Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сексуално преносливи инфекции 2013 mtv saf

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

сексуално преносливи инфекции 2013 mtv saf

 1. 1. СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ИНФЕКЦИИ
 2. 2. СПИ? Инфекции кои се пренесуваат при незаштитен сексуален/полов контакт Некои од нив може да се пренесат и при:  Крвен контакт  Бремена мајка на плодот (бременост, породување, доење)  Контакт кожа-кожа Многу од нив честопати не даваат никакви симптоми (доколку не се откријат и лекуваат навремено можат да дадат последици)
 3. 3. Поделба на СПИ Според причинителот: БАКТЕРИСКИ ВИРУСНИ Сифилис/Луес ХИВ/СИДА Гонореа/Трипер Генитален херпес Кламидија ХПВ Хепатитис ГАБИЧНИ ПАРАЗИТСКИ И ДР. Кандида Срамни вошки Трихомонијаза Мико/Уреаплазма Вагинитис
 4. 4. Општи симптоми Променет вагинален исцедок Необичен исцедок од пенисот Чешање Печење при мокрење Болка при сексуален однос Промени на кожата и слузокожата околу гниталиите Болка во долниот дел на стомакот Нарушен менструален циклус
 5. 5. Сифилис / Луес Предизвукувач:  бактерија - Tre p o ne m a p a llid um Пренос:  Незаштитен сексуален однос со инфицирано лице  Мајка  дете (сите стадиуми на бременост)  Крвен контакт (во некои фази)  Контакт со раничка
 6. 6. Сифилис / Луес Инкубација: 2-3 недели Примарен стадиум: безболна раничка+оток (4-6 недели)
 7. 7. Сифилис / Луес Секундарен стадиум: кожен исип; ранички во уста, вагина, пенис; зголемени лимфни јазли; покачена температура (најзаразен, неколку недели – 1 година)  латенција
 8. 8. Сифилис / Луес Терциерен стадиум: гуми - трајни оштетувања на повеќе органи и сисеми (мозок, нерви, срце и кр.садови, коски, црн дроб), отпаѓање на периферни делови од телото
 9. 9. Сифилис / Луес Откривање  Лекарски преглед (откривање на примарна раничка)  Брис од рана  Серолошки тестови за потврда Лекување  Антибиотици под надзор на лекар Заштита  Кондом, рано откривање и лекување Компликации и последици:  Trajni o{ tetuvawa na mozok, o~i, sluh, o{ tetuvawa na aorta, ko`a i koski;  Vroden sifilis
 10. 10. Гонореа / Трипер Предизвукувач:  бактерија – N is s e ria g o no rrho a e e N e sto se javuva kaj 1 5-1 9 g o d. de vo jki i kaj 20 -24 g o d. ma` i aj~ Пренос:  Незаштитен сексуален однос со инфицирано лице  Мајка  дете (породување) --- задолжителна заштита со капки  Автоинфекција (гениталии  очи)
 11. 11. Гонореа / Трипер Inkubacija: 2-5 dena (инфективност) Manifestacija kaj `eni: pe~ewe ili bolka pri mokrewe i vaginalen `olt, gust iscedok; M anifestacija kaj ma`i: pe~ewe pri mokrewe so temno`olt iscedok od penisot. Anoрektalna infekcija: analno ~e{ awe, bolka, krvavo-gnojni stolici.
 12. 12. Гонореа / Трипер Откривање  Лekarski pregled  Primerok od sekretot na inficiranite organi ( грло на матка, mo~en kanal, rektum )  Brza dijagnoza - zemawe sekret koj se gleda pod mikroskop ( prethodno oboen so specijalna boja ) kade } e se vidat bakteriite. Лекување  Антибиотици под надзор на лекар * Li~nost koja edna{ imala gonorea, mo`e povtorno da zaboli ako ima seksualen kontakt so inficirano lice.
 13. 13. Гонореа / Трипер Заштита  Кондом,  Рано откривање и лекување  Ограничен број на сексуални партнери Компликации и последици:  K ma`i - vospalenie na testisi i nivni kanali - vodi do sterilitet. aj Vospalenie na prostata ili mo~en kanal, { to vodi do pre~ki so mokreweto.  K `eni - karli~na vospalitelna bolest ( Pelvic inflammatory aj disease ) - gi zafa} a vnatre{ nite genitalni organi i vodi do sterilitet ili vonmateri~na bremenost.
 14. 14. Гонореа / Трипер
 15. 15. Кламидија Предизвукувач:  Микроорганизам – Chlamidia trachomatis *Една од најчестите СПИ!!! Пренос:  Нeza{ titen seksualen odnos ( орален, вагинален, анален)  Vertikalno: bremena `ena vo tek na poroduvawe  Avtoinfekcija na o~i
 16. 16. Кламидија Inkubacija: 1-3 недели Naj~esto minuva bez simptomi Доколку даде симтоми, тие се многу општи (променет исцедок, пореметено мокрење, печење, болки во долен дел на стомак, температура, болка при сексуален однос, крварење од ректум)
 17. 17. Кламидија Откривање  So bris od mesto na infekcija  Krvi analizi - se baraat antitela kon Klamidija Лекување  Антибиотици под надзор на лекар, упорно  Се лекуваат двјцата партнери
 18. 18. Кламидија Заштита  Кондом  Рано откривање и лекување Компликации и последици:  nelekuvana infekcija mo`e da ostavi sterilitet, spontani abortusi, mrtvorodenost i sl.  Пренос од инфицирана мајка на дете (инфекција на очи или бели дробови)
 19. 19. ХИВ/СИДА
 20. 20. Генитален херпес Предизвукувач:  Вирус – Herpes simplex tip 1, 2 Пренос:  Нeza{ titen seksualen odnos (орален, вагинален, анален)  Vertikalno: bremena `ena vo tek na poroduvawe  Avtoinfekcija na o~i
 21. 21. Генитален херпес Inkubacija: okolu 2 nedeli Asimptomatski ili so minimalni znaci Tipi~na promena - edno ili pove} e meur~iwa, prateni so jade`, bolka ili peckawe koi prskaat ostavaj} i rani~ki koi zarasnuvaat za 2-4 nedeli
 22. 22. Генитален херпес Herpes simpleks e virus koj ima sklonost da se povtoruva spontano ili pri pad na imunitetot Mo`e da se javi vo te{ ka forma kaj lica so oslaben imunitet Mo`e da ima gолема uloga при шireweто na HIV (licata koi imaat gen.herpes da bidat suspektni za HIV)
 23. 23. Генитален херпес Откривање  Pregled i utvrduvawe na tipi~nata promena vo genitalnata ili analnata regija;  Preku zemawe primerok od ranata;  Krvni testovi koi gi doka`uvaat antitelata protiv HSV 1,2 Лекување  Не постои лек, се залекуваат само симптомите
 24. 24. Генитален херпес Заштита  Кондом (фемидон)  Ограничување на бр. на сексуални партнери  Ako eden od seksualnite partneri ima genitalen herpes, najdobro e sekualno da se apstinira do gubeweto na simptomite  Kaj trudnici so aktiven gen. herpes, se prepora~uva poroduvawe so carski rez Компликации и последици:  Пренос од инфицирана мајка на дете (инфекција на очи или бели дробови)  Отворена врата за други инфекции
 25. 25. Генитален херпес
 26. 26. ХПВ / Кондиломи Предизвукувач:  Вирус – Human Papilloma Virus *Кондиломи и рак на грло на матка * De ne s po ve }e o d 50 -7 5% o d se ksualno aktivnite ma` i i ` e ni pro javuvaat HPV infe kcija vo te ko t na ` ivo to t Пренос:  Нeza{ titen seksualen odnos  Vertikalno: bremena `ena vo tek na poroduvawe (кај новороденото може да се појават брадавички во душник)
 27. 27. ХПВ / Кондиломи Inkubacija: неколку недели до месеци HPV infekcijata naj~esto e asimptomatska Manifestacija - genitalni bradavi~ki. Toa se meki, vla`ni, crveni promeni na ili nad ko`ata/ sluznicata so razli~na golemina i broj. Se javuvaat vo genitalna ili analna regija. Типовите 16 и 18 се високоризични за предизвикување на рак на грло на матка и простата
 28. 28. ХПВ / Кондиломи Откривање  Pri rutinski ginekolo{ ki/дерматолошки pregled  Papanikolau test -ПАП тест ( so tipi~ni promeni koi gi dava HPV )  PSR tehnika - poka`uva dali se raboti za postoewe na nisko ili visoko rizi~en tip na HPV. Лекување  Vo pove} eto slu~ai, promenite spontano se povlekuvaat  Postojat pove} e metodi na otstranuvawe na gen.bradavi~ki  Visoko-rizi~nite tipovi na HPV dolgo opstojuvaat i mnogu ~esto vodat do rak na grloto na matkata
 29. 29. ХПВ / Кондиломи Заштита  Apstinencija e najefikasen na~in na za{ tita od HPV  Seksualno aktivnite lica treba da po~ituvaat odredeni pravila za da se za{ titat i toa: 1. Da ne se ima seks so partner koj ima bradavici vo genitalna ili analna regija; 2. Da se bide svesen deka kondomot mo`e da go namali, no ne i otstrani rizikot od prenos na HPV infekcija; 3. Seksualno aktivni `eni treba da pravat redovni PAP kontroli ( barem edna{ godi{ no! ). Компликации и последици:  Рак на грло на матка/пенис/простата  Нараснивање и групирање на брадавиците
 30. 30. ХПВ / Кондиломи
 31. 31. Хепатитис Б и Ц Предизвукувач:  Вируси – Hepatitis B / C Virus Пренос:  Кrven pat  Незаштитен seksualen odnos so inficiran partner  Мajka  dete
 32. 32. Хепатитис Б и Ц Inkubacija: 2-6 meseci Op{ ti tegobi: malaksanost, namalen apetit, te`ina pod desen rebren lak, bolki vo zglobovi, lesno poka~ena temperatura, poretko `oltica i temna urina Pri pregled: zgolemen crn drob
 33. 33. Хепатитис Б и Ц Откривање  krvni testovi za detekcija na virusot i antitelata kon nego Лекување  Lekuvaweto e simptomatsko so miruvawe, dietetski re`im i hepetoprotektiva
 34. 34. Хепатитис Б и Ц Заштита  Ista kako za HIV/SIDA Компликации и последици:  Kaj 5% mo`e da ostane hroni~no nositelstvo na virusot  Naj~esti i najte{ ki posledici: ciroza i rak na crniot drob  Hepatitis C ima pote`ok tek
 35. 35. Кандидијаза Предизвукувач:  Габа – Candida albicans *Нормален жител на човековото тело Пренос и др. услови за настанување:  Bremenost  [e} erna bolest  Antibiotici  Seksualen odnos so inficiran partner  Мајка  дете
 36. 36. Кандидијаза Genitalna regija: beli~asti naslagi prateni so crvenilo i bolka Perianalna regija: crvenilo, beli naslagi i ote`nata defekacija Уста: beli naslagi vo usna praznina i grlo koi ја ote`nuvaat ishranaта
 37. 37. Кандидијаза Откривање  Lokalen pregled i zemawe bris za mikrobiolo{ ka identifikacija na Kandida  Serolo{ ki-preku krvni testovi Лекување  antimikotici ( lokalno: kremi, vaginaleti ili sistemski so tableti )  Има сklonost da се повторува
 38. 38. Кандидијаза
 39. 39. Трихомонијаза Предизвукувач:  Протозоа – Trichomonas vaginalis Пренос и др. услови за настанување:  Neza{ titen seks.odnos,  Razmena na obleka, javni toaleti, kvaki i sl.  Prenos od bremena `ena na novorodenoto
 40. 40. Трихомонијаза @eni: pojava na gust, zelen iscedok od vagina so neprijaten miris, jade` i crvenilo M iscedok od mo~en kanal, ~esto mokrewe, a`i: pe~ewe pri mokrewe Mo`e da pomine i bez simptomi
 41. 41. Трихомонијаза Откривање  Bris od vagina ili penis  Ispituvawe na krvta za dokaz na specifi~ni antitela Лекување o антипротозоици kaj dvata partnera (метронидазол) o apstinencija vo tek na lekuvaweto
 42. 42. Срамни вошки
 43. 43. Микоплазма / Уреаплазма Предизвикувач:  Mycoplasma hominis, Ureaplasma histoliticum Откривање: bris od mesto na infekcijaта; ispituvawe na urina i krv Lekuvawe: antibiotici (некои видови) Posledici : namaluvawe na oploduva~kata mo} na spermatozoidite - sterilitet
 44. 44. СПИ – општи симптоми Променет вагинален исцедок Необичен исцедок од пенисот Чешање Печење при мокрење Болка при сексуален однос Промени на кожата и слузокожата околу гниталиите Болка водолниот дел на стомакот Нарушен менструален циклус
 45. 45. Каде да се обратите Ginekolog Urolog Dermatovenerolog Mati~en lekar
 46. 46. Како да се однесувате? DA GO IZVE IТЕ SE S. P ST K ART R ZA B E A I NE OL ST DA SE L K E UVAТЕ DVAJ CATA! NAJDOBRO E DODE A T K RAE L KE UVAW T EO SE SUAL K NO DA SE APSTINIRA! AK E O DNA[ L T IM O SPI M ICE O AL O@E POVTORNO DA ZAB I OD IST A IL OD B O K A DRUGA OL AT I IL OJ SPI.
 47. 47. ЗАШТИТА!! KORIST K I ONDOM ( DVOJ NA ZA[T A I OD IT SP I OD NE I SAKANA B M NOST ); RE E NE GI M NUVAJ ^E O SE SUAL E E ST K NIT PART RI; NE INFORMIRAJ SE; M I NA SVOE O I ZDRAVJ T NA ISL T EO PART ROT NE .
 48. 48. Eve primer kako vo SAD se izvestuvaat pernerite preku anonimna platforma Ne zaboravajte, se raboti za zdravje!
 49. 49. ПРАШАЊА?

×