SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Нові надходження
Січень – квітень 2014 року
616-07
Р 154
Радіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл.
IV рівня акредитації / за ред. М. С. Каменецького ; Ассоц.
радіологів України. - Д. : Вебер (Донец. філія), 2011 - . -
ISBN 978-966-335-290-9
Т. 2 : Основи променевої терапії / М. С. Каменецький, М.
Б. Первак, Д. С. Мечев, В. Є. Медведєв. - Д. : Ноулідж
(Донец. від-ня), 2013. - 104 с. : іл. - Бібліогр.: с. 100-101. -
Покажч.: с. 102-103. - ISBN 978-617-579-562-0
И
1096
General and Clinical Pathophysiology [Text] : textbook for
students of higher educational institutions of IV level of
accreditation / A. V. Kubyshkin, V. N. Jelski, A. I. Gozhenko
[et al.]; ed. A. V. Kubyshkin . - Vinnytsia : Nova knyha
publishers, 2011. - 651 p. : il., tabl. - ISBN 978-966-382-346-
1
617-089
Б 799
Большаков, Олег Петрович.Оперативная хирургия и
топографическая анатомия [Текст] : Учебник для
студентов, обучающихся по спец. 040100 - Лечебное
дело / О.П. Большаков, Г.М. Семенов. - СПб и др. :
Питер, 2004. - 1163 с. : ил., табл. - (Нац. мед. б-ка). -
Библиогр.: с. 1160-1163. - ISBN 5-94723-085-2
615
П 842
Профілактична токсикологія та медична екологія
[Текст] : вибрані лекції для науковців, лікарів та студ. / І.
М. Трахтенберг, М. М. Коршун, К. П. Козлов [та ін.]; за
ред. І. М. Трахтенберга ; Ін-т медицини праці НАМН
України, Держ. фармакол. центр. - К. : Авіцена, 2010. -
247 с. : табл. - Бібліогр. в кінці лекцій. - ISBN 978-966-
2144-27-7
616-07
Р 154
Радіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч.
закл. IV рiвнiв акредитацiї / М. С. Каменецький, М. Б.
Первак, І. М. Дикан [та ін.]; за ред. М. С.
Каменецького. - Д. : Вебер, 2009 - . - ISBN 978-966-
335-290-9
Т. 1 : Променева діагностика. - 2009. - 401 с. : іл.,
схеми. - Бібліогр.: с. 393-394.- Покажч.: с. 395-401. -
ISBN 978-966-335-289-3
616-07
Р 154
Радіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч.
закл. IV рівня акредитації / за ред. М. С. Каменецького
; Ассоц. радіологів України. - Д. : Вебер (Донец. філія),
2011 - . - ISBN 978-966-335-290-9
Т. 2 : Основи променевої терапії / М. С. Каменецький,
М. Б. Первак, Д. С. Мечев, В. Є. Медведєв. - Д. :
Ноулідж (Донец. від-ня), 2013. - 104 с. : іл. - Бібліогр.:
с. 100-101. - Покажч.: с. 102-103. - ISBN 978-617-579-
562-0
Підручник для студентів вищих медичних закладів. У
підручнику вперше з позицій професійно-діяльнісного
(компетентністого) підходу викладено пропедевтичний
курс променевої терапії.
63
Б 712
Блюм, Ярослав Борисович.Потенційний економічний
та екологічний ефект від впровадження сучасних ГМ-
культур у сільськогосподарське виробництво України
[Текст] : дослідження / Я. Б. Блюм, Г. Брукс ; Ін-т
харчової біотехнології та геноміки. - К. : [б. в.], [2012].
- 88 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 87-88
612
Р 325
Регенерація скелету. Роль системи крові і окремих
факторів в її перебігу [Текст] / В. С. Пикалюк, С. А.
Кутя, В. І. Лузін [та ін.]; за ред. В. С. Пикалюка. -
Сімф. : АРІАЛ, 2011. - 238 с. + 4 л. іл. - Бібліогр. в
кінці розд. - ISBN 978-617-648-038-9
615
М 692
Михалик, Оляна Іванівна.Сучасні лікарські засоби
для хеміотерапії вірусних інфекцій [Текст] : посіб.
для викл. мед. і фармац. закл., студ., інтернів [та
ін.] / О. І. Михалик ; за ред. Л. І. Петрух ; Львів. нац.
мед. ун-т ім. Д. Галицького, Фак. післядиплом.
освіти, Каф. фармац. хемії, Наук. т-во ім. Шевченка.
- Л. : Наук. т-во ім. Шевченка, 2013. - 179 с. : табл. -
Бібліогр.: с. 142-145. - ISBN 978-966-8868-32-0
Х 23041
Рокотянська, Вікторія
Василівна.Фармакотерапевтична ефективність
кріоактивованого порошку аронії чорноплідної при
експериментальному токсичному гепатиті [Текст] :
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / В. В.
Рокотянська ; Одес. нац. мед. ун-т, Луган. держ.
мед. ун-т. - О., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с.
13-17.
У дисертації наведено нове вирішення актуальної
науково-практичної задачі, яка полягає у теоретичному
та експериментальному обґрунтуванні доцільності та
ефективності застосування кріоактивованого порошку
аронії чорноплідної при токсичному гепатиті, що
реалізується здатністю коригувати основні ланки
патогенезу захворювання за рахунок встановлених в
роботі низки особливостей фармакологічної активності
кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної.
Х 23016
Салдадзе, Бакурі Геннадійович.Кесарів розтин у жінок
із різними формами безпліддя в анамнезі [Текст] :
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Б. Г.
Салдадзе ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.
Л. Шупика, Сум. держ. ун-т, Мед. ін-т. - К., 2013. - 19 с. -
Бібліогр.: с. 16-17.
Научная работа посвящена снижению частоты
акушерской и перинатальной патологии у женщин с
различными формами бесплодия в анамнезе на
основе разработки усовершенствованного алгоритма
ведения ведения беременности с использованием
комплекса лечебно-профилактических мероприятий.
Х 23040
Москаленко, Олександр
Михайлович.Патогенетичне обґрунтування шляхів
удосконалення нефропротекції при лікуванні
онкологічних хворих цисплатином [Текст] :
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. М.
Москаленко ; Одес. нац. мед. ун-т, Укр. НДІ
медицини транспорту. - О., 2013. - 19 с. : іл., табл. -
Бібліогр.: с. 15-17.
Х 23037
Ніточко, Олег Іванович.Патогенетичні особливості
професійних алергодерматозів у працівників
механоскладального виробництва та
обґрунтування підходів до лікування [Текст] :
(клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд.
мед. наук : 14.03.04 / О. І. Ніточко ; Одес. нац.
мед. ун-т. - О., 2013. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 15-
16.
В роботі вирішено важливе науково-теоретичне
завдання патологічної фізіології: визначено
патогенетичні механізми виникнення та розвитку
професійних алергічних уражень шкіри у працівників
машинобудівного прецизійного виробництва,
патогенетично обґрунтовано доцільність лікування з
включенням пентоксифілину та ліпоєвої кислоти, а
також доведено ефективність лікування в клінічній
практиці.
Х 23038
Підручна, Світлана Романівна.Патогенетичне
обґрунтування ксенодермотрансплантації у системній
корекції морфофункціональних змін внутрішніх органів
на тлі комбінованої (механічної і термічної) травми
[Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / С. Р.
Підручна ; Одес. нац. мед. ун-т, Терноп. держ. мед. ун-т
ім. І. Я. Горбачевського. - О., 2013. - 34 с. : іл., табл. -
Бібліогр.: с. 27-31.
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і
вирішення актуальної наукової проблеми патологічної
фізіології, що полягає у з’ясуванні патогенезу тяжкої
скелетної травми, обтяженої додатковим
пошкодженням шкірних покривів (механічним і
термічним) та обґрунтуванні корекції виявлених
системних порушень ліофілізованими
ксеноімплантатами.
Х 23035
Полясний, Вячеслав Олексійович.Патогенетичне
обґрунтування шляхів оптимізації діяльності
антиепілептичної системи мозку при
експериментальному епілептичному синдромі [Текст] :
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / В. О.
Полясний ; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2013. - 30 с. : іл.,
табл. - Бібліогр.: с. 24-28.
В опытах на крысах линии Вистар, у которых
моделировали острые очаговые и генерализованные
формы эпилептического синдрома, а также
воспроизводилли хроническую форму эпилептизации
мозга - коразоловый киндлинг, исследовали
особенности реализации эффектов активации
антиэпелептической системы мозга. В качестве одного
из методов подавления эпилептической активности
применяли кетогенную диету (КД), которая включила
80,0 % липидов и 16 % углеводов, 3,3 % протеинов, на
которой животных удерживали на протяжении 2-х и 4-х
недель.
Х 23036
Гаврилов, Іван Іванович.Фармакотерапевтична
ефективність корвітину за умов синдрому тривалого
розчавлювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук
: 14.03.05 / І. І. Гаврилов ; Одес. нац. мед. ун-т, Луган.
держ. мед. ун-т. - О., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с.
15-17.
У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і
нове рішення науково-практичної задачі з
фармакотерапії синдрому тривалого розчавлювання
корвітином у ранньому посткомпресійному періоді.
Лікувально-профілактична ефективність корвітину
реалізується його здатністю коригувати ключові ланки
патогенезу СТР, що робить перспективним розширення
сфер клінічного застосування і впровадження цього
препарату в медичну практику.
Х 23034
Десятський, Валерій
Володимирович.Патофізіологічні механізми
патологічно посиленої збудливості головного
мозку за умов модуляції активності системи
оксиду азоту [Текст] : (експерим. дослідж.) :
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В.
Десятський ; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2013. - 20
с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17.
Диссертационная работа посвящена изучению
патофизиологических механизмов эпилептического
синдрома. На ранней стадии формирования киндлинга
(10-12 введений коразола в дозе 25,0 мг/кг)L-NAME
вызывал усиление судорожных проявлений, в то
время как в поздней фазе киндлинга L-NAME
предупреждал развитие генерализованных судорог.
Х 23033
Педаченко, Наталія Юріївна.Репродуктивне здоров’я
жінок з метаболічним синдромом [Текст] : автореф.
дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Н. Ю. Педаченко ; Ін-
т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України,
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. -
К., 2013. - 32 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 27-29.
В диссертации представлено новое направление в
решении актуальной проблемы современной
гинекологии, касающейся сохранения и
восстановления репродуктивного здоровья у женщин с
метаболическим синдромом путём обоснования,
разработки и апробации системы оказания
медицинской помощи данному контингенту пациенток
на основе установления взаимосвязей между
нарушениями репродуктивного здоровья и
функциональным состоянием гипофизарно-яичковой и
гипофизарно-надпочечниковой систем,
морфофункциональными особенностямимолочных
желез и эндометрия и гомеостазом аутокринно-
паракринной регуляции жировой ткани.
Х 23031
Федірко, Галина Володимирівна.Патогенетичні
особливості перебігу політравми в умовах
гіпокінетичного остеопорозу [Текст] : автореф. дис. ...
канд. мед. наук : 14.03.04 / Г. В. Федірко ; Буков. держ.
мед. ун-т, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я.
Горбачевського. - Чернівці, 2014. - 20 с. : іл., табл. -
Бібліогр.: с. 15-17.
Диссертация посвящена выяснению патогенетических
особенностей течения политравмы и
ремоделирования костной ткани в условиях
гипокинетического остеопороза.
Х 23032
Придруга, Сергій Миронович.Механізми
пошкодження печінки у віддаленому періоді тяжкої
травми та їх корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд.
мед. наук : 14.03.04 / С. М. Придруга ; Буков. держ.
мед. ун-т, Терноп. держ. мед. ун-т І. Я.
Горбачевського. - Чернівці, 2014. - 20 с. : іл., табл. -
Бібліогр.: с. 16-17.
Диссертация посвящена выяснению механизмов
морфо-функциональных нарушений печени в период
поздних проявлений травматической болезни и
эффективности применения тиотризолина в
патогенетической коррекции.
Х 23029
Койро, Ольга Олегівна.Роль біологічно активних
речовин яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у
нефропротекторній, гепатопротекторній та
гіпоурикемічній дії [Текст] : автореф. дис. ... канд.
фармац. наук : 14.03.05 / О. О. Койро ; Нац. фармац.
ун-т, Каф. фармакології. - Х., 2013. - 20 с. : іл., табл. -
Бібліогр.: с. 15-17.
Диссертация посвящена сравнительному
исследованию нефро-, гепатопротекторной и
гипоурикемической активности биологически активных
веществ и фармакологических препаратов корневищ,
листьев и цветков сныти обыкновенной, а также
некоторых механизмов их действия.
Х 23030
Савон, Ігор Леонідович.Діагностика та лікування
ускладненого синдрому діабетичної стопи [Текст] :
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / І. Л. Савон ;
Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. - Запоріжжя,
2014. - 40 с. : табл. - Бібліогр.: с. 34-37.
Проведено обследование и лечение 1321 больного с
осложнённым СДС. Группа сравнения составила 612
больных (2005-2008 г.г.), основная группа - 709-(2009-
2013 гг. Больные имели тяжелый и
декомпенсированный вариант течения СД 2-го типа,
продолжительность которого составила (12,3±1,31)
года. Средний возраст пациентов составил (58,4±2,3)
года. У 41 (6,7%) больного группы сравнения и у 52 (73
%) больных основной группы развился сепсис.
Предолженная классификация осложнённого СДС
(система CZE), которая предполагает формирование
диагностической и лечебной тактики, прогноз и обьём
оказания хирургической помощи.
Х 23028
Луцак, Ірина Василівна.Експериментальне вивчення
адаптогенних властивостей екстракту кори осики
[Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05
/ І. В. Луцак ; Нац. фармац. ун-т, Каф. фармакології. -
Х., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
Диссертация посвящена изучению адаптогенных
свойств водного экстракта коры осины (ЭКО) в
сравнении с экстрактом родиолы жидким (ЭРЖ).
Установлено, что по содержанию простых фенолов в
пересчёте на салидрозид, отвечающих за
стимулирующее действие, ЭКО уступает референс-
препарату
Х 23027
Кияненко, Віталій Анатолійович.Плацентарна
дисфункція у жінок з гіперандрогенією в анамнезі
[Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В.
А. Кияненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім.
П. Л. Шупика, Сум. держ. ун-т, Мед. ін-т. - К., 2013. - 24
с. - Бібліогр.: с. 20.
Научная работа посвящена снижению частоы
перинатальной патологии у женщин с
гиперандрогенией в анамнезе на основании изучения
новых аспектов патогенеза развития плацентарной
дисфункции, а также разработке и внедрению
усовершенствованной лечебно-профилактической
методики.
Х 23025
Белявський, Василь Володимирович.Механізм розвитку
псевдогепаторенального синдрому при роз’єднанні
окиснення і фосфорилування [Текст] : автореф. дис. ...
канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В. Белявський ; Буков.
держ. мед. ун-т. - Чернівці, 2014. - 20 с. : іл., табл. -
Бібліогр.: с. 16-17.
В диссертации приведено теоретическое обобщение и
новое решение научной задачи в отношении раннего
механизма патогенеза псевдогепаторенального
синдрома как основания ухудшения течения почечной
и печёночной недостаточности из-за разъединения
окисления и фосфорилирования при введении 2,4 -
динитрофенола.
Х 23026
Пірникоза, Анатолій Васильович.Удосконалення
системи медичного забезпечення сільського
населення при екстрених станах [Текст] : автореф.
дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / А. В. Пірникоза ;
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика,
Вінниц. нац. мед. ун-т. - К., 2014. - 28 с. : іл., табл. -
Бібліогр.: с. 23-25.
Установлено неадекватность существующей системы
организации ЭМП сельскому населению, при которой
10% случаев экстренных состояний (ЭС)
обслуживается с опозданием больше 24 часов еще на
догоспитальном этапе, 25 % умерших вследствие ЭС
получили врачебную помощь после 10 часов.
Изучены основные популяционные факторы
генерации ЭС и последующей летальности среди
когорт жителей сельских районов на примере
Винницкой области. Исследование проведено на
протяжении 2007-2010 г.г. на основе сплошного метода
за панельным дизайном.
Х 23023
Алієв, Раміль Аріф оглу.Повна артеріальна
реваскуляризація у хірургічному лікуванні ішемічної
хвороби серця [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук
: 14.01.04 / Р. А. о Алієв ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії
ім. М. М. Амосова НАМН України. - К., 2014. - 18 с. :
табл. - Бібліогр.: с. 14-15.
Диссертация посвящена проблемам диагностики и
хирургического лечения больных с ишемической
болезнью сердца. Представлены результаты операций
изолированного КШ с использованием
аутоартериальных и аутовенозных кондуитов у 200
больных ИБС, выполненных с 2002 г. по 2008 г. в
отделении сердечно-сосудистой хирургии
Центральной клинической больницы г. Баку,
Азербайджан.
Х 23024
Слободян, Олексій Ігорович.Клініко-патогенетичне
обґрунтування методів ранньої діагностики
кардіоваскулярних уражень при артеріальній
гіпертензії у дітей та підлітків [Текст] : автореф. дис. ...
канд. мед. наук : 14.01.10 / О. І. Слободян ; Терноп.
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Т., 2013. - 20
с. : табл. - Бібліогр.: с. 15-16.
Диссертация посвящена проблеме
усовершенствования ранней диагностики
кардиоваскулярных поражений при артериальной
гипертензии у детей и подростков, выявлению роли
вегетативных нарушений, Эндотелиальной
дисфункции, окидативного стресса, антиоксидантной
защиты, состояния имунной системы и
интерлейкинового статуса в развитии осложнений.
Х 23021
Матіяш, Олег Ярославович.Реконструктивно-
пластичні операції після обширних резекцій ободової
кишки у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед.
наук : 14.01.09 / О. Я. Матіяш ; Нац. мед. ун-т ім. О.
О. Богомольця, Каф. дит. хірургії. - К., 2014. - 20 с. :
табл. - Бібліогр.: с. 15-17.
Диссертация посвящена улучшению результатов
хирургической коррекции пороков развития и
заболеваний кишечника при восстановлении
проходимости кишечного тракта после обширных
резекций ободочной кишки у детей путём
совершенствования методов лечения этой патологии.
Х 23022
Курташ, Олег Олегович.Колостомія на етапах хірургічної
корекції аноректальних вад розвитку у дітей [Текст] :
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / О. О.
Курташ ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. дит.
хірургії. - К., 2014. - 19 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14-16.
Диссертация посвящена улучшению результатов
хирургической коррекции аноректальных пороков
развития у детей путём усовершенствования
диагностики и методов лечения этой патологии.
Х 23019
Погорецька, Христина Василівна.Патогенетичні
особливості перебігу токсичного ураження
ацетамінофеном в залежності від віку і методи його
корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук :
14.03.04 / Х. В. Погорецька ; Терноп. держ. мед. ун-т
ім. І. Я. Горбачевського. - Т., 2013. - 20 с. : іл., табл. -
Бібліогр.: с. 16-18.
Работа посвящена изучению патогенетических
особенностей гепатоксичности ацетаминофена в
зависимости от возраста и эффективности
использования тиотриазолина как средства
патогенетической коррекции.
Х 23020
Яворський, Андрій Михайлович.Медико-соціальне
обґрунтування удосконаленої пацієнтоорієнтованої
системи управління якістю медичного обслуговування
(на прикладі стаціонарної хірургічної допомоги) [Текст]
: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / А. М.
Яворський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.
Л. Шупика, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - К., 2014. -
23 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 18-20.
Комплпексным социально-гигиеническим
исследованием выявлены особенности формирования
неудовлетворённости пациенов качеством
медицинской помощи, установлено несовершенство
системы управления качеством медицинской помощи
в контексте современных международных требований
ориентации системы здравоохранения на
удовлетворение потребностей и ожиданий
потребителей медицинских услуг.
Показано, что качество стационарной хирургической
помощи зависит от уровня учреждения
здравоохранания.
Х 23017
Мартинова, Світлана Миколаївна.Вплив міді та
кобальту на розвиток нефропатій [Текст] : автореф.
дис. ... канд. біол. наук : 14.01.32 / С. М. Мартинова ;
Луган. держ. мед. ун-т, Харк. нац. ун-т ім. В. Н.
Каразіна. - Луганськ, 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.:
с. 16-17.
Диссертация посвящена выяснению в условиях
экспериментальной модели влияния
гипермикроэлементозов меди и кобальта на
особенности метаболизма, которые способствуют
развитию нефропатий.
Х 23018
Шипко, Ірина Миколаївна.Прегравідарна підготовка,
вагітність та пологи при застосуванні допоміжних
репродуктивних технологій у жінок-носіїв
генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції
[Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 /
І. М. Шипко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім.
П. Л. Шупика. - К., 2013. - 22 с. - Бібліогр.: с. 18-19.
Научная работа посвящена решению актуального
вопроса современного акушерства и гинекологии -
возможности применения ВРТ у женщин, являющихся
носителями ЦМВИ и ГГ. Для решения поставленных
задач использованы адекватные методики:
клинические, эхографические, допплерометрические,
эндокринологические, микробиологические,
вирусологические, иммунологические. С помощью
компьютерных программ осуществлено качестсвенную
статистическую обработку данных.

More Related Content

What's hot

12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 112 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
NataliaPriemskaya
 
Pnevmoniya
PnevmoniyaPnevmoniya
Zno 2011 test
Zno 2011 testZno 2011 test
Zno 2011 test
natalibio
 

What's hot (14)

Njd 46 1
Njd 46 1Njd 46 1
Njd 46 1
 
Вплив факторів навколишнього середовища на виникнення алергічних реакцій
Вплив факторів навколишнього середовища на виникнення алергічних реакційВплив факторів навколишнього середовища на виникнення алергічних реакцій
Вплив факторів навколишнього середовища на виникнення алергічних реакцій
 
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 112 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
 
Aref ihnatsevich
Aref ihnatsevichAref ihnatsevich
Aref ihnatsevich
 
Pnevmoniya
PnevmoniyaPnevmoniya
Pnevmoniya
 
Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"
Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"
Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"
 
Підсумки 2012/2013 навчального року та завдання на наступний академічний рік...
Підсумки 2012/2013 навчального року та завдання на наступний академічний рік...Підсумки 2012/2013 навчального року та завдання на наступний академічний рік...
Підсумки 2012/2013 навчального року та завдання на наступний академічний рік...
 
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
 
Біотуризм як форма вивчення флори і фауни
Біотуризм як форма вивчення флори і фауниБіотуризм як форма вивчення флори і фауни
Біотуризм як форма вивчення флори і фауни
 
10
1010
10
 
Виховна система наметового_табору
Виховна система наметового_таборуВиховна система наметового_табору
Виховна система наметового_табору
 
Кафедра захисту і карантину рослин
Кафедра захисту і карантину рослинКафедра захисту і карантину рослин
Кафедра захисту і карантину рослин
 
Zno 2011 test
Zno 2011 testZno 2011 test
Zno 2011 test
 
Nakaz moz-196-k-25-05-14
Nakaz moz-196-k-25-05-14Nakaz moz-196-k-25-05-14
Nakaz moz-196-k-25-05-14
 

Similar to Нові надходження Січень - Квітень 2014 року

Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТНовые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
johnnykramer
 
Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)
johnnykramer
 
август октябрь 2013
август октябрь 2013август октябрь 2013
август октябрь 2013
johnnykramer
 
Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...
Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...
Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptxЧеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Similar to Нові надходження Січень - Квітень 2014 року (20)

нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015
 
Перегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 року
Перегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 рокуПерегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 року
Перегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 року
 
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТНовые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
 
Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)
 
август октябрь 2013
август октябрь 2013август октябрь 2013
август октябрь 2013
 
Чорнобиль: 30 років після пекла
Чорнобиль: 30 років після пеклаЧорнобиль: 30 років після пекла
Чорнобиль: 30 років після пекла
 
наказ №236 2 дисплазія та рак шийки матки
наказ №236 2 дисплазія та рак шийки маткинаказ №236 2 дисплазія та рак шийки матки
наказ №236 2 дисплазія та рак шийки матки
 
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ. Декабрь 2014, Киев
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ. Декабрь 2014, КиевМУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ. Декабрь 2014, Киев
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ. Декабрь 2014, Киев
 
XIII съезд онкологов и радиологов Украины - программа (финальная версия от 23...
XIII съезд онкологов и радиологов Украины - программа (финальная версия от 23...XIII съезд онкологов и радиологов Украины - программа (финальная версия от 23...
XIII съезд онкологов и радиологов Украины - программа (финальная версия от 23...
 
Utro 2016 programma
Utro 2016 programmaUtro 2016 programma
Utro 2016 programma
 
Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...
Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...
Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...
 
Vol 1-no-14-14-2017
Vol 1-no-14-14-2017Vol 1-no-14-14-2017
Vol 1-no-14-14-2017
 
Valeologiya
ValeologiyaValeologiya
Valeologiya
 
додатки до наказу 835
додатки до наказу 835додатки до наказу 835
додатки до наказу 835
 
Novi nadhodgennya 1_ kv_2020
Novi nadhodgennya 1_ kv_2020Novi nadhodgennya 1_ kv_2020
Novi nadhodgennya 1_ kv_2020
 
1kv. 2019 novi nadhodgennya
1kv. 2019 novi nadhodgennya1kv. 2019 novi nadhodgennya
1kv. 2019 novi nadhodgennya
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...
 
Парад лікарських рослин
Парад лікарських рослинПарад лікарських рослин
Парад лікарських рослин
 
Ветеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тварин
Ветеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тваринВетеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тварин
Ветеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тварин
 
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptxЧеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
 

More from johnnykramer

Аллергология
АллергологияАллергология
Аллергология
johnnykramer
 
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
johnnykramer
 
От земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачу
johnnykramer
 
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
johnnykramer
 
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
johnnykramer
 
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
johnnykramer
 
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
johnnykramer
 
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
johnnykramer
 
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
johnnykramer
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
johnnykramer
 
Библиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУБиблиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУ
johnnykramer
 

More from johnnykramer (14)

Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014
 
Аллергология
АллергологияАллергология
Аллергология
 
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
 
От земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачу
 
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
 
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
 
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
 
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
 
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
 
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
 
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
 
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
 
Библиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУБиблиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУ
 

Нові надходження Січень - Квітень 2014 року

 • 2. 616-07 Р 154 Радіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред. М. С. Каменецького ; Ассоц. радіологів України. - Д. : Вебер (Донец. філія), 2011 - . - ISBN 978-966-335-290-9 Т. 2 : Основи променевої терапії / М. С. Каменецький, М. Б. Первак, Д. С. Мечев, В. Є. Медведєв. - Д. : Ноулідж (Донец. від-ня), 2013. - 104 с. : іл. - Бібліогр.: с. 100-101. - Покажч.: с. 102-103. - ISBN 978-617-579-562-0
 • 3. И 1096 General and Clinical Pathophysiology [Text] : textbook for students of higher educational institutions of IV level of accreditation / A. V. Kubyshkin, V. N. Jelski, A. I. Gozhenko [et al.]; ed. A. V. Kubyshkin . - Vinnytsia : Nova knyha publishers, 2011. - 651 p. : il., tabl. - ISBN 978-966-382-346- 1
 • 4. 617-089 Б 799 Большаков, Олег Петрович.Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : Учебник для студентов, обучающихся по спец. 040100 - Лечебное дело / О.П. Большаков, Г.М. Семенов. - СПб и др. : Питер, 2004. - 1163 с. : ил., табл. - (Нац. мед. б-ка). - Библиогр.: с. 1160-1163. - ISBN 5-94723-085-2
 • 5. 615 П 842 Профілактична токсикологія та медична екологія [Текст] : вибрані лекції для науковців, лікарів та студ. / І. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, К. П. Козлов [та ін.]; за ред. І. М. Трахтенберга ; Ін-т медицини праці НАМН України, Держ. фармакол. центр. - К. : Авіцена, 2010. - 247 с. : табл. - Бібліогр. в кінці лекцій. - ISBN 978-966- 2144-27-7
 • 6. 616-07 Р 154 Радіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвнiв акредитацiї / М. С. Каменецький, М. Б. Первак, І. М. Дикан [та ін.]; за ред. М. С. Каменецького. - Д. : Вебер, 2009 - . - ISBN 978-966- 335-290-9 Т. 1 : Променева діагностика. - 2009. - 401 с. : іл., схеми. - Бібліогр.: с. 393-394.- Покажч.: с. 395-401. - ISBN 978-966-335-289-3
 • 7. 616-07 Р 154 Радіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред. М. С. Каменецького ; Ассоц. радіологів України. - Д. : Вебер (Донец. філія), 2011 - . - ISBN 978-966-335-290-9 Т. 2 : Основи променевої терапії / М. С. Каменецький, М. Б. Первак, Д. С. Мечев, В. Є. Медведєв. - Д. : Ноулідж (Донец. від-ня), 2013. - 104 с. : іл. - Бібліогр.: с. 100-101. - Покажч.: с. 102-103. - ISBN 978-617-579- 562-0 Підручник для студентів вищих медичних закладів. У підручнику вперше з позицій професійно-діяльнісного (компетентністого) підходу викладено пропедевтичний курс променевої терапії.
 • 8. 63 Б 712 Блюм, Ярослав Борисович.Потенційний економічний та екологічний ефект від впровадження сучасних ГМ- культур у сільськогосподарське виробництво України [Текст] : дослідження / Я. Б. Блюм, Г. Брукс ; Ін-т харчової біотехнології та геноміки. - К. : [б. в.], [2012]. - 88 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 87-88
 • 9. 612 Р 325 Регенерація скелету. Роль системи крові і окремих факторів в її перебігу [Текст] / В. С. Пикалюк, С. А. Кутя, В. І. Лузін [та ін.]; за ред. В. С. Пикалюка. - Сімф. : АРІАЛ, 2011. - 238 с. + 4 л. іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-648-038-9
 • 10. 615 М 692 Михалик, Оляна Іванівна.Сучасні лікарські засоби для хеміотерапії вірусних інфекцій [Текст] : посіб. для викл. мед. і фармац. закл., студ., інтернів [та ін.] / О. І. Михалик ; за ред. Л. І. Петрух ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Фак. післядиплом. освіти, Каф. фармац. хемії, Наук. т-во ім. Шевченка. - Л. : Наук. т-во ім. Шевченка, 2013. - 179 с. : табл. - Бібліогр.: с. 142-145. - ISBN 978-966-8868-32-0
 • 11. Х 23041 Рокотянська, Вікторія Василівна.Фармакотерапевтична ефективність кріоактивованого порошку аронії чорноплідної при експериментальному токсичному гепатиті [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / В. В. Рокотянська ; Одес. нац. мед. ун-т, Луган. держ. мед. ун-т. - О., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 13-17. У дисертації наведено нове вирішення актуальної науково-практичної задачі, яка полягає у теоретичному та експериментальному обґрунтуванні доцільності та ефективності застосування кріоактивованого порошку аронії чорноплідної при токсичному гепатиті, що реалізується здатністю коригувати основні ланки патогенезу захворювання за рахунок встановлених в роботі низки особливостей фармакологічної активності кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної.
 • 12. Х 23016 Салдадзе, Бакурі Геннадійович.Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в анамнезі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Б. Г. Салдадзе ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Сум. держ. ун-т, Мед. ін-т. - К., 2013. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17. Научная работа посвящена снижению частоты акушерской и перинатальной патологии у женщин с различными формами бесплодия в анамнезе на основе разработки усовершенствованного алгоритма ведения ведения беременности с использованием комплекса лечебно-профилактических мероприятий.
 • 13. Х 23040 Москаленко, Олександр Михайлович.Патогенетичне обґрунтування шляхів удосконалення нефропротекції при лікуванні онкологічних хворих цисплатином [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. М. Москаленко ; Одес. нац. мед. ун-т, Укр. НДІ медицини транспорту. - О., 2013. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17.
 • 14. Х 23037 Ніточко, Олег Іванович.Патогенетичні особливості професійних алергодерматозів у працівників механоскладального виробництва та обґрунтування підходів до лікування [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. І. Ніточко ; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2013. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 15- 16. В роботі вирішено важливе науково-теоретичне завдання патологічної фізіології: визначено патогенетичні механізми виникнення та розвитку професійних алергічних уражень шкіри у працівників машинобудівного прецизійного виробництва, патогенетично обґрунтовано доцільність лікування з включенням пентоксифілину та ліпоєвої кислоти, а також доведено ефективність лікування в клінічній практиці.
 • 15. Х 23038 Підручна, Світлана Романівна.Патогенетичне обґрунтування ксенодермотрансплантації у системній корекції морфофункціональних змін внутрішніх органів на тлі комбінованої (механічної і термічної) травми [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / С. Р. Підручна ; Одес. нац. мед. ун-т, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - О., 2013. - 34 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 27-31. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і вирішення актуальної наукової проблеми патологічної фізіології, що полягає у з’ясуванні патогенезу тяжкої скелетної травми, обтяженої додатковим пошкодженням шкірних покривів (механічним і термічним) та обґрунтуванні корекції виявлених системних порушень ліофілізованими ксеноімплантатами.
 • 16. Х 23035 Полясний, Вячеслав Олексійович.Патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діяльності антиепілептичної системи мозку при експериментальному епілептичному синдромі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / В. О. Полясний ; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2013. - 30 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 24-28. В опытах на крысах линии Вистар, у которых моделировали острые очаговые и генерализованные формы эпилептического синдрома, а также воспроизводилли хроническую форму эпилептизации мозга - коразоловый киндлинг, исследовали особенности реализации эффектов активации антиэпелептической системы мозга. В качестве одного из методов подавления эпилептической активности применяли кетогенную диету (КД), которая включила 80,0 % липидов и 16 % углеводов, 3,3 % протеинов, на которой животных удерживали на протяжении 2-х и 4-х недель.
 • 17. Х 23036 Гаврилов, Іван Іванович.Фармакотерапевтична ефективність корвітину за умов синдрому тривалого розчавлювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / І. І. Гаврилов ; Одес. нац. мед. ун-т, Луган. держ. мед. ун-т. - О., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17. У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення науково-практичної задачі з фармакотерапії синдрому тривалого розчавлювання корвітином у ранньому посткомпресійному періоді. Лікувально-профілактична ефективність корвітину реалізується його здатністю коригувати ключові ланки патогенезу СТР, що робить перспективним розширення сфер клінічного застосування і впровадження цього препарату в медичну практику.
 • 18. Х 23034 Десятський, Валерій Володимирович.Патофізіологічні механізми патологічно посиленої збудливості головного мозку за умов модуляції активності системи оксиду азоту [Текст] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В. Десятський ; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17. Диссертационная работа посвящена изучению патофизиологических механизмов эпилептического синдрома. На ранней стадии формирования киндлинга (10-12 введений коразола в дозе 25,0 мг/кг)L-NAME вызывал усиление судорожных проявлений, в то время как в поздней фазе киндлинга L-NAME предупреждал развитие генерализованных судорог.
 • 19. Х 23033 Педаченко, Наталія Юріївна.Репродуктивне здоров’я жінок з метаболічним синдромом [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Н. Ю. Педаченко ; Ін- т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2013. - 32 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 27-29. В диссертации представлено новое направление в решении актуальной проблемы современной гинекологии, касающейся сохранения и восстановления репродуктивного здоровья у женщин с метаболическим синдромом путём обоснования, разработки и апробации системы оказания медицинской помощи данному контингенту пациенток на основе установления взаимосвязей между нарушениями репродуктивного здоровья и функциональным состоянием гипофизарно-яичковой и гипофизарно-надпочечниковой систем, морфофункциональными особенностямимолочных желез и эндометрия и гомеостазом аутокринно- паракринной регуляции жировой ткани.
 • 20. Х 23031 Федірко, Галина Володимирівна.Патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах гіпокінетичного остеопорозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Г. В. Федірко ; Буков. держ. мед. ун-т, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Чернівці, 2014. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17. Диссертация посвящена выяснению патогенетических особенностей течения политравмы и ремоделирования костной ткани в условиях гипокинетического остеопороза.
 • 21. Х 23032 Придруга, Сергій Миронович.Механізми пошкодження печінки у віддаленому періоді тяжкої травми та їх корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / С. М. Придруга ; Буков. держ. мед. ун-т, Терноп. держ. мед. ун-т І. Я. Горбачевського. - Чернівці, 2014. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17. Диссертация посвящена выяснению механизмов морфо-функциональных нарушений печени в период поздних проявлений травматической болезни и эффективности применения тиотризолина в патогенетической коррекции.
 • 22. Х 23029 Койро, Ольга Олегівна.Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній та гіпоурикемічній дії [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / О. О. Койро ; Нац. фармац. ун-т, Каф. фармакології. - Х., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17. Диссертация посвящена сравнительному исследованию нефро-, гепатопротекторной и гипоурикемической активности биологически активных веществ и фармакологических препаратов корневищ, листьев и цветков сныти обыкновенной, а также некоторых механизмов их действия.
 • 23. Х 23030 Савон, Ігор Леонідович.Діагностика та лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / І. Л. Савон ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. - Запоріжжя, 2014. - 40 с. : табл. - Бібліогр.: с. 34-37. Проведено обследование и лечение 1321 больного с осложнённым СДС. Группа сравнения составила 612 больных (2005-2008 г.г.), основная группа - 709-(2009- 2013 гг. Больные имели тяжелый и декомпенсированный вариант течения СД 2-го типа, продолжительность которого составила (12,3±1,31) года. Средний возраст пациентов составил (58,4±2,3) года. У 41 (6,7%) больного группы сравнения и у 52 (73 %) больных основной группы развился сепсис. Предолженная классификация осложнённого СДС (система CZE), которая предполагает формирование диагностической и лечебной тактики, прогноз и обьём оказания хирургической помощи.
 • 24. Х 23028 Луцак, Ірина Василівна.Експериментальне вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / І. В. Луцак ; Нац. фармац. ун-т, Каф. фармакології. - Х., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-18. Диссертация посвящена изучению адаптогенных свойств водного экстракта коры осины (ЭКО) в сравнении с экстрактом родиолы жидким (ЭРЖ). Установлено, что по содержанию простых фенолов в пересчёте на салидрозид, отвечающих за стимулирующее действие, ЭКО уступает референс- препарату
 • 25. Х 23027 Кияненко, Віталій Анатолійович.Плацентарна дисфункція у жінок з гіперандрогенією в анамнезі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. А. Кияненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Сум. держ. ун-т, Мед. ін-т. - К., 2013. - 24 с. - Бібліогр.: с. 20. Научная работа посвящена снижению частоы перинатальной патологии у женщин с гиперандрогенией в анамнезе на основании изучения новых аспектов патогенеза развития плацентарной дисфункции, а также разработке и внедрению усовершенствованной лечебно-профилактической методики.
 • 26. Х 23025 Белявський, Василь Володимирович.Механізм розвитку псевдогепаторенального синдрому при роз’єднанні окиснення і фосфорилування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В. Белявський ; Буков. держ. мед. ун-т. - Чернівці, 2014. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17. В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи в отношении раннего механизма патогенеза псевдогепаторенального синдрома как основания ухудшения течения почечной и печёночной недостаточности из-за разъединения окисления и фосфорилирования при введении 2,4 - динитрофенола.
 • 27. Х 23026 Пірникоза, Анатолій Васильович.Удосконалення системи медичного забезпечення сільського населення при екстрених станах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / А. В. Пірникоза ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Вінниц. нац. мед. ун-т. - К., 2014. - 28 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 23-25. Установлено неадекватность существующей системы организации ЭМП сельскому населению, при которой 10% случаев экстренных состояний (ЭС) обслуживается с опозданием больше 24 часов еще на догоспитальном этапе, 25 % умерших вследствие ЭС получили врачебную помощь после 10 часов. Изучены основные популяционные факторы генерации ЭС и последующей летальности среди когорт жителей сельских районов на примере Винницкой области. Исследование проведено на протяжении 2007-2010 г.г. на основе сплошного метода за панельным дизайном.
 • 28. Х 23023 Алієв, Раміль Аріф оглу.Повна артеріальна реваскуляризація у хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / Р. А. о Алієв ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. - К., 2014. - 18 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14-15. Диссертация посвящена проблемам диагностики и хирургического лечения больных с ишемической болезнью сердца. Представлены результаты операций изолированного КШ с использованием аутоартериальных и аутовенозных кондуитов у 200 больных ИБС, выполненных с 2002 г. по 2008 г. в отделении сердечно-сосудистой хирургии Центральной клинической больницы г. Баку, Азербайджан.
 • 29. Х 23024 Слободян, Олексій Ігорович.Клініко-патогенетичне обґрунтування методів ранньої діагностики кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. І. Слободян ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Т., 2013. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 15-16. Диссертация посвящена проблеме усовершенствования ранней диагностики кардиоваскулярных поражений при артериальной гипертензии у детей и подростков, выявлению роли вегетативных нарушений, Эндотелиальной дисфункции, окидативного стресса, антиоксидантной защиты, состояния имунной системы и интерлейкинового статуса в развитии осложнений.
 • 30. Х 23021 Матіяш, Олег Ярославович.Реконструктивно- пластичні операції після обширних резекцій ободової кишки у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / О. Я. Матіяш ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. дит. хірургії. - К., 2014. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 15-17. Диссертация посвящена улучшению результатов хирургической коррекции пороков развития и заболеваний кишечника при восстановлении проходимости кишечного тракта после обширных резекций ободочной кишки у детей путём совершенствования методов лечения этой патологии.
 • 31. Х 23022 Курташ, Олег Олегович.Колостомія на етапах хірургічної корекції аноректальних вад розвитку у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / О. О. Курташ ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. дит. хірургії. - К., 2014. - 19 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14-16. Диссертация посвящена улучшению результатов хирургической коррекции аноректальных пороков развития у детей путём усовершенствования диагностики и методов лечения этой патологии.
 • 32. Х 23019 Погорецька, Христина Василівна.Патогенетичні особливості перебігу токсичного ураження ацетамінофеном в залежності від віку і методи його корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Х. В. Погорецька ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Т., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-18. Работа посвящена изучению патогенетических особенностей гепатоксичности ацетаминофена в зависимости от возраста и эффективности использования тиотриазолина как средства патогенетической коррекции.
 • 33. Х 23020 Яворський, Андрій Михайлович.Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої пацієнтоорієнтованої системи управління якістю медичного обслуговування (на прикладі стаціонарної хірургічної допомоги) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / А. М. Яворський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - К., 2014. - 23 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 18-20. Комплпексным социально-гигиеническим исследованием выявлены особенности формирования неудовлетворённости пациенов качеством медицинской помощи, установлено несовершенство системы управления качеством медицинской помощи в контексте современных международных требований ориентации системы здравоохранения на удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей медицинских услуг. Показано, что качество стационарной хирургической помощи зависит от уровня учреждения здравоохранания.
 • 34. Х 23017 Мартинова, Світлана Миколаївна.Вплив міді та кобальту на розвиток нефропатій [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.32 / С. М. Мартинова ; Луган. держ. мед. ун-т, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Луганськ, 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17. Диссертация посвящена выяснению в условиях экспериментальной модели влияния гипермикроэлементозов меди и кобальта на особенности метаболизма, которые способствуют развитию нефропатий.
 • 35. Х 23018 Шипко, Ірина Миколаївна.Прегравідарна підготовка, вагітність та пологи при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій у жінок-носіїв генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / І. М. Шипко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2013. - 22 с. - Бібліогр.: с. 18-19. Научная работа посвящена решению актуального вопроса современного акушерства и гинекологии - возможности применения ВРТ у женщин, являющихся носителями ЦМВИ и ГГ. Для решения поставленных задач использованы адекватные методики: клинические, эхографические, допплерометрические, эндокринологические, микробиологические, вирусологические, иммунологические. С помощью компьютерных программ осуществлено качестсвенную статистическую обработку данных.