Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

asean-library-ict

3,513 views

Published on

เทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

Published in: Technology, Business
 • ผมเคยทราบมาบ้างว่า ที่อังกฤษ มีโปรแกรมชื่อ socrates prog. เป็นโปรแกรมใช้แปลงข้อมูลภาษาต่างๆของสมาชิก EU เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลจากประเทศนั้นๆ มาใช้อ่านศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษ ในประเทศอังกฤษ ซึ่งของเราน่าจะมีหน่วยงานหนึ่ง ที่ดำเนินการจัดทำ เพื่อแปลงภาษาของประเทศใน ASEAN มาเป็นภาษาไทย เพื่อใช้อ่านศึกษาค้นคว้าในประเทศไทย มันน่าจะทำได้บ้างนะครับ เพราะข้อมูลจาก ดาวพระเสาร์,ดาวพฤหัส,ดาวอังคาร, อันไกลโพ้นสุดหล้านับร้อยปีแสง นาซา ยังนำมาเผยแพร่บน networks ได้เลย แค่Asean จิ้บๆแค่นี้น่าจะได้นะครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

asean-library-ict

 1. 1. เทคโนโลยีหองสมุดเพือการพ ัฒนาสู่ ้ ่ ประชาคมอาเซยน ี บุญเลิศ อรุณพิบลย์ ู ื่ หัวหน ้างาน งานพัฒนาและบริการสอสาระดิจทัล ิ ฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพบลย ์ ิ ู ั ิ ื่หวหน ้างาน งานพัฒนาและบรการสอสาระดจทัล ิ ิฝ่ายบรการความรู ้ทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ิ ิ ์สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ประวตการทํางาน ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ั ิ ิ ์2536 – 2551 เจ ้าหน ้าทีระบบคอมพิวเตอร์ ่ วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เนคเทค รักษาการหวหน ้างานสนับสนุนทางเทคนค ั ิ รักษาการหวหน ้างานวชาการ ั ิ ั ่ื รักษาการหวหน ้างานพัฒนาสอสาระดิจทัล ิ นักวชาการ ิ
 3. 3. ประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องก ับ ่ ่หองสมด บรรณาร ักษ ์ ้ ุ อาจารย์พเศษสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ิ  ผู ้ทรงคุณวุฒปรับปรุงหลักสูตร ิ และสารสนเทศศาสตร์ ิ ศลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศ ี  ม.บูรพา, ม.เชยงใหม, ม.หอการค ้าไทย ่ ึ ศกษา มช., ม.บรพา ู วิทยากร “เทคโนโลยี” สาขาวิชา  ผู ้ทรงคุณวุฒวพากษ์ หลักสูตร ิ ิ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ึ ระดับอุดมศกษา โปรแกรมวิชา  มศว., ม.ธรรมศาสตร์, ม.ขอนแกน , ่ สารสนเทศศาสตร์และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรณารักษศาสตร์ มรภ. ทปรกษาคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต ์ ่ี ึ กําแพงเพชร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู ้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมการประจํา ิ ทีปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ่ สํานักวทยบริการและเทคโนโลยี ิ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษร ิ สารสนเทศ มรภ.ฉะเชงเทรา / มรภ. ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมูบ ้านจอมบึง ราชบุร ี ่ ทีปรึกษาศูนย์การเรียนรู ้ศาสตราจารย์ ่ ื  กรรมการดําเนินโครงการหนังสอเก่า คุณหญิงแม ้นมาส ชวลิต ิ ิ ชาวสยาม ศูนย์มานุษยวิทยาสรนธร (องค์การมหาชน) ทีปรึกษาการพัฒนาระบบห ้องสมุดอัตโนมัต ิ ่ วช.
 4. 4. ํ สาน ักงานพ ัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติNational Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 5. 5. ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ่ ้Science and Technology Knowledge Services (STKS)
 6. 6. ประเด็น ั สภาพบริบทของสงคมทีเปลียนแปลงผลต่อการพัฒนา ่ ่ ห ้องสมุด การนํ านวัตกรรมใหม่ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการบริหารจัดการสารสนเทศยุคของ ่ การพัฒนาแบบยั่งยืน  Alternative Software เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ่  Digital Content & Digital Media : Code of Conduct แนวทางการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทรัพยากร สารสนเทศเพือการให ้บริการเป็ นเลิศ ่  KM, IR, Webometric/Bibliometric, Social Networking, Web 2.0
 7. 7. ห ้องสมุดกับการเปลียนแปลง ่
 8. 8. องค์กรแห่งการเรียนรู ้
 9. 9. บริบทอืนๆ ทีมากระทบห้องสมุด ่ ่ เครือข่ายความร่วมมือ Social Networking Web 2.0 เศรษฐกิจพอเพียง สภาวะการเงิน/เศรษฐกิจทีถดถอย ่ ิ ิ Ecosystem ลิขสทธิ์ ทรัพย์สนทางปั ญญา การบุกรุกทางคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ความเสยง ี่ ั ิ ภัยพิบต ิ การบริการเชงรุก การบริการทีเป็ นเลิศ X-Gen ่ Mobile Technology การประกันคุณภาพ KPI BSCKM Knowledge Worker R2R (Routine to Research) Webometric Bibliometrics มหาวิทยาลัยวิจัย ห ้องสมุดวิจัย Global Branding ความคุ ้มทุน Accessibility เทคโนโลยีสะอาด Green ICT
 10. 10. ห้องสมุด มเว็บไซต ์ ี มเว็บไซตมากกวา 1 ภาษา ี ์ ่ มีเว็บไซต์ทเข ้าถึงได ้ทุกอุปกรณ์ ี่ OPAC รองรับภาษามากกว่า 1 ภาษา ื่ มีสอการเรียนการสอนภาษาต่างๆ
 11. 11. ี ี ีกลยุทธ์แผนแม่บทไอซทของอาเซยนทีควรทราบ ่ อํานวยความสะดวกเพือการแบ่งปั นและแลกเปลียนข ้อมูล ่ ่ ทางธุรกิจในกลุมประเทศอาเซยน ่ ี แบ่งปั นความรู ้ พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ์ และเนือหา้ ้ ่ สาระ รวมทังสนับสนุนและสงเสริมการแลกเปลียนดจทล ่ ิ ิ ั คอนเทนท์ ์ ี่ กําหนดชนิดของบริการอิเล็กทรอนิกสทสมควรจะให ้สร ้าง โดยต ้องคํานึงถึงต ้นทุนและภาษาทีใช ้ ่ เลือกสภาพแวดล ้อมทีเอือต่อการพัฒนาระบบบริการ ่ ้ ์ ี่ ี อิเล็กทรอนิกสทมราคาทีไม่แพง ่ รณรงค์สร ้างความตระหนักในเรืองความมันคงและปลอดภัย ่ ่ ่ ิ ิ สงเสริมให ้เกิดการคุ ้มครองสทธ์ของทรัพย์สนทางปั ญญาใน ี ระดับอาเซยนเพือปกป้ องผลงานสร ้างสรรค์ ่
 12. 12. ี ี ีกลยุทธ์แผนแม่บทไอซทของอาเซยนทีควรทราบ ่ ี ื่ บริการบรอนแบนดทวทังอาเซยน ขยายการเชอมโยง และ ์ ั่ ้ ่ สงผลให ้เกิดการขยายตัวการพัฒนาด ้านไอซท ี ี ให ้เด็กๆ ทุกคนมีโอกาสเข ้าถึงบริการบรอดแบนด์อนเทอร์เน็ ต ิ ํ สร ้างระบบฐานข ้อมูลของผู ้ชานาญการ และนักสร ้าง ี นวตกรรมด ้านไอซท ี ภายในอาเซยน ั ี ี ี พัฒนามาตรฐานด ้านทักษะไอซทของอาเซยน พัฒนา ี ี ี ี่ ี ั แรงงานด ้านไอซททมศกยภาพ ี ี ่ จัดให ้ไอซทเป็ นสวนหนึงของหลักสูตรของโรงเรียนทัว ่ ่ ี ่ ่ ี ี อาเซยน เพือสงเสริมการเรียนไอซทในโรงเรียนให ้เร็วขึน ้ ี ี จัดการฝึ กอบรมให ้ครูอาจารย์ด ้านไอซทอย่างกว ้างขวาง ้ ี ี ่ พร ้อมทังสนับสนุนให ้ใชไอซทเพือการเรียนการสอน จัดให ้มี ้ ี ี โครงการแลกเปลียนด ้านไอซทแก่ครูอาจารย์และนักเรียน ่
 13. 13. ้ห้องสมุดก ับบทบาทผูสร้างสรรค์เนือหา ้ Digital Library eLearning Knowledge Bank IR – Institutional Repository
 14. 14. ้ การได้มาของเนือหา Paper-based Multimedia Explicit = Media-based Digitally-Indexed Written down Digitally-Active © ™ (sm) Intellectual PropertyKnowledge Bank Patents IR Tacit = People knowledge Individuals in People’s head Groups
 15. 15. ้การได้มาของเนือหา
 16. 16. ้การได้มาของเนือหา
 17. 17. การสแกน
 18. 18. ํ ์ ืโครงการถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกสหน ังสอหายากจากประเทศ สาธารณร ัฐแหงสหภาพพมา ่ ่ ตามพระราชดาร ิ ํ สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 19. 19. ํ ส่ อดจท ัลห ัวใจสาค ัญของห้องสมุดยุคใหม่ ื ิ ิ eBook eJournal eThesis eResearch
 20. 20. ระบบทีรองร ับการเข้าถึงจากหลากอุปกรณ์ ่
 21. 21. ห้องสมุดเพือสน ับสนุนมหาวิทยาล ัยวิจ ัย ่ ห ้องสมดได ้จัดเตรยม Online Database ทีพร ้อมสําหรับ ุ ี ่ ้ ้ ่ การใชงานต่อผู ้ใชทุกภาคสวนหรือไม่ Online Database ทีหลากหลาย ่ ้ การเข ้าใชงาน การให ้บริการด ้านเอกสาร การประยุกต์วเคราะห์ตอยอดจาก Online Database ิ ่  Knowledge Mapping  Patent Mapping  ePorfolio  Expert Finder
 22. 22. ต ัวอย่าง Knowledge & Patent Mapping การระบาดของไข ้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 (Swine influenza virus (H1N1)) ทีหวนกลับมาอีกครังเป็ น ่ ้ ระลอกที่ 2 ในขณะนี้ ทําให ้เกิดการตอบสนองทันทีจาก กลุมชุมชนสาธารณสุขระดับนานาชาติ ภาครัฐบาล และ ่ ภาคอุตสาหกรรม ได ้ให ้ความสนใจในเรืองการหาวิธการ ่ ี รักษา การคิดค ้นยาเพือต่อต ้านไวรัสนีให ้มีประสทธิภาพ ่ ้ ิ มากทีสด ยาทีมอยูและกําลังพัฒนาให ้เป็ นยารุนใหม่ท ี่ ่ ุ ่ ี ่ ่ ์ ่ ึ่ จะมีฤทธิตอต ้านไวรัส H1N1 ซงจะมีการกลายพันธุอย่าง ์ แน่นอนในอนาคต ราคาในตลาดหุ ้นของบริษัทยา บริษัท ใดเป็ นบริษัทผู ้ผลิต ผู ้ริเริมคิดค ้นเป็ นบริษัทแรก และถือ ่ ิ ครองสทธิบตรยาชนิดนี้ ั
 23. 23. ฐานข้อมูลน ักวิจ ัย น ักวิชาการ และโครงการวิจ ัย นํ าเข ้าข ้อมูลอัตโนมัตจาก Online Database ิ ื่ รองรับการเชอมโยงข ้อมูลอัตโนมัต ิ บนมาตรฐาน OAI-PMH & SRU มระบบประมวลผลทเหมาะสม Technology Licensing System ี ี่
 24. 24. ต ัวอย่าง TNRR ของประเทศไทย
 25. 25. Social Networking ก ับการบริการ ัทร ัพยากรสารสนเทศ/การประชาสมพ ันธ ์
 26. 26. Social Networking …
 27. 27. Social Networking …
 28. 28. Web 2.0 ยคใหมของการพัฒนาเว็บไซต์ ุ ่ รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ทให ้ความสําคัญกับ “ผู ้ใช ้ ี่ เว็บ” มากกว่า “ผู ้พัฒนา” หรอ “เจ ้าของเว็บไซต์” ื การปรับเว็บไซต์จากการให ้ข ้อมูลเพียงทางเดียว เป็ น ้ การให ้บริการและข ้อมูลที่ “ผู ้ใช” เข ้าถึงได ้ง่ายและรวม ่ สร ้าง แก ้ไข แนวคิดการพัฒนาเว็บทีให ้ความสําคัญกับการปฏสมพันธ ์ ่ ิ ั การทํางานร่วมกัน การผสานความร่วมมือทังโครงสร ้าง้ พืนฐาน ระบบ ซอฟต์แวร์ และเนือหาเว็บ ้ ้
 29. 29. การเปลียนแปลงของอุปกรณ์เครืองมือ ่ ่
 30. 30. มมมองใหม ่ แนวคดใหม ่ ุ ิ ่ ชวยกันเติม ่ ชวยกันเก็บ เน ้นข ้อมูล หลีกความสวย เพิมความเร็ว ่
 31. 31. Creative Commons - Level
 32. 32. ัการประชาสมพ ันธ์ ณ ว ันนี้ ื่ ื่ สอทางการไม่น่าจะพอเพียง สอเสริมก็มอทธิพล ี ิ ิ ่ ประสทธิผลของการสงข่าว คือมีคนอ่าน และสนใจมาก ที่สด ุ ่ Social networking ชวยได ้ ข ้อมูลองค์กรต ้องสามารถค ้นหาได ้ง่ายด ้วย search engine
 33. 33. แหล่งข้อมูลเพิมเติม ่ http://www.thailibrary.in.th http://stks.or.th/wiki

×