SlideShare a Scribd company logo
A Revolución Rusa e o Estado Socialista.1917-1945 Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
A Rusia tsarista O tsar de Rusia Nicolás II (1894-1917) Réxime semifeudal Monarquía absoluta Aristocracia latifundista Campesiñado pobre Burguesía reducida Proletariado emerxente Campesiños rusos en 1912 O poder procede de Deus O tsar goberna por decreto (Ucase) A Duma (parlamento) non se reune Economía agraria de subsistencia Industrialización limitada Forte presencia de capital estranxeiro
A oposición ao tsarismo Forzas políticas protagonistas do proceso revolucionario Ideoloxía: Partidos e dirixentes: Apoio social: Programa político: Liberal Constitucional democrático (Monárquico) Milioukov Burguesía Instauración dun réxime parlamentario occidental; sostemento da guerra; reunión dunha asemblea contituínte Socialista Socialista moderado (Republicano) Kerensky Intelectuais Pequena burguesía Partido Social-Revolucio- Nario (PSR) V. Tchernov Intelligentsia Campesiñado Antimarxista. Reforma agraria: Confiscación e reparto de terras. Estado federal Marxista POSDR G. Plejanov Menxeviques Martov Proletariado obreiro. Marxistas. Alianza provisional cos liberais. Bolxeviques Lenin Proletariado obreiro Inmediata dictadura do proletariado e co- lectivización dos medios de produción. Anarquista Populistas M. Bakunin Obreiros e campesiños Rexeitamento do Estado e da dictadura do proletariado. Utilización da violencia.
A Revolución de 1905 As causas - A derrota militar fronte ao Xapón en 1905. - Crise económica e Malestar social. Sectores sociais que participan na revolución Obreiros industriais das cidades. Estudiantes. Soldados e oficiais da mariña. Creación de “soviets” (consellos) Desenvolvemento - Manifestacións e folgas. - O “domingo sanguento”. - A sublevación do acoirazado Potemkin Manifesto de outubro: Creación dunha asemblea lexislativa. Liberdade de prensa en reunión. Ampliación do dereitoao voto. Supresión de impostos. Conse Cuen cias
A Revolución de 1917 (1) A revolución burguesa de febreiro 1. O estalido revolucionario: - Malas condicións económicas e sociais producidas pola guerra. - Folga xeral. - O exercito súmase á revolta. - Abdicación do tsar Nicolao II. Folga en Petrogrado. Febreiro de 1917 2. O goberno provisional burgués: - Decreta: Amnistía. Recoñecemento de dereitos sindicais. Nova Constitución. A continuidade na guerra. Dualidade de poderes: G. Provisional – intereses da burguesía Soviet de Petrogrado-intereses do proletariado G. E. Lvov Lenin arengando ás masas en Petrogrado 3. O fracaso do goberno provisional. - Decepción das masas obreiras e campesiñas. - Os campesiños seguían a reclamar terras. - Os obreiros esixían melloras laborais. - Colectivamente reclamábase a saída da guerra. - Lenin publica as Teses de abril , onde reclamaba todo o poder para os soviets.
A Revolución de 1917 (2) A revolución socialista de outubro Provocada pola decepción das masas populares coas decisións do goberno provisional de Lvov. O goberno provisional de Kerenski: - Continuaron as revoltas das masas populares. - Riga é conquistada polos Alemáns. - Golpe de Estado do xe- neral Kornilov. - Os soviets fan fracasar o golpe de Estado. - Lenin decide tomar o poder. A. Kerenski O primeiro goberno bolxevique: - Lenin, presidente do Con sello de Comisarios do Pobo (goberno) - Primeiras medidas: * Decreto sobre a paz. * Decreto sobre a terra. * Decreto sobre as em- presas industriais. * Decreto sobre as na- cionalidades. V. I. Lenin
A Guerra Civil (1918-1921) Supón o enfrontamento entre Pyotr N. Wrangel Exercito Branco: - Defende os intereses burgue ses e zaristas. - Recibe apoio exterior. - Practicou o bloqueo económi co a Rusia. - Estivo comandado polo xene ral Pyotr N. Wrangel. León Trostki Exercito Vermello: - Defende a revolución comunista. - Foi unha formación militar moi eficaz. - Gañou o apoio masivo do campesiñado. - Obtivo grandes éxitos mi litares fronte ao inimigo. - Estivo comandado por L. Trostki.
 
A estructuración do Estado soviético Caracterízase por Centralización do poder Desaparece a demo cracia. Eliminanse os partidos políticos e a Checa ou policia política reprime as disensións. Preeminencia do Partido Comunista A organización do Es tado levouse a cabo baixo a orientación do Partido Bolxevi que. En 1918 pasou a chamarse Partido Comunista (PCUS) Dictadura do proletariado O poder pasou a recaer nunha única institución: o Partido Comunista, que non sufría oposici on nin control parlamen tario, pois o réxime non recoñecía as liberdades República federal O Estado organízase de xeito federal para acoller a diversidade etnica. Denominouse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) Nova Constitución Aprobouse en 1924. Consagraba unha estructura piramidal do poder e conce día un gran poder ao Partido Comu nista.
O comunismo de guerra Pretende Obter recursos para a guerra civil Por medio de Nacionalización Requisa Monopolio Supresión de Industrias Transportes de Productos agrarios do Comercio de cereais do Mercado libre Provoca Descontento e revoltas Descenso da produción Perda de valor da moeda Como a Sublevación de Kronstatd Na Industria Agricultura Que xera Inflación Camión ruso de 1919 Manifestación de obreiros en 1918
Consecuencias internacionais da revolución A revolución Causou un Un forte impacto en Europa Como Revolucións: En Alemaña e Hungría, motivadas pola crise econó- mica. Foron reprimidas polo exercito ou pola inter- vención estranxeira. A de Alemaña coñeceuse co nome de espartaquista e foi liderada por Rosa Lu- xemburgo . Tamén A creación da III internacional: Coa fin de revitalizar o movememen- to obreiro. En 1919 celebrouse o seu primeiro congreso ou Komintern , pre- sidido polo ruso G. E. Zinoviev . Este congreso provocou a escisión do movemento obreiro entre socialistas (reformistas) e comunistas (revolucio- narios) Grigorii Ovseyevich Zinoviev, Presidente do Komintern. (1883- 1936) O pánico vermello: Aglutinou a sectores tradicionais que se sentiron ameazados polos sectores de esquerda. O cartel advírtelle ao pobo bávaro do perigo de que a lapa bolxevi- que prendese en Munic. Ou
A Nova Política Económica (NEP) Lenin e delegados do X Congreso do PCUS O X CONGRESO DO PARTIDO COMUNISTA (1921) a proposta de Lenin aprobou novas directrices econó micas que substituiran o Comunismo de Guerra (1918-1921). Estas propostas chamáronse... Nova política económica (NEP) Ten como obxectivo básico: reconquistar os campesiños para a causa revolucionaria Basease en: - Unha economía mixta: elementos comunistas e capitalistas. - Desnacionalización de empresas artesanais e industriais. - O Estado conserva o monopolio dos transportes, o comercio exte- rior, a banca e as grandes em- presas. Provoca: A recuperación da produción na agri- cultura e na indus- tria. Campesiños rusos en 1921 Fábrica de porcelanas en 1921
A era stalinista. (1925-1953) A morte de Lenin en 1924 desencadea .... Loitas polo poder entre: Iósif Stalin Lev Trotski Concibía o Partido Comunista como unha organización na que debían ter cabida as dife- rentes correntes de opinión sobre a construción do socia- lismo. Defendía a idea da Re- volución permanente , que in- tentaba extender a revolución socialista fora de Rusia. Goza- ba de gran prestixio como or- ganizador do exercito vermello. Pola contra, non admitía deba- tes internos nin desviacións das directrices oficiais do partido. Defendeu, ademáis, que había que dedicar toda a enerxía a construir o socialismo nun só país , é dicir, en Rusia, como paso previo a unha posible in- ternacionalización posterior. para Stalin o esencial era a ambición de poder. O definitivo triunfo de Stalin supuxo a expulsión de Trot- ski do partido e do país e a concentración do poder nas máns duns poucos dirixentes e, máis tarde, nas do propio Stalin en exclusiva.
A planificación económica stalinista Baséase no Gosplan (1927) Que deseña os Plans quinquenais E foron Primeiro Plan Quinquenal (1928-1932) Segundo Plan Quinquenal (1933-1937) Terceiro Plan Quinquenal (1938-1942) Pretendía A industrialización acelerada Para conseguila impulsou A colectivización agraria A industria pesada A produción de enerxía Favoreceu Industria lixeira I. de bens de consumo Foi interrompido pola 2ª Guerra Mundial Que obrigou ao Impulso da Industria bélica Rusia convértese non país industrializado
As depuracións políticas na época de Stalin Foron constantes no sta- linismo, que utilizou a po- licía política (NKVD) co- mo instrumento represor. 1. Plantexamento da cuestión: 2. Causas da situa- ción: Existencia de grandes diferencias entre a no- menklatura (élite diri- xente) e o resto da po- boación. 3. Consecuencias: - Aparición da disidencia, as purgas e os gulags . - Reforzamento do poder do PCUS. - Exaltación e mitificación da figura de Stalin. Gulag Nomenklatura

More Related Content

What's hot

Historia tema 7
Historia tema 7Historia tema 7
Historia tema 7pablopotel
 
Descolonización e Guerra Fría
Descolonización e Guerra FríaDescolonización e Guerra Fría
Descolonización e Guerra Fría
Dudas-Historia
 
A crise da Democracia e o ascenso do Totalitarismo
A crise da Democracia e o ascenso do TotalitarismoA crise da Democracia e o ascenso do Totalitarismo
A crise da Democracia e o ascenso do Totalitarismo
Dudas-Historia
 
La Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra MundialLa Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial
Dudas-Historia
 
Historia tema 7 Alberto Rivas
Historia tema 7 Alberto RivasHistoria tema 7 Alberto Rivas
Historia tema 7 Alberto RivasAlberto Rivas
 
4. a urss, un novo modelo de estado
4. a urss, un novo modelo de estado4. a urss, un novo modelo de estado
4. a urss, un novo modelo de estadosaraiba
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8ahia5
 
Tema 7; traballo de sociais de lourdes.
Tema 7; traballo de sociais de lourdes.Tema 7; traballo de sociais de lourdes.
Tema 7; traballo de sociais de lourdes.LourdesErea4
 
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSAUNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
guest8aeef7
 
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSAUNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
camposseijo
 
Tema 6 xeografia e 7
Tema 6 xeografia e 7Tema 6 xeografia e 7
Tema 6 xeografia e 7sabelaCS
 
Tema6 avirtual
Tema6 avirtualTema6 avirtual
Tema6 avirtual
aialo1
 

What's hot (18)

Tema 7 Xeografía e Historia
Tema 7 Xeografía e Historia Tema 7 Xeografía e Historia
Tema 7 Xeografía e Historia
 
Revolución rusa
Revolución rusaRevolución rusa
Revolución rusa
 
Historia tema 7
Historia tema 7Historia tema 7
Historia tema 7
 
Descolonización e Guerra Fría
Descolonización e Guerra FríaDescolonización e Guerra Fría
Descolonización e Guerra Fría
 
A crise da Democracia e o ascenso do Totalitarismo
A crise da Democracia e o ascenso do TotalitarismoA crise da Democracia e o ascenso do Totalitarismo
A crise da Democracia e o ascenso do Totalitarismo
 
La Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra MundialLa Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial
 
Historia tema 7 Alberto Rivas
Historia tema 7 Alberto RivasHistoria tema 7 Alberto Rivas
Historia tema 7 Alberto Rivas
 
4. a urss, un novo modelo de estado
4. a urss, un novo modelo de estado4. a urss, un novo modelo de estado
4. a urss, un novo modelo de estado
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Tema 7; traballo de sociais de lourdes.
Tema 7; traballo de sociais de lourdes.Tema 7; traballo de sociais de lourdes.
Tema 7; traballo de sociais de lourdes.
 
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSAUNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
 
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSAUNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA
 
Ccss tema 7
Ccss tema 7Ccss tema 7
Ccss tema 7
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
HISTORIA TEMA 7
HISTORIA TEMA 7HISTORIA TEMA 7
HISTORIA TEMA 7
 
Tema 6 xeografia e 7
Tema 6 xeografia e 7Tema 6 xeografia e 7
Tema 6 xeografia e 7
 
Tema6 avirtual
Tema6 avirtualTema6 avirtual
Tema6 avirtual
 
Tema10
Tema10Tema10
Tema10
 

Similar to 10. A RevolucióN Rusa

A RevolucióN Rusa E O Estado SoviéTico
A RevolucióN Rusa E O Estado SoviéTicoA RevolucióN Rusa E O Estado SoviéTico
A RevolucióN Rusa E O Estado SoviéTicoAulagalicia Hxg
 
Historia tema7
Historia tema7Historia tema7
Historia tema7
eva gerpe
 
Historia tema7
Historia tema7Historia tema7
Historia tema7eva gerpe
 
A Revolución Rusa
A Revolución RusaA Revolución Rusa
A Revolución Rusa
Dudas-Historia
 
UNIDADE 6 - 4º E.S.O.
UNIDADE 6 - 4º E.S.O.UNIDADE 6 - 4º E.S.O.
UNIDADE 6 - 4º E.S.O.
Pablo González Paz
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7yrda
 
Tema 6 xeografia
Tema 6 xeografiaTema 6 xeografia
Tema 6 xeografiasabelaCS
 
O período de entreguerras
O período de entreguerrasO período de entreguerras
O período de entreguerras
Agrela Elvixeo
 
A revolución rusa e a formación da URSS
A revolución rusa e a formación da URSSA revolución rusa e a formación da URSS
A revolución rusa e a formación da URSS
quiquehs
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
katrinacosta
 
Tema 8 xeografia
Tema 8 xeografiaTema 8 xeografia
Tema 8 xeografiapablokatt
 

Similar to 10. A RevolucióN Rusa (20)

A RevolucióN Rusa E O Estado SoviéTico
A RevolucióN Rusa E O Estado SoviéTicoA RevolucióN Rusa E O Estado SoviéTico
A RevolucióN Rusa E O Estado SoviéTico
 
HISTORIA TEMA 7
HISTORIA TEMA 7HISTORIA TEMA 7
HISTORIA TEMA 7
 
Historia tema7
Historia tema7Historia tema7
Historia tema7
 
Historia tema7
Historia tema7Historia tema7
Historia tema7
 
A Revolución Rusa
A Revolución RusaA Revolución Rusa
A Revolución Rusa
 
Historia 7
Historia 7Historia 7
Historia 7
 
UNIDADE 6 - 4º E.S.O.
UNIDADE 6 - 4º E.S.O.UNIDADE 6 - 4º E.S.O.
UNIDADE 6 - 4º E.S.O.
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Tema 6 xeografia
Tema 6 xeografiaTema 6 xeografia
Tema 6 xeografia
 
Historia. tema 7
Historia. tema 7Historia. tema 7
Historia. tema 7
 
O período de entreguerras
O período de entreguerrasO período de entreguerras
O período de entreguerras
 
Sociais tema 8
Sociais tema 8Sociais tema 8
Sociais tema 8
 
A revolución rusa e a formación da URSS
A revolución rusa e a formación da URSSA revolución rusa e a formación da URSS
A revolución rusa e a formación da URSS
 
Tema7
Tema7 Tema7
Tema7
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
Tema7
Tema7Tema7
Tema7
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Tema 8 xeografia
Tema 8 xeografiaTema 8 xeografia
Tema 8 xeografia
 
Tema10
Tema10Tema10
Tema10
 

More from Ismael Vide González

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
Ismael Vide González
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
Ismael Vide González
 
17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
Ismael Vide González
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
Ismael Vide González
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
Ismael Vide González
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
Ismael Vide González
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
Ismael Vide González
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
Ismael Vide González
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
Ismael Vide González
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
Ismael Vide González
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
Ismael Vide González
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
Ismael Vide González
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
Ismael Vide González
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
Ismael Vide González
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
Ismael Vide González
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
Ismael Vide González
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
Ismael Vide González
 

More from Ismael Vide González (20)

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
 
17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
R. sacra
 
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
 
5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
2. O clima.
 
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
 

10. A RevolucióN Rusa

 • 1. A Revolución Rusa e o Estado Socialista.1917-1945 Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 • 2. A Rusia tsarista O tsar de Rusia Nicolás II (1894-1917) Réxime semifeudal Monarquía absoluta Aristocracia latifundista Campesiñado pobre Burguesía reducida Proletariado emerxente Campesiños rusos en 1912 O poder procede de Deus O tsar goberna por decreto (Ucase) A Duma (parlamento) non se reune Economía agraria de subsistencia Industrialización limitada Forte presencia de capital estranxeiro
 • 3. A oposición ao tsarismo Forzas políticas protagonistas do proceso revolucionario Ideoloxía: Partidos e dirixentes: Apoio social: Programa político: Liberal Constitucional democrático (Monárquico) Milioukov Burguesía Instauración dun réxime parlamentario occidental; sostemento da guerra; reunión dunha asemblea contituínte Socialista Socialista moderado (Republicano) Kerensky Intelectuais Pequena burguesía Partido Social-Revolucio- Nario (PSR) V. Tchernov Intelligentsia Campesiñado Antimarxista. Reforma agraria: Confiscación e reparto de terras. Estado federal Marxista POSDR G. Plejanov Menxeviques Martov Proletariado obreiro. Marxistas. Alianza provisional cos liberais. Bolxeviques Lenin Proletariado obreiro Inmediata dictadura do proletariado e co- lectivización dos medios de produción. Anarquista Populistas M. Bakunin Obreiros e campesiños Rexeitamento do Estado e da dictadura do proletariado. Utilización da violencia.
 • 4. A Revolución de 1905 As causas - A derrota militar fronte ao Xapón en 1905. - Crise económica e Malestar social. Sectores sociais que participan na revolución Obreiros industriais das cidades. Estudiantes. Soldados e oficiais da mariña. Creación de “soviets” (consellos) Desenvolvemento - Manifestacións e folgas. - O “domingo sanguento”. - A sublevación do acoirazado Potemkin Manifesto de outubro: Creación dunha asemblea lexislativa. Liberdade de prensa en reunión. Ampliación do dereitoao voto. Supresión de impostos. Conse Cuen cias
 • 5. A Revolución de 1917 (1) A revolución burguesa de febreiro 1. O estalido revolucionario: - Malas condicións económicas e sociais producidas pola guerra. - Folga xeral. - O exercito súmase á revolta. - Abdicación do tsar Nicolao II. Folga en Petrogrado. Febreiro de 1917 2. O goberno provisional burgués: - Decreta: Amnistía. Recoñecemento de dereitos sindicais. Nova Constitución. A continuidade na guerra. Dualidade de poderes: G. Provisional – intereses da burguesía Soviet de Petrogrado-intereses do proletariado G. E. Lvov Lenin arengando ás masas en Petrogrado 3. O fracaso do goberno provisional. - Decepción das masas obreiras e campesiñas. - Os campesiños seguían a reclamar terras. - Os obreiros esixían melloras laborais. - Colectivamente reclamábase a saída da guerra. - Lenin publica as Teses de abril , onde reclamaba todo o poder para os soviets.
 • 6. A Revolución de 1917 (2) A revolución socialista de outubro Provocada pola decepción das masas populares coas decisións do goberno provisional de Lvov. O goberno provisional de Kerenski: - Continuaron as revoltas das masas populares. - Riga é conquistada polos Alemáns. - Golpe de Estado do xe- neral Kornilov. - Os soviets fan fracasar o golpe de Estado. - Lenin decide tomar o poder. A. Kerenski O primeiro goberno bolxevique: - Lenin, presidente do Con sello de Comisarios do Pobo (goberno) - Primeiras medidas: * Decreto sobre a paz. * Decreto sobre a terra. * Decreto sobre as em- presas industriais. * Decreto sobre as na- cionalidades. V. I. Lenin
 • 7. A Guerra Civil (1918-1921) Supón o enfrontamento entre Pyotr N. Wrangel Exercito Branco: - Defende os intereses burgue ses e zaristas. - Recibe apoio exterior. - Practicou o bloqueo económi co a Rusia. - Estivo comandado polo xene ral Pyotr N. Wrangel. León Trostki Exercito Vermello: - Defende a revolución comunista. - Foi unha formación militar moi eficaz. - Gañou o apoio masivo do campesiñado. - Obtivo grandes éxitos mi litares fronte ao inimigo. - Estivo comandado por L. Trostki.
 • 8.  
 • 9. A estructuración do Estado soviético Caracterízase por Centralización do poder Desaparece a demo cracia. Eliminanse os partidos políticos e a Checa ou policia política reprime as disensións. Preeminencia do Partido Comunista A organización do Es tado levouse a cabo baixo a orientación do Partido Bolxevi que. En 1918 pasou a chamarse Partido Comunista (PCUS) Dictadura do proletariado O poder pasou a recaer nunha única institución: o Partido Comunista, que non sufría oposici on nin control parlamen tario, pois o réxime non recoñecía as liberdades República federal O Estado organízase de xeito federal para acoller a diversidade etnica. Denominouse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) Nova Constitución Aprobouse en 1924. Consagraba unha estructura piramidal do poder e conce día un gran poder ao Partido Comu nista.
 • 10. O comunismo de guerra Pretende Obter recursos para a guerra civil Por medio de Nacionalización Requisa Monopolio Supresión de Industrias Transportes de Productos agrarios do Comercio de cereais do Mercado libre Provoca Descontento e revoltas Descenso da produción Perda de valor da moeda Como a Sublevación de Kronstatd Na Industria Agricultura Que xera Inflación Camión ruso de 1919 Manifestación de obreiros en 1918
 • 11. Consecuencias internacionais da revolución A revolución Causou un Un forte impacto en Europa Como Revolucións: En Alemaña e Hungría, motivadas pola crise econó- mica. Foron reprimidas polo exercito ou pola inter- vención estranxeira. A de Alemaña coñeceuse co nome de espartaquista e foi liderada por Rosa Lu- xemburgo . Tamén A creación da III internacional: Coa fin de revitalizar o movememen- to obreiro. En 1919 celebrouse o seu primeiro congreso ou Komintern , pre- sidido polo ruso G. E. Zinoviev . Este congreso provocou a escisión do movemento obreiro entre socialistas (reformistas) e comunistas (revolucio- narios) Grigorii Ovseyevich Zinoviev, Presidente do Komintern. (1883- 1936) O pánico vermello: Aglutinou a sectores tradicionais que se sentiron ameazados polos sectores de esquerda. O cartel advírtelle ao pobo bávaro do perigo de que a lapa bolxevi- que prendese en Munic. Ou
 • 12. A Nova Política Económica (NEP) Lenin e delegados do X Congreso do PCUS O X CONGRESO DO PARTIDO COMUNISTA (1921) a proposta de Lenin aprobou novas directrices econó micas que substituiran o Comunismo de Guerra (1918-1921). Estas propostas chamáronse... Nova política económica (NEP) Ten como obxectivo básico: reconquistar os campesiños para a causa revolucionaria Basease en: - Unha economía mixta: elementos comunistas e capitalistas. - Desnacionalización de empresas artesanais e industriais. - O Estado conserva o monopolio dos transportes, o comercio exte- rior, a banca e as grandes em- presas. Provoca: A recuperación da produción na agri- cultura e na indus- tria. Campesiños rusos en 1921 Fábrica de porcelanas en 1921
 • 13. A era stalinista. (1925-1953) A morte de Lenin en 1924 desencadea .... Loitas polo poder entre: Iósif Stalin Lev Trotski Concibía o Partido Comunista como unha organización na que debían ter cabida as dife- rentes correntes de opinión sobre a construción do socia- lismo. Defendía a idea da Re- volución permanente , que in- tentaba extender a revolución socialista fora de Rusia. Goza- ba de gran prestixio como or- ganizador do exercito vermello. Pola contra, non admitía deba- tes internos nin desviacións das directrices oficiais do partido. Defendeu, ademáis, que había que dedicar toda a enerxía a construir o socialismo nun só país , é dicir, en Rusia, como paso previo a unha posible in- ternacionalización posterior. para Stalin o esencial era a ambición de poder. O definitivo triunfo de Stalin supuxo a expulsión de Trot- ski do partido e do país e a concentración do poder nas máns duns poucos dirixentes e, máis tarde, nas do propio Stalin en exclusiva.
 • 14. A planificación económica stalinista Baséase no Gosplan (1927) Que deseña os Plans quinquenais E foron Primeiro Plan Quinquenal (1928-1932) Segundo Plan Quinquenal (1933-1937) Terceiro Plan Quinquenal (1938-1942) Pretendía A industrialización acelerada Para conseguila impulsou A colectivización agraria A industria pesada A produción de enerxía Favoreceu Industria lixeira I. de bens de consumo Foi interrompido pola 2ª Guerra Mundial Que obrigou ao Impulso da Industria bélica Rusia convértese non país industrializado
 • 15. As depuracións políticas na época de Stalin Foron constantes no sta- linismo, que utilizou a po- licía política (NKVD) co- mo instrumento represor. 1. Plantexamento da cuestión: 2. Causas da situa- ción: Existencia de grandes diferencias entre a no- menklatura (élite diri- xente) e o resto da po- boación. 3. Consecuencias: - Aparición da disidencia, as purgas e os gulags . - Reforzamento do poder do PCUS. - Exaltación e mitificación da figura de Stalin. Gulag Nomenklatura