SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กระทรวงศึกษาธิการ
1
2
3
"ยึดหลักธรรมมำภิบำล บริหำรงำนประจำ
นำภำพลักษณ์ที่ดี ใช้เทคโนโลยีบริหำร
ประสำนเครือข่ำย ขยำยทวิภำคี
ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ
เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้ำ พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมสำเร็จ"
4
วิสัยทัศน์ (Vision)
•สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาสาย
อาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และภูมิภาค
ภำรกิจ (Duty)
•จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
5
พันธกิจ (Mission)
•1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
•2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
•3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
•4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยีของประเทศ
6
พันธกิจ (Mission)
•5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
•6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
•7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ
7
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
•1. จัดทาข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ
•2. ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
•3. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
•4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
•5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกับหนว่ยงานอื่นและสถานประกอบการ
8
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (ต่อ)
•6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน
•7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
•8. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
ดาเนินการตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
•9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 9
•1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
•2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
•3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
•4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
10
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
มำตรกำร
11
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
มำตรกำร (ต่อ)
12
ข้อบัญญัติสู่ควำมสำเร็จ
1.ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
2.พัฒนาครูและองค์กร
3.เน้นสอนระบบทวิภาคี
4.นาสิ่งดีดีสู่สังคม
5.เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
6.สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
7.พัฒนาโดยใช้(นวัตกรรม)เทคโนโลยี
8.ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
9.เน้นทางานประสานชุมชน
10.เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
13
14
15
•สานักความร่วมมือ
•สานักอานวยการ
•สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
•สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
•สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
•สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
•หน่วยตรวจสอบภายใน
•กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงำนในสังกัด สอศ.
16
•ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
•ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
•ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
•หน่วยงานศึกษานิเทศก์
•ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
•ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
•ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
•โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สนองพระราชดาริโดย สอศ.
หน่วยงำนในสังกัด สอศ.
17
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนำศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นำยกฤษณพงศ์ กีรติกร
พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.นำยชำญเวช บุญประเดิม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นำยวณิชย์ อ่วมศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา18
นำงกฤติทร สุขกมล
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ส่งเสริมประสานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
นำยสักรินทร์ สันหมุด
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นำยไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
นายสิทธิ์ศักดิ์ รัตนพาณิชย์
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรม
นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน
ว่ำง..
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
นำยสินเธำว์ ชัยสวัสดิ์
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
19
นำยภำนุรุจ กลิ่นโพธิ์
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักอานวยการ
นำงชไมพร ตุ้มพงษ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
นำงพุทธชำด ศุภลักษณ์
(รักษำรำชกำรแทน)
ผู้อานวยการสานักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา
นำยพีระพล พูลทวี
ผู้อานวยการสานักนโยบาย
และแผนการอาชีวศึกษา
นำงปัทมำ วีระวำนิช
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นำยประชำคม จันทรชิต
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ดร.มงคลชัย สมอุดร
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
พันจ่ำเอกสันติ เลิศไกร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
นายศิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกาลังคนอาชีวศึกษา20
หลักสูตรอำชีวศึกษำ
•1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
•2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
•3.ประเภทวิชาศิลปกรรม
•4.ประเภทวิชาคหกรรม
•5.ประเภทวิชาเกษตรกรรม
•6. ประเภทวิชาประมง
•7.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
•8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
•9.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21
•วิทยาลัยเทคนิค 121 แห่ง
•วิทยาลัยอาชีวศึกษา 37 แห่ง
•วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง
•วิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง
•วิทยาลัยการอาชีพ 140 แห่ง
•วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง
•วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง
สถำนศึกษำในสังกัด สอศ.
มีจำนวนทั้งหมด 424 แห่ง ประกอบด้วย
ลงข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ผู้จัดทาข้อมูล : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคนอาชีวศึกษา
โทร 02-281-5555 ต่อ 1305 130822
สถำนศึกษำในสังกัด สอศ. มีจำนวนทั้งหมด 424 แห่ง ประกอบด้วย (ต่อ)
•วิทยาลัยศิลปหัตกรรม 2 แห่ง
•วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 4 แห่ง
•วิทยาลัยประมง 3 แห่ง
•กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง
•วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 10 แห่ง
•วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง
•วิทยาลัยการอาชีวศึกษา 1 แห่ง
•วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง 1 แห่ง
23
24
ที่อยู่: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ถนนรำชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์: 0-2281-5555
เบอร์โทรสำร 0-2282-0855
25
กำรบริกำรสำรสนเทศ
26
27
28
29
30
ข้อมูลพื้นฐำน
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ปัญหำกำรดำเนินงำน
วิกฤติ! แรงงำนขำดแคลน ทำไม เด็กไทยเรียนอำชีวะน้อยลง?
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 3 มิ.ย. 2557 05:30
'ค่านิยม' หรือ 'นโยบาย'
เจาะสาเหตุเด็กอาชีวะขาดแคลน?
ค่านิยมเด็ก-ผู้ปกครอง เรียนอาชีวะ ไม่โอเท่าปริญญาตรี???
เงินเดือนปริญญา 15,000 ล่อตาล่อใจ!
มหาวิทยาลัยไทยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด!
ปัญหาสัดส่วนนโยบาย "อาชีวะ-สามัญ"
"ตลาดอาเซียน" ช่องทางทากิน ที่ไทยต้องเสี่ยง?
42
สุดทึ่ง!! “คสช.” มองกำรณ์ไกล สั่งเร่งชวนเด็กเรียนอำชีวะ
โดย ASTVผู้จัดการรายวัน 3 มิถุนายน 2557 21:23 น
สอศ. จึงต้องสร้ำงควำมคิดให้เด็กเกิด
ควำมภูมิใจเมื่อมำเรียนสำยอำชีพ และ
ต้องทำให้เห็นว่ำเรียนอำชีวะแล้วดูดี มี
รำยได้สูง ได้รับกำรยอมรับจำกสังคม
รวมทั้งต้องดึงคนเก่งเข้ำมำเรียนให้มำกขึ้น
ด้วย
หากวงการอาชีวะยังไม่ปรับแก้ภาพลักษณ์ที่คนไทยหลายคน
มองว่า เก่งแต่เรื่องทะเลาะ ตี ต่อย ศึกสถาบันต่างๆ ที่ยังคุกรุ่น
และมีแต่เด็กไม่เอาไหนมาเรียน คงไม่ทาให้นักเรียนหันมาเรียน
เอาดีทางนี้ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งคือการปลูกฝังค่านิมยมแบบผิดๆ
ให้เด็กไทยต้องจบปริญญาตรี เพราะดูดีกว่า มีราคากว่า
เงินเดือนมากกว่า ซึ่งการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสองด้านอย่างที่
กล่าวไปนั้น จะทาได้จริงหรือไม่ อาจต้องดูกันไปอีกยาว
43
อำชีวะขำดครูช่ำง ขออัตรำ 1.6 หมื่นบรรจุสอนทั่วไทย
 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 3 มิถุนายน 2556
 อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id6670.html
"เมื่อเทียบสัดส่วนนักเรียนต่อครู จะเห็นว่าไม่เพียงพอ เพราะจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และสัดส่วน
นักเรียนต่อครูผู้สอนที่เหมาะสมอยู่ที่ 40 ต่อ 1 ทาให้ที่ผ่านมาวิทยาลัยต่างๆ ต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาสอน
เพิ่ม เพราะอัตรากาลังข้าราชการของ สอศ.ลดลงถึง 80% โดยวิทยาลัยต้องเจียดเงินงบประมาณรายหัวของ
นักศึกษา มาจ่ายเป็นค่าจ้างให้ลูกจ้างชั่วคราว ถึง 2,356 ล้านบาทต่อปี ทั้งที่ความจริงแล้วเงินรายหัวจานวนนี้
ควรจะต้องใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม"นายพงศ์เทพ กล่าว อ่าน
ต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id6670.html
44
45
46
5 มิถุนายน 2556
Stephen Twigg เลขำธิกำรกำรศึกษำเงำจำกพรรคแรงงำนของอังกฤษ (หรือในประเทศไทยอำจจะเรียกได้
ว่ำเป็นรัฐมนตรีเงำครับ) ได้มีกำรเสนอเครือข่ำยและรูปแบบกำรเรียนรู้ของสถำบันกำรศึกษำระดับสูงด้ำน
อำชีวศึกษำของอังกฤษในรูปแบบใหม่ โดยมีควำมต้องกำรที่จะมุ่งควำมเป็นเลิศในทักษะปฏิบัติกำรมำกกว่ำ
ทักษะด้ำนวิชำกำร
http://th.interscholarship.com/tonsung/1482 47
• “บิ๊กตู่” สั่งขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่
“สายอาชีวะ” จะถูกพลิกโฉมเทียบชั้น “สิงคโปร์”
ด้านรองเลขาธิการฯ เผย สอศ.ขานรับนโยบายชู
motto “ผู้เรียนอาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของ
สังคม” ปรับกระบวนทัศน์ก้าวเข้าสู่อาชีวศึกษา
แบบเทเลอร์เมด สถานประกอบการได้พนักงานมี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่ต้องการ ส่วนเด็กจบปั๊บ
มีงานทาทันที มั่นใจอีก 2 ปีเด็กอาชีวะทวิภาคี
เปี่ยมด้วยคุณภาพ ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางของ
อาชีวศึกษาอาเซียน หรือ “Asian Hub ”
สอศ.” สนองยุทธศำสตร์บิ๊กตู่ พลิกโฉมอำชีวะเทียบชั้นสิงคโปร์
48

More Related Content

Viewers also liked

R For Rabbit - All Product Broucher
R For Rabbit - All Product BroucherR For Rabbit - All Product Broucher
R For Rabbit - All Product Brouchersmit4shrikant
 
A presentaçao sobre o mercado da saúde
A presentaçao sobre o mercado da saúdeA presentaçao sobre o mercado da saúde
A presentaçao sobre o mercado da saúdeIgnacio Riesgo
 
UK brands proximity marketing survey
UK brands proximity marketing surveyUK brands proximity marketing survey
UK brands proximity marketing surveyJeff Sheldon
 
Guide On The best ways to Get The very best Insurance In Town
Guide On The best ways to Get The very best Insurance In TownGuide On The best ways to Get The very best Insurance In Town
Guide On The best ways to Get The very best Insurance In Townnumerousdad3931
 
#Ayudanepal copia
#Ayudanepal   copia#Ayudanepal   copia
#Ayudanepal copiaRafacmar
 
Inking a Harmonious Career: Technical Writers who want to to enter, survive, ...
Inking a Harmonious Career: Technical Writers who want to to enter, survive, ...Inking a Harmonious Career: Technical Writers who want to to enter, survive, ...
Inking a Harmonious Career: Technical Writers who want to to enter, survive, ...Amit Kapoor
 
虚拟数据室:检查5个阶段来管理和运行
虚拟数据室:检查5个阶段来管理和运行虚拟数据室:检查5个阶段来管理和运行
虚拟数据室:检查5个阶段来管理和运行GuangKung
 
ALC 2015_MARKETING YEAR END REPORT_AIESEC IN KOLKATA
ALC 2015_MARKETING YEAR END REPORT_AIESEC IN KOLKATAALC 2015_MARKETING YEAR END REPORT_AIESEC IN KOLKATA
ALC 2015_MARKETING YEAR END REPORT_AIESEC IN KOLKATAShreyansh Rohatgi
 

Viewers also liked (9)

R For Rabbit - All Product Broucher
R For Rabbit - All Product BroucherR For Rabbit - All Product Broucher
R For Rabbit - All Product Broucher
 
A presentaçao sobre o mercado da saúde
A presentaçao sobre o mercado da saúdeA presentaçao sobre o mercado da saúde
A presentaçao sobre o mercado da saúde
 
UK brands proximity marketing survey
UK brands proximity marketing surveyUK brands proximity marketing survey
UK brands proximity marketing survey
 
Guide On The best ways to Get The very best Insurance In Town
Guide On The best ways to Get The very best Insurance In TownGuide On The best ways to Get The very best Insurance In Town
Guide On The best ways to Get The very best Insurance In Town
 
#Ayudanepal copia
#Ayudanepal   copia#Ayudanepal   copia
#Ayudanepal copia
 
Inking a Harmonious Career: Technical Writers who want to to enter, survive, ...
Inking a Harmonious Career: Technical Writers who want to to enter, survive, ...Inking a Harmonious Career: Technical Writers who want to to enter, survive, ...
Inking a Harmonious Career: Technical Writers who want to to enter, survive, ...
 
虚拟数据室:检查5个阶段来管理和运行
虚拟数据室:检查5个阶段来管理和运行虚拟数据室:检查5个阶段来管理和运行
虚拟数据室:检查5个阶段来管理和运行
 
Connecting the dots
Connecting the dotsConnecting the dots
Connecting the dots
 
ALC 2015_MARKETING YEAR END REPORT_AIESEC IN KOLKATA
ALC 2015_MARKETING YEAR END REPORT_AIESEC IN KOLKATAALC 2015_MARKETING YEAR END REPORT_AIESEC IN KOLKATA
ALC 2015_MARKETING YEAR END REPORT_AIESEC IN KOLKATA
 

Similar to อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558

การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศDenpong Soodphakdee
 
Short Overview of Khon Kaen University in Academic and IT
Short Overview of Khon Kaen University in Academic and ITShort Overview of Khon Kaen University in Academic and IT
Short Overview of Khon Kaen University in Academic and ITDenpong Soodphakdee
 
ภาพอนาคตที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทยและความท้าทาย มีนาคม ๒๕๕๕ คลังสมอง
ภาพอนาคตที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทยและความท้าทาย มีนาคม ๒๕๕๕ คลังสมองภาพอนาคตที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทยและความท้าทาย มีนาคม ๒๕๕๕ คลังสมอง
ภาพอนาคตที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทยและความท้าทาย มีนาคม ๒๕๕๕ คลังสมองkittri
 
การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษา วท.ดอนบอสโก
การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษา วท.ดอนบอสโกการจัดทำแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษา วท.ดอนบอสโก
การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษา วท.ดอนบอสโกSireetorn Buanak
 
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงานวิชาโครงงาน
วิชาโครงงานAjBenny Pong
 
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003charinruarn
 
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์jeabjeabloei
 
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย 2550-2554
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย 2550-2554แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย 2550-2554
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย 2550-2554pentanino
 
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่suwat Unthanon
 
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdf
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdfคู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdf
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdfPrachyanun Nilsook
 

Similar to อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558 (20)

การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Short Overview of Khon Kaen University in Academic and IT
Short Overview of Khon Kaen University in Academic and ITShort Overview of Khon Kaen University in Academic and IT
Short Overview of Khon Kaen University in Academic and IT
 
ภาพอนาคตที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทยและความท้าทาย มีนาคม ๒๕๕๕ คลังสมอง
ภาพอนาคตที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทยและความท้าทาย มีนาคม ๒๕๕๕ คลังสมองภาพอนาคตที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทยและความท้าทาย มีนาคม ๒๕๕๕ คลังสมอง
ภาพอนาคตที่มีผลต่ออุดมศึกษาไทยและความท้าทาย มีนาคม ๒๕๕๕ คลังสมอง
 
การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษา วท.ดอนบอสโก
การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษา วท.ดอนบอสโกการจัดทำแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษา วท.ดอนบอสโก
การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษา วท.ดอนบอสโก
 
Km kmutnb3
Km kmutnb3Km kmutnb3
Km kmutnb3
 
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงานวิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
 
asean-library-ict
asean-library-ictasean-library-ict
asean-library-ict
 
Present by Nu
Present by NuPresent by Nu
Present by Nu
 
Present 270155
Present 270155Present 270155
Present 270155
 
Nstda annual 2009
Nstda annual 2009Nstda annual 2009
Nstda annual 2009
 
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
 
NSTDA KM
NSTDA KMNSTDA KM
NSTDA KM
 
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
 
2013 09-12 complete set
2013 09-12 complete set2013 09-12 complete set
2013 09-12 complete set
 
Sar2553
Sar2553Sar2553
Sar2553
 
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย 2550-2554
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย 2550-2554แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย 2550-2554
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย 2550-2554
 
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
 
Organization intelligence2
Organization intelligence2Organization intelligence2
Organization intelligence2
 
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdf
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdfคู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdf
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdf
 
Ictoutdoor2012
Ictoutdoor2012Ictoutdoor2012
Ictoutdoor2012
 

อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558