Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els dictats1(1)

21,141 views

Published on

Els dictats1(1)

 1. 1. Els dictats 1 Els dictats + de 33 formes de dictar. Núria Villas 04/01/2010
 2. 2. Els dictats 2 Introducció. El dictat és un exercici complet, pràctic i útil. Serveix per treballar l’ortografia i també posseeix elements comunicatius com la lectura en veu alta i la comprensió lectora. Quan es realitza un dictat hi ha primer un procés de comprensió i de retenció de la estructura semàntica per poder posteriorment identificar les paraules que s’han d’escriure. És doncs molt important entendre el text per poder-lo escriure. En la mesura que es dediqui més temps a practicar la comprensió, la transcripció, la selecció del text, la revisió de les errades,…el dictat tindrà més rendibilitat lingüística perquè els alumnes estaran treballant d’una manera activa amb la llengua i el seus aprenentatges seran superiors. Per contra si el dictat es fa de pressa, sense dobles lectures ni revisions es converteix en un exercici d’avaluació ràpida. És interessant forçar-nos a variar la manera de fer el dictat doncs a més d’aconseguir que els alumnes no tinguin la sensació de repetir una vegada i una altra el mateix exercici, aconseguirem que s’involucrin més en un camp de la llengua que poques vegades els ha estat atractiu i que a la vegada treballin altres aspectes a part de l’ortografia com l’expressió, la comprensió, la creativitat,... És important també donar-li a l’alumne un gran ventall de tipologia textual: noticies del diari, anuncis, correspondència, entrevistes, receptes, instruccions, textos propis dels alumnes,... El paper de l’alumne ha d’ésser el més actiu possible i no solament haurà d’estar atent, escoltar i transcriure, també se li pot demanar que sigui el que seleccioni els textos, que els dicti i que faci la correcció. El dictat pot ser l’inici de qualsevol expressió escrita, a la qual no li ha de mancar creativitat, d’un treball sobre qualsevol tema, el vehicle transmissor de diferents textos, el recull de les conclusions d’un col·loqui o debat, un text per analitzar, un fragment per completar, una recepta per posar a la pràctica, les instruccions d’un joc, els passos per realitzar qualsevol treball de plàstica...
 3. 3. Els dictats 3 El coneixement previ del text ha de facilitar la prevenció de les errades, les quals es poden aprofitar i ser l’inici d’una reflexió ortogràfica i donar-li al mestre la informació necessària per saber que és el que està assolit i el que encara s’ha de treballar una mica més. Hem de pretendre que els nostres alumnes vagin cada vegada millorant la seva ortografia i per aquesta raó no hem d’acumular observacions en un dictat ni fer un excés de correccions doncs dispersen l’atenció de l’alumne, val més anar de mica en mica. No hem d’oblidar tampoc que l’ortografia és madurativa i que cada alumne té el seu propi procés de maduració personal i ortogràfica, nosaltres podem donar-li eines per ajudar-lo en el camí però tampoc ens creiem que quants més dictats facin l’ortografia estarà assegurada. És important també ser conscient de l’ortografia preventiva i d’aquesta manera fer tota una sèrie d’exercicis que ajudaran als alumnes a fixar la seva ortografia. El vocabulari emprat en els textos dictats ha de ser conegut i utilitzat d’aquesta manera ajudarem a fixar vocabulari, a augmentar-lo i també a utilitza’l en el dia a dia doncs l’alumnat es sentirà segur en la seva utilització per aquest motiu ha de conèixer bé el seu significat. Per últim remarcar que la pronúncia correcta de les paraules ajuda a no fer faltes d’ortografia i saber les dificultats ortogràfiques de les paraules perquè han estat ressaltades i reflexionades és una primera fase d’aprenentatge ortogràfic. Els jocs amb les paraules que han d’ésser dictades també ajuda a millorar l’ortografia així com la motivació per fer-ho bé amb petits premis no materials però si de triomf personal i de reconeixement social. L’avaluació del dictat és una tasca del cicle o del curs on es treballi doncs no es pot valorar de la mateixa manera en tots els cicles
 4. 4. Els dictats 4 Formes de dictar 1.-PARAULES (P-5, C.I. , C.M. i C.S.) És un dictat que ens ajuda a controlar el domini d’algun aspecte en concret que s’hagi treballat (norma ortogràfica, paraules clau ...) També ens ajuda a repassar l’escriptura de paraules freqüents però amb grafia difícil o complicada i que han d’arribar a ser memoritzades per l’alumne, És útil per repassar el vocabulari bàsic. Consisteix en dictar una sèrie de paraules les quals tenen diferents dificultats segons el curs o nivell. 2.-BUITS. (P-5, C.I. , C.M. i C.S.) Aquest dictat pot presentar diferents buits depenent del nivell i de la finalitat del treball que es vulgui fer. Poden ser buits de grafies o de lletres concretes per reflexionar i reforçar una norma ortogràfica treballada. Exemple: El professor reparteix un full amb el següent dictat. La plat_a a l’estiu està plena de _ent. Després ell fa el dictat corresponent i els alumnes han d’omplir les lletres. La platja a l’estiu està plena de gent. També poden ser buits de paraules amb alguna dificultat o solament per exercitar la capitat d’escoltar. Exemple: El professor reparteix un full amb el següent dictat. La nena ___________ un secret a la seva _________________ Després ell fa el dictat corresponent i els alumnes han d’omplir les lletres. La nena xerrava un secret a la seva companya. A vegades poden ser buits sense paraules dites on els alumnes han de posar paraules que formin la frase amb sentit. Exemple: Una guineu ______________ dins del cau ___________com fer-li ___________________ a la cigonya.
 5. 5. Els dictats 5 3.-CONVENCIONAL (C.I, C.M, I C.S) S’explica el tema del dictat, d’on és el text (lectura ja feta: text d’un llibre d’un àrea concreta,...) Lectura del text a velocitat normal. Els alumnes escolten no escriuen res. Comprovar que s’entén globalment (es poden fer preguntes). Relectura més lenta. Paraula per paraula i més tard per segments. S’ha de fer el dictat amb la pronunciació habitual en la lectura. Quan s’ha acabat d’escriure es rellegeix el text complet una vegada més per tal de donar l’oportunitat als alumnes de repassar-lo. Demanar que els alumnes llegeixin el text de forma silenciosa abans de la correcció. 4.-FONÈTIC (C.I., C.M. i C.S.) És un dictat que serveix per les paraules difícils i que presenten problemes d’ortografia. El professor dicta una vegada cada paraula i només la torna a repetir si algun alumne la diu en veu alta. Cada alumne té l’oportunitat d’escoltar i de dir cada paraula tantes vegades com ho necessiti. És un bon treball per la pronunciació i l’audició. Exemple: El mestre pot dictar qualsevol llistat de paraules i els alumnes les han de transcriure: C X j/g b/v Casa despatx Fregir Divertir Vaca coix Jersei Travessar Coca Peix Jardí Bordar Circ Dibuix Gest Treballar 5.-INVENTAT ((C.I., C.M. i C.S.) Un alumne o el mestre comença una frase o una paraula depenent del nivell i la resta de la classe continua inventant fins aconseguir un text o un llistat de paraules. No està preparat s’inventa en el mateix moment de fer el dictat. Ajuda a la pronunciació, a l’audició i a perdre la por al parlar en veu alta.
 6. 6. Els dictats 6 6.- PER PREGUNTES (C.I, C.M, I C.S) Es dicten una sèrie de paraules i es pregunta per lletres que poden o no formar la paraula. Exemple: Dictat del mestre “ dibuix – guix ...” Pregunta: La paraula dibuix porta “B”? Resposta de l’alumne : Sí porta una “B” 7.-PER MODIFICAR (C.I, C.M. i C.S.) El professor dicta unes frases que els alumnes han de transforma seguint uns criteris establerts: fer-ne el plural, posar el contrari, posar un sinònim... Exemple. Dictat del mestre “El gos ros juga tot el dia”- Consigna donada: fer el plural. Transcripció de l’alumne: “Els gossos rossos juguen tots els dies”. 8.-GRAVAT (C.I, C.M. i C.S.) S’enregistra en una cinta,CD,... un text, pot enregistrar-lo el mestre o els alumnes. Es fan petits grups (cada grup en té un) i escolten el text enregistrat. Es pot tornar a passar l’enregistrament amb l’audició tantes vegades com calgui, per adequar-se al ritme dels nens/es. S’escolta unes quantes vegades i després es transcriu. 9.- FIXAT (C.I, C.M. i C.S.) S’enregistra en una cinta,CD,... un text, pot enregistrar-lo el mestre.. Es fan parelles, cadascuna en té un i escolten el text enregistrat. Es pot tornar a passar l’enregistrament amb l’audició tantes vegades com calgui, per adequar-se al ritme dels nens/es. S’escolta unes quantes vegades i després es transcriu.
 7. 7. Els dictats 7 10.- CLASSE (C.I., C.M., i C.S.) Tots els alumnes saben unes paraules determinades, un poema o un text. Cada alumne dicta una paraula o una frase segons els nivells i la resta dels alumnes l’han d’escriure. Treballa la memòria i la fixació ortogràfica. Exemple: “Sóc més alta que un gegant i em passo el dia jugant. De palla vaig abrigada porto a dintre perles fines que a tot arreu són buscades per donar a les gallines.” 11.- AUTODICTAT (C.I., C.M., i C.S.) S’aprèn de memòria una frase, un rodolí, una dita, una endevinalla,... Al cap de pocs dies d’haver-la memoritzat l’han de saber escriure però dictant- se-la ells mateixos. Exemple: “Quin és l’animal que té més dents? (El ratolí Pérez) “Quina és la població catalana que té més de noranta-nou lletres? (Centelles) “Pel maig cada dia un raig.” “La primavera la sang altera”. 12.- ENREGISTRAT (C.I, C.M. i C.S.) S’enregistra en una cinta,CD,... un text, poden enregistrar-lo els alumnes. Una frase cada alumne. S’escolten unes tres vegades algunes de les frases enregistrades, unes 3 frases al principi i es pot anar augmentant el número de frases quan els alumnes vagin guanyant agilitat. Després es torna a passar l’audició unes dos o tres vegades més perquè el puguin transcriure. Acabada la transcripció es tornarà a escoltar el text per poder fer les correccions corresponents a nivell individual.
 8. 8. Els dictats 8 13.-ICÒNIC (P-5 i C.I.) El mestre dictarà paraules i els alumnes faran un dibuix o combinaran lletres i dibuixos. Exemple: Dictat del mestre CASA SOL LLUNA Transcripció de l’alumne. CASA SOL LLUNA CASA ☼ LLUNA ⌂ SOL LLUNA CASA SOL ⌂ ☼ LLUNA CASA ☼ ⌂ SOL ☼ ⌂ Dibuixos o paraules senceres. 14.-PEL MESTRE (P-5 i C.I. ) Els alumnes van dictant paraules o frases curtes al mestre i ell les ha de transcriure a la pissarra. Es pot fer d’una manera formal o jugant amb ells fent veure que ha oblidat lletres o que té dubtes d’escriptura.
 9. 9. Els dictats 9 15.- ESCRIURE A L’AIRE AMB ELS DITS. ( P.5 i C.I.) Es dicta una paraula i els alumnes l’han d’escriure a l’aire amb el dit. Es pot fer amb tota la classe a la vegada o de forma individual. Serveix per fixar l’ortografia. 16.- ESCRIURE AMB EL NAS. (C.I.) Es dicta una paraula i els alumnes han d’escriure-la a l’aire amb els nas. Es pot fer amb tota la classe alhora o de forma individual. Serveix per fixar l’ortografia. 17.- DE LA PISSARRA INVISIBLE. (C.I. I C.M.) Es dicta una paraula i els alumnes han d’escriure-la en una pissarra imaginaria per aquesta raó han de tancar els ulls i escriure-la amb la ment. Acabada l’escriptura mental han de reproduir-la en paper, a la pissarra convencional, a la pissarra digital o a la pantalla de l’ordinador. 18.-RATLLAT (C.I., i C.M.) Es llegeix una frase, la que es vol dictar. Al principi ha de ser curta, però pot anar-se complicant de mica en mica. A continuació es reparteix un full amb l’esquema reproduït de les paraules(l’esquema potser per lletres marcant una ratlla per cada lletra de la paraula “dos _ _ _” o per síl·labes posant una ratlla per cadascuna de les síl·labes de la paraula ” casa __ __” o per paraules fent una ratlla per cadascuna de les paraules “dos cases __ _____” ). Exemple: “ De bon matí els galls canten” __ ___ ____ ___ _____ ______ (esquema reproduït al full de l’alumne per paraules, ell ha de posar cada paraula damunt la ratlla). “ Els nens i les nenes juguen junts al pati a pilota.” __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (esquema per síl·labes reproduït al full de l’alumne, ell ha de posar cada síl·laba sobre la ratlla)
 10. 10. Els dictats 10 19.- LLETREJAT ( C.M. i C.S.) Es dicten paraules i els alumnes han de lletrejar- les. Es pot fer de forma individual i que cada alumne apunti les paraules encertades i les errades. Es pot fer per parelles , per petits grups i també com a un concurs. A final del C. Mitjà i a tot el Superior es poden demanar també dir els accents. Ajuda a fixar l’ortografia doncs demanan un gran esforç de memòria visual i de reproducció ortogràfica mental. Exemple: “ dibuix – guix ...” Resposta: D – i – B – U – I - X 20.-PER PARELLES (C.M. i C.S.) Es formaran parelles entre els alumnes. L’alumne A de cada parella tindrà un full amb uns quants fragments o frases del dictat. L’alumne B disposarà del text complementari. Primerament l’alumne A dictarà al B el primer fragment que té al seu full. Després farà el mateix l’alumne B a l’ A del segon fragment i així successivament. Al final cada alumne obtindrà el text sencer i podrà corregir a la seva parella partint del text que tenia escrit al començament. Es aconsellable fer textos complets i breus (per exemple notícies,...) Es un bon exercici per la lectura en veu alta i la pronunciació. Exemple: Full de dictat de l’alumne A. La combinació guanyadora de la foto d’avui és la següent: el sis, el vuit, del dotze, el vint-i-quatre, el trenta nou. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Agents immobiliaris, venedors d’automòbils, agències de viatges i bancs han passat el matí al poble, però se n’han anat de buit. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
 11. 11. Els dictats 11 Full de dictat de l’alumne B _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ El numero complementari és el tres. Segons s’ha sabut, s’ha segellat una única butlleta guanyadora a Gelida. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Un pobre home calb ha dit que convidava tothom a cava, gambes i ha començat a botar lliurament pel carrer; però sembla que ho feia per enveja o per ràbia, ja que ningú no ha pogut beure ni menjar res de res. 21.-MEMORÍSTIC (C.M. i C.S.) El professor tria un fragment i el fotocopia a la part superior d’un full. Es dóna temps per mirar-lo i llegir-lo amb atenció. Quan acaba el temps, els alumnes dobleguen el full de manera que no poden veure’l i el transcriuen de memòria a la meitat inferior del full. Al principi es pot fer amb paraules, desprès amb una frase senzilla. En cursos superiors es poden fer 2 ó 3 frases i un text curt, també paraules destacades per fixar l’atenció... Exemple: Text donat als alumnes. “Després de sopar, una partideta de cartes i ens ho passàvem bé tots dos, quan la casa quedava en silenci, de seguida volaven els coixins...” Poden transcriure tot el text o solament les paraules subratllades. 22.- EL TIC ( C.M. i C.S.) Cada alumne amb el seu ordinador i els auriculars escoltarà un text, enregistrat pel propi mestre o aprofitant el de moltes editorials que en tenen de fets, i en faran la transcripció. Es pot fer de forma individual o per parelles.
 12. 12. Els dictats 12 23.-CONSULTAT (C.M. i C.S.) No hi ha preparació prèvia. El mestre llegeix el text una vegada per assegurar la comprensió per part dels alumnes. Un cop dictat, es deixa una estona perquè puguin consultar tots els dubtes (entre ells, amb el diccionari, llibres...). Comentaran entre tots els dubtes i de quina manera els han resolt. 24.- CANTAT (C.M., i C.S.). Es tracta de transcriure una cançó. El professor tria una cançó i els alumnes l’escolten intentant apuntar la lletra. Es fa una segona audició per omplir els buits que hagin pogut quedar i repassar les paraules apuntades. Per parelles o per grups de 3 ó 4 alumnes completen entre tots les paraules o les frases que els falten, comparant què ha apuntat cadascú. És bo triar cançons amb tornada i espais amb música perquè d’aquesta manera tinguin els alumnes temps d’anar escrivint. 25.- MIG DICTAT (C.M. i C.S.) És el dictat “tradicional”. Però de tant en tant l’alumne ha d’afegir algunes paraules o frases inventades per ell mateix. Al final es poden llegir alguns textos per veure les diferències. Exemple: Dictat que fa el mestre “Era dilluns al matí i plovia a bots i barrals i _____________________________ La Laia portava un paraigües i ______________________________________ Després de moltes peripècies vam arribar al col·legi i la mestra ___________ ______________________________________________________________ Doncs com plovia molt i el vent era molt fort ___________________________ _____________________________________________________________” ( En el lloc dels punts suspensius els alumnes escriuen el que els hi sembla relacionat amb el text)
 13. 13. Els dictats 13 26.- QUIN LLOC OCUPEN LES LLETRES?. (C.S.) Aquest dictat es pot fer de diferents maneres. Es donen una sèrie de paraules en paper, a la pissarra convencional, a la pissarra digital, a la pantalla de l’ordinador... després d’un temps prudencial es pregunta als alumnes el lloc que ocupen les diferents lletres que formen la paraula. Es pot preguntar una lletra o més de cada paraula o una lletra comú a totes o vàries paraules. També es pot efectuar sense donar les paraules dictant-les directament. Es realitzar de forma individual o per parelles un membre de la parela fa les preguntes de les parules que té apuntades i l’altre respon i després a l’inrevés. Aquest exercici també pot promoure preguntes sobre dígrafs, ... Exemple: “ platja- boira - cambrer ...” Pregunta: Quin lloc ocupa la lletra “J” a la paraula platja? Resposta: La lletra “J” ocupa el cinquè lloc Pregunta: A la paraula “Boira” quin lloc ocupa la lletra “A” Resposta: La lletra “A” ocupa el cinquè lloc o el darrera 27.-PREPARAT (C.M. i C.S.) Es presenta un text als alumnes, a la pissarra, en un full, del llibre,... Observació d’algunes qüestions en concret: escriptura d’alguna paraula o expressió, majúscules, deducció d’alguna norma ortogràfica. Còpia del text en un full. Dictat d’aquest text al dia següent. Trobar les errades i reflexionar sobre les observacions del dia abans. El més important són els exercicis d’observació i de manipulació del text que es plantegen en la sessió preparatòria i en la sessió de reflexió després de la correcció. 28.-GRUPAL (C.S.) Es formen grups de 4 alumnes i es fan un dictat entre els membres del grup. Cada alumne dicta les seves frases a la resta del grup. Cada alumne escriu unes frases. Es corregeixen els errors i es consulten els dubtes (diccionaris, gramàtica, professor).
 14. 14. Els dictats 14 29.- LLETREJAR DEL REVÉS. (C.S.) Es dicten paraules i els alumnes han de lletrejar- les però del revés, començant pel la darrera lletra que forma la paraula. Es pot fer de forma individual i que cada alumne apunti les paraules encertades i les errades. Es pot fer per parelles, per petits grups i també com a un concurs. Ajuda a fixar l’ortografia doncs demanan un gran esforç de memòria visual i de reproducció ortogràfica mental. Exemple: “ frigorific ...” Resposta: C – I – F – I – R – O – G – I – R – F 30.- REDACCIÓ COL·LECTIVA.(C.S.) El professor presenta una fotografia o un dibuix d’un personatge conegut i fa preguntes:” Qui és? A què es dedica? Què li agrada? D’on ve?... Cada alumne s’inventa i escriu 3 frases sobre el gravat. Uns quants alumnes llegeixen una de les seves frases en veu alta i la dicten a la classe. Cadascun dels alumnes ha de fer una redacció sobre el gravat a partir de les frases dictades i de les que ells ja havien escrit abans. Es poden canviar d’ordre i afegir algun element nou. 31.-TELEGRÀFIC (C.S.) El professor dicta unes frases però només dicta les paraules plenes (noms, verbs, adjectius) i sense flexió morfològica (con un telegrama). L’alumne ha d’apuntar la frase completa posant tot el que faci falta (articles, preposicions, flexió,...). Es posa més força en el component morfosintàctic del text. Exemple: Dictat del mestre. “Tren nou fer viatge a Mollet Granollers hora” Possible transcripció de l’alumne “El tren nou fa viatges de Mollet a Granollers cada hora”.
 15. 15. Els dictats 15 32.-DEL SECRETARI. (C.S.) Representa que els nens/es són secretaris/àries. El professor llegeix el text a velocitat normal i els alumnes prenen les notes que poden. Formen grups de 3 ó 4 intenten entre tots reconstruir el text a partir dels apunts de cadascú. El professor abans de corregir llegeix el text dues vegades més i s’acaba de completar. Exercita la memòria i la redacció de textos a partir d’un esborrany inicial. 33.-CAMINAT. (C.S.) El alumnes s’agrupen per parelles i es situen en diferents llocs de la classe. En altres punts de l’aula es pengen diferents fulls amb el text que s’ha de dictar. Un membre de la parella s’ha d’aixecar del seu lloc i anar fins al full del dictat on ha de llegir, fixar-se i memoritzar l’ortografia del text per tornar al lloc i poder-li dictar a la seva parella. Si la parella s’equivoca o té dubtes l’ha d’ajudar i dir-li com s’escriu la paraula. Si no s’està segur pot tornar a fer el camí fins al dictat tantes vegades com calgui per comprovar-ho. El dictat s’autocorregeix entre els dos membres de la parella mirant el text inicial. Acabada aquesta feina es canvien els papers en la parella, el que ha fet el dictat és el que dictarà un altre text que estigui penjat a classe. Exercita la memòria visual i ajuda a la fixació de l’ortografia.
 16. 16. Els dictats 16 Diferents maneres de fer la correcció. La correcció varia segons els tipus de dictat que s’hagi realitzat, també la mateixa correcció té una importància diferent segons la tècnica emprada i el tipus de text. De les diferents maneres de fer la correcció d’un dictat assenyalarem unes quantes: A.- PER PART DEL MESTRE. B.- INDIVIDUALMENT. (Cada alumne pot fer la correcció del seu propi dictat o el d’un company/a) i pot ser:  A la pissarra: → un alumne escriu i després de feta la correcció és el model per tots els altres alumnes →el professor havent acabat el dictat l’apunta ell mateix i els alumnes fan la correcció mirant el model escrit a la pissarra.  Es dóna a cada alumne el text que s’ha dictat en un full o se li indica la pàgina del llibre d’on s’ha extret el text..  Amb correcció informàtica, programes donats. C.- PER PARELLES. D.- EN PETIT GRUP. En aquestes dues darreres modalitats el text, després de ser revisat pels alumnes de forma individual o per parelles o per petits grups la correcció es pot presentar :  A la pissarra.  En un full També cada alumne pot fer la correcció del seu dictat o del dictat d’un altre company o companya. L’alumnat pot compartir i comparar els textos dels membres de la parella o de tots els components del grup.
 17. 17. Els dictats 17 Què fem amb les faltes? No hi ha cap mètode màgic però es poden proposar algunes activitats:  Els alumnes poden copiar les faltes en una llibreta petita o en fitxes que anomenaran el seu vocabulari personal estudiar-les i a la setmana fer lletrejar les paraules. Al C.I. intentar que no passin de les 12 paraules setmanals.  Fer que les paraules que han estat motiu de falta les copiïn i ressaltin les dificultats és una feina que es pot fer abans i després del dictat.  L’alumnat pot pronunciar vàries vegades la paraula amb faltes però de forma correcta.  Buscar les paraules motiu de falta al diccionari i copiar el significat.  Escriure una frase amb cascuna de les paraules motiu de falta.  Copiar tantes vegades la paraula que contenia la falta com el curs on es troben: 2 cops a 2n, 3 a 3r,...  Realitzar jocs lingüístics amb les faltes d’ortografia: sopes de lletres, encreua mots, penjat, el gran dictat, lletrejar, ...
 18. 18. Els dictats 18 DICTAT p-5 C. Inicial C. Mitja C. Superior Observacions 1 Paraules X X X X Consisteix en dictar una sèrie de paraules les quals tenen diferents dificultats segons el curs o nivell 2 BUITS X X X X Aquest dictat pot presentar diferents buits depenent del nivell i de la finalitat del treball que es vulgui fer. 3 CONVENCIONAL X X X 4 FONÈTIC X X X És un dictat que serveix per les paraules difícils i que presenten problemes d’ortografia. 5 INVENTAT X X X Ajuda a la pronunciació, a l’audició i a perdre la por al parlar en veu alta 6 PER PREGUNTES X X X Es pregunta per lletres que poden o no formar la paraula. 7 PER MODIFICAR X X X El professor dicta unes frases que els alumnes han de transforma seguint uns criteris establerts. 8 GRAVAT X X X Escolten el text enregistrat 9 FIXAT X X X Escolten el text enregistrat 10 CLASSE X X X Treballa la memòria i la fixació ortogràfica 11 AUTODICTAT X X X Treballa la memòria i la fixació ortogràfica 12 ENREGISTRAT X X X 13 ICONIC X X Dictar paraules i fer dibuixos. 14 PEL MESTRE X X 15 ESCRIURE A L’AIRE AMB ELS DITS X X 16 ESCRIURE AMB EL NAS X 17 DE LA PISSARRA INVISIBLE X X 18 RATLLAT X X 19 LLETREJAT X X Ajuda a fixar l’ortografia doncs demanan un gran esforç de memòria visual i de reproducció ortogràfica mental. 20 PER PARELLES X X Es un bon exercici per la lectura en veu alta i la pronunciació. 21 MEMORÍSTIC. X X
 19. 19. Els dictats 19 22 EL TIC X X Cal ordinador 23 CONSULTAT X X No hi ha preparació prèvia. 24 CANTAT X X Es tracta de transcriure una cançó. 25 MIG DICTAT X X 26 QUIN LLOC OCUPEN LES LLETRES? X 27 PREPARAT X X 28 GRUPAL X 29 LLETREJAR DEL REVÉS X Ajuda a fixar l’ortografia doncs demanen un gran esforç de memòria visual i de reproducció ortogràfica mental. 30 REDACCIÓ COL·LECTIVA X 31 TELEGRÀFIC X Es posa més força en el component morfosintàctic del text. 32 DEL SECRETATI X Exercita la memòria i la redacció de textos a partir d’un esborrany inicial 33 CAMINAT X Exercita la memòria visual i ajuda a la fixació de l’ortografia.
 20. 20. Els dictats 20 Recursos http://adinsdelaula.blogspot.com.es/2012/09/dictats-preparats.html Dictats preparats i altres recursos http://www.scribd.com/doc/47018615/DICTATS recull de dictats que es poden treballar de diferents maneres https://sites.google.com/site/marinaserragesti/catal%C3%A0 Dictats i altres recursos però els dictats posa que són en català i són en castellà http://gruppetitpsicoeducatiu.blogspot.com.es/p/grup-petit.html Grup de reforç http://blocs.xtec.cat/pdillibertat/category/9-professors/activitats-per-descarregar/ Recull de dictats en castellà i altres recursos http://www.scribd.com/doc/33737890/dictats-lletra-massalera = http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/2010/06/petots- dictats.html Dictats per imprimir c. I.
 21. 21. Els dictats 21 Dictats en línia http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnV CM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/dictats/ http://activitatsinteractives.blogspot.com.es/2010/07/dictats-preparats.html http://www.genmagic.net/educa/course/view.php?id=4 http://genmagic.org/dictados/

×