SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Download to read offline
-  ๑-
                ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      เรื่อง การประกาศเกียรติคณหน่วยงานและผู้มผลงานดีเด่นที่ประสบผลสาเร็จเป็นทีประจักษ์
                   ุ        ี               ่
         เพือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
           ่
                     ……………………………………..
     ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลั กมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
ส่งเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และบุคคลผู้มีส่วนร่วม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในสังกัด ที่ปฏิบัติงานในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง และปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา
จานวนมาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสาคัญของข้าราชการและบุคลากร
ดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการกระตุ้นให้บุคลากร ทุกตาแหน่ง
ทุกสายงานและองค์กรไปสู่เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการประกวด
เพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ขึ้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการคัดเลือก โดยวิธีการนาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ ผลงานดีเด่น
และตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบกับองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ได้หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดในระดับชาติ ดังนี้
๑. รางวัลหัวหน้ากลุ่มยอดเยี่ยม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน)
                                ้
  (๑) ด้านวิชาการ                       - ไม่มี -
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายสังคม จันทร์วิเศษ      หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
                 สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                   ่            - ไม่มี -
๒. รางวัลข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน)
                                     ้
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางกาญจนาภรณ์ อิ่มใจจิตต์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
                 สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (๒) ด้านบริหารจัดการ                  - ไม่มี -
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                  ่            - ไม่มี -
๓. รางวัลลูกจ้าง/พนักงานราชการยอดเยี่ยม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน)
                                     ้
 -         ไม่มี -
-  ๒-
๔. รางวัลสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
            ้ ่
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
  (๓) ด้านนวัตกรรมฯ
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                      ั
  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
๕. รางวัลสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
            ้ ่
 -        ไม่มี -
๖. รางวัลผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
                 ้ ่
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร     ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร      ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  ดร.อรรถพล ตรึกตรอง      ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นายเชวง วัฒนธีรางกูร     ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
  ดร.กวินเกียรติ นนธ์พละ    ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                   ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  ดร.สุรเสน ทั่งทอง      ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย   ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
๗. รางวัลผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
                 ้ ่
  (๑) ด้านวิชาการ                      - ไม่มี -
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  ดร.สมเกียรติ บุญรอด     ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นายทองปอนด์ สาดอ่อน     ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
-  ๓-
๗. รางวัลผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม (ต่อ)
                 ้ ่
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                  ่           - ไม่มี -
๘. รางวัลรองผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
                       ้ ่
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่  ั
  นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
  นายปรีชา นาคจารูญ        รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
  นายดุสิต สมศรี         รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
  นายมโน ชุนดี          รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายอารักษ์ พัฒนถาวร       รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่   ั
  นายสุนาจ แก้วสุข        รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
  นายนุกูล นิยมไทย        รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
  นายไพศาล ปันแดน         รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
  นายศักดา แสงทอง         รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
  ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
  นายยงยุทธ พรหมแก้ว       รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
  นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น       รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                     ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์      รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่    ั
  นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์     รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
  นายปราโมทย์ แสนกล้า       รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
  นายศุภมิตร ศิริกัณฑะมากุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่  ั
  นายแสงชัย ธรรมนิยม       รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
  นายพิพัฒน์ สินเธาว์       รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
๙. รางวัลรองผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
                        ้ ่
  (๑) ด้านวิชาการ                         - ไม่มี -
  (๒) ด้านบริหารจัดการ                       - ไม่มี -
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                      ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายธนารัชต์ สมคเณ        รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
-  ๔-
๑๐. รางวัลผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ยอดเยี่ยม
  สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางสุดสงวน เลิศล้า       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  นายเรวัต ไพรัตนากร       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
  นางรุ่งทิพย์ ทาวดี       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
  นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
  นายวิชัย ธนะคาดี        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๒
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางนิรมล โพธะ         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  นางวิเชียร สังขนุกิจ      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
  นางผ่องศรี รัตนงาม       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
  นางอุไรรัตน์ โสภา       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                   ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  ดร.วิชัย กันหาชน        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย     สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
  สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  (๑) ด้านวิชาการ                       - ไม่มี -
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางยุพดี ดีอินทร์       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                    ่             - ไม่มี -
๑๑. รางวัลศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม
  สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางศิริพร สุวรรณศรี        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ     สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
  นางนัตยา หล้าทู          สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                      ั
  นางอาพร ภุมรินทร์         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
  นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
-  ๕-
๑๑. รางวัลศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (ต่อ)
  สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ต่อ)
  (๑) ด้านวิชาการ (ต่อ)
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                       ั
  นางวันดี สุขชีพ           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายสมดี ศรีแก้ว           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  นางรัชนี สมบุตร           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
  นายอรรถพล เรืองบุรพ         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                        ั
  นางละออ ด่านพิษณุพันธ์       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                   ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายองอาจ วิชัยสุชาติ        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นายประสิทธิ์ กะตะศิลา        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
  นายสมาน เขียวเขว้า         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
  นายสมคิด เพียสุวรรณ         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ั
  นายเผ่า เอี่ยมสะอาด         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
  นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
   นางภาวิตา วงษ์แก้ว         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
  สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายกิตติ กสิณธารา          สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
  (๒) ด้านบริหารจัดการ                       - ไม่มี -
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน -
                    ่                ไม่มี -
๑๒. รางวัลบุคลากรทางการศึกษาอืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม
               ่
  สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางสาวอาไพ บุญสูง         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  นางสาววาสนา เจริญภักดิ์      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
  นางอารีวรรณ ประสาน        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑
  นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว     สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
  นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
  นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
-  ๖-
๑๒. รางวัลบุคลากรทางการศึกษาอืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม (ต่อ)
                 ่
  สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ต่อ)
  ด้านวิชาการ (ต่อ)
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  นางสาวสุดคะนึง ศิริงาม       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
  นางอังคนา วิทยาลัย         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางวนิดา ไพรพฤกษ์          สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นางสาวสุทธาสินี ใจคา        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
  นางสาวศิรินารถ หมูเทพ        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑
  นางสาวสุกัญญา มาลีหวล        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                   ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
  สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางสุนีย์ แก้วอุไร          สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
  (๒) ด้านบริหารจัดการ                      - ไม่มี -
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                    ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๓. รางวัลลูกจ้างยอดเยี่ยม (ในสานักงานเขตพืนทีการศึกษา)
                      ้ ่
     สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  นายสุพร จริงจิตร          สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
  นายอัษฎาวุธ ศรีสาราญ        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
  นายนัชนารถ โกจารย์ศรี       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
  นางช่อเอื้อง ชาสุนทร        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
  นายสุรชาติ บุญอนันต์        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
     สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายวิชาญ ชัยชมภู          สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นายอัตตสิทธิ์ บารุงแคว้น      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
-  ๗-
๑๔. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา
  ๑๔.๑ ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนบ้านหนองผือ        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                  ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  ๑๔.๒ ขนาดกลาง นักเรียน ๑๒๑ - ๑๘๐ คน
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  โรงเรียนบางสะพาน         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนบ้านเขาวง        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                      ั
  โรงเรียนวัดปากปรน        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
  โรงเรียนบ้านหนองปากดง      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  โรงเรียนบ้านซ่อง         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                  ่
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                       ั
  โรงเรียนวัดนางประหลาด      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  ๑๔.๓ ขนาดใหญ่ นักเรียน ๑๘๑ คนขึ้นไป
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  โรงเรียนวัดคูยาง         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  โรงเรียนบ้านพุทรา         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
-  ๘-
๑๔. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา (ต่อ)
  ๑๔.๓ ขนาดใหญ่ นักเรียน ๑๘๑ คนขึ้นไป (ต่อ)
  (๑) ด้านวิชาการ (ต่อ)
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                       ั
  โรงเรียนวัดไทรงาม          สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  โรงเรียนสาธิตฯ           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  โรงเรียนอนุบาลลาพูน         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
  โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                   ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                        ั
  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
๑๕. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
  สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                       ั
  โรงเรียนบ้านทรงธรรม         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                        ั
  โรงเรียนวัดหนองเสือ         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  โรงเรียนบ้านควนสีนวล        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                   ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหว้า       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ั
  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
๑๖. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา
  ๑๖.๑ ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
  (๑) ด้านวิชาการ                     - ไม่มี –
-  ๙-
๑๖. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ต่อ)
  ๑๖.๑ ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน (ต่อ)
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  โรงเรียนงาเมืองวิทยาคม           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                  ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  ๑๖.๒ ขนาดกลาง นักเรียน ๕๐๑ – ๑,๕๐๐ คน
  (๑) ด้านวิชาการ                      - ไม่มี -
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน - ไม่มี -
                   ่
  ๑๖.๓ ขนาดใหญ่ นักเรียน ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล          สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์         สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)     สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม            สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนศึกษานารี              สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                    ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม            สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๗. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ประถมศึกษา)
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายธารงค์ น่วมศิริ      โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
-  ๑๐ -
๑๗. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ประถมศึกษา) (ต่อ)
  (๑) ด้านวิชาการ (ต่อ)
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  นายกาจร วงศ์จันทรวิรัช    โรงเรียนอนุบาลตาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
  นายสายยนต์ อินตาคา      โรงเรียนบ้านป่าบง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
  นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท     โรงเรียนบ้านหนองแก้งคร้อ
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
  นายวิรัส ภูบุญศรี      โรงเรียนบ้านพุทรา
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
  นางจรรยา ศิริสมพงษ์     โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
  นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร    โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางอัจฉรา ณ ลาพูน      โรงเรียนอนุบาลลาพูน
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  นายวินัย คุณวุฒิ       โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
  นายสมชาย เสมากูล       โรงเรียนบ้านเขาวง
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
  นายไพบูลย์ ธุระพันธ์     โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
  นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคา    โรงเรียนบ้านนาแก
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
  นายสุดิง สาหล้า       โรงเรียนบ้านโนนทอง
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
  นายอานาจ สุนทรธรรม      โรงเรียนวัดอินทาราม
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ   โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                  ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายพนม จันทร์ดิษฐ      โรงเรียนบ้านหนองไผ่
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นางนวลใย สุทธิพิทักษ์    โรงเรียนวัดสวนพล
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
  นายประจบ ขวัญมั่น      โรงเรียนน้าดิบพิทยาคม
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
  นายสมชาติ จูจันทร์      โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
-  ๑๑ -
๑๗. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ประถมศึกษา) (ต่อ)
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน (ต่อ)
                  ่
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  นายอิสสระ ซื่อสัตย์     โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
                สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
  นายสิทธิชัย รังสัย     โรงเรียนบ้านท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
                สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
  นายสายัณห์ สุขสาราญ     โรงเรียนบ้านดงเสลา
                สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  นายปฐมเกียรติ ไชยคา     โรงเรียนวัดสระจระเข้
                สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

๑๘. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
 -           ไม่มี -
๑๙. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (มัธยมศึกษา)
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายวินัย ทองแย้ม       โรงเรียนหนองบัว     สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  นายธวัช ธิวงศ์คา       โรงเรียนตากพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                       ั
  นายศรีวรรณ ปินใจ       โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  นายธวัช ศรีสว่าง       โรงเรียนสตรีอ่างทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายภักดี เหมทานนท์      โรงเรียนปากพนัง
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  นางศุภัทธียา พรพิพัชระ    โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  นายบัญญัติ คุ้มภัย      โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
  นางจุรีย์ สร้อยเพชร     โรงเรียนลาปางกัลยาณี
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  นางฎาทกาญจน์ อุสตัส     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                  ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายธวัช ชุมชอบ        โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
-  ๑๒ -
๑๙. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (มัธยมศึกษา) (ต่อ)
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน (ต่อ)
                  ่
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                   ั
  นายพันศักดิ์ ศรีทอง     โรงเรียนพระบางวิทยา
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
  นายเจริญ กาละ        โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  นายสุพจน์ เบญจามฤต      โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นายประหยัด วังวร       โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
๒๐. รางวัลรองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
  ๒๐.๑ ประถมศึกษา
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายสนั่น สายงาม       โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                  ั
  นางสาวกมลธร ระวิสะญา     โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์    โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                      ั
  นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
  นางสุวภา จันทร์เจริญ     โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
  นางกาบแก้ว สวยสม       โรงเรียนวัดคูยาง
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  นายณรงค์ฤทธิ์ สมศรีดา    โรงเรียนอนุบาลลาพูน
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                  ่
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางณัฐนิษฐ์ ไชยคา      โรงเรียนด่านขุนทด
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
-  ๑๓ -
๒๐. รางวัลรองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ต่อ)
  ๒๐.๑ ประถมศึกษา (ต่อ)
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน (ต่อ)
                  ่
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                     ั
  นายประสาทพร อัคคพันธุ์    โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
  ๒๐.๒ ขยายโอกาสทางการศึกษา
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                      ั
  นางวาสนา หลงสมบุญ      โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                       ั
  นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ    โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชย
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
  นายสมศักดิ์ พานิชผล     โรงเรียนบ้านวังอ้อ
                 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน -
                   ่            ไม่มี -
  ๒๐.๓ มัธยมศึกษา
      ๒๐.๓.๑ ขนาดเล็ก                  - ไม่มี -
      ๒๐.๓.๒ ขนาดกลาง
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                      ั
  นางสาวอมรศรี โพธิ์เพชร โรงเรียนศึกษานารี      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
  (๒) ด้านบริหารจัดการ                   - ไม่มี -
  (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน
                   ่
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                       ั
  นายมานะ เดชเจริญ      โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
      ๒๐.๓.๓ ขนาดใหญ่
  (๑) ด้านวิชาการ
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์   โรงเรียนนครสวรรค์    สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
  รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                    ั
  นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ    โรงเรียนสตรีทุ่งสง    สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
  นายบรรจง วงศ์ราษฎร์    โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  นายธีรภาพ วรามิตร     โรงเรียนสุรวิทยาคาร   สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
  นางชเนตตี วัจนะรัตน์    โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่
                                        ั
  นางสดศรี กองแก้ว      โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
  นายณกุล เนาว์ช้าง     โรงเรียนเมืองคง     สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
  นายวรายุทธ ชาเรืองเดช   โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award
Obec Award

More Related Content

What's hot

Obec awords arb1 57 ล่าสุด3
Obec awords arb1 57 ล่าสุด3Obec awords arb1 57 ล่าสุด3
Obec awords arb1 57 ล่าสุด3Chok Ke
 
อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558
อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558
อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558Sireetorn Buanak
 
นำเสนอครูผู้สอนดีเด่น ครูอาบ
นำเสนอครูผู้สอนดีเด่น ครูอาบนำเสนอครูผู้สอนดีเด่น ครูอาบ
นำเสนอครูผู้สอนดีเด่น ครูอาบChok Ke
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพkoyrattanasri
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57Weerachat Martluplao
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552Nattapon
 
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิมตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิมทับทิม เจริญตา
 
Obec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Obec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีObec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Obec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีPhonpimon Misuwan
 
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560KiiKz Krittiya
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553Nattapon
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553Nattapon
 
วารสารและอนุสรณ์ปีการศึกษา 2562 นารายณ์คำผงวิทยา
วารสารและอนุสรณ์ปีการศึกษา 2562 นารายณ์คำผงวิทยา วารสารและอนุสรณ์ปีการศึกษา 2562 นารายณ์คำผงวิทยา
วารสารและอนุสรณ์ปีการศึกษา 2562 นารายณ์คำผงวิทยา SAKANAN ANANTASOOK
 
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลีPptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลีกมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานWeerachat Martluplao
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552Nattapon
 
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑patchara111
 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปTeaching & Learning Support and Development Center
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552Nattapon
 

What's hot (19)

Obec awords arb1 57 ล่าสุด3
Obec awords arb1 57 ล่าสุด3Obec awords arb1 57 ล่าสุด3
Obec awords arb1 57 ล่าสุด3
 
อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558
อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558
อาชีวศึกษา ประเทศไทย 2558
 
นำเสนอครูผู้สอนดีเด่น ครูอาบ
นำเสนอครูผู้สอนดีเด่น ครูอาบนำเสนอครูผู้สอนดีเด่น ครูอาบ
นำเสนอครูผู้สอนดีเด่น ครูอาบ
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิมตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
 
Obec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Obec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีObec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Obec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
 
คุรุสดุดี
คุรุสดุดี คุรุสดุดี
คุรุสดุดี
 
วารสารและอนุสรณ์ปีการศึกษา 2562 นารายณ์คำผงวิทยา
วารสารและอนุสรณ์ปีการศึกษา 2562 นารายณ์คำผงวิทยา วารสารและอนุสรณ์ปีการศึกษา 2562 นารายณ์คำผงวิทยา
วารสารและอนุสรณ์ปีการศึกษา 2562 นารายณ์คำผงวิทยา
 
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลีPptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
 
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 

Viewers also liked (7)

ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่
 
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2
 
การใช้โวหารในภาษาไทย
การใช้โวหารในภาษาไทยการใช้โวหารในภาษาไทย
การใช้โวหารในภาษาไทย
 
เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55
เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55
เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55
 
การสร้างงาน Adobe flash cs3
การสร้างงาน Adobe flash cs3การสร้างงาน Adobe flash cs3
การสร้างงาน Adobe flash cs3
 
โครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทยโครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทย
 
การสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flash
การสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flashการสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flash
การสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flash
 

Similar to Obec Award

รู้จักวิทยากร ติวครูผู้ช่วย กูรูครูติวเตอร์
รู้จักวิทยากร ติวครูผู้ช่วย กูรูครูติวเตอร์รู้จักวิทยากร ติวครูผู้ช่วย กูรูครูติวเตอร์
รู้จักวิทยากร ติวครูผู้ช่วย กูรูครูติวเตอร์Pakornkrits
 
Tqa presentation
Tqa presentationTqa presentation
Tqa presentationkrupanisara
 
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหน...
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหน...หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหน...
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหน...Napadon Yingyongsakul
 
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมาคุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมากฤติมา วงษ์อนันท์
 
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองKhunkrunuch
 
ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครู
ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครูผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครู
ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครูพิพัฒน์ ตะภา
 
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญThitiwat Paisan
 
โครงการทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แท้
โครงการทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แท้โครงการทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แท้
โครงการทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แท้Suhaiming Lotanyong
 
Book 1-report obec year 63 -teacher suchera
Book 1-report obec year 63 -teacher sucheraBook 1-report obec year 63 -teacher suchera
Book 1-report obec year 63 -teacher sucheraSucheraSupapimonwan
 
Proposed guidelines for quality assurance of e-learning programs in higher ed...
Proposed guidelines for quality assurance of e-learning programs in higher ed...Proposed guidelines for quality assurance of e-learning programs in higher ed...
Proposed guidelines for quality assurance of e-learning programs in higher ed...Panuwat Butriang
 
การศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกลการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกลdtschool
 
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยาSure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยาKruthai Kidsdee
 
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยาSure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยาKruthai Kidsdee
 
ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
 
งานนำเสนอผลงาน
งานนำเสนอผลงานงานนำเสนอผลงาน
งานนำเสนอผลงานthkitiya
 
Khon Kaen University TQF Process 2011
Khon Kaen University TQF Process 2011Khon Kaen University TQF Process 2011
Khon Kaen University TQF Process 2011Denpong Soodphakdee
 
SAR64-วิชัย(ชีววิทยา).pdf
SAR64-วิชัย(ชีววิทยา).pdfSAR64-วิชัย(ชีววิทยา).pdf
SAR64-วิชัย(ชีววิทยา).pdfWichai Likitponrak
 

Similar to Obec Award (20)

รู้จักวิทยากร ติวครูผู้ช่วย กูรูครูติวเตอร์
รู้จักวิทยากร ติวครูผู้ช่วย กูรูครูติวเตอร์รู้จักวิทยากร ติวครูผู้ช่วย กูรูครูติวเตอร์
รู้จักวิทยากร ติวครูผู้ช่วย กูรูครูติวเตอร์
 
แม่ปู[1]
แม่ปู[1]แม่ปู[1]
แม่ปู[1]
 
แม่ปู[1]
แม่ปู[1]แม่ปู[1]
แม่ปู[1]
 
ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55
 
Tqa presentation
Tqa presentationTqa presentation
Tqa presentation
 
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหน...
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหน...หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหน...
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหน...
 
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมาคุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา
 
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
 
ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครู
ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครูผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครู
ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครู
 
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
 
โครงการทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แท้
โครงการทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แท้โครงการทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แท้
โครงการทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แท้
 
Book 1-report obec year 63 -teacher suchera
Book 1-report obec year 63 -teacher sucheraBook 1-report obec year 63 -teacher suchera
Book 1-report obec year 63 -teacher suchera
 
Proposed guidelines for quality assurance of e-learning programs in higher ed...
Proposed guidelines for quality assurance of e-learning programs in higher ed...Proposed guidelines for quality assurance of e-learning programs in higher ed...
Proposed guidelines for quality assurance of e-learning programs in higher ed...
 
การศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกลการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
 
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยาSure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
 
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยาSure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
Sure format5.คุณสมบัติ (11 36)กฤตยา
 
ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 
งานนำเสนอผลงาน
งานนำเสนอผลงานงานนำเสนอผลงาน
งานนำเสนอผลงาน
 
Khon Kaen University TQF Process 2011
Khon Kaen University TQF Process 2011Khon Kaen University TQF Process 2011
Khon Kaen University TQF Process 2011
 
SAR64-วิชัย(ชีววิทยา).pdf
SAR64-วิชัย(ชีววิทยา).pdfSAR64-วิชัย(ชีววิทยา).pdf
SAR64-วิชัย(ชีววิทยา).pdf
 

Obec Award

 • 1. - ๑- ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกาศเกียรติคณหน่วยงานและผู้มผลงานดีเด่นที่ประสบผลสาเร็จเป็นทีประจักษ์ ุ ี ่ เพือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ่ …………………………………….. ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลั กมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ ส่งเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และบุคคลผู้มีส่วนร่วม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในสังกัด ที่ปฏิบัติงานในสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง และปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา จานวนมาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสาคัญของข้าราชการและบุคลากร ดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการกระตุ้นให้บุคลากร ทุกตาแหน่ง ทุกสายงานและองค์กรไปสู่เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการประกวด เพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ขึ้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการคัดเลือก โดยวิธีการนาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ ผลงานดีเด่น และตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบกับองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ได้หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดในระดับชาติ ดังนี้ ๑. รางวัลหัวหน้ากลุ่มยอดเยี่ยม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน) ้ (๑) ด้านวิชาการ - ไม่มี - (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสังคม จันทร์วิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ - ไม่มี - ๒. รางวัลข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน) ้ (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางกาญจนาภรณ์ อิ่มใจจิตต์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒) ด้านบริหารจัดการ - ไม่มี - (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ - ไม่มี - ๓. รางวัลลูกจ้าง/พนักงานราชการยอดเยี่ยม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน) ้ - ไม่มี -
 • 2. - ๒- ๔. รางวัลสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ้ ่ (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ (๓) ด้านนวัตกรรมฯ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๕. รางวัลสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ้ ่ - ไม่มี - ๖. รางวัลผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ้ ่ (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ดร.กวินเกียรติ นนธ์พละ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๗. รางวัลผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ้ ่ (๑) ด้านวิชาการ - ไม่มี - (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
 • 3. - ๓- ๗. รางวัลผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม (ต่อ) ้ ่ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ - ไม่มี - ๘. รางวัลรองผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ้ ่ (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ นายปรีชา นาคจารูญ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ นายดุสิต สมศรี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายมโน ชุนดี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายอารักษ์ พัฒนถาวร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายสุนาจ แก้วสุข รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ นายนุกูล นิยมไทย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ นายไพศาล ปันแดน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ นายศักดา แสงทอง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ นายปราโมทย์ แสนกล้า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ นายศุภมิตร ศิริกัณฑะมากุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๙. รางวัลรองผู้อานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ้ ่ (๑) ด้านวิชาการ - ไม่มี - (๒) ด้านบริหารจัดการ - ไม่มี - (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 • 4. - ๔- ๑๐. รางวัลผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ยอดเยี่ยม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสุดสงวน เลิศล้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายเรวัต ไพรัตนากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒ นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ นายวิชัย ธนะคาดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๒ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางนิรมล โพธะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางวิเชียร สังขนุกิจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ นางผ่องศรี รัตนงาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒ นางอุไรรัตน์ โสภา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ดร.วิชัย กันหาชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (๑) ด้านวิชาการ - ไม่มี - (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางยุพดี ดีอินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ - ไม่มี - ๑๑. รางวัลศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางศิริพร สุวรรณศรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ นางนัตยา หล้าทู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางอาพร ภุมรินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
 • 5. - ๕- ๑๑. รางวัลศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (ต่อ) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ต่อ) (๑) ด้านวิชาการ (ต่อ) รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางวันดี สุขชีพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสมดี ศรีแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางรัชนี สมบุตร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ นายอรรถพล เรืองบุรพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายองอาจ วิชัยสุชาติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายประสิทธิ์ กะตะศิลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ นายสมาน เขียวเขว้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ นายสมคิด เพียสุวรรณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ั นายเผ่า เอี่ยมสะอาด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ นางภาวิตา วงษ์แก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายกิตติ กสิณธารา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (๒) ด้านบริหารจัดการ - ไม่มี - (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน - ่ ไม่มี - ๑๒. รางวัลบุคลากรทางการศึกษาอืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม ่ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวอาไพ บุญสูง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ นางอารีวรรณ ประสาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑ นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
 • 6. - ๖- ๑๒. รางวัลบุคลากรทางการศึกษาอืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม (ต่อ) ่ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ต่อ) ด้านวิชาการ (ต่อ) รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางสาวสุดคะนึง ศิริงาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นางอังคนา วิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางวนิดา ไพรพฤกษ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางสาวสุทธาสินี ใจคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ นางสาวศิรินารถ หมูเทพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑ นางสาวสุกัญญา มาลีหวล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสุนีย์ แก้วอุไร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (๒) ด้านบริหารจัดการ - ไม่มี - (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ๑๓. รางวัลลูกจ้างยอดเยี่ยม (ในสานักงานเขตพืนทีการศึกษา) ้ ่ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายสุพร จริงจิตร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ นายอัษฎาวุธ ศรีสาราญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ นายนัชนารถ โกจารย์ศรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ นางช่อเอื้อง ชาสุนทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ นายสุรชาติ บุญอนันต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายวิชาญ ชัยชมภู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายอัตตสิทธิ์ บารุงแคว้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
 • 7. - ๗- ๑๔. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ๑๔.๑ ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองผือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ ๑๔.๒ ขนาดกลาง นักเรียน ๑๒๑ - ๑๘๐ คน (๑) ด้านวิชาการ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ โรงเรียนบางสะพาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนวัดปากปรน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองปากดง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนวัดนางประหลาด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ๑๔.๓ ขนาดใหญ่ นักเรียน ๑๘๑ คนขึ้นไป (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนวัดคูยาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ โรงเรียนบ้านพุทรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
 • 8. - ๘- ๑๔. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา (ต่อ) ๑๔.๓ ขนาดใหญ่ นักเรียน ๑๘๑ คนขึ้นไป (ต่อ) (๑) ด้านวิชาการ (ต่อ) รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนวัดไทรงาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนสาธิตฯ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลลาพูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ ๑๕. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (๑) ด้านวิชาการ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนบ้านทรงธรรม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านควนสีนวล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหว้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ั โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ ๑๖. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา ๑๖.๑ ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน (๑) ด้านวิชาการ - ไม่มี –
 • 9. - ๙- ๑๖. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ต่อ) ๑๖.๑ ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน (ต่อ) (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนงาเมืองวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ๑๖.๒ ขนาดกลาง นักเรียน ๕๐๑ – ๑,๕๐๐ คน (๑) ด้านวิชาการ - ไม่มี - (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน - ไม่มี - ่ ๑๖.๓ ขนาดใหญ่ นักเรียน ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ๑๗. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ประถมศึกษา) (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธารงค์ น่วมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
 • 10. - ๑๐ - ๑๗. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ประถมศึกษา) (ต่อ) (๑) ด้านวิชาการ (ต่อ) รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายกาจร วงศ์จันทรวิรัช โรงเรียนอนุบาลตาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ นายสายยนต์ อินตาคา โรงเรียนบ้านป่าบง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท โรงเรียนบ้านหนองแก้งคร้อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ นายวิรัส ภูบุญศรี โรงเรียนบ้านพุทรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ นางจรรยา ศิริสมพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางอัจฉรา ณ ลาพูน โรงเรียนอนุบาลลาพูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายวินัย คุณวุฒิ โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ นายสมชาย เสมากูล โรงเรียนบ้านเขาวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ นายไพบูลย์ ธุระพันธ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคา โรงเรียนบ้านนาแก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ นายสุดิง สาหล้า โรงเรียนบ้านโนนทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นายอานาจ สุนทรธรรม โรงเรียนวัดอินทาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายพนม จันทร์ดิษฐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ โรงเรียนวัดสวนพล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ นายประจบ ขวัญมั่น โรงเรียนน้าดิบพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ นายสมชาติ จูจันทร์ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
 • 11. - ๑๑ - ๑๗. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ประถมศึกษา) (ต่อ) (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน (ต่อ) ่ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายอิสสระ ซื่อสัตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ นายสิทธิชัย รังสัย โรงเรียนบ้านท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ นายสายัณห์ สุขสาราญ โรงเรียนบ้านดงเสลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นายปฐมเกียรติ ไชยคา โรงเรียนวัดสระจระเข้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ๑๘. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ขยายโอกาสทางการศึกษา) - ไม่มี - ๑๙. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (มัธยมศึกษา) (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายวินัย ทองแย้ม โรงเรียนหนองบัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายธวัช ธิวงศ์คา โรงเรียนตากพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายศรีวรรณ ปินใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ นายธวัช ศรีสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายภักดี เหมทานนท์ โรงเรียนปากพนัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางศุภัทธียา พรพิพัชระ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ นายบัญญัติ คุ้มภัย โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ นางจุรีย์ สร้อยเพชร โรงเรียนลาปางกัลยาณี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ นางฎาทกาญจน์ อุสตัส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธวัช ชุมชอบ โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
 • 12. - ๑๒ - ๑๙. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (มัธยมศึกษา) (ต่อ) (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน (ต่อ) ่ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายพันศักดิ์ ศรีทอง โรงเรียนพระบางวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ นายเจริญ กาละ โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ นายสุพจน์ เบญจามฤต โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายประหยัด วังวร โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ๒๐. รางวัลรองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ๒๐.๑ ประถมศึกษา (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสนั่น สายงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางสาวกมลธร ระวิสะญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ นางสุวภา จันทร์เจริญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ นางกาบแก้ว สวยสม โรงเรียนวัดคูยาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ นายณรงค์ฤทธิ์ สมศรีดา โรงเรียนอนุบาลลาพูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางณัฐนิษฐ์ ไชยคา โรงเรียนด่านขุนทด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
 • 13. - ๑๓ - ๒๐. รางวัลรองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ต่อ) ๒๐.๑ ประถมศึกษา (ต่อ) (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน (ต่อ) ่ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายประสาทพร อัคคพันธุ์ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ ๒๐.๒ ขยายโอกาสทางการศึกษา (๑) ด้านวิชาการ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางวาสนา หลงสมบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ นายสมศักดิ์ พานิชผล โรงเรียนบ้านวังอ้อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน - ่ ไม่มี - ๒๐.๓ มัธยมศึกษา ๒๐.๓.๑ ขนาดเล็ก - ไม่มี - ๒๐.๓.๒ ขนาดกลาง (๑) ด้านวิชาการ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางสาวอมรศรี โพธิ์เพชร โรงเรียนศึกษานารี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (๒) ด้านบริหารจัดการ - ไม่มี - (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายมานะ เดชเจริญ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ๒๐.๓.๓ ขนาดใหญ่ (๑) ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ รางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ นายธีรภาพ วรามิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ นางชเนตตี วัจนะรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ รางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ – ๘๙) รับเกียรติบตร ได้แก่ ั นางสดศรี กองแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ นายณกุล เนาว์ช้าง โรงเรียนเมืองคง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ นายวรายุทธ ชาเรืองเดช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒