SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
DEVLETİN GÖREV
    VE
SORUMLULUKLARI


         1
DEVLETĠN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

    Anayasanın 2. maddesi:
    Türkiye Cumhuriyeti;
    toplumun huzuru, milli
    dayanıĢma ve adalet
    anlayıĢı içinde, Ġnsan
    haklarına saygılı,
    Atatürk milliyetçiliğine
    bağlı, baĢlangıçta belirtilen
    temel ilkelere dayanan
    demokratik, laik ve sosyal
    bir hukuk devletidir
                    2
DEVLETĠN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
    Anayasanın 5.
    maddesi:
    *Devletin temel amaç
    ve görevleri; Türk
    milletinin
    bağımsızlığını ve
    bütünlüğünü, ülkenin
    bölünmezliğini, cum
    huriyeti ve
    demokrasiyi
    korumak, kiĢilerin ve
    toplumun, refah, huz
    ur ve mutluluğunu
    sağlamaktır.

                  3
DEVLETĠN VATANDAġLARINA KARġI GÖREVLERĠ

     Uygar toplumlarda
     kiĢilere devletçe
     anayasa ve yasalarca
     düzenlenen korunan
     haklar verilmiĢtir.
     Seçme-seçilme hakkı;
     her ferdin özel ve
     ailevi hayatına
     meskenine ve
     haberleĢme
     hürriyetine saygı
     duyulması hakkı gibi
     haklar devletlerin
     anayasa ve
     yasalarında açıkça
     yer almıĢtır.
                     4
DEVLETĠN VATANDAġLARINA KARġI GÖREVLERĠ

     VatandaĢlık hakkının korunması
     devletin görevidir. VatandaĢlık
     hakları bireylerin özgür eĢit ve
     güvenlik içinde olmasını sağlar.
                       5
1. Ġnsan Haklarına Saygılı

  Ġnsan haklarına
  saygılı devlet insan
  haklarına anayasa
  ve yasalarıyla
  koruyan devlettir.
  Devlet insan
  haklarını geliĢtiren
  bireylerin özgürlük
  alanlarını
  geniĢleten yasal
  düzenlemeleri
  yapmakla
  yükümlüdür.
               6
2. EĢitlikçi

  Ġnsan haklarının
  temel ilkelerinden
  biri bütün
  insanların
  doğuĢtan eĢit
  oldukları
  düĢüncesidir.
  Devlet
  vatandaĢların hak
  çıkar ve
  hürriyetlerini eĢit
  sayarak ve ayırım
  gözetmeden
  koruma ve güvence
  altına almakla
  yükümlüdür.       7
3. Demokratik

  Türkiye Cumhuriyeti ‘ nin
  temel özelliklerinden biri
  demokratik bir devlet
  olmasıdır. Bir devletin
  demokratik olması insan
  hakların varlığı ve
  geleceği için güvence
  oluĢturmaktadır. Ġnsan
  hak ve özgürlükleri
  demokrasinin
  vazgeçilmezleridir. Bu
  hak ve özgürlükler
  devletin güvencesi
  altındadır.


                 8
4. Laik

  Laiklik din ve
  devlet iĢlerinin
  birbirinden
  ayrılması anlamına
  gelmektedir. Devlet
  inanç ve vicdan
  hürriyeti
  sağlamakla
  yükümlüdür. Laik
  devlette her birey
  inandığı dine
  uygun ibadet
  yapmakta
  özgürdür.         9
5.Sosyal Devlet
  VatandaĢlarının sosyal durumları ve
  refahları ile ilgilenen onlara insanca
  yaĢama düzeyi sağlamakla kendini
  görevli sayan devlet, sosyal devlettir.
  Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal
  devlettir.
                       10
6.Hukuk Devleti

  Türkiye
  Cumhuriyeti ‘nin
  temel
  niteliklerinden
  biride hukuk devleti
  olmasıdır. Hukuk
  devleti
  vatandaĢların
  hukuksal güvence
  altında bulunduğu
  devletin tüm
  iĢlemlerinin
  anayasa ve yasalara
  uygun gerçekleĢtiği
  devlettir.
               11
AĠLENĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

     4320 sayılı kanunun
     amacı aile içi
     Ģiddeti durdurma
     özellikle kadını ve
     çocukları
     korumadır. Söz
     konusu kanun aile
     üyelerine ailenin
     diğer bir üyesi
     tarafından Ģiddet
     uygulanması
     halinde bir takım
     özel tedbirler
     alınmasını
     içermektedir.
                  12
TOPLUMA VE ÜLKEME KARġI
SORUMLULUKLARIM
 VATANDAġLIK
 GÖREVLERĠ
 Ġnsan yaĢadığı
 toplumun bir
 üyesidir. Toplum
 içinde insanın hakları
 olduğu gibi, yerine
 getirmesi gereken
 vatandaĢlık görev ve
 sorumlulukları da
 vardır. Bu görev ve
 sorumluluklar
 vatandaĢların mutlu
 ve düzenli bir yaĢam
 sürmeleri içindir.
              13
VATANDAġLIK GÖREVLERĠ
 Oy Kullanma,
 Vergi Vermek,
 Kanun Ve
 Kurallara Saygılı
 Olmak,
 Askerlik Yapmak
            14
Askerlik Görevi
  Bir devletin gücü
  üzerinde kötü
  emelleri olan
  devletler karĢısında
  caydırıcı etkiye
  sahiptir. Güçlü
  ordu barıĢın
  teminatıdır. Silahlı
  kuvvetler caydırıcı
  etkisi olan
  savunma amaçlı bir
  kuruluĢtur. Vatan
  hizmeti her
  vatandaĢın
  görevidir.
               15
Vergi Görevi
  Vergi, devletin
  vatandaĢlarına
  yüklediği ekonomik
  bir yükümlülüktür;
  bir vatandaĢlık
  görevidir.
  Vergi, devletin
  kamu giderlerini
  karĢılamak
  amacıyla alınır.
  Güvenlik, sağlık, eği
  tim, ulaĢım gibi
  kamu giderleri vergi
  yoluyla karĢılanır.
              16
Oy Kullanma Görevi
  Siyasi hak olarak
  kiĢinin seçme ve
  seçilme hakkı vardır.
  KiĢi bu haklarını
  seçimlerde oy
  kullanarak yerine
  getirir. Böylece
  devlet yönetimine
  katılmıĢ olur.
  Örneğin vatandaĢlar
  muhtarını, belediye
  baĢkanını, milletvekil
  lerini seçmek için oy
  kullanır.


               17
Kanun Ve Kurallara Uymak
  Kanun ve kurallar
  toplumsal düzeni
  ve devamlılığı
  sağlar.
  VatandaĢların
  mutlu ve sağlıklı bir
  yaĢam sürmeleri
  için konulmuĢtur.
  Toplum içinde
  huzurlu yaĢamak
  için kanun ve
  kurallara uymak
  her vatandaĢın
  görevidir.
              18
DEĞERLERĠMĠZĠ TANIYALIM, ZENGĠNLEġTĠRELĠM


    MĠLLĠ BĠRLĠK VE
    DAYANIġMA
    Ülkede yaĢayan her
    yurttaĢ, Türkiye
    Cumhuriyeti ‘nin bir
    vatandaĢıdır.
    Birlikte yaĢadığı
    insanlarla
    sorumluluğu vardır.
    Bu sorumluluğu
    yerine
    getirmek, bilinçli
    vatandaĢın
    yapabileceği
    erdemli bir
    davranıĢtır.           19
DEĞERLERĠMĠZĠ TANIYALIM, ZENGĠNLEġTĠRELĠM


     Ülkeyi
     sevmek, özveri
     duygusuyla birlikte
     yüce bir görevdir.
     Ülkesini seven
     insanlar
     sorumluluklarını
     yerine getirirler.
     Sorumluluk ve
     yükümlülüklerin
     yerine getirildiği bir
     toplumda huzur ve
     adalet vardır.
                      20
DEĞERLERĠMĠZĠ TANIYALIM, ZENGĠNLEġTĠRELĠM
    Milletimizin tarih boyunca yaĢattığı milli değerleri
    vardır. Bunlar: kurallara uymak, çalıĢkan
    olmak, dürüst olmak, büyüklerimizi
    saymak, küçüklerimizi sevmek, hoĢgörülü
    olmak, barıĢçıl olmak, inançlara, geleneklere saygılı
    olmaktır. Bunları benimseyip yaĢatmak herkesin
    görevidir.
                                21
ATATÜRK VE VATANDAġLIK

  Türkiye
  Cumhuriyeti ‘ ni
  korumak ve
  sonsuza kadar
  sürdürmek ülke
  gençlerinin
  görevidir. Bu
  görev, Atatürk
  tarafından
  verilmiĢtir. Ülke
  gençleri ve yüce
  millet, Cumhuriyete
  büyük bir sevgi ve
  inançla bağlıdırlar
             22
Soyadı Kanunu
  21 Haziran 1934
  tarihli kanuna göre
  her vatandaĢ, öz
  adından baĢka
  soyadını taĢımaya
  mecburdur. Erkek
  ve kadın
  vatandaĢlar kanun
  karĢısında ve resmi
  belgelerde yalnız
  adlarıyla anılırlar.


              23
Kılık Kıyafet Ġnkılabı
  Kıyafet inkılabıyla
  vatandaĢların dıĢ
  görünüĢünde
  birlik
  sağlanması, çağın
  yakalanması ve
  dini bir nitelik
  taĢımayan laik bir
  görüntünün
  yaratılması
  hedeflenmiĢtir.
                24
ÜSTÜN DEĞERLER

  Ġnsanların var
  oldukları sürece
  yaĢattıkları değerler
  vardır. Toplumsal
  birlikteliği sağlayan
  bu değerler
  dil, din, tarih, ahlaki,
  insani ve kültürel
  değerlerdir. Bu
  değerleri koruma ve
  geliĢtirme birlik ve
  beraberliği
  güçlendirmede
  önemli rol oynar.


                25
  Toplum olarak ortak
  değerlerde
  birleĢmek, birlikte
  hareket
  etmek, dayanıĢma
  içinde olmak
  ülkemizin birlik ve
  beraberliğine katkı
  sağlar. DayanıĢma
  sayesinde ortak
  sorunlar el ele
  verilerek kolayca
  çözülür. Kaliteli bir
  toplum yaĢamının
  sağlanması ve
  ülkemizin geliĢmesi
  için dayanıĢma
  önemlidir.
              26
TEġEKKÜRLER 


        27

More Related Content

What's hot

AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slaytderslopedi
 
1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host countryKarel Van Isacker
 
Türki̇ye’de anayasanin tari̇hî geli̇şi̇mi̇
Türki̇ye’de anayasanin tari̇hî geli̇şi̇mi̇Türki̇ye’de anayasanin tari̇hî geli̇şi̇mi̇
Türki̇ye’de anayasanin tari̇hî geli̇şi̇mi̇Yiğitcan BALCI
 
AtatüRk İlke İnk. Slayt Sunum
AtatüRk İlke İnk. Slayt SunumAtatüRk İlke İnk. Slayt Sunum
AtatüRk İlke İnk. Slayt Sunumkircicekleri
 
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF SlaytAtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slaytderslopedi
 
İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARI Omer1536
 
Anayasalarimiz
AnayasalarimizAnayasalarimiz
Anayasalarimizkafedeneme
 
2 Cumhuriyetin Bekcilerine
2 Cumhuriyetin Bekcilerine2 Cumhuriyetin Bekcilerine
2 Cumhuriyetin Bekcilerinederslopedi
 
Anadil ekler
Anadil eklerAnadil ekler
Anadil eklerPesvebi
 
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEYİN
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEYİNANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEYİN
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEYİNGörkem Tezcanlı
 

What's hot (16)

Ataturk ilkeleri-slyt
Ataturk ilkeleri-slytAtaturk ilkeleri-slyt
Ataturk ilkeleri-slyt
 
AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slayt
 
1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country
 
Türki̇ye’de anayasanin tari̇hî geli̇şi̇mi̇
Türki̇ye’de anayasanin tari̇hî geli̇şi̇mi̇Türki̇ye’de anayasanin tari̇hî geli̇şi̇mi̇
Türki̇ye’de anayasanin tari̇hî geli̇şi̇mi̇
 
1982 anayasasi
1982 anayasasi1982 anayasasi
1982 anayasasi
 
AtatüRk İlke İnk. Slayt Sunum
AtatüRk İlke İnk. Slayt SunumAtatüRk İlke İnk. Slayt Sunum
AtatüRk İlke İnk. Slayt Sunum
 
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF SlaytAtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
AtatüRkçüLüK 8.SıNıF Slayt
 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiİnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 
İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARI
 
Hatice kpss
Hatice kpssHatice kpss
Hatice kpss
 
Anayasalarimiz
AnayasalarimizAnayasalarimiz
Anayasalarimiz
 
Hatice kpss
Hatice kpssHatice kpss
Hatice kpss
 
2 Cumhuriyetin Bekcilerine
2 Cumhuriyetin Bekcilerine2 Cumhuriyetin Bekcilerine
2 Cumhuriyetin Bekcilerine
 
Anadil ekler
Anadil eklerAnadil ekler
Anadil ekler
 
Anayasa Karşılaştırma
Anayasa KarşılaştırmaAnayasa Karşılaştırma
Anayasa Karşılaştırma
 
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEYİN
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEYİNANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEYİN
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEYİN
 

Similar to 11

Devlet Teskilati
Devlet TeskilatiDevlet Teskilati
Devlet Teskilatimassive501
 
Anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
Anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosuAnayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
Anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosuBilal Erdeve
 
Anayasa Değişikliği -karşılaştırmalı-
Anayasa Değişikliği -karşılaştırmalı-Anayasa Değişikliği -karşılaştırmalı-
Anayasa Değişikliği -karşılaştırmalı-Istanbul Bilgi University
 
anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosuanayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosuBilal Erdeve
 
Karsilastirmali Referandum Paketi
Karsilastirmali Referandum PaketiKarsilastirmali Referandum Paketi
Karsilastirmali Referandum Paketikantaron
 
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)taha4423
 
AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slaytderslopedi
 
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan aymaMahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan aymaozcanayma
 
öZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politikaöZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politikaozcanayma
 
Hayrat vakfı anayasa raporu
Hayrat vakfı anayasa raporuHayrat vakfı anayasa raporu
Hayrat vakfı anayasa raporuhgulec
 

Similar to 11 (20)

Devlet Teskilati
Devlet TeskilatiDevlet Teskilati
Devlet Teskilati
 
Anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
Anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosuAnayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
Anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
 
Anayasa Değişikliği -karşılaştırmalı-
Anayasa Değişikliği -karşılaştırmalı-Anayasa Değişikliği -karşılaştırmalı-
Anayasa Değişikliği -karşılaştırmalı-
 
anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosuanayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu
 
Evet hayır
Evet hayırEvet hayır
Evet hayır
 
Karsilastirmali Referandum Paketi
Karsilastirmali Referandum PaketiKarsilastirmali Referandum Paketi
Karsilastirmali Referandum Paketi
 
Hatice kpss de
Hatice kpss deHatice kpss de
Hatice kpss de
 
Hatice kpss 1
Hatice kpss 1Hatice kpss 1
Hatice kpss 1
 
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
 
9.hfta
9.hfta9.hfta
9.hfta
 
AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slayt
 
4.haftsa
4.haftsa4.haftsa
4.haftsa
 
Anayasa 2009
Anayasa 2009Anayasa 2009
Anayasa 2009
 
Hukuk
HukukHukuk
Hukuk
 
3hafta
3hafta3hafta
3hafta
 
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan aymaMahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
 
öZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politikaöZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politika
 
Hukuk ve Adalet
Hukuk ve AdaletHukuk ve Adalet
Hukuk ve Adalet
 
Hukuk ve Adalet
Hukuk ve AdaletHukuk ve Adalet
Hukuk ve Adalet
 
Hayrat vakfı anayasa raporu
Hayrat vakfı anayasa raporuHayrat vakfı anayasa raporu
Hayrat vakfı anayasa raporu
 

More from taha4423

Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)taha4423
 

More from taha4423 (10)

Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
12
1212
12
 
11
1111
11
 
11
1111
11
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
10.hfta
10.hfta10.hfta
10.hfta
 
5.hafta
5.hafta5.hafta
5.hafta
 
Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)
 

11

 • 1. DEVLETİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1
 • 2. DEVLETĠN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  Anayasanın 2. maddesi:  Türkiye Cumhuriyeti; toplumun huzuru, milli dayanıĢma ve adalet anlayıĢı içinde, Ġnsan haklarına saygılı,  Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baĢlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir 2
 • 3. DEVLETĠN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  Anayasanın 5. maddesi:  *Devletin temel amaç ve görevleri; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cum huriyeti ve demokrasiyi korumak, kiĢilerin ve toplumun, refah, huz ur ve mutluluğunu sağlamaktır. 3
 • 4. DEVLETĠN VATANDAġLARINA KARġI GÖREVLERĠ  Uygar toplumlarda kiĢilere devletçe anayasa ve yasalarca düzenlenen korunan haklar verilmiĢtir. Seçme-seçilme hakkı; her ferdin özel ve ailevi hayatına meskenine ve haberleĢme hürriyetine saygı duyulması hakkı gibi haklar devletlerin anayasa ve yasalarında açıkça yer almıĢtır. 4
 • 5. DEVLETĠN VATANDAġLARINA KARġI GÖREVLERĠ  VatandaĢlık hakkının korunması devletin görevidir. VatandaĢlık hakları bireylerin özgür eĢit ve güvenlik içinde olmasını sağlar. 5
 • 6. 1. Ġnsan Haklarına Saygılı  Ġnsan haklarına saygılı devlet insan haklarına anayasa ve yasalarıyla koruyan devlettir. Devlet insan haklarını geliĢtiren bireylerin özgürlük alanlarını geniĢleten yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 6
 • 7. 2. EĢitlikçi  Ġnsan haklarının temel ilkelerinden biri bütün insanların doğuĢtan eĢit oldukları düĢüncesidir. Devlet vatandaĢların hak çıkar ve hürriyetlerini eĢit sayarak ve ayırım gözetmeden koruma ve güvence altına almakla yükümlüdür. 7
 • 8. 3. Demokratik  Türkiye Cumhuriyeti ‘ nin temel özelliklerinden biri demokratik bir devlet olmasıdır. Bir devletin demokratik olması insan hakların varlığı ve geleceği için güvence oluĢturmaktadır. Ġnsan hak ve özgürlükleri demokrasinin vazgeçilmezleridir. Bu hak ve özgürlükler devletin güvencesi altındadır. 8
 • 9. 4. Laik  Laiklik din ve devlet iĢlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelmektedir. Devlet inanç ve vicdan hürriyeti sağlamakla yükümlüdür. Laik devlette her birey inandığı dine uygun ibadet yapmakta özgürdür. 9
 • 10. 5.Sosyal Devlet  VatandaĢlarının sosyal durumları ve refahları ile ilgilenen onlara insanca yaĢama düzeyi sağlamakla kendini görevli sayan devlet, sosyal devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlettir. 10
 • 11. 6.Hukuk Devleti  Türkiye Cumhuriyeti ‘nin temel niteliklerinden biride hukuk devleti olmasıdır. Hukuk devleti vatandaĢların hukuksal güvence altında bulunduğu devletin tüm iĢlemlerinin anayasa ve yasalara uygun gerçekleĢtiği devlettir. 11
 • 12. AĠLENĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN  4320 sayılı kanunun amacı aile içi Ģiddeti durdurma özellikle kadını ve çocukları korumadır. Söz konusu kanun aile üyelerine ailenin diğer bir üyesi tarafından Ģiddet uygulanması halinde bir takım özel tedbirler alınmasını içermektedir. 12
 • 13. TOPLUMA VE ÜLKEME KARġI SORUMLULUKLARIM  VATANDAġLIK GÖREVLERĠ  Ġnsan yaĢadığı toplumun bir üyesidir. Toplum içinde insanın hakları olduğu gibi, yerine getirmesi gereken vatandaĢlık görev ve sorumlulukları da vardır. Bu görev ve sorumluluklar vatandaĢların mutlu ve düzenli bir yaĢam sürmeleri içindir. 13
 • 14. VATANDAġLIK GÖREVLERĠ  Oy Kullanma,  Vergi Vermek,  Kanun Ve Kurallara Saygılı Olmak,  Askerlik Yapmak 14
 • 15. Askerlik Görevi  Bir devletin gücü üzerinde kötü emelleri olan devletler karĢısında caydırıcı etkiye sahiptir. Güçlü ordu barıĢın teminatıdır. Silahlı kuvvetler caydırıcı etkisi olan savunma amaçlı bir kuruluĢtur. Vatan hizmeti her vatandaĢın görevidir. 15
 • 16. Vergi Görevi  Vergi, devletin vatandaĢlarına yüklediği ekonomik bir yükümlülüktür; bir vatandaĢlık görevidir. Vergi, devletin kamu giderlerini karĢılamak amacıyla alınır. Güvenlik, sağlık, eği tim, ulaĢım gibi kamu giderleri vergi yoluyla karĢılanır. 16
 • 17. Oy Kullanma Görevi  Siyasi hak olarak kiĢinin seçme ve seçilme hakkı vardır. KiĢi bu haklarını seçimlerde oy kullanarak yerine getirir. Böylece devlet yönetimine katılmıĢ olur. Örneğin vatandaĢlar muhtarını, belediye baĢkanını, milletvekil lerini seçmek için oy kullanır. 17
 • 18. Kanun Ve Kurallara Uymak  Kanun ve kurallar toplumsal düzeni ve devamlılığı sağlar. VatandaĢların mutlu ve sağlıklı bir yaĢam sürmeleri için konulmuĢtur. Toplum içinde huzurlu yaĢamak için kanun ve kurallara uymak her vatandaĢın görevidir. 18
 • 19. DEĞERLERĠMĠZĠ TANIYALIM, ZENGĠNLEġTĠRELĠM  MĠLLĠ BĠRLĠK VE DAYANIġMA  Ülkede yaĢayan her yurttaĢ, Türkiye Cumhuriyeti ‘nin bir vatandaĢıdır. Birlikte yaĢadığı insanlarla sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu yerine getirmek, bilinçli vatandaĢın yapabileceği erdemli bir davranıĢtır. 19
 • 20. DEĞERLERĠMĠZĠ TANIYALIM, ZENGĠNLEġTĠRELĠM  Ülkeyi sevmek, özveri duygusuyla birlikte yüce bir görevdir. Ülkesini seven insanlar sorumluluklarını yerine getirirler. Sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirildiği bir toplumda huzur ve adalet vardır. 20
 • 21. DEĞERLERĠMĠZĠ TANIYALIM, ZENGĠNLEġTĠRELĠM  Milletimizin tarih boyunca yaĢattığı milli değerleri vardır. Bunlar: kurallara uymak, çalıĢkan olmak, dürüst olmak, büyüklerimizi saymak, küçüklerimizi sevmek, hoĢgörülü olmak, barıĢçıl olmak, inançlara, geleneklere saygılı olmaktır. Bunları benimseyip yaĢatmak herkesin görevidir. 21
 • 22. ATATÜRK VE VATANDAġLIK  Türkiye Cumhuriyeti ‘ ni korumak ve sonsuza kadar sürdürmek ülke gençlerinin görevidir. Bu görev, Atatürk tarafından verilmiĢtir. Ülke gençleri ve yüce millet, Cumhuriyete büyük bir sevgi ve inançla bağlıdırlar 22
 • 23. Soyadı Kanunu  21 Haziran 1934 tarihli kanuna göre her vatandaĢ, öz adından baĢka soyadını taĢımaya mecburdur. Erkek ve kadın vatandaĢlar kanun karĢısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar. 23
 • 24. Kılık Kıyafet Ġnkılabı  Kıyafet inkılabıyla vatandaĢların dıĢ görünüĢünde birlik sağlanması, çağın yakalanması ve dini bir nitelik taĢımayan laik bir görüntünün yaratılması hedeflenmiĢtir. 24
 • 25. ÜSTÜN DEĞERLER  Ġnsanların var oldukları sürece yaĢattıkları değerler vardır. Toplumsal birlikteliği sağlayan bu değerler dil, din, tarih, ahlaki, insani ve kültürel değerlerdir. Bu değerleri koruma ve geliĢtirme birlik ve beraberliği güçlendirmede önemli rol oynar. 25
 • 26. Toplum olarak ortak değerlerde birleĢmek, birlikte hareket etmek, dayanıĢma içinde olmak ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlar. DayanıĢma sayesinde ortak sorunlar el ele verilerek kolayca çözülür. Kaliteli bir toplum yaĢamının sağlanması ve ülkemizin geliĢmesi için dayanıĢma önemlidir. 26