Successfully reported this slideshow.
สีน้ําเงิน   ดอกอัญชัน           สีดํา   ดอกดิน
ชื่อพืช ดอกอัญชัน
ใหสี น้ําเงิน หรือสีมวงถาเติมมะนาว
การ...
สีผสมอาหารจากธรรมชาติ                      สีเหลือง     ดอกคําฝอย            สีแดง  ...
ขอเชิญชมและชิม    ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
       วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 10....
งานดอกไม้ไทยกับภูมปญญาไทย
         ิั        งานดอกไม้ไทยกับภูมปญญาไทย
                  ...
สีผสมอาหารจากธรรมชาติสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา
สีผสมอาหารจากธรรมชาติ
     สีผสมอาหาร มีวัตถุประสงคในการใชเพือเพิ่มความดึงดูดใจ แตงแตมสีสัน ทําใหอาหาร
     ...
สีเหลือง ดอกกรรณิการ

ชื่อพืช ดอกกรรณิการ
ใหสี เหลืองทอง
การเตรียม เด็ดเอาแตเฉพาะหลอดดอก ใสผาขาวบาง
หยดน้ําใสนิดหน...
สีเหลือง ดอกคําฝอย

     ชื่อพืช ดอกคําฝอย
     ใหสี เหลืองออน
     การเตรียม แกะเอาแตกลีบดอก ตากใหแหง...
สีแดง      ดอกกระเจี๊ยบ

        ชื่อพืช ดอกกระเจี๊ยบแดง
        ใหสี แดง
        การเตรียม ใช...
สีน้ําเงิน ดอกอัญชัน

       ชื่อพืช ดอกอัญชัน
       ใหสี น้ําเงิน หรือสีมวงถาเติมมะนาว
       การเต...
สีดํา   ดอกดิน

      ชื่อพืช ดอกดิน
      ใหสี ดํา
      การเตรียม นําสวนดอกมาโขลกรวม
      ก...
ซุ้มพวงมาลัยไทย
งานดอกไม้ไทยกับภูมิปัญญาไทย
สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญชม
  ศิลปะการแกะสลัก, ร้อยมาลัย, เครืองแขวนไทย
      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flower Thai Culture Color

3,827 views

Published on

ดอกไม้ไทยกับภูมิปัญญาไทย

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flower Thai Culture Color

 1. 1. สีน้ําเงิน ดอกอัญชัน สีดํา ดอกดิน ชื่อพืช ดอกอัญชัน ใหสี น้ําเงิน หรือสีมวงถาเติมมะนาว การเตรียม ใชสวนที่เปนแกนตมกับน้ํา อาหารที่ใช ชอมวง ขนมชั้น ซาหริ่ม ขนมน้ําดอกไม ขนมเรไร ขาวมันกะทิ- ดอกอัญชัน บัวลอย ชื่อพืช ดอกดิน ใหสี ดํา “ การรักษาศิลปวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ ” การเตรียม นําสวนดอกมาโขลกรวมกับแปง อาหารที่ใช ขนมดอกดิน สถาบันวิจยวัฒนธรรมและศิลปะ ั มหาวิทยาลัยบูรพา INSTITUTE FOR RESEARCH IN CULTURE AND THE ARTS BURAPHA UNIVERSITY ขนมดอกดิน ขนมชอมวง http://siamculture.buu.ac.th/th โทรศัพท 038 – 745807, 038 – 102565 -7
 2. 2. สีผสมอาหารจากธรรมชาติ สีเหลือง ดอกคําฝอย สีแดง ดอกกระเจี๊ยบแดง สีผสมอาหาร มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อเพิ่มความ ดึงดูดใจ แตงแตมสีสัน ทําใหอาหาร นารับประทานมากยิ่งขึ้น ชื่อพืช ดอกกระเจียบแดง ๊ การใชสีผสมอาหารชวยใหการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑอาหาร ใหสี แดง เปนที่พอใจ ของผูบริโภคมี 2 ประเภท คือ สีสังเคราะหและสีที่ การเตรียม ใชสวนกลีบเลี้ยงที่หุมฝก แกะฝกทิ้ง ไดจากธรรมชาติ โดยการสกัดจากพืช ดอกไม และผลไม สีผสมอาหารจากพืช ในปจจุบันชักเลือนหายไป การ แลวตมใหเดือด ใชสีผสมอาหารจากธรรมชาตินอกจากจะไดสีสันสวยงามแลว อาหารที่ใช อาหารที่ตองการสีเหลืองแดง เชน ยังไดกลิ่นเฉพาะตัวอีกดวย สีที่เราสามารถสกัดจากพืช เปนสี น้ํากระเจี๊ยบ ที่ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก ชื่อพืช ดอกคําฝอย สีเหลือง ดอกกรรณิการ ใหสี เหลืองออน การเตรียม แกะเอาแตกลีบดอก ตากใหแหง เวลาใช ใสน้ําพอทวม แลวตมใหเดือด นานประมาณ 5 นาที กรองเอากากทิง ใชแตน้ํา ้ อาหารที่ใช อาหารที่ตองการสีเหลืองออน เชน ขาวพิลาฟ ขนมน้ําดอกไม มะพราวแกว ขนมถวยฟู ชื่อพืช ดอกกรรณิการ ใหสี เหลืองทอง ขนมเรไร น้ํากระเจี๊ยบ การเตรียม เด็ดเอาแตเฉพาะหลอดดอก ใสผาขาวบาง หยดน้ําใสนดหนอยแลวคั้นเอาแตน้ํา ิ อาหารที่ใช อาหารที่ตองการสีเหลืองทอง เชน มะพราวแกว ขนมเรไร วุน ฯลฯ
 3. 3. ขอเชิญชมและชิม ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.เปนตนไป
 4. 4. งานดอกไม้ไทยกับภูมปญญาไทย ิั งานดอกไม้ไทยกับภูมปญญาไทย ิั งานดอกไม้ไทยกับภูมปญญาไทย ิั สถาบันวิจยวัฒนธรรมและศิลปะ ั สถาบันวิจยวัฒนธรรมและศิลปะ ั สถาบันวิจยวัฒนธรรมและศิลปะ ั ขอเชิญชม ขอเชิญชม ขอเชิญชม ศิลปะการแกะสลัก, ร้อยมาลัย ศิลปะการแกะสลัก, ร้อยมาลัย ศิลปะการแกะสลัก, ร้อยมาลัย เครื่องแขวนไทย, เครื่องหอม เครื่องแขวนไทย, เครื่องหอม เครื่องแขวนไทย, เครื่องหอม ศิลปะการจัดดอกไม้ในงานแต่งงาน ศิลปะการจัดดอกไม้ในงานแต่งงาน ศิลปะการจัดดอกไม้ในงานแต่งงาน และเชิญชิม และเชิญชิม และเชิญชิม ดอกไม้กับขนมไทย และ ดอกไม้กับขนมไทย และ ดอกไม้กับขนมไทย และ อาหารไทยนานาชนิด อาหารไทยนานาชนิด อาหารไทยนานาชนิด ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 5. 5. สีผสมอาหารจากธรรมชาติ สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. 6. สีผสมอาหารจากธรรมชาติ สีผสมอาหาร มีวัตถุประสงคในการใชเพือเพิ่มความดึงดูดใจ แตงแตมสีสัน ทําใหอาหาร ่ นารับประทานมากยิ่งขึ้น การใชสผสมอาหารชวยใหการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑอาหารเปนที่พอใจ ี ของผูบริโภคมี 2 ประเภท คือ สีสังเคราะหและสีที่ไดจากธรรมชาติ โดยการสกัดจากพืช ดอกไม และ ผลไม สีผสมอาหารจากพืช ในปจจุบันชักเลือนหายไป การใชสีผสมอาหารจากธรรมชาติ นอกจากจะไดสีสันสวยงามแลว ยังไดกลิ่นเฉพาะตัวอีกดวย สีที่เราสามารถสกัดจากพืช เปนสี ที่ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
 7. 7. สีเหลือง ดอกกรรณิการ ชื่อพืช ดอกกรรณิการ ใหสี เหลืองทอง การเตรียม เด็ดเอาแตเฉพาะหลอดดอก ใสผาขาวบาง หยดน้ําใสนิดหนอยแลวคั้นเอาแตน้ํา อาหารที่ใช อาหารที่ตองการสีเหลืองทอง เชน มะพราวแกว ขนมเรไร วุน ฯลฯ
 8. 8. สีเหลือง ดอกคําฝอย ชื่อพืช ดอกคําฝอย ใหสี เหลืองออน การเตรียม แกะเอาแตกลีบดอก ตากใหแหง เวลาใช ใสน้ําพอทวม แลวตมใหเดือด นานประมาณ 5 นาที กรองเอากากทิ้ง ใชแตน้ํา อาหารที่ใช อาหารที่ตองการสีเหลืองออน เชน ขาวพิลาฟ ขนมน้ําดอกไม มะพราวแกว ขนมถวยฟู ขนมเรไร
 9. 9. สีแดง ดอกกระเจี๊ยบ ชื่อพืช ดอกกระเจี๊ยบแดง ใหสี แดง การเตรียม ใชสวนกลีบเลียงที่หุมฝก แกะฝกทิ้ง ้ แลวตมใหเดือด น้ํากระเจียบ ๊ อาหารที่ใช อาหารที่ตองการสีเหลืองแดง เชน น้ํากระเจี๊ยบ
 10. 10. สีน้ําเงิน ดอกอัญชัน ชื่อพืช ดอกอัญชัน ใหสี น้ําเงิน หรือสีมวงถาเติมมะนาว การเตรียม ใชสวนที่เปนแกนตมกับน้ํา อาหารที่ใช ชอมวง ขนมชัน ซาหริ่ม ้ ขนมน้ําดอกไม ขนมเรไร ขาวมันกะทิ- ดอกอัญชัน บัวลอย ขนมชอมวง
 11. 11. สีดํา ดอกดิน ชื่อพืช ดอกดิน ใหสี ดํา การเตรียม นําสวนดอกมาโขลกรวม กับแปง อาหารที่ใช ขนมดอกดิน ขนมดอกดิน
 12. 12. ซุ้มพวงมาลัยไทย
 13. 13. งานดอกไม้ไทยกับภูมิปัญญาไทย สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญชม ศิลปะการแกะสลัก, ร้อยมาลัย, เครืองแขวนไทย ่ เครืองหอม, ศิลปะการจัดดอกไม้ในงานแต่งงาน ่ ขอเชิญชิม ดอกไม้กับขนมไทย และอาหารไทยนานาชนิด โดยวิทยากรชื่อดัง ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม สถาบันวิจยวัฒนธรรมและศิลปะ ั วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

×