SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Coёл
1. “Аливаа ард түмэн, үндэстнийг бусдаас ялгах гол онцлог шинж бол соѐл юм” энэхүү
  тодорхойлолт соѐлын ямар үүргийг голчлон илэрхийлж байна вэ?
  А. Нэгтгэгч, салгагч       Б. Зохицуулагч
  В. Хүмүүжүүлэгч         Г. Бүгд зөв
2. Аливаа соѐл өөрийнхөө утга учрын хүрээнд оршдог. Жишээ нь энэтхэгчүүд үхрийн
  махнаас татгалзаж, гахайн мах иддэг байхад еврейчүүд гахайн мах иддэггүй ажээ. Энэ
  жишээнд холбогдох онолыг ол.
  А. Этноцентризм       Б. Релятивизм
  В. Соѐлын универсаль Г. Угсаатны онол
3. “Технологи“бол................соѐлын хэлбэр юм.
  А. Материаллаг соѐл                   Б. Оюуны соѐл
  В. Материаллаг болон оюуны соѐлын нэгдэл Г. Соѐлд хамаарагдахгүй
4. Соѐл үргэлж хөгжиж өөрчлөгдөж байдаг. Гэвч соѐл нь өөрийн өвөрмөц шинж чанараа
  алдалгүй хадгалж үлддэг билээ. Үүнийг соѐлын.....................гэж нэрлэдэг.
  А. Статик шинж       Б. Динамик шинж
  В. Нейтраль шинж     Г. Бүгд зөв
5. Дараах бодомжуудаас аль нь зөв бэ?
  А. Уламжлал бол үеэс үе дамжсан ѐс заншил юм.
  Б. Уламжлал нь зөвхөн улирч өнгөрсөн нийгэмд байдаг.
  В. Уламжал бол өмнөх үеийн үзэл санаа, зан үйлийг дараачийн үед хүчээр
    тулган хүлээлгэсэн ѐс заншил юм.
  Г. Улирч өнгөрсөн бүх ѐс заншил, зан үйл, хэм хэмжээ бол уламжлал мөн
6. Төсөөлөл, үнэт зүйл, мэдлэг, үзэл суртал, хэл яриа оюуны үйлдвэрлэл эдгээр нь
  социологийн шинжлэх ухааны үүднээс ямар соѐлд орох вэ?
  А. Нийтийн соѐл           Б. Материаллаг соѐл
  В. Материаллаг бус соѐл       Г. Дэд соѐл
7. Богд ууланд орших хийморийн овоон дээр эмэгтэй хүн гарч болдоггүй гэж хүмүүс
  ярилцдаг. Энэ нь цэвэр.............................соѐлын илрэл юм.
  А. Ардын     Б. Нийтийн
  В. Сөрөг     Г. Шашны
8. Доорхи соѐлын хэлбэрүүдийг зөв харгалзуул
  1. Сонгодог соѐл     а. Тодорхой бүлгийн зонхилогч соѐлоос ялгарах соѐл
  2. Ардын соѐл      б. Нийгмийн дээд давхрааны өндөр боловсрол
                 шаардах соѐл
  3. Хаалттай соѐл    в. Ам дамжин уламжлагдсан эзэн зохиогчгүй үлгэр
                 домог дуу гэх мэтийг багтаасан соѐл.
  4. Дэд соѐл       г. Нийгмийн гишүүдэд нийтлэг байдлаар илрэх соѐл
  5. Зонхилох соѐл     д. Соѐлын өөр элементүүд нэвтрэх боломжгүй соѐл.
    А. 1а 2в 3г 4б 5д      Б. 1б 2в 3д 4а 5г В. 1в 2г 3б 4д 5а      Г. 1д 2г 3а 4в 5б
    Д. 1д 2г 3в 4а 5б
9. Соѐлуудын харилцан тархалт дэлгэрэлтийг ямар үзэгдэл гэдэг вэ?
  А. Соѐлын харилцах үзэгдэл Б. Соѐлын дамжих үзэгдэл .
   В.Соѐлын хадгалагдах үзэгдэл Г. Соѐлын диффузи үзэгдэл
10. Оюуны соѐлд аль өгөгдөл орохгүй вэ?
  А. Хэм хэмжээ Б. Боловсрол В. Хөгжмийн зэмсэг Г. Урлаг
11. Дараахи өгөгдлүүдээс аль нь соѐлыг тодорхойлогч хүчин зүйл вэ?
  А. Хүний байнгийн идэвхитэй үйл ажиллагааны үр дүнд
  Б. Итгэл үнэмшил
  В. Бэлэг тэмдэг, үнэт зүйлсийн цогч, аливаа хүний хөгжлийн илэрхийлэл
  Г. Дээрх бүгд тодорхойлогч хүчин зүйл мөн.
12. ....................нь бүх л соѐлд нэгэн адил хамаардаг шинж чанар хэм хэмжээ дүрэм журам үнэт
  зүйлсийг хэлнэ.
  А. Универсал         Б. Этноцентризм     В. Релятивием   Г. Плюрализм
13. Эдгээрээс аль нь зонхилогч соѐл вэ?
  А. Казак ард түмний соѐл Б. Үйлчилгээний соѐл В. Монголчуудын соѐл
  Г. Гадаад иргэдийн соѐл
14. Аль нь буруу вэ? Соѐл нь:
  А. Уламжлагддаг Б. Өөриймшүүлэгддэг В. Удамшдаг Г. Нийгэм түүхэн шинжтэй
15. Зөв харгалзуулна уу?
  1. Мэргэжлийн дэд соѐл          а. Мэргэжлийн бэлтгэл, боловсролтой
                        холбоотой хэм хэмжээ үнэт зүйлс
  2. Элитийн соѐл             б. Ам дамжин уламжлагдсан эзэн зохиогчгүй
                         соѐлын үнэт зүйлс
  3. Материаллаг соѐл           в. Боловсрол соѐл, шинжлэх ухаан, мөн
                         түүнчлэн аливаа зүйлсийг хийх
  4. Оюуны соѐл               г. Оюун санааны биежсэн хэлбэрүүд
  5. Ардын соѐл               д. Нийгмийн хэсэг буюу эсвэл түүний
                         захиалгаар мэргэжлийн хүмүүс бий
                         болгосон соѐл
      А. 1а 2д 3г 4в 5б Б. 1г 2а 3д 4в 5б В. 1в 2г 3б 4д 5а Г. 1д 2г 3а 4в 5б
      Д. 1д 2г 3в 4а 5б
16. Шашинг соѐлын аль хэлбэрт багтааж болох вэ?
  А. Сонгодог соѐл Б. Дэд соѐл В. Элитийн соѐл Г. Сөрөг соѐл
17. ......................бол нийгэмшилтийн явцад хүний эзэмшдэг зүйл
  ......................бол хүнийг хүн болгодог зүйлийн нэр
  ......................бол бэлэн үлгэр, загварын асар баян сан
  ......................бол хүний сурдаг бүх зүйл” гэсэн бодомжууд нь аль өгөгдлийг илэрхийлж
  байна вэ?
  А. Нийгэмшилт Б. Соѐл В. Мэдлэг Г. Шашин шүтлэг
18. Дэлхий ертөнц дээр оршиж байгаа болон оршин байсан соѐл, соѐл иргэншлүүд нь
  хоорондоо шашны асуудлаар ялгагдах нь олонтаа. Гэвч аливаа шашин үргэлж хүн рүү
  хандсан хүний төлөө үзэл номлолтой байдаг. Энэ шинж соѐлын ямар шинжийг илэрхийлж
  байна вэ?
  А. Олон талт          Б. Зөрчилт
  В. Универсаль        Г. Нэвчих үзэгдлийн
19. ..............бол хүмүүсийн хоорондын харилцааны үндсэн хэрэгсэл, болзмол утгатай
  тэмдэгтүүдийн систем юм.
  А. Хэл       Б. Бэлгэ тэмдэг    В. Үнэт зүйл    Г. Шашин
20. Зонхилогч соѐл нь нийгмийн хэсэг бүлгийнхнийг бусдаас илүү эрх мэдэл, нэр хүндтэй
  болгож, нөгөө хэсгийг эрх мэдэл, нэр хүндгүй болгодог хэмээн ямар онол үздэг вэ?
  А. Бүтэц үүргийн онол       Б. Уламжлалт онол
  В. Угсаатны арга зүйн онол Г. Зөрчилдөөний онол
21. Соѐлын гадаад талыг илэрхийлдэг соѐлын үндсэн элемент аль нь вэ?
  А. Хэм хэмжээ        Б. Үнэт зүйл
  В. Хэл           Г. Бэлгэ тэмдэг
22. Төрийн соѐлын бодлого гэж юуг хэлэх вэ?
  А. Үндэсний соѐл, түүх дурсгалыг хамгаалах төрийн бодлого
  Б. Үндэсний соѐл болон түүний бүтээгчдэд хамаарах төрийн бодлого
  В. Нийгмийн урлаг, уран сайхныг хөгжүүлэх төрийн бодлого
  Г. Үндэсний бичиг үсгийг дэлгэрүүлэн хөгжүүлэх төрийн бодлого
23. Аль онол соѐл бол нийгмийн нягтралыг хангаж байдаг гэж үздэг вэ?
  А. Бүтэц үүргийн онол       Б. Зөрчилдөөний онол
  В. Марксист онол          Г. Уламжлалт онол
24. Үнэлэмжийн тухай зөв тодорхойлолт аль нь вэ?
  А. Үнэлэмж бол сайн, сайхан, шударга, хайр буян зэрэг эерэг тогтвортой төсөөлөл юм.
  Б. Үнэлэмж бол муу, муухай, нүгнл, шударга бус, бялдуучлал зэрэг тогтвортой сөрөг
  төсөөлөл юм.
  В. Үнэлэмж бол сайн муу, сайхан муухай, зэрэг эерэг болон сөрөг шинжийг агуулсан
  тогтвортой төсөөлөл юм.
  Г. Үнэлэмж бол зөвхөн нийгмийн элит хэсгийнхний тогтвортой эрмэлзэл юм.
25. Элитийн соѐлын онцлогийг аль нь илэрхийлж байна вэ?
  А. Нийт иргэд гол төлөв хүртэх боломжтой.
  Б. Орлого ихтэй хүмүүс гол төлөв хүртэх боломжтой
  В. Өндөр боловсролтой хүмүүс гол төлөв хүртэх боломжтой.
  Г. Залуучууд гол төлөв хүртэх боломжтой.
26. Соѐлын бүрэлдэхүүн тус бүрийг нийгмийн үүрэгтэй нь зөв тохируул.
  1. Хэл           А. Нийгмийн эмх цэгц хүмүүсийн харилцааг зохицуулах
  2. Мэдлэг          Б. Соѐлыг дамжуулах , хадгалах, улс үндэстнүүдийг нэгтгэх
  3. Хэм хэмжээ        В. Баялгийг бүтээх
  А. 1а2в3б Б. 1б2в3а В.1в2а3б Г. 1а2б3в
27. Оюуны соѐлд аль өгөгдөл орохгүй вэ?
  А. Ёс суртахуун      . Үзэл бодол   В. Мэдлэг   Г. Театрын барилга
28. .............гэдэг нь этноцентризм үзлийн эсрэг баримтлал бөгөөд аливаа соѐл үнэхээр өвөрмөц
  онцлогтойг тунхагладаг үзэл юм.
  А. Рялямивизм Б. Плюрализм В. Дуализм Г. Универсаль
29. Доорх бодомжуудаас аль нь хэл гэсэн ойлголтыг илэрхийлж байна вэ?
  А. Хэл яриа соѐлын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд харилцааны систем
  Б. Хэл бодол санаагаа илэрхийлэх хэрэгсэл төдийгүй харилцааны систем
  В. Хэл бол утга нь болзмол шинжтэй, дуу авиа болон тэмдэгтүүдийн оролцоотойгоор
  хэрэгждэг харилцааны систем
  Г. Хэл яриа бол харилцааны хэрэгсэл
30. Үг, үйл хөдлөл, эд юмс болон барааны тэмдэг, төрийн тамга эдгээр нь соѐлын аль
  элементийг илэрхийлж байна вэ?
  А. Хэл Б. Мэдлэг В. Бэлгэ тэмдэг Г. Итгэл үнэмшил
31. Латин хэлний culture гэдэг нь юү гэсэн үг вэ?
  А. Төлөвшил Б. Нийгэмшилт В. Хүмүүжил Г. Соѐл
32. Хүн төрөлхтөний түүх бол зөвхөн тус тусын хувь заяагаар үүсч хөгжөөд улмаар мөхөх
  шатыг заавал дамждаг орчилт соѐлуудаас тогтдог буюу соѐлын уналт нь улмаар иргэншилд
  хүргэдэг гэсэн тодорхойлолтыг хэн гаргасан бэ?
  А. Шпинглер            Б. Ростоу
   В. Тойнби             Г. Маркс
33. Монголчуудын дэлхийн соѐлын өвд бүртгүүлсэн морин хуур, хөөмий уртын дуу, биелгээ
  зэрэг нь соѐлын аль төрөлд багтах вэ?
  А. Уламжлалт соѐл Б. Элитийн соѐл В. Ардын соѐл Г. Нийтийн соѐл
34. Нийгмийн хэм хэмжээ үнэт зүйлсийг судлах нь нийгмийг тодорхойлох аль хандлагад
  багтах вэ?
  А. Үнэт зүйлийн хандлага            Б. Соѐлын хандлага
   В. Ёс суртахууны хандлага           Г. Астрологийн хандлага
35. Соѐлын элементүүдийг нийгмийн үүрэгтэй нь зөв харгалзуулна уу?
  1. Үнэлэмж                   А. Өөрийн байр сууриа илэрхийлэх, хамгаалах, үзэл
      бодолдоо үнэнч байх чадварыг төлөвшүүлэх
  2. Бэлгэ тэмдэг            Б. Тухайн субъектын үйлдэлд хэм хэмжээ болж өгөх
  3. Итгэл үнэмшил              В. Соѐлын элементүүдийг тэмдэглэх хүмүүст утга санааг
      ойлгуулах
  4. Улажлал                Г. Соѐлыг үеэс үед дамжуулан эзэмших
  А. 1б2г3а4в Б. 1б2в3а4г В. 1а2г3в4б Г.1в2а3б4г
36. Мэргэжлийн бэлтгэлтэй байх албагүй бөгөөд нэр нь үл мэдэгдэгч уран бүтээлчдийн
  бүтээсэн соѐлыг онолын нэрээр ямар соѐл гэдэг вэ?
  А. Ардын соѐл          Б. Элитийн соѐл
  В. Зонхилох соѐл         Г. Олон нийтийн соѐл
37. .............гэдэг нь хүний байнгын идэвхитэй, чөлөөт үйл ажиллагааны үр дүнд бий болж
  уламжлагдаж байдаг хэм хэмжээ, итгэл үнэмшил, билэг тэмдэг, үнэт зүйлсийн цогц, аливаа
  хүний хөгжсөн төвшин юм.
  А. Зан байдал          Б. Соѐл       В. нэр хүнд    Г. Амжилт
38. Хүн амын аль нэг бүлэг даган баримталдаг соѐлыг онолын нэрээр ямар соѐл гэдэг вэ?
  А. Бүлгийн соѐл            Б. Явцуу соѐл
  В. Бага соѐл             Г. Сөрөг соѐл
39. Тодорхой хэмжээгээр хамтын мэдрэмж төрүүлдэг хэвшмэл болон бэлгэдлийн шинжтэй
  үйлдлүүдийн цогцыг юү гэдэг вэ?
  А. Зан үйл        Б. Ёс заншил     В. Зан заншил     Г. Ёс суртахуун
40. Соѐлын өөрчлөлтийн 3 үндсэн эх үүсвэрийн нэг болох байгаль орчны өөрчлөлтөнд эль нь
  багтах вэ?
  А. Нийтийн соѐл         Б. Ардын соѐл     В. Уламжлал   Г. Заншил
41. Өглөө босохдоо эртэч, хооллож байхдаа ном уншдаг, унтахын өмнө кофе уудаг гэвэл энэ
  нь соѐлын аль элементийг илэрхийлж байна вэ?
  А. Заншил       Б. Зуршил    В. Уламжлал Г. Сурсан зан
42. ....................нь дагуул болон сөрөг соѐл үүсгэх шалтгаан болдог.
  А. Гадаад харилцаа нээлттэй болсон
  Б. Хүн ам залуужсан
  В. Олон ургальч үзэл
Г. Орчин үеийн даяаршлын онцлог
43. Дагуул соѐлд багтаж байдаг бөгөөд соѐлын эсрэг зогсож ноѐлогч үнэлэмжүүдтэй
  тэрсэлдэж байдаг соѐл аль нь вэ?
  А. Эсрэг соѐл      Б. Элитийн соѐл   В. Дагуул соѐл  Г. Сөрөг соѐл
44. Тухайн үндэстэн угсаатныг нэгтгэж, нийгэм болгож байгаа гол шинж нь бль өгөгдөлд
  байна вэ?
  А. Хэл Б. Мэдлэг В. Бичиг үсэг Г. Соѐл урлаг
45. Зөв харгалзуулна уу?
  1. Бүс нутгийн соѐл         А. Байгалийн болон газар нутгийн нэгдлээр нөхцөлдсөн
соѐл
  2.үндэстний соѐл       Б. Тодорхой газар нутагт мэдээлэл солилцох хүрээнд харилцан аж
  төрдөг
  3. орон нутгийн соѐл В. Төрийн болон газар нутгийн, мөн түүнчлэн улс төр эдийн засгийн
  хамаарал бүхий томоохон нийтлэгийн соѐл
  А. 1б2в3а Б. 1б2а3в В. 1в2а3б Г.1а2в3б
46. Аль нь зохисгүй дүгнэлт вэ?
  А. Шашин бол ѐс, соѐл мөн.        Б. Шашин бол ердөө ертөнцийг үзэх үзэл мөн.
  В. Шашин бол ердөө л мухар сүсэг Г. Шашин бол мэдлэгийн хэлбэр мөн.
47. Хүний оюун санаанд тулгуурлан бодит биелэл бөгөөд байгаль, нийгмийн гадаад зүй
  зохисоос үл хамааран хүний өөрийн үнэт, нандин чанарт тулгуурладаг хүчин зүйл аль нь
  вэ?
  А. Зан суртахуун        Б. Хэм хэмжээ    В. Үнэт зүйл   Г. Урлаг
48. Соѐл гэдэг ухагдахуун анх ямар утгыг илэрхийлж байсан бэ?
  А. Үйлдвэрлэлийн технологи боловсруулах
  Б. Сургалтын үйл явц
  В. Оюун ухааны үйл ажиллагаа
  Г. Хөрс боловсруулах, газар тариалан эрхлэх
49. “О.Шпенглер”соѐл иргэншил хэмээх ойлголтуудыг................гэж авч үзжээ.
  А. Ижил утгаар               Б. Иргэншил нь соѐлын төгсгөл шат
  В. Соѐл нь иргэншлийн дээд шат       Г. Зөв хриулт байхгүй
50. Их зохиолч Д.Нацагдорж монгол дээлний дотор зангиа зүүдэг байжээ. Энэ бол соѐлын
  ..................илрэл юм.
  А. Соѐлын олон талт байдлын          Б. Соѐлын универсаль шинжийн
  В. Соѐлын нэвчих                Г. Бүгд зөв

More Related Content

What's hot

илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
 
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаMunkhtur Davaanyam
 
бодисын хувирал
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувиралganzorig_od
 
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмжЭссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмжScenography Zaya
 
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилBatbaatar Everlastinghero
 
эцэг эхийн оролцоо
эцэг эхийн оролцооэцэг эхийн оролцоо
эцэг эхийн оролцооschool14
 
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛmngntsetseg_bsndorj2014
 
багшийн ёс зүй
багшийн ёс зүйбагшийн ёс зүй
багшийн ёс зүй91444422
 
Kinetik energy physics
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physicsMaa Goo
 
сургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэChimeg Tsetseg
 
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэгЧингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэгgbd01
 
нийгмийн институт
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт Amgaa Amgalan
 
ажлын тайлан
ажлын тайланажлын тайлан
ажлын тайланneegii
 
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлхэд эцэг эхийн оролцоо ямар байна вэ?
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлхэд эцэг эхийн оролцоо ямар байна вэ?хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлхэд эцэг эхийн оролцоо ямар байна вэ?
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлхэд эцэг эхийн оролцоо ямар байна вэ?Ganbaatar Erdenetsetseg
 
үндэсний үйлдвэрлэл
үндэсний үйлдвэрлэлүндэсний үйлдвэрлэл
үндэсний үйлдвэрлэлTj Crew
 

What's hot (20)

илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
 
бодисын хувирал
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувирал
 
Үнэт зүйл
Үнэт зүйлҮнэт зүйл
Үнэт зүйл
 
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмжЭссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
 
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
 
атомын бүтэц 2
атомын бүтэц 2атомын бүтэц 2
атомын бүтэц 2
 
Butets
ButetsButets
Butets
 
эцэг эхийн оролцоо
эцэг эхийн оролцооэцэг эхийн оролцоо
эцэг эхийн оролцоо
 
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
 
багшийн ёс зүй
багшийн ёс зүйбагшийн ёс зүй
багшийн ёс зүй
 
Kinetik energy physics
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
 
семинар3
семинар3семинар3
семинар3
 
сургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэ
 
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэгЧингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
 
нийгмийн институт
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт
 
ажлын тайлан
ажлын тайланажлын тайлан
ажлын тайлан
 
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлхэд эцэг эхийн оролцоо ямар байна вэ?
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлхэд эцэг эхийн оролцоо ямар байна вэ?хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлхэд эцэг эхийн оролцоо ямар байна вэ?
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлхэд эцэг эхийн оролцоо ямар байна вэ?
 
нийгэм бие даалт
нийгэм бие даалтнийгэм бие даалт
нийгэм бие даалт
 
үндэсний үйлдвэрлэл
үндэсний үйлдвэрлэлүндэсний үйлдвэрлэл
үндэсний үйлдвэрлэл
 

Viewers also liked

үгийн сүлжээ жинхэн
үгийн сүлжээ жинхэнүгийн сүлжээ жинхэн
үгийн сүлжээ жинхэнiheroyunchimeg
 
Vgiin svljee bolobsruulah
Vgiin svljee bolobsruulahVgiin svljee bolobsruulah
Vgiin svljee bolobsruulahDorjkhorloo MGl
 
Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1tushigjargal
 
нийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р ангинийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р ангиnochiro
 
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 7-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГА...
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 7-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГА...ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 7-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГА...
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 7-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГА...Enkhbold Myagmarsuren
 

Viewers also liked (7)

үгийн сүлжээ жинхэн
үгийн сүлжээ жинхэнүгийн сүлжээ жинхэн
үгийн сүлжээ жинхэн
 
Ms excel
Ms excelMs excel
Ms excel
 
Vgiin svljee bolobsruulah
Vgiin svljee bolobsruulahVgiin svljee bolobsruulah
Vgiin svljee bolobsruulah
 
7-8-р анги
7-8-р анги7-8-р анги
7-8-р анги
 
Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1
 
нийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р ангинийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р анги
 
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 7-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГА...
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 7-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГА...ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 7-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГА...
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 7-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГА...
 

Similar to нийгэм 11 р анги

Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 

Similar to нийгэм 11 р анги (20)

10 анги
10 анги10 анги
10 анги
 
Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
Naraa3.
Naraa3.Naraa3.
Naraa3.
 
Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
 
эеш а 2016
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 

нийгэм 11 р анги

 • 1. Coёл 1. “Аливаа ард түмэн, үндэстнийг бусдаас ялгах гол онцлог шинж бол соѐл юм” энэхүү тодорхойлолт соѐлын ямар үүргийг голчлон илэрхийлж байна вэ? А. Нэгтгэгч, салгагч Б. Зохицуулагч В. Хүмүүжүүлэгч Г. Бүгд зөв 2. Аливаа соѐл өөрийнхөө утга учрын хүрээнд оршдог. Жишээ нь энэтхэгчүүд үхрийн махнаас татгалзаж, гахайн мах иддэг байхад еврейчүүд гахайн мах иддэггүй ажээ. Энэ жишээнд холбогдох онолыг ол. А. Этноцентризм Б. Релятивизм В. Соѐлын универсаль Г. Угсаатны онол 3. “Технологи“бол................соѐлын хэлбэр юм. А. Материаллаг соѐл Б. Оюуны соѐл В. Материаллаг болон оюуны соѐлын нэгдэл Г. Соѐлд хамаарагдахгүй 4. Соѐл үргэлж хөгжиж өөрчлөгдөж байдаг. Гэвч соѐл нь өөрийн өвөрмөц шинж чанараа алдалгүй хадгалж үлддэг билээ. Үүнийг соѐлын.....................гэж нэрлэдэг. А. Статик шинж Б. Динамик шинж В. Нейтраль шинж Г. Бүгд зөв 5. Дараах бодомжуудаас аль нь зөв бэ? А. Уламжлал бол үеэс үе дамжсан ѐс заншил юм. Б. Уламжлал нь зөвхөн улирч өнгөрсөн нийгэмд байдаг. В. Уламжал бол өмнөх үеийн үзэл санаа, зан үйлийг дараачийн үед хүчээр тулган хүлээлгэсэн ѐс заншил юм. Г. Улирч өнгөрсөн бүх ѐс заншил, зан үйл, хэм хэмжээ бол уламжлал мөн 6. Төсөөлөл, үнэт зүйл, мэдлэг, үзэл суртал, хэл яриа оюуны үйлдвэрлэл эдгээр нь социологийн шинжлэх ухааны үүднээс ямар соѐлд орох вэ? А. Нийтийн соѐл Б. Материаллаг соѐл В. Материаллаг бус соѐл Г. Дэд соѐл 7. Богд ууланд орших хийморийн овоон дээр эмэгтэй хүн гарч болдоггүй гэж хүмүүс ярилцдаг. Энэ нь цэвэр.............................соѐлын илрэл юм. А. Ардын Б. Нийтийн В. Сөрөг Г. Шашны 8. Доорхи соѐлын хэлбэрүүдийг зөв харгалзуул 1. Сонгодог соѐл а. Тодорхой бүлгийн зонхилогч соѐлоос ялгарах соѐл 2. Ардын соѐл б. Нийгмийн дээд давхрааны өндөр боловсрол шаардах соѐл 3. Хаалттай соѐл в. Ам дамжин уламжлагдсан эзэн зохиогчгүй үлгэр домог дуу гэх мэтийг багтаасан соѐл. 4. Дэд соѐл г. Нийгмийн гишүүдэд нийтлэг байдлаар илрэх соѐл 5. Зонхилох соѐл д. Соѐлын өөр элементүүд нэвтрэх боломжгүй соѐл. А. 1а 2в 3г 4б 5д Б. 1б 2в 3д 4а 5г В. 1в 2г 3б 4д 5а Г. 1д 2г 3а 4в 5б Д. 1д 2г 3в 4а 5б 9. Соѐлуудын харилцан тархалт дэлгэрэлтийг ямар үзэгдэл гэдэг вэ? А. Соѐлын харилцах үзэгдэл Б. Соѐлын дамжих үзэгдэл . В.Соѐлын хадгалагдах үзэгдэл Г. Соѐлын диффузи үзэгдэл
 • 2. 10. Оюуны соѐлд аль өгөгдөл орохгүй вэ? А. Хэм хэмжээ Б. Боловсрол В. Хөгжмийн зэмсэг Г. Урлаг 11. Дараахи өгөгдлүүдээс аль нь соѐлыг тодорхойлогч хүчин зүйл вэ? А. Хүний байнгийн идэвхитэй үйл ажиллагааны үр дүнд Б. Итгэл үнэмшил В. Бэлэг тэмдэг, үнэт зүйлсийн цогч, аливаа хүний хөгжлийн илэрхийлэл Г. Дээрх бүгд тодорхойлогч хүчин зүйл мөн. 12. ....................нь бүх л соѐлд нэгэн адил хамаардаг шинж чанар хэм хэмжээ дүрэм журам үнэт зүйлсийг хэлнэ. А. Универсал Б. Этноцентризм В. Релятивием Г. Плюрализм 13. Эдгээрээс аль нь зонхилогч соѐл вэ? А. Казак ард түмний соѐл Б. Үйлчилгээний соѐл В. Монголчуудын соѐл Г. Гадаад иргэдийн соѐл 14. Аль нь буруу вэ? Соѐл нь: А. Уламжлагддаг Б. Өөриймшүүлэгддэг В. Удамшдаг Г. Нийгэм түүхэн шинжтэй 15. Зөв харгалзуулна уу? 1. Мэргэжлийн дэд соѐл а. Мэргэжлийн бэлтгэл, боловсролтой холбоотой хэм хэмжээ үнэт зүйлс 2. Элитийн соѐл б. Ам дамжин уламжлагдсан эзэн зохиогчгүй соѐлын үнэт зүйлс 3. Материаллаг соѐл в. Боловсрол соѐл, шинжлэх ухаан, мөн түүнчлэн аливаа зүйлсийг хийх 4. Оюуны соѐл г. Оюун санааны биежсэн хэлбэрүүд 5. Ардын соѐл д. Нийгмийн хэсэг буюу эсвэл түүний захиалгаар мэргэжлийн хүмүүс бий болгосон соѐл А. 1а 2д 3г 4в 5б Б. 1г 2а 3д 4в 5б В. 1в 2г 3б 4д 5а Г. 1д 2г 3а 4в 5б Д. 1д 2г 3в 4а 5б 16. Шашинг соѐлын аль хэлбэрт багтааж болох вэ? А. Сонгодог соѐл Б. Дэд соѐл В. Элитийн соѐл Г. Сөрөг соѐл 17. ......................бол нийгэмшилтийн явцад хүний эзэмшдэг зүйл ......................бол хүнийг хүн болгодог зүйлийн нэр ......................бол бэлэн үлгэр, загварын асар баян сан ......................бол хүний сурдаг бүх зүйл” гэсэн бодомжууд нь аль өгөгдлийг илэрхийлж байна вэ? А. Нийгэмшилт Б. Соѐл В. Мэдлэг Г. Шашин шүтлэг 18. Дэлхий ертөнц дээр оршиж байгаа болон оршин байсан соѐл, соѐл иргэншлүүд нь хоорондоо шашны асуудлаар ялгагдах нь олонтаа. Гэвч аливаа шашин үргэлж хүн рүү хандсан хүний төлөө үзэл номлолтой байдаг. Энэ шинж соѐлын ямар шинжийг илэрхийлж байна вэ? А. Олон талт Б. Зөрчилт В. Универсаль Г. Нэвчих үзэгдлийн 19. ..............бол хүмүүсийн хоорондын харилцааны үндсэн хэрэгсэл, болзмол утгатай тэмдэгтүүдийн систем юм. А. Хэл Б. Бэлгэ тэмдэг В. Үнэт зүйл Г. Шашин
 • 3. 20. Зонхилогч соѐл нь нийгмийн хэсэг бүлгийнхнийг бусдаас илүү эрх мэдэл, нэр хүндтэй болгож, нөгөө хэсгийг эрх мэдэл, нэр хүндгүй болгодог хэмээн ямар онол үздэг вэ? А. Бүтэц үүргийн онол Б. Уламжлалт онол В. Угсаатны арга зүйн онол Г. Зөрчилдөөний онол 21. Соѐлын гадаад талыг илэрхийлдэг соѐлын үндсэн элемент аль нь вэ? А. Хэм хэмжээ Б. Үнэт зүйл В. Хэл Г. Бэлгэ тэмдэг 22. Төрийн соѐлын бодлого гэж юуг хэлэх вэ? А. Үндэсний соѐл, түүх дурсгалыг хамгаалах төрийн бодлого Б. Үндэсний соѐл болон түүний бүтээгчдэд хамаарах төрийн бодлого В. Нийгмийн урлаг, уран сайхныг хөгжүүлэх төрийн бодлого Г. Үндэсний бичиг үсгийг дэлгэрүүлэн хөгжүүлэх төрийн бодлого 23. Аль онол соѐл бол нийгмийн нягтралыг хангаж байдаг гэж үздэг вэ? А. Бүтэц үүргийн онол Б. Зөрчилдөөний онол В. Марксист онол Г. Уламжлалт онол 24. Үнэлэмжийн тухай зөв тодорхойлолт аль нь вэ? А. Үнэлэмж бол сайн, сайхан, шударга, хайр буян зэрэг эерэг тогтвортой төсөөлөл юм. Б. Үнэлэмж бол муу, муухай, нүгнл, шударга бус, бялдуучлал зэрэг тогтвортой сөрөг төсөөлөл юм. В. Үнэлэмж бол сайн муу, сайхан муухай, зэрэг эерэг болон сөрөг шинжийг агуулсан тогтвортой төсөөлөл юм. Г. Үнэлэмж бол зөвхөн нийгмийн элит хэсгийнхний тогтвортой эрмэлзэл юм. 25. Элитийн соѐлын онцлогийг аль нь илэрхийлж байна вэ? А. Нийт иргэд гол төлөв хүртэх боломжтой. Б. Орлого ихтэй хүмүүс гол төлөв хүртэх боломжтой В. Өндөр боловсролтой хүмүүс гол төлөв хүртэх боломжтой. Г. Залуучууд гол төлөв хүртэх боломжтой. 26. Соѐлын бүрэлдэхүүн тус бүрийг нийгмийн үүрэгтэй нь зөв тохируул. 1. Хэл А. Нийгмийн эмх цэгц хүмүүсийн харилцааг зохицуулах 2. Мэдлэг Б. Соѐлыг дамжуулах , хадгалах, улс үндэстнүүдийг нэгтгэх 3. Хэм хэмжээ В. Баялгийг бүтээх А. 1а2в3б Б. 1б2в3а В.1в2а3б Г. 1а2б3в 27. Оюуны соѐлд аль өгөгдөл орохгүй вэ? А. Ёс суртахуун . Үзэл бодол В. Мэдлэг Г. Театрын барилга 28. .............гэдэг нь этноцентризм үзлийн эсрэг баримтлал бөгөөд аливаа соѐл үнэхээр өвөрмөц онцлогтойг тунхагладаг үзэл юм. А. Рялямивизм Б. Плюрализм В. Дуализм Г. Универсаль 29. Доорх бодомжуудаас аль нь хэл гэсэн ойлголтыг илэрхийлж байна вэ? А. Хэл яриа соѐлын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд харилцааны систем Б. Хэл бодол санаагаа илэрхийлэх хэрэгсэл төдийгүй харилцааны систем В. Хэл бол утга нь болзмол шинжтэй, дуу авиа болон тэмдэгтүүдийн оролцоотойгоор хэрэгждэг харилцааны систем Г. Хэл яриа бол харилцааны хэрэгсэл 30. Үг, үйл хөдлөл, эд юмс болон барааны тэмдэг, төрийн тамга эдгээр нь соѐлын аль элементийг илэрхийлж байна вэ? А. Хэл Б. Мэдлэг В. Бэлгэ тэмдэг Г. Итгэл үнэмшил
 • 4. 31. Латин хэлний culture гэдэг нь юү гэсэн үг вэ? А. Төлөвшил Б. Нийгэмшилт В. Хүмүүжил Г. Соѐл 32. Хүн төрөлхтөний түүх бол зөвхөн тус тусын хувь заяагаар үүсч хөгжөөд улмаар мөхөх шатыг заавал дамждаг орчилт соѐлуудаас тогтдог буюу соѐлын уналт нь улмаар иргэншилд хүргэдэг гэсэн тодорхойлолтыг хэн гаргасан бэ? А. Шпинглер Б. Ростоу В. Тойнби Г. Маркс 33. Монголчуудын дэлхийн соѐлын өвд бүртгүүлсэн морин хуур, хөөмий уртын дуу, биелгээ зэрэг нь соѐлын аль төрөлд багтах вэ? А. Уламжлалт соѐл Б. Элитийн соѐл В. Ардын соѐл Г. Нийтийн соѐл 34. Нийгмийн хэм хэмжээ үнэт зүйлсийг судлах нь нийгмийг тодорхойлох аль хандлагад багтах вэ? А. Үнэт зүйлийн хандлага Б. Соѐлын хандлага В. Ёс суртахууны хандлага Г. Астрологийн хандлага 35. Соѐлын элементүүдийг нийгмийн үүрэгтэй нь зөв харгалзуулна уу? 1. Үнэлэмж А. Өөрийн байр сууриа илэрхийлэх, хамгаалах, үзэл бодолдоо үнэнч байх чадварыг төлөвшүүлэх 2. Бэлгэ тэмдэг Б. Тухайн субъектын үйлдэлд хэм хэмжээ болж өгөх 3. Итгэл үнэмшил В. Соѐлын элементүүдийг тэмдэглэх хүмүүст утга санааг ойлгуулах 4. Улажлал Г. Соѐлыг үеэс үед дамжуулан эзэмших А. 1б2г3а4в Б. 1б2в3а4г В. 1а2г3в4б Г.1в2а3б4г 36. Мэргэжлийн бэлтгэлтэй байх албагүй бөгөөд нэр нь үл мэдэгдэгч уран бүтээлчдийн бүтээсэн соѐлыг онолын нэрээр ямар соѐл гэдэг вэ? А. Ардын соѐл Б. Элитийн соѐл В. Зонхилох соѐл Г. Олон нийтийн соѐл 37. .............гэдэг нь хүний байнгын идэвхитэй, чөлөөт үйл ажиллагааны үр дүнд бий болж уламжлагдаж байдаг хэм хэмжээ, итгэл үнэмшил, билэг тэмдэг, үнэт зүйлсийн цогц, аливаа хүний хөгжсөн төвшин юм. А. Зан байдал Б. Соѐл В. нэр хүнд Г. Амжилт 38. Хүн амын аль нэг бүлэг даган баримталдаг соѐлыг онолын нэрээр ямар соѐл гэдэг вэ? А. Бүлгийн соѐл Б. Явцуу соѐл В. Бага соѐл Г. Сөрөг соѐл 39. Тодорхой хэмжээгээр хамтын мэдрэмж төрүүлдэг хэвшмэл болон бэлгэдлийн шинжтэй үйлдлүүдийн цогцыг юү гэдэг вэ? А. Зан үйл Б. Ёс заншил В. Зан заншил Г. Ёс суртахуун 40. Соѐлын өөрчлөлтийн 3 үндсэн эх үүсвэрийн нэг болох байгаль орчны өөрчлөлтөнд эль нь багтах вэ? А. Нийтийн соѐл Б. Ардын соѐл В. Уламжлал Г. Заншил 41. Өглөө босохдоо эртэч, хооллож байхдаа ном уншдаг, унтахын өмнө кофе уудаг гэвэл энэ нь соѐлын аль элементийг илэрхийлж байна вэ? А. Заншил Б. Зуршил В. Уламжлал Г. Сурсан зан 42. ....................нь дагуул болон сөрөг соѐл үүсгэх шалтгаан болдог. А. Гадаад харилцаа нээлттэй болсон Б. Хүн ам залуужсан В. Олон ургальч үзэл
 • 5. Г. Орчин үеийн даяаршлын онцлог 43. Дагуул соѐлд багтаж байдаг бөгөөд соѐлын эсрэг зогсож ноѐлогч үнэлэмжүүдтэй тэрсэлдэж байдаг соѐл аль нь вэ? А. Эсрэг соѐл Б. Элитийн соѐл В. Дагуул соѐл Г. Сөрөг соѐл 44. Тухайн үндэстэн угсаатныг нэгтгэж, нийгэм болгож байгаа гол шинж нь бль өгөгдөлд байна вэ? А. Хэл Б. Мэдлэг В. Бичиг үсэг Г. Соѐл урлаг 45. Зөв харгалзуулна уу? 1. Бүс нутгийн соѐл А. Байгалийн болон газар нутгийн нэгдлээр нөхцөлдсөн соѐл 2.үндэстний соѐл Б. Тодорхой газар нутагт мэдээлэл солилцох хүрээнд харилцан аж төрдөг 3. орон нутгийн соѐл В. Төрийн болон газар нутгийн, мөн түүнчлэн улс төр эдийн засгийн хамаарал бүхий томоохон нийтлэгийн соѐл А. 1б2в3а Б. 1б2а3в В. 1в2а3б Г.1а2в3б 46. Аль нь зохисгүй дүгнэлт вэ? А. Шашин бол ѐс, соѐл мөн. Б. Шашин бол ердөө ертөнцийг үзэх үзэл мөн. В. Шашин бол ердөө л мухар сүсэг Г. Шашин бол мэдлэгийн хэлбэр мөн. 47. Хүний оюун санаанд тулгуурлан бодит биелэл бөгөөд байгаль, нийгмийн гадаад зүй зохисоос үл хамааран хүний өөрийн үнэт, нандин чанарт тулгуурладаг хүчин зүйл аль нь вэ? А. Зан суртахуун Б. Хэм хэмжээ В. Үнэт зүйл Г. Урлаг 48. Соѐл гэдэг ухагдахуун анх ямар утгыг илэрхийлж байсан бэ? А. Үйлдвэрлэлийн технологи боловсруулах Б. Сургалтын үйл явц В. Оюун ухааны үйл ажиллагаа Г. Хөрс боловсруулах, газар тариалан эрхлэх 49. “О.Шпенглер”соѐл иргэншил хэмээх ойлголтуудыг................гэж авч үзжээ. А. Ижил утгаар Б. Иргэншил нь соѐлын төгсгөл шат В. Соѐл нь иргэншлийн дээд шат Г. Зөв хриулт байхгүй 50. Их зохиолч Д.Нацагдорж монгол дээлний дотор зангиа зүүдэг байжээ. Энэ бол соѐлын ..................илрэл юм. А. Соѐлын олон талт байдлын Б. Соѐлын универсаль шинжийн В. Соѐлын нэвчих Г. Бүгд зөв