Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HIV/SIDA Y-PEER Macedonia

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

HIV/SIDA Y-PEER Macedonia

 1. 1. ХИВ/СИДА Y-PEER Macedonia
 2. 2. ХИВ и СИДА Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (Синдром на стекната имунодефициенција) Први клинички случаи опишани во САД, 1981 Траги од антитела кон ХИВ се пронајдени во примероци од крв од многу порано (1959, Заир) Y-PEER Macedonia
 3. 3. ХИВ  За прв пат опишан во 1983 (ХИВ-1)  Ретровирус  Наследен материјал – RNA Y-PEER Macedonia
 4. 4. Течности со доволнаконцентрација на ХИВ за пренос КРВ СЕМЕНА ТЕЧНОСТ – СПЕРМА ПРЕДСЕМЕНА ТЕЧНОСТ ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ МАЈЧИНО МЛЕКО Y-PEER Macedonia
 5. 5. Течности со недоволнаконцентрација на ХИВ за пренос пот плунка солзи урина фекалии Y-PEER Macedonia
 6. 6. Начини на пренос Незаштитен сексуален однос  Орален  Вагинален  Анален Крвен пат на пренос Вертикален пат (мајка --> дете)  Во тек на бременост  При породување  При доење Y-PEER Macedonia
 7. 7. А како не се пренесува? Гушкање Бакнување Јавни тоалети Базени Ракување Облека Дружење со ХИВ+ лица Кашлање и кивање Комарци и др.инсекти Y-PEER Macedonia
 8. 8. Тестови за откривање на ХИВ Тестови за директна детекција на ХИВ Серолошки тестови – бараат антитела  по 3 месеци од инфицирањето  ELISA (индиректна)  Western Blot Брзи тестови Y-PEER Macedonia
 9. 9. Типичен тек на ХИВ инфекцијата Примарна ХИВ инфекција Клиничка латенција СИДА Y-PEER Macedonia
 10. 10. Примарна ХИВ инфекција Акутен ХИВ синдром  Симптоми слични на грип, некогаш осип во тек на неколку дена или недели, најчесто не се јавуваат симптоми на болест  Вирусот екстензивно се размножува:  Пропаѓање на CD4+ клетки Примарната ХИВ инфекција предизвикува имун одговор против ХИВ, оваа реакција е краткотрајно ефикасна во унуштувањето на вирусот Y-PEER Macedonia
 11. 11. Примарна ХИВ инфекција Вирусот се распространува низ организмот (на пр. во мозокот, каде што е сокриен од имуниот систем) Ова е една од причините за неуспех во лекувањето – не можат комплетно да се уништат сите вируси во организмот Y-PEER Macedonia
 12. 12. Клиничка латенција Po primarnata HIV infekcija, mo`e da pominat mnogu godini za vreme na koi HIV inficiranite nema da imaat nikakvi simptomi na bolest. Vakvata klini~ka latencija mo`e da uka`e na toa deka virusot e neaktiven. No toa ne e slu~aj, vo ovoj period HIV e ekstremno aktiven, toj kontinuirano se razmno`uva. Vo tek na izvesen period imuniot sistem mo`e da go kontrolira virusot do izvesna granica - ~ovekoviot organizam i virusot oдdr`uvaat dinami~na ramnote`a. Y-PEER Macedonia
 13. 13. СИДА Се јавуваат оштетувања на сите системи во организмот Имунитетот е на многу ниско ниво  Опортунистички инфекции асоцирани со СИДА  Малигни болести асоцирани со СИДА  Главна причина за смртниот исход Y-PEER Macedonia
 14. 14. Опортунистички инфекции Микроорганизми кои се нормални жители во организмот ја користат можноста од имунодефициенција и стануваат опасни за човекот Најчести се:  Кандидијаза  Herpes simplex virus  Пневмонии – разни видови  Токсоплазмоза  Туберкулоза Се јавуваат паралелно со намалувањето на бројот на одбрамбените клетки Y-PEER Macedonia
 15. 15. Малигни заболувања асоцирани соСИДА So uni{tuvaweto na imuniot sistem, HIV infekcijata vodi do значително zgolemen rizik od razli~ni tipovi na рак Y-PEER Macedonia
 16. 16. Капошиев саркомЕдно од најчестите заболувања кои се јавуваат востадиумот на СИДА Y-PEER Macedonia
 17. 17. Антиретровирусна терапија Спречуваат навлегување на вируси во клетките Инхибираат вирусни ензими Y-PEER Macedonia
 18. 18. Ефекти Намалување на бројот на вируси во организмот Зголемување на бројот на одбрамбени клетки Засилување на имунитетот Превенција на вертикален пренос Продолжување на ХИВ+ период (латенција) Y-PEER Macedonia
 19. 19. АРВТ* – ефект на ХИВ+ мајка АРВТ=антиретровирусна терапија30 21%20 8%10 4% 1% 0 Без АРВТ Еден лек Двојна Тројна профилакса терапија Y-PEER Macedonia
 20. 20. Правете разлика помеѓу:ХИВ –ХИВ + Лице болно од СИДА !!! Y-PEER Macedonia
 21. 21. Македонија Кај нас официјалната кумулативна бројка на лица инфицирани со ХИВ е 117 (31.01.2009 !) Доминантни начини на пренос  Хетеросексуален пат 65%  Интравенско користење дрога 13%  Хомосексуален пат 13% Y-PEER Macedonia
 22. 22. Y-PEER Macedonia
 23. 23. Y-PEER Macedonia

×