ส่วนประกอบของดอกไม้

36,347 views

Published on

ส่วนประกอบของดอกไม้

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
36,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
373
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส่วนประกอบของดอกไม้

 1. 1. ก า ร สื บ พั น ธุ์ พื ช
 2. 2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) การสืบพันธุ์ที่ไม่มีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
 3. 3. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) การสืบพันธุ์ที่ต้องมีการผสมกันระหว่าง เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
 4. 4. ก า ร สื บ พั น ธุ์ ข อ ง พื ช ด อ ก
 5. 5. อวัยวะในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ของพืชคืออะไร
 6. 6. อวัยวะหรือส่วนของพืชที่เจริญเปลี่ยนแปลง มาจากใบและกิ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ ด อ ก ( F l o w e r ) คื อ ?
 7. 7. ส่วนประกอบของดอกไม้
 8. 8. ส่วนประกอบของดอก กลีบเลี้ยง
 9. 9. ส่วนประกอบของดอก กลีบดอก
 10. 10. ส่วนประกอบของดอก เกสรตัวผู้
 11. 11. ส่วนประกอบของดอก เกสรตัวเมีย
 12. 12. กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย รังไข่
 13. 13. กลีบเลี้ยง (Sepal) กลีบดอก (Petal) เกสรตัวผู้ (Stamen) เกสรตัวเมีย (Pistil)
 14. 14. กลีบเลี้ยง ก้านชูอับเรณู อับเรณู ยอดเกสรตัวเมีย ก้านชูเกสรตัวเมีย ออวุล เกสรตัวเมีย เกสรตัวผู้ กลีบดอก รังไข่
 15. 15. เกสรตัวเมีย (Pistil)
 16. 16. หน้าที่ของส่วนประกอบของดอกไม้ 1 กลีบเลี้ยง อยู่นอกสุด มักมีสีเขียว หน้าที่ห่อหุ้มและป้องกันอันตรายให้แก่ดอก 2 กลีบดอก มีสีสันสวยงาม ที่โคนกลีบมีต่อมน้ำหวาน มีกลิ่น หน้าที่ ล่อแมลงให้ช่วยผสมเกสร 3 เกสรตัวผู้ มีก้านชูเกสรและอับละอองเรณู หน้าที่ เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 4 เกสรตัวเมีย มียอดเกสรเป็นขนเล็กๆ มีน้ำหวานเหนียวๆ มีก้านเกสรต่อมาถึงรังไข่ ภายในรังไข่มีออวุล ในออวุลมีเซลล์ไข่ หน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
 17. 17. ออวุล (Ovule) Synergids Polar nuclei Egg cell Antipodals
 18. 18. ประเภทของดอกไม้ 1. การใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ ดอกครบส่วน ( Complete Flower ) หมายถึง ดอกที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ชั้นคือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย ดอกไม่ครบส่วน ( Incomplete Flower ) หมายถึง ดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ชั้น
 19. 19. ดอกครบส่วน ดอกไม่ครบส่วน
 20. 20. ดอกครบส่วน ( ชบา )
 21. 21. ดอกครบส่วน ( ชบา )
 22. 22. ดอกครบส่วน ( ดอกบัว )
 23. 23. ดอกครบส่วน ( ดอกบัว )
 24. 24. ดอกครบส่วน ( ดอกกุหลาบ )
 25. 25. ดอกครบส่วน ( ดอกกุหลาบ )
 26. 26. ดอกไม่ครบส่วน ( ดอกจำปี )
 27. 27. ดอกไม่ครบส่วน ( ดอกจำปี )
 28. 28. ดอกไม่ครบส่วน ( ดอกตำลึง )
 29. 29. ดอกไม่ครบส่วน ( ดอกตำลึง )
 30. 30. ดอกครบไม่ส่วน ( ดอกกล้วยไม้ )
 31. 31. ดอกไม่ครบส่วน ( ดอกกล้วยไม้ )
 32. 32. ประเภทของดอกไม้ 2. การใช้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์ ดอกสมบูรณ์เพศ ( Perfect Flower ) หมายถึง ดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect Flower) หมายถึง ดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่ง
 33. 33. ดอกตำลึง ดอกแตงกวา ดอกผักบุ้ง ดอกบัว ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
 34. 34. ดอกสมบูรณ์เพศ ( ดอกกล้วยไม้ )
 35. 35. ดอกสมบูรณ์เพศ ( ดอกกล้วยไม้ )
 36. 36. ดอกตำลึงตัวผู้ ดอกตำลึงตัวเมีย รังไข่
 37. 37. ดอกมะละกอตัวผู้ ดอกมะละกอตัวเมีย
 38. 38. ตารางแสดงข้อมูลส่วนประกอบของดอกไม้ ส่วนประกอบ ชนิดดอกไม้ ชบา บัว กล้วยไม้ ตำลึง กลีบเลี้ยง / / - / กลีบดอก / / / / เกสรตัวผู้ / / / - เกสรตัวเมีย / / / /
 39. 39. ข้อสรุปเกี่ยวกับประเภทของดอก <ul><li>ดอกครบส่วน ต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ </li></ul><ul><li>ดอกสมบูรณ์เพศ อาจเป็นดอกครบส่วนหรือไม่ครบส่วนก็ได้ </li></ul><ul><li>3. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ต้องเป็นดอกไม่ครบส่วนเสมอ </li></ul><ul><li>4. ดอกไม่ครบส่วน อาจเป็นดอกสมบูรณ์เพศ หรือดอกไม่สมบูรณ์เพศ ก็ได้ </li></ul>
 40. 40. ถ้าจำแนกชนิดของดอกไม้โดยใช้จำนวนดอกที่อยู่บนก้านดอก เป็นเกณฑ์ จะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ <ul><li>ดอกเดี่ยว หมายถึง ดอกที่มีจำนวนดอกเพียงดอกเดียว </li></ul><ul><li>บนก้านดอก เช่น ดอกชบา ดอกกุหลาบ ฯลฯ </li></ul><ul><li>ดอกช่อ หมายถึง ดอกไม้ที่ประกอบด้วยดอกหลายดอก </li></ul><ul><li>อยู่บนก้านเดียวกัน </li></ul>
 41. 41. ดอกช่อ ( ดอกเข็ม )
 42. 42. ก า ร สื บ พั น ธุ์ ข อ ง พื ช ด อ ก
 43. 43. ก า ร สื บ พั น ธุ์ ข อ ง พื ช ด อ ก พืชดอกมีขั้นตอนการผสมพันธุ์ 2 ขั้นตอน คือ <ul><li>การถ่ายละอองเรณู ( Pollination ) </li></ul><ul><li>การปฏิสนธิ ( Fertilization ) </li></ul>
 44. 44. ก า ร ถ่ า ย ล ะ อ อ ง เ ร ณู (Pollination)
 45. 45. การถ่ายละอองเรณู ( Pollination ) การที่ละอองเรณูที่แก่จัดแล้ว ปริแตกออกจากอับเรณูปลิว ไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย
 46. 46. ภายในดอกเดียวกัน ข้ามดอก
 47. 47. ปัจจัยที่ช่วยในการ ถ่ายละอองเรณู
 48. 48. อาศัยลมพา
 49. 49. อาศัยแมลงพา
 50. 50. อาศัยสัตว์อื่นพา
 51. 51. อาศัยน้ำพา พบในพืชน้ำ มีค่อนข้างน้อย
 52. 52. ก า ร ป ฏิ ส น ธิ ( F e r t i l i z a t i o n )
 53. 53. การปฏิสนธิ ( Fertilization ) การปฏิสนธิคือ กระบวนการที่นิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ผสมกับนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
 54. 54. การปฏิสนธิของพืชดอก การผสมระหว่างละอองเรณูและเซลล์ไข่ในออวุล
 55. 55. เกิดการถ่ายละอองเรณู ลำดับขั้นในขบวนการ ผสมพันธุ์ของพืชดอก
 56. 56. ละอองเรณูงอกเป็นหลอด แทงลงไปตามก้านเกสร ตัวเมียเรียก “หลอดละออง เรณู ( Pollen Tube )”
 57. 57. หลอดละอองเรณูแทงเข้าไปถึง เอมบริโอที่อยู่ในออวุลโดยผ่าน เข้าทางรูไมโครไพล์ สเปิร์มเซลล์ หนึ่งเข้าปฏิสนธิกับไข่ และสเปิร์ม อีกเซลล์หนึ่งเข้าปฏิสนธิกับ โพลาร์นิวเคลียสเรียกการปฏิสนธิ แบบนี้ว่า “การปฏิสนธิซ้อน”
 58. 58. การปฏิสนธิซ้อน
 59. 59. การปฏิสนธิซ้อน สเปิร์ม ( เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ) นิวเคลียสของเซลล์ไข่ ( เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ) ไซโกต ต้นอ่อน การปฏิสนธิซ้อน หลังการปฏิสนธิ นิวเคลียสอีกอันของเพศผู้จะเข้าผสมกับโพลาร์นิวเคลียสเจริญเป็นเอนโดสเปิร์ม ซึ่งเป็นอาหารของต้นอ่อน เรียกการปฏิสนธิ 2 ครั้งนี้ว่า การปฏิสนธิซ้อน ( double fertilization ) การปฏิสนธิ
 60. 60. เกิดอะไรหลังการปฏิสนธิ หลังการปฏิสนธิ กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย จะเหี่ยวและร่วงหลุดไป เซลล์ไข่ ต้นอ่อน ออวุล เมล็ด ผล รังไข่
 61. 61. การ เจริญ ของ พืช ภาย หลัง การ ปฏิสนธิ
 62. 62. ผล (fruit)
 63. 63. รังไข่ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการปฏิสนธิ ผล ( fruit )   คือ ?  ผลแท้คือ ผลที่เจริญมาจากรังไข่ เช่น มะม่วง เงาะ ลำไย น้อยหน่า ละมุด พุทรา เป็นต้น ผลเทียมคือ ผลที่เจริญมาจากฐานรองดอก เช่น ชมพู่ ฝรั่ง แอปเปิ้ล เป็นต้น
 64. 64. ฐานรองดอก
 65. 65. ผลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด  ผลที่เกิดจากรังไข่อันเดียวที่อยู่ภายในดอกดอกเดียวหรือดอกเดี่ยว ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดเดียว เช่น เงาะ มะม่วง ผลเดี่ยวที่มีหลายเมล็ด เช่น แตงโม ส้ม ผลเดี่ยว   simple fruit  
 66. 66. มะม่วง
 67. 67. ส้ม
 68. 68. ผลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด  ผลที่เกิดจากดอกเดี่ยวที่มีหลายรังไข่เบียดกัน เมื่อเจริญเป็นผลจึงเป็นลักษณะกลุ่มหรือกระจุก เช่น น้อยหน่า สตรอเบอร์รี่ ลูกจาก ผลกลุ่ม  aggregate fruit   คือ
 69. 69. น้อยหน่า
 70. 70. สตรอเบอรี่
 71. 71. ผลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด  ผลที่เกิดจากดอกช่อที่มีรังไข่หลายอัน ผนังรังไข่เชื่อมเป็นอันเดียวกัน  เช่น ขนุน สาเก สัปปะรด ยอ ฯลฯ         ผลรวม  multiple fruit  คือ
 72. 72. ขนุน
 73. 73. สับปะรด
 74. 74. การสืบพันธุ์แบบ ไม่อาศัยเพศของพืช
 75. 75. การขยายพันธุ์พืช แบบไม่อาศัยเพศ ติดตา ปักชำ การตอน ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง แตกหน่อ สร้างสปอร์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 76. 76. การตอนโดยการควั่นรอบกิ่งที่มีอายุพอสมควร นำดินร่วนผสมปุ๋ยมาพอกปิดรอยควั่นเมื่อกิ่งออกรากดีก็ตัดไปชำก่อนปลูกหรือตัดไปปลูกเลย การตอนกิ่ง
 77. 77. การตอนกิ่ง
 78. 78. การติดตา การติดตาคือการนำแผ่นตาแผ่นเดียวจากกิ่งพันธุ์ดีไปติดกับต้นตอ เพื่อให้ได้พันธุ์ตามต้องการและสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชต้นเดียวกันได้
 79. 79. การติดตา
 80. 80. การทาบกิ่ง การทาบกิ่ง คือการนำต้นพืช 2 ต้น ซึ่งต่างก็ยังมีรากและยอดด้วยกัน มาทำให้เชื่อมประสานติดกันเป็นเนื้อเดียวกัน
 81. 81. การแตกหน่อ เกิดขึ้นโดยส่วนของเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์เจริญยื่น ออกมาจากลำตัวหรือลำต้นเดิม แล้วค่อยๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่าง จนคล้ายตัวเดิมหรือต้นเดิม จากนั้นจะเจริญขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด สามารถจะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง มักพบในกล้วย   อ้อย เป็นต้น    การแตกหน่อ
 82. 82. การสร้างสปอร์ เป็นการสร้างสปอร์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเซลล์ โดยเมื่อสปอร์แก่จะปลิวไปตกตามที่ต่างๆ ที่มีสภาพเหมาะสมและงอกเป็นชีวิตใหม่ การสร้างสปอร์
 83. 83. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ( tissue culture )
 84. 84. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญบางชนิดเช่น กล้วยไม้ โดยการตัดเอาตาอ่อน ยอดอ่อน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเล็กน้อยไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์บนวุ้น ในสภาพปลอดเชื้อ ตาอ่อนหรือส่วนของพืชจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ ขึ้นมากมาย
 85. 85. อาหารเพาะเลี้ยง คือการนำเอาธาตุอาหาร หลักที่พืชต้องใช้ในการเจริญเติบโต เช่น N P K Ca Mg S เป็นต้น มาผสมกับวุ้นฮอร์โมนพืช วิตามินและ น้ำตาลในอัตราส่วนที่พอเหมาะ แล้วนำไปฆ่าเชื้อใส่ลง ในขวดเพาะเลี้ยง
 86. 86. สรุปเปรียบเทียบพืชต้นใหม่ที่ได้จาก การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ พืชที่ได้จากการสืบพันธุ์ แบบไม่อาศัยเพศ พืชที่ได้จากการสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ <ul><li>ลักษณะต่างๆ เหมือนต้นเดิมทุกประการ </li></ul><ul><li>ให้ผลเร็ว </li></ul><ul><li>ต้นที่ได้จากการตอนมักไม่แข็งแรงเพราะไม่มีรากแก้ว </li></ul><ul><li>ลักษณะต่างๆ ไม่เหมือนต้นเดิม </li></ul><ul><li>ให้ผลช้า </li></ul><ul><li>ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะแข็งแรงและอายุยืน </li></ul>

×