SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
DEMOKRASĠ KÜLTÜRÜ


1
SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI VE
FAALĠYETLERĠ
SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI

            Sivil toplum kuruluşları
            devlet örgütlenmesi
            içinde yer almayan
            sendika, vakıf, dernek,
            meslek odası vb. benzeri
            oluşumlardır. STK’lar
            yürüttükleri çalışmalarla
            eylem ve uyarılarda
            yöneticiler üzerinde
            baskı oluştururlar; bu
            yolla denetleme işlevi
            görürler.          2
SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI

  Bireyler yöneticilerin
  kararlarını eleştirme
  özgürlüğüne, uygulamalarını
  denetleme işlevini, toplantı ve
  gösteri yürüyüşü düzenle
  hakkını sivil toplum aracılıyla
  kullanılır. Düşüncelerin ifade
  edilmesinde istek ve
  beklentilerin
  gerçekleştirilmesinde,
  demokratik ilke ve
  uygulamaların yerleşmesinde
  hak ve özgürlüklerin
  korunmasında STK’ların önemli
  katkıları vardır.         3
ĠNSAN HAKLARıNıN KORUNMASıNDA SIVIL
  TOPLUM KURULUġLARı VE IġLEVLERI

  İnsan haklarının korunmasındaki tek tek bireylerin
  yapabilecekleri sınırlıdır. Bireylerin bir araya gelerek
  oluşturdukları STK’lar insan haklarının korunmasında
  daha etkili olur.
  Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanı temelde bir
  veya birden çok insan haklarına dayanmaktadır.
  STK’ların yoksulluk, şiddet, ırkçılık, sağlık
  sorunları, evsizlik ve çevresel sorunlara karşı durmak
  için etkin çalışmalar yürütmektedir.
  STK’ların insan hakları ihlallerini gündeme
  getirme, bu konuda kamuoyunu oluşturma, devletin bu
  konuyla ilgili organlarına yardımcı olma gibi işlevleri
  vardır. STK’lar hakları ihlal edilenlere sosyal hukuki ya
  da ekonomik, doğrudan hizmet sunarak yardım         4
  edebilirler.
ĠNSAN HAKLARıNıN KORUNMASıNDA SIVIL
  TOPLUM KURULUġLARı VE IġLEVLERI

  STK’lar demokratik vazgeçilmez konulardan bir haline
  gelmiştir. Çünkü en iyi demokrasi, denetleyen
  demokrasidir. Demokrasiyi denetleyen de sivil toplum
  kuruluşlarıdır. Demokrasinin güçlenmesi insan
  haklarının korunabilmesi yurttaşların sivil toplum
  konusunda bilinçlenmesiyle ve bu kuruluşlara destek
  vermesiyle sağlanabilir.
                              5
ĠNSAN HAKLARı      ILE  ĠLGILI GELIġMELER

  Yasal ve idari reformların yanı sıra, eğitim yoluyla
  insan hakları bilincinin geliştirilmesine yönelik
  faaliyetler yoğunlaştırılmıştır. İlköğretim
  müfredatında insan hakları konuları
  okutulmaktadır. Liselerde ise demokrasi ve insan
  hakları konulu dersler verilmektedir. Çeşitli
  üniversitelerde yeni insan hakları merkezleri
  açılmıştır. Polis Akademisi’nde insan hakları dersi
  zorunlu hale gelmiştir. Memur adaylarının hazırlık
  programlarına insan hakları kursları da dahil
  edilmiştir.
                              6
ĠNSAN HAKLARı      ILE  ĠLGILI GELIġMELER
  •İnsan hakları korunması
  ve geliştirilmesine yönelik
  çalışmalarda bulunmak
  üzere 2001 yılında
  Başbakanlık İnsan Hakları
  Başkanlığı kurulmuştur.
  İnsan Hakları Başkanlığı,
  insan hakları ile ilgili
  konularda görevli
  kuruluşlarla sürekli temas
  halinde bulunmak ve bu
  kuruluşlar arasında
  koordinasyonu sağlamakla
  görevlidir.                  7
ĠNSAN HAKLARı       ILE   ĠLGILI GELIġMELER

  İllerde ve ilçelerde
  insan hakları kurulları
  oluşturulmuştur. Bu
  kurullar insan hakları
  ihlalleri şikâyetlerini ele
  alıp incelemekte ve
  bulgularını idari veya
  yasal önlem alınması
  amacıyla Hükümet’e
  iletmektedir.

                           8
KITLE ĠLETIġIM     VE  ĠNSAN HAKLARı

 İnsanların doğru karar
 verebilmesi için habere,
 bilgiye gereksinimleri vardır.
 Bunu onlara büyük ölçüde
 kitle iletişim araçları sağlar.
 İnsanların daha çok
 bilgilendirilmesi,
 aydınlatılması zorunludur.
 Bu zorunluluk, kitle iletişimin
 gerekliliğini ortaya
 koymaktadır. Kitle iletişim
 araçları işlevini en iyi
 demokratik ortamlarda
 yerine getirebilir.
                      9
HUKUK DEVLETĠ

  Hukuk, ( Sözcük anlamı olarak
  ‘ haklar’ demektir.) insanların
  birbirleriyle, çevreleriyle ve
  devletle olan ilişkilerini
  belirleyen yasaların
  bütünüdür. Hukukun temel
  ilkesi, insanlar arasında
  adaleti, eşitliği ve özgürlüğü
  yasalar yoluyla
  sağlayabilmektir.


                   10
HUKUK DEVLETĠ
  Hukuk devleti, devlet gücünün hukuk kurallarıyla
  sınırlandırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin tanınıp
  korunduğu devlettir.
  Hukuk devletinde vatandaşlar hukuksal güvence
  altında bulunur. Devlet hukuk kurallarına bağlıdır.
  Yönetilenler kötüye kullanılan hak ve özgürlükleri için
  hukuksal başvuru araçlarına ve dava açma hakkına
  sahiptirler.
                               11
HUKUK DEVLETĠ

  Hukuk Devletinde:
 Temel hak ve özgürlük
 güvence altına alınır
 Yasaların anayasaya
 uygunluğunun yargısal
 denetimi yapılır
 Kazanılmış haklara saygı
 duyulur


               12
HUKUK DEVLETININ UNSURLARı
 1-Kanunsuz suç ve ceza olmaz
 Kimse yürürlükte bulunan yasanın suç saymadığı
 bir eylemden dolayı cezalandırılmaz Kimseye,
 suçu işledi zaman yasada o suç için konulmuş olan
 cezadan daha ağır bir ceza verilmez.Suçluluğu
 hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz
                           13
HUKUK DEVLETININ UNSURLARı
  2-Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi
  Yargı bağımsızlığı, yargı organlarının karar verirken hiç
  kimseden emir talimat almamaları ve her türlü etkiden uzak
  kalmalarını ifade eder.
  Yargı bağımsızlığı yargıç güvencesi ile sağlana bilir yargıçlık
  güvencesi her şeyden önce yargıçların
  azledilmeyeceklerini, kendileri istemedikçe 65 yaşından
  önce emekliye sevk edilmeyeceklerini ifade eder.
                                   14
HUKUK DEVLETININ UNSURLARı
 3- Ġdarenin yargısal denetimi
 Yöneticilerin yetkilerini kanunsuz ve keyfi olarak
 kullanılması önlenilir; yargı denetimi yoluyla
 hukuka uygun davranmaya zorlanılır
                            15
HUKUK DEVLETININ UNSURLARı
 4-Kuvvetler ayrılığı ilkesi
 Yasama yürütme ve yargı
 yetkisinin ayrı devlet
 organlarına verilmiş
 olmasıdır. Devlet Yasama,
 yürütme ve yargı güçlerini
 üç farklı organ eliyle
 yerine getirir Böylece
 devletin egemenlik
 gücünün tek elde
 toplanması keyfi ve baskıcı
 yönetimlerin ortaya
 çıkması önlenir
                16
HUKUK DEVLETININ UNSURLARı

 5-Yasaların genelliliği
 ilkesi yasalar önündeki
 eşitlik ilkesinin bir
 gereğidir. Bu ilke
 gereğince bazı
 bireylerin korunması
 bazılarının da mağdur
 edilmesi önlenir.


               17
HUKUK DEVLETININ UNSURLARı
 6-EĢitlik
 Eşitlik insanlar arasında toplumsal ve siyasal
 haklar yönünden hiçbir ayrıcalık bulunmaması
 kanunların oluşturulması ve uygulaması
 yönünden insanlar arasında ayrım yapılmaması
 durumudur. Ana yasaya göre herkes kanun
 önünde eşitlenir
                          18
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

 Hukukun üstünlüğü devletin tüm organları
 üzerinde hukukun mutlak bir egemenliye sahip
 olmasıdır Hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk
 devletinin ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur
 burada temel kural adaleti gerçekleştirmektedir.
 Hukukun üstünlüğü sağlanabilmesi için Temel
 haklar anayasada değişmez biçimde yer almalıdır.
 Yasalar ana yasaya uygun olmalıdır.
 Mahkeme kararlarına karşı kişilerin üst
 mahkemeye başvurarak kararlarının yeniden
 incelenmesini isteme hakkı olmalıdır
                           19
TEġEKKÜRLER 

More Related Content

What's hot

ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİCOSKUN CAN AKTAN
 
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİCOSKUN CAN AKTAN
 
İnsan haklari, yanibaşinizda
İnsan haklari, yanibaşinizdaİnsan haklari, yanibaşinizda
İnsan haklari, yanibaşinizdaBATILAW
 
EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER
EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE SİYASAL ÖZGÜRLÜKLEREKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER
EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE SİYASAL ÖZGÜRLÜKLERCOSKUN CAN AKTAN
 
Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)
Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)
Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)İbrahim DAL
 
1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host countryKarel Van Isacker
 
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF SlaytAtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slaytderslopedi
 
AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slaytderslopedi
 
Atatürk ilkeleri
Atatürk ilkeleriAtatürk ilkeleri
Atatürk ilkelerimassive501
 
Anayasalarimiz
AnayasalarimizAnayasalarimiz
Anayasalarimizkafedeneme
 
İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARI Omer1536
 
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT'IN METODOLOJİK İLKELERİ
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT'IN METODOLOJİK İLKELERİANAYASAL POLİTİK İKTİSAT'IN METODOLOJİK İLKELERİ
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT'IN METODOLOJİK İLKELERİCOSKUN CAN AKTAN
 
Atatürk ilkeleri2
Atatürk ilkeleri2Atatürk ilkeleri2
Atatürk ilkeleri2massive501
 

What's hot (17)

ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
 
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
ANAYASACILIK VE ANAYASAL HUKUK DEVLETİ
 
İnsan haklari, yanibaşinizda
İnsan haklari, yanibaşinizdaİnsan haklari, yanibaşinizda
İnsan haklari, yanibaşinizda
 
İletişim hukuku 2 - hukuki temeller pdf
İletişim hukuku  2 - hukuki temeller pdfİletişim hukuku  2 - hukuki temeller pdf
İletişim hukuku 2 - hukuki temeller pdf
 
EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER
EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE SİYASAL ÖZGÜRLÜKLEREKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER
EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER
 
Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)
Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)
Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)
 
1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country
 
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF SlaytAtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
 
Ilkeler
IlkelerIlkeler
Ilkeler
 
Hatice kpss
Hatice kpssHatice kpss
Hatice kpss
 
AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slayt
 
İletişim hukuku 1 - giriş
İletişim hukuku  1 - girişİletişim hukuku  1 - giriş
İletişim hukuku 1 - giriş
 
Atatürk ilkeleri
Atatürk ilkeleriAtatürk ilkeleri
Atatürk ilkeleri
 
Anayasalarimiz
AnayasalarimizAnayasalarimiz
Anayasalarimiz
 
İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARI
 
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT'IN METODOLOJİK İLKELERİ
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT'IN METODOLOJİK İLKELERİANAYASAL POLİTİK İKTİSAT'IN METODOLOJİK İLKELERİ
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT'IN METODOLOJİK İLKELERİ
 
Atatürk ilkeleri2
Atatürk ilkeleri2Atatürk ilkeleri2
Atatürk ilkeleri2
 

Viewers also liked

19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlamaSuleyman Bayindir
 
Original Art
Original ArtOriginal Art
Original Arta1282k
 
Photo-Real Architectural Renderings
Photo-Real Architectural RenderingsPhoto-Real Architectural Renderings
Photo-Real Architectural RenderingsBobby Parker
 
Rendering Sample Gallery
Rendering Sample Gallery Rendering Sample Gallery
Rendering Sample Gallery malcolm636
 
Portfolio - Current - 090115-1
Portfolio - Current - 090115-1Portfolio - Current - 090115-1
Portfolio - Current - 090115-1marta o'conner
 
2Rao Fu_intern work sample
2Rao Fu_intern work sample 2Rao Fu_intern work sample
2Rao Fu_intern work sample Rao Fu
 
Abeer azzouqa architectural portfolio
Abeer azzouqa architectural portfolioAbeer azzouqa architectural portfolio
Abeer azzouqa architectural portfolioAbeer Azzouqa
 
Architectural Design Works Portfolio 2009
Architectural Design Works Portfolio 2009Architectural Design Works Portfolio 2009
Architectural Design Works Portfolio 2009Jiri Junek
 
Architectural Drawing
Architectural DrawingArchitectural Drawing
Architectural DrawingLea Alberto
 
Drawing Shade And Shadow.Key
Drawing Shade And Shadow.KeyDrawing Shade And Shadow.Key
Drawing Shade And Shadow.Keyckerins
 
Emily Gardiner - Interior Design Portfolio
Emily Gardiner - Interior Design PortfolioEmily Gardiner - Interior Design Portfolio
Emily Gardiner - Interior Design PortfolioEmily Gardiner
 
Architectural rendering
Architectural renderingArchitectural rendering
Architectural renderingSumaiya Islam
 
Secrets to Successful Storytelling
Secrets to Successful StorytellingSecrets to Successful Storytelling
Secrets to Successful Storytellingchildrensministry
 
Storytelling
StorytellingStorytelling
Storytellingmartaavel
 
Sciography of objects (shade & shadow)
Sciography of objects (shade & shadow)Sciography of objects (shade & shadow)
Sciography of objects (shade & shadow)Ar. Aakansha
 

Viewers also liked (20)

Dickens and london
Dickens and londonDickens and london
Dickens and london
 
19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama
 
PPh
PPhPPh
PPh
 
Original Art
Original ArtOriginal Art
Original Art
 
Photo-Real Architectural Renderings
Photo-Real Architectural RenderingsPhoto-Real Architectural Renderings
Photo-Real Architectural Renderings
 
Jat design graphics
Jat design  graphics Jat design  graphics
Jat design graphics
 
Art portfolio
Art portfolioArt portfolio
Art portfolio
 
9.pen and ink
9.pen and ink9.pen and ink
9.pen and ink
 
Rendering Sample Gallery
Rendering Sample Gallery Rendering Sample Gallery
Rendering Sample Gallery
 
Portfolio - Current - 090115-1
Portfolio - Current - 090115-1Portfolio - Current - 090115-1
Portfolio - Current - 090115-1
 
2Rao Fu_intern work sample
2Rao Fu_intern work sample 2Rao Fu_intern work sample
2Rao Fu_intern work sample
 
Abeer azzouqa architectural portfolio
Abeer azzouqa architectural portfolioAbeer azzouqa architectural portfolio
Abeer azzouqa architectural portfolio
 
Architectural Design Works Portfolio 2009
Architectural Design Works Portfolio 2009Architectural Design Works Portfolio 2009
Architectural Design Works Portfolio 2009
 
Architectural Drawing
Architectural DrawingArchitectural Drawing
Architectural Drawing
 
Drawing Shade And Shadow.Key
Drawing Shade And Shadow.KeyDrawing Shade And Shadow.Key
Drawing Shade And Shadow.Key
 
Emily Gardiner - Interior Design Portfolio
Emily Gardiner - Interior Design PortfolioEmily Gardiner - Interior Design Portfolio
Emily Gardiner - Interior Design Portfolio
 
Architectural rendering
Architectural renderingArchitectural rendering
Architectural rendering
 
Secrets to Successful Storytelling
Secrets to Successful StorytellingSecrets to Successful Storytelling
Secrets to Successful Storytelling
 
Storytelling
StorytellingStorytelling
Storytelling
 
Sciography of objects (shade & shadow)
Sciography of objects (shade & shadow)Sciography of objects (shade & shadow)
Sciography of objects (shade & shadow)
 

Similar to 7.hfta

Devlet Teskilati
Devlet TeskilatiDevlet Teskilati
Devlet Teskilatimassive501
 
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜN SINIRLANDIRILMASINDA HUKUKDIŞI ARAÇLAR ...
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜN SINIRLANDIRILMASINDA HUKUKDIŞI ARAÇLAR ...ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜN SINIRLANDIRILMASINDA HUKUKDIŞI ARAÇLAR ...
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜN SINIRLANDIRILMASINDA HUKUKDIŞI ARAÇLAR ...COSKUN CAN AKTAN
 
hukuka-giris-1-2hft-9hos-IWu1.pptxًbbjnb
hukuka-giris-1-2hft-9hos-IWu1.pptxًbbjnbhukuka-giris-1-2hft-9hos-IWu1.pptxًbbjnb
hukuka-giris-1-2hft-9hos-IWu1.pptxًbbjnbJihaneJihane10
 
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK BAŞLICA HUKUKİ KAYNAKLAR VE...
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK BAŞLICA HUKUKİ KAYNAKLAR VE...ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK BAŞLICA HUKUKİ KAYNAKLAR VE...
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK BAŞLICA HUKUKİ KAYNAKLAR VE...COSKUN CAN AKTAN
 
siyaset felsefesi.pptx
siyaset felsefesi.pptxsiyaset felsefesi.pptx
siyaset felsefesi.pptxAhmet570775
 
Türkiye'de yargı teşkilatı.pptx
Türkiye'de yargı teşkilatı.pptxTürkiye'de yargı teşkilatı.pptx
Türkiye'de yargı teşkilatı.pptxHamzaAte
 
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlarMedya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlarMerve Şahin
 
İdeal Devlet İçin 20 Temel İlke
İdeal Devlet İçin 20 Temel İlkeİdeal Devlet İçin 20 Temel İlke
İdeal Devlet İçin 20 Temel İlkeCOSKUN CAN AKTAN
 
“İDEAL” HUKUK NORMLARI TASARIMI: NORMATİF HUKUK PERSPEKTİFİNDEN “İYİ KURALLAR”
“İDEAL” HUKUK NORMLARI TASARIMI: NORMATİF HUKUK PERSPEKTİFİNDEN “İYİ KURALLAR”“İDEAL” HUKUK NORMLARI TASARIMI: NORMATİF HUKUK PERSPEKTİFİNDEN “İYİ KURALLAR”
“İDEAL” HUKUK NORMLARI TASARIMI: NORMATİF HUKUK PERSPEKTİFİNDEN “İYİ KURALLAR”COSKUN CAN AKTAN
 
Demokratik Cumhuriyet
Demokratik CumhuriyetDemokratik Cumhuriyet
Demokratik Cumhuriyetarge32
 
John Locke Siyaset Felsefesi
John Locke Siyaset FelsefesiJohn Locke Siyaset Felsefesi
John Locke Siyaset FelsefesiBurak Özdemir
 
Turkiyede teror ve insan haklari ihlalleri
Turkiyede teror ve insan haklari ihlalleriTurkiyede teror ve insan haklari ihlalleri
Turkiyede teror ve insan haklari ihlalleriShabnam Hajiyeva
 

Similar to 7.hfta (20)

Devlet Teskilati
Devlet TeskilatiDevlet Teskilati
Devlet Teskilati
 
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜN SINIRLANDIRILMASINDA HUKUKDIŞI ARAÇLAR ...
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜN SINIRLANDIRILMASINDA HUKUKDIŞI ARAÇLAR ...ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜN SINIRLANDIRILMASINDA HUKUKDIŞI ARAÇLAR ...
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜN SINIRLANDIRILMASINDA HUKUKDIŞI ARAÇLAR ...
 
hukuka-giris-1-2hft-9hos-IWu1.pptxًbbjnb
hukuka-giris-1-2hft-9hos-IWu1.pptxًbbjnbhukuka-giris-1-2hft-9hos-IWu1.pptxًbbjnb
hukuka-giris-1-2hft-9hos-IWu1.pptxًbbjnb
 
Functions of NGO’s
Functions of NGO’s Functions of NGO’s
Functions of NGO’s
 
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK BAŞLICA HUKUKİ KAYNAKLAR VE...
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK BAŞLICA HUKUKİ KAYNAKLAR VE...ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK BAŞLICA HUKUKİ KAYNAKLAR VE...
ANAYASAL HUKUK DEVLETİ: SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK BAŞLICA HUKUKİ KAYNAKLAR VE...
 
siyaset felsefesi.pptx
siyaset felsefesi.pptxsiyaset felsefesi.pptx
siyaset felsefesi.pptx
 
Türkiye'de yargı teşkilatı.pptx
Türkiye'de yargı teşkilatı.pptxTürkiye'de yargı teşkilatı.pptx
Türkiye'de yargı teşkilatı.pptx
 
11
1111
11
 
11
1111
11
 
3hafta
3hafta3hafta
3hafta
 
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlarMedya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar
 
İdeal Devlet İçin 20 Temel İlke
İdeal Devlet İçin 20 Temel İlkeİdeal Devlet İçin 20 Temel İlke
İdeal Devlet İçin 20 Temel İlke
 
“İDEAL” HUKUK NORMLARI TASARIMI: NORMATİF HUKUK PERSPEKTİFİNDEN “İYİ KURALLAR”
“İDEAL” HUKUK NORMLARI TASARIMI: NORMATİF HUKUK PERSPEKTİFİNDEN “İYİ KURALLAR”“İDEAL” HUKUK NORMLARI TASARIMI: NORMATİF HUKUK PERSPEKTİFİNDEN “İYİ KURALLAR”
“İDEAL” HUKUK NORMLARI TASARIMI: NORMATİF HUKUK PERSPEKTİFİNDEN “İYİ KURALLAR”
 
Denge denetleme nedir
Denge denetleme nedir Denge denetleme nedir
Denge denetleme nedir
 
Demokratik Cumhuriyet
Demokratik CumhuriyetDemokratik Cumhuriyet
Demokratik Cumhuriyet
 
Hukuk
HukukHukuk
Hukuk
 
John Locke Siyaset Felsefesi
John Locke Siyaset FelsefesiJohn Locke Siyaset Felsefesi
John Locke Siyaset Felsefesi
 
Turkiyede teror ve insan haklari ihlalleri
Turkiyede teror ve insan haklari ihlalleriTurkiyede teror ve insan haklari ihlalleri
Turkiyede teror ve insan haklari ihlalleri
 
Hatice kpss de
Hatice kpss deHatice kpss de
Hatice kpss de
 
Hatice kpss 1
Hatice kpss 1Hatice kpss 1
Hatice kpss 1
 

More from taha4423

Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)taha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)taha4423
 

More from taha4423 (11)

Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
12
1212
12
 
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
10.hfta
10.hfta10.hfta
10.hfta
 
9.hfta
9.hfta9.hfta
9.hfta
 
5.hafta
5.hafta5.hafta
5.hafta
 
4.haftsa
4.haftsa4.haftsa
4.haftsa
 
Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)
 

7.hfta

 • 2. SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI VE FAALĠYETLERĠ SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI  Sivil toplum kuruluşları devlet örgütlenmesi içinde yer almayan sendika, vakıf, dernek, meslek odası vb. benzeri oluşumlardır. STK’lar yürüttükleri çalışmalarla eylem ve uyarılarda yöneticiler üzerinde baskı oluştururlar; bu yolla denetleme işlevi görürler. 2
 • 3. SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI  Bireyler yöneticilerin kararlarını eleştirme özgürlüğüne, uygulamalarını denetleme işlevini, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenle hakkını sivil toplum aracılıyla kullanılır. Düşüncelerin ifade edilmesinde istek ve beklentilerin gerçekleştirilmesinde, demokratik ilke ve uygulamaların yerleşmesinde hak ve özgürlüklerin korunmasında STK’ların önemli katkıları vardır. 3
 • 4. ĠNSAN HAKLARıNıN KORUNMASıNDA SIVIL TOPLUM KURULUġLARı VE IġLEVLERI  İnsan haklarının korunmasındaki tek tek bireylerin yapabilecekleri sınırlıdır. Bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları STK’lar insan haklarının korunmasında daha etkili olur.  Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanı temelde bir veya birden çok insan haklarına dayanmaktadır. STK’ların yoksulluk, şiddet, ırkçılık, sağlık sorunları, evsizlik ve çevresel sorunlara karşı durmak için etkin çalışmalar yürütmektedir.  STK’ların insan hakları ihlallerini gündeme getirme, bu konuda kamuoyunu oluşturma, devletin bu konuyla ilgili organlarına yardımcı olma gibi işlevleri vardır. STK’lar hakları ihlal edilenlere sosyal hukuki ya da ekonomik, doğrudan hizmet sunarak yardım 4 edebilirler.
 • 5. ĠNSAN HAKLARıNıN KORUNMASıNDA SIVIL TOPLUM KURULUġLARı VE IġLEVLERI  STK’lar demokratik vazgeçilmez konulardan bir haline gelmiştir. Çünkü en iyi demokrasi, denetleyen demokrasidir. Demokrasiyi denetleyen de sivil toplum kuruluşlarıdır. Demokrasinin güçlenmesi insan haklarının korunabilmesi yurttaşların sivil toplum konusunda bilinçlenmesiyle ve bu kuruluşlara destek vermesiyle sağlanabilir. 5
 • 6. ĠNSAN HAKLARı ILE ĠLGILI GELIġMELER  Yasal ve idari reformların yanı sıra, eğitim yoluyla insan hakları bilincinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yoğunlaştırılmıştır. İlköğretim müfredatında insan hakları konuları okutulmaktadır. Liselerde ise demokrasi ve insan hakları konulu dersler verilmektedir. Çeşitli üniversitelerde yeni insan hakları merkezleri açılmıştır. Polis Akademisi’nde insan hakları dersi zorunlu hale gelmiştir. Memur adaylarının hazırlık programlarına insan hakları kursları da dahil edilmiştir. 6
 • 7. ĠNSAN HAKLARı ILE ĠLGILI GELIġMELER  •İnsan hakları korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere 2001 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı kurulmuştur. İnsan Hakları Başkanlığı, insan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 7
 • 8. ĠNSAN HAKLARı ILE ĠLGILI GELIġMELER  İllerde ve ilçelerde insan hakları kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar insan hakları ihlalleri şikâyetlerini ele alıp incelemekte ve bulgularını idari veya yasal önlem alınması amacıyla Hükümet’e iletmektedir. 8
 • 9. KITLE ĠLETIġIM VE ĠNSAN HAKLARı  İnsanların doğru karar verebilmesi için habere, bilgiye gereksinimleri vardır. Bunu onlara büyük ölçüde kitle iletişim araçları sağlar. İnsanların daha çok bilgilendirilmesi, aydınlatılması zorunludur.  Bu zorunluluk, kitle iletişimin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kitle iletişim araçları işlevini en iyi demokratik ortamlarda yerine getirebilir. 9
 • 10. HUKUK DEVLETĠ  Hukuk, ( Sözcük anlamı olarak ‘ haklar’ demektir.) insanların birbirleriyle, çevreleriyle ve devletle olan ilişkilerini belirleyen yasaların bütünüdür. Hukukun temel ilkesi, insanlar arasında adaleti, eşitliği ve özgürlüğü yasalar yoluyla sağlayabilmektir. 10
 • 11. HUKUK DEVLETĠ  Hukuk devleti, devlet gücünün hukuk kurallarıyla sınırlandırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin tanınıp korunduğu devlettir.  Hukuk devletinde vatandaşlar hukuksal güvence altında bulunur. Devlet hukuk kurallarına bağlıdır. Yönetilenler kötüye kullanılan hak ve özgürlükleri için hukuksal başvuru araçlarına ve dava açma hakkına sahiptirler. 11
 • 12. HUKUK DEVLETĠ Hukuk Devletinde:  Temel hak ve özgürlük güvence altına alınır  Yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi yapılır  Kazanılmış haklara saygı duyulur 12
 • 13. HUKUK DEVLETININ UNSURLARı 1-Kanunsuz suç ve ceza olmaz  Kimse yürürlükte bulunan yasanın suç saymadığı bir eylemden dolayı cezalandırılmaz Kimseye, suçu işledi zaman yasada o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilmez.Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz 13
 • 14. HUKUK DEVLETININ UNSURLARı 2-Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi  Yargı bağımsızlığı, yargı organlarının karar verirken hiç kimseden emir talimat almamaları ve her türlü etkiden uzak kalmalarını ifade eder.  Yargı bağımsızlığı yargıç güvencesi ile sağlana bilir yargıçlık güvencesi her şeyden önce yargıçların azledilmeyeceklerini, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilmeyeceklerini ifade eder. 14
 • 15. HUKUK DEVLETININ UNSURLARı 3- Ġdarenin yargısal denetimi  Yöneticilerin yetkilerini kanunsuz ve keyfi olarak kullanılması önlenilir; yargı denetimi yoluyla hukuka uygun davranmaya zorlanılır 15
 • 16. HUKUK DEVLETININ UNSURLARı 4-Kuvvetler ayrılığı ilkesi  Yasama yürütme ve yargı yetkisinin ayrı devlet organlarına verilmiş olmasıdır. Devlet Yasama, yürütme ve yargı güçlerini üç farklı organ eliyle yerine getirir Böylece devletin egemenlik gücünün tek elde toplanması keyfi ve baskıcı yönetimlerin ortaya çıkması önlenir 16
 • 17. HUKUK DEVLETININ UNSURLARı 5-Yasaların genelliliği  ilkesi yasalar önündeki eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Bu ilke gereğince bazı bireylerin korunması bazılarının da mağdur edilmesi önlenir. 17
 • 18. HUKUK DEVLETININ UNSURLARı 6-EĢitlik  Eşitlik insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden hiçbir ayrıcalık bulunmaması kanunların oluşturulması ve uygulaması yönünden insanlar arasında ayrım yapılmaması durumudur. Ana yasaya göre herkes kanun önünde eşitlenir 18
 • 19. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ  Hukukun üstünlüğü devletin tüm organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliye sahip olmasıdır Hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devletinin ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur burada temel kural adaleti gerçekleştirmektedir.  Hukukun üstünlüğü sağlanabilmesi için Temel haklar anayasada değişmez biçimde yer almalıdır. Yasalar ana yasaya uygun olmalıdır.  Mahkeme kararlarına karşı kişilerin üst mahkemeye başvurarak kararlarının yeniden incelenmesini isteme hakkı olmalıdır 19