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2023-24.pptx
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.
 
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1ηΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptxΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx
 
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
 
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6
 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...
 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
 
"ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ",ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ
"ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ",ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ"ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ",ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ
"ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ",ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ
 
"΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ...
"΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ..."΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ...
"΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ...
 
" Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ...
" Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ..." Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ...
" Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ...
 
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ..."ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...
 
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4ηΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...
 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 

Recently uploaded

Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Areti Arvithi
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραssuser2bd3bc
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΜαρία Διακογιώργη
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptxΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptxtheologisgr
 
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxΕνσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxMichail Desperes
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfΟδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfIrini Panagiotaki
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx36dimperist
 
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή ΑυτοκρατορίαΗ Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορίαeucharis
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 

Recently uploaded (20)

Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptxΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
 
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxΕνσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfΟδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
 
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή ΑυτοκρατορίαΗ Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η

 • 1. «Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ» Πολύβιος, Ἱστορίαι 4.20.4-21.1 ενότητα 6η ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου Εύη Καρούνια
 • 2. Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης (περ. 200-120 π.Χ.) καταγράφει στο έργο του Ἱστορίαι (μετά από μια σύντομη επισκόπηση της περιόδου 264-220 π.Χ.) τα γεγονότα από το 220 έως το 146 π.Χ., επιχειρώντας να δείξει πώς η Ρώμη μπόρεσε να κατακτήσει σημαντικό μέρος του τότε γνωστού κόσμου σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Αναφερόμενος στο τέταρτο βιβλίο των Ιστοριών στους Αρκάδες Κυναιθείς, παρατηρεί ότι αυτοί διαφοροποιήθηκαν από τους ,γενικά, φιλόξενους και πράους συμπατριώτες τους, καθώς έπαψαν κάποια στιγμή να ασχολούνται με τη μουσική και το τραγούδι, τα οποία συντέλεσαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των υπόλοιπων Αρκάδων. Πολύβιος από βικιπαίδεια
 • 3. Mουσικὴν [...] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [...] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [...]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. [...] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν. ἐκ νηπίων από τη νηπιακή τους ηλικία (πβ. ν.ε.: νηπιαγωγός, νηπιακός) ᾄδω τραγουδώ (πβ. ν.ε.: άσμα) ἐθίζομαι συνηθίζω (πβ. ν.ε.: εθισμός, εθιστικός, έθιμο) κατὰ νόμους σύμφωνα με τους μουσικούς ρυθμούς πατροπαράδοτος, αυτός που κληροδοτείται από τους προγόνους ὁ/ἡ πάτριος, τὸ πάτριον ὁ/ἡ ἐπιχώριος, τὸ ἐπιχώριον τοπικός η άμιλλα, ο συναγωνισμός ἡ φιλοτιμία χορεύω παίρνω μέρος σε κυκλικό χορό (= χορωδία) και ψάλλω άσμα προς τιμήν κάποιου θεού (πβ. ν.ε.: χορωδία, χορευτικός) κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς κάθε χρόνο με τη συνοδεία των αυλητών του Διονύσου ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται δε θεωρούν καθόλου ντροπή να παραδεχθούν ότι δε γνωρίζουν κάτι επειδή υποχρεωτικά όλοι το μαθαίνουν διὰ τὸ κατ’ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν (έναρθρο απαρ.) οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι (ενν. δύνανται) ούτε, εάν το παραδεχθούν, μπορούν να απαλλαγούν από αυτό διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο επειδή αυτό θεωρείται ντροπή στην κοινωνία τους / στα μέρη τους οἱ πάλαι οι παλιοί παρεισάγω (για νόμους και έθιμα) θεσπίζω οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν όχι για να καλλιεργήσουν τη φιληδονία και την επίδειξη πλούτου θεωρέω, θεωρῶ παρατηρώ, εξετάζω, παρακολουθώ (πβ. ν.ε.: θεωρία, θεώρημα) ἡ αὐτουργία (εδώ) ο μόχθος συλλήβδην περιληπτικά, με λίγα λόγια ἡ τῶν ἠθῶν αὐστηρία η αυστηρότητα των ηθών παρέπομαι ακολουθώ, έρχομαι ως συνέπεια διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος (ενν. τόπου) ψυχρότητα καὶ στυγνότητα εξαιτίας του ψύχους και της τραχύτητας του τόπου στον οποίο ζουν κατὰ τὸ πλεῖστον στο μεγαλύτερο μέρος
 • 4. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-διαβάστε τη προσεκτικά. Σε όλους τους ανθρώπους είναι ωφέλιμο να μαθαίνουν μουσική, για τους Αρκάδες, όμως, (είναι) αναγκαίο.Γιατί μόνο στους Αρκάδες πρώτα τα παιδιά από τη νηπιακή τους ηλικία συνηθίζουν να τραγουδούν ,σύμφωνα με τους μουσικούς ρυθμούς ,τους ύμνους και τους παιάνες, με τους οποίους ο καθένας σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα υμνεί τους τοπικούς ήρωες και θεούς· έπειτα με μεγάλο συναγωνισμό παίρνουν μέρος σε χορούς κάθε χρόνο με τη συνοδεία των αυλητών του Διονύσου στα θέατρα. Και από τα άλλα μαθήματα δεν θεωρούν ντροπή να παραδεχτούν ότι δεν γνωρίζουν κάτι, για το τραγούδι, όμως, ούτε μπορούν να το παραδεχτούν ,αφού το μαθαίνουν όλοι υποχρεωτικά, ούτε, εάν το παραδεχτούν, μπορούν να απαλλαγούν από αυτό, επειδή αυτό θεωρείται ντροπή στην κοινωνία τους. Αυτά μου φαίνεται ότι τα θέσπισαν οι παλιοί όχι για να καλλιεργήσουν τη φιληδονία και την επίδειξη πλούτου, αλλά επειδή παρατηρούσαν τον μόχθο του καθένα χωριστά και με λίγα λόγια την επίπονη και σκληρή ζωή, και επειδή έβλεπαν την αυστηρότητα των ηθών, που ερχόταν ως συνέπεια του ψύχους και της τραχύτητας του τόπου στον οποίον ζουν και η οποία υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος των τόπων αυτών. 1)Τι ήθελαν να πετύχουν οι Αρκάδες καθιερώνοντας την καλλιέργεια της μουσικής και του τραγουδιού; 2)Ποιες συνήθειες των Αρκάδων αποδεικνύουν, κατά τον Πολύβιο, τη στενή σχέση τους με τη μουσική και με το τραγούδι;
 • 5.
 • 6. Α Β α.ἐθίζονται 1. να τραγουδούν β.νόμους 2. με προθυμία γ.ᾄδειν 3. τα πολεμικά εμβατήρια δ. τούς παιᾶνας 4. ότι τα θέσπισαν ε. φιλοτιμίᾳ 5. μουσικούς ρυθμούς στ.παρεισαγαγεῖν(μοι δοκοῦσιν) 6. συνηθίζουν 1)Αντιστοιχίστε την αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α με τη σημασία της στη στήλη Β: Α Β 1. τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας ὑμνοῦσι δεν μπορούν ν’ απαλλαγούν 2. χορεύουσι επειδή έβλεπαν τον μόχθο καθενός 3. οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται υμνούν τους τοπικούς ήρωες 4. θεωροῦντες τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν επειδή έβλεπαν την αυστηρότητα των ηθών 5 θεωροῦντες τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν ψάλλουν και χορεύουν σε κυκλικό χορό 2)Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω φράσεις του κειμένου με τη σημασία τους στη διπλανή στήλη:
 • 7. Νέα ελληνικά Αρχαία ελληνικά Παράγωγη στα νέα ελληνικά συνήθεια ἐθίζονται εθισμός ανυπαρξία ὑπάρχουσαν ύπαρξη ανούσιος εγχώριος άσμα χειρουργός αίσχος θεατής έντιμος άγνωστος Να βρείτε τις λέξεις του αρχαίου κειμένου που είναι ομόρριζες με τις λέξεις της Α στήλης του πίνακα, να τις γράψετε στη Β΄ στήλη και να συμπληρώσετε μια παράγωγή τους στα νέα ελληνικά στη στήλη Γ : Α Β Γ Mουσικὴν [...] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [...] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [...]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. [...] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.
 • 9. Λύρα από βικιπαίδεια Mουσικὴν [...] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [...] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [...]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. [...] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου: Ρήμα-έκφραση υποκείμενο Αντικείμενο-άλλος όρος ὄφελος (ἐστί) ἀσκεῖν-τελικό απαρέμφ. ἀνθρώποις- δοτική πρ.
 • 10. Mουσικὴν [...] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [...] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [...]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. [...] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν. 1. Να εντοπίσετε τα επίθετα του κειμένου και να τα γράψετε στο τετράδιό σας στους τρεις βαθμούς. 2. Να τοποθετήστε τα ουσιαστικά του κειμένου σε τρεις στήλες(α΄, β΄, γ΄ κλίση)και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: Α ΄ΚΛΙΣΗ Β΄ ΚΛΙΣΗ Γ΄ ΚΛΙΣΗ ἀνθρώποις - Ἀρκάσι-
 • 11. ρήμα αόριστος β΄ οριστική αόριστος β΄ -υποτακτική ἄγω ἤγαγον ἀγάγω αἱρῶ εἷλον ἕλω αἰσθάνομαι ᾐσθόμην αἴσθωμαι ἁμαρτάνω ἥμαρτον ἁμάρτω βάλλω ἔβαλον βάλω γίγνομαι, εἰμί ἐγενόμην γένωμαι ἔρχομαι ἦλθον ἔλθω ἔχω ἔσχον σχῶ λαμβάνω ἔλαβον λάβω λέγω εἶπον εἴπω λείπω ἔλιπον λίπω μανθάνω ἔμαθον μάθω ὁρῶ εἶδον ἴδω πάσχω ἔπαθον πάθω πίπτω ἔπεσον πέσω τυγχάνω ἔτυχον τύχω τρέχω ἔδραμον δράμω φεύγω ἔφυγον φύγω Πίνακας συνηθέστερων ρημάτων με αόριστο β΄ (για την κλίση τους και πολλές ασκήσεις διαδραστικές συμβουλευτείτε το ιστολόγιο ΦΙΛΟΛΟΓΟ-ΠΟΡΕΙΑ: https://filologikaek.blogspot.com/2018/01/6.html )