SlideShare a Scribd company logo
Μελζτθ Περιβάλλοντοσ Δϋ,
    Ενότθτα 1θ, Κεφ.8:
        ΢θμαντικά ζργα
                9ο Δθμοτικό ΢χολείο Πτολεμαΐδασ
                   Σάξθ: Δϋ1 ΢χ. Ζτοσ 2012-13
9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ         Ηλιάδθσ Ηλίασ
                              1
  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Εγνατία Οδόσ
Η Εγνατία Οδόσ είναι ζνασ αυτοκινθτόδρομοσ τθσ Ελλάδασ με μικοσ 670 χλμ. Ξεκινάει από τθν
Ηγουμενίτςα, διαςχίηει ολόκλθρθ τθ βόρεια Ελλάδα (3 γεωγραφικά διαμερίςματα: τθν
Ήπειρο, τθ Μακεδονία και τθ Θράκθ), και καταλιγει ςτα Ελλθνοτουρκικά ςφνορα ςτουσ Κιπουσ.
Ζχει δφο κλάδουσ με διαχωριςτικι νθςίδα ςτθ μζςθ και κάκε κλάδοσ ζχει δφο λωρίδεσ
κυκλοφορίασ και δεξιά λωρίδα ζκτακτθσ ανάγκθσ. Η μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα είναι
τα 130 χλμ./ϊρα. Η καταςκευι του ξεκίνθςε το 1994 και ολοκλθρϊκθκε τον Ιανουάριο
2009. Το όνομά του το πιρε από τθν Αρχαία Εγνατία Οδό .
                9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                            2
                  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Η Εγνατία Οδόσ καταςκευάςτθκε για πρϊτθ φορά το 130 π.Χ. από τουσ ΢ωμαίουσ και
ζνωνε τότε το Δυρράχιο τθσ ςθμερινισ Αλβανίασ με τθν Κωνςταντινοφπολθ. Ακόμα
και ςιμερα υπάρχουν ςθμεία όπου θ αρχαία και θ ςθμερινι Εγνατία ςυμπίπτουν. Οι
άνκρωποι καταςκεφαςαν το ζργο αυτό για να διευκολφνει τθ ςυγκοινωνία ςτθ βόρεια
Ελλάδα και ταυτόχρονα τθν επικοινωνία των κατοίκων των πόλεων τθσ Ηπείρου, τθσ
Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ. Θα βοθκιςει πολφ τθν ανάπτυξθ του εμπορίου ςτισ
περιοχζσ αυτζσ, αφοφ ο χρόνοσ των μετακινιςεων κα μειωκεί ςθμαντικά.
               9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                       3
                 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Η Εγνατία Οδόσ αποτελεί το ςθμαντικότερο ςφγχρονο ζργο υποδομισ για τθν
ανάπτυξθ και τθν επικοινωνία τθσ χϊρασ μασ με τθν Ευρϊπθ, τα Βαλκάνια και τθ
Μικρά Αςία. Ενοποιεί και εξαςφαλίηει διεξόδουσ ςε ζναν χϊρο, ςτθν ανάπτυξθ του
οποίου προβλζπεται να ζχει καταλυτικι επίδραςθ. Αποτελεί τμιμα των
Διευρωπαϊκϊν Δικτφων Μεταφορϊν. Η Εγνατία Οδόσ ςυνδζεται με 5 λιμάνια, 6
αεροδρόμια και 9 κάκετουσ άξονεσ, που δθμιουργοφν πρόςβαςθ προσ τισ
Βαλκανικζσ και τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ κακϊσ και με το
Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορϊν.
               9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                         4
                 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Η Εγνατία Οδόσ είναι ζνασ κλειςτόσ αυτοκινθτόδρομοσ, δθλαδι ςτισ διαςταυρϊςεισ
ζχουν καταςκευάςει ανιςόπεδοι κόμβοι που ενϊνουν τθν κεντρικι αρτθρία με τισ
ειςόδουσ και τισ εξόδουσ τθσ. Επίςθσ, ςτθν Εγνατία Οδό δεν υπάρχουν φανάρια αφοφ
ςτισ διαςταυρϊςεισ υπάρχουν γζφυρεσ, ενϊ ο δρόμοσ είναι ςε όλο το μικοσ του
περιφραγμζνοσ, ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ ςε αυτόν ηϊων που κα προκαλοφςε
κίνδυνο τόςο για τθν αςφάλεια των οδθγϊν όςο και των ηϊων. Πμωσ κάκε χρόνο
βρίςκουν τον κάνατο πολλζσ αρκοφδεσ που προςπακοφν να τον διαςχίςουν, εξαιτίασ
ζλλειψθσ καταςκευισ ειδικϊν προςτατευτικϊν κιγκλιδωμάτων και τθν απουςία
ι ελλιπι διαμόρφωςθ κατάλλθλων διαβάςεων για τθν άγρια πανίδα.
               9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                        5
                 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Η αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων με κφματα αρκοφδεσ κατά μικοσ τθσ Εγνατίασ Οδοφ, είναι ο
ςτόχοσ τθσ τοποκζτθςθσ ενιςχυμζνθσ υπερφψθλθσ περίφραξθσ ςτο τμιμα Σιάτιςτα -Κορομθλιά
του κάκετου άξονα 45, αλλά και ςε ςθμεία του κφριου άξονα τθσ Οδοφ, από Ραναγία ζωσ
Σιάτιςτα. Για το ζργο εγκρίκθκε χρθματοδότθςθ φψουσ 10,5 εκατ. Ευρϊ. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενιςχυμζνθσ περίφραξθσ, οι χριςτεσ τθσ οδοφ κα πρζπει να επιδεικνφουν ιδιαίτερθ προςοχι
και να μειϊνουν ταχφτθτα ςτα παραπάνω τμιματα, κακϊσ όπωσ επιςθμαίνεται ςε ςχετικι
ανακοίνωςθ τθσ Εγνατίασ Οδοφ ΑΕ- «διαςχίηουν περιοχζσ εμφάνιςθσ αρκοφδασ». Σφμφωνα με
ςτοιχεία που ζδωςε προ θμερϊν ςτθ δθμοςιότθτα θ περιβαλλοντικι οργάνωςθ «Καλλιςτϊ»,
από το 2009 μζχρι ςιμερα, ζχουν καταγραφεί 24 τροχαία ατυχιματα ςτα οποία εμπλζκονται
αρκοφδεσ, μόνο ςτο οδικό δίκτυο τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.
 02/05/2012
 πθγι: ΑΜΡΕ Α.Ε.
                 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                             6
                   Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                 7
  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ
         9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                          8
           Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Είναι το μεγαλφτερο και το πιο ςφγχρονο αεροδρόμιο των Βαλκανίων και ζνα από
τα μεγαλφτερα του κόςμου. Βρίςκεται ςτθν περιοχι ΢πάτα τθσ Αττικισ και ςυνδζεται
άμεςα με τθν Αττικι οδό και τον προαςτιακό ςιδθρόδρομο. Αυτό διευκολφνει πάρα
πολφ τθ γριγορθ και εφκολθ πρόςβαςθ των επιβατϊν ςτο αεροδρόμιο. Εκατοντάδεσ
αεροπλάνα πετοφν κάκε μζρα από και προσ το αεροδρόμιο, με προοριςμό περιοχζσ
τθσ Ελλάδασ και όλεσ τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ.
               9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                        9
                 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Το Διεκνζσ Αεροδρόμιο τθσ Ακινασ «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» ξεκίνθςε τθ λειτουργία
του ςτισ 29 Μαρτίου του 2001 και αντικατζςτθςε το Διεκνζσ Αεροδρόμιο του
Ελλθνικοφ, που εξυπθρετοφςε για 6 δεκαετίεσ τθν Ακινα. Ονομάςτθκε προσ τιμιν του
πολιτικοφ Ελευκζριου Βενιηζλου, ο οποίοσ ωσ πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδοσ
ίδρυςε Υπουργείο Αεροπορίασ και κατζβαλε ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ για να
οργανϊςει τθν Ρολιτικι Αεροπορία.
               9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                       10
                 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Μετρό τθσ Ακινασ
        9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                         11
          Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Ο Μθτροπολιτικόσ ΢ιδθρόδρομοσ τθσ Ακινασ (ι Μετρό τθσ Ακινασ) είναι το
ςφςτθμα υπογείων, επιγείων και υπζργειων αςτικϊν ςιδθροδρόμων τθσ Αττικισ. Το
πρόβλθμα τθσ αυξθμζνθσ κίνθςθσ ςτθν πρωτεφουςα, οδιγθςε τθν πολιτεία ςε μια
ςθμαντικι για το μζλλον τθσ πόλθσ απόφαςθ, να φτιάξει υπόγειο θλεκτρικό
ςιδθρόδρομο ςτθν Ακινα, το γνωςτό μασ μετρό.
               9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                        12
                 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Η καταςκευι του μετρό ξεκίνθςε το 1995 και οι πρϊτεσ γραμμζσ παραδόκθκαν ςτο
επιβατικό κοινό τον Ιανουάριο του 2000. Ράρα πολλοί επιβάτεσ χρθςιμοποιοφν
κακθμερινά το μετρό, για να φτάςουν ςτον προοριςμό τουσ. Στθ ςυνζχεια του ζργου
καταςκευάςτθκαν και άλλοι ςτακμοί και εξακολουκοφν ακόμθ να καταςκευάηονται
νζοι. Πλο και περιςςότεροι επιβάτεσ λφνουν το πρόβλθμα τθσ γριγορθσ και
οικονομικισ μετακίνθςισ τουσ, χρθςιμοποιϊντασ το μζςο αυτό.
               9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                       13
                 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                 14
  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                 15
  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου
       9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                        16
         Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Η Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι καλωδιωτι γζφυρα που ολοκλθρϊκθκε
το 2004 μεταξφ του Ρίου (κοντά ςτθν Πάτρα) και του Αντιρρίου, που ςυνδζει
τθν Πελοπόννθςο με τθ δυτικι θπειρωτικι Ελλάδα και προσ τα πάνω με το υπόλοιπο
τθσ Ευρϊπθσ. Καταςκευάςτθκε από τθν Γαλλικι εταιρία Vinci.
              9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                      17
                Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                 18
  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Το μικοσ τθσ γζφυρασ που ςτθρίηεται ςε τζςςερισ πυλϊνεσ, ανζρχεται
ςτα 2.280 μζτρα, ενϊ μαηί με τισ προςβάςεισ φτάνει γφρω ςτα 2.880
μζτρα.
            9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                19
              Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Η γζφυρα αναπτφχκθκε και ολοκλθρϊκθκε, παρά τισ δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, ενϊ
το μζγιςτο βάκοσ κεμελίωςθσ φκάνει τα 65 μζτρα υπό τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. Ρρόκειται
για μία καλωδιωτι γζφυρα, οι αντοχζσ τθσ οποίασ είναι εντυπωςιακζσ. Σχεδιάςτθκε και
καταςκευάςτθκε με προδιαγραφζσ να αντζξει ςε ςειςμό μεγζκουσ 8 τθσ Κλίμακασ Ρίχτερ.
                9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                            20
                  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Ζχει υπολογιςτεί, επίςθσ, πωσ αντζχει ςε ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ με πλοίο
εκτοπίςματοσ 180.000 τόνων, κακϊσ και ςε ταχφτθτα ανζμου 265
χλμ/ϊρα, ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςε τυφϊνα Κατθγορίασ 5, το ανϊτατο δυνατό
επίπεδο ςτθν Κλίμακα Σαφίρ - Σίμπςον. Τζλοσ, θ γζφυρα είναι ςχεδιαςμζνθ να
απορροφά πικανζσ μετατοπίςεισ μεταξφ δφο βάκρων, ςε οποιαδιποτε κατεφκυνςθ.
Η γζφυρα περιλαμβάνει και πεηόδρομο - ποδθλατόδρομο θ χριςθ των οποίων
απαλλάςςεται πλθρωμισ διοδίων.
              9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                     21
                Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Με τθ γζφυρα αυτι, άνκρωποι και προϊόντα μεταφζρονται πολφ πιο εφκολα και
γριγορα από τθν Ρελοπόννθςο ςτθ Στερεά Ελλάδα. Οι δυνατοί άνεμοι, οι απεργίεσ
και θ μεγάλθ κίνθςθ δεν αποτελοφν πλζον αιτίεσ ταλαιπωρίασ και κακυςτζρθςθσ
για όςουσ κζλουν να ταξιδζψουν ςτθ Δυτικι Ελλάδα.
               9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                                        22
                 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Σετάρτθ τάξθ:
http://iliadisilias.blogspot.gr/

Απίκανα… τριτάκια! :
http://iliadisili.blogspot.gr/

Οι Παρουςιάςεισ μου:
http://www.slideshare.net/iliasili

        9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ
                         23
          Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ

More Related Content

What's hot

Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο / Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ...
Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο / Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ...Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο / Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ...
Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο / Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ...
Ηλιάδης Ηλίας
 
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ
Maria Froudaraki
 
Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Maria Froudaraki
 
ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣMaria Froudaraki
 
"ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ"
"ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ""ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ"
"ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ"
Maria Froudaraki
 
"Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"
"Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ""Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"
"Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"
Maria Froudaraki
 
4. Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα (Γ΄)
4. Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα (Γ΄)4. Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα (Γ΄)
4. Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα (Γ΄)
Maniatis Kostas
 
Ιστορία Δ΄. 2. 7. ΄΄Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες΄΄
Ιστορία Δ΄. 2. 7. ΄΄Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες΄΄Ιστορία Δ΄. 2. 7. ΄΄Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες΄΄
Ιστορία Δ΄. 2. 7. ΄΄Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια (Δ΄)
37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια (Δ΄)37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια (Δ΄)
37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια (Δ΄)
Maniatis Kostas
 
ΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣMaria Froudaraki
 
24. Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας (Δ΄)
24. Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας (Δ΄)24. Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας (Δ΄)
24. Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας (Δ΄)
Maniatis Kostas
 
Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ
Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ
Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ
Maria Froudaraki
 
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Maria Froudaraki
 
ΝΕΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΕΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΝΕΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΕΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Maria Froudaraki
 
4. Η τέχνη και η γραφή (Δ΄)
4. Η τέχνη και η γραφή (Δ΄)4. Η τέχνη και η γραφή (Δ΄)
4. Η τέχνη και η γραφή (Δ΄)
Maniatis Kostas
 
Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών - 3η Ενό...
Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών - 3η Ενό...Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών - 3η Ενό...
Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών - 3η Ενό...
Ηλιάδης Ηλίας
 
Η ζωή των Κυκλαδιτών
Η ζωή των ΚυκλαδιτώνΗ ζωή των Κυκλαδιτών
Η ζωή των Κυκλαδιτών
Dimitra Mylonaki
 
"ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
"ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ"ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
"ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗMaria Froudaraki
 
Ο χρυσός αιώνας της τέχνης
Ο χρυσός αιώνας της τέχνηςΟ χρυσός αιώνας της τέχνης
Ο χρυσός αιώνας της τέχνης
Dimitra Mylonaki
 
Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί
Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοίΌλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί
Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί
Dimitra Mylonaki
 

What's hot (20)

Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο / Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ...
Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο / Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ...Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο / Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ...
Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο / Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ...
 
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ
 
Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
 
"ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ"
"ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ""ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ"
"ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ"
 
"Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"
"Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ""Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"
"Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"
 
4. Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα (Γ΄)
4. Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα (Γ΄)4. Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα (Γ΄)
4. Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα (Γ΄)
 
Ιστορία Δ΄. 2. 7. ΄΄Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες΄΄
Ιστορία Δ΄. 2. 7. ΄΄Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες΄΄Ιστορία Δ΄. 2. 7. ΄΄Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες΄΄
Ιστορία Δ΄. 2. 7. ΄΄Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες΄΄
 
37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια (Δ΄)
37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια (Δ΄)37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια (Δ΄)
37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια (Δ΄)
 
ΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
 
24. Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας (Δ΄)
24. Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας (Δ΄)24. Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας (Δ΄)
24. Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας (Δ΄)
 
Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ
Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ
Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ
 
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
 
ΝΕΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΕΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΝΕΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΕΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
4. Η τέχνη και η γραφή (Δ΄)
4. Η τέχνη και η γραφή (Δ΄)4. Η τέχνη και η γραφή (Δ΄)
4. Η τέχνη και η γραφή (Δ΄)
 
Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών - 3η Ενό...
Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών - 3η Ενό...Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών - 3η Ενό...
Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών - 3η Ενό...
 
Η ζωή των Κυκλαδιτών
Η ζωή των ΚυκλαδιτώνΗ ζωή των Κυκλαδιτών
Η ζωή των Κυκλαδιτών
 
"ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
"ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ"ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
"ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
 
Ο χρυσός αιώνας της τέχνης
Ο χρυσός αιώνας της τέχνηςΟ χρυσός αιώνας της τέχνης
Ο χρυσός αιώνας της τέχνης
 
Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί
Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοίΌλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί
Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί
 

Similar to Σημαντικά έργα - 1η Ενότητα: Κεφ. 8 Μελέτης Π. Δ' τάξης

Πήλιο 2013-14
Πήλιο 2013-14Πήλιο 2013-14
Πήλιο 2013-14
gympentelis
 
30.Οι συγκοινωνίες της Ελλάδας.pdf
30.Οι συγκοινωνίες της Ελλάδας.pdf30.Οι συγκοινωνίες της Ελλάδας.pdf
30.Οι συγκοινωνίες της Ελλάδας.pdf
Dimitra Mylonaki
 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.pdfΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.pdf
JosephineMChachla
 
41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
Petros Michailidis
 
θεματικά τρένα οκ
θεματικά τρένα οκθεματικά τρένα οκ
θεματικά τρένα οκraniaperivalon
 
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξηςΜελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξηςmanomou
 
Μετρό εργασία Α΄γυμνασίου
Μετρό εργασία Α΄γυμνασίουΜετρό εργασία Α΄γυμνασίου
Μετρό εργασία Α΄γυμνασίουCsi Johnny
 
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης- Σημαντικά έργα
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης- Σημαντικά έργαΜελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης- Σημαντικά έργα
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης- Σημαντικά έργαmanomou
 
σιδηροδρομος
σιδηροδρομοςσιδηροδρομος
σιδηροδρομος
5ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 
σιδηροδρομος
σιδηροδρομοςσιδηροδρομος
σιδηροδρομος
somakris
 
Port of igoumenitsa
Port of igoumenitsaPort of igoumenitsa
Port of igoumenitsa
ntakaletsi
 
Η Ιστορία των τρένων
Η Ιστορία των τρένωνΗ Ιστορία των τρένων
Η Ιστορία των τρένων
Fani Karaoli
 
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
kritharidis theodoros
 
τελικο πρωτευουσες φουλ διορθ.
τελικο πρωτευουσες φουλ διορθ.τελικο πρωτευουσες φουλ διορθ.
τελικο πρωτευουσες φουλ διορθ.navgou
 
Έργα και ημέραι μιας μεγάλης πορείας. Ήλιδα Νέα Εποχή - Γιάννης Λυμπέρης
Έργα και ημέραι μιας μεγάλης πορείας. Ήλιδα Νέα Εποχή - Γιάννης ΛυμπέρηςΈργα και ημέραι μιας μεγάλης πορείας. Ήλιδα Νέα Εποχή - Γιάννης Λυμπέρης
Έργα και ημέραι μιας μεγάλης πορείας. Ήλιδα Νέα Εποχή - Γιάννης Λυμπέρης
ilidaneaepohi
 
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςτα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςkar_dim
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ELENI KAMARIANOU
 
Οδοντωτός Καλαβρύτων
Οδοντωτός ΚαλαβρύτωνΟδοντωτός Καλαβρύτων
Οδοντωτός Καλαβρύτων
Dimitra Mylonaki
 
Η ΤΟΛΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Η ΤΟΛΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020Η ΤΟΛΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Η ΤΟΛΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Nick Meletiadis
 
" Άνθρωποι και Ράγες " Έρευνα μαθητών Α΄λυκείου του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περισ...
" Άνθρωποι και Ράγες " Έρευνα μαθητών Α΄λυκείου του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περισ..." Άνθρωποι και Ράγες " Έρευνα μαθητών Α΄λυκείου του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περισ...
" Άνθρωποι και Ράγες " Έρευνα μαθητών Α΄λυκείου του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περισ...
Alice Costo
 

Similar to Σημαντικά έργα - 1η Ενότητα: Κεφ. 8 Μελέτης Π. Δ' τάξης (20)

Πήλιο 2013-14
Πήλιο 2013-14Πήλιο 2013-14
Πήλιο 2013-14
 
30.Οι συγκοινωνίες της Ελλάδας.pdf
30.Οι συγκοινωνίες της Ελλάδας.pdf30.Οι συγκοινωνίες της Ελλάδας.pdf
30.Οι συγκοινωνίες της Ελλάδας.pdf
 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.pdfΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.pdf
 
41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
 
θεματικά τρένα οκ
θεματικά τρένα οκθεματικά τρένα οκ
θεματικά τρένα οκ
 
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξηςΜελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης
 
Μετρό εργασία Α΄γυμνασίου
Μετρό εργασία Α΄γυμνασίουΜετρό εργασία Α΄γυμνασίου
Μετρό εργασία Α΄γυμνασίου
 
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης- Σημαντικά έργα
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης- Σημαντικά έργαΜελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης- Σημαντικά έργα
Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄τάξης- Σημαντικά έργα
 
σιδηροδρομος
σιδηροδρομοςσιδηροδρομος
σιδηροδρομος
 
σιδηροδρομος
σιδηροδρομοςσιδηροδρομος
σιδηροδρομος
 
Port of igoumenitsa
Port of igoumenitsaPort of igoumenitsa
Port of igoumenitsa
 
Η Ιστορία των τρένων
Η Ιστορία των τρένωνΗ Ιστορία των τρένων
Η Ιστορία των τρένων
 
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
 
τελικο πρωτευουσες φουλ διορθ.
τελικο πρωτευουσες φουλ διορθ.τελικο πρωτευουσες φουλ διορθ.
τελικο πρωτευουσες φουλ διορθ.
 
Έργα και ημέραι μιας μεγάλης πορείας. Ήλιδα Νέα Εποχή - Γιάννης Λυμπέρης
Έργα και ημέραι μιας μεγάλης πορείας. Ήλιδα Νέα Εποχή - Γιάννης ΛυμπέρηςΈργα και ημέραι μιας μεγάλης πορείας. Ήλιδα Νέα Εποχή - Γιάννης Λυμπέρης
Έργα και ημέραι μιας μεγάλης πορείας. Ήλιδα Νέα Εποχή - Γιάννης Λυμπέρης
 
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςτα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Οδοντωτός Καλαβρύτων
Οδοντωτός ΚαλαβρύτωνΟδοντωτός Καλαβρύτων
Οδοντωτός Καλαβρύτων
 
Η ΤΟΛΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Η ΤΟΛΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020Η ΤΟΛΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Η ΤΟΛΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
 
" Άνθρωποι και Ράγες " Έρευνα μαθητών Α΄λυκείου του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περισ...
" Άνθρωποι και Ράγες " Έρευνα μαθητών Α΄λυκείου του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περισ..." Άνθρωποι και Ράγες " Έρευνα μαθητών Α΄λυκείου του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περισ...
" Άνθρωποι και Ράγες " Έρευνα μαθητών Α΄λυκείου του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περισ...
 

More from Ηλιάδης Ηλίας

Ιστορία Γ΄, 1η ενότητα 1. Η τιτανομαχία
Ιστορία Γ΄, 1η ενότητα  1. Η τιτανομαχίαΙστορία Γ΄, 1η ενότητα  1. Η τιτανομαχία
Ιστορία Γ΄, 1η ενότητα 1. Η τιτανομαχία
Ηλιάδης Ηλίας
 
Coronavirus ebook
Coronavirus ebookCoronavirus ebook
Coronavirus ebook
Ηλιάδης Ηλίας
 
Μαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτων
Μαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτωνΜαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτων
Μαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτων
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 7η ενότητα (κεφ. 40-45)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 7η ενότητα (κεφ. 40-45)Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 7η ενότητα (κεφ. 40-45)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 7η ενότητα (κεφ. 40-45)
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' Τάξη - 11η Ενότητα: Ήτανε μια φορά
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' Τάξη - 11η Ενότητα: Ήτανε μια φοράΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' Τάξη - 11η Ενότητα: Ήτανε μια φορά
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' Τάξη - 11η Ενότητα: Ήτανε μια φορά
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 7η Ενότητα: Η εποχή του λίθου
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 7η Ενότητα: Η εποχή του λίθουΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 7η Ενότητα: Η εποχή του λίθου
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 7η Ενότητα: Η εποχή του λίθου
Ηλιάδης Ηλίας
 
Μαθησιακές δυσκολίες - Διδακτικές προσεγγίσεις, ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Μαθησιακές δυσκολίες - Διδακτικές προσεγγίσεις, ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΜαθησιακές δυσκολίες - Διδακτικές προσεγγίσεις, ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Μαθησιακές δυσκολίες - Διδακτικές προσεγγίσεις, ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ', 6η Ενότητα: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ', 6η Ενότητα: Οι περιπέτειες του ΟδυσσέαΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ', 6η Ενότητα: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ', 6η Ενότητα: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 9η Ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 9η Ενότητα: Άνθρωποι και μηχανέςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 9η Ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 9η Ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 6η Ενότητα (κεφ. 33-38)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 6η Ενότητα (κεφ. 33-38)Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 6η Ενότητα (κεφ. 33-38)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 6η Ενότητα (κεφ. 33-38)
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας, Γ' τάξη, 7η Ενότητα: Ιστορίες του χειμώνα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας, Γ' τάξη, 7η Ενότητα: Ιστορίες του χειμώναΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας, Γ' τάξη, 7η Ενότητα: Ιστορίες του χειμώνα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας, Γ' τάξη, 7η Ενότητα: Ιστορίες του χειμώνα
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 8η Ενότητα: Έλα στην παρέα μας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 8η Ενότητα: Έλα στην παρέα μαςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 8η Ενότητα: Έλα στην παρέα μας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 8η Ενότητα: Έλα στην παρέα μας
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 5η Ενότητα: Ο τρωικός πόλεμος
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 5η Ενότητα: Ο τρωικός πόλεμοςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 5η Ενότητα: Ο τρωικός πόλεμος
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 5η Ενότητα: Ο τρωικός πόλεμος
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 4η Ενότητα: Η Αργοναυτική Εκστρατεία
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 4η Ενότητα: Η Αργοναυτική ΕκστρατείαΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 4η Ενότητα: Η Αργοναυτική Εκστρατεία
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 4η Ενότητα: Η Αργοναυτική Εκστρατεία
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 6η Ενότητα: "Πολιτείες ντυμένες στα...
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 6η Ενότητα: "Πολιτείες ντυμένες στα...Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 6η Ενότητα: "Πολιτείες ντυμένες στα...
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 6η Ενότητα: "Πολιτείες ντυμένες στα...
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 4η Ενότητα: Κεφ. 22-26
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη,  4η Ενότητα: Κεφ. 22-26Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη,  4η Ενότητα: Κεφ. 22-26
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 4η Ενότητα: Κεφ. 22-26
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 4η Ενότητα: Ο κόσμος γύρω μας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη,  4η Ενότητα: Ο κόσμος γύρω μαςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη,  4η Ενότητα: Ο κόσμος γύρω μας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 4η Ενότητα: Ο κόσμος γύρω μας
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 3η Ενότητα: Ο Θησέας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 3η Ενότητα: Ο ΘησέαςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 3η Ενότητα: Ο Θησέας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 3η Ενότητα: Ο Θησέας
Ηλιάδης Ηλίας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 3η Ενότητα, Κεφ. 14 - 20
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 3η Ενότητα, Κεφ. 14 - 20Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 3η Ενότητα, Κεφ. 14 - 20
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 3η Ενότητα, Κεφ. 14 - 20
Ηλιάδης Ηλίας
 

More from Ηλιάδης Ηλίας (20)

Ιστορία Γ΄, 1η ενότητα 1. Η τιτανομαχία
Ιστορία Γ΄, 1η ενότητα  1. Η τιτανομαχίαΙστορία Γ΄, 1η ενότητα  1. Η τιτανομαχία
Ιστορία Γ΄, 1η ενότητα 1. Η τιτανομαχία
 
Coronavirus ebook
Coronavirus ebookCoronavirus ebook
Coronavirus ebook
 
Μαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτων
Μαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτωνΜαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτων
Μαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτων
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 7η ενότητα (κεφ. 40-45)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 7η ενότητα (κεφ. 40-45)Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 7η ενότητα (κεφ. 40-45)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 7η ενότητα (κεφ. 40-45)
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' Τάξη - 11η Ενότητα: Ήτανε μια φορά
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' Τάξη - 11η Ενότητα: Ήτανε μια φοράΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' Τάξη - 11η Ενότητα: Ήτανε μια φορά
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' Τάξη - 11η Ενότητα: Ήτανε μια φορά
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 7η Ενότητα: Η εποχή του λίθου
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 7η Ενότητα: Η εποχή του λίθουΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 7η Ενότητα: Η εποχή του λίθου
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 7η Ενότητα: Η εποχή του λίθου
 
Μαθησιακές δυσκολίες - Διδακτικές προσεγγίσεις, ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Μαθησιακές δυσκολίες - Διδακτικές προσεγγίσεις, ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΜαθησιακές δυσκολίες - Διδακτικές προσεγγίσεις, ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Μαθησιακές δυσκολίες - Διδακτικές προσεγγίσεις, ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ', 6η Ενότητα: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ', 6η Ενότητα: Οι περιπέτειες του ΟδυσσέαΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ', 6η Ενότητα: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ', 6η Ενότητα: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 9η Ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 9η Ενότητα: Άνθρωποι και μηχανέςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 9η Ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 9η Ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 6η Ενότητα (κεφ. 33-38)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 6η Ενότητα (κεφ. 33-38)Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 6η Ενότητα (κεφ. 33-38)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 6η Ενότητα (κεφ. 33-38)
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας, Γ' τάξη, 7η Ενότητα: Ιστορίες του χειμώνα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας, Γ' τάξη, 7η Ενότητα: Ιστορίες του χειμώναΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας, Γ' τάξη, 7η Ενότητα: Ιστορίες του χειμώνα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας, Γ' τάξη, 7η Ενότητα: Ιστορίες του χειμώνα
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 8η Ενότητα: Έλα στην παρέα μας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 8η Ενότητα: Έλα στην παρέα μαςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 8η Ενότητα: Έλα στην παρέα μας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 8η Ενότητα: Έλα στην παρέα μας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 5η Ενότητα: Ο τρωικός πόλεμος
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 5η Ενότητα: Ο τρωικός πόλεμοςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 5η Ενότητα: Ο τρωικός πόλεμος
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 5η Ενότητα: Ο τρωικός πόλεμος
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 4η Ενότητα: Η Αργοναυτική Εκστρατεία
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 4η Ενότητα: Η Αργοναυτική ΕκστρατείαΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 4η Ενότητα: Η Αργοναυτική Εκστρατεία
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄- 4η Ενότητα: Η Αργοναυτική Εκστρατεία
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 6η Ενότητα: "Πολιτείες ντυμένες στα...
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 6η Ενότητα: "Πολιτείες ντυμένες στα...Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 6η Ενότητα: "Πολιτείες ντυμένες στα...
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 6η Ενότητα: "Πολιτείες ντυμένες στα...
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 4η Ενότητα: Κεφ. 22-26
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη,  4η Ενότητα: Κεφ. 22-26Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη,  4η Ενότητα: Κεφ. 22-26
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη, 4η Ενότητα: Κεφ. 22-26
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 4η Ενότητα: Ο κόσμος γύρω μας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη,  4η Ενότητα: Ο κόσμος γύρω μαςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη,  4η Ενότητα: Ο κόσμος γύρω μας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη, 4η Ενότητα: Ο κόσμος γύρω μας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 3η Ενότητα: Ο Θησέας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 3η Ενότητα: Ο ΘησέαςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 3η Ενότητα: Ο Θησέας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Γ΄ - 3η Ενότητα: Ο Θησέας
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 3η Ενότητα, Κεφ. 14 - 20
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 3η Ενότητα, Κεφ. 14 - 20Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 3η Ενότητα, Κεφ. 14 - 20
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 3η Ενότητα, Κεφ. 14 - 20
 

Recently uploaded

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
nikzoit
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
nikzoit
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
Fotini Razakou
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
nikzoit
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
ssuser978255
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
MariaAlexiou13
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
konstantinantountoum1
 

Recently uploaded (20)

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
POTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEES
POTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEESPOTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEES
POTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEES
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
 

Σημαντικά έργα - 1η Ενότητα: Κεφ. 8 Μελέτης Π. Δ' τάξης

 • 1. Μελζτθ Περιβάλλοντοσ Δϋ, Ενότθτα 1θ, Κεφ.8: ΢θμαντικά ζργα 9ο Δθμοτικό ΢χολείο Πτολεμαΐδασ Σάξθ: Δϋ1 ΢χ. Ζτοσ 2012-13 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ Ηλιάδθσ Ηλίασ 1 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 2. Εγνατία Οδόσ Η Εγνατία Οδόσ είναι ζνασ αυτοκινθτόδρομοσ τθσ Ελλάδασ με μικοσ 670 χλμ. Ξεκινάει από τθν Ηγουμενίτςα, διαςχίηει ολόκλθρθ τθ βόρεια Ελλάδα (3 γεωγραφικά διαμερίςματα: τθν Ήπειρο, τθ Μακεδονία και τθ Θράκθ), και καταλιγει ςτα Ελλθνοτουρκικά ςφνορα ςτουσ Κιπουσ. Ζχει δφο κλάδουσ με διαχωριςτικι νθςίδα ςτθ μζςθ και κάκε κλάδοσ ζχει δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ και δεξιά λωρίδα ζκτακτθσ ανάγκθσ. Η μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα είναι τα 130 χλμ./ϊρα. Η καταςκευι του ξεκίνθςε το 1994 και ολοκλθρϊκθκε τον Ιανουάριο 2009. Το όνομά του το πιρε από τθν Αρχαία Εγνατία Οδό . 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 2 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 3. Η Εγνατία Οδόσ καταςκευάςτθκε για πρϊτθ φορά το 130 π.Χ. από τουσ ΢ωμαίουσ και ζνωνε τότε το Δυρράχιο τθσ ςθμερινισ Αλβανίασ με τθν Κωνςταντινοφπολθ. Ακόμα και ςιμερα υπάρχουν ςθμεία όπου θ αρχαία και θ ςθμερινι Εγνατία ςυμπίπτουν. Οι άνκρωποι καταςκεφαςαν το ζργο αυτό για να διευκολφνει τθ ςυγκοινωνία ςτθ βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα τθν επικοινωνία των κατοίκων των πόλεων τθσ Ηπείρου, τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ. Θα βοθκιςει πολφ τθν ανάπτυξθ του εμπορίου ςτισ περιοχζσ αυτζσ, αφοφ ο χρόνοσ των μετακινιςεων κα μειωκεί ςθμαντικά. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 3 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 4. Η Εγνατία Οδόσ αποτελεί το ςθμαντικότερο ςφγχρονο ζργο υποδομισ για τθν ανάπτυξθ και τθν επικοινωνία τθσ χϊρασ μασ με τθν Ευρϊπθ, τα Βαλκάνια και τθ Μικρά Αςία. Ενοποιεί και εξαςφαλίηει διεξόδουσ ςε ζναν χϊρο, ςτθν ανάπτυξθ του οποίου προβλζπεται να ζχει καταλυτικι επίδραςθ. Αποτελεί τμιμα των Διευρωπαϊκϊν Δικτφων Μεταφορϊν. Η Εγνατία Οδόσ ςυνδζεται με 5 λιμάνια, 6 αεροδρόμια και 9 κάκετουσ άξονεσ, που δθμιουργοφν πρόςβαςθ προσ τισ Βαλκανικζσ και τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ κακϊσ και με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορϊν. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 4 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 5. Η Εγνατία Οδόσ είναι ζνασ κλειςτόσ αυτοκινθτόδρομοσ, δθλαδι ςτισ διαςταυρϊςεισ ζχουν καταςκευάςει ανιςόπεδοι κόμβοι που ενϊνουν τθν κεντρικι αρτθρία με τισ ειςόδουσ και τισ εξόδουσ τθσ. Επίςθσ, ςτθν Εγνατία Οδό δεν υπάρχουν φανάρια αφοφ ςτισ διαςταυρϊςεισ υπάρχουν γζφυρεσ, ενϊ ο δρόμοσ είναι ςε όλο το μικοσ του περιφραγμζνοσ, ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ ςε αυτόν ηϊων που κα προκαλοφςε κίνδυνο τόςο για τθν αςφάλεια των οδθγϊν όςο και των ηϊων. Πμωσ κάκε χρόνο βρίςκουν τον κάνατο πολλζσ αρκοφδεσ που προςπακοφν να τον διαςχίςουν, εξαιτίασ ζλλειψθσ καταςκευισ ειδικϊν προςτατευτικϊν κιγκλιδωμάτων και τθν απουςία ι ελλιπι διαμόρφωςθ κατάλλθλων διαβάςεων για τθν άγρια πανίδα. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 5 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 6. Η αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων με κφματα αρκοφδεσ κατά μικοσ τθσ Εγνατίασ Οδοφ, είναι ο ςτόχοσ τθσ τοποκζτθςθσ ενιςχυμζνθσ υπερφψθλθσ περίφραξθσ ςτο τμιμα Σιάτιςτα -Κορομθλιά του κάκετου άξονα 45, αλλά και ςε ςθμεία του κφριου άξονα τθσ Οδοφ, από Ραναγία ζωσ Σιάτιςτα. Για το ζργο εγκρίκθκε χρθματοδότθςθ φψουσ 10,5 εκατ. Ευρϊ. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενιςχυμζνθσ περίφραξθσ, οι χριςτεσ τθσ οδοφ κα πρζπει να επιδεικνφουν ιδιαίτερθ προςοχι και να μειϊνουν ταχφτθτα ςτα παραπάνω τμιματα, κακϊσ όπωσ επιςθμαίνεται ςε ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Εγνατίασ Οδοφ ΑΕ- «διαςχίηουν περιοχζσ εμφάνιςθσ αρκοφδασ». Σφμφωνα με ςτοιχεία που ζδωςε προ θμερϊν ςτθ δθμοςιότθτα θ περιβαλλοντικι οργάνωςθ «Καλλιςτϊ», από το 2009 μζχρι ςιμερα, ζχουν καταγραφεί 24 τροχαία ατυχιματα ςτα οποία εμπλζκονται αρκοφδεσ, μόνο ςτο οδικό δίκτυο τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 02/05/2012 πθγι: ΑΜΡΕ Α.Ε. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 6 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 7. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 7 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 8. Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 8 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 9. Είναι το μεγαλφτερο και το πιο ςφγχρονο αεροδρόμιο των Βαλκανίων και ζνα από τα μεγαλφτερα του κόςμου. Βρίςκεται ςτθν περιοχι ΢πάτα τθσ Αττικισ και ςυνδζεται άμεςα με τθν Αττικι οδό και τον προαςτιακό ςιδθρόδρομο. Αυτό διευκολφνει πάρα πολφ τθ γριγορθ και εφκολθ πρόςβαςθ των επιβατϊν ςτο αεροδρόμιο. Εκατοντάδεσ αεροπλάνα πετοφν κάκε μζρα από και προσ το αεροδρόμιο, με προοριςμό περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και όλεσ τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 9 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 10. Το Διεκνζσ Αεροδρόμιο τθσ Ακινασ «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» ξεκίνθςε τθ λειτουργία του ςτισ 29 Μαρτίου του 2001 και αντικατζςτθςε το Διεκνζσ Αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ, που εξυπθρετοφςε για 6 δεκαετίεσ τθν Ακινα. Ονομάςτθκε προσ τιμιν του πολιτικοφ Ελευκζριου Βενιηζλου, ο οποίοσ ωσ πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδοσ ίδρυςε Υπουργείο Αεροπορίασ και κατζβαλε ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ για να οργανϊςει τθν Ρολιτικι Αεροπορία. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 10 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 11. Μετρό τθσ Ακινασ 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 11 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 12. Ο Μθτροπολιτικόσ ΢ιδθρόδρομοσ τθσ Ακινασ (ι Μετρό τθσ Ακινασ) είναι το ςφςτθμα υπογείων, επιγείων και υπζργειων αςτικϊν ςιδθροδρόμων τθσ Αττικισ. Το πρόβλθμα τθσ αυξθμζνθσ κίνθςθσ ςτθν πρωτεφουςα, οδιγθςε τθν πολιτεία ςε μια ςθμαντικι για το μζλλον τθσ πόλθσ απόφαςθ, να φτιάξει υπόγειο θλεκτρικό ςιδθρόδρομο ςτθν Ακινα, το γνωςτό μασ μετρό. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 12 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 13. Η καταςκευι του μετρό ξεκίνθςε το 1995 και οι πρϊτεσ γραμμζσ παραδόκθκαν ςτο επιβατικό κοινό τον Ιανουάριο του 2000. Ράρα πολλοί επιβάτεσ χρθςιμοποιοφν κακθμερινά το μετρό, για να φτάςουν ςτον προοριςμό τουσ. Στθ ςυνζχεια του ζργου καταςκευάςτθκαν και άλλοι ςτακμοί και εξακολουκοφν ακόμθ να καταςκευάηονται νζοι. Πλο και περιςςότεροι επιβάτεσ λφνουν το πρόβλθμα τθσ γριγορθσ και οικονομικισ μετακίνθςισ τουσ, χρθςιμοποιϊντασ το μζςο αυτό. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 13 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 14. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 14 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 15. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 15 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 16. Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 16 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 17. Η Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι καλωδιωτι γζφυρα που ολοκλθρϊκθκε το 2004 μεταξφ του Ρίου (κοντά ςτθν Πάτρα) και του Αντιρρίου, που ςυνδζει τθν Πελοπόννθςο με τθ δυτικι θπειρωτικι Ελλάδα και προσ τα πάνω με το υπόλοιπο τθσ Ευρϊπθσ. Καταςκευάςτθκε από τθν Γαλλικι εταιρία Vinci. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 17 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 18. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 18 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 19. Το μικοσ τθσ γζφυρασ που ςτθρίηεται ςε τζςςερισ πυλϊνεσ, ανζρχεται ςτα 2.280 μζτρα, ενϊ μαηί με τισ προςβάςεισ φτάνει γφρω ςτα 2.880 μζτρα. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 19 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 20. Η γζφυρα αναπτφχκθκε και ολοκλθρϊκθκε, παρά τισ δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, ενϊ το μζγιςτο βάκοσ κεμελίωςθσ φκάνει τα 65 μζτρα υπό τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. Ρρόκειται για μία καλωδιωτι γζφυρα, οι αντοχζσ τθσ οποίασ είναι εντυπωςιακζσ. Σχεδιάςτθκε και καταςκευάςτθκε με προδιαγραφζσ να αντζξει ςε ςειςμό μεγζκουσ 8 τθσ Κλίμακασ Ρίχτερ. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 20 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 21. Ζχει υπολογιςτεί, επίςθσ, πωσ αντζχει ςε ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ με πλοίο εκτοπίςματοσ 180.000 τόνων, κακϊσ και ςε ταχφτθτα ανζμου 265 χλμ/ϊρα, ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςε τυφϊνα Κατθγορίασ 5, το ανϊτατο δυνατό επίπεδο ςτθν Κλίμακα Σαφίρ - Σίμπςον. Τζλοσ, θ γζφυρα είναι ςχεδιαςμζνθ να απορροφά πικανζσ μετατοπίςεισ μεταξφ δφο βάκρων, ςε οποιαδιποτε κατεφκυνςθ. Η γζφυρα περιλαμβάνει και πεηόδρομο - ποδθλατόδρομο θ χριςθ των οποίων απαλλάςςεται πλθρωμισ διοδίων. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 21 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 22. Με τθ γζφυρα αυτι, άνκρωποι και προϊόντα μεταφζρονται πολφ πιο εφκολα και γριγορα από τθν Ρελοπόννθςο ςτθ Στερεά Ελλάδα. Οι δυνατοί άνεμοι, οι απεργίεσ και θ μεγάλθ κίνθςθ δεν αποτελοφν πλζον αιτίεσ ταλαιπωρίασ και κακυςτζρθςθσ για όςουσ κζλουν να ταξιδζψουν ςτθ Δυτικι Ελλάδα. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 22 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 • 23. Σετάρτθ τάξθ: http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίκανα… τριτάκια! : http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουςιάςεισ μου: http://www.slideshare.net/iliasili 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 23 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ