SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
YARINLAR ĠÇĠN
BĠRLĠKTE KORUYALIM
KAMU MALI – ORTAK YAġAM ALANI

  Kamu malı özel
  mülkiyete konu
  olmayan ve
  doğrudan doğruya
  kamunun (halkın)
  yararlanmasına
  ayrılan mallardır.
  Belediye otobüsleri,
  okul binası ve
  eĢyaları, sokak
  lambaları, telefon
  kulübeleri vb. kamu
  malına örnektir.
KAMU MALI – ORTAK YAġAM ALANI

  Kamu
  mallarından ve
  ortak yaĢam
  alanlarından
  herkesin
  yararlanma hakkı
  vardır. Bu mallar
  ve alanlar
  toplumun tüm
  kesimlerine
  hizmet verir.
KAMU MALI – ORTAK YAġAM ALANI

  Okulumuzda ders
  araç ve gereçlerine
  okulun iç ve dıĢ
  temizliğine, su ve
  enerji tasarrufuna
  gösterdiğimiz
  özeni, okul
  dıĢındaki tüm kamu
  mallarına ve ortak
  yaĢam alanlarına
  da göstermeliyiz.
KAMU MALI – ORTAK YAġAM ALANI

  “Okulumuz bizim
  ortak yaĢam
  alanlarımızdır.
  Okulumuzu temiz
  tutarak kendimize
  temiz bir çevre
  oluĢturuyoruz.
  Herkese, temiz bir
  çevre oluĢturmak
  için çağrıda
  bulunuyoruz.”
MUTLU BĠR YAġAM ĠÇĠN
  Devlet, bir sınıf veya
  kesimin değil, tüm
  vatandaĢların refah
  ve mutluluğunu
  sağlayacak sosyal
  politikalar
  yürütülmelidir.
  Yoksullara, bakıma
  muhtaç yaĢlılara ve
  çocuklara, iĢsizlere
  terk edilmemiĢlik ve
  kimsesizlik duygusu
  yaĢatmamayı
  hedeflemelidir.
MUTLU BĠR YAġAM ĠÇĠN
  Devletin zor
  durumdaki
  vatandaĢların
  sorunlarıyla
  ilgilenmesi onların
  toplumda hak ettikleri
  yeri almalarında tek
  baĢına yeterli
  görülmez. Gönüllü
  kuruluĢların ve
  yurttaĢların katkıları
  ile söz konusu
  vatandaĢlara daha iyi
  yaĢama koĢulları
  sağlanabilir.
MUTLU BĠR YAġAM ĠÇĠN
 YaĢlıların, kimsesizle
 rin, engellilerin
 sorunlarına sahip
 çıkmak insanlık ve
 yurttaĢlık görevidir.
 Onun için toplumda
 bu bilincin
 yerleĢmesi
 önemlidir.
 “Bir toplumun
 geliĢmiĢlik
 düzeyi, engellilere
 sunulan imkan ve
 hizmetlerle doğru
 orantılıdır.”
GEÇMĠġE SAYGI, GELECEĞE KATKI

  YaĢlılarımız dün ile
  bugün arasında
  köprü kuran,
  kültürümüzü ve
  değerlerimizi
  yarınlara
  taĢımamızı
  sağlayan en
  değerli
  varlıklarımızdır.
  YaĢlılar saygıya,
  sevgiye, hürmete
  layık kimselerdir.
GEÇMĠġE SAYGI, GELECEĞE KATKI

  Bir ömrün büyük
  bir kısmını topluma
  ve ülkeye hizmetle
  geçirmiĢ
  insanların,
  yaĢlandıkları ve
  bakıma muhtaç
  oldukları dönemde
  ömürlerinin
  sonuna kadar
  insan onuruna
  yakıĢır bir Ģekilde
  bakım talep etme
  hakları vardır.
ENGELLERĠ BĠRLĠKTE AġALIM

  Engelli:
  DoğuĢtan veya
  sonradan
  herhangi bir
  nedenle
  bedensel,
  zihinsel, ruhsal,
  duygusal ve
  sosyal
  yeteneklerini
  çeĢitli
  derecelerde
ENGELLERĠ BĠRLĠKTE AġALIM

  Engellilerin topluma
  bütünleĢme yönünde
  yoğun sorunlar
  içinde yaĢadıkları
  bilinmektedir. Bu
  sorunlar, engelli
  bireylerin içinde
  yaĢadıkları topluma
  bir bütünlük içinde
  yaĢmalarını
  güçleĢtirme, onların
  kendilerini mutsuz
  hissetmelerine
  neden olmaktadır.
ENGELLERĠ BĠRLĠKTE AġALIM

  Bireyin fiziksel
  iĢlevlerindeki
  bozukluk ve
  bunların hareket
  yeteneğine yarattığı
  eksiklik ve güçlük
  onu toplumun diğer
  bireylerinden farklı
  kılar. Bu farklılık
  engellilerin yaĢadığı
  ayrımcıların da asıl
  nedenidir.
ENGELLERĠ BĠRLĠKTE AġALIM
  •„‟Engelliler Ġçin
  Fırsat EĢitliği
  Konusunda Standart
  Kurallar‟‟ da
  engelliler topluma
  eĢit katılımları için
  bazı ön koĢullardan
  söz edilmektedir:
  Bunlar
  bilinçlendirme, tıbbi
  bakım,
  rehabilitasyon ve
  yardım hizmetleridir.
KĠMSESĠZ ÇOCUKLAR

  Toplumda ilgi ve
  yardım bekleyen
  bir kesim daha
  vardır ki, bunlar
  kimsesizler ile
  sokak
  çocuklarıdır.
  Bunlar maddi
  desteklerin
  yanında ilgi,
  sevgi ve Ģefkat
  beklemektedirler.
KĠMSESĠZ ÇOCUKLAR

  Gönüllü
  kuruluĢlar ve
  yerel yönetim
  kuruluĢları
  olarak
  bölgelerinde yeni
  çocuk evleri ve
  kimsesizler için
  bakım evleri
  açarak, yardımcı
  olabilirler.
TOPLUMSAL SORUNLAR VE
SOSYAL SORUMLULUK
  Ġnsanların
  yaĢamda
  karĢılaĢtıkları açlık,
  yoksulluk, israf,
  iĢsizlik, trafik,
  çevre kirliliği,
  küresel ısınma,
  göç, çölleĢme,
  kaynakların
  azalması, salgın
  hastalıklar gibi
  bazı sorunlar
  vardır ki bunlar
  toplumsal
  sorunlardır.
TOPLUMSAL SORUNLAR VE
SOSYAL SORUMLULUK
  Toplumsal
  sorunların
  çözümünde
  kiĢilere düĢen
  öncelikle bu tür
  sorunlara karĢı
  duyarlı olmaktır.
  Duyarlılık
  oluĢtuktan
  sonra, etkin çözüm
  arayıĢlarında etkin
  rol almaktır.
AÇLIK – YOKSULLUK

 Dünyanın pek çok
 bölgesinde açlık
 ve yoksulluk
 sınırlarının altında
 yaĢayan insanlar
 vardır.
 Yoksulluk, maddi
 yönden yetersiz
 olma, insan
 onuruna yaraĢır
 bir düzeyin altında
 olma durumudur.
AÇLIK – YOKSULLUK

  Yoksul insanlar
  temel ihtiyaçlarını
  karĢılayamamaktad
  ır. Yoksul ülkelerde
  çocukların beĢte
  biri yaĢına
  eriĢemeden ölüyor.
  GeliĢmiĢ ülkelerde
  bu oran %1‟dir.
  Yoksul ülkelerde 5
  yaĢından küçük
  çocukların %50‟ si
  yetersiz
  beslenmektedir.
AÇLIK – YOKSULLUK

  Açlık ve
  yoksulluğu yok
  etmek için sadece
  acil ihtiyaçlarla
  ilgilenmek yerine,
  bu olguların
  kökeninde yatan
  sebeplerle
  yüzleĢmek
  gerekiyor. Bunun
  için uluslar arası
  boyutta mücadele
  edilmesi
  zorunludur.
ĠġSĠZLĠK

  ÇalıĢmak istediği
  halde iĢ
  bulamayan
  yetiĢkinlere iĢsiz
  denir. Ġnsanların
  geliĢmelerinin ve
  onların korumaları
  önünde engel
  oluĢturan konular
  arasında iĢsizlik ve
  kötü çalıĢma
  koĢulları vardır.
ĠġSĠZLĠK

  ÇalıĢma hakkı,
  sosyal ve
  ekonomik bir
  haktır. Bu hak,
  insan onurunu
  güvence altına
  almanın temel
  koĢulunu sağladığı
  için önemlidir. Bu
  hak güvence altına
  alınmadığında
  diğer haklarının
  hayata geçirilmesi
  güçleĢir.
ĠġSĠZLĠK

  ĠĢsizlik kiĢinin
  üzerinde
  psikolojik baskı
  oluĢturur.
  Gençler arasında
  iĢsizlik Ģiddet,
  su, intihar,
  uyuĢturucu
  bağımlılığı gibi
  sosyal sorunlara
  zemin hazırlar.
ÇEVRE-ÇÖLLEġME
  Hava, su ve toprak
  yeryüzünde hayatın
  devamını mümkün
  kılacak en önemli üç
  varlığımızdır. Hayati
  öneme sahip bu
  kaynaklarımızın
  endüstriyel atıklar,
  tarımda kullanılan
  zehirler, gübreler,
  genetiğiyle oynanmıĢ
  ürünler, evsel atıklar
  ve kitsel imha
  silahlarının etkileriyle
  zarar görmesiyle
  ekolojik dengeler
  bozulmaya baĢlamıĢtır.
5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

  1997‟de Kyoto‟da
  düzenlenen
  BirleĢmiĢ
  Milletler Ġklim
  DeğiĢikliği
  Konferansı‟nda
  sanayileĢmiĢ
  ülkeler sera gazı
  emisyonlarını
  azaltmak üzere
  bazı taahhütlere
  bulundu.
5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

  ÇölleĢme: Erozyon,
  iklim değiĢikliği,
  ormanların tahribi,
  toprağın aĢırı kullanımı
  ve yanlıĢ sulama
  yöntemleri nedeniyle
  ortaya çıkıyor. Kıtlık,
  yoksulluk, sağlıksız
  beslenme, sel taĢkınları
  göçlere neden
  olabiliyor. ÇölleĢme,
  dünyada 110 ülkeyi
  etkiliyor, her yıl 6 milyar
  hektar alan çölleĢiyor.
KÜRESEL ISINMA

  Fosil yakıtların
  yakılması,
  ormansızlaĢma, hızlı
  nüfus artıĢı,
  toplumlardaki
  tüketim eğiliminin
  artması gibi
  nedenlerle
  atmosfere verilen
  doğaya zararlı
  gazların sera etkisi
  yaratmasıyla dünya
  yüzeyinde sıcaklığın
  arasına küresel
  ısınma denir.
KÜRESEL ISINMA

  Küresel ısınmaya
  bağlı olarak
  kutuplardaki
  buzullar
  eriyor, deniz suyu
  seviyesi yükseliyor
  ve kıyı kesimlerinde
  toprak kayıpları
  artıyor. Bu
  değiĢikliklere
  dayanamayan bitki
  ve hayvan türlerde
  de ya azalıyor ya da
  tamamen yok
  oluyor.
TRAFĠK

  Trafik sorunu
  toplumun her
  bireyini
  ilgilendirmektedi
  r; çözümü de
  toplumu tüm
  kesimlerin ortak
  çabasını ve
  duyarlılığını
  gerektirmektedir.
TRAFĠK

  Trafik kazalarının ve
  sorunlarının
  yaĢanmaması için
  sürücü ve yaya
  olarak duyarlı,
  dikkatli ve sorumlu
  davranmalıyız;
  görevlilere yardımcı
  olmalıyız; gerek
  Ģehir içi, gerek
  Ģehirlerarası trafik
  akıĢında kurallara
  uymaya ve uyarılara
  dikkate almaya özen
  göstermeliyiz.
SALGIN HASTALIKLAR

 Deli dana, domuz gribi,
 kuĢ gribi, AĠDS gibi
 bulaĢıcı, salgın ve
 tehlikeli hastalıklar
 insan yaĢamı için
 tehdit oluĢturmaktadır.
 Bu tür hastalıklar
 günümüz dünyasında
 ulusal sınırları
 aĢmıĢtır.
 Dolayısıyla bu
 hastalıklarla
 mücadelede de uluslar
 arası iĢbirliği zorunlu
 hale gelmektedir.
TEġEKKÜRLER 

More Related Content

Similar to 12

Cihan yaşlılarda ev güvenliği ve gya
Cihan yaşlılarda ev güvenliği ve gyaCihan yaşlılarda ev güvenliği ve gya
Cihan yaşlılarda ev güvenliği ve gya
cihank30
 
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
taha4423
 
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
Şahabettin Akca
 
Afetlere hazirlikta halk sağliğinin rolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Afetlere hazirlikta halk sağliğinin rolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)Afetlere hazirlikta halk sağliğinin rolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Afetlere hazirlikta halk sağliğinin rolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org
 
NüFus Ve YerleşMe
NüFus Ve YerleşMeNüFus Ve YerleşMe
NüFus Ve YerleşMe
derslopedi
 
İhmal ve istismar açısından sokak çocukları
İhmal ve istismar açısından sokak çocuklarıİhmal ve istismar açısından sokak çocukları
İhmal ve istismar açısından sokak çocukları
Tülin KUŞGÖZOĞLU
 
Nesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumu
Nesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumuNesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumu
Nesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumu
Darıca Faruk Yalçın Zoo
 
Kültür ve toplum
Kültür ve toplumKültür ve toplum
Kültür ve toplum
Ramazan EREN
 
Dã¼nden bugã¼ne aksaray
Dã¼nden bugã¼ne aksarayDã¼nden bugã¼ne aksaray
Dã¼nden bugã¼ne aksaray
Neşe Çelik
 

Similar to 12 (20)

Cihan yaşlılarda ev güvenliği ve gya
Cihan yaşlılarda ev güvenliği ve gyaCihan yaşlılarda ev güvenliği ve gya
Cihan yaşlılarda ev güvenliği ve gya
 
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
 
9.hfta
9.hfta9.hfta
9.hfta
 
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
 
HUNGER AND POVERTY
HUNGER AND POVERTYHUNGER AND POVERTY
HUNGER AND POVERTY
 
Hayrettin Karaca. Kırmızı Süveterli Adam.pptx
Hayrettin Karaca. Kırmızı Süveterli Adam.pptxHayrettin Karaca. Kırmızı Süveterli Adam.pptx
Hayrettin Karaca. Kırmızı Süveterli Adam.pptx
 
Afetlere hazirlikta halk sağliğinin rolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Afetlere hazirlikta halk sağliğinin rolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)Afetlere hazirlikta halk sağliğinin rolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Afetlere hazirlikta halk sağliğinin rolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
NüFus Ve YerleşMe
NüFus Ve YerleşMeNüFus Ve YerleşMe
NüFus Ve YerleşMe
 
Sokak cocuklari
Sokak cocuklariSokak cocuklari
Sokak cocuklari
 
hasta-toplumlar.pdf
hasta-toplumlar.pdfhasta-toplumlar.pdf
hasta-toplumlar.pdf
 
Gunse Kusagi Rehberi
Gunse Kusagi RehberiGunse Kusagi Rehberi
Gunse Kusagi Rehberi
 
İhmal ve istismar açısından sokak çocukları
İhmal ve istismar açısından sokak çocuklarıİhmal ve istismar açısından sokak çocukları
İhmal ve istismar açısından sokak çocukları
 
Nesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumu
Nesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumuNesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumu
Nesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumu
 
Doğal Çevrenin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri ve İlgili Kuramlar
Doğal Çevrenin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri ve İlgili KuramlarDoğal Çevrenin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri ve İlgili Kuramlar
Doğal Çevrenin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri ve İlgili Kuramlar
 
Kültür ve toplum
Kültür ve toplumKültür ve toplum
Kültür ve toplum
 
Çevre gazeteciliği - Yakup Çetin
Çevre gazeteciliği - Yakup ÇetinÇevre gazeteciliği - Yakup Çetin
Çevre gazeteciliği - Yakup Çetin
 
Çocuk İstismarı Nedir.pptx
Çocuk İstismarı Nedir.pptxÇocuk İstismarı Nedir.pptx
Çocuk İstismarı Nedir.pptx
 
Gelecek hane perspektif-raporu-subat-2015
Gelecek hane perspektif-raporu-subat-2015Gelecek hane perspektif-raporu-subat-2015
Gelecek hane perspektif-raporu-subat-2015
 
Dã¼nden bugã¼ne aksaray
Dã¼nden bugã¼ne aksarayDã¼nden bugã¼ne aksaray
Dã¼nden bugã¼ne aksaray
 
TEMA Vakfı
TEMA VakfıTEMA Vakfı
TEMA Vakfı
 

More from taha4423

Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)
taha4423
 
Haklar ve sorumluluklar el ele
Haklar ve sorumluluklar el eleHaklar ve sorumluluklar el ele
Haklar ve sorumluluklar el ele
taha4423
 

More from taha4423 (12)

Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
11
1111
11
 
11
1111
11
 
11
1111
11
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
10.hfta
10.hfta10.hfta
10.hfta
 
7.hfta
7.hfta7.hfta
7.hfta
 
5.hafta
5.hafta5.hafta
5.hafta
 
4.haftsa
4.haftsa4.haftsa
4.haftsa
 
Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)
 
Haklar ve sorumluluklar el ele
Haklar ve sorumluluklar el eleHaklar ve sorumluluklar el ele
Haklar ve sorumluluklar el ele
 

12

 • 2. KAMU MALI – ORTAK YAġAM ALANI  Kamu malı özel mülkiyete konu olmayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallardır. Belediye otobüsleri, okul binası ve eĢyaları, sokak lambaları, telefon kulübeleri vb. kamu malına örnektir.
 • 3. KAMU MALI – ORTAK YAġAM ALANI  Kamu mallarından ve ortak yaĢam alanlarından herkesin yararlanma hakkı vardır. Bu mallar ve alanlar toplumun tüm kesimlerine hizmet verir.
 • 4. KAMU MALI – ORTAK YAġAM ALANI  Okulumuzda ders araç ve gereçlerine okulun iç ve dıĢ temizliğine, su ve enerji tasarrufuna gösterdiğimiz özeni, okul dıĢındaki tüm kamu mallarına ve ortak yaĢam alanlarına da göstermeliyiz.
 • 5. KAMU MALI – ORTAK YAġAM ALANI  “Okulumuz bizim ortak yaĢam alanlarımızdır. Okulumuzu temiz tutarak kendimize temiz bir çevre oluĢturuyoruz. Herkese, temiz bir çevre oluĢturmak için çağrıda bulunuyoruz.”
 • 6. MUTLU BĠR YAġAM ĠÇĠN  Devlet, bir sınıf veya kesimin değil, tüm vatandaĢların refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikalar yürütülmelidir. Yoksullara, bakıma muhtaç yaĢlılara ve çocuklara, iĢsizlere terk edilmemiĢlik ve kimsesizlik duygusu yaĢatmamayı hedeflemelidir.
 • 7. MUTLU BĠR YAġAM ĠÇĠN  Devletin zor durumdaki vatandaĢların sorunlarıyla ilgilenmesi onların toplumda hak ettikleri yeri almalarında tek baĢına yeterli görülmez. Gönüllü kuruluĢların ve yurttaĢların katkıları ile söz konusu vatandaĢlara daha iyi yaĢama koĢulları sağlanabilir.
 • 8. MUTLU BĠR YAġAM ĠÇĠN  YaĢlıların, kimsesizle rin, engellilerin sorunlarına sahip çıkmak insanlık ve yurttaĢlık görevidir. Onun için toplumda bu bilincin yerleĢmesi önemlidir.  “Bir toplumun geliĢmiĢlik düzeyi, engellilere sunulan imkan ve hizmetlerle doğru orantılıdır.”
 • 9. GEÇMĠġE SAYGI, GELECEĞE KATKI  YaĢlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taĢımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. YaĢlılar saygıya, sevgiye, hürmete layık kimselerdir.
 • 10. GEÇMĠġE SAYGI, GELECEĞE KATKI  Bir ömrün büyük bir kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiĢ insanların, yaĢlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakıĢır bir Ģekilde bakım talep etme hakları vardır.
 • 11. ENGELLERĠ BĠRLĠKTE AġALIM  Engelli: DoğuĢtan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli derecelerde
 • 12. ENGELLERĠ BĠRLĠKTE AġALIM  Engellilerin topluma bütünleĢme yönünde yoğun sorunlar içinde yaĢadıkları bilinmektedir. Bu sorunlar, engelli bireylerin içinde yaĢadıkları topluma bir bütünlük içinde yaĢmalarını güçleĢtirme, onların kendilerini mutsuz hissetmelerine neden olmaktadır.
 • 13. ENGELLERĠ BĠRLĠKTE AġALIM  Bireyin fiziksel iĢlevlerindeki bozukluk ve bunların hareket yeteneğine yarattığı eksiklik ve güçlük onu toplumun diğer bireylerinden farklı kılar. Bu farklılık engellilerin yaĢadığı ayrımcıların da asıl nedenidir.
 • 14. ENGELLERĠ BĠRLĠKTE AġALIM  •„‟Engelliler Ġçin Fırsat EĢitliği Konusunda Standart Kurallar‟‟ da engelliler topluma eĢit katılımları için bazı ön koĢullardan söz edilmektedir: Bunlar bilinçlendirme, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve yardım hizmetleridir.
 • 15. KĠMSESĠZ ÇOCUKLAR  Toplumda ilgi ve yardım bekleyen bir kesim daha vardır ki, bunlar kimsesizler ile sokak çocuklarıdır. Bunlar maddi desteklerin yanında ilgi, sevgi ve Ģefkat beklemektedirler.
 • 16. KĠMSESĠZ ÇOCUKLAR  Gönüllü kuruluĢlar ve yerel yönetim kuruluĢları olarak bölgelerinde yeni çocuk evleri ve kimsesizler için bakım evleri açarak, yardımcı olabilirler.
 • 17. TOPLUMSAL SORUNLAR VE SOSYAL SORUMLULUK  Ġnsanların yaĢamda karĢılaĢtıkları açlık, yoksulluk, israf, iĢsizlik, trafik, çevre kirliliği, küresel ısınma, göç, çölleĢme, kaynakların azalması, salgın hastalıklar gibi bazı sorunlar vardır ki bunlar toplumsal sorunlardır.
 • 18. TOPLUMSAL SORUNLAR VE SOSYAL SORUMLULUK  Toplumsal sorunların çözümünde kiĢilere düĢen öncelikle bu tür sorunlara karĢı duyarlı olmaktır. Duyarlılık oluĢtuktan sonra, etkin çözüm arayıĢlarında etkin rol almaktır.
 • 19. AÇLIK – YOKSULLUK  Dünyanın pek çok bölgesinde açlık ve yoksulluk sınırlarının altında yaĢayan insanlar vardır.  Yoksulluk, maddi yönden yetersiz olma, insan onuruna yaraĢır bir düzeyin altında olma durumudur.
 • 20. AÇLIK – YOKSULLUK  Yoksul insanlar temel ihtiyaçlarını karĢılayamamaktad ır. Yoksul ülkelerde çocukların beĢte biri yaĢına eriĢemeden ölüyor. GeliĢmiĢ ülkelerde bu oran %1‟dir. Yoksul ülkelerde 5 yaĢından küçük çocukların %50‟ si yetersiz beslenmektedir.
 • 21. AÇLIK – YOKSULLUK  Açlık ve yoksulluğu yok etmek için sadece acil ihtiyaçlarla ilgilenmek yerine, bu olguların kökeninde yatan sebeplerle yüzleĢmek gerekiyor. Bunun için uluslar arası boyutta mücadele edilmesi zorunludur.
 • 22. ĠġSĠZLĠK  ÇalıĢmak istediği halde iĢ bulamayan yetiĢkinlere iĢsiz denir. Ġnsanların geliĢmelerinin ve onların korumaları önünde engel oluĢturan konular arasında iĢsizlik ve kötü çalıĢma koĢulları vardır.
 • 23. ĠġSĠZLĠK  ÇalıĢma hakkı, sosyal ve ekonomik bir haktır. Bu hak, insan onurunu güvence altına almanın temel koĢulunu sağladığı için önemlidir. Bu hak güvence altına alınmadığında diğer haklarının hayata geçirilmesi güçleĢir.
 • 24. ĠġSĠZLĠK  ĠĢsizlik kiĢinin üzerinde psikolojik baskı oluĢturur. Gençler arasında iĢsizlik Ģiddet, su, intihar, uyuĢturucu bağımlılığı gibi sosyal sorunlara zemin hazırlar.
 • 25. ÇEVRE-ÇÖLLEġME  Hava, su ve toprak yeryüzünde hayatın devamını mümkün kılacak en önemli üç varlığımızdır. Hayati öneme sahip bu kaynaklarımızın endüstriyel atıklar, tarımda kullanılan zehirler, gübreler, genetiğiyle oynanmıĢ ürünler, evsel atıklar ve kitsel imha silahlarının etkileriyle zarar görmesiyle ekolojik dengeler bozulmaya baĢlamıĢtır.
 • 26. 5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ  1997‟de Kyoto‟da düzenlenen BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Konferansı‟nda sanayileĢmiĢ ülkeler sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere bazı taahhütlere bulundu.
 • 27. 5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ  ÇölleĢme: Erozyon, iklim değiĢikliği, ormanların tahribi, toprağın aĢırı kullanımı ve yanlıĢ sulama yöntemleri nedeniyle ortaya çıkıyor. Kıtlık, yoksulluk, sağlıksız beslenme, sel taĢkınları göçlere neden olabiliyor. ÇölleĢme, dünyada 110 ülkeyi etkiliyor, her yıl 6 milyar hektar alan çölleĢiyor.
 • 28. KÜRESEL ISINMA  Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaĢma, hızlı nüfus artıĢı, toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle atmosfere verilen doğaya zararlı gazların sera etkisi yaratmasıyla dünya yüzeyinde sıcaklığın arasına küresel ısınma denir.
 • 29. KÜRESEL ISINMA  Küresel ısınmaya bağlı olarak kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerinde toprak kayıpları artıyor. Bu değiĢikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türlerde de ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor.
 • 30. TRAFĠK  Trafik sorunu toplumun her bireyini ilgilendirmektedi r; çözümü de toplumu tüm kesimlerin ortak çabasını ve duyarlılığını gerektirmektedir.
 • 31. TRAFĠK  Trafik kazalarının ve sorunlarının yaĢanmaması için sürücü ve yaya olarak duyarlı, dikkatli ve sorumlu davranmalıyız; görevlilere yardımcı olmalıyız; gerek Ģehir içi, gerek Ģehirlerarası trafik akıĢında kurallara uymaya ve uyarılara dikkate almaya özen göstermeliyiz.
 • 32. SALGIN HASTALIKLAR  Deli dana, domuz gribi, kuĢ gribi, AĠDS gibi bulaĢıcı, salgın ve tehlikeli hastalıklar insan yaĢamı için tehdit oluĢturmaktadır. Bu tür hastalıklar günümüz dünyasında ulusal sınırları aĢmıĢtır.  Dolayısıyla bu hastalıklarla mücadelede de uluslar arası iĢbirliği zorunlu hale gelmektedir.