Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El treball i els sectors de producció

2,122 views

Published on

 • Be the first to comment

El treball i els sectors de producció

 1. 1. CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 11 (onze) EL TREBALL I ELS SECTORS DE PRODUCCIÓ Nom i cognoms……………………………. 3r curs
 2. 2. RAMADERIA AGRICULTURA SECTOR PRIMARI PESCA MINERIA EXPLOTACIÓ DE BOSCOS Completa: R _ _ _ D_ R _ _ A _ _ I _ _ _T_ _ _ SECTOR P _ _M _ R _ P_ _ C _ M _ N _ R _ _ EX _ _ _ T _C _ _ DE B_ _ C _ _ Còpia ramaderia, agricultura i pesca ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. 3. RAMADERIA La ramaderia és la cria i cura dels animals. Un ramat és un grup d’animals Els animals viuen en granges Contesta aquestes preguntes : Què és un ramat? Un ramat és ................................................................................................................... On viuen els animals ? Els animals viuen en ................................................................... Busca el nom d’aquests animals a la sopa de lletres gallina, ovella, porc, vaca U M O C M V P J G N A G A L L I N A T X Ç R N K M K W O V E L L A S L X S A R R A L A D A H C N V N D T Y Z X A H F Y P O R C I S Q V A D H Ç P
 4. 4. APROFITAMENT DELS ANIMALS gallina gallina ous ous ovella ovella llana llana vaca vaca llet llet porc porc carn carn De la gallina aprofitem la carn i els ous. De l’ovella aprofitem la carn i la llana. De la vaca aprofitem la carn, la llet i la pell. Del porc aprofitem la carn i la pell. pell d’animal Fes les fletxes De l’ovella els ous Del porc la llana De la vaca aprofitem la carn De la gallina la pell la llet
 5. 5. L’AGRICULTURA . L’agricultura és l’activitat de conrear la terra per obtenir aliments La dona que conrea la terra es diu pagesa. L’home que conrea la terra es diu pagès. Per conrear la terra s’utilitzen eines i màquines Completa: L’agricultura és l’activitat de ...................la terra per .............................................. Per …………………. la terra s’utilitzen …………… i …………………..
 6. 6. Els conreus de secà necessiten poca aigua raïm olivera blat Els conreus de regadiu necessiten molta aigua hortalisses pomer arròs Classifica aquests conreus segons siguin de regadiu o de secà blat, raïm, olivera, hortalisses, pomer, arròs Conreus de regadiu Conreus de secà
 7. 7. LA PESCA pescador peixos La pesca és l’activitat de capturar peixos. La pesca és l’activitat de capturar peixos.Les persones que pesquen es diuen pescador i pescadora. Es pot pescar de diferents maneres, amb : ham xarxa nansa Això són estris de pesca Escriu el nom d’aquests estris de pesca m a h …………………………………… sanna ………………………………….. arxaxa ……………………………………
 8. 8. Tipus de pesca : La pesca es pot fer a prop de la costa. Es diu pesca costanera La pesca es pot fer lluny de la costa, mar endins. Es diu pesca d’altura. Els vaixells són molt grans. Aquest és un vaixell de pesca On és fa la pesca costanera ? La pesca costanera és fa…………………………………………. On és fa la pesca d’altura ? La pesca d’ altura és fa…………………………………………. El peix es ven a la llotja A les piscifactories es crien peixos
 9. 9. LA MINERIA La mineria és el treball de treure minerals (pedres) de la terra per fabricar objectes (ferro, or…) o per cremar i fer combustibles (carbó, petroli….). Hi ha mines a l’aire lliure i també sota terra El miner i la minera treballen a les mines. Porten casc i llanterna El miner i la minera treballen a les mines. Porten casc i llanterna Completa …………………………………………………………………………………………….. Hi ha mines ………………………………………………………………………………………………..
 10. 10. Minerals que s’extreuen de les mines or or or ferro ferro ferro carbó carbó carbó petroli petroli petroli L’EXPLOTACIÓ DE BOSCOS Dels boscos trèiem la fusta Dels boscos trèiem la fusta Dels boscos t.......... la fusta
 11. 11. ARTESANIA SECTOR SECUNDARI INDÚSTRIA Les matèries primeres es transformen en productes Completa ART_S_N__ S_CT_R SE___DAR_ I_DÚ_TR_A L’artesania és fer els productes amb les mans i eines senzilles La indústria és fer els productes en fàbriques amb màquines L’ artesania és fer els productes amb les mans i eines senzilles. La indústria és fer els productes en fàbriques amb màquines.
 12. 12. Fes una fletxa entre les matèries primeres i el producte elaborat que els hi correspon. MATÈRIA PRIMERA PRODUCTE ELABORAT ferro guants peixos reixa llanes conserves or anell
 13. 13. ENSENYAMENT SANITAT SECTOR TERCIARI LLEURE I CULTURA TRANSPORT COMERÇ Completa E_SENY_MENT SA_ _T_T LL_UR_ I C_L_URA TR_NS_O_T CO_ER_ LLEU_E I CU_TU_A Completa L’ e……………….es fa a l’escola. Per comprar anem al c……… L’autobús és un t…………
 14. 14. ELS DINERS Per pagar a les botigues tenim : La moneda La moneda El bitllet El bitllet La targeta de crèdit La targeta de crèdit A Catalunya la moneda que s’utilitza és l’euro. Ordena les paraules comprar Per botigues a les monedes les tenim i bitllets els ………………………………………………………………………………………………………………………….. moneda la nostra euro és el ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

×