Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpBÀI TẬPCHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNGCÔNG TY TNHH CÁT TIÊN SANĂM 2006I. Thu thập thô...
Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpIV. Chấm điểm các chỉ số tài chính:1. Chỉ tiêu 1: Doanh thu so với năm trước liền kề...
Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệp7. Nợ phải trả/ Nguồn vốn chủ sở hữu 13,29% 100 10% 108. Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ Ngân...
Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpChấm điểm theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý:SttChỉ tiêuTình trạng của do...
Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpChaám ñieåm theo tieâu chí ñaëc ñieåm hoaït ñoäng khaùcSttChỉ tiêuTình trạng củadoan...
Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpChaám ñieåm tín duïng theo tieâu chí tình hình vaø uy tín giao dòch vôùi NHSTTChỉ ti...
Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpNGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GD SỐ 4 Độc lập tự d...
Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpthu nhaäp cuûa ngöôøi ñi vay chòu aûnh höôûng cuûa quaù trình ñoåi môùi, caûi caùch ...
Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệp2. Ý kiến trưởng phòng phân tích tín dụng:.............................................
Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệp2. Ý kiến trưởng phòng phân tích tín dụng:.............................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bt phan tich cats

305 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bt phan tich cats

 1. 1. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpBÀI TẬPCHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNGCÔNG TY TNHH CÁT TIÊN SANĂM 2006I. Thu thập thông tin:- Báo cáo tài chính Quý năm 2006.- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2006.- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006.- Quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2006.- Quyết toán thuế nhà thầu 2006.- Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt 2006.- Phiếu tình trạng kinh doanh năm 2006.- Bảng cân đối tài khoản 2006.- Bảng tổng hợp thanh toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.- Bảng kê tiền lương và các khoản thu nhập khác của công nhân.II. Xác định ngành nghề sản xuất kinh doanh:- Công ty CÁT TIÊN SA thuộc ngành dịch vụ quảng cáo.- Ngày thành lập: 14/09/1995.III. Chấm điểm quy mô doanh nghiệp:STT TIÊU CHÍ TRỊ SỐ ĐIỂM1 Vốn kinh doanh 30.891.646.000 202 Lao động 31 13 Doanh thu thuần 68.011.362.728 204 Nộp ngân sách 1.183.801.206 3Tổng số điểm: 44Xếp loại quy mô hoạt động: Quy mô vừaGV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 1/9 HV: Trần Thị Truùc Giang
 2. 2. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpIV. Chấm điểm các chỉ số tài chính:1. Chỉ tiêu 1: Doanh thu so với năm trước liền kề:Doanh thu năm nay (2006): 68.001.362.728 đồng.Doanh thu năm trước liền kề (2005): 47.667.041.267 đồng.Doanh thu năm nay so với năm trước tăng 42,66%: Loại A.2. Chỉ tiêu 2: Lợi nhuận thực hiệm và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốnchủ sở hữu:Doanh nghiệp này có lãi.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu:- Năm nay (2006): Lợi nhuận: 703.283.328 đồng.Vốn chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 2,34%.- Năm trước (2005): Lợi nhuận: 269.968.139 đồng.Vốn chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 0,9%.Vậy tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu tăng hơn so với nămtrước liền kề.Đây là doanh nghiệp Loại A.3. Chỉ tiêu 3:CHỈ TIÊU Giá trị ĐiểmTrọngsốĐiểm theotrọng sốA. Chỉ tiêu thanh khoản 161. Khả năng thanh toán ngắn hạn 6,3 100 8% 82. Khả năng thanh toán nhanh 2,88 100 8% 8B. Chỉ tiêu hoạt động 143. Vòng quay hàng tồn kho 34,67 100 10% 104. Kỳ thu tiền bình quân 10,38 20 10% 25. Hiệu quả sử dụng tài sản 1,94 20 10% 2C. Chỉ tiêu cân nợ (%) 306. Nợ phải trả/ Tổng tài sản 11,73% 100 10% 10GV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 2/9 HV: Trần Thị Truùc Giang
 3. 3. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệp7. Nợ phải trả/ Nguồn vốn chủ sở hữu 13,29% 100 10% 108. Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ Ngânhàng0 100 10% 10D. Chỉ tiêu thu nhập (%) 4,89. Tổng thu nhập trước thuế/ Doanhthu0,91% 20 8% 1,610. Tổng thu nhập trước thuế/ TổngTS1,78% 20 8% 1,611. Tổng thu nhập trước thuế/ Nguồnvốn chủ sở hữu2,01% 20 8% 1,6Tổng cộng điểm 64,8V. Chấm điểm các chỉ số phi tài chính:SttChỉ tiêuTình trạng của doanhnghiệpÑieåm chuẩn1Heä soá khaû naêng traûlaõi.138 202Heä soá khaû naêng traûnôï goác.Doanh nghiệp chưa từngvay vốn ngân hàng123Xu höôùng löu chuyeåntieàn teä thuaàn trong quaùkhö.ùTăng nhanh 204Traïng thaùi löu chuyeåntieàn teä töø hoaït ñoäng.Âm 45Tieàn vaø caùc khoaûntöông ñöông / voán chuûsôû hữu.0,39: gần bằng 0 4TỔNG: 60GV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 3/9 HV: Trần Thị Truùc Giang
 4. 4. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpChấm điểm theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý:SttChỉ tiêuTình trạng của doanhnghiệpÑieåmchuẩn1Kinh nghieäm trongngaønh cuûa ban quaûn líaûnh höôûng tröïc tieápñeán döï aùn ñeà xuaát> 10 naêm 162Kinh nghieäm cuûa banquaûn lí trong hoaït ñoängñieàu haønh> 10 naêm 203Moâi tröôøng kieåm soaùtnoäi boäToàn taïi nhöõng khoângchính thoáng vaø chöa xaâydöïng quy cheá baèng vaênbaûn cuï theå124Caùc thaønh töïu ñaïtñöôïc vaø nhöõng thaátbaïi tröôùc ñaây cuûa banquaûn líÑaõ coù uy tín vaø nhöõngthaønh töïu trong lónh vöïclieân quan ñeán döï aùn205Tính khaû thi cuûa phöôngaùn kinh doanh vaø döïtoaùn taøi chínhPhöông aùn kinh doanh vaødöï toaùn taøi chính töôngñoái cuï theå, roõ raøng16TỔNG: 84Chaám ñieåm theo tieâu chí moâi tröôøng kinh doanhSttChỉ tiêuTình trạng của doanhnghiệpÑieåmchuẩn1 Trieån voïng ngaønh Thuaän lôïi 202Ñöôïc bieát ñeán (veà thöông hieäucoâng ty)Coù nhöng chæ trong ñòaphöông123 Soá löôïng ñoái thuû caïnh tranh Ít, soá löôïng ñang taêng 124 Vò theá caïnh tranh Bình thöôøng, ñang phaùt trieån 165Thu nhaäp cuûa ngöôøi ñi vay chòuaûnh höôûng cuûa quaù trình ñoåimôùi, caûi caùch caùc doanh nghieäpnhaø nöôùcKhoâng 20TỔNG: 80GV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 4/9 HV: Trần Thị Truùc Giang
 5. 5. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpChaám ñieåm theo tieâu chí ñaëc ñieåm hoaït ñoäng khaùcSttChỉ tiêuTình trạng củadoanh nghiệpÑieåmchuẩn1Ña daïng hoùa caùc hoaïtñoäng thò tröôøng theo: 1.ngaønh, 2. thò tröôøng, 3. vòtríChæ 2 trong 3 162Thu nhaäp töø hoaït ñoängsaûn xuaátChieám hôn 70%lôïi nhuaän203Söï phuï thuoäc caùc ñoái taùc(ñaàu vaøo, ñaàu ra)Phuï thuoäcnhieàu vaøo caùcñoái taùc oånñònh84Lôïi nhuaän (sau thueá) cuûacoâng ty trong nhöõng naêmgaàn ñaâyTaêng tröôûngmaïnh205 Vò theá cuûa coâng tyCoâng ty trungbình khoângnieâm yeát12TỔNG: 76GV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 5/9 HV: Trần Thị Truùc Giang
 6. 6. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpChaám ñieåm tín duïng theo tieâu chí tình hình vaø uy tín giao dòch vôùi NHSTTChỉ tiêuTình trạng củadoanh nghiệpÑieåmchuẩn1Traû nôï ñuùng haïn (traû nôïgoác)Luoân traû ñuùnghaïn trong 36thaùng qua202Soá laàn giaûn nôï hoaëc giahaïn nôïKhoâng coù 203 NQH trong giôùi haïn Khoâng coù 204Soá laàn caùc cam keát maátkhaû naêng thanh toaùn( thötín duïng,baûo laõnh, caùc camkeát khaùc….)Chöa töøng coù 205 Soá laàn chaäm traû laõi vay1 laàn trong 12thaùng166Thôøi gian duy trì taøi khoaûnvôùi ngaân haøng cho vay> 5 naêm 207Soá löôïng giao dòch trungbình haøng thaùng vôùi taøikhoaûn taïi NH cho vay30 ñeán 60 168Soá löôïng giao dòch vôùi NHcho vay( TG, thanh toaùn,ngoaïi hoái, luaân chuyeån…)> 6 209Soá dö tieàn göûi trung bìnhthaùng taïi NH cho vay< 10 4TỔNG: 156VI. Toång hôïp ñaëc ñieåm vaø xeáp haïng doanh nghieäpĐây là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thông tin tài chính không được kiểmtoán.Điểm tổng hợp: 60 điểm x 35% + ( 52 +84 + 80 + 76 + 156) điểm x 65% : 5 =79,24 điểm.Vậy đây là doanh nghiệp hạng A.GV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 6/9 HV: Trần Thị Truùc Giang
 7. 7. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpNGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GD SỐ 4 Độc lập tự do – Hạnh phúc---------------- ----------------------TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2008TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG(Áp dụng cho doanh nghiệp)I. GIỚI THIỆU THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ KHÁCH HÀNG:1. Tên khách hàng : CÔNG TY CÁT TIÊN SA2. Trụ sở chính : 5B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1,TPHCM3. Điện thoại liên hệ : 8235963 Fax: 83962494. Giấy CN ĐKKD số : 4103003564 Đăng ký lần đầu ngày: 14/09/19955. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ quảng cáo, sán xuất chương trình truyền hình.II. PHƯƠNG PHÁP, MÔ HÌNH ÁP DỤNG ĐỂ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG:1. Chấm điểm quy mô doanh nghiệp: Dựa trên các tiêu chí: Vốn kinh doanh, laođộng, doanh thu thuần, nộp ngân sách.2. Chấm điểm các chỉ số tài chính: Dựa trên các chỉ tiêu: Doanh thu so với nămtrước liền kề, lợi nhuận thực hiệm và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sởhữu.3. Chấm điểm các chỉ số phi tài chính:Heä soá khaû naêng traû laõi, heä soá khaû naêng traû nôï goác, xu höôùng löuchuyeån tieàn teä thuaàn trong quaù khöù, traïng thaùi löu chuyeån tieàn teä töø hoaït ñoäng,tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông treân voán chuû sôû hữu.Chấm điểm theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý: Kinh nghieäm trongngaønh cuûa ban quaûn lí aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán döï aùn ñeà xuaát, kinh nghieäm cuûaban quaûn lí trong hoaït ñoäng ñieàu haønh, moâi tröôøng kieåm soaùt noäi boä, caùc thaønhtöïu ñaït ñöôïc vaø nhöõng thaát baïi tröôùc ñaây cuûa ban quaûn lyù, tính khaû thi cuûaphöông aùn kinh doanh vaø döï toaùn taøi chính.Chaám ñieåm theo tieâu chí moâi tröôøng kinh doanh: Trieån voïng ngaønh, ñöôïcbieát ñeán (veà thöông hieäu coâng ty), soá löôïng ñoái thuû caïnh tranh, vò theá caïnh tranh,GV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 7/9 HV: Trần Thị Truùc Giang
 8. 8. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệpthu nhaäp cuûa ngöôøi ñi vay chòu aûnh höôûng cuûa quaù trình ñoåi môùi, caûi caùch caùcdoanh nghieäp nhaø nöôùc.Chaám ñieåm theo tieâu chí ñaëc ñieåm hoaït ñoäng khaùc: Ña daïng hoùa caùc hoaïtñoäng thò tröôøng theo, thu nhaäp töø hoaït ñoäng saûn xuaát, söï phuï thuoäc caùc ñoái taùc,lôïi nhuaän (sau thueá) cuûa coâng ty trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vò theá cuûa coâng ty.Chaám ñieåm tín duïng theo tieâu chí tình hình vaø uy tín giao dòch vôùi NH: Traûnôï ñuùng haïn (traû nôï goác), soá laàn giaûn nôï hoaëc gia haïn nôï NQH trong giôùi haïn,soá laàn caùc cam keát maát khaû naêng thanh toaùn (thö tín duïng,baûo laõnh, caùc camkeát khaùc….), soá laàn chaäm traû laõi vay, thôøi gian duy trì taøi khoaûn vôùi ngaân haøngcho vay, soá löôïng giao dòch trung bình haøng thaùng vôùi taøi khoaûn taïi NH cho vay, soálöôïng giao dòch vôùi NH cho vay( TG, thanh toaùn, ngoaïi hoái, luaân chuyeån…), soá dötieàn göûi trung bình thaùng taïi NH cho vay.4. Toång hôïp ñaëc ñieåm vaø xeáp haïng doanh nghieäp.III. TAØI LIEÄU CAÊN CÖÙ ÑEÅ CHAÁM ÑIEÅM TÍN DUÏNG:Baùo caùo taøi chính, baùo caùo thueá,.. cuûa Coâng ty.IV. NHAÄN XEÙT, ÑAÙNH GIAÙ CUÛA CAÙN BOÄ TÍN DUÏNG DAÃN TÔÙIKEÁT QUAÛ CHAÁM ÑIEÅM VAØ XEÁP HAÏNG DOANH NGHIEÄP:Công ty Cát Tiên Sa là doanh nghiệp chuyên sản xuất các chương trình truyền hình doPGD số 4 tiếp thị về giao dịch với Navibank. Nhờ có thời gian hoạt động lâu năm trongngành nên công ty hiện có thị trường đầu vào và đầu ra vững chắc, doanh thu các nămkhá cao.Xếp loại Công ty Cát Tiên Sa là doanh nghiệp hạng A. Là doanh nghiệp:- Cho vay, baõo laõnh khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo baèng taøi saûn toaønboä hay moät phaàn voán vay.- Aùp duïng cho möùc laõi suaát vay, phí dòch vuï öu ñaõi.PGD số 4 kính đề nghị Ban Tổng Giám đốc chấp thuận đề xuất nêu trên.TP HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2008Trưởng PGD số 4GV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 8/9 HV: Trần Thị Truùc Giang
 9. 9. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệp2. Ý kiến trưởng phòng phân tích tín dụng:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TP HCM, ngày tháng năm 2008Trưởng phòng PTTD3. QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TP HCM, ngày tháng năm 2008TỔNG GIÁM ĐỐCGV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 9/9 HV: Trần Thị Truùc Giang
 10. 10. Bài tập xếp hạng tín dụng doanh nghiệp2. Ý kiến trưởng phòng phân tích tín dụng:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TP HCM, ngày tháng năm 2008Trưởng phòng PTTD3. QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TP HCM, ngày tháng năm 2008TỔNG GIÁM ĐỐCGV: Trầm Thị Xuân Hương Trang 9/9 HV: Trần Thị Truùc Giang

×