SlideShare a Scribd company logo
การบริหารพัสดุภาครัฐ
ภายใต้
“พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
และ
“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับทุกภาคส่วน
การจัดซื้อจัดจ้างมี
กรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูล เพื่อความ
โปร่งใส และมีการ
แข่งขันอย่างเป็น
ธรรม
คานึงถึง
วัตถุประสงค์การใช้
งานเป็นสาคัญ
เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้
จ่ายเงิน
เน้นการวางแผน
และประเมินผล
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม เพื่อ
ตรวจสอบและ
ป้ องกันการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การเปิดเผยโปร่งใส
หลักการและเหตุผล
2
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 180 วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ
ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติ
15 หมวด 132 มาตรา
คานิยาม
1. บททั่วไป
2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ
ป้ องกันการทุจริต
3 คณะกรรมการ
4. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
5. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
พระราชบัญญัติ
6. การจัดซื้อจัดจ้าง
7. งานจ้างที่ปรึกษา
8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
9. การทาสัญญา
10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
พระราชบัญญัติ
12. การทิ้งงาน
13. การบริหารพัสดุ
14. การอุทธรณ์
15. บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
ระเบียบมี 10 หมวด
2. การซื้อหรือจ้าง
3. งานจ้างที่ปรึกษา
4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
5. การทาสัญญาและหลักประกัน
6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
8. การทิ้งงาน
9. การบริหารพัสดุ
กองการพัสดุ
ภาครัฐ
1. ข้อความทั่วไป
10. การร้องเรียน
2. การซื้อหรือจ้าง
3. งานจ้างที่ปรึกษา
4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
5. การทาสัญญาและหลักประกัน
6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
8. การทิ้งงาน
9. การบริหารพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง
“การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ”
ซื้อ จ้าง
เช่า แลกเปลี่ยน
8
พัสดุ
สินค้า
งานจ้าง
ก่อสร้าง
งานจ้าง
ออกแบบและ
ควบคุมงาน
งานจ้าง
ที่ปรึกษา
งาน
บริการ
9
วัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ดิน
สิ่งปลูก
สร้าง
สินค้า
10
งานจ้าง
บริการ
งานจ้างเหมา
บริการ
งานจ้าง
ทาของ
การรับขนตาม
ประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
งานบริการ
11
งานก่อสร้าง
งาน
ก่อสร้าง
อาคาร
สาธารณูปโภค
การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารที่ทาการ
โรงพยาบาล โรงเรียน
สนามกีฬา
เสาธง รั้ว
ประปา ไฟฟ้ า สื่อสาร
โทรคมนาคมการระบายน้า
การขนส่งทางบก
ทางน้า ทางเรือ ทางอากาศ
12
เงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยว
ด้วยการโอนงบประมาณเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึง
เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
โปร่งใส
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้
คุ้มค่า
เปิดเผยข้อมูล
เปิดโอกาสให้แข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
เก็บข้อมูลเป็นระบบ
เพื่อการตรวจสอบ
มีคุณลักษณะตอบสนอง
วัตถุประสงค์การใช้งาน
และมีราคาเหมาะสม
วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีการประเมินผล
มาตรา 8 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
14
15
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ แบ่งเป็น 2 ส่วน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โดยตาแหน่ง
โดยแต่งตั้ง (ข้าราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
ราชการ พนักงานของรัฐ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
โดยตาแหน่ง
โดยแต่งตั้ง (ข้าราชการ)
อานาจดาเนินการซื้อจ้าง
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
อานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 ผู้มีอานาจเหนือชั้นไปหนึ่งชั้น
คณะกรรมการต่างๆ/
ผู้ควบคุมงาน
ผู้มีอานาจ ผู้มีหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่
16
17
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
หรือแบบรูปรายการ (TOR/(SPEC)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
18
ก่อนซื้ อ/จ้าง
ต้องกาหนดความต้องการสิ่งของที่จะซื้ อ หรือ
งานที่จะจ้าง Specification (Spec) ก่อน
************************
**โดยมีหลักเกณฑ์การกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของงานซื้อ
และการกาหนดขอบเขตของงานจ้าง***ดังนี้
18
19
หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดี
ได้พัสดุที่ดี มีคุณภาพ สมราคา ทันเวลาที่ต้องการ
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าของเงิน(Value for Money)
มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและรายการ
ละเอียดที่ชัดเจนและเป็นกลาง สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการใช้งาน เป็นไปตามนโยบาย
กระบวนการโปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้
และเป็นธรรม มีการแข่งอย่างแท้จริง ชอบด้วยกฎหมาย
• การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ หน่ วยงานของรัฐคานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์
ของการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุนั้น และห้ ามมิให้ กาหนดคุณลักษณะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น
มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
มาตรา 9 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
• การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การออกแบบรูปรายการ
ก่อสร้างโดยละเอียด ให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบควบคุมดูแลให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 17
20
ต้องเปิดเผย ประกาศทราบทั่วกัน
ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
ต้องเป็นธรรม
เงื่อนไข เสมอภาค ไม่ขัดขวาง
ผ่อนปรน ไม่ก่อให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบ
ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
21
ระเบียบ ข้อ 21
22
23
พัสดุ/บริการ
ที่มีคุณภาพ
คู่มือสัญญา
ที่มีศักยภาพ
ประโยชน์สูงสุดที่
ราชการจะได้รับ
งานซื้อ : รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
งานจ้าง : ร่างขอบเขต
ของงาน
งานก่อสร้าง : แบบรูป
รายการ
คุณสมบัติผู้เสนอ
ราคา
เงื่อนไขในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 สอดคล้องงบประมาณและความต้องการของผู้ใช้ / ไม่เกินความจาเป็น
 ไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
 ความหมายชัดเจน ไม่กากวม / ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะให้อธิบายความให้ชัดเจน /
มีความยืดหยุ่น (ไม่น้อยกว่า.......ไม่ต่ากว่า.....ไม่ด้อยกว่า.......ไม่เกินกว่า......)
 กาหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารสาหรับใช้ในการตรวจสอบให้ครบถ้วน 24
** การกาหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ
งานจ้าง / คุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนองาน
** การวินิจฉัยตีความคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนองาน
แต่ละรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้หรือไม่
** เป็นอานาจของหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ สามารถใช้ดุลยพินิจ
กาหนดและวินิจฉัยได้ตามความต้องการของหน่วยงาน
แต่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
หลักการ ในการกาหนด Spec.
25
ความเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของ
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามที่ กวพ. กาหนด
หลักเกณฑ์ ในการกาหนด Spec.
26
27
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคา
ตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4)
(5)หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5)หรือ (6)ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
ราชการกาหนดไว้แล้ว
ที่มา...ราคากลาง
28
29
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ผู้มีอานาจ (ดาเนินการ/สั่งซื้อสั่งจ้าง)
มาตรา 10
ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิ ดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญและเป็ นข้อมูลทางเทคนิคของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่ เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการดาเนินการ
ตามกฎหมาย
30
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
(หน้าที่ข้อ 55)
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(หน้าที่ข้อ 70 โดยนาข้อ 55 (2) – (4)
มาใช้บังคับ)
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือก (หน้าที่ข้อ 74)
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (หน้าที่ข้อ 78)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(หน้าที่ข้อ 175 - 176)
ผู้ควบคุมงาน (งานก่อสร้าง)
(หน้าที่ข้อ 178)
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
31
มาตรา 13 การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมี
ส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุม
พิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงาน
ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ให้ประธาน
หรือกรรมการผู้นั้นลาออกจาก
การเป็นประธานหรือกรรมการ
ในงานที่ได้รับแต่งตั้งนั้น และให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ผู้อื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนต่อไป
32
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้ง บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
ข้อยกเว้นการตรวจรับคนเดียว (กฎกระทรวง)
ในกรณีจาเป็ นหรือเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วม
เป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จานวนกรรมการ
ที่เป็ นบุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจานวน
กรรมการตามวรรคหนึ่ง
ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษากรรมการ
อย่างน้อย 4 คน
แต่งตั้งจากข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ พนักงาน
หน่วยงานของรัฐ
โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ
33
34
การรับราคา
- ราคา
- เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ
(Price Performance)
35
หลักเกณฑ์ราคา
(PRICE)
หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
(PRICE PERFORMANCE)
หลักเกณฑ์การพิจารณา
36
หลักเกณฑ์ Price Performance
1. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
3. บริการหลังการขาย
4. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กาหนดให้มีการ
ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
ประเภทไม่บังคับ
37
มาตรา 65 (ต่อ)
วรรคสาม
“...ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกาหนดน้าหนักของแต่ละเกณฑ์
ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจาเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการ
พิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละ
เกณฑ์”
วรรคสี่
“เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว
การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลาดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายนั้น และให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าว”
วรรคห้า
“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้าหนัก
ของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย”
38
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากให้พิจารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา 75 แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้าหนักดังต่อไปนี้ด้วย
(1) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินงานประจางานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้วหรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่าสุด
(2) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้าน
คุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(3) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ
งานจ้างที่ปรึกษาประเภทใด หรือกาหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้
ตามความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
มาตรา 76 ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
คัดเลือก
39
วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กาหนดเข้า
ยื่นข้อเสนอ
เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดซึ่งต้อง
ไม่ น้ อยกว่ า 3 ราย ให้ เข้ ายื่ น
ข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามกาหนดน้อยกว่า
3 ราย หน่วยงานภาครัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดรายใดราย
หนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้
เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง
หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
40

More Related Content

Featured

Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 

Featured (20)

Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 

หลักการและเหตุผลงานพัสดุ 2560.pdf