SlideShare a Scribd company logo
12/09/54
กระบวนการคัดเลือกยา
ในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2547
ดวยระบบคะแนน ISafE
และดัชนี EMCI
            นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
            ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร
            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับบัญชียาหลัก
แหงชาติ
• คณะทางานจดทาคูมอการพจารณาคดเลอกยาใน
 คณะทํางานจัดทําค ือการพิจารณาคัดเลือกยาใน
  บัญชียาหลักแหงชาติ
•  ที่ปรึกษา คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียาหลัก
  แหงชาติ สาขาโรคติดเชื้อและวัคซีน
•  ที่ปรึกษา คณะทํางานประสานผลการพิจารณายา
  ในบญชยาหลกแหงชาต
  ในบัญชียาหลักแหงชาติ
•  ที่ปรึกษา สํานักงานประสานการพัฒนาบัญชียา
  หลักแหงชาติ
                                1
12/09/54
ความเปนมา
  กระบวนการคดเลอกยาเขาบญชยาหลก
  กระบวนการคัดเลือกยาเขาบัญชียาหลัก
  แหงชาติ
   ตองเปนกระบวนการที่นาเชื่อถือ
  โปรงใส และตรวจสอบได
   แนะนําใหใชระบบการใหคะแนน
  เปนเครื่องมือในการคัดเลือกยาตัวอยางการใหคะแนนตามหลักเกณฑการ
คัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2542

เกณฑ      Ibuprofen  Celecoxib
Efficacy      5        5
Safety       4        5
Cost        5        2
Compliance     4        5
Availability    5        4
    Total   23       21
                         2
12/09/54
เครื่องมือการให
คะแนนชนิดใหม
 คณะทางานพฒนาบญชยาหลก
 คณะทํางานพัฒนาบัญชียาหลัก
 แหงชาติสาขาโรคติดเชื้อ (๒๕๔๒)
              ๒๕๔๒)


  เพิ่มเกณฑดานปริมาณและคุณภาพ
 ของขอมูล
  เปลี่ยนระบบการใหคะแนนเปน
 คะแนนเต็ม 1 และลดหลั่นเปน 0 9  08
เครื่องมือการให
คะแนนชนิดใหม
  กาหนดวธการใหคะแนนไวคอนขาง
  กําหนดวิธีการใหคะแนนไวคอนขาง
 ชัดเจน
  นําคะแนนในแตละเกณฑ (ยกเวน
 ราคายา) มาคูณกัน
                       3
12/09/54
เครื่องมือการให
คะแนนชนิดใหม

 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค
        ของยา
 ใชคดเลอกยาเขาหรอออกจากบญช
 ใชคัดเลือกยาเขาหรือออกจากบัญชี
เครืองมือการให
คะแนนชนิดใหม
          ราคายา
ดัชนีราคา =
         คะแนนคุณลักษณะ
        อนพงประสงคของยา
        อันพึงประสงคของยา
   ใชแบงกลุมยาเปนบัญชียอย
                      4
12/09/54
ลกษณะสาคญของ
ISafE และ EMCI
 1.Evidence based medicine

2.Transparent expert judgment

3.Comprehensive quality indicators

4.Multiplication system

5.Explicit scoring system

6.Cost assessment comparison
                      5
12/09/54
 advanced Pubmed search, TRIP
 database, BMJ clinical evidence,
 Cochrane library, Micromedex
  Drugdex Drug Evaluation,
          Evaluation
 Micromedex Drug Interactions,
WHO Defined Daily Dose Website,
 Clinical Pharmacology 2004 CD
  ROM, M d
  ROM Medscape Druginfo,
           D i f
Physician Desk Reference (PDR),
    Martindale และ BNF
               1.Evidence based medicine
 ตัวอยาง search strategy
 ที่ใชคนใน Pubmed

   Atenolol[MeSH] AND
  "Migraine"[MeSH] AND
  (Randomized Controlled
   Trial[ptyp] OR Meta-
          Meta-
 Analysis[ptyp] OR Review,
    Academic[ptyp])
               1.Evidence based medicine
                                6
12/09/54
ฐานขอมูล Micromedex
Drugdex Drug
Evaluation
ERYTHROPOIETINS
1.CLINICAL APPLICATIONS
2.THERAPEUTIC USES
3.C. ANEMIA - CHRONIC RENAL FAILURE
    FDA Labeled Indication1.1. OVERVIEW:
    FDA APPROVAL: Adult, yes; pediatric, yes
    EFFICACY: Adult, effective; pediatric, effective

    Documentation: Adult, excellent;
           pediatric, good
                        1.Evidence based medicine
                                         7
12/09/54
๑.คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียา
หลักแหงชาติ
• พญ.วันดี โภคะกล
  ญ      ุ    •  นพ.เกรียง ตั้งสงา
• พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ •  นพ.ไพโรจน สินลารัตน
• ทพ.ดร.วัฒนา คนธิคามี  •  นพ.สุชาติ ชาญไชยพิบูลยกุล
• พญ.นลินี อัศวโภคี   •  พญ.เพลินจิตต ศิริวันสาณฑ
• พญ.ฉวีวรรณ บนนาค
   ฉววรรณ บุนนาค    •  นพ.ประมวล วีรตมเสน
                      วรุตมเสน
• พญ.ไธวดี ดุลยจินดา   •  พญ.พิมลพรรณ กฤติยารังสรรค
• นพ.พงษศกดิ์ วัฒนา
     ั       •  นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
• พญ.สมใจ หวังศุภชาติ           2.Transparent expert judgment
คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียา
หลักแหงชาติ

 มีหนาที่ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขคะแนน
 ตลอดจนทําการวินิจฉัยคัดเลือกยา โดย
 ใชมติของทีประชุม ทั้งนีจะตองระบุ
       ่      ้
 เหตุผลในการปรับปรุงแกไขคะแนน และ
   ุ       ุ
 เหตุผลในการวินิจฉัยกํากับไวดวย

                     2.Transparent expert judgment
                                        8
12/09/54
๒.คณะทํางานประสานผลการ
พิจารณายาในบัญชียาหลักแหงชาติ
• เลขาธิการคณะกรรมการ
 เลขาธการคณะกรรมการ     •  พญ.
                 พญ.สยมพร ศิรินาวิน
                        ศรนาวน
  อาหารและ (นพ.ศุภชัย
         นพ.     •  พญ.
                 พญ.วิภาดา เชาวกุล
  คุณารัตนพฤกษ) ประธาน   •  ภญ.ดร.
                 ภญ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสงข
                            ั
•  รองเลขาธิการ       •  ภญ.
                 ภญ.อรวรรณ เกตุเจริญ
  (ภก.สุบญญา หุตังคบดี)
   ภก. ุ
               •  ภญ.ดร.
                 ภญ.ดร.ยุพิน ลาวัณยประเสริฐ
•  นพ.
  นพ.ประมวล วีรตมเสน
          ุ
               •  ผู ํานวยการกองควบคมยา
                 ผอานวยการกองควบคุมยา
•  นพ.
  นพ.อมร ลีีลารัศมีี
               •  ประธานคณะทํางานคัดเลือกยา
•  นพ.
  นพ.เกรียง ตั้งสงา      ในบัญชียาหลักแหงชาติ 15
•  นพ.
  นพ.ปยะ วิเชียรเนตร      สาขา หรือผูแทน
                       

                       2.Transparent expert judgment
๓.คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแหงชาติ
• นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน
 นพ.    ุ           •  นพ.
                   นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล ุ
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข     •  นพ.
                   นพ.สมิง เกาเจริญ
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร    •  นพ.
                   นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร
  และยา             •  นพ.
                   นพ.กอบชัย พัววิไล
•  ผูแทนสํานักงบประมาณ     •  นพ.
                   นพ.กําแหง จาตุรจินดา
•  ผูแทนเลขาธิการสภาเภสัช    •  ภญ.
                   ภญ.สําลี ใจดี
  กรรม             •  ภก.
                   ภก.ศิริศักดิ์ ธานี
•  ผูแทนเลขาธิการแพทยสภา    •  ภก.
                   ภก.กิตติ พิทกษนิตินันท
                           ั
•  ผูอํานวยการกองควบคุมยา    •  คุณหญิงทิพาพร สิตปรีชา

                       3.Transparent expert judgment
                                          9
12/09/54
๑.คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ

๒.คณะทํางานประสานผลการ
คัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ


๓.คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแหงชาติ
             3.Transparent expert judgment
๑.คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ
       เลือก
๒.คณะทํางานประสานผลการ
คัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
       ใหความเห็นที่ ๒
๓.คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแหงชาติ
       ตัดสิน   3.Transparent expert judgment
                               10
12/09/54
คะแนน ISafE
(คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของยา)
   I=I f
    Information
       ti
   S = Safety
   a = administration restriction
          compliance
   f=f
    frequency of administration
         f d i i t ti
   E = Efficacy
                 3.Comprehensive quality indicators
                                      11
12/09/54
 คะแนน ISafE
 (คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของยา)
                   Ibuprofen
                   Ib p ofen          Celecoxib
                                 Celeco ib
 Information               0.90              0.90
 Efficacy                1.00              1.00
 Safety                 0.90              0.90
 Compliance               0.81              0.86
    ISafE score           0.66              0.70

                                 3.Comprehensive quality indicators
 รายละเอียดการคํานวณ
 คะแนน ISafE
 Generic
  Name    EV   I   MM  E    RK    S   IES   a    f    af   ISafE


Oxybutynin  23GG  0.95  EE  1.00  M17C68   0.85  0.81  0.95  0.95  0.90   0.73


Tolterodine  17EF  0.85  EE  1.00  M13C68   0.90  0.77  1.00  0.95  0.95   0.72


Trospium   18GF  0.88  EP  0.95  Mn/aCn/a  1.00  0.84  0.95  0.95  0.90   0.72


Flavoxate   2GG  0.70
           0 70  PP  0.90
                 0 90  M6C43   1.00
                          1 00  0.63
                             0 63  1.00
                                 1 00  0.90
                                    0 90  0.90
                                        0 90   0.57
                                             0 57
        คะแนน 50 percentile = 0.72
                                 3.Comprehensive quality indicators
                                                      12
12/09/54
จึงมั่นใจไดวายาในบัญชียาหลักแหงชาติ
เปนยาที่มีคุณภาพผานเกณฑแลวทั้งสิ้น
ยาทีี่ไมผานเกณฑคุณภาพ เชนยาทีี่ไมมี
หลักฐานสนับสนุนประสิทธิภาพอยาง
เพียงพอจะไมผานการคัดเลือกในขั้นตอน
        ผ
นี้

               3.Comprehensive quality indicators
                                    13
12/09/54
ระบบการคูณเปรียบเทียบ
กับการบวก
 • คะแนนเต็มเทากับ 1
 เปรียบเทียบ  คะแนน 0.66 กับ 23

 • คะแนนต่ําสุดเทากับ 0
 เปรียบเทียบ  คะแนน 0 กับ 20   4.Multiplication System
                                  14
12/09/54
  เกณฑ percentile ที่ใชในการแปลง
 คะแนนทีแสดงปริมาณของเอกสารไปเปน
     ่
    แตมของปริมาณเอกสาร
 คา percentile
      til  Quantity of publication point
          Q  tit f bli ti     i t
 ตั้งแต 90th          1
 ตั้งแต 70th         0.9
 ตั้งแต 50th         0.8
 ตั้งแต 30th         0.7
 ตั้งแต 10th         0.6
นอยกวา 10th         0.5
                     5.Explicit scoring system
แสดงเกณฑการใหแตม
ของคุณภาพเอกสาร
คุณภาพของเอกสาร
คณภาพของเอกสาร        แตมทได
               แตมที่ได
Excellent (E)           1
Good (G)            0.9
Fair (F)            0.8
Poor (P)            0.7
Not evaluated (N)   แตมต่ําสุดในกลุมลบ
           0.1 แตไมนอยกวา 0.7
                     5.Explicit scoring system
                                      15
12/09/54
  วิธีคํานวณคะแนน
  Information (I)
        ยาในกลุมทใชสําหรบ
         ใ  ใ ี่    ั
        urinary incontinence
   Generic Name        EV    I
    y y
  1 Oxybutynin        23GG   0.95
  2 Trospium         18GF   0.88
  3 Tolterodine       17EF   0.85
  4 Flavoxate         2GG   0.70
                       5.Explicit scoring system
เกณฑการใหคะแนน
a score และ f score
   หวขอการประเมน
   หัวขอการประเมิน        คะแนน
ไมมีขอจํากัดในการบริหารยา   a score = 1
มีขอจํากัดในการบริหารยา    a score = 0.9
ใชยาวันละ 1 ครั้ง       f score = 1
ใช
ใ ยาวันละ 2 ครัั้ง
   ั             f score = 0 95
                     0.95
ใชยาวันละ 3 ครั้ง       f score = 0.9
ใชยาวันละ 4 ครั้งขึ้นไป    f score = 0.85
                       5.Explicit scoring system
                                        16
12/09/54
Essential Medicine
Cost Index (EMCI)

        ราคายาตอวัน*
ดัชนีราคา =
        คะแนนคุณลักษณะ
        อนพงประสงคของยา
        อันพึงประสงคของยา
  ใชแบงกลุมยาเปนบัญชียอย
    บัญชี ก ข ค ง หรือ ?
               6.Cost assessment comparison
                                 17
12/09/54
 Essential Medicine
 Cost Index (EMCI)

         Baht/Patient Day*
   EMCI =
           ISafE score

    ใชแบงกลุมยาเปนบัญชียอย
     บัญชี ก ข ค ง หรือ ?
                   6.Cost assessment comparison
 Essential Medicine
 Cost Index (EMCI)

         Ibuprofen    Celecoxib
  ISafE score   0.66        0.70
DDD*       1200 mg     400 mg
Cost per day   1.13 Baht    49.24 Baht
ดัชนีราคา EMCI   1.7        70.3
บัญชียอย**     ก           ?
                   6.Cost assessment comparison
                                     18
12/09/54
บัญชียาหลักแหงชาติ
ไมใชบัญชีที่บรรจุไว
เฉพาะยาที่มีราคาถูก
  ยาที่ผานเกณฑคุณภาพจะไดรับการ
 คัดเลือกไวเพื่อพิจารณา โดยยังไมได
 คํานึงถึงราคา
  ยาที่มีราคาแพงแตมีความจําเปนและ
  ยาทมราคาแพงแตมความจาเปนและ
 มีหลักฐานแสดงความคุมคาในการใช
 (CEA) จะไดรับการคัดเลือกไวในบัญชี
                     6.Cost assessment comparison
บัญชียาหลักแหงชาติ
ไมใชบัญชีที่บรรจุไว
เฉพาะยาที่มีราคาถูก
Amlodipine (ก) hypertension        5,128 บาท
Bromocriptine (ก) parkinsonism      14,
                     14,107 บาท
Long acting beta-agonist+ long
       beta-            10,950 บาท
                     10,
acting corticosteroid inhaler (ค)
Clopidogrel (ง) ischemic heart disease  27,547 บาท
                     27,
Alteplase (ง) acute arterial stroke   43,
                     43,335 บาท
Entacarpone (ง) parkinsonism       59,364 บาท
                     59,
                     6.Cost assessment comparison
                                       19
12/09/54
สรุป การคัดเลือกยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ
  1.ใชหลักฐานทางวิชาการเปน
พื้นฐาน ในทุกขั้นตอนของการ
พิจารณา (evidence-based)
      evidence-
   advanced Pubmed search, TRIP database, BMJ clinical evidence, Cochrane library,
   Micromedex Drugdex Drug Evaluation, Micromedex Drug Interactions, WHO Defined
   Daily Dose Website, Clinical Pharmacology 2004 CD ROM, Medscape Druginfo,
   Physician Desk Reference (PDR) Martindale และ BNF
                (PDR),

   Atenolol[MeSH] AND "Migraine"[MeSH] AND (Randomized Controlled Trial[ptyp] OR
   Meta-Analysis[ptyp] OR Review, Academic[ptyp])

    1. OVERVIEW:
    FDA APPROVAL: Adult, yes; pediatric, yes
      EFFICACY: Adult, effective; pediatric, effective
    Documentation: Adult, excellent; pediatric, good

                                          1.Evidence based medicine
สรุป การคัดเลือกยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ
 2.ใชความเห็นของผูเชี่ยวชาญ และ
           
คณะกรรมการหลายระดับ ใหความเห็น
และกลั่นกรอง จึงเกิดความโปรงใส
และเชื่อถือได
 คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ พญ.วันดี โภคะกล พญ.ศศิประภา บญญพิสฏฐ ทพ.ดร.
                        ญ      ุ  ญ        ญญ ิฏฐ
                                         ุ
วัฒนา คนธิคามี พญ.นลินี อัศวโภคี พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค พญ.ไธวดี ดุลยจินดา นพ.พงษศกดิ์ วัฒนา พญ.
                                           ั
สมใจ หวังศุภชาตินพ.เกรียง ตังสงา นพ.ไพโรจน สินลารัตน นพ.สุชาติ ชาญไชยพิบลยกุล พญ.เพลินจิตต
               ้                         ู
ศิริวันสาณฑ นพ.ประมวล วีรตมเสน พญ.พิมลพรรณ กฤติยารังสรรค นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
              ุ
 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ผูแทน
                                              
เลขาธิการแพทยสภา ผูอํานวยการกองควบคุมยา นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล นพ.สมิง เกาเจริญ นพ.วิโรจน ตัง    ้
เจริญเสถียร นพ.กอบชัย พัววิไล นพ.กําแหง จาตุรจินดา ภญ.สําลี ใจดี ภก.ศิริศักดิ์ ธานี ภก.กิตติ พิทักษ
นิตินันท คุณหญิงทิพาพร สิตปรีชา
 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ
                                        2.Transparent expert judgment
                                                           20
12/09/54
     สรุป การคัดเลือกยาใน
     บัญชียาหลักแหงชาติ
      3.ใชคะแนนคุณลักษณะอันพึง
    ประสงค
    ป ส ของยา เปนเครืื่องมืือในการ
            ป     ใ
    คัดเลือกยาในเบี้องตน (ISafe
    Score) ดวยการ 4.คูณแตมแทนการ
    บวก (Multiplication system)
      Generic
      Name       EV    I   MM     E    RK        S   IES    a     f     af   ISafE

     Oxybutynin    23GG   0.95  EE    1.00  M17C68       0.85   0.81  0.95   0.95    0.90  0.73

     Tolterodine    17EF   0.85  EE    1.00  M13C68       0.90   0.77  1.00   0.95    0.95  0.72
     Trospium     18GF   0.88  EP    0.95  Mn/aCn/a      1.00   0.84  0.95   0.95    0.90  0.72
     Flavoxate     2GG   0.70  PP    0.90  M6C43       1.00   0.63  1.00   0.90    0.90  0.57                                                  3.Comprehensive quality indicators
                                                       4.Multiplication system
     สรุป การคัดเลือกยาใน
     บัญชียาหลักแหงชาติ
      5.มีระบบการใหคะแนนที่ชัดเจนและ
    เปนระบบ ทําซ้้ําได และตรวจสอบได
    (Explicit Scoring System)
คา percentile      Quantity of     คุณภาพของ         แตมที่ได            ยาในกลุมที่ใชสําหรับ
            publication point    เอกสาร                          urinary incontinence
 ตั้งแต 90th         1       Excellent (E)          1
                                               Generic Name       EV       I
 ตั้งแต 70th        0.9      Good (G)            0.9
                                               1 Oxybutynin      23GG      0.95
 ตั้งแต 50th        0.8      Fair (F)            0.8
 ตั้งแต 30th        0.7                               2 Trospium        18GF      0.88
                      Poor (P)            0.7
 ตั้งแต 10th        0.6      Not evaluated    แตมต่ําสุดในกลุมลบ 0.1   3 Tolterodine      17EF      0.85
นอยกวา 10th        0.5      (N)          แตไมนอยกวา 0.7     4 Flavoxate       2GG      0.70                                                         5.Explicit scoring system
                                                                          21
12/09/54
    สรุป การคัดเลือกยาใน
    บัญชียาหลักแหงชาติ
     6.ใชดัชนีราคา เปนเครื่องมือในการ
    แบงยาเปนบัญชียอย และคัดยาที่ไมมี
    หลักฐานดานความคุมคาออกจากบัญชี
    (Cost assessment comparison)
           Ibuprofen  Celecoxib  Amlodipine (ก) hypertension        5,128 บาท
    ISafE score   0.66    0.70    Bromocriptine (ก) parkinsonism      14,107
                                            14,   บาท
DDD*         1200 mg   400 mg
                        Long acting beta-agonist+ long acting
                              beta-            10,
                                            10,950  บาท
Cost per day     1.13 Baht  49.24 Baht  corticosteroid inhaler (ค)
   ดัชนีราคา EMCI   1.7    70.3
                        Clopidogrel (ง) ischemic heart disease  27,547 บาท
                                            27,
บัญชียอย**       ก      ?
                        Alteplase (ง) acute arterial stroke   43,335
                                            43,   บาท
                        Entacarpone (ง) parkinsonism       59,364 บาท
                                            59,
                                     6.Cost assessment comparison
  บัญชียาหลักแหงชาติจึงสามารถใช
  เปนคมอชวยสงเสริมผประกอบวชาชพ
  เปนคู อชวยสงเสรมผู ระกอบวิชาชีพ
     ื
  ดานสุขภาพใหใชยาไดอยางเหมาะสม
  ลดความสูญเปลาที่เกิดจากการใชยา
  ลงได                                                       22

More Related Content

What's hot

Dissolution2555
Dissolution2555Dissolution2555
Dissolution2555
adriamycin
 
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510
Utai Sukviwatsirikul
 
การเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล
การเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาลการเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล
การเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล
Rachanont Hiranwong
 

What's hot (20)

ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ
 
Dissolution2555
Dissolution2555Dissolution2555
Dissolution2555
 
Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา
Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา
Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา
 
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...
 
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) แบบ ASEAN ...
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) แบบ ASEAN ...คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) แบบ ASEAN ...
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) แบบ ASEAN ...
 
Medication reconciliation slide
Medication reconciliation slideMedication reconciliation slide
Medication reconciliation slide
 
มาตรฐานร้านยา (Standard of Drugstores) โดย นส.ภ.ทวินันท์ วงษ์ต้น
มาตรฐานร้านยา (Standard of Drugstores) โดย นส.ภ.ทวินันท์ วงษ์ต้น มาตรฐานร้านยา (Standard of Drugstores) โดย นส.ภ.ทวินันท์ วงษ์ต้น
มาตรฐานร้านยา (Standard of Drugstores) โดย นส.ภ.ทวินันท์ วงษ์ต้น
 
GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)
GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)
GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)
 
ความแตกต่างระหว่าง Drotaverine และ hyoscine
ความแตกต่างระหว่าง Drotaverine และ hyoscineความแตกต่างระหว่าง Drotaverine และ hyoscine
ความแตกต่างระหว่าง Drotaverine และ hyoscine
 
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510
 
Drug
DrugDrug
Drug
 
Rdu book
Rdu bookRdu book
Rdu book
 
10 r กับการให้ยาอย่างปลอดภัย
10 r กับการให้ยาอย่างปลอดภัย10 r กับการให้ยาอย่างปลอดภัย
10 r กับการให้ยาอย่างปลอดภัย
 
Ppt. HAD
Ppt. HADPpt. HAD
Ppt. HAD
 
การเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล
การเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาลการเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล
การเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล
 
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
 
ยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณ
ยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณ
ยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณ
 
Ppt. med error.2
Ppt. med error.2Ppt. med error.2
Ppt. med error.2
 
Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy
Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU PharmacyRational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy
Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy
 
GPP for community pharmacist
GPP for community pharmacistGPP for community pharmacist
GPP for community pharmacist
 

Similar to หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547

Thai Emergency Medicine Journal 5
Thai Emergency Medicine Journal 5Thai Emergency Medicine Journal 5
Thai Emergency Medicine Journal 5
taem
 
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
vveerapong
 
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
vveerapong
 
Thai Emergency Medicine Journal 4
Thai Emergency Medicine Journal 4Thai Emergency Medicine Journal 4
Thai Emergency Medicine Journal 4
taem
 
นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1
นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1
นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1
Sarachai Sookprasong
 

Similar to หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (20)

บทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidaseบทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidase
 
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
 
Who guidelines on good manufacturing practices for herbal medicines
Who guidelines on good manufacturing practices for herbal medicinesWho guidelines on good manufacturing practices for herbal medicines
Who guidelines on good manufacturing practices for herbal medicines
 
Epilepsy
EpilepsyEpilepsy
Epilepsy
 
Rdu drug store 2560
Rdu drug store 2560Rdu drug store 2560
Rdu drug store 2560
 
Anesthetics and pain medication
Anesthetics and pain medicationAnesthetics and pain medication
Anesthetics and pain medication
 
Thai Emergency Medicine Journal 5
Thai Emergency Medicine Journal 5Thai Emergency Medicine Journal 5
Thai Emergency Medicine Journal 5
 
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
 
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์
 
ทันตกรรมกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน10กพ60
ทันตกรรมกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน10กพ60ทันตกรรมกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน10กพ60
ทันตกรรมกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน10กพ60
 
8
88
8
 
12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล
12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล
12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล
 
Thai Emergency Medicine Journal 4
Thai Emergency Medicine Journal 4Thai Emergency Medicine Journal 4
Thai Emergency Medicine Journal 4
 
Chf guideline
Chf guidelineChf guideline
Chf guideline
 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยการแพทย์ผสมผสาน
แนวทางการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยการแพทย์ผสมผสานแนวทางการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยการแพทย์ผสมผสาน
แนวทางการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยการแพทย์ผสมผสาน
 
D
DD
D
 
นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1
นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1
นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1
 
Rational Drug Use Hospital Manual
Rational Drug Use Hospital ManualRational Drug Use Hospital Manual
Rational Drug Use Hospital Manual
 
Rdu book
Rdu bookRdu book
Rdu book
 
Paraqaut
ParaqautParaqaut
Paraqaut
 

More from dentyomaraj

Ortho price list 2012
Ortho price list 2012Ortho price list 2012
Ortho price list 2012
dentyomaraj
 
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in ThailandRational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
dentyomaraj
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
dentyomaraj
 
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechการพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
dentyomaraj
 

More from dentyomaraj (20)

ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 Pค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
 
Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55
 
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai languageKid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
 
Ortho price list 2012
Ortho price list 2012Ortho price list 2012
Ortho price list 2012
 
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
 
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
 
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in ThailandRational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
 
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาสามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
 
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
 
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลักวัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
 
Chaipattana tsunami
Chaipattana tsunamiChaipattana tsunami
Chaipattana tsunami
 
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpub
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpubEndodontic or root canal treatment knowledge, panpub
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpub
 
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัวหนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
 
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุขร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
 
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
 
โยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะโยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะ
 
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechการพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547

 • 1. 12/09/54 กระบวนการคัดเลือกยา ในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2547 ดวยระบบคะแนน ISafE และดัชนี EMCI นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับบัญชียาหลัก แหงชาติ • คณะทางานจดทาคูมอการพจารณาคดเลอกยาใน คณะทํางานจัดทําค ือการพิจารณาคัดเลือกยาใน บัญชียาหลักแหงชาติ • ที่ปรึกษา คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียาหลัก แหงชาติ สาขาโรคติดเชื้อและวัคซีน • ที่ปรึกษา คณะทํางานประสานผลการพิจารณายา ในบญชยาหลกแหงชาต ในบัญชียาหลักแหงชาติ • ที่ปรึกษา สํานักงานประสานการพัฒนาบัญชียา หลักแหงชาติ 1
 • 2. 12/09/54 ความเปนมา กระบวนการคดเลอกยาเขาบญชยาหลก กระบวนการคัดเลือกยาเขาบัญชียาหลัก แหงชาติ ตองเปนกระบวนการที่นาเชื่อถือ โปรงใส และตรวจสอบได แนะนําใหใชระบบการใหคะแนน เปนเครื่องมือในการคัดเลือกยา ตัวอยางการใหคะแนนตามหลักเกณฑการ คัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2542 เกณฑ Ibuprofen Celecoxib Efficacy 5 5 Safety 4 5 Cost 5 2 Compliance 4 5 Availability 5 4 Total 23 21 2
 • 3. 12/09/54 เครื่องมือการให คะแนนชนิดใหม คณะทางานพฒนาบญชยาหลก คณะทํางานพัฒนาบัญชียาหลัก แหงชาติสาขาโรคติดเชื้อ (๒๕๔๒) ๒๕๔๒) เพิ่มเกณฑดานปริมาณและคุณภาพ ของขอมูล เปลี่ยนระบบการใหคะแนนเปน คะแนนเต็ม 1 และลดหลั่นเปน 0 9 08 เครื่องมือการให คะแนนชนิดใหม กาหนดวธการใหคะแนนไวคอนขาง กําหนดวิธีการใหคะแนนไวคอนขาง ชัดเจน นําคะแนนในแตละเกณฑ (ยกเวน ราคายา) มาคูณกัน 3
 • 4. 12/09/54 เครื่องมือการให คะแนนชนิดใหม คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค ของยา ใชคดเลอกยาเขาหรอออกจากบญช ใชคัดเลือกยาเขาหรือออกจากบัญชี เครืองมือการให คะแนนชนิดใหม ราคายา ดัชนีราคา = คะแนนคุณลักษณะ อนพงประสงคของยา อันพึงประสงคของยา ใชแบงกลุมยาเปนบัญชียอย 4
 • 5. 12/09/54 ลกษณะสาคญของ ISafE และ EMCI 1.Evidence based medicine 2.Transparent expert judgment 3.Comprehensive quality indicators 4.Multiplication system 5.Explicit scoring system 6.Cost assessment comparison 5
 • 6. 12/09/54 advanced Pubmed search, TRIP database, BMJ clinical evidence, Cochrane library, Micromedex Drugdex Drug Evaluation, Evaluation Micromedex Drug Interactions, WHO Defined Daily Dose Website, Clinical Pharmacology 2004 CD ROM, M d ROM Medscape Druginfo, D i f Physician Desk Reference (PDR), Martindale และ BNF 1.Evidence based medicine ตัวอยาง search strategy ที่ใชคนใน Pubmed Atenolol[MeSH] AND "Migraine"[MeSH] AND (Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Meta- Meta- Analysis[ptyp] OR Review, Academic[ptyp]) 1.Evidence based medicine 6
 • 7. 12/09/54 ฐานขอมูล Micromedex Drugdex Drug Evaluation ERYTHROPOIETINS 1.CLINICAL APPLICATIONS 2.THERAPEUTIC USES 3.C. ANEMIA - CHRONIC RENAL FAILURE FDA Labeled Indication 1.1. OVERVIEW: FDA APPROVAL: Adult, yes; pediatric, yes EFFICACY: Adult, effective; pediatric, effective Documentation: Adult, excellent; pediatric, good 1.Evidence based medicine 7
 • 8. 12/09/54 ๑.คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียา หลักแหงชาติ • พญ.วันดี โภคะกล ญ ุ • นพ.เกรียง ตั้งสงา • พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ • นพ.ไพโรจน สินลารัตน • ทพ.ดร.วัฒนา คนธิคามี • นพ.สุชาติ ชาญไชยพิบูลยกุล • พญ.นลินี อัศวโภคี • พญ.เพลินจิตต ศิริวันสาณฑ • พญ.ฉวีวรรณ บนนาค ฉววรรณ บุนนาค • นพ.ประมวล วีรตมเสน วรุตมเสน • พญ.ไธวดี ดุลยจินดา • พญ.พิมลพรรณ กฤติยารังสรรค • นพ.พงษศกดิ์ วัฒนา ั • นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร • พญ.สมใจ หวังศุภชาติ 2.Transparent expert judgment คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียา หลักแหงชาติ มีหนาที่ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขคะแนน ตลอดจนทําการวินิจฉัยคัดเลือกยา โดย ใชมติของทีประชุม ทั้งนีจะตองระบุ ่ ้ เหตุผลในการปรับปรุงแกไขคะแนน และ ุ ุ เหตุผลในการวินิจฉัยกํากับไวดวย 2.Transparent expert judgment 8
 • 9. 12/09/54 ๒.คณะทํางานประสานผลการ พิจารณายาในบัญชียาหลักแหงชาติ • เลขาธิการคณะกรรมการ เลขาธการคณะกรรมการ • พญ. พญ.สยมพร ศิรินาวิน ศรนาวน อาหารและ (นพ.ศุภชัย นพ. • พญ. พญ.วิภาดา เชาวกุล คุณารัตนพฤกษ) ประธาน • ภญ.ดร. ภญ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสงข ั • รองเลขาธิการ • ภญ. ภญ.อรวรรณ เกตุเจริญ (ภก.สุบญญา หุตังคบดี) ภก. ุ • ภญ.ดร. ภญ.ดร.ยุพิน ลาวัณยประเสริฐ • นพ. นพ.ประมวล วีรตมเสน ุ • ผู ํานวยการกองควบคมยา ผอานวยการกองควบคุมยา • นพ. นพ.อมร ลีีลารัศมีี • ประธานคณะทํางานคัดเลือกยา • นพ. นพ.เกรียง ตั้งสงา ในบัญชียาหลักแหงชาติ 15 • นพ. นพ.ปยะ วิเชียรเนตร สาขา หรือผูแทน  2.Transparent expert judgment ๓.คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา หลักแหงชาติ • นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน นพ. ุ • นพ. นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล ุ • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข • นพ. นพ.สมิง เกาเจริญ • เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร • นพ. นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และยา • นพ. นพ.กอบชัย พัววิไล • ผูแทนสํานักงบประมาณ • นพ. นพ.กําแหง จาตุรจินดา • ผูแทนเลขาธิการสภาเภสัช • ภญ. ภญ.สําลี ใจดี กรรม • ภก. ภก.ศิริศักดิ์ ธานี • ผูแทนเลขาธิการแพทยสภา • ภก. ภก.กิตติ พิทกษนิตินันท ั • ผูอํานวยการกองควบคุมยา • คุณหญิงทิพาพร สิตปรีชา 3.Transparent expert judgment 9
 • 10. 12/09/54 ๑.คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชี ยาหลักแหงชาติ ๒.คณะทํางานประสานผลการ คัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ๓.คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา หลักแหงชาติ 3.Transparent expert judgment ๑.คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชี ยาหลักแหงชาติ เลือก ๒.คณะทํางานประสานผลการ คัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ใหความเห็นที่ ๒ ๓.คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา หลักแหงชาติ ตัดสิน 3.Transparent expert judgment 10
 • 11. 12/09/54 คะแนน ISafE (คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของยา) I=I f Information ti S = Safety a = administration restriction compliance f=f frequency of administration f d i i t ti E = Efficacy 3.Comprehensive quality indicators 11
 • 12. 12/09/54 คะแนน ISafE (คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของยา) Ibuprofen Ib p ofen Celecoxib Celeco ib Information 0.90 0.90 Efficacy 1.00 1.00 Safety 0.90 0.90 Compliance 0.81 0.86 ISafE score 0.66 0.70 3.Comprehensive quality indicators รายละเอียดการคํานวณ คะแนน ISafE Generic Name EV I MM E RK S IES a f af ISafE Oxybutynin 23GG 0.95 EE 1.00 M17C68 0.85 0.81 0.95 0.95 0.90 0.73 Tolterodine 17EF 0.85 EE 1.00 M13C68 0.90 0.77 1.00 0.95 0.95 0.72 Trospium 18GF 0.88 EP 0.95 Mn/aCn/a 1.00 0.84 0.95 0.95 0.90 0.72 Flavoxate 2GG 0.70 0 70 PP 0.90 0 90 M6C43 1.00 1 00 0.63 0 63 1.00 1 00 0.90 0 90 0.90 0 90 0.57 0 57 คะแนน 50 percentile = 0.72 3.Comprehensive quality indicators 12
 • 14. 12/09/54 ระบบการคูณเปรียบเทียบ กับการบวก • คะแนนเต็มเทากับ 1 เปรียบเทียบ คะแนน 0.66 กับ 23 • คะแนนต่ําสุดเทากับ 0 เปรียบเทียบ คะแนน 0 กับ 20 4.Multiplication System 14
 • 15. 12/09/54 เกณฑ percentile ที่ใชในการแปลง คะแนนทีแสดงปริมาณของเอกสารไปเปน ่ แตมของปริมาณเอกสาร คา percentile til Quantity of publication point Q tit f bli ti i t ตั้งแต 90th 1 ตั้งแต 70th 0.9 ตั้งแต 50th 0.8 ตั้งแต 30th 0.7 ตั้งแต 10th 0.6 นอยกวา 10th 0.5 5.Explicit scoring system แสดงเกณฑการใหแตม ของคุณภาพเอกสาร คุณภาพของเอกสาร คณภาพของเอกสาร แตมทได แตมที่ได Excellent (E) 1 Good (G) 0.9 Fair (F) 0.8 Poor (P) 0.7 Not evaluated (N) แตมต่ําสุดในกลุมลบ 0.1 แตไมนอยกวา 0.7 5.Explicit scoring system 15
 • 16. 12/09/54 วิธีคํานวณคะแนน Information (I) ยาในกลุมทใชสําหรบ ใ  ใ ี่ ั urinary incontinence Generic Name EV I y y 1 Oxybutynin 23GG 0.95 2 Trospium 18GF 0.88 3 Tolterodine 17EF 0.85 4 Flavoxate 2GG 0.70 5.Explicit scoring system เกณฑการใหคะแนน a score และ f score หวขอการประเมน หัวขอการประเมิน คะแนน ไมมีขอจํากัดในการบริหารยา a score = 1 มีขอจํากัดในการบริหารยา a score = 0.9 ใชยาวันละ 1 ครั้ง f score = 1 ใช ใ ยาวันละ 2 ครัั้ง ั f score = 0 95 0.95 ใชยาวันละ 3 ครั้ง f score = 0.9 ใชยาวันละ 4 ครั้งขึ้นไป f score = 0.85 5.Explicit scoring system 16
 • 17. 12/09/54 Essential Medicine Cost Index (EMCI) ราคายาตอวัน* ดัชนีราคา = คะแนนคุณลักษณะ อนพงประสงคของยา อันพึงประสงคของยา ใชแบงกลุมยาเปนบัญชียอย บัญชี ก ข ค ง หรือ ? 6.Cost assessment comparison 17
 • 18. 12/09/54 Essential Medicine Cost Index (EMCI) Baht/Patient Day* EMCI = ISafE score ใชแบงกลุมยาเปนบัญชียอย บัญชี ก ข ค ง หรือ ? 6.Cost assessment comparison Essential Medicine Cost Index (EMCI) Ibuprofen Celecoxib ISafE score 0.66 0.70 DDD* 1200 mg 400 mg Cost per day 1.13 Baht 49.24 Baht ดัชนีราคา EMCI 1.7 70.3 บัญชียอย** ก ? 6.Cost assessment comparison 18
 • 19. 12/09/54 บัญชียาหลักแหงชาติ ไมใชบัญชีที่บรรจุไว เฉพาะยาที่มีราคาถูก ยาที่ผานเกณฑคุณภาพจะไดรับการ คัดเลือกไวเพื่อพิจารณา โดยยังไมได คํานึงถึงราคา ยาที่มีราคาแพงแตมีความจําเปนและ ยาทมราคาแพงแตมความจาเปนและ มีหลักฐานแสดงความคุมคาในการใช (CEA) จะไดรับการคัดเลือกไวในบัญชี 6.Cost assessment comparison บัญชียาหลักแหงชาติ ไมใชบัญชีที่บรรจุไว เฉพาะยาที่มีราคาถูก Amlodipine (ก) hypertension 5,128 บาท Bromocriptine (ก) parkinsonism 14, 14,107 บาท Long acting beta-agonist+ long beta- 10,950 บาท 10, acting corticosteroid inhaler (ค) Clopidogrel (ง) ischemic heart disease 27,547 บาท 27, Alteplase (ง) acute arterial stroke 43, 43,335 บาท Entacarpone (ง) parkinsonism 59,364 บาท 59, 6.Cost assessment comparison 19
 • 20. 12/09/54 สรุป การคัดเลือกยาใน บัญชียาหลักแหงชาติ 1.ใชหลักฐานทางวิชาการเปน พื้นฐาน ในทุกขั้นตอนของการ พิจารณา (evidence-based) evidence- advanced Pubmed search, TRIP database, BMJ clinical evidence, Cochrane library, Micromedex Drugdex Drug Evaluation, Micromedex Drug Interactions, WHO Defined Daily Dose Website, Clinical Pharmacology 2004 CD ROM, Medscape Druginfo, Physician Desk Reference (PDR) Martindale และ BNF (PDR), Atenolol[MeSH] AND "Migraine"[MeSH] AND (Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Review, Academic[ptyp]) 1. OVERVIEW: FDA APPROVAL: Adult, yes; pediatric, yes EFFICACY: Adult, effective; pediatric, effective Documentation: Adult, excellent; pediatric, good 1.Evidence based medicine สรุป การคัดเลือกยาใน บัญชียาหลักแหงชาติ 2.ใชความเห็นของผูเชี่ยวชาญ และ  คณะกรรมการหลายระดับ ใหความเห็น และกลั่นกรอง จึงเกิดความโปรงใส และเชื่อถือได คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ พญ.วันดี โภคะกล พญ.ศศิประภา บญญพิสฏฐ ทพ.ดร. ญ ุ ญ ญญ ิฏฐ ุ วัฒนา คนธิคามี พญ.นลินี อัศวโภคี พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค พญ.ไธวดี ดุลยจินดา นพ.พงษศกดิ์ วัฒนา พญ. ั สมใจ หวังศุภชาตินพ.เกรียง ตังสงา นพ.ไพโรจน สินลารัตน นพ.สุชาติ ชาญไชยพิบลยกุล พญ.เพลินจิตต ้ ู ศิริวันสาณฑ นพ.ประมวล วีรตมเสน พญ.พิมลพรรณ กฤติยารังสรรค นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ุ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ผูแทน    เลขาธิการแพทยสภา ผูอํานวยการกองควบคุมยา นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล นพ.สมิง เกาเจริญ นพ.วิโรจน ตัง ้ เจริญเสถียร นพ.กอบชัย พัววิไล นพ.กําแหง จาตุรจินดา ภญ.สําลี ใจดี ภก.ศิริศักดิ์ ธานี ภก.กิตติ พิทักษ นิตินันท คุณหญิงทิพาพร สิตปรีชา คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ 2.Transparent expert judgment 20
 • 21. 12/09/54 สรุป การคัดเลือกยาใน บัญชียาหลักแหงชาติ 3.ใชคะแนนคุณลักษณะอันพึง ประสงค ป ส ของยา เปนเครืื่องมืือในการ ป ใ คัดเลือกยาในเบี้องตน (ISafe Score) ดวยการ 4.คูณแตมแทนการ บวก (Multiplication system) Generic Name EV I MM E RK S IES a f af ISafE Oxybutynin 23GG 0.95 EE 1.00 M17C68 0.85 0.81 0.95 0.95 0.90 0.73 Tolterodine 17EF 0.85 EE 1.00 M13C68 0.90 0.77 1.00 0.95 0.95 0.72 Trospium 18GF 0.88 EP 0.95 Mn/aCn/a 1.00 0.84 0.95 0.95 0.90 0.72 Flavoxate 2GG 0.70 PP 0.90 M6C43 1.00 0.63 1.00 0.90 0.90 0.57 3.Comprehensive quality indicators 4.Multiplication system สรุป การคัดเลือกยาใน บัญชียาหลักแหงชาติ 5.มีระบบการใหคะแนนที่ชัดเจนและ เปนระบบ ทําซ้้ําได และตรวจสอบได (Explicit Scoring System) คา percentile Quantity of คุณภาพของ แตมที่ได ยาในกลุมที่ใชสําหรับ publication point เอกสาร urinary incontinence ตั้งแต 90th 1 Excellent (E) 1 Generic Name EV I ตั้งแต 70th 0.9 Good (G) 0.9 1 Oxybutynin 23GG 0.95 ตั้งแต 50th 0.8 Fair (F) 0.8 ตั้งแต 30th 0.7 2 Trospium 18GF 0.88 Poor (P) 0.7 ตั้งแต 10th 0.6 Not evaluated แตมต่ําสุดในกลุมลบ 0.1 3 Tolterodine 17EF 0.85 นอยกวา 10th 0.5 (N) แตไมนอยกวา 0.7 4 Flavoxate 2GG 0.70 5.Explicit scoring system 21
 • 22. 12/09/54 สรุป การคัดเลือกยาใน บัญชียาหลักแหงชาติ 6.ใชดัชนีราคา เปนเครื่องมือในการ แบงยาเปนบัญชียอย และคัดยาที่ไมมี หลักฐานดานความคุมคาออกจากบัญชี (Cost assessment comparison) Ibuprofen Celecoxib Amlodipine (ก) hypertension 5,128 บาท ISafE score 0.66 0.70 Bromocriptine (ก) parkinsonism 14,107 14, บาท DDD* 1200 mg 400 mg Long acting beta-agonist+ long acting beta- 10, 10,950 บาท Cost per day 1.13 Baht 49.24 Baht corticosteroid inhaler (ค) ดัชนีราคา EMCI 1.7 70.3 Clopidogrel (ง) ischemic heart disease 27,547 บาท 27, บัญชียอย** ก ? Alteplase (ง) acute arterial stroke 43,335 43, บาท Entacarpone (ง) parkinsonism 59,364 บาท 59, 6.Cost assessment comparison บัญชียาหลักแหงชาติจึงสามารถใช เปนคมอชวยสงเสริมผประกอบวชาชพ เปนคู อชวยสงเสรมผู ระกอบวิชาชีพ ื ดานสุขภาพใหใชยาไดอยางเหมาะสม ลดความสูญเปลาที่เกิดจากการใชยา ลงได 22