Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Životna sredina i održivi razvoj-ponavljanje

5,236 views

Published on

Održivi razvoj, ekološki otisak, prirodni resursi, Arhuska konvencija, energetska efikasnost , otpad i reciklaža-ponavljanje

Published in: Education
 • Login to see the comments

Životna sredina i održivi razvoj-ponavljanje

 1. 1. ponavljanje
 2. 2. S O L A R N A O D R Ž I V I R A Z V O J H I D R O R E S U R S I E K O L O Š K I O T I S A K R E C I K L A Ž A O B N O V LJ I V A Drugi naziv za energiju suncaRazvoj ljudskog društva u skladu sa prirodom.Drugi naziv za energiju vode.Sva prirodna bogatstva jednim imenom nazovaju se...Odnos između potreba za prirodnim resursnima i potrošnje resursa.Ponovna upotreba sirovina u nove svrhe.Energija sunca, vode, vetra, koja može iznova da se koristi zove se još i...
 3. 3. Neobnovljivi resursi Obnovljivi resursi
 4. 4. Objasni ravnotežu održivog razvoja Potrošnja resursa Obnavljanje resursa Potrošnje/iskoriš ćavanja prirodnih resursa Obnavljanja resursa (sposobnosti prirode da se onovi)
 5. 5. Upišiodgovarajući znak <, > ili=.  Ukoliko je potrošnja resursa obnavljanja resursa dolazi do iscrpljivanja resursa, smanjenja biodiverziteta, zagađenja i dr.  Ukoliko je potrošnja resursa obnavljanja resursa postupa se u skladu sa konceptom održivog razvoja.  Ekološki otisak svetske populacije od kapaciteta planete Zemlje. > > >
 6. 6. Definiši pojam Kompostiranje Recikliranje i obrada organskog otpada radi dobijanja organskog đubriva. •Deponija Mesto na koje se odlaže otpad. Materijali ili predmeti koji nastaju kao višak tj. Nus proizvod tokom procesa upotrebe ili proizvodnje dobara. •Otpad
 7. 7. Na osnovu slikaodredite koji obnovljivi resurs može da se iskoristi 1 2 3Sunce Vetar Voda
 8. 8. Kojim slovom je obeležem nivo koji je energetski efikasan? Ekonomično (energetski- efikasno) neekonomič no Kojim slovom je obeležem nivo koji nije energetski efikasan?
 9. 9. Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR postulat):  R - reduce - smanjiti  R - reuse - ponovo upotrebiti  R - recycle – reciklirati (ponovo uključiti u ciklus-pretvoriti u nešto novo)
 10. 10. Navedi neke mere energetske efikasnosti 1 2 3 4 5 6
 11. 11. Izbaciuljeza Staklo Metal Keramika Kompost
 12. 12.  Odlaganje  Spaljivanje  Razvrstavanje
 13. 13. Rasporedi vrste otpada u odgovarajuću kolonu. RECIKLIRA SE NE RECIKLIRA SE STAKLOPLASTIKABATERIJE OSTACI HRANE NUKLEARNI OTPADKONZERVE MOBILNI TELEFONI PAPIR
 14. 14. Definiši pojam Kompost Organsko đubrino nastalo razgradnjom otpada organskog porekla (ostaci voća i povrća, ljuska jajeta, talog od kafe i čaja i sl.) • Energetska efikasnost različite mere koje se primenjuju u cilju racionalnije potrošnje energije (tehničke mere ili promene u ponašanju Postupak izdvajanja sirovina iz otpada i njihovo ponovno vraćanja u proizvodnju. •Reciklaža
 15. 15. Navedi o kom tipu ekološkog otiska je reč.  a. stvarna potreba stanovništva za resursima  b. kapaciteti neke države u odnosu na prirodne resurse. realan respoloživ
 16. 16. Odaberi jednu od dve ponuđene reči kako bi dobio tačnu tvrdnju.  Sanitarne deponije imaju / nemaju tendenciju da se šire.  Organski / neogranski otpad koji se može reciklirati naziva se kompost.  Staklena / plastična ambalaža koja se može reciklirati naziva se PET.  Nuklearni otad može / ne može da se reciklira.
 17. 17. KOMPOSTIRANJE  Koji postupak je prikazan na slici?
 18. 18. Objasni značenje prikazane oznake.  Energetska zvezdica nalazi se na uređajima koji troše manje električne energije tj. uređajima koji su energetski efikasni.
 19. 19. Koje tri oblasti reguliše Arhuska konvencija Pravo na informisanost Pravo na učešće javnosti u donošenju odluka Pravo na pravnu zaštitu Cilj konvencije Zaštita prava građana u sadašnjosti i budućnosti da žive u zdravoj životnoj sredini.
 20. 20. Na koji način se možemo informisati tj. dolazite do informacija koje su nam od značaja (pa tako i informacije u oblasti zžs)?  Saopštenja  Tribine  Radionice  Predavanja  Javne akcije  Konferencije
 21. 21.  Kvalitet vode  Kvalitet vazduha  Kvalitet zemljišta  Kvalitet hrane  Stanju ugroženosti životne sredine  Ugroženim vrstama na nekom području  Koje mere i postupci zaštite se sprovode  Uvid u zakone, propise, planove (urbanistički, lokalni ekološki), programe, sporazume , naučne rezultate, ekonomske analize  Podaci o stanju zdravlja i bezbednosti ljudi
 22. 22. Definiši pojam Resurs Prirodno bogatstvo koje čovek na različite načine iskorišćava za sopstvene potrebe. •Ekološki otisak Odnos potreba za resursima i potrošnje prirodnih resursa. •Održivi razvoj Planiran ekonomski razvoj društva na osnovu uravnoteženog korišćenja prirodnih resursa.
 23. 23. Poređajtok procesa reciklaže. 1. Novi proizvod 2. Separacija (razdvajanje) 3. Prikupljanje 4. Transport i skladištenje 5. Prerada 3 4 2 5 1
 24. 24. Objasni značenje prikazane oznake.  Proizvod koji je označen znakom za reciklažu na beloj pozadini je moguće i poželjno reciklirati.
 25. 25. Odgovori da li je tvrdnja tačna ili ne.  Rezultat održivog razvoja jeste opstanak prirodnih resursa i za buduće generacije. T N  Što je veći ekološki otisak, veće su negativne posledice po životnu sredinu. T N  Koncept održivog razvoja teži da smanji ekološki otisak. T N  Svaki pojedinac ima pravo da bude informisan o stanju životne sredine. T N  Kompost je biorazgradiv otpad. T N  Staklo se razgrađuje u prirodi. T N  Radioaktivni i medicinski otpad su bezopasni. T N  Najracionalniji način postpupanja sa otpadom je spaljivanje. T N  Rezerve obnovljivih izvora energije su ograničene. T N  Ekološki otisak svetske populacije veći je od kapaciteta Zemlje. T N
 26. 26. Prema sastavu Prema mestu nastanka Prema toksičnosti Podela tipova otpada Staklo, guma, organski otpad, limenke, papir, plastika... Komunalni, industrijski, poljoprivredni, građevinski, medicinski, nuklearni... Opasni, nbezopasni
 27. 27. Razvrstaj osobine divlje i sanitarnedeponije 1. Neodgovarajuća mesta 1 2. Neograđene 2 3. Nastaju planirano 3 4. ograđene/izolovane 4 5. Izvor zaraze, požara, prašine 5 6. Nastaju neplanirano 6 7. Na predviđenom mestu 7
 28. 28. Razvrstaj tipove otpada
 29. 29. Zaokruži 1 tačan odgovor.  Razgrađujuće materije koje se relativno brzo mogu razgraditi u prirodi su:  a. kompost  b. deblo  v. staklo  g. papir
 30. 30. Crno zlato metan Fosili Atomsko jezgro (U) Bušotine permafrost Kameni Elektrane Plastika Sibir Štetni gasovi Ra otpad Tečno a.s. eksplozija Kisele kiše Černobil Nafta Gas Ugalj Nuklearna energija A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B V1 V2 V3 V4 V G1 G2 G3 G4 G
 31. 31. •Neobnovljivi izvori energije
 32. 32. Okeanska turbina Talasi panel Zemljino jezgro Istočna Srbija Vodotokovi Fotonapons ka ćelija toplota Vetrenjača Plima i oseka Solarna izvori Vetar Voda Sunce Geotermalna energija A1A1 A2 A3 A B1 B2 B3 B V1 V2 V3 V G1 G2 G3 G
 33. 33. •Obnovljivi izvori energije
 34. 34. Popunitabelu Obnovljivi izvori Neobnovljivi izvori Prednosti Nedostaci Ne zagađuju životnu sredinu Zalihe su im neograničene Nema opasnog otpada Mogu uticati na izgled terena Mogu uticati na živi svet-ribe, ptice i dr. Zahtevaju velika finansijska ulaganja Ekonomski su pristupačniji-jeftiniji Zagađuju životnu sredinu Zalihe su im ograničene
 35. 35. Na osnovu slike navedi tri razloga zbog kojih je poželjno reciklirati  Štede se resursi  Manje se zagađuje životna sredina  Štedi se prostor tj. smanjuje se broj i veličina deponija
 36. 36. 1. Biološka disciplina koja proučava odnose u prirodi. E K O L O G I J A 2. Otpadne vode koje nastaju u domaćinstvima. K O M U N A L N E 3. Drugi naziv za čovekov uticaj na prirodu. A N T R O P O G E N I 4. Efekat zagrevanja Zemlje pod uticajem Sunca. S T A K L E N A B A Š T A 5. Razaranje površinskih slojeva zemljišta. E R O Z I J A 6. Padavine koje sadrže rastvorene kiseline. K I S E L E K I Š E 7. Mesta na kojima je oštećen ozonski omotač. O Z O N S K E R U P E 8. Proces širenja gradskih površina. U R B A N I Z A C I J A 9. Jedinjenja koja uništavaju ozonski omotač. F R E O N I 10. Ugljovodonik koji utiče na pojačanje efekta staklene bašte. M E T A N 11. Proces širenja pustinja. D E Z E R T I F I K A C I J A 12. Jedan od najvećih zagađivača vazduha. S A O B R A Ć A J 13. Proces nestajanja vrsta sa planete. I Z U M I R A NJ E 14. Proces unošenja vrste na stanište koje nije njeno prirodno. I N T R O D U K C I J A Odnos potreba i potrošnje prirodnih resursa.

×