SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
лет
со дня рождения
Тараса Григорьевича Шевченко
В ком нет любви к стране родной, те сердцем
нищие калеки.
(Т.Г. Шевченко)
Книги Тараса Шевченко
У 1
Ш 379
Шевченко, Тарас Григорович.Вибрані поезії [Текст] / Т. Г.
Шевченко ; худож. В. Касіян. - К. : Дніпро, 1981. - 247 с. : іл
До збірки ввійшли широковідомі вірші та поеми
великого поета, революціонера-демократа,
основоположника нової української літератури Тараса
Григоровича Шевченка, одного з найвидатніших діячів
світової культури.
Книги Тараса Шевченко
У 1
Ш 379
Шевченко, Тарас.Мені тринадцятий минало: Вибрані поезії
[Текст] : для мол. та серед. шк. віку / Т. Шевченко;
Передмова О. Гончара. - К. : Веселка, 1994. - 159 с. -
Примітки: с. 156-157.
До цієї книжки ввійшли вірші Тараса Григоровича
Шевченка про тяжке життя селянських дітей за давніх
часів кріпаччини, про материнське щастя й
материнське горе, про людську мудрість, славну
історичну минувшину, а також про велику любов до
рідного народу.
Книги Тараса Шевченко
У 1
Ш 379
Шевченко, Тарас Григорович.Гайдамаки [Текст] :
поема / Т. Г. Шевченко ; худож. В. Касіян. - К. :
Молодь, 1964. - 102 с. : ил
Звідки можна почерпнути знання про життя наших
предків? З пісень та переказів, літописів, наукових
праць істориків. До таких?? джерел належить і художня
література, зокрема, поема Т. Г. Шевченка
«Гайдамаки».
Вона змальовує картину селянського повстання 1768
року, вiдомого в iсторiї пiд назвою Колiївщина,
приводом до якого були знущання конфедератiв над
населенням Правобережної України.
Книги Тараса Шевченко
У 1
Ш 379
Шевченко, Тарас Григорьевич.Художник [Текст] :
повесть / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1961. - 115 с.
: ил.
В повести "Художник" Т.Г. Шевченеко рассказывает о
трагической судьбе талантливого юноши в условиях
крепостного права. С большим трудом друзья
выкупают у помещика юного художника, дают ему
возможность учиться, совершенствовать своё
мастерство. Но тяжёлая жизнь преследует героя, и он
гибнет...
Повесть интересна биографическим материалом о
молодых годах Т.Г. Шевченко.
Книги Тараса Шевченко
У 1
Ш 37
Шевченко, Тарас Григорович.
Твори [Текст] : в 5-ти т. / Т. Г. Шевченко. - К. : Дніпро,
1984 -
Т. 4 : Повісті. - 1985. - 567 с. - Бібліогр.: с. 288.
В том вошли повести, социальный характер которых
тесно переплетен с событиями жизни самого Т.
Шевченко.
Книги Тараса Шевченко
У 1
Ш 379
Шевченко, Тарас Григорович.
Повне зібрання творів [Текст] : у 10-ти т. / Т. Г. Шевченко ; ред. О. Є.
Корнійчук ; АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Шевченка. - 2-ге вид., доп. і випр. - К.
: АН УРСР, 1951 -
Т. 1 : Поезії 1837-1847. - 1951. - 613 с. : іл. - (Видання ювілейне. 1814-1939. До
125-ліття з дня народження). - Покажч. імен: с. 598-605. - Алф. покажч.: с.
607-608. - Список іл.: с. 609-610.
Хронологія життя і творчості Шевченка. Бібліографія
творів Шевченка. Зведені покажчики.
У це видання включаються новознайдені твори поета,
а також твори, відновлені за первісними авторськими
редакціями, які в давніх публікаціях подавались у
спотвореному вигляді.
Книги Тараса Шевченко
У 1
Ш 379
Шевченко, Тарас Григорович.Кобзар [Текст]
/ Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. О. Гончар. - К. :
Рад. письменник, 1983. - 599 с. : ил., портр.
В книгу вошли стихотворения, поэмы, баллады 1837-
1861 г.г. великого украинского народного поэта,
революционного демократа Тараса Григорьевича
Шевченко (1814-1861)
Книги Тараса Шевченко
У 1
Ш 379
Шевченко, Тарас Григорович.Кобзарь [Текст] / Т. Г. Шевченко ; худож.
В. І. Касіян. - 3-е изд. - К. : Рад. шк., 1987. - 607 с. : ил. - Алф. покажч.: с.
599-603.
Экслибрис: (Штамп прямоугольный фиолетового цв. "Книгообмен-
ОГНБ" ; Штамп круглый ченого цв. "Державна публічна бібліотека.
Одеса" ; Штамп прямоугольный черного цв. Изображение: Кленовый
лист, Трезубец. "Канадське Товариство Приятелів України (Осередок
Торонто). Проєкт "Відродження"»)
Многие авторы, писатели, поэты и критики
писали о Тарасе Шевченко, о творчестве этого
гениального поэта и о его мировой славе.
О Тарасе Шевченко
ББК 83
Ш 379
Шевченко і світ [Текст] : літ.-критич. ст. /
упоряд. Д. С. Наливайко. - К. : Дніпро, 1989. -
316 с. - ISBN 5-308-00288-6
У збірнику йдеться про світову славу Т.Шевченка.
Автори простежують як відкривали, сприймали,
перекладали, інтерпретували творчість геніального
українського поета в словянському світі, Західній
Європі, Латинській Америці та інших регіонах. Це
перший збірник в радянському літературознавстві,
який розкриває шляхи Шевченка до інтернаціональної
аудиторії.
О Тарасе Шевченко
Р 2
В 294
Венок россии Кобзарю [Текст] : стихи рос. поэтов о Т. Г. Шевченко /
сост.: В. Г. Крикуненко, Ю. А. Саенко ; худож. В. Я. Мирошниченко. - М.
: Сов. Россия, 1989. - 319 с. : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 313. . -
ISBN 5-268-01140-5
Творчество великого сына украинского народа Т.Г.
Шевченко получило поистине всемирное признание.
Настоящий поэтический зборник издан к 175-летию со
дня его рождения. В книгу вошли произведения поэтов
прошлого века и наших современников, посвятивших
стихи кобзарю. В заключительном разделе -
переводная лирика Т.Г. Шевченко и поэма "Тризна",
написанная им на русском языке.
О Тарасе Шевченко
ББК 83
Л 488
Лепкий, Богдан.Про життя і твори Тараса
Шевченка [Текст] / Б. Лепкий. - К. : Україна,
1994. - 173 с. : іл.
Книга про геніального українського народного поета,
художника, мислителя Тараса Шевченка належить
перу Богдана Лепкого (1872-1941), чий багатий
доробок на ниві української літератури після довгих
десятиліть забуття знову повертається читачам
України.
І. Я. Франко: «Могучий дух, котрим він натхнув нашу
літературу, не перестав віяти і досі, і нема українського поета і
писателя пізнішої доби, котрий би вільний був від впливу того
духа. Ідеї, порушені Шевченком або положені ним в основу творів
поетичних, остаються живі й досі і довго ще не перестануть
бути провідними ідеями української літератури… Шевченко, як
усі генії, в многих поглядах випередив суспільність, для якої
писав»
О Тарасе Шевченко
У 1
Ш 379
Шабліовський, Євген Степанович.Естетика художнього слова
(поетичний світ Тараса Шевченко) [Текст] / Є. С. Шабліовський. -
К. : Мистецтво, 1976. - 190 с. : ил. - (У світі прекрасного)
(Людина. Суспільство. Прогрес). - Бібліогр. в прим.: с. 183-189.
Євгегн Степанович Шабліовський - лауреат Ленінської
премії, член-кореспондент Академії наук УРСР, доктор
філологічних наук, професор, заслужений діяч науки
Української РСР. 1930 року закінчив історико-
філологічний факультет Київського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка, з 1932 року працює в
системі Академії наук УРСР в галузі теорії та історії
літератури, шевченкознавства. Член КПРС з 1927 року,
член Спілки пісьменників з 1934. У пресі з літературно-
критичними статтями виступає з 1926 року. Є.С.
Шабліовський - автор понад 500 праць з
марксистьсько-ленінської методології,
літературознавства, історії російської та української
літератури, питань естетики й творчих зв"язків братнів
літератур.
О Тарасе Шевченко
ББК 83
З-178
Зайцев, Павло.Життя Тараса Шевченка [Текст] / П.
Зайцев. - Факс. вид. - К. : Обереги, 1994. - 456 с. -
(Бібліотека АТ "Обереги")
Вих. дані ориг. : Нью-Йорк-Париж, 1955
Цей передрук (видання 1955р.) появляється за згодою
Наукового товариства ім. Шевченка в Америці і за
фінансовою допомогою Видавничого Фонду НТШ-А з
Фундації др. Ольги і др. Петра Моцюків.
Монографія видатного шевченкознавця Павла
Зайцева мала бути надрукована у Львові ще 1939 року.
Внаслідок перебігу історичних подій ця єдина у своєму
роді правдива біографія Тараса Шевченка стала
неприйнятною для жодних цензурних приписів різної,
часом протилежної орієнтації.
О Тарасе Шевченко
ББК 83
Б 799
Большаков, Леонид Наумович."Всё он
изведал..." [Текст] : Тарас Шевченко: поиски
и находки / Л. Н. Большаков. - К. : Днипро,
1988. - 543 с. : портр. - ISBN 5-308-00289-4
Эта книга - итог долголетних настойчивых и
увлечённых поисков нового о Тарасе шевченко. В
исследовательских повестях и рассказах лауреата
премии им. П.Г. Тычины "Чувство семьи единой" Л.Н.
Большакова жизнь и творчество гениального Кобзаря
рассматриваются с разных сторон и в различнчых
аспектах, но всегда на основе ранее неизвестных или
малоизвестных источников, прежде всего архивных.
О Тарасе Шевченко
ББК 83
О-408
Одарченко, Петро.Тарас Шевченко і українська література
[Текст] : зб. ст. / П. Одарченко ; ред. О. Зінкевич. - К. :
Смолоскип, 1994. - 424 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Імен. покажч. : с.
403-423
Донести до читача слово істини, викрити помилки і
перекручення в трактуванні життя і творчості Тараса
Шевченка, їх фальсифікацію - ось яке завдання
поставив перед собою професор із США Петро
Одарченко. За книгою стоять довгі роки збирання
фактологічних та бібліографічних матеріалів, котрі
стосуються життя і творчості Кобзаря, складні роки
шукань і роздумів над його доробком, наполегливе
вивчення та узагальнення всього, що стосується
світоча української духовності. В україні автор
друкуєтья вперше, тому з його доробком буде цікаво
познайомитися шевченкознавцям, викладачам
української літератури, студентам, широкому загалу
українських читачів.
О Тарасе Шевченко
У 1
Ш 37
Шевченко, Тарас Григорович.
Твори [Текст] : в 5-ти т. / Т. Г. Шевченко. - К. : Дніпро, 1984 -
Т. 4 : Повісті. - 1985. - 567 с. - Бібліогр.: с. 288.
В том вошли повести, социальный характер которых
тесно переплетен с событиями жизни самого Т.
Шевченко.
О Тарасе Шевченко
ББК 83
Ш 379
Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников [Текст] /
сост.: Н. Ф. Бельчикова, Л. Ф. Хинкулова ; худож. Н.
Шишловский. - М. : Гос. издат. худож. лит., 1962. - 512 с. : ил. -
(Серия литературных мемуаров). - Имен. указ.: с. 485-506. -
Библиогр.: с. 507-508.
Великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко
(1814-1861) предстает перед нами в воспоминаниях А.
М. Лазаревского, В. Г. Шевченко, П. Г. Лебединцева, И.
К. Зайцева, А. Н. Мокрицкого, Е. А. Ганненко, А. О.
Козачковского, Л. М. Жемчужникова и многих, многих
других. Вступительная статья Л. Хинкулова и Н.
Бельчикова. Содержит иллюстрации.
Одним из талантов великого поэта
является живопись
Живопись и графика Тараса Шевченко
ББК 85
А 674
Анісов, В.Від підмайстра до Академіка: Нарис про
Шевченка-художника : биография отдельного лица / В.
Анісов, С. Середа. - К. : Мистецтво, 1967. - 78 с. : іл
Автори цього популярного нарису дохідливо й цікаво
розповідають про роль великого художника в розвитку
українського образотворчого мистецтва, аналізують
основні малярські та графічні твори Т.Г. Шевченка.
Хвилюючі сторінки книги присвячені дружбі Т.Г.
Шевченка з І.М. Сошенком та К.П. Брюлловим, його
навчанню у видатного російського митця.
Видання розраховане на масового читача. Розповідь
ілюструється репродукціями робіт Т.Г. Шевченка.
Живопись и графика Тараса Шевченко
ББК 85
Ш 379
Шевченко, Тарас Григорович.Живопис, графіка [Текст] :
альбом / Т. Г. Шевченко ; авт. вступ. ст. та упоряд. Д. В.
Степовик. - К. : Мистецтво, 1986. - 175 с. : іл. - Текст укр., рос.,
англ., фр. мовами
Из большого художественного наследия гениального
украинского поэта и художника Тараса Григорьевича
Шевченко (1814-1861) в предлагаемый читателю
альбом отобрано 134 картины, акварели, рисунка и
гравюры, отражающие основные этапы творчества
мастера. Во встсупительной статье дана
характеристика жизненного и творческого пути
Шевченко, его вклада в украинское изобразительное
искусство. Большинство репродуцируемых в альбоме
произведений хранятся в государственном музее
Тараса Шевченко в Киеве.
Живопись и графика Тараса Шевченко
Живопись и графика Тараса Шевченко
Живопись и графика Тараса Шевченко
Живопись и графика Тараса Шевченко
Живопись и графика Тараса Шевченко
Живопись и графика Тараса Шевченко
Живопись и графика Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко

More Related Content

What's hot

Shevchenko Symonenkolib.ck.ua
Shevchenko Symonenkolib.ck.uaShevchenko Symonenkolib.ck.ua
Shevchenko Symonenkolib.ck.uasymonenkolib
 
Пам'ятаємо про Шевченка, думаємо про Україну
Пам'ятаємо про Шевченка, думаємо про УкраїнуПам'ятаємо про Шевченка, думаємо про Україну
Пам'ятаємо про Шевченка, думаємо про УкраїнуSl H
 
розсипані перли слобожанщини
розсипані перли слобожанщинирозсипані перли слобожанщини
розсипані перли слобожанщиниMaryna Zaharova
 
«Мова – душа народу: до Міжнародного дня рідної мови»
«Мова – душа народу: до Міжнародного дня рідної мови»«Мова – душа народу: до Міжнародного дня рідної мови»
«Мова – душа народу: до Міжнародного дня рідної мови»Odesa National Scientific Library
 
вшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкавшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкаHomichAlla
 
шевченко 1 урок 2013 2014
шевченко 1 урок 2013 2014шевченко 1 урок 2013 2014
шевченко 1 урок 2013 2014HomichAlla
 
тарас шевченко 25
тарас шевченко 25тарас шевченко 25
тарас шевченко 25poljakova
 
Aspekte Deutsch. Аспекти німецької мови
Aspekte Deutsch. Аспекти німецької мовиAspekte Deutsch. Аспекти німецької мови
Aspekte Deutsch. Аспекти німецької мовиНБ МДУ
 
Storinky zhyttya t._shevchenka
Storinky zhyttya t._shevchenkaStorinky zhyttya t._shevchenka
Storinky zhyttya t._shevchenkainna lebedeva
 
Storinky zhyttya t._shevchenka
Storinky zhyttya t._shevchenkaStorinky zhyttya t._shevchenka
Storinky zhyttya t._shevchenkaandruschenkoinna75
 
Павло Тичина. Життя та творчість. Аналіз поезій
Павло Тичина. Життя та творчість. Аналіз поезійПавло Тичина. Життя та творчість. Аналіз поезій
Павло Тичина. Життя та творчість. Аналіз поезійElena Pritula
 
«На порозі неба: вітчизняні підкорювачі Всесвіту»
«На порозі неба: вітчизняні підкорювачі Всесвіту»«На порозі неба: вітчизняні підкорювачі Всесвіту»
«На порозі неба: вітчизняні підкорювачі Всесвіту»Odesa National Scientific Library
 
yasna zorya ukr.literatury
yasna zorya ukr.literaturyyasna zorya ukr.literatury
yasna zorya ukr.literaturyviktoriay
 
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...Odesa National Scientific Library
 
До 95-ліття Сергія Лущика: ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІ
До 95-ліття Сергія Лущика: ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІДо 95-ліття Сергія Лущика: ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІ
До 95-ліття Сергія Лущика: ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІOdesa National Scientific Library
 
шевченко і уроки світової літератури
шевченко і уроки світової літературишевченко і уроки світової літератури
шевченко і уроки світової літературиHomichAlla
 

What's hot (20)

Shevchenko Symonenkolib.ck.ua
Shevchenko Symonenkolib.ck.uaShevchenko Symonenkolib.ck.ua
Shevchenko Symonenkolib.ck.ua
 
Пам'ятаємо про Шевченка, думаємо про Україну
Пам'ятаємо про Шевченка, думаємо про УкраїнуПам'ятаємо про Шевченка, думаємо про Україну
Пам'ятаємо про Шевченка, думаємо про Україну
 
розсипані перли слобожанщини
розсипані перли слобожанщинирозсипані перли слобожанщини
розсипані перли слобожанщини
 
«Мова – душа народу: до Міжнародного дня рідної мови»
«Мова – душа народу: до Міжнародного дня рідної мови»«Мова – душа народу: до Міжнародного дня рідної мови»
«Мова – душа народу: до Міжнародного дня рідної мови»
 
вшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкавшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченка
 
шевченко 1 урок 2013 2014
шевченко 1 урок 2013 2014шевченко 1 урок 2013 2014
шевченко 1 урок 2013 2014
 
тарас шевченко 25
тарас шевченко 25тарас шевченко 25
тарас шевченко 25
 
Aspekte Deutsch. Аспекти німецької мови
Aspekte Deutsch. Аспекти німецької мовиAspekte Deutsch. Аспекти німецької мови
Aspekte Deutsch. Аспекти німецької мови
 
Storinky zhyttya t._shevchenka
Storinky zhyttya t._shevchenkaStorinky zhyttya t._shevchenka
Storinky zhyttya t._shevchenka
 
Т.Г.ШЕВЧЕНКО
Т.Г.ШЕВЧЕНКОТ.Г.ШЕВЧЕНКО
Т.Г.ШЕВЧЕНКО
 
Storinky zhyttya t._shevchenka
Storinky zhyttya t._shevchenkaStorinky zhyttya t._shevchenka
Storinky zhyttya t._shevchenka
 
Павло Тичина. Життя та творчість. Аналіз поезій
Павло Тичина. Життя та творчість. Аналіз поезійПавло Тичина. Життя та творчість. Аналіз поезій
Павло Тичина. Життя та творчість. Аналіз поезій
 
«На порозі неба: вітчизняні підкорювачі Всесвіту»
«На порозі неба: вітчизняні підкорювачі Всесвіту»«На порозі неба: вітчизняні підкорювачі Всесвіту»
«На порозі неба: вітчизняні підкорювачі Всесвіту»
 
Шевченко
ШевченкоШевченко
Шевченко
 
yasna zorya ukr.literatury
yasna zorya ukr.literaturyyasna zorya ukr.literatury
yasna zorya ukr.literatury
 
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...
 
До 95-ліття Сергія Лущика: ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІ
До 95-ліття Сергія Лущика: ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІДо 95-ліття Сергія Лущика: ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІ
До 95-ліття Сергія Лущика: ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІ
 
Peremenka 6 2011-2012
Peremenka 6 2011-2012Peremenka 6 2011-2012
Peremenka 6 2011-2012
 
Тарас Шевченко у фондах бібліотеки Чернівецького університету
Тарас Шевченко у фондах бібліотеки Чернівецького університетуТарас Шевченко у фондах бібліотеки Чернівецького університету
Тарас Шевченко у фондах бібліотеки Чернівецького університету
 
шевченко і уроки світової літератури
шевченко і уроки світової літературишевченко і уроки світової літератури
шевченко і уроки світової літератури
 

Similar to 200 лет со дня рождения Тараса Шевченко

Т.Г.Шевченко. Поет усього людства
Т.Г.Шевченко. Поет усього людстваТ.Г.Шевченко. Поет усього людства
Т.Г.Шевченко. Поет усього людстваSavua
 
Символ України
Символ УкраїниСимвол України
Символ Україниzolka2016
 
Презентація «Шевченкове слово і сучасна література»
Презентація «Шевченкове слово і сучасна література»Презентація «Шевченкове слово і сучасна література»
Презентація «Шевченкове слово і сучасна література»ssuser6fe104
 
Cвою україну любіть,
Cвою україну любіть,Cвою україну любіть,
Cвою україну любіть,Kristina Savka
 
Тарас Григорович Шевченко
Тарас Григорович ШевченкоТарас Григорович Шевченко
Тарас Григорович ШевченкоІнна Мельник
 
Т.Г.Шевченко- поет,художник,драматург
Т.Г.Шевченко- поет,художник,драматургТ.Г.Шевченко- поет,художник,драматург
Т.Г.Шевченко- поет,художник,драматургbaidaruslan
 
І в хаосі творить скарби… До 130-річчя від дня народження П. Г. Тичини
І в хаосі творить скарби… До 130-річчя від дня народження П. Г. ТичиниІ в хаосі творить скарби… До 130-річчя від дня народження П. Г. Тичини
І в хаосі творить скарби… До 130-річчя від дня народження П. Г. ТичиниSumylib
 
Заповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами ЄвропиЗаповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами ЄвропиSavua
 
шевченко т.г
шевченко т.гшевченко т.г
шевченко т.гaromatic11
 
Шевченко Т.Г.
Шевченко Т.Г.Шевченко Т.Г.
Шевченко Т.Г.aromatic11
 
шевченко т.г
шевченко т.гшевченко т.г
шевченко т.гlibrary21
 

Similar to 200 лет со дня рождения Тараса Шевченко (20)

Т.Г.Шевченко. Поет усього людства
Т.Г.Шевченко. Поет усього людстваТ.Г.Шевченко. Поет усього людства
Т.Г.Шевченко. Поет усього людства
 
Шляхи Шевченківської долі
Шляхи Шевченківської доліШляхи Шевченківської долі
Шляхи Шевченківської долі
 
Символ України
Символ УкраїниСимвол України
Символ України
 
т. г. шевченко 1
т. г. шевченко 1т. г. шевченко 1
т. г. шевченко 1
 
т.г. шевченко
т.г. шевченкот.г. шевченко
т.г. шевченко
 
Презентація «Шевченкове слово і сучасна література»
Презентація «Шевченкове слово і сучасна література»Презентація «Шевченкове слово і сучасна література»
Презентація «Шевченкове слово і сучасна література»
 
Мультимедійна презентація «Шевченко – це Україна, Україна – це Шевченко» (до...
Мультимедійна презентація «Шевченко – це Україна, Україна – це Шевченко» (до...Мультимедійна презентація «Шевченко – це Україна, Україна – це Шевченко» (до...
Мультимедійна презентація «Шевченко – це Україна, Україна – це Шевченко» (до...
 
Cвою україну любіть,
Cвою україну любіть,Cвою україну любіть,
Cвою україну любіть,
 
Тарас Григорович Шевченко
Тарас Григорович ШевченкоТарас Григорович Шевченко
Тарас Григорович Шевченко
 
Собор душі Олеся Гончара
Собор душі Олеся ГончараСобор душі Олеся Гончара
Собор душі Олеся Гончара
 
Презентація-огляд «Живе, Кобзаре, поміж нас твоє слово»
Презентація-огляд «Живе, Кобзаре, поміж нас твоє слово»Презентація-огляд «Живе, Кобзаре, поміж нас твоє слово»
Презентація-огляд «Живе, Кобзаре, поміж нас твоє слово»
 
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народу
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народуТарас Шевченко – геній і пророк українського народу
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народу
 
Т.Г.Шевченко- поет,художник,драматург
Т.Г.Шевченко- поет,художник,драматургТ.Г.Шевченко- поет,художник,драматург
Т.Г.Шевченко- поет,художник,драматург
 
быстро1
быстро1быстро1
быстро1
 
І в хаосі творить скарби… До 130-річчя від дня народження П. Г. Тичини
І в хаосі творить скарби… До 130-річчя від дня народження П. Г. ТичиниІ в хаосі творить скарби… До 130-річчя від дня народження П. Г. Тичини
І в хаосі творить скарби… До 130-річчя від дня народження П. Г. Тичини
 
«ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
«ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»«ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
«ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
 
Заповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами ЄвропиЗаповіт Шевченка мовами Європи
Заповіт Шевченка мовами Європи
 
шевченко т.г
шевченко т.гшевченко т.г
шевченко т.г
 
Шевченко Т.Г.
Шевченко Т.Г.Шевченко Т.Г.
Шевченко Т.Г.
 
шевченко т.г
шевченко т.гшевченко т.г
шевченко т.г
 

More from johnnykramer

Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014johnnykramer
 
Аллергология
АллергологияАллергология
Аллергологияjohnnykramer
 
Нові надходження Січень - Квітень 2014 року
Нові надходження Січень - Квітень 2014 рокуНові надходження Січень - Квітень 2014 року
Нові надходження Січень - Квітень 2014 рокуjohnnykramer
 
От земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуjohnnykramer
 
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"johnnykramer
 
нові надходження листопад грудень 2013
нові надходження листопад  грудень 2013нові надходження листопад  грудень 2013
нові надходження листопад грудень 2013johnnykramer
 
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"johnnykramer
 
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"johnnykramer
 
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...johnnykramer
 
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...johnnykramer
 
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"johnnykramer
 
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...johnnykramer
 
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...johnnykramer
 
Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)johnnykramer
 
август октябрь 2013
август октябрь 2013август октябрь 2013
август октябрь 2013johnnykramer
 
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТНовые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТjohnnykramer
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентацияjohnnykramer
 
Библиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУБиблиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУjohnnykramer
 

More from johnnykramer (18)

Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014
 
Аллергология
АллергологияАллергология
Аллергология
 
Нові надходження Січень - Квітень 2014 року
Нові надходження Січень - Квітень 2014 рокуНові надходження Січень - Квітень 2014 року
Нові надходження Січень - Квітень 2014 року
 
От земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачу
 
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
 
нові надходження листопад грудень 2013
нові надходження листопад  грудень 2013нові надходження листопад  грудень 2013
нові надходження листопад грудень 2013
 
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
 
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
 
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
 
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
 
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
 
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
 
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
 
Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)
 
август октябрь 2013
август октябрь 2013август октябрь 2013
август октябрь 2013
 
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТНовые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
 
Библиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУБиблиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУ
 

Recently uploaded

Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxkatral1968
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейvitaliyinformatik
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxssuserc6cee7
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptТаисия Папенчук
 
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxBodia2
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfolha1koval
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxvitalina6709
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін НБУ для дітей
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаAdriana Himinets
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenolha1koval
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .zaskalko111
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfolha1koval
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxhome
 

Recently uploaded (16)

Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
 
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
 
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
 
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
 

200 лет со дня рождения Тараса Шевченко

 • 1. лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко
 • 2. В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. (Т.Г. Шевченко)
 • 3. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Вибрані поезії [Текст] / Т. Г. Шевченко ; худож. В. Касіян. - К. : Дніпро, 1981. - 247 с. : іл До збірки ввійшли широковідомі вірші та поеми великого поета, революціонера-демократа, основоположника нової української літератури Тараса Григоровича Шевченка, одного з найвидатніших діячів світової культури.
 • 4. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас.Мені тринадцятий минало: Вибрані поезії [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / Т. Шевченко; Передмова О. Гончара. - К. : Веселка, 1994. - 159 с. - Примітки: с. 156-157. До цієї книжки ввійшли вірші Тараса Григоровича Шевченка про тяжке життя селянських дітей за давніх часів кріпаччини, про материнське щастя й материнське горе, про людську мудрість, славну історичну минувшину, а також про велику любов до рідного народу.
 • 5. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Гайдамаки [Текст] : поема / Т. Г. Шевченко ; худож. В. Касіян. - К. : Молодь, 1964. - 102 с. : ил Звідки можна почерпнути знання про життя наших предків? З пісень та переказів, літописів, наукових праць істориків. До таких?? джерел належить і художня література, зокрема, поема Т. Г. Шевченка «Гайдамаки». Вона змальовує картину селянського повстання 1768 року, вiдомого в iсторiї пiд назвою Колiївщина, приводом до якого були знущання конфедератiв над населенням Правобережної України.
 • 6. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорьевич.Художник [Текст] : повесть / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1961. - 115 с. : ил. В повести "Художник" Т.Г. Шевченеко рассказывает о трагической судьбе талантливого юноши в условиях крепостного права. С большим трудом друзья выкупают у помещика юного художника, дают ему возможность учиться, совершенствовать своё мастерство. Но тяжёлая жизнь преследует героя, и он гибнет... Повесть интересна биографическим материалом о молодых годах Т.Г. Шевченко.
 • 7. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 37 Шевченко, Тарас Григорович. Твори [Текст] : в 5-ти т. / Т. Г. Шевченко. - К. : Дніпро, 1984 - Т. 4 : Повісті. - 1985. - 567 с. - Бібліогр.: с. 288. В том вошли повести, социальный характер которых тесно переплетен с событиями жизни самого Т. Шевченко.
 • 8. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович. Повне зібрання творів [Текст] : у 10-ти т. / Т. Г. Шевченко ; ред. О. Є. Корнійчук ; АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Шевченка. - 2-ге вид., доп. і випр. - К. : АН УРСР, 1951 - Т. 1 : Поезії 1837-1847. - 1951. - 613 с. : іл. - (Видання ювілейне. 1814-1939. До 125-ліття з дня народження). - Покажч. імен: с. 598-605. - Алф. покажч.: с. 607-608. - Список іл.: с. 609-610. Хронологія життя і творчості Шевченка. Бібліографія творів Шевченка. Зведені покажчики. У це видання включаються новознайдені твори поета, а також твори, відновлені за первісними авторськими редакціями, які в давніх публікаціях подавались у спотвореному вигляді.
 • 9. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. О. Гончар. - К. : Рад. письменник, 1983. - 599 с. : ил., портр. В книгу вошли стихотворения, поэмы, баллады 1837- 1861 г.г. великого украинского народного поэта, революционного демократа Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861)
 • 10. Книги Тараса Шевченко У 1 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Кобзарь [Текст] / Т. Г. Шевченко ; худож. В. І. Касіян. - 3-е изд. - К. : Рад. шк., 1987. - 607 с. : ил. - Алф. покажч.: с. 599-603. Экслибрис: (Штамп прямоугольный фиолетового цв. "Книгообмен- ОГНБ" ; Штамп круглый ченого цв. "Державна публічна бібліотека. Одеса" ; Штамп прямоугольный черного цв. Изображение: Кленовый лист, Трезубец. "Канадське Товариство Приятелів України (Осередок Торонто). Проєкт "Відродження"»)
 • 11. Многие авторы, писатели, поэты и критики писали о Тарасе Шевченко, о творчестве этого гениального поэта и о его мировой славе.
 • 12. О Тарасе Шевченко ББК 83 Ш 379 Шевченко і світ [Текст] : літ.-критич. ст. / упоряд. Д. С. Наливайко. - К. : Дніпро, 1989. - 316 с. - ISBN 5-308-00288-6 У збірнику йдеться про світову славу Т.Шевченка. Автори простежують як відкривали, сприймали, перекладали, інтерпретували творчість геніального українського поета в словянському світі, Західній Європі, Латинській Америці та інших регіонах. Це перший збірник в радянському літературознавстві, який розкриває шляхи Шевченка до інтернаціональної аудиторії.
 • 13. О Тарасе Шевченко Р 2 В 294 Венок россии Кобзарю [Текст] : стихи рос. поэтов о Т. Г. Шевченко / сост.: В. Г. Крикуненко, Ю. А. Саенко ; худож. В. Я. Мирошниченко. - М. : Сов. Россия, 1989. - 319 с. : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 313. . - ISBN 5-268-01140-5 Творчество великого сына украинского народа Т.Г. Шевченко получило поистине всемирное признание. Настоящий поэтический зборник издан к 175-летию со дня его рождения. В книгу вошли произведения поэтов прошлого века и наших современников, посвятивших стихи кобзарю. В заключительном разделе - переводная лирика Т.Г. Шевченко и поэма "Тризна", написанная им на русском языке.
 • 14. О Тарасе Шевченко ББК 83 Л 488 Лепкий, Богдан.Про життя і твори Тараса Шевченка [Текст] / Б. Лепкий. - К. : Україна, 1994. - 173 с. : іл. Книга про геніального українського народного поета, художника, мислителя Тараса Шевченка належить перу Богдана Лепкого (1872-1941), чий багатий доробок на ниві української літератури після довгих десятиліть забуття знову повертається читачам України.
 • 15. І. Я. Франко: «Могучий дух, котрим він натхнув нашу літературу, не перестав віяти і досі, і нема українського поета і писателя пізнішої доби, котрий би вільний був від впливу того духа. Ідеї, порушені Шевченком або положені ним в основу творів поетичних, остаються живі й досі і довго ще не перестануть бути провідними ідеями української літератури… Шевченко, як усі генії, в многих поглядах випередив суспільність, для якої писав»
 • 16. О Тарасе Шевченко У 1 Ш 379 Шабліовський, Євген Степанович.Естетика художнього слова (поетичний світ Тараса Шевченко) [Текст] / Є. С. Шабліовський. - К. : Мистецтво, 1976. - 190 с. : ил. - (У світі прекрасного) (Людина. Суспільство. Прогрес). - Бібліогр. в прим.: с. 183-189. Євгегн Степанович Шабліовський - лауреат Ленінської премії, член-кореспондент Академії наук УРСР, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки Української РСР. 1930 року закінчив історико- філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, з 1932 року працює в системі Академії наук УРСР в галузі теорії та історії літератури, шевченкознавства. Член КПРС з 1927 року, член Спілки пісьменників з 1934. У пресі з літературно- критичними статтями виступає з 1926 року. Є.С. Шабліовський - автор понад 500 праць з марксистьсько-ленінської методології, літературознавства, історії російської та української літератури, питань естетики й творчих зв"язків братнів літератур.
 • 17. О Тарасе Шевченко ББК 83 З-178 Зайцев, Павло.Життя Тараса Шевченка [Текст] / П. Зайцев. - Факс. вид. - К. : Обереги, 1994. - 456 с. - (Бібліотека АТ "Обереги") Вих. дані ориг. : Нью-Йорк-Париж, 1955 Цей передрук (видання 1955р.) появляється за згодою Наукового товариства ім. Шевченка в Америці і за фінансовою допомогою Видавничого Фонду НТШ-А з Фундації др. Ольги і др. Петра Моцюків. Монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева мала бути надрукована у Львові ще 1939 року. Внаслідок перебігу історичних подій ця єдина у своєму роді правдива біографія Тараса Шевченка стала неприйнятною для жодних цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.
 • 18. О Тарасе Шевченко ББК 83 Б 799 Большаков, Леонид Наумович."Всё он изведал..." [Текст] : Тарас Шевченко: поиски и находки / Л. Н. Большаков. - К. : Днипро, 1988. - 543 с. : портр. - ISBN 5-308-00289-4 Эта книга - итог долголетних настойчивых и увлечённых поисков нового о Тарасе шевченко. В исследовательских повестях и рассказах лауреата премии им. П.Г. Тычины "Чувство семьи единой" Л.Н. Большакова жизнь и творчество гениального Кобзаря рассматриваются с разных сторон и в различнчых аспектах, но всегда на основе ранее неизвестных или малоизвестных источников, прежде всего архивных.
 • 19. О Тарасе Шевченко ББК 83 О-408 Одарченко, Петро.Тарас Шевченко і українська література [Текст] : зб. ст. / П. Одарченко ; ред. О. Зінкевич. - К. : Смолоскип, 1994. - 424 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Імен. покажч. : с. 403-423 Донести до читача слово істини, викрити помилки і перекручення в трактуванні життя і творчості Тараса Шевченка, їх фальсифікацію - ось яке завдання поставив перед собою професор із США Петро Одарченко. За книгою стоять довгі роки збирання фактологічних та бібліографічних матеріалів, котрі стосуються життя і творчості Кобзаря, складні роки шукань і роздумів над його доробком, наполегливе вивчення та узагальнення всього, що стосується світоча української духовності. В україні автор друкуєтья вперше, тому з його доробком буде цікаво познайомитися шевченкознавцям, викладачам української літератури, студентам, широкому загалу українських читачів.
 • 20. О Тарасе Шевченко У 1 Ш 37 Шевченко, Тарас Григорович. Твори [Текст] : в 5-ти т. / Т. Г. Шевченко. - К. : Дніпро, 1984 - Т. 4 : Повісті. - 1985. - 567 с. - Бібліогр.: с. 288. В том вошли повести, социальный характер которых тесно переплетен с событиями жизни самого Т. Шевченко.
 • 21. О Тарасе Шевченко ББК 83 Ш 379 Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников [Текст] / сост.: Н. Ф. Бельчикова, Л. Ф. Хинкулова ; худож. Н. Шишловский. - М. : Гос. издат. худож. лит., 1962. - 512 с. : ил. - (Серия литературных мемуаров). - Имен. указ.: с. 485-506. - Библиогр.: с. 507-508. Великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861) предстает перед нами в воспоминаниях А. М. Лазаревского, В. Г. Шевченко, П. Г. Лебединцева, И. К. Зайцева, А. Н. Мокрицкого, Е. А. Ганненко, А. О. Козачковского, Л. М. Жемчужникова и многих, многих других. Вступительная статья Л. Хинкулова и Н. Бельчикова. Содержит иллюстрации.
 • 22. Одним из талантов великого поэта является живопись
 • 23. Живопись и графика Тараса Шевченко ББК 85 А 674 Анісов, В.Від підмайстра до Академіка: Нарис про Шевченка-художника : биография отдельного лица / В. Анісов, С. Середа. - К. : Мистецтво, 1967. - 78 с. : іл Автори цього популярного нарису дохідливо й цікаво розповідають про роль великого художника в розвитку українського образотворчого мистецтва, аналізують основні малярські та графічні твори Т.Г. Шевченка. Хвилюючі сторінки книги присвячені дружбі Т.Г. Шевченка з І.М. Сошенком та К.П. Брюлловим, його навчанню у видатного російського митця. Видання розраховане на масового читача. Розповідь ілюструється репродукціями робіт Т.Г. Шевченка.
 • 24. Живопись и графика Тараса Шевченко ББК 85 Ш 379 Шевченко, Тарас Григорович.Живопис, графіка [Текст] : альбом / Т. Г. Шевченко ; авт. вступ. ст. та упоряд. Д. В. Степовик. - К. : Мистецтво, 1986. - 175 с. : іл. - Текст укр., рос., англ., фр. мовами Из большого художественного наследия гениального украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861) в предлагаемый читателю альбом отобрано 134 картины, акварели, рисунка и гравюры, отражающие основные этапы творчества мастера. Во встсупительной статье дана характеристика жизненного и творческого пути Шевченко, его вклада в украинское изобразительное искусство. Большинство репродуцируемых в альбоме произведений хранятся в государственном музее Тараса Шевченко в Киеве.
 • 25. Живопись и графика Тараса Шевченко
 • 26. Живопись и графика Тараса Шевченко
 • 27. Живопись и графика Тараса Шевченко
 • 28. Живопись и графика Тараса Шевченко
 • 29. Живопись и графика Тараса Шевченко
 • 30. Живопись и графика Тараса Шевченко
 • 31. Живопись и графика Тараса Шевченко