Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

200 лет со дня рождения Тараса Шевченко

730 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

200 лет со дня рождения Тараса Шевченко

 1. 1. лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко
 2. 2. В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. (Т.Г. Шевченко)
 3. 3. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Вибрані поезії [Текст] / Т. Г. Шевченко ; худож. В. Касіян. - К. : Дніпро, 1981. - 247 с. : іл До збірки ввійшли широковідомі вірші та поеми великого поета, революціонера-демократа, основоположника нової української літератури Тараса Григоровича Шевченка, одного з найвидатніших діячів світової культури.
 4. 4. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас.Мені тринадцятий минало: Вибрані поезії [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / Т. Шевченко; Передмова О. Гончара. - К. : Веселка, 1994. - 159 с. - Примітки: с. 156-157. До цієї книжки ввійшли вірші Тараса Григоровича Шевченка про тяжке життя селянських дітей за давніх часів кріпаччини, про материнське щастя й материнське горе, про людську мудрість, славну історичну минувшину, а також про велику любов до рідного народу.
 5. 5. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Гайдамаки [Текст] : поема / Т. Г. Шевченко ; худож. В. Касіян. - К. : Молодь, 1964. - 102 с. : ил Звідки можна почерпнути знання про життя наших предків? З пісень та переказів, літописів, наукових праць істориків. До таких?? джерел належить і художня література, зокрема, поема Т. Г. Шевченка «Гайдамаки». Вона змальовує картину селянського повстання 1768 року, вiдомого в iсторiї пiд назвою Колiївщина, приводом до якого були знущання конфедератiв над населенням Правобережної України.
 6. 6. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорьевич.Художник [Текст] : повесть / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1961. - 115 с. : ил. В повести "Художник" Т.Г. Шевченеко рассказывает о трагической судьбе талантливого юноши в условиях крепостного права. С большим трудом друзья выкупают у помещика юного художника, дают ему возможность учиться, совершенствовать своѐ мастерство. Но тяжѐлая жизнь преследует героя, и он гибнет... Повесть интересна биографическим материалом о молодых годах Т.Г. Шевченко.
 7. 7. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 37 Шевченко, Тарас Григорович. Твори [Текст] : в 5-ти т. / Т. Г. Шевченко. - К. : Дніпро, 1984 - Т. 4 : Повісті. - 1985. - 567 с. - Бібліогр.: с. 288. В том вошли повести, социальный характер которых тесно переплетен с событиями жизни самого Т. Шевченко.
 8. 8. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович. Повне зібрання творів [Текст] : у 10-ти т. / Т. Г. Шевченко ; ред. О. Є. Корнійчук ; АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Шевченка. - 2-ге вид., доп. і випр. - К. : АН УРСР, 1951 - Т. 1 : Поезії 1837-1847. - 1951. - 613 с. : іл. - (Видання ювілейне. 1814-1939. До 125-ліття з дня народження). - Покажч. імен: с. 598-605. - Алф. покажч.: с. 607-608. - Список іл.: с. 609-610. Хронологія життя і творчості Шевченка. Бібліографія творів Шевченка. Зведені покажчики. У це видання включаються новознайдені твори поета, а також твори, відновлені за первісними авторськими редакціями, які в давніх публікаціях подавались у спотвореному вигляді.
 9. 9. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. О. Гончар. - К. : Рад. письменник, 1983. - 599 с. : ил., портр. В книгу вошли стихотворения, поэмы, баллады 1837- 1861 г.г. великого украинского народного поэта, революционного демократа Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861)
 10. 10. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Кобзарь [Текст] / Т. Г. Шевченко ; худож. В. І. Касіян. - 3-е изд. - К. : Рад. шк., 1987. - 607 с. : ил. - Алф. покажч.: с. 599-603. Экслибрис: (Штамп прямоугольный фиолетового цв. "Книгообмен- ОГНБ" ; Штамп круглый ченого цв. "Державна публічна бібліотека. Одеса" ; Штамп прямоугольный черного цв. Изображение: Кленовый лист, Трезубец. "Канадське Товариство Приятелів України (Осередок Торонто). Проєкт "Відродження"»)
 11. 11. Многие авторы, писатели, поэты и критики писали о Тарасе Шевченко, о творчестве этого гениального поэта и о его мировой славе.
 12. 12. О Тарасе Шевченко ББК 83 Ш 379 Шевченко і світ [Текст] : літ.-критич. ст. / упоряд. Д. С. Наливайко. - К. : Дніпро, 1989. - 316 с. - ISBN 5-308-00288-6 У збірнику йдеться про світову славу Т.Шевченка. Автори простежують як відкривали, сприймали, перекладали, інтерпретували творчість геніального українського поета в словянському світі, Західній Європі, Латинській Америці та інших регіонах. Це перший збірник в радянському літературознавстві, який розкриває шляхи Шевченка до інтернаціональної аудиторії.
 13. 13. О Тарасе Шевченко Р 2 В 294 Венок россии Кобзарю [Текст] : стихи рос. поэтов о Т. Г. Шевченко / сост.: В. Г. Крикуненко, Ю. А. Саенко ; худож. В. Я. Мирошниченко. - М. : Сов. Россия, 1989. - 319 с. : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 313. . - ISBN 5-268-01140-5 Творчество великого сына украинского народа Т.Г. Шевченко получило поистине всемирное признание. Настоящий поэтический зборник издан к 175-летию со дня его рождения. В книгу вошли произведения поэтов прошлого века и наших современников, посвятивших стихи кобзарю. В заключительном разделе - переводная лирика Т.Г. Шевченко и поэма "Тризна", написанная им на русском языке.
 14. 14. О Тарасе Шевченко ББК 83 Л 488 Лепкий, Богдан.Про життя і твори Тараса Шевченка [Текст] / Б. Лепкий. - К. : Україна, 1994. - 173 с. : іл. Книга про геніального українського народного поета, художника, мислителя Тараса Шевченка належить перу Богдана Лепкого (1872-1941), чий багатий доробок на ниві української літератури після довгих десятиліть забуття знову повертається читачам України.
 15. 15. І. Я. Франко: «Могучий дух, котрим він натхнув нашу літературу, не перестав віяти і досі, і нема українського поета і писателя пізнішої доби, котрий би вільний був від впливу того духа. Ідеї, порушені Шевченком або положені ним в основу творів поетичних, остаються живі й досі і довго ще не перестануть бути провідними ідеями української літератури… Шевченко, як усі генії, в многих поглядах випередив суспільність, для якої писав»
 16. 16. О Тарасе Шевченко У 1 Ш 379 Шабліовський, Євген Степанович.Естетика художнього слова (поетичний світ Тараса Шевченко) [Текст] / Є. С. Шабліовський. - К. : Мистецтво, 1976. - 190 с. : ил. - (У світі прекрасного) (Людина. Суспільство. Прогрес). - Бібліогр. в прим.: с. 183-189. Євгегн Степанович Шабліовський - лауреат Ленінської премії, член-кореспондент Академії наук УРСР, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки Української РСР. 1930 року закінчив історико- філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, з 1932 року працює в системі Академії наук УРСР в галузі теорії та історії літератури, шевченкознавства. Член КПРС з 1927 року, член Спілки пісьменників з 1934. У пресі з літературно- критичними статтями виступає з 1926 року. Є.С. Шабліовський - автор понад 500 праць з марксистьсько-ленінської методології, літературознавства, історії російської та української літератури, питань естетики й творчих зв"язків братнів літератур.
 17. 17. О Тарасе Шевченко ББК 83 З-178 Зайцев, Павло.Життя Тараса Шевченка [Текст] / П. Зайцев. - Факс. вид. - К. : Обереги, 1994. - 456 с. - (Бібліотека АТ "Обереги") Вих. дані ориг. : Нью-Йорк-Париж, 1955 Цей передрук (видання 1955р.) появляється за згодою Наукового товариства ім. Шевченка в Америці і за фінансовою допомогою Видавничого Фонду НТШ-А з Фундації др. Ольги і др. Петра Моцюків. Монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева мала бути надрукована у Львові ще 1939 року. Внаслідок перебігу історичних подій ця єдина у своєму роді правдива біографія Тараса Шевченка стала неприйнятною для жодних цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.
 18. 18. О Тарасе Шевченко ББК 83 Б 799 Большаков, Леонид Наумович."Всѐ он изведал..." [Текст] : Тарас Шевченко: поиски и находки / Л. Н. Большаков. - К. : Днипро, 1988. - 543 с. : портр. - ISBN 5-308-00289-4 Эта книга - итог долголетних настойчивых и увлечѐнных поисков нового о Тарасе шевченко. В исследовательских повестях и рассказах лауреата премии им. П.Г. Тычины "Чувство семьи единой" Л.Н. Большакова жизнь и творчество гениального Кобзаря рассматриваются с разных сторон и в различнчых аспектах, но всегда на основе ранее неизвестных или малоизвестных источников, прежде всего архивных.
 19. 19. О Тарасе Шевченко ББК 83 О-408 Одарченко, Петро.Тарас Шевченко і українська література [Текст] : зб. ст. / П. Одарченко ; ред. О. Зінкевич. - К. : Смолоскип, 1994. - 424 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Імен. покажч. : с. 403-423 Донести до читача слово істини, викрити помилки і перекручення в трактуванні життя і творчості Тараса Шевченка, їх фальсифікацію - ось яке завдання поставив перед собою професор із США Петро Одарченко. За книгою стоять довгі роки збирання фактологічних та бібліографічних матеріалів, котрі стосуються життя і творчості Кобзаря, складні роки шукань і роздумів над його доробком, наполегливе вивчення та узагальнення всього, що стосується світоча української духовності. В україні автор друкуєтья вперше, тому з його доробком буде цікаво познайомитися шевченкознавцям, викладачам української літератури, студентам, широкому загалу українських читачів.
 20. 20. О Тарасе Шевченко У 1 Ш 37 Шевченко, Тарас Григорович. Твори [Текст] : в 5-ти т. / Т. Г. Шевченко. - К. : Дніпро, 1984 - Т. 4 : Повісті. - 1985. - 567 с. - Бібліогр.: с. 288. В том вошли повести, социальный характер которых тесно переплетен с событиями жизни самого Т. Шевченко.
 21. 21. О Тарасе Шевченко ББК 83 Ш 379 Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников [Текст] / сост.: Н. Ф. Бельчикова, Л. Ф. Хинкулова ; худож. Н. Шишловский. - М. : Гос. издат. худож. лит., 1962. - 512 с. : ил. - (Серия литературных мемуаров). - Имен. указ.: с. 485-506. - Библиогр.: с. 507-508. Великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861) предстает перед нами в воспоминаниях А. М. Лазаревского, В. Г. Шевченко, П. Г. Лебединцева, И. К. Зайцева, А. Н. Мокрицкого, Е. А. Ганненко, А. О. Козачковского, Л. М. Жемчужникова и многих, многих других. Вступительная статья Л. Хинкулова и Н. Бельчикова. Содержит иллюстрации.
 22. 22. Одним из талантов великого поэта является живопись
 23. 23. Живопись и графика Тараса Шевченко ББК 85 А 674 Анісов, В.Від підмайстра до Академіка: Нарис про Шевченка-художника : биография отдельного лица / В. Анісов, С. Середа. - К. : Мистецтво, 1967. - 78 с. : іл Автори цього популярного нарису дохідливо й цікаво розповідають про роль великого художника в розвитку українського образотворчого мистецтва, аналізують основні малярські та графічні твори Т.Г. Шевченка. Хвилюючі сторінки книги присвячені дружбі Т.Г. Шевченка з І.М. Сошенком та К.П. Брюлловим, його навчанню у видатного російського митця. Видання розраховане на масового читача. Розповідь ілюструється репродукціями робіт Т.Г. Шевченка.
 24. 24. Живопись и графика Тараса Шевченко ББК 85 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Живопис, графіка [Текст] : альбом / Т. Г. Шевченко ; авт. вступ. ст. та упоряд. Д. В. Степовик. - К. : Мистецтво, 1986. - 175 с. : іл. - Текст укр., рос., англ., фр. мовами Из большого художественного наследия гениального украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861) в предлагаемый читателю альбом отобрано 134 картины, акварели, рисунка и гравюры, отражающие основные этапы творчества мастера. Во встсупительной статье дана характеристика жизненного и творческого пути Шевченко, его вклада в украинское изобразительное искусство. Большинство репродуцируемых в альбоме произведений хранятся в государственном музее Тараса Шевченко в Киеве.
 25. 25. Живопись и графика Тараса Шевченко
 26. 26. Живопись и графика Тараса Шевченко
 27. 27. Живопись и графика Тараса Шевченко
 28. 28. Живопись и графика Тараса Шевченко
 29. 29. Живопись и графика Тараса Шевченко
 30. 30. Живопись и графика Тараса Шевченко
 31. 31. Живопись и графика Тараса Шевченко

×