SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Нові надходження
Листопад - Грудень 2013 року
Х 22960
Дімчева, Тетяна Іванівна.Розробка та
обґрунтування нового лікувально-профілактичного
комплексу по попередженню ускладнень знімного
зубного протезування в осіб з цукровим діабетом
[Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 /
Т. І. Дімчева ; Ін-т стоматології НАМН України. - О.,
2013. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
Разработан комплекс лечебно-профилактических
мероприятий для больных сахарным диабетом для
снижения неблагоприятного воздействия акриловых
пластмасс на слизистую оболочку протезного поля,
включающего в себя превентивную обработку
слизистой оболочки полости рта, предупреждение
развития остеопороза путём приёма препаратов
Ресвератрола и Кальцемина, а также меры по
ускорению адаптации к съёмным протезам в виде
обработки слизистой оболочки протезного поля
противовоспалительными, разнозаживляющими и
антисептическими средствами (масло шиповника,
раствор хлоргексидина, зубной элексир "ЭкстравинДента" по разработанной схеме).
Х 22961
Чеботарьова, Ганна Михайлівна.Інформативність
та ефективність комп’ютерної томографії високої
роздільності в діагностиці хворих на ВІЛ и ВІЛасоційований туберкульоз легень [Текст] : автореф.
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Г. М. Чеботарьова
; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.
Шупика, Ін-т ядер. медицини та промен. діагностики
НАМН України. - К., 2013. - 23 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 18-19.
Диссертационная работа направлена на решение
актуальной задачи лучевой диагностики,
пульмонологии и инфектологии - повышения
эффективности диагностики и лечения вичинфецированных больных и больных ВИЧассоциированным туберкулёзом лёгких.
Х 22952
Банахевич, Роман Михайлович.Рецидивний
генітальний пролапс: нові підходи до патогенетичної
оцінки, діагностики, хірургічної тактики та реабілітації
[Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Р. М.
Банахевич ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького,
Дніпропетр. мед. акад. - Д., 2013. - 41 с. : іл. - Бібліогр.:
с. 33-36.
Диссертационная работа посвящена решению научной
проблемы - повышению эффективности лечения пациенток с
рецидивом генитального пролапса и снижению количества
интраоперационных и послеоперационных осложнений путём
разработки и внедрения научно обоснованного алгоритма
обследования, подготовки к оперативному вмешательству,
хирургической коррекции выявленной патологии и
послеоперационной реабилитации.
Х 22939
Карпушенко, Юлія Валентинівна.Структурнофункціональні зміни підшлункової залози у
дітей з сенсибілізацією до харчових алергенів
[Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук :
14.01.10 / Ю. В. Карпушенко ; Харк. мед. акад.
післядиплом. освіти. - Х., 2013. - 21 с. : іл.,
табл. - Бібліогр.: с. 17-19.
Диссертационная работа посвящена изучению
стрсуктурно-функциональных изменений
поджелудочной железы (ПЖ) у детей с пищевой
сенсибилизацией (ПС).
Поражения ПЖ на фоне ПС составляют около 80 %.
Клиническое течение заболеваний ПЖ на фоне ПС
зависит от возраста, длительности ПС и активности
пищевых аллергенов. Функциональное состояние
ПЖ характеризуется активацией панкреатических
энзимов крови (а-амилазы, трипсина, липазы),
развитием умеренной экзокринной недостаточности
органа в виде амилореи (12 %), креатореи (7 %),
реже стеатореи (6 %) и нарушением
микробиоценоза кишечника (16 %). Ультразвуковая
семиотика у 59 % детей характеризуется
неоднородностью структуры ПЖ во все возрастные
периоды. Постпрандиальная реакция ПЖ у 67%
детей с ПС соответствует реактивным изменениям.
Х 22944
Лапоног, Сергій Петрович.Оптимізація
лікування гіпоксично-ішемічних уражень
центральної нервової системи у
новонароджених шляхом застосування
краніоцеребралної гіпотермії [Текст] : автореф.
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / С. П. Лапоног
; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького.
- К., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
Диссертация посвящена вопросу повышешния
эффективности лечения новорожденных с тяжёлой
асфиксией, в условиях отделения интенсивной
терапии новорожденных областного перинатального
центра.
Х 22947
Язвінська, Олена Станіславівна.Теорія і
практика феномену тілесності в психології [Текст] :
автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / О.
С. Язвінська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф.
психодіагностики та клін. психології. - К., 2013. - 39
с. : табл. - Бібліогр.: с. 32-35.
Диссертация посвящена исследованию феномена
телесности как объекта психологического
исследования, при помощикоторого решается проблема
онтологического дуализма психики и матери. В работе
эксплицировано понятие "телесность", раскрыто его
многоаспектную природу (психофизиологическую,
социокультурную, культурно-историческую).
Х 22936
Бурлака, Віктор Володимирович.Індивідуальне
ендопротезування у лікуванні пухлин дистального
відділу променевої кістки [Текст] : (експерим.-клін.
дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук :
14.01.21 / В. В. Бурлака ; Ін-т патології хребта та
суглобів ім. М. І. Ситенка НАМН України. - Х., 2013.
- 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-16.
Исследование посвящено повышению эффективности
лечения больных с опухолями дистального отдела
лучевой кости путём обоснования, разработки и
применения индивидуального ендопротеза для
замещения костно-суставного дефекта указанной
локализации после резекции опухоли. Работа проведена
на основе теоретическо-экспериментальных
исследований и анализов результатов лечения 9
больных со злокачественной гигантоклеточной опухолью
дистального отдела лучевой кости, находившихся на
лечении в ГУ "ИППС им. проф. М.И. Ситенко НАМН
Украины" с 2001 по 2011 годы, которым были выполнены
хирургические вмешательства с индивидуальным
эндопротезированием.
Х 22940
Долгієр, Євдокія Володимирівна.Фізична
реабілітація жінок ювенільного періоду, хворих на
нейроциркуляторну дистонію, засобами
оздоровчої аеробіки [Текст] : автореф. дис. ...
канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Є.
В. Долгієр ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту
України, Одес. нац. мед. ун-т. - К., 2013. - 21 с. :
іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-18.
У дисертації наведено нове рішення актуального
наукового завдання у галузі фізичної реабілітації, що
полягає в обґрунтуванні та розробці програми фізичної
реабілітації жінок ювенільного періоду, хворих на НЦД,
шляхом підвищення аеробних можливостей, з
використанням засобів оздоровчої аеробіки.
Програма реабілітації, що вміщує комбінований підбір
вправ різних напрямків оздоровчої аеробіки, як у
одному занятті, так у всьому циклі реабілітації,
спрямована на формування позитивного сприйняття
форм, засобів і методів фізичної реабілітації, які
сприяють підвищенню адаптації, зменшенню основних
симптомів НЦД і виробленню внутрішньої потреби в
регулярних заняттях аеробікою, дотриманню здорового
способу життя.
5
Д 362
Державні установи, організації та підприємства,
громадські екологічні організації м. Одеси та
Одеської області [Текст] : довідник / Одес. нац. наук.
б-ка ім. М. Горького, Держ. упр. охорони навколиш.
природ. середовища в Одес. обл.; упоряд. Н. П.
Лошкарьова ; редкол. О. Ф. Ботушанська (голова)
[та ін.]. - О. : [б. в.], 2010 Вип. 2. - 2010 (Друк. ФОП Диба О. В.). - 184 с. : іл.,
фото. кол. - Покажч. установ і орг.: с. 173-182.
- ISBN 966-691-069-1
Другий випуск посібника містить: телефонний довідник
керівного складу Одеської обласної державної
адміністрації та її виконавчих органів; Одесьскої обласної
ради; керівного складу Одеської міської ради та її
виконавчого комітету; інформацію про систему
екологічних організацій, установ, вищих навчальних
закладів м. Одеси та Одеської області, громадськьих
екологічних організацій м. Одеси та Одеської області,
зареєстрованих органами юстиції.
Посібник буде корисним для фахівців, що працюють у
галузі екології, охорони довкілля та у суміжних галузях.
579
М 545
Методические указания для подготовки к
практическим занятиям по микробиологии,
вирусологии и иммунологии [Текст] : учеб.
пособие для студ. мед. вузов III-IV уровня
аккредитации / Одес. нац. мед. ун-т, Каф.
микробиологии, вирусологии и иммунологии;
под ред. П. З. Протченко. - О. : [б. и.], 2011 Модуль 1 : Общая микробиология.
Инфекция. Иммунитет / П. З. Протченко, А. В.
Целух, А. Л. Головатюк [и др.]. - О. : [б. и.],
2011. - 214 с. : ил., табл. - Загл. обл. :
Методические указания для подготовки к
практическим занятиям по медицинской
микробиологии, вирусологии и иммунологии
В первой части методического пособия изложен
основной материал для подготовки к практическим
и аттестационным занятиям по курсу общей
микробиологии и иммунологии для студентов 2курса медицинского, стоматологического и
фармацевтического факультетов медицинских
вузов.
Материал излагается в соответствии с
контрольными вопросами к каждому занятию в
обьёме, достаточном для изучения предмета в
соответствии с учебными планами и действующей
программой по дисциплине.
Для студентов медицинских вузов III-IV уровня
аккредитации.
617.7
Ф 517
Владимир Петрович Филатов: "Не говори с
тоской, - их нет, а с благодарностию - "были"...
[Текст] / Ин-т глаз. болезней и ткан. терапии им. В.
П. Филатова, Музейно-выстав. комплекс им. акад.
В. П. Филатова, Ген. консульство Рос. Федерации
в Одессе ; сост. Н. Коваленко. - О. : Музейновыстав. комплекс им. В. П. Филатова, 2013. - 152
с. : ил. - (Воспоминания... Воспоминания...)
В этом сборнике использованы новые архивные
материалы из фондов Музея, ранее не входившие в
наши публикации, а также новые фотодокументы,
письма, телеграммы, как нам показалось всё то, что так
или иначе раскрывает для нас ту ушедшую эпоху и тех
людей, жизнь либо дела которых были связаны с
именем В.П. Филатова, тем самым раскрывая и его
многогранную личность. Именно поэтому родилось
название: "Не говори с тоской, - их нет, а с
благодарностию - "были"...
5
Ш 183
Шалимов, Николай Алексеевич.
Вернадский. Человек и ученый. Новые
факты биографии [Текст] / Н. А. Шалимов. О. : ВМВ, 2013 - Ч. 2. - 2013. - 354 с. Библиогр.: с. 344-347. - ISBN 978-966-413379-8
К 150-летию со дня рождения первого
президента Укр. Акад. наук В. И.
Вернадского (1863-1945)
Экслибрис: (Штамп прямоугольный
фиолетового цвета: Одесская
государственная ордена Дружбы народов,
научная библиотека им. А. М. Горького.
обменно-резервный фонд)
Приведены новые факты из жизни и научной
деятельности В. И. Вернадского, прослежены
жизненные периоды становления его личности
как ученого и человека. Освещены личная жизнь,
качества характера, позволившие ему достичь
высших научных результатов. Показано, что В. И.
Вернадского отличали обширные знания,
высочайшая культура, блестящее владение
печатным и устным словом, знание иностранных
языков. Ученый любил музыку, прекрасно
разбирался в живописи и литературе, а также
уделял внимание просветительской
деятельности. В центре его научного интереса влияние духовной жизни, идей на состояние
общества и биосферы.
614
Ч-193
Чаплик, Віктор Васильович.Медицина
надзвичайних ситуацій [Текст] : підруч. для студ.
вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. В.
Чаплик, П. В. Олійник, С. Т. Омельчук. Винница : Н. Кн., 2012. - 350 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 347-350. - ISBN978-966-382-402-4
У підручнику висвітлено основні положення з
організації медичного забезпечення населення в
умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
природного, техногенного та соціально-політичного
походження. Розглянуто питання, які стосуються
основних положень міжнародного гуманітарного
права, організації та функціонування Державної
служби медицини катастроф, основних принципів
організації лікувально-евакуаційного, санітарногігієнічного і протиепідемічного забезпечення
населення в умовах ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій. Підручник призначений для студентів вищих
медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів
факультетів післядипломної освіти вищих медичних
навчальних закладів.
612.015
Г 933
Губський, Юрій Іванович.Біологічна хімія
[Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл.
IV рівня акредитації / Ю. І. Губський. - [2-е вид.].
- Вінниця : Н. Кн., 2011. - 664 с. : іл. - Бібліогр.: с.
640-646. - Предм. покажч.: с. 648-663.
- ISBN 978-966-382-017-0
Підручник містить систематизований виклад курсу
біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни,
затвердженої для студентів вищих медичних
навчальних закладів IV рівня акредитації. В
основному тексті підручника розглянуті структура та
ферментативні реакції перетворення основних класів
біомолекул - білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів,
нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання будови та
властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і
РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні
основи фізіологічних функцій організму людини та їх
нейрогуморальної регуляції.
616-08
П 142
Паліативна допомога: EPEC™-O. Освіта з
питань паліативного догляду та догляду
наприкінці життя - Онкологія [Текст] : посіб.
для викл. та студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV
рівнів акредитації, лікарів-інтернів, сімейн.
лікарів та лікарів заг. практики / Нац. ін-т раку
(США), Міжнар. фонд "Відродження", Ін-т
відкритого сусп-ва ; пер. з англ. В. Ізотова ; за
ред. Л. Брацюнь. - К. : Калита, 2013. - 875 с. :
іл., табл. - Загол. обкл. : Люди. Опіка. Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 978-966-8879-73-9
Навчальний посібник "Освіта з питань паліативного
догляду та догляду наприкінці життя" надає
можливість лікарям-інтернам, лікарям-сімейної
практики та лікарям загальної практики, лікарям
онкологам, викладачам та студентам здобути
практичні знання та навички з надання паліативної
допомоги.
Цей посібник може бути використаним у закладах
підвищення кваліфікації медичних працівників.
612
Ф 504
Фізіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ.
мед. навч. закл. IV рівня акредітації / В. Г.
Шевчук, В. М. Мороз, С. М. Бєлан [та ін.]; за
ред. В. Г. Шевчука. - Вінниця : Н. Кн., 2012. 447 с. : іл. - Бібліогр.: с. 434-438. - Предм.
покажч.: с. 439-444. - Імен. покажч.: с. 445447. - ISBN 978-966-382-375-1
Підручник підготовлено відповідно до навчальної
програми з фізіології для студентів вищих медичних
навчальних закладів, які навчаються за кредитномодульною системою (ЕСТЗ). Ці матеріали
розроблені на підставі багаторічного педагогічного
досвіду професорсько-викладацького складу
кафедри фізіології Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця та інших
медичних ВНЗ України. У підручнику міститься
коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки,
сучасна інформація з основних розділів фізіології,
включаючи клітинно-мембранні основи фізіології,
фізіологію нервових і м'язових клітин, контури
біологічної регуляції, нервову та гуморальну
регуляції функцій організму, роль гормонів у
регуляції фізичного, психічного та статевого
розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію
ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну
речовин, травлення та виділення. Підручником
можуть користуватися лікарі-інтерни та лікарі
загальної лікарської практики, а також студенти
біологічних та природничих факультетів класичних
університетів, що вивчають базові питання фізіології
людини.

More Related Content

What's hot

Ekologija 10-klas-caryk
Ekologija 10-klas-carykEkologija 10-klas-caryk
Ekologija 10-klas-carykkreidaros1
 
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...Elena Lubaikina
 
Перелік навчальної літератури з фізики та астрономії
Перелік навчальної літератури з фізики та астрономіїПерелік навчальної літератури з фізики та астрономії
Перелік навчальної літератури з фізики та астрономіїsveta7940
 
Кафедра захисту і карантину рослин
Кафедра захисту і карантину рослинКафедра захисту і карантину рослин
Кафедра захисту і карантину рослинudau_admin
 
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...Наталья Полищук
 
bilyavskii_g_o_furdui_r_s_osnovi_ekologichnih_znan_10-11_klas
bilyavskii_g_o_furdui_r_s_osnovi_ekologichnih_znan_10-11_klasbilyavskii_g_o_furdui_r_s_osnovi_ekologichnih_znan_10-11_klas
bilyavskii_g_o_furdui_r_s_osnovi_ekologichnih_znan_10-11_klasoleg379
 
метод_занятие 6
метод_занятие 6метод_занятие 6
метод_занятие 6kafedra_trauma
 

What's hot (13)

Ekologija 10-klas-caryk
Ekologija 10-klas-carykEkologija 10-klas-caryk
Ekologija 10-klas-caryk
 
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
 
10
1010
10
 
Агроекологія: концептуальні складові розвитку
Агроекологія: концептуальні складові розвиткуАгроекологія: концептуальні складові розвитку
Агроекологія: концептуальні складові розвитку
 
Перелік навчальної літератури з фізики та астрономії
Перелік навчальної літератури з фізики та астрономіїПерелік навчальної літератури з фізики та астрономії
Перелік навчальної літератури з фізики та астрономії
 
9
99
9
 
Biologiya 10-klas-taglina-2010
Biologiya 10-klas-taglina-2010Biologiya 10-klas-taglina-2010
Biologiya 10-klas-taglina-2010
 
1
11
1
 
Кафедра захисту і карантину рослин
Кафедра захисту і карантину рослинКафедра захисту і карантину рослин
Кафедра захисту і карантину рослин
 
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
 
9
99
9
 
bilyavskii_g_o_furdui_r_s_osnovi_ekologichnih_znan_10-11_klas
bilyavskii_g_o_furdui_r_s_osnovi_ekologichnih_znan_10-11_klasbilyavskii_g_o_furdui_r_s_osnovi_ekologichnih_znan_10-11_klas
bilyavskii_g_o_furdui_r_s_osnovi_ekologichnih_znan_10-11_klas
 
метод_занятие 6
метод_занятие 6метод_занятие 6
метод_занятие 6
 

Viewers also liked

Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"johnnykramer
 
Дмитрий Иванович Яворницкий (1855 — 1940)
Дмитрий Иванович Яворницкий (1855 — 1940)Дмитрий Иванович Яворницкий (1855 — 1940)
Дмитрий Иванович Яворницкий (1855 — 1940)ljrevtyn
 
Краткая инструкция по созданию блога
Краткая инструкция по созданию блога Краткая инструкция по созданию блога
Краткая инструкция по созданию блога Oleksii Voronkin
 
Аналитика. Полезные сервисы.
Аналитика. Полезные сервисы.Аналитика. Полезные сервисы.
Аналитика. Полезные сервисы.bntulibrary
 
Интернет-журналистика. Особенности подачи и распространения информации в инте...
Интернет-журналистика. Особенности подачи и распространения информации в инте...Интернет-журналистика. Особенности подачи и распространения информации в инте...
Интернет-журналистика. Особенности подачи и распространения информации в инте...bntulibrary
 
Вслухаючись в шевченкові рядки
Вслухаючись в шевченкові рядкиВслухаючись в шевченкові рядки
Вслухаючись в шевченкові рядкиbibliotekaumsa
 

Viewers also liked (6)

Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
 
Дмитрий Иванович Яворницкий (1855 — 1940)
Дмитрий Иванович Яворницкий (1855 — 1940)Дмитрий Иванович Яворницкий (1855 — 1940)
Дмитрий Иванович Яворницкий (1855 — 1940)
 
Краткая инструкция по созданию блога
Краткая инструкция по созданию блога Краткая инструкция по созданию блога
Краткая инструкция по созданию блога
 
Аналитика. Полезные сервисы.
Аналитика. Полезные сервисы.Аналитика. Полезные сервисы.
Аналитика. Полезные сервисы.
 
Интернет-журналистика. Особенности подачи и распространения информации в инте...
Интернет-журналистика. Особенности подачи и распространения информации в инте...Интернет-журналистика. Особенности подачи и распространения информации в инте...
Интернет-журналистика. Особенности подачи и распространения информации в инте...
 
Вслухаючись в шевченкові рядки
Вслухаючись в шевченкові рядкиВслухаючись в шевченкові рядки
Вслухаючись в шевченкові рядки
 

Similar to нові надходження листопад грудень 2013

нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015gavryshchak
 
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 112 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1NataliaPriemskaya
 
От земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуjohnnykramer
 
Аллергология
АллергологияАллергология
Аллергологияjohnnykramer
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...oncoportal.net
 
Перегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 року
Перегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 рокуПерегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 року
Перегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 рокумихаил соболев
 
Інформаційний проспект
Інформаційний проспектІнформаційний проспект
Інформаційний проспектDmitriy Gol
 
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТНовые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТjohnnykramer
 

Similar to нові надходження листопад грудень 2013 (20)

нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015
 
Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...
Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...
Данилевський Микола Федорович - відомий вчений, фундатор пародонтології в Ук...
 
Pnevmoniya
PnevmoniyaPnevmoniya
Pnevmoniya
 
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 112 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
 
Novi nadhodgennya 1_ kv_2020
Novi nadhodgennya 1_ kv_2020Novi nadhodgennya 1_ kv_2020
Novi nadhodgennya 1_ kv_2020
 
Ветеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тварин
Ветеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тваринВетеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тварин
Ветеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тварин
 
От земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачу
 
Аллергология
АллергологияАллергология
Аллергология
 
Бібліотека – на допомогу сучасним лікарям
Бібліотека – на допомогу сучасним лікарямБібліотека – на допомогу сучасним лікарям
Бібліотека – на допомогу сучасним лікарям
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОНКОЛОГ...
 
VOL 2, No 51 (51) (2020)
VOL 2, No 51 (51) (2020)VOL 2, No 51 (51) (2020)
VOL 2, No 51 (51) (2020)
 
CV Kolesnyk 2014
CV Kolesnyk 2014CV Kolesnyk 2014
CV Kolesnyk 2014
 
Перегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 року
Перегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 рокуПерегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 року
Перегляд нових надходжень 2 кварталу 2018 року
 
Оздоровче харчування
Оздоровче харчуванняОздоровче харчування
Оздоровче харчування
 
Інформаційний проспект
Інформаційний проспектІнформаційний проспект
Інформаційний проспект
 
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptxЧеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
 
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТНовые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
 
Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог
Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог
Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог
 
1kv. 2019 novi nadhodgennya
1kv. 2019 novi nadhodgennya1kv. 2019 novi nadhodgennya
1kv. 2019 novi nadhodgennya
 
Students Conference 2012
Students Conference 2012Students Conference 2012
Students Conference 2012
 

More from johnnykramer

Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014johnnykramer
 
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченкоjohnnykramer
 
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"johnnykramer
 
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"johnnykramer
 
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...johnnykramer
 
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...johnnykramer
 
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"johnnykramer
 
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...johnnykramer
 
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...johnnykramer
 
Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)johnnykramer
 
август октябрь 2013
август октябрь 2013август октябрь 2013
август октябрь 2013johnnykramer
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентацияjohnnykramer
 
Библиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУБиблиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУjohnnykramer
 

More from johnnykramer (13)

Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014
 
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
 
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
 
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
 
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
 
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
 
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
 
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
 
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
 
Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)
 
август октябрь 2013
август октябрь 2013август октябрь 2013
август октябрь 2013
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
 
Библиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУБиблиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУ
 

нові надходження листопад грудень 2013

 • 2. Х 22960 Дімчева, Тетяна Іванівна.Розробка та обґрунтування нового лікувально-профілактичного комплексу по попередженню ускладнень знімного зубного протезування в осіб з цукровим діабетом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Т. І. Дімчева ; Ін-т стоматології НАМН України. - О., 2013. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-18. Разработан комплекс лечебно-профилактических мероприятий для больных сахарным диабетом для снижения неблагоприятного воздействия акриловых пластмасс на слизистую оболочку протезного поля, включающего в себя превентивную обработку слизистой оболочки полости рта, предупреждение развития остеопороза путём приёма препаратов Ресвератрола и Кальцемина, а также меры по ускорению адаптации к съёмным протезам в виде обработки слизистой оболочки протезного поля противовоспалительными, разнозаживляющими и антисептическими средствами (масло шиповника, раствор хлоргексидина, зубной элексир "ЭкстравинДента" по разработанной схеме).
 • 3. Х 22961 Чеботарьова, Ганна Михайлівна.Інформативність та ефективність комп’ютерної томографії високої роздільності в діагностиці хворих на ВІЛ и ВІЛасоційований туберкульоз легень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Г. М. Чеботарьова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т ядер. медицини та промен. діагностики НАМН України. - К., 2013. - 23 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 18-19. Диссертационная работа направлена на решение актуальной задачи лучевой диагностики, пульмонологии и инфектологии - повышения эффективности диагностики и лечения вичинфецированных больных и больных ВИЧассоциированным туберкулёзом лёгких.
 • 4. Х 22952 Банахевич, Роман Михайлович.Рецидивний генітальний пролапс: нові підходи до патогенетичної оцінки, діагностики, хірургічної тактики та реабілітації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Р. М. Банахевич ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, Дніпропетр. мед. акад. - Д., 2013. - 41 с. : іл. - Бібліогр.: с. 33-36. Диссертационная работа посвящена решению научной проблемы - повышению эффективности лечения пациенток с рецидивом генитального пролапса и снижению количества интраоперационных и послеоперационных осложнений путём разработки и внедрения научно обоснованного алгоритма обследования, подготовки к оперативному вмешательству, хирургической коррекции выявленной патологии и послеоперационной реабилитации.
 • 5. Х 22939 Карпушенко, Юлія Валентинівна.Структурнофункціональні зміни підшлункової залози у дітей з сенсибілізацією до харчових алергенів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ю. В. Карпушенко ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Х., 2013. - 21 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-19. Диссертационная работа посвящена изучению стрсуктурно-функциональных изменений поджелудочной железы (ПЖ) у детей с пищевой сенсибилизацией (ПС). Поражения ПЖ на фоне ПС составляют около 80 %. Клиническое течение заболеваний ПЖ на фоне ПС зависит от возраста, длительности ПС и активности пищевых аллергенов. Функциональное состояние ПЖ характеризуется активацией панкреатических энзимов крови (а-амилазы, трипсина, липазы), развитием умеренной экзокринной недостаточности органа в виде амилореи (12 %), креатореи (7 %), реже стеатореи (6 %) и нарушением микробиоценоза кишечника (16 %). Ультразвуковая семиотика у 59 % детей характеризуется неоднородностью структуры ПЖ во все возрастные периоды. Постпрандиальная реакция ПЖ у 67% детей с ПС соответствует реактивным изменениям.
 • 6. Х 22944 Лапоног, Сергій Петрович.Оптимізація лікування гіпоксично-ішемічних уражень центральної нервової системи у новонароджених шляхом застосування краніоцеребралної гіпотермії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / С. П. Лапоног ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - К., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17. Диссертация посвящена вопросу повышешния эффективности лечения новорожденных с тяжёлой асфиксией, в условиях отделения интенсивной терапии новорожденных областного перинатального центра.
 • 7. Х 22947 Язвінська, Олена Станіславівна.Теорія і практика феномену тілесності в психології [Текст] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / О. С. Язвінська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. психодіагностики та клін. психології. - К., 2013. - 39 с. : табл. - Бібліогр.: с. 32-35. Диссертация посвящена исследованию феномена телесности как объекта психологического исследования, при помощикоторого решается проблема онтологического дуализма психики и матери. В работе эксплицировано понятие "телесность", раскрыто его многоаспектную природу (психофизиологическую, социокультурную, культурно-историческую).
 • 8. Х 22936 Бурлака, Віктор Володимирович.Індивідуальне ендопротезування у лікуванні пухлин дистального відділу променевої кістки [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / В. В. Бурлака ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка НАМН України. - Х., 2013. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-16. Исследование посвящено повышению эффективности лечения больных с опухолями дистального отдела лучевой кости путём обоснования, разработки и применения индивидуального ендопротеза для замещения костно-суставного дефекта указанной локализации после резекции опухоли. Работа проведена на основе теоретическо-экспериментальных исследований и анализов результатов лечения 9 больных со злокачественной гигантоклеточной опухолью дистального отдела лучевой кости, находившихся на лечении в ГУ "ИППС им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" с 2001 по 2011 годы, которым были выполнены хирургические вмешательства с индивидуальным эндопротезированием.
 • 9. Х 22940 Долгієр, Євдокія Володимирівна.Фізична реабілітація жінок ювенільного періоду, хворих на нейроциркуляторну дистонію, засобами оздоровчої аеробіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Є. В. Долгієр ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, Одес. нац. мед. ун-т. - К., 2013. - 21 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-18. У дисертації наведено нове рішення актуального наукового завдання у галузі фізичної реабілітації, що полягає в обґрунтуванні та розробці програми фізичної реабілітації жінок ювенільного періоду, хворих на НЦД, шляхом підвищення аеробних можливостей, з використанням засобів оздоровчої аеробіки. Програма реабілітації, що вміщує комбінований підбір вправ різних напрямків оздоровчої аеробіки, як у одному занятті, так у всьому циклі реабілітації, спрямована на формування позитивного сприйняття форм, засобів і методів фізичної реабілітації, які сприяють підвищенню адаптації, зменшенню основних симптомів НЦД і виробленню внутрішньої потреби в регулярних заняттях аеробікою, дотриманню здорового способу життя.
 • 10. 5 Д 362 Державні установи, організації та підприємства, громадські екологічні організації м. Одеси та Одеської області [Текст] : довідник / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Одес. обл.; упоряд. Н. П. Лошкарьова ; редкол. О. Ф. Ботушанська (голова) [та ін.]. - О. : [б. в.], 2010 Вип. 2. - 2010 (Друк. ФОП Диба О. В.). - 184 с. : іл., фото. кол. - Покажч. установ і орг.: с. 173-182. - ISBN 966-691-069-1 Другий випуск посібника містить: телефонний довідник керівного складу Одеської обласної державної адміністрації та її виконавчих органів; Одесьскої обласної ради; керівного складу Одеської міської ради та її виконавчого комітету; інформацію про систему екологічних організацій, установ, вищих навчальних закладів м. Одеси та Одеської області, громадськьих екологічних організацій м. Одеси та Одеської області, зареєстрованих органами юстиції. Посібник буде корисним для фахівців, що працюють у галузі екології, охорони довкілля та у суміжних галузях.
 • 11. 579 М 545 Методические указания для подготовки к практическим занятиям по микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. вузов III-IV уровня аккредитации / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии; под ред. П. З. Протченко. - О. : [б. и.], 2011 Модуль 1 : Общая микробиология. Инфекция. Иммунитет / П. З. Протченко, А. В. Целух, А. Л. Головатюк [и др.]. - О. : [б. и.], 2011. - 214 с. : ил., табл. - Загл. обл. : Методические указания для подготовки к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии В первой части методического пособия изложен основной материал для подготовки к практическим и аттестационным занятиям по курсу общей микробиологии и иммунологии для студентов 2курса медицинского, стоматологического и фармацевтического факультетов медицинских вузов. Материал излагается в соответствии с контрольными вопросами к каждому занятию в обьёме, достаточном для изучения предмета в соответствии с учебными планами и действующей программой по дисциплине. Для студентов медицинских вузов III-IV уровня аккредитации.
 • 12. 617.7 Ф 517 Владимир Петрович Филатов: "Не говори с тоской, - их нет, а с благодарностию - "были"... [Текст] / Ин-т глаз. болезней и ткан. терапии им. В. П. Филатова, Музейно-выстав. комплекс им. акад. В. П. Филатова, Ген. консульство Рос. Федерации в Одессе ; сост. Н. Коваленко. - О. : Музейновыстав. комплекс им. В. П. Филатова, 2013. - 152 с. : ил. - (Воспоминания... Воспоминания...) В этом сборнике использованы новые архивные материалы из фондов Музея, ранее не входившие в наши публикации, а также новые фотодокументы, письма, телеграммы, как нам показалось всё то, что так или иначе раскрывает для нас ту ушедшую эпоху и тех людей, жизнь либо дела которых были связаны с именем В.П. Филатова, тем самым раскрывая и его многогранную личность. Именно поэтому родилось название: "Не говори с тоской, - их нет, а с благодарностию - "были"...
 • 13. 5 Ш 183 Шалимов, Николай Алексеевич. Вернадский. Человек и ученый. Новые факты биографии [Текст] / Н. А. Шалимов. О. : ВМВ, 2013 - Ч. 2. - 2013. - 354 с. Библиогр.: с. 344-347. - ISBN 978-966-413379-8 К 150-летию со дня рождения первого президента Укр. Акад. наук В. И. Вернадского (1863-1945) Экслибрис: (Штамп прямоугольный фиолетового цвета: Одесская государственная ордена Дружбы народов, научная библиотека им. А. М. Горького. обменно-резервный фонд) Приведены новые факты из жизни и научной деятельности В. И. Вернадского, прослежены жизненные периоды становления его личности как ученого и человека. Освещены личная жизнь, качества характера, позволившие ему достичь высших научных результатов. Показано, что В. И. Вернадского отличали обширные знания, высочайшая культура, блестящее владение печатным и устным словом, знание иностранных языков. Ученый любил музыку, прекрасно разбирался в живописи и литературе, а также уделял внимание просветительской деятельности. В центре его научного интереса влияние духовной жизни, идей на состояние общества и биосферы.
 • 14. 614 Ч-193 Чаплик, Віктор Васильович.Медицина надзвичайних ситуацій [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. В. Чаплик, П. В. Олійник, С. Т. Омельчук. Винница : Н. Кн., 2012. - 350 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 347-350. - ISBN978-966-382-402-4 У підручнику висвітлено основні положення з організації медичного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного походження. Розглянуто питання, які стосуються основних положень міжнародного гуманітарного права, організації та функціонування Державної служби медицини катастроф, основних принципів організації лікувально-евакуаційного, санітарногігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів.
 • 15. 612.015 Г 933 Губський, Юрій Іванович.Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю. І. Губський. - [2-е вид.]. - Вінниця : Н. Кн., 2011. - 664 с. : іл. - Бібліогр.: с. 640-646. - Предм. покажч.: с. 648-663. - ISBN 978-966-382-017-0 Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. В основному тексті підручника розглянуті структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул - білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання будови та властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції.
 • 16. 616-08 П 142 Паліативна допомога: EPEC™-O. Освіта з питань паліативного догляду та догляду наприкінці життя - Онкологія [Текст] : посіб. для викл. та студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, сімейн. лікарів та лікарів заг. практики / Нац. ін-т раку (США), Міжнар. фонд "Відродження", Ін-т відкритого сусп-ва ; пер. з англ. В. Ізотова ; за ред. Л. Брацюнь. - К. : Калита, 2013. - 875 с. : іл., табл. - Загол. обкл. : Люди. Опіка. Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 978-966-8879-73-9 Навчальний посібник "Освіта з питань паліативного догляду та догляду наприкінці життя" надає можливість лікарям-інтернам, лікарям-сімейної практики та лікарям загальної практики, лікарям онкологам, викладачам та студентам здобути практичні знання та навички з надання паліативної допомоги. Цей посібник може бути використаним у закладах підвищення кваліфікації медичних працівників.
 • 17. 612 Ф 504 Фізіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредітації / В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, С. М. Бєлан [та ін.]; за ред. В. Г. Шевчука. - Вінниця : Н. Кн., 2012. 447 с. : іл. - Бібліогр.: с. 434-438. - Предм. покажч.: с. 439-444. - Імен. покажч.: с. 445447. - ISBN 978-966-382-375-1 Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за кредитномодульною системою (ЕСТЗ). Ці матеріали розроблені на підставі багаторічного педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інших медичних ВНЗ України. У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. Підручником можуть користуватися лікарі-інтерни та лікарі загальної лікарської практики, а також студенти біологічних та природничих факультетів класичних університетів, що вивчають базові питання фізіології людини.