Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

нові надходження листопад грудень 2013

767 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

нові надходження листопад грудень 2013

 1. 1. Нові надходження Листопад - Грудень 2013 року
 2. 2. Х 22960 Дімчева, Тетяна Іванівна.Розробка та обґрунтування нового лікувально-профілактичного комплексу по попередженню ускладнень знімного зубного протезування в осіб з цукровим діабетом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Т. І. Дімчева ; Ін-т стоматології НАМН України. - О., 2013. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-18. Разработан комплекс лечебно-профилактических мероприятий для больных сахарным диабетом для снижения неблагоприятного воздействия акриловых пластмасс на слизистую оболочку протезного поля, включающего в себя превентивную обработку слизистой оболочки полости рта, предупреждение развития остеопороза путём приёма препаратов Ресвератрола и Кальцемина, а также меры по ускорению адаптации к съёмным протезам в виде обработки слизистой оболочки протезного поля противовоспалительными, разнозаживляющими и антисептическими средствами (масло шиповника, раствор хлоргексидина, зубной элексир "ЭкстравинДента" по разработанной схеме).
 3. 3. Х 22961 Чеботарьова, Ганна Михайлівна.Інформативність та ефективність комп’ютерної томографії високої роздільності в діагностиці хворих на ВІЛ и ВІЛасоційований туберкульоз легень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Г. М. Чеботарьова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т ядер. медицини та промен. діагностики НАМН України. - К., 2013. - 23 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 18-19. Диссертационная работа направлена на решение актуальной задачи лучевой диагностики, пульмонологии и инфектологии - повышения эффективности диагностики и лечения вичинфецированных больных и больных ВИЧассоциированным туберкулёзом лёгких.
 4. 4. Х 22952 Банахевич, Роман Михайлович.Рецидивний генітальний пролапс: нові підходи до патогенетичної оцінки, діагностики, хірургічної тактики та реабілітації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Р. М. Банахевич ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, Дніпропетр. мед. акад. - Д., 2013. - 41 с. : іл. - Бібліогр.: с. 33-36. Диссертационная работа посвящена решению научной проблемы - повышению эффективности лечения пациенток с рецидивом генитального пролапса и снижению количества интраоперационных и послеоперационных осложнений путём разработки и внедрения научно обоснованного алгоритма обследования, подготовки к оперативному вмешательству, хирургической коррекции выявленной патологии и послеоперационной реабилитации.
 5. 5. Х 22939 Карпушенко, Юлія Валентинівна.Структурнофункціональні зміни підшлункової залози у дітей з сенсибілізацією до харчових алергенів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ю. В. Карпушенко ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Х., 2013. - 21 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-19. Диссертационная работа посвящена изучению стрсуктурно-функциональных изменений поджелудочной железы (ПЖ) у детей с пищевой сенсибилизацией (ПС). Поражения ПЖ на фоне ПС составляют около 80 %. Клиническое течение заболеваний ПЖ на фоне ПС зависит от возраста, длительности ПС и активности пищевых аллергенов. Функциональное состояние ПЖ характеризуется активацией панкреатических энзимов крови (а-амилазы, трипсина, липазы), развитием умеренной экзокринной недостаточности органа в виде амилореи (12 %), креатореи (7 %), реже стеатореи (6 %) и нарушением микробиоценоза кишечника (16 %). Ультразвуковая семиотика у 59 % детей характеризуется неоднородностью структуры ПЖ во все возрастные периоды. Постпрандиальная реакция ПЖ у 67% детей с ПС соответствует реактивным изменениям.
 6. 6. Х 22944 Лапоног, Сергій Петрович.Оптимізація лікування гіпоксично-ішемічних уражень центральної нервової системи у новонароджених шляхом застосування краніоцеребралної гіпотермії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / С. П. Лапоног ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - К., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17. Диссертация посвящена вопросу повышешния эффективности лечения новорожденных с тяжёлой асфиксией, в условиях отделения интенсивной терапии новорожденных областного перинатального центра.
 7. 7. Х 22947 Язвінська, Олена Станіславівна.Теорія і практика феномену тілесності в психології [Текст] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / О. С. Язвінська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. психодіагностики та клін. психології. - К., 2013. - 39 с. : табл. - Бібліогр.: с. 32-35. Диссертация посвящена исследованию феномена телесности как объекта психологического исследования, при помощикоторого решается проблема онтологического дуализма психики и матери. В работе эксплицировано понятие "телесность", раскрыто его многоаспектную природу (психофизиологическую, социокультурную, культурно-историческую).
 8. 8. Х 22936 Бурлака, Віктор Володимирович.Індивідуальне ендопротезування у лікуванні пухлин дистального відділу променевої кістки [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / В. В. Бурлака ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка НАМН України. - Х., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-16. Исследование посвящено повышению эффективности лечения больных с опухолями дистального отдела лучевой кости путём обоснования, разработки и применения индивидуального ендопротеза для замещения костно-суставного дефекта указанной локализации после резекции опухоли. Работа проведена на основе теоретическо-экспериментальных исследований и анализов результатов лечения 9 больных со злокачественной гигантоклеточной опухолью дистального отдела лучевой кости, находившихся на лечении в ГУ "ИППС им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" с 2001 по 2011 годы, которым были выполнены хирургические вмешательства с индивидуальным эндопротезированием.
 9. 9. Х 22940 Долгієр, Євдокія Володимирівна.Фізична реабілітація жінок ювенільного періоду, хворих на нейроциркуляторну дистонію, засобами оздоровчої аеробіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Є. В. Долгієр ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, Одес. нац. мед. ун-т. - К., 2013. - 21 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-18. У дисертації наведено нове рішення актуального наукового завдання у галузі фізичної реабілітації, що полягає в обґрунтуванні та розробці програми фізичної реабілітації жінок ювенільного періоду, хворих на НЦД, шляхом підвищення аеробних можливостей, з використанням засобів оздоровчої аеробіки. Програма реабілітації, що вміщує комбінований підбір вправ різних напрямків оздоровчої аеробіки, як у одному занятті, так у всьому циклі реабілітації, спрямована на формування позитивного сприйняття форм, засобів і методів фізичної реабілітації, які сприяють підвищенню адаптації, зменшенню основних симптомів НЦД і виробленню внутрішньої потреби в регулярних заняттях аеробікою, дотриманню здорового способу життя.
 10. 10. 5 Д 362 Державні установи, організації та підприємства, громадські екологічні організації м. Одеси та Одеської області [Текст] : довідник / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Одес. обл.; упоряд. Н. П. Лошкарьова ; редкол. О. Ф. Ботушанська (голова) [та ін.]. - О. : [б. в.], 2010 Вип. 2. - 2010 (Друк. ФОП Диба О. В.). - 184 с. : іл., фото. кол. - Покажч. установ і орг.: с. 173-182. - ISBN 966-691-069-1 Другий випуск посібника містить: телефонний довідник керівного складу Одеської обласної державної адміністрації та її виконавчих органів; Одесьскої обласної ради; керівного складу Одеської міської ради та її виконавчого комітету; інформацію про систему екологічних організацій, установ, вищих навчальних закладів м. Одеси та Одеської області, громадськьих екологічних організацій м. Одеси та Одеської області, зареєстрованих органами юстиції. Посібник буде корисним для фахівців, що працюють у галузі екології, охорони довкілля та у суміжних галузях.
 11. 11. 579 М 545 Методические указания для подготовки к практическим занятиям по микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. вузов III-IV уровня аккредитации / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии; под ред. П. З. Протченко. - О. : [б. и.], 2011 Модуль 1 : Общая микробиология. Инфекция. Иммунитет / П. З. Протченко, А. В. Целух, А. Л. Головатюк [и др.]. - О. : [б. и.], 2011. - 214 с. : ил., табл. - Загл. обл. : Методические указания для подготовки к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии В первой части методического пособия изложен основной материал для подготовки к практическим и аттестационным занятиям по курсу общей микробиологии и иммунологии для студентов 2курса медицинского, стоматологического и фармацевтического факультетов медицинских вузов. Материал излагается в соответствии с контрольными вопросами к каждому занятию в обьёме, достаточном для изучения предмета в соответствии с учебными планами и действующей программой по дисциплине. Для студентов медицинских вузов III-IV уровня аккредитации.
 12. 12. 617.7 Ф 517 Владимир Петрович Филатов: "Не говори с тоской, - их нет, а с благодарностию - "были"... [Текст] / Ин-т глаз. болезней и ткан. терапии им. В. П. Филатова, Музейно-выстав. комплекс им. акад. В. П. Филатова, Ген. консульство Рос. Федерации в Одессе ; сост. Н. Коваленко. - О. : Музейновыстав. комплекс им. В. П. Филатова, 2013. - 152 с. : ил. - (Воспоминания... Воспоминания...) В этом сборнике использованы новые архивные материалы из фондов Музея, ранее не входившие в наши публикации, а также новые фотодокументы, письма, телеграммы, как нам показалось всё то, что так или иначе раскрывает для нас ту ушедшую эпоху и тех людей, жизнь либо дела которых были связаны с именем В.П. Филатова, тем самым раскрывая и его многогранную личность. Именно поэтому родилось название: "Не говори с тоской, - их нет, а с благодарностию - "были"...
 13. 13. 5 Ш 183 Шалимов, Николай Алексеевич. Вернадский. Человек и ученый. Новые факты биографии [Текст] / Н. А. Шалимов. О. : ВМВ, 2013 - Ч. 2. - 2013. - 354 с. Библиогр.: с. 344-347. - ISBN 978-966-413379-8 К 150-летию со дня рождения первого президента Укр. Акад. наук В. И. Вернадского (1863-1945) Экслибрис: (Штамп прямоугольный фиолетового цвета: Одесская государственная ордена Дружбы народов, научная библиотека им. А. М. Горького. обменно-резервный фонд) Приведены новые факты из жизни и научной деятельности В. И. Вернадского, прослежены жизненные периоды становления его личности как ученого и человека. Освещены личная жизнь, качества характера, позволившие ему достичь высших научных результатов. Показано, что В. И. Вернадского отличали обширные знания, высочайшая культура, блестящее владение печатным и устным словом, знание иностранных языков. Ученый любил музыку, прекрасно разбирался в живописи и литературе, а также уделял внимание просветительской деятельности. В центре его научного интереса влияние духовной жизни, идей на состояние общества и биосферы.
 14. 14. 614 Ч-193 Чаплик, Віктор Васильович.Медицина надзвичайних ситуацій [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. В. Чаплик, П. В. Олійник, С. Т. Омельчук. Винница : Н. Кн., 2012. - 350 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 347-350. - ISBN978-966-382-402-4 У підручнику висвітлено основні положення з організації медичного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного походження. Розглянуто питання, які стосуються основних положень міжнародного гуманітарного права, організації та функціонування Державної служби медицини катастроф, основних принципів організації лікувально-евакуаційного, санітарногігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів.
 15. 15. 612.015 Г 933 Губський, Юрій Іванович.Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю. І. Губський. - [2-е вид.]. - Вінниця : Н. Кн., 2011. - 664 с. : іл. - Бібліогр.: с. 640-646. - Предм. покажч.: с. 648-663. - ISBN 978-966-382-017-0 Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. В основному тексті підручника розглянуті структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул - білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання будови та властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції.
 16. 16. 616-08 П 142 Паліативна допомога: EPEC™-O. Освіта з питань паліативного догляду та догляду наприкінці життя - Онкологія [Текст] : посіб. для викл. та студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, сімейн. лікарів та лікарів заг. практики / Нац. ін-т раку (США), Міжнар. фонд "Відродження", Ін-т відкритого сусп-ва ; пер. з англ. В. Ізотова ; за ред. Л. Брацюнь. - К. : Калита, 2013. - 875 с. : іл., табл. - Загол. обкл. : Люди. Опіка. Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 978-966-8879-73-9 Навчальний посібник "Освіта з питань паліативного догляду та догляду наприкінці життя" надає можливість лікарям-інтернам, лікарям-сімейної практики та лікарям загальної практики, лікарям онкологам, викладачам та студентам здобути практичні знання та навички з надання паліативної допомоги. Цей посібник може бути використаним у закладах підвищення кваліфікації медичних працівників.
 17. 17. 612 Ф 504 Фізіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредітації / В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, С. М. Бєлан [та ін.]; за ред. В. Г. Шевчука. - Вінниця : Н. Кн., 2012. 447 с. : іл. - Бібліогр.: с. 434-438. - Предм. покажч.: с. 439-444. - Імен. покажч.: с. 445447. - ISBN 978-966-382-375-1 Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за кредитномодульною системою (ЕСТЗ). Ці матеріали розроблені на підставі багаторічного педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інших медичних ВНЗ України. У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. Підручником можуть користуватися лікарі-інтерни та лікарі загальної лікарської практики, а також студенти біологічних та природничих факультетів класичних університетів, що вивчають базові питання фізіології людини.

×