Skillmapping

903 views

Published on

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการบริหาร เฉพาะส่วนฐานข้อมูลทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน (Skill Mapping) ภาคตะวันออก

Published in: Technology, Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skillmapping

 1. 1. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการบริหาร เฉพาะส่วนฐานข้อมูลทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน (Skill Mapping) ภาคตะวันออก สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 25 ตุลาคม 2545
 2. 2. วัตถุประสงค์ <ul><li>จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ทักษะ และความชำนาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน (Skill Mapping) โดยกำหนดพื้นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลทรัพยากร </li></ul><ul><li>เผยแพร่ระบบฐานข้อมูล </li></ul>
 3. 3. ผู้รับผิดชอบ <ul><li>คณะทำงาน สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา </li></ul>
 4. 4. พื้นที่ศึกษา <ul><li>จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกทั้ง 7 จังหวัด </li></ul><ul><ul><li>จังหวัดชลบุรี </li></ul></ul><ul><ul><li>จังหวัดจันทบุรี </li></ul></ul><ul><ul><li>จังหวัดฉะเชิงเทรา </li></ul></ul><ul><ul><li>จังหวัดปราจีนบุรี </li></ul></ul><ul><ul><li>จังหวัดระยอง </li></ul></ul><ul><ul><li>จังหวัดสระแก้ว </li></ul></ul><ul><ul><li>จังหวัดตราด </li></ul></ul>
 5. 5. ขอบเขตการศึกษา <ul><li>เขตวัฒนธรรม และ / หรือ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และการดำรงชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงอยู่หรือการพัฒนา อันเป็นแบบอย่างที่ควรแก่การสืบทอด </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลทางด้านทักษะและความชำนาญการในเรื่องของผลิตผล ผลิตภัณฑ์อันเป็นศิลปหัตถกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชุมชน ภายใต้เขตวัฒนธรรมนั้นๆ </li></ul>
 6. 6. ระยะเวลาดำเนินงานศึกษา <ul><li>14 เดือน ( เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ . ศ .2545 ถึงเดือนกันยายน พ . ศ .2546) </li></ul>
 7. 7. ระยะเวลาดำเนินงานศึกษา กิจกรรม ปี 2545 ปี 2546 1. Inception Report 2. พิจารณาโครงการ 3. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 4. Progress Report 5. ประชุมคณะทำงาน , ประชุมกลุ่มย่อย 6. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 7. Final Draft 8. Forum ( ระยะเวลาทำ Final Report) 9. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 10. Final Report ส . ค . ก . ย . ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย .
 8. 8. แนวทางและวิธีการดำเนินการ <ul><li>จัดทำฐานข้อมูล Skill Mapping </li></ul><ul><ul><li>วิเคราะห์และประเมินรูปแบบฐานข้อมูล Skill Mapping </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ภูมิปัญญาชาวบ้าน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ประเภท / ชนิดของภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้าน </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ปูชนียบุคคลในหมู่บ้าน ( เจาะรายละเอียดรายบุคคล ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในหมู่บ้าน ( เจาะรายละเอียดรายบุคคล ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>พัฒนาการของภูมิปัญญาชาวบ้าน ( ประวัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ) </li></ul></ul></ul></ul><< ต่อ >>
 9. 9. แนวทางและวิธีการดำเนินการ <ul><li>จัดทำฐานข้อมูล Skill Mapping ( ต่อ ) </li></ul><ul><ul><li>วิเคราะห์และประเมินรูปแบบฐานข้อมูล Skill Mapping </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทักษะและความชำนาญในการผลิตผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ลักษณะเฉพาะ / ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. ขั้นตอนการศึกษา <ul><li>คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ประมาณ 5 ผลิตภัณฑ์ / จังหวัด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ </li></ul><ul><ul><li>รายได้จากผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากรายได้รวม , การกระจายรายได้สู่แรงงานในท้องถิ่น เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยพิจารณาการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก </li></ul></ul><ul><ul><li>รูปแบบของผู้ผลิตโดยพิจารณาว่าเป็นการรวมกลุ่มของแรงงานในท้องถิ่น , กลุ่มแม่บ้าน , สหกรณ์ หรือเป็นผู้ผลิตรายเดียว เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีในการผลิต โดยพิจารณาว่าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือซื้อเครื่องจักรมา เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาว่าจำหน่ายในท้องถิ่น , ในประเทศ หรือต่างประเทศ </li></ul></ul>
 11. 11. ขั้นตอนการศึกษา <ul><li>แหล่งที่มาของข้อมูลที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><ul><li>รายได้จากผลิตภัณฑ์ ได้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานจังหวัด </li></ul></ul><ul><ul><li>วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาจัดให้น้ำหนักคะแนนใหม่ เน้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย </li></ul></ul><ul><ul><li>รูปแบบของผู้ผลิต ได้จาก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีในการผลิต ได้จาก สำนักงานพัฒนาชุมชน </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้จากสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานจังหวัด และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง </li></ul></ul>
 12. 12. ขั้นตอนการศึกษา <ul><li>คัดให้เหลือเพียง 5 ผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><ul><li>ผลิตภัณฑ์ละ 3 หมู่บ้าน </li></ul></ul><ul><ul><li>ยึดแนวทางการศึกษาโดยเน้นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และความแข็งแรงของชุมชน โดยกำหนดผลการศึกษาเน้นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความยั่งยืนของตลาด และรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><li>จัดทำระบบสารสนเทศ </li></ul><ul><ul><li>สื่อออนไลน์ </li></ul></ul><ul><ul><li>สื่อออฟไลน์ </li></ul></ul>
 13. 13. หมวดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญา <ul><li>อาหารสด / ผลไม้สด </li></ul><ul><li>อาหารแปรรูป / ผลไม้แปรรูป </li></ul><ul><li>อาหารทะเลสด </li></ul><ul><li>อาหารทะเลแปรรูป เช่นเครื่องปรุงรสต่างๆ , ปลาเค็ม , กุ้งแห้ง </li></ul><ul><li>หัตถกรรมจากผ้า </li></ul><ul><li>หัตถกรรมจากดิน หิน แร่ เช่นอัญมณี , ครกอ่างศิลา , อิฐ , เครื่องปั้นดินเผา , เซรามิกส์ , หินแกะสลัก </li></ul><ul><li>หัตถกรรมจากพืช และผลิตผลของพืช เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม้ , เครื่องจักสาน , ดอกไม้ประดิษฐ์ </li></ul><ul><li>เครื่องดนตรี </li></ul><ul><li>สมุนไพร </li></ul><ul><li>สถานที่ท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>ศิลปการแสดง </li></ul>
 14. 14. งบประมาณดำเนินการ <ul><li>ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจ , วิเคราะห์และ บันทึกข้อมูลทุติยภูมิ ( พื้นที่ 7 จังหวัด ) </li></ul><ul><li>ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจภาคสนาม , วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลปฐมภูมิ ( พื้นที่ 7 จังหวัด ) รวมทั้ง ค่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานภาคสนาม </li></ul><ul><li>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารโครงการ , …. </li></ul><ul><li>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศ… . </li></ul><ul><li>ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ </li></ul>175,000.00 360,000.00 360,000.00 350,000.00 70,650.00 1,315,650.00
 15. 15. ทีมงาน <ul><li>ผศ . ไพพรรณ อินทนิล หัวหน้าโครงการ </li></ul><ul><li>อ . บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ที่ปรึกษา </li></ul><ul><li>รศ . ดร . อำพล ธรรมเจริญ คณะทำงาน </li></ul><ul><li>อ . วีรวรรณ เผ่ากัณหา คณะทำงาน </li></ul><ul><li>อ . ประดิษฐ์ อินทนิล คณะทำงาน </li></ul><ul><li>ผศ . พรทิยพ์ สินุธก คณะทำงาน </li></ul><ul><li>ดร . รัชนี สรรเสริญ คณะทำงาน </li></ul>
 16. 16. ทีมงาน <ul><li>ดร . กนกนุช ชื่นเลิศสกุล คณะทำงาน </li></ul><ul><li>อ . ทิพภา ปลีหะจินดา คณะทำงาน </li></ul><ul><li>น . ส . ประภา วงษ์เพ็ชร คณะทำงาน </li></ul><ul><li>นายวุฒิชัย สุขเกษม คณะทำงาน </li></ul><ul><li>น . ส . อัมพร ขำภู่ ผู้ช่วยนักวิจัย </li></ul><ul><li>น . ส . นุสรา จิตตเกษม ผู้ช่วยนักวิจัย </li></ul><ul><li>น . ส . ทัศนีย์ บุญเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย </li></ul><ul><li>น . ส . วนิดา อันวิเศษ ผู้ช่วยนักวิจัย </li></ul><ul><li>นางสาวสมฤทัย ขจรรุ่งเรือง ผู้ช่วยนักวิจัย </li></ul><ul><li>น . ส . บุษกร มณีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงาน และการเงิน </li></ul>
 17. 17. งบประมาณ <ul><li>ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย , วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลทุติยภูมิ ( 7 จังหวัด ) 175,000 </li></ul><ul><li>ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจภาคสนาม , วิเคราะห์และบันทึกข้อมูล 360,000 ปฐมภูมิ ( พื้นที่ 7 จังหวัด ) รวมทั้งค่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ที่จำเป็น </li></ul><ul><li>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารโครงการ , ค่าวิเคราะห์สรุป , 360,000 ค่าจัดพิมพ์และเผยแพร่ , ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม , ค่าพาหนะ , ค่าจัดทำแบบสอบถาม , รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงาน และการเงิน 1 ตำแหน่ง </li></ul><ul><li>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศทั้งที่เป็นระบบ online 350,000 และ offline โดยแยกจังหวัด ( พื้นที่ 7 จังหวัด ) </li></ul><ul><li>ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอี่นๆ 70,650 </li></ul><ul><li>รวม 1,315,650 </li></ul>
 18. 18. ผลิตภัณฑ์เด่นภาคตะวันออก <ul><li>ชลบุรี เครื่องจักสาน , อาหารทะเลแห้ง , เครื่องปรุงรส , ขนม , อาหารทะเลสด , ดอกไม้ประดิษฐ์ , เครื่องดนตรีไทย , ครกหินอ่างศิลา , การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>ฉะเชิงเทรา ข้าว , มะพร้าว , ขนม , หมก , งานศิลปประดิษฐ์ , การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>ปราจีนบุรี ไม้กวาด , งานศิลปประดิษฐ์จากไม้ไผ่ , ผลไม้ , สมุนไพร , ขนม , การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>สระแก้ว งานศิลปประดิษฐ์จากไม้ , เครื่องเรือน , ผลไม้ , การท่องเที่ยว </li></ul>
 19. 19. ผลิตภัณฑ์เด่นภาคตะวันออก <ul><li>ระยอง อาหารทะเลแห้ง , อาหารทะเลสด , เครื่องปรุงรส , </li></ul><ul><li>ยางพารา , ผลไม้ , การต่อเรือ , การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>จันทบุรี อัญมณีเครื่องประดับ , ผลไม้สด , ผลไม้แปรรูป , อาหาร , งานศิลปประดิษฐ์ , การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>ตราด งานศิลปประดิษฐ์ ( หมวก , งอบ ), อาหารทะเลแห้ง , ผลไม้สด , เครื่องปรุงรส , เครื่องดนตรีไทย , การท่องเที่ยว </li></ul>
 20. 20. ( ร่าง ) แบบสอบถาม <ul><li>สถานที่ หมู่บ้าน / ชุมชน .................. ตำบล .............................. </li></ul><ul><li>อำเภอ ............................... จังหวัด ............................. </li></ul><ul><li>ผู้ให้ข้อมูล ....................................... อายุ ......... อาชีพ .................... </li></ul><ul><li>ผู้สัมภาษณ์ ....................................................... </li></ul><ul><li>วันที่สัมภาษณ์ .................................................. </li></ul>
 21. 21. ( ร่าง ) แบบสอบถาม <ul><li>ชื่อผลิตภัณฑ์ ........................ ประเภท / กลุ่ม ....................... </li></ul><ul><li>ลักษณะของผลิตภัณฑ์ .......................................................... </li></ul><ul><li>ลักษณะการผลิต / การได้มา ................................................... </li></ul><ul><li>วัตถุดิบ ................................................................................. </li></ul><ul><li>บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต ..................................... </li></ul><ul><li>ที่มาของวัตถุดิบ ( ในท้องถิ่น , ต่างท้องถิ่น , นำเข้า , ......) และสัดส่วน .................................... </li></ul>
 22. 22. ( ร่าง ) แบบสอบถาม <ul><li>ที่มาของผลิตภัณฑ์ ............................................................................. </li></ul><ul><li>ปริมาณการผลิตในท้องถิ่น ................................................................ </li></ul><ul><li>จำนวนสมาชิกในการผลิต ................................................................. </li></ul><ul><li>รูปแบบของการผลิต .......................................................................... </li></ul><ul><li>ความถี่ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต .................................... </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ ................................................................... </li></ul><ul><li>การยอมรับของผลิตภัณฑ์ในชุมชน และท้องถิ่นอื่น ........................... </li></ul>
 23. 23. ( ร่าง ) แบบสอบถาม <ul><li>มาตรฐาน ................................. สถานภาพ ....................................... </li></ul><ul><li>ผลกระทบของการผลิตต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน ........................ </li></ul><ul><li>ลักษณะของผลกระทบฯ ................................................................. </li></ul><ul><li>แหล่งจำหน่าย ................................................................................ </li></ul><ul><li>ปริมาณการจัดจำหน่าย .................................................................... </li></ul><ul><li>ราคาต่อหน่วย .............................. ราคาส่ง ..................................... </li></ul><ul><li>ลักษณะของการบรรจุ .................................................................... </li></ul>
 24. 24. ( ร่าง ) แบบสอบถาม <ul><li>ที่มาของวัตถุในการบรรจุ ............................................................... </li></ul><ul><li>วิธีการส่งออก ................................................................................ </li></ul><ul><li>แหล่งจำหน่ายในท้องถิ่น .............................................................. </li></ul><ul><li>แหล่งจำหน่ายนอกท้องถิ่น ........................................................... </li></ul><ul><li>อัตราส่วนการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น ........................................... </li></ul><ul><li>อัตราส่วนการจัดจำหน่ายนอกท้องถิ่น ........................................ </li></ul><ul><li>การยอมรับของตลาด .................................................................. </li></ul>
 25. 25. ( ร่าง ) แบบสอบถาม <ul><li>การจัดองค์กรเพื่อการบริหารงาน ( มี / ไม่มี ) รูปแบบ ......................... </li></ul><ul><li>จำนวนสมาชิกองค์กรการผลิต ......................................................... </li></ul><ul><li>ระบบบัญชี ( มี / ไม่มี ) รูปแบบ .......................................................... </li></ul><ul><li>สถานที่ท่องเที่ยว ............................................................................. </li></ul><ul><li>ลักษณะสถานท่องเที่ยว ................................................................... </li></ul><ul><li>รูปแบบการให้บริการด้านท่องเที่ยว ............................................... </li></ul><ul><li>ผู้รับผิดชอบสถานที่ ( เจ้าของ )......................................................... </li></ul>
 26. 26. ( ร่าง ) แบบสอบถาม <ul><li>การให้บริการด้านที่พัก ( รูปแบบ , ราคา , จำนวน )............................. </li></ul><ul><li>การให้บริการด้านอาหาร ................................................................. </li></ul><ul><li>การให้บริการด้านการเดินทาง .......................................................... </li></ul><ul><li>การให้บริการด้านสันทนาการ และอื่นๆ ........................................... </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ..... </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับชุมชน ............................ </li></ul>
 27. 27. ข้อเสนอแนะการดำเนินการ <ul><li>การกำหนดหมวดหมู่และชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น </li></ul><ul><li>อาหารทะเลแห้ง , อาหารแปรรูป , อาหารทะเล เป็นต้น </li></ul>

×