Báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích trong lương

1,299 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích trong lương

 1. 1. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi PHẦN I MỞ ĐẦU Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của loài người, là yếu tố cơ bản nhất trong quá trình sản xuất. Để có thể lao động thì người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động. Vì vậy khi họ tham gia lao động thì doanh nghiệp sử dụng lao động phải trả cho họ thù lao lao động. Trong nền kinh tế hàng hoá thì thù lao lao động được biểu hiện bằng thước đo giá trị gọi là tiền lương. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, họ sẽ phát huy hết sức lao động được bỏ ra được đền bù xứng đáng. Với doanh nghiệp thì tiền lương là bộ phận chi phí cấu thành nªn giá thành sản phẩm. Do vậy, doanh nghiệp phải sử dụng tiền lương có hiệu quả để tiết kiệm chi phí trong giá thành sản phẩm. Để đảm bảo lợi ích của cả người lao động và doanh nghiệp, để duy trì ổn định xã hội, Nhà nước ban hành các chế độ, chính sách về lao động tiền lương. Gắn chặt với tiền lương gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội hình thành từ nguồn đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động nhằm trợ cấp cho các đối tượng lao động và các đối tượng gặp rủi ro. Chính sách bảo hiểm thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội và giữa mọi người. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T là một doanh nghiệp tư nhân cổ phần với số công nhân viên lên tới 173 người. Việc hạch toán tốt lao động tiền lương sẽ giúp Doanh nghiÖp đạt hiệu quả cao cả về kinh tế và môi trường làm việc, tạo điều kiện để doanh nghiÖp đạt dược mục tiêu cơ bản của mình là bảo tồn và phát triển vốn Nhà nước cấp, hoạt động có hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo hướng dẫn, cùng các cô chú, anh chị phòng kế toán Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T , em xin chọn đề tài: ”Kế toán tiền lương SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 2. 2. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ” làm đề tài cho Báo báo thực tập nghiệp vụ của mình. Mục tiêu của báo cáo là vận dụng lý thuyết về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương em đã ®ược học ở trường vào thực tiễn ë Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T, từ đó phân tích những điểm còn tồn tại nhằm góp phần vào việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty. B¸o c¸o nghiÖp vô kÕ tãan tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña em được chia thành 5 phần như sau: Phần I: Mở đầu Phần II: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T. Phần III:Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T. Phần IV: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trÝch theo lương ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T . Phần V: Kết Luận PHẦN II giíi thiÖu chung C«ng ty cæ phÇn TƯ VẤN XÂY DỰNG THÁI HÒA HCT. iI. Mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ C«ng ty cæ phÇn XÂY DỰNG THÁI HÒA HCT. 2. Giới thiệu khái quát chung cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T 2.1. Tªn doanh nghiÖp: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T . 2.2 Gi¸m ®èc: Võ Sỹ Cường 2.3. §Þa chØ: Sè 05, §êng NguyÔn V¨n Cõ, Thị xã thái hòa, NghÖ An 2.4. C¬ së ph¸p lÝ cña doanh nghiÖp: SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 2
 3. 3. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi - GiÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh C«ng ty cæ phÇn sè : 2901150572 ngµy 24/9/2007 cña Së kÕ ho¹ch - §Çu t NghÖ An. - §iÖn tho¹i: 038 3842 440 - M· sè thuÕ: 2900537400 - Ngµy thµnh lËp: 24 th¸ng 9 n¨m 2007. - Vèn ph¸p ®Þnh: 1.500.000.000 VN§. - Vèn ®iÒu LÖ: 1.500.000.000 VN§. 2.5. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp cæ phÇn. 2.6. NhiÖm vô: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ cÊp 3, giao th«ng, thuû lîi võa vµ nhá, tr¹m vµ ®êng d©y ®iÖn 35 KV trë xuèng. - Xây dựng các công trình thuộc hạ tầng cơ sở: giao thông, dân dụng, thuỷ lợi, xây lắp điện; - Sửa chữa, gia công các cấu kiện bê tông đúc sẵn; - Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng đường bộ; - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; - Đầu tư tài chính; - Mua bán vật liệu; - Sửa chữa gia công cơ khí; - Mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, ô tô các loại; - Mua bán phụ tùng ô tô các loại, phụ tùng máy móc thiết bị xây dựng và hàng tiêu dùng các loại. 2.7. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh sè: 2901150572 ngµy 24/9/2006 cña Së kÕ ho¹ch - §Çu t NghÖ An cÊp, gåm cã 4 cæ ®«ng s¸ng lËp, ¤ng Võ Sỹ Cường lµ chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc c«ng ty. Khi míi thµnh SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 3
 4. 4. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi lËp, quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang cßn nhá, sau h¬n n¨m n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, c«ng ty ®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ thÕ ®øng cña m×nh trªn ®Þa bµn hai tØnh NghÖ an vµ Hµ TÜnh. N¨m 2007, khi míi thµnh lËp, CBCNVC cña c«ng ty lµ 78 ngêi, ThiÕt bÞ xe m¸y chØ cã 01 m¸y xóc ®µo Huyn®ai, 01 Xe t¶i ben KAMAZ 8 TÊn. §Õn n¨m 2008 vµ 2009, C«ng ty mua thªm 01 m¸y ñi, 02 lu thêng (Cò) Kawasaki ,02 lu rung KOMATSU, 01 xuång m¸y ®Ó vËn chuyÓn ®êng s«ng. Hai n¨m 2011 vµ 2012, C«ng ty ®Çu t mua thªm 03 «t« t¶i JULONG, 01 xóc lËt Kawasaki, 01 xe cÈu GRAT 8 tÊn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay, C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng NghÖ An cã mét c¬ së s¶n xuÊt kh¸ khang trang vµ hoµn thiÖn, cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®éi ngò qu¶n lý giái, n¨ng ®éng ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n ®óng tiªu chuÈn. Tuy cha ph¶i lµ mét th¬ng hiÖu lín nhng sù ph¸t triÓn cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ®ang ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T lµ doanh nghiÖp cæ phÇn cã t c¸ch ph¸p nh©n h¹ch to¸n ®éc lËp, ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ sö dông con dÊu riªng theo qui ®Þnh cña Nhµ níc. C«ng ty cã Trô së t¹i sè 05- §êng NguyÔn V¨n Cõ- Thị xã thái hòa - TØnh NghÖ An. Tuy lµ C«ng ty míi thµnh lËp nhng qua thùc tÕ, tªn tuæi cña c«ng ty ®· ®îc c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c ngµnh trong tỉnh ngµy cµng tin tëng, chÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng ®îc n©ng cao, kü thuËt ngµy cµng tiÕn bé. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc h¹ nhiÒu so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. TÝnh ®Õn 31/12/2012 tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ: 800.060 triÖu ®ång SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 4
 5. 5. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 500.050 triÖu ®ång + Vèn lu ®éng: 300.010 triÖu ®ång Bao gåm c¸c nguån vèn: +Vèn doanh nghiÖp tù bæ sung: 60.020 triÖu ®ång +Vèn vay: 20.040 triÖu ®ång 2.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. 2.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty nh sau: BiÓu sè 1: BiÓu ®å ph©n cÊp tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (QMR) KHAI THÁC - THƯƠNG VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀN H CHÍ NH PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG Kinh tÕ - kÕ ho¹ch PHÒNG TÀI VỤ xÝ nghiÖp x©y dùng 1 xÝ nghiÖp x©y dùng ii Ün x©y dùng iii xn x©y dùng iv xn c¬ khÝ C¤NG TR×NH XN XE M¸Y THI C¤NG Ghi chó: §êng trùc tuyÕn §êng chøc n¨ng Bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T kh¸ gän nhÑ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, x©y dùng cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao, x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n, quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c, quy tr×nh thùc hiÖn, tiªu chuÈn chÊt lîng víi tõng nhiÖm vô cô thÓ g¾n liÒn víi tõng bé SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 5
 6. 6. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi phËn, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt quyÒn lùc trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ vÒ ®iÒu hµnh. C¸c Phßng ban trong toµn ®¬n vÞ cã sù phèi hîp nhÞp nhµng, díi sù ®iÒu hµnh chung cña Ban gi¸m ®èc theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngoµi viÖc trao ®æi c«ng viÖc thêng xuyªn, vµo ngµy 05 hµng th¸ng, C«ng ty tæ chøc häp giao ban gi÷a Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban ®Ó rót kinh nghiÖm vÒ nh÷ng mÆt ®¹t ®îc vµ cha ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã h¹n chÕ nh÷ng khuyÕt ®iÓm, ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm, nh»m ®a ®¬n vÞ ho¹t ®éng ngµy cµng tèt h¬n. Quy m« vµ c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ®îc ph©n cÊp tõ trªn xuèng díi dùa trªn c¬ së: +§¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸ ®Õn møc cao nhÊt cã thÓ. +§¶m b¶o tiªu chuÈn ho¸, x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n còng nh quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c, quy tr×nh thùc hiÖn, tiªu chuÈn chÊt lîng víi tõng nhiÖm vô. + §¶m b¶o sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn, phßng ban, c¸ nh©n. + §¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt quyÒn lùc trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ vÒ ®iÒu hµnh. 2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn: - Gi¸m ®èc: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vµ cao nhÊt vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô gi¸m s¸t, chØ ®¹o chung mäi ho¹t ®éng cña c¶ng, l·nh ®¹o c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô ho¹t ®éng cña c¶ng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc b¶o toµn vµ ph¸t huy vèn cña Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch vµ trùc tiÕp lµm trëng phßng khai th¸c - kÕ ho¹ch, cã nhiÖm vô nghiªn cøu chiÕn lîc kinh doanh ng¾n vµ dµi SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 6
 7. 7. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi h¹n cña ®¬n vÞ, tham mu cho Gi¸m ®èc trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn quy m« vµ híng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, trùc tiÕp nghiªn cøu, th¬ng th¶o c¸c ®iÒu kho¶n cña c¸c hîp ®ång xÕp dì, vËn t¶i ®Ó tr×nh gi¸m ®èc xem xÐt vµ phª duyÖt. - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh , cã nhiÖm vô nghiªn cøu m«i tr- êng kinh doanh, kh¸ch hµng, trùc tiÕp thay mÆt gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XN xe m¸y thi c«ng. * C¸c phßng ban: Phßng Tæ chøc - hµnh chÝnh: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc bæ nhiÖm, b·i nhiÖm, ®iÒu ®éng c¸n bé CNV trong toµn C«ng ty phï hîp víi n¨ng lùc thùc tÕ cña c¸n bé vµ yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ®Æt ra, trùc tiÕp qu¶n lý lao ®éng trong toµn doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c nh sau: - Híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng nh chÕ ®é tiÒn l¬ng, nghØ hu, khen thëng, kû luËt, cÊp ph¸t trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng... - Qu¶n lý, lu tr÷ hå s¬, v¨n b»ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn - X©y dùng vµ theo dâi ®Þnh møc lao ®éng tiÒn l¬ng, c¸c ph¬ng thøc chi tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. - Phô tr¸ch bé phËn b¶o vÖ, t¹p vô. - Tæ chøc c¸c c«ng t¸c héi nghÞ, tæng kÕt. - Phô tr¸ch c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ, b·o lôt, thiªn tai, an toµn lao ®éng. Phßng khai th¸c - kÕ ho¹ch: - Tæ chøc ph©n tÝch nghiªn cøu t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. - Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh cña ®¬n vÞ. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 7
 8. 8. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi - Tham gia x©y dùng ®¬n gi¸ ®Êu thÇu c«ng tr×nh. - Tham gia nghiªn cøu, so¹n th¶o c¸c hîp ®ång x©y dùng ®Ó tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt. Phßng kü thuËt - Phô tr¸ch vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng cô dông cô vµ c¸c trang thiÕt bÞ cña c«ng ty, tÝnh n¨ng, c«ng dông cña trang thiÕt bÞ kü thuËt khi ®a vµo ho¹t ®éng ®¶m b¶o tÝnh an toµn, n¨ng suÊt, hiÖu qu¶. - Tham mu cho Gi¸m ®èc trong viÖc mua s¾m, ®æi míi, thay thÕ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc kü thuËt cña c«ng ty, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cu¶ m¸y mãc kü thuËt khi ®a vµo sö dông. - Gi¸m s¸t, thùc hiÖn b¶o dìng söa ch÷a, thay thÕ vËt t, phô tïng cña m¸y mãc thiÕt bÞ cña toµn ®¬n vÞ. - X©y dùng vµ kiÓm tra ®Þnh møc nhiªn liÖu, nguyªn vËt liÖu phô tïng cña ph¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ trong ®¬n vi trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n, thñ tôc liªn quan ®Õn x©y dùng. - KiÓm tra, thÈm ®Þnh hå s¬ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty kÝ, phª duyÖt. - Tham gia nghiÖm thu, bµn giao vÒ mÆt ®Þnh tÝnh, ®Þnh lîng, kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng víi t c¸ch lµ thµnh viªn cña bªn B. Phßng tµi vô - kÕ to¸n: - Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ tµi chÝnh theo luËt ®Þnh, thùc hiÖn ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh néi bé ®Ó qua ®ã gióp Gi¸m ®èc cã mäi quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕ ho¹ch tÝn dông, kÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt, kÕ ho¹ch t¨ng gi¶m tµi s¶n hµng tuÇn, hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt. Thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng thu chi quü tiÒn mÆt, tiÒn göi... SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 8
 9. 9. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi - Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n doanh nghiÖp th«ng qua viÖc tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu, ph©n lo¹i, tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ-tµi chÝnh ph¸t sinh b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ®óng víi nguyªn t¾c, chÕ ®é, thÓ lÖ kÕ to¸n do Nhµ níc ban hµnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp. 2. 3. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong hÖ thèng qu¶n lý: Bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T kh¸ gän nhÑ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao, x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n, quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c, quy tr×nh thùc hiÖn, tiªu chuÈn chÊt lîng víi tõng nhiÖm vô cô thÓ g¾n liÒn víi tõng bé phËn, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt quyÒn lùc trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ vÒ ®iÒu hµnh. Tuy nhiªn, viÖc ph©n chia quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña Ban gi¸m ®èc c¸c phßng ban nh trªn ®ßi hái tÝnh phèi hîp nhÞp nhµng rÊt cao cña c¸c bé phËn. §iÒu nµy chñ yÕu phô thuéc vµo yÕu tè con ngêi. Sù qu¶n lý vÒ mÆt chuyªn m«n cña c¸c phßng ban nÕu kh«ng cã ®îc sù phèi hîp tèt gi÷a c¸c bé phËn sÏ dÉn ®Õn c¸c bé phËn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ kh«ng thÓ cã ®îc ph¬ng ¸n kinh doanh hîp lý, dÉn ®Õn lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc tÕ hiÖn nay t¹i Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T, sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn cha cã sù g¾n kÕt cao, do vËy cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña C«ng ty. 2.3. Công nghệ sản xuất – kinh doanh 2.3.1. D©y chuyÒn s¶n xuÊt: S¬ ®å d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T : SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 9 Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
 10. 10. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi D©y chuyÒn s¶n xuÊt t¹i Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T lµ sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu, quy m« s¶n xuÊt ®· ®îc x¸c ®Þnh. Hµng ho¸ ®îc ®a vÒ nhËp kho b·i, hoÆc ®îc vËn chuyÓn trùc tiÕp kh«ng lu kho, b·i(tuú t×nh h×nh thùc tÕ), ®îc ®a th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh ®Ó bé phËn thi c«ng triÓn khai l¾p r¸p, x©y dùng . §Ó phôc vô tèt h¬n trong qu¸ tr×nh thi c«ng cña doanh nghiÖp, mçi c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng liªn tôc cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt còng nh tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao chÊt l- îng, hiÖu qu¶ cho s¶n phÈm cña m×nh. §ã lµ yÕu tè mang tÝnh tÊt yÕu cho sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. HiÖn nay, hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T nh sau: SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 10 Hµng ho¸ Nhµ kho Ph¬ng tiÖn ®- êng thuû ThiÕt bÞ vËn t¶i bèc,xÕ C«ng tr×nh x©y dùng
 11. 11. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi T T M¸y mãc thiÕt bÞ N¨m ®a vµo sö dông Sè l- îng Nguyªn gi¸ Ghi chó 1 M¸y xóc ®µo b¸nh lèp Huyndai 2005 01 750.650.000 2 ¤t« t¶i 8 tÊn Kamaz 2005 01 480.000.000 3 Lu rung Komatsu 2006 02 1.674.160.000 4 M¸y ñi 2006 01 650.000.000 5 Xuång m¸y 2007 01 65.000.000 6 Lu thêng Kawasaki 2007 02 1.508.500.000 7 Xóc lËt Kawasaki 2009 01 750.476.048 8 ¤t« t¶i Julong 2009 03 1.050.000.000 9 CÈu Grat 10 tÊn 2010 01 1.215.460.500 Tæng céng 8.144.246.548 (Nguån: B¸o c¸o m¸y mãc thiÕt bÞ xÕp dì 2008, Phßng KT-VT - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ) 2.3.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất - kinh doanh a, ¶nh hëng cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh trªn ®· tr×nh bµy ta thÊy r»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T lµ rÊt thÊp so víi nguyªn gi¸ ban ®Çu, do nhiÒu hÖ thèng ®· sö dông l©u n¨m vµ c¸c hÖ thèng ®Çu t míi cha cã nhiÒu. §iÒu nµy ®· g©y nhiÒu bÊt lîi cho ®¬n vÞ trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ChÊt lîng m¸y mãc thiÕt bÞ thÊp kÐm, ¶nh hëng ®Õn viÖc phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· xuèng cÊp rÊt nhiÒu, thËm chÝ nh÷ng n¬i kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Sù xuèng cÊp nµy ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ an toµn lao ®éng, ngêi lao ®éng cha yªn t©m tho¶i m¸i lµm viÖc vµ kh«ng ®¶m b¶o cho b¶o viÖc thùc hiÖn c¸c dÞch vô xÕp dì chÊt lîng tèt nhÊt. MÆc dï ®¬n vÞ ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc gi¶m bít SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 11
 12. 12. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt nhng vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu cã sè lîng h¹n chÕ ®«i khi cha ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vËn chuyÓn trong thi c«ng cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy g©y tr× trÖ, kh«ng kÞp thêi vµ ¶nh h- ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. B, §Æc ®iÓm vÒ vÞ trÝ c¬ së së h¹ tÇng: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T cã trô së ®ãng t¹i sè 05, ®êng NguyÔn V¨n Cõ – Thị xã Thái Hòa– TØnh NghÖ An. §îc ph©n chia quy ho¹ch theo tõng hÖ thèng, bé phËn. Khu vùc lµm viÖc cña L·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty ë tÇng hai cña toµ nhµ cã diÖn tÝch 400 m2 mçi tÇng; tÇng mét lµ khu vùc lµm viÖc cña chØ huy vµ bé phËn gi¸n tiÕp, v¨n phßng cña s¸u xÝ nghiÖp trùc thuéc. HiÖn t¹i, C«ng ty míi x©y dùng vµ ®a vµo sö dông mét nhµ xëng c¬ khÝ diÖn tÝch 100 m2 , hai nhµ kho diÖn tÝch 250 m 2 vµ quy ho¹ch khu vùc ®Ó xe m¸y thi c«ng cã m¸i che diÖn tÝch 800 m2 . C, §Æc ®iÓm vÒ an toµn lao ®éng: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T lµ ®¬n vÞ thi c«ng, x©y dùng c«ng tr×nh, Do ®Æc thï c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng nªn Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T lµ doanh nghiÖp dÞch vô g¾n víi m«i trêng, dÔ gÆp sù cè. Tuy nhiªn, do viÖc tæ chøc s¶n xuÊt t- ¬ng ®èi bµi b¶n, cã hÖ thèng nªn 5 n¨m trë l¹i ®©y, ®¬n vÞ cha gÆp sù cè ®¸ng tiÕc nµo trong viÖc thùc hiÖn an toµn lao ®éng. 2.3.3. Tæ chøc s¶n xuÊt: a) Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: + S¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh nhµ cöa, cÇu cèng, ®êng s¸, c¬ së h¹ tÇng ®îc thi c«ng trªn ®Þa bµn hai tØnh NghÖ an vµ Hµ TÜnh thuéc khu vùc B¾c Trung bé, ®©y lµ vïng kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn h¬n so víi c¸c khu vùc kh¸c nªn sè lîng c«ng tr×nh c«ng ty nhËn ®îc ®ang cßn h¹n chÕ vµ quy m« nhá. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 12
 13. 13. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi b) Chu kú s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu chu kú s¶n xuÊt: Nh ®· tr×nh bµy ë trªn, do sè lîng c«ng tr×nh nhËn ®îc cßn h¹n chÕ, nªn chu kú s¶n xuÊt, thi c«ng còng phô thuéc vµo sè lîng c«ng tr×nh nhËn ®îc. HiÖn nay, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ®ang triÓn khai thi c«ng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña khu t¸i ®Þnh c ThÞ trÊn Xu©n An, Nhµ tëng niÖm c¸c liÖt sü TT Xu©n an, Nhµ häc Trêng THCS TT Xu©n An, Thi c«ng x©y dùng cÇu, ®êng ®i khu du lÞch B·i t¾m Xu©n Thµnh. V× thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã quy m« nhá, Tæng møc ®Çu t kho¶ng 1,5- 8 tû VN§ nªn thêi gian thi c«ng nhanh, c«ng tr×nh lµm nhanh kho¶ng 120 ngµy, c«ng tr×nh lín h¬n kho¶ng 240 ngµy. C¸c c«ng tr×nh nh Nhµ t- ëng niÖm c¸c liÖt sü TT Xu©n an, Nhµ häc Trêng THCS TT Xu©n An cã tæng møc ®Çu t kho¶ng 1,6 tû – 2,3 tû th× thêi gian thi c«ng kho¶ng 120 ngµy – 180 ngµy, ®ã lµ trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt b×nh thêng, gi¸ c¶ thÞ tr- êng kh«ng cã biÕn ®éng lín. Cßn c¸c c«ng tr×nh lín h¬n nh khu T¸i ®Þnh c ThÞ trÊn Xu©n An , x©y dùng cÇu, ®êng ®i khu du lÞch B·i t¾m Xu©n Thµnh cã tæng møc ®Çu t tõ 6 tû – 8 tû th× thêi gian thi c«ng kho¶ng 1 n¨m – 1,5 n¨m tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é yªu cÇu cña c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan nh sè lîng c«ng tr×nh nhËn ®îc, phô thuéc vµo yÕu tè thêi tiÕt, v× vËy, kÕt cÊu chu kú s¶n xuÊt cña C«ng ty còng kh«ng thùc sù ®Òu ®Æn vµ cha æn ®Þnh. 2.3.4 KÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: Do ®Æc thï trªn nªn Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T lµ doanh nghiÖp thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh g¾n víi m«i trêng dÔ gÆp sù cè, c«ng viÖc tæ chøc s¶n xuÊt ®ßi hái tÝnh an toµn cao, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®Òu ®Æn, ®óng tiÕn ®é trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký kÕt víi chñ hµng, ®¶m b¶o chÊt lîng cao nhÊt, nh»m t¹o niÒm tin ë kh¸ch hµng. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 13
 14. 14. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi S¬ ®å kÕt cÊu tæ chøc s¶n xuÊt - Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: Do s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh nhµ cöa, ®êng s¸, cÇu cèng, c¬ së h¹ tÇng..... v× vËy, bé phËn s¶n xuÊt chÝnh cña ®¬n vÞ lµ tæ x©y dùng c«ng tr×nh vµ tæ xe m¸y thi c«ng. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô vËn chuyÓn hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Õn c«ng tr×nh ®Ó bé phËn thi c«ng triÓn khai x©y dùng c«ng tr×nh. - Tæ kho b·i lµ bé phËn s¶n xuÊt phô trî, cã nhiÖm vô theo dâi chÊt lîng, khèi l- îng hµng ho¸ xuÊt nhËp qua kho, b·i . - Tæ bèc xÕp lµ bé phËn phôc vô s¶n xuÊt, cã nhiÖm vô bèc dì, ®¸p øng ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu cho bé phËn s¶n xuÊt chÝnh thi c«ng nh»m ®¶m b¶o viÖc s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, trôc trÆc. 2.4. Khái quát hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty 2.4.1. YÕu tè ®èi tîng lao ®éng: - C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu sö dông trong thi c«ng x©y dùng cña ®¬n vÞ: + Xi m¨ng. + S¾t, thÐp. + C¸t, ®¸, g¹ch, ngãi, t«n. + S¬n, v«i ve. + Gç + C¸c lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn d©n dông. - C¸c lo¹i n¨ng lîng sö dông: SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 14 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh Bé phËn phôc vô s¶n xuÊt Bé phËn s¶n xuÊt phô trî Tæ x©y dùng C«ng tr×nh Tæ kho b·i Tæ bèc xÕp Tæ xe m¸y thi c«ng
 15. 15. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi + X¨ng dÇu, dÇu. mì c¸c lo¹i (Dïng cho m¸y mãc thiÕt bÞ) + §iÖn n¨ng. 2.4.2. YÕu tè lao ®éng: Thµnh phÇn Sè lîng Tû lÖ % Ghi chó §¹i häc 34 19,6 Cao ®¼ng 20 11,6 Trung cÊp 19 11 Kh¸c 100 57,8 Tæng sè lao ®éng 173 100 Lao ®éng gi¸n tiÕp 54 31,2 Lao ®éng trùc tiÕp 119 68,8 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng s¶n xuÊt cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T chñ yÕu lµ lao ®éng kü thuËt ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n tõ c¸c tr- êng cña ngµnh x©y dùng, tuú theo tõng bé phËn trong c¸c XÝ nghiÖp x©y dùng, ®¬n vÞ sÏ bè trÝ thÝch hîp cho tõng vÞ trÝ ®¶m b¶o sù th«ng suèt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng ngêi. Hµng n¨m, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ®Òu cö c¸n bé, c«ng nh©n ®i häc, cËp nhËt c¸c kiÕn thøc an toµn lao ®éng, ph¬ng ¸n thi c«ng vµ c¸c kü thuËt c«ng nghÖ míi. §Ó khuyÕn khÝch sù phÊn ®Êu cña ngêi lao ®éng trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ®· kho¸n s¶n phÈm ®Õn tõng ngêi lao ®éng. Ngêi cã n¨ng lùc, tÝch cùc trong lao ®éng s¶n xuÊt sÏ ®îc hëng nhiÒu l¬ng h¬n nh÷ng lao ®éng kh¸c vµ ngîc l¹i. Ngoµi ra, ®èi víi nh÷ng ngêi lao ®éng hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô trong n¨m hoÆc cã nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, Héi ®ång thi ®ua khen thëng cã kiÕn nghÞ kÞp thêi ®Ó Gi¸m ®èc khen thëng, khÝch lÖ tinh thÇn lµm viÖc cña hä. Vèn cè ®Þnh: SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 15
 16. 16. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c kho¶n ®Çu t mang tÝnh dµi h¹n cña doanh nghiÖp. Nã lµ mét trong hai bé phËn cÊu thµnh nªn vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn cè ®Þnh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, ®¨c biÖt trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Nã ph¶n ¸nh mét c¸ch kh¸ ®Çy ®ñ vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c chØ tiªu cô thÓ ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh trong doanh nghiÖp Qua BiÓu mét sè chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009-2012, chóng ta cã thÓ thÊy r»ng vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp t¨ng nhanh qua tõng n¨m, ®ång thêi søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh còng t¨ng lªn. N¨m 2012, 1 ® vèn cè ®Þnh t¹o ra ®îc 2,21 ® doanh thu, so víi n¨m 2009 lµ 1,87 ®. Sù t¨ng trëng søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ph¶n ¸nh râ nÐt viÖc tËn dông vèn cña doanh nghiÖp ngµy mét tèt h¬n. ViÖc khai th¸c mét c¸ch hîp lý vèn cè ®Þnh sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi riªng. Vèn lu ®éng: Vèn lu ®éng lµ mét trong hai bé phËn trong c¬ cÊu vèn cña mçi doanh nghiÖp, nã cã vai trß quan träng ®Æc biÖt trong toµn bé vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn lu ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng h×nh th¸i tiÒn tÖ cña bé phËn tµi s¶n lu ®éng, tµi s¶n lu th«ng vµ ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n. Vèn lu ®éng chiÕm mét tû lÖ nhá trong tæng vèn kinh doanh cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T , thêng díi 5% tæng vèn, nh- ng ®îc bæ sung t¨ng dÇn qua tõng n¨m N¨m 2009, vèn lu ®éng b×nh qu©n cña ®¬n vÞ chØ míi cã 14.191.422.798 ®, ®Õn n¨m 2012 ®· ®¹t 15.353.526.146 ®. N¨m 2012, sè vßng lu©n chuyÓn vèn lu ®éng lµ 4.29 vßng, t¨ng h¬n so víi n¨m 2009 chØ ®¹t 3,74 vßng. 2.4.3. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 16
 17. 17. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi TT ChØ tiªu 2009 2010 2011 2012 I Mét sè chØ tiªu chñ yÕu 1 S¶n phÈm quy ®æi 15 (c«ng tr×nh)16 (c«ng tr×nh) 17( c«ng tr×nh) 19( c«ng tr×nh) 2 Doanh thu 53.052.457.28656.955.109.58159.289.513.53265.879.050.391 3 Doanh thu xuÊt khÈu 0 0 0 0 4 Lîi nhuËn trước thuÕ 887.724.164 1.086.160.260 1.192.006.674 1.308.463.921 5 Lîi nhuËn sau thuÕ 603.652.432 738.588.977 858.244.805 942.094.023 6 Gi¸ trÞ TSC§ bq n¨m 28.372.982.12430.615.583.73031.039.771.05829.849.715.721 7 Vèn lu ®éng bq n¨m 14.191.422.79814.972.079.58414.783.590.32315.353.526.146 8 Sè lao ®éng BQ n¨m 125 (ngêi) 140 (ngêi) 155 (ngêi) 173 (Ngêi) 9 Tæng chi phÝ SXKD n¨m 52.164.733.12255.868.949.32158.097.506.85864.570.586.470 (Nguån: : B¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 2009-2012- Phßng TC-KT - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ) Trong nh÷ng n¨m qua, víi sù nç lùc cña toµn thÓ CBCNV vµ sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ban Gi¸m ®èc, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ®· cã sù t¨ng trëng m¹nh mÏ, toµn diÖn thÓ hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt: doanh thu, lîi nhuËn. Doanh thu n¨m 2012 ®¹t 65.879.050.391 ®, t¨ng 24,2% so víi n¨m 2009 (®¹t 53.052.457.286 ®), ®a møc t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m lªn trªn 8%. Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2012 ®¹t 942.094.023 ®, t¨ng 56% so víi n¨m 2009 (®¹t 603.652.432 ®). C¬ cÊu vèn ®îc bè trÝ hîp lý víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Søc s¶n xuÊt cña c¶ vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh ®Òu t¨ng. Sù t¨ng trëng trªn g¾n liÒn víi sù n¨ng ®éng, d¸m nghÜ, d¸m lµm cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ sù phÊn ®Êu, trëng thµnh cña tËp thÓ CBCNVC trong toµn c«ng ty. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T Trong sè c¸c phßng ban chøc n¨ng thuéc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cã vÞ trÝ trung t©m quan träng nhÊt, gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh tÝnh to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt cña qu¸ tr×nh kinh doanh. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 17
 18. 18. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lµ bé phËn kÕ to¸n quan träng. §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng, gióp viÖc tham mu cho Gi¸m ®èc trong ho¹t ®éng tµi chÝnh, lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh, híng dÉn c¸c kÕ to¸n viªn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. KÕ to¸n vèn tiÒn mÆt: cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ chÝnh x¸c sè liÖu hiÖn cã cña C«ng ty vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña vèn b»ng tiÒn, ®ång thêi gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thu chi vµ qu¶n lý tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. KÕ to¸n thanh to¸n: cã nhiÖm vô ghi chÐp kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ râ rµng c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n theo tõng ®èi tîng, tõng tµi kho¶n thanh to¸n. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh sö dông quü tiÒn l¬ng vµ lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng. KÕ to¸n TSC§: cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o thèng kª víi cÊp trªn, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§. KÕ to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô s¶n phÈm: theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån, tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp kho, më c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n ph¶n ¸nh hµng ho¸ vµ qu¸ tr×nh nhËp xuÊt. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 18 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tiÒn l­ ¬ng, BHXH KÕ to¸n hµng ho¸ tiªu thô KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü
 19. 19. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi KÕ to¸n tæng hîp: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm gióp viÖc cho kÕ to¸n tr- ëng, cã nhiÖm vô kiÓm tra ®èi chiÕu tæng hîp sè liÖu vµ lËp b¸o c¸o göi lªn cÊp trªn. Thñ quü: cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt vµ lËp b¸o c¸o quü. KÕ to¸n chi phÝ, gi¸ thµnh: cã nhiÖm vô tËp hîp, tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh vµ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh. H×nh thøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt Ký Chung. Theo h×nh thøc tæ chøc nµy th× toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. ë c¸c xÝ nghiÖp kh«ng cã bé phËn kÕ to¸n riªng mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp, kiÓm tra chøng tõ, göi chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Cïng víi viÖc ph¸t triÓn më réng quy m« kinh doanh, C«ng ty còng quan t©m mua s¾m thiÕt bÞ m¸y vi tÝnh cho phßng kÕ to¸n nhng c«ng viÖc kÕ to¸n vÉn cha hoµn toµn lµm b»ng m¸y mµ cã sù kÕt hîp gi÷a kÕ to¸n thñ c«ng vµ kÕ to¸n m¸y. T¹i phßng kÕ to¸n mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®îc ghi vµo sæ nhËt ký mµ träng t©m lµ sæ nhËt ký chung, nhËt ký ®Æc biÖt ®Ó ghi sæ c¸i theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Nh÷ng ®èi tîng nµo cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi ghi vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi kú c¨n cø vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®Ó b¸o c¸o tµi chÝnh. Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung t¹i C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 19 Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký ®Æc biÖt B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i TK 334-338 NhËt ký chung ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt
 20. 20. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Ghi hàng ngày Ghi chú: Ghi cuối tháng đối chiếu, kiểm tra SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 20
 21. 21. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi PHẦN III Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l- ¬ng t¹i CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG H.C.T 1.§Æc ®iÓm lao ®éng, chÕ ®é tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty. Víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh hiÖn nay, viÖc s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ lu«n cã sù c¹nh tranh gay g¾t. V× vËy c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®îc tÊt yÕu ph¶i biÕt sö dông nguån lùc cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. VÊn ®Ò sö dông lao ®éng vµ thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l¬ng lµ vÊn ®Ò kh«ng kÐm phÇn quan träng cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T ®· x©y dùng quy chÕ néi bé vµ chi tr¶ tiÒn l¬ng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng nh»m khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gãp søc lùc cña m×nh cho C«ng ty ngµy cµng cao, ®ång thêi gãp phÇn x©y dùng c«ng b»ng x· héi, vÒ thu nhËp ë ph¹m vÞ néi bé C«ng ty khi kÕt qu¶ lao ®éng tèt tÊt yÕu sÏ t¨ng thu nhËp chÝnh ®¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. VÊn ®Ò tiÒn l¬ng, tiÒn th- ëng ®· thùc sù thu hót sù quan t©m chó ý cña hä. T×nh h×nh lao ®éng trong Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T : HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 173 ngêi, trong ®ã sè lao ®éng nam lµ: 110 ngêi = 63,6%, n÷ chiÕm 63 ngêi=36,4% ngêi. Sè lao ®éng nµy ®îc chia lµm hai bé phËn: - Bé ph©n lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt gåm: 115 ngêi chiÕm 66,47% sè lao ®éng chÝnh trong C«ng ty. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 21
 22. 22. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi - Bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt gåm 58 ngêi chiÕm 33,53% tæng sè lao ®éng toµn C«ng ty. Thêi gian lµm viÖc cña bé phËn nµy lµ lµm theo giê hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. B¶ng c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty trong hai n¨m 2011- 2012 nh sau: §¬n vÞ tÝnh: Ngêi ChØ tiªu N¨m So s¸nh 2011 2012 Ngêi % Trùc tiÕp 99 115 16 16,16 Gi¸n tiÕp 56 58 2 3,57 Céng 155 173 18 11,61 Nh vËy ta thÊy c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty trong hai n¨m biÕn ®éng kh«ng ®¸ng kÓ. Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty lµm tæng sè lao ®éng t¨ng 18 ngêi víi tû lÖ t¨ng 11,61%, lao ®éng trùc tiÕp t¨ng 16 ngêi víi tû lÖ t¨ng 16,16%, lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng 2 ngêi víi tû lÖ 3,57%.Tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty kh¸ cao: 70% sè lao ®éng gi¸n tiÕp cã tr×nh ®é ®¹i häc, lao ®éng gi¸n tiÕp ngoµi 70% cã tr×nh ®é ®¹i häc, sè cßn l¹i ®Òu d· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng cao ®¼ng hoÆc trung häc d¹y nghÒ. §©y lµ ®iÒu kiÖn tèt vÒ nh©n lùc ®Ó C«ng ty cã thÓ khai th¸c vµ ph¸t triÓn. C¸c nguyªn t¾c chi tr¶ l¬ng t¹i Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T : TiÒn l¬ng cña C«ng ty ®îc chi tr¶ theo tõng th¸ng, ®óng víi khèi lîng c«ng viÖc cña th¸ng ®ã cïng víi ®¬n gi¸ ®îc duyÖt. C«ng ty ¸p dông ®Çy ®ñ c¸c kho¶n phô cÊp theo chÕ ®é hiÖn hµnh. §¶m b¶o hÖ sè tiÒn l¬ng vµ c¸c møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng suÊt thÊp nhÊt vµ lu«n khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn v¬n lªn ®¹t tr×nh ®é cao h¬n, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö vÒ tinh thÇn vµ quyÒn lµm chñ cña mäi ngêi lao ®éng. ViÖc chi tr¶ l¬ng cao h¬n møc quy ®Þnh lµ tuú thuéc vµo n¨ng suÊt lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña mçi th¸ng, SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 22
 23. 23. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi th¸ng nµo ®¹t n¨ng suÊt cao h¬n vµ kÕt qu¶ lao ®éng cao h¬n th× sÏ ®îc tr¶ l¬ng cao h¬n. §Ó thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c trªn, C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - S¾p xÕp l¹i lao ®éng hîp lý víi kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu c«ng t¸c cña tõng ngêi vµ cña toµn C«ng ty. - TiÕn hµnh ph©n lo¹i mét c¸ch t¬ng ®èi chÝnh x¸c vÒ kh¶ n¨ng lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn dùa vµo kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc thùc hiÖn. - Hµng th¸ng Gi¸m ®èc häp víi c¸c trëng phßng, Chñ tÞch C«ng ®oµn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu, ®ång thêi xem xÐt c¸c trêng hîp vi ph¹m kû luËt nÕu cã. - Ngoµi ra C«ng ty cßn c¨n cø vµo møc ®é tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n ®Ó ph©n lo¹i phô cÊp tr¸ch nhiÖm mét c¸ch phï hîp. HiÖn nay C«ng ty quy ®Þnh hai møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm: • Lo¹i I: 84.000 ®ång dµnh cho c¸c trëng phßng vµ c¸c Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. • Lo¹i II: 63.000 ®ång dµnh cho c¸c phã phßng vµ c¸c phã Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. 2. C¸ch x¸c ®Þnh tæng quü l¬ng t¹i C«ng ty: TiÒn l¬ng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ m¹nh mÏ nhÊt ®èi víi ngêi lao ®éng nÕu nh nã ®îc sö dông mét c¸ch hîp lý, phï hîp víi thùc tÕ cña tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ph¶i ®¶m b¶o sù t- ¬ng xøng tiÒn l¬ng, thëng, n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng c«ng viÖc cña tõng c¸ nh©n. Muèn vËy viÖc tÝnh to¸n tiÒn l¬ng, tr¶ l¬ng, tr¶ thëng ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ th«ng qua c¸c chØ tiªu ®Ó tÝnh quü l¬ng vµ ph©n phèi quü l¬ng. C«ng ty x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng dùa trªn doanh thu vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. Do ho¹t ®éng cña C«ng ty mang tÝnh chÊt kh«ng æn ®Þnh nªn SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 23
 24. 24. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo tæng doanh thu. Hµng n¨m C«ng ty x¸c ®Þnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch b»ng chØ tiªu tæng doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. Sau khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, C«ng ty tr×nh lªn cho c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc duyÖt míi lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh quü l¬ng. Quü l¬ng = Doanh thu x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng B¶ng tæng hîp t×nh h×nh sö dông quü l¬ng: T T ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn Tû lÖ 2011 2012 1 Quü tiÒn l¬ng TriÖu ®ång 1780,1 2137,9 120,1 2 Sè lîng lao ®éng Ngêi 155 173 111,61 3 Doanh thu TriÖu ®ång 30717,7 7 37169,5 3 112 4 Chi phÝ kinh doanh TriÖu ®ång 30283,2 0 36642,6 8 121 5 Tæng LN tríc thuÕ TriÖu ®ång 434,56 526,85 153 6 Thu nhËp BQ th¸ng Ngh×n ®ång 1001,68 1060,78 105,9 7 Tû lÖ TL/ Tæng chi phÝ % 5,88 5,83 8 Tû lÖ TL/doanh thu % 5,80 5,75 Qua b¶ng sè liÖu cho ta thÊy: tæng quü tiÒn l¬ng cña n¨m 2012 t¨ng so víi n¨m 2011 lµ 20,1% kÐo theo thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña ngêi lao ®éng t¨ng 5,9%, nh vËy lµ t¬ng ®èi tèt. Tû lÖ doanh thu n¨m 2011 so víi n¨m 2012 lµ 122% trong khi ®ã chi phÝ kinh doanh lµ 121% chøng tá hiÖu qu¶ sö dông cña C«ng ty ngµy cµng cao lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 24
 25. 25. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi ngµy cµng ph¸t triÓn. H¬n thÕ n÷a tû lÖ tiÒn l¬ng trong tæng chi phÝ n¨m 2012 gi¶m 0,03% so víi n¨m 2011 chøng tá C«ng ty sö dông chi phÝ tiÒn l- ¬ng ngµy cµng hiÖu qu¶. Tû lÖ tiÒn l¬ng trªn doanh thu n¨m 2012 gi¶m so víi n¨m 2011 chøng tá n¨ng suÊt lao ®éng cña ngêi lao ®éng ngµy cµng cao. Qua ®©y ta cã thÓ kÕt luËn t×nh h×nh sö dông quü l¬ng cña C«ng ty lµ t¬ng ®èi tèt. TiÒn l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc thanh to¸n lµm hai kú: Kú I: t¹m øng cho c«ng nh©n viªn vµo ngµy 15 hµng th¸ng. Kú II: thanh to¸n hÕt sè tiÒn l¬ng trong th¸ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo ngµy cuèi th¸ng. 3. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty hiÖn nay. Dùa trªn ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i lao ®éng, tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c¸c phßng ban, xÝ nghiÖp kh¸c nhau, C«ng ty ®· ¸p dông theo hai h×nh thøc tr¶ l¬ng sau: - H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian - H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. §Ó phï hîp v¬Ý ®Æc diÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh ®· tr×nh bµy ë trªn, tæ chøc cña C«ng ty ®îc chia thµnh hai khèi: Khèi s¶n xuÊt gåm c¸c xÝ nghiÖp Khèi qu¶n lý gåm: c¸c phßng ban lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh. Trong ®ã khèi s¶n xuÊt ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm cßn khèi qu¶n lý ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng theo thêi gian. Sau ®©y chóng ta sÏ ®i s©u vµo tõng ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng ®Ó xem xÐt viÖc tÝnh l¬ng cña tõng bé phËn. 3.1. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 25
 26. 26. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông víi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm ë phßng ban cña C«ng ty hay cßn gäi lµ bé phËn hµnh chÝnh thuéc khèi qu¶n lý. C«ng thøc tÝnh l¬ng theo thêi gian ¸p dông trong C«ng ty nh sau: L¬ng th¸ng = L¬ng theo hÖ sè kinh doanh x hÖ sè cÊp bËc x Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng22 Trong ®ã: møc l¬ng theo hÖ sè kinh doanh ®èi víi nh©n viªn hµnh chÝnh ®îc C«ng ty quy ®Þnh lµ: 1.050.000§/ ngêi/ th¸ng. Cuèi th¸ng trªn c¬ së sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trªn b¶ng chÊm c«ng vµ hÖ sè l¬ng cña tõng ngêi t¹i c¸c phßng ban göi lªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l¬ng cho tõng ngêi còng nh tõng phßng ban. - Thêi gian nghØ häc tËp chØ tÝnh 70% l¬ng cÊp bËc. - Thêi gian c«ng t¸c, nghØ phÐp tÝnh 100%. - Thêi gian nghØ hëng BHXH C«ng ty thùc hiÖn ®óng nh NghÞ ®Þnh 12/CP cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu lÖ vÒ BHXH. Cô thÓ chóng ta xem mét sè vÝ dô minh ho¹ cho viÖc tÝnh l¬ng theo thêi gian t¹i bé phËn hµnh chÝnh - b¾t ®Çu tõ b¶ng chÊm c«ng (biÓu sè 1). Tõ b¶ng chÊm c«ng c¨n cø vµo cÊp bËc l¬ng vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña tõng ngêi trong th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l¬ng cho tõng ngêi trong phßng, sau ®ã lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho c¶ phßng (biÓu sè 2) 1. KÕ to¸n trëng: NguyÔn ViÖt Th¾ng: Trong th¸ng 3 anh Th¾ng cã ®i c«ng t¸c 2 ngµy vµ 25 ngµy c«ng. L¬ng cña anh Th¾ng gåm: • 25 ngµy c«ng = 1.050.000 x 3,28 X 25 = 3.931.364 ®ång 22 •2 ngµy ®i c«ng t¸c ®îc hëng 100% l¬ng: SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 26
 27. 27. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi 1.050.000 x 3,28 x 2 = 313.800 ®ång 22 •Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: 0,4 x 1.050.000 = 420.000 ®ång Tæng l¬ng cña anh Th¾ng lµ: 3.931.364 +313.800 +420.000 = 4.999.500 ® 2. ChÞ §ç Thu H»ng: trong th¸ng 3 cã 12 ngµy c«ng vµ 15 ngµy ®i häc, l¬ng cña chÞ H»ng gåm: •12 ngµy c«ng: •15 ngµy ®i häc ®îc hëng 70% l¬ng: 7 0 x 1050000x 2,02 x 15 = 1005600 ® 22 Tæng l¬ng cña chÞ H»ng lµ: 804.327 + 1005600 = 1.810.700 ®ång 3. ChÞ Lª Hång Liªn: trong th¸ng 3 cã 4 ngµy nghØ èm ®îc hëng BHXH, l¬ng cña chÞ Liªn gåm: • 23 ngµy c«ng: • 4 ngµy nghØ èm hëng l¬ng: SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 27 1.050.000 x 2,02 x 12 = 104.327 ® 22 1050000 x 1,97 x 23 = 1.338,7 22 1050000 x 1,97 x 4 x 75% = 174.600 22
 28. 28. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Tæng l¬ng cña chÞ Liªn lµ:1.338.700 + 174.600 = 1.513.300 ®. T¬ng tù ta sÏ tÝnh l¬ng cho tõng ngêi trong phßng vµ c¸c phßng ban trong c«ng ty. 3.2. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm: §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng tiªn tiÕn nhÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay, tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo kÕt qu¶ lao ®éng, s¶n phÈm lao vô hoµn thµnh b¶o ®¶m tiªu chuÈn kü thuËt, ®¶m b¶o quyÒn ph©n phèi theo lao ®éng, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b¨ng vµ hîp lý, khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng v× lîi Ých cña m×nh mµ quan t©m tíi lîi Ých tËp thÓ. Sau ®©y lµ c¸ch tr¶ l¬ng khèi s¶n xuÊt: T¹i c¸c xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ mang tÝnh chÊt hµng lo¹t, theo ®¬n ®Æt hµng vµ cã thÓ ®îc t¹o ra trªn cïng mét quy tr×nh s¶n xuÊt, theo cïng mét ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ. Song gi÷a c¸c s¶n phÈm cã c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau vÒ kinh tÕ, kÝch cì, yªu cÇu kü thuËt. Do ®ã c«ng ty ®· qui ®Þnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm trªn doanh thu cho c¸c ph©n xëng ®Ó cuèi th¸ng c¨n cø vµo doanh thu ®¹t ®îc cïng víi ®¬n gi¸ ®ã, tÝnh l¬ng s¶n phÈm ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn kÓ c¶ bé phËn qu¶n lý cña xÝ nghiÖp. Sau ®©y lµ c¸ch tr¶ l¬ng t¹i c¸c xÝ nghiÖp: Th«ng qua viÖc ghi chÐp hµng ngµy cña kÕ to¸n xÝ nghiÖp ë b¶ng chÊm c«ng cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng tæng hîp sè giê cña tõng ngêi vµ doanh thu cña c¸c xÝ nghiÖp trong th¸ng. Trªn c¬ së ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc giao lµ 243®/1000® doanh thu, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh quü l¬ng cña toµn xÝ nghiÖp trong th¸ng. Sau ®ã trªn c¬ së hÖ sè l¬ng cÊp bËc vµ sè ngµy thùc tÕ kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l¬ng cho tõng ngêi. L¬ng toµn xÝ nghiÖp = Doanh thu x §¬n gi¸ SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 28
 29. 29. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi L¬ng c«ng nh©n = Sè ®iÓm c¸ nh©n x TiÒn mét ®iÓm TiÒn mét ®iÓm = Tæng l¬ng toµn xÝ nghiÖp Tæng ®iÓm toµn xÝ nghiÖp §iÓm = Giê thùc hiÖn x HÖ sè c«ng viÖc Ngµy c«ng thùc tÕ HÖ sè c«ng viÖc = HÖ sè cÊp bËc / HÖ sè cÊp bËc thÊp nhÊt. HÖ sè c«ng viÖc ph¶n ¸nh møc ®é phøc t¹p cña mét c«ng viÖc ®· ®- îc x¸c ®Þnh theo mét thang phøc t¹p kü thuËt cña mét nghÒ hoÆc mét nhãm nghÒ, møc ®é phøc t¹p nµy thÓ hiÖn trªn c¸c yÕu tè c«ng nghÖ, yÕu tè s¶n xuÊt, vµ thÓ hiÖn ë c¸c chøc n¨ng lao ®éng. Cô thÓ trong th¸ng 3/2011, Doanh thu cña xÝ nghiÖp I lµ: 79.587.243® L¬ng cña toµn xÝ nghiÖp lµ: 79.587.243 x 0,243 = 19.339.700® Tæng sè ngµy c«ng thùc tÕ lµ: 582 ngµy XÝ nghiÖp I b¶ng ph©n phèi l¬ng Th¸ng 3/2012 T T Hä vµ tªn CÊp bËc l¬ng Ngµy c«ng thùc tÕ (ngµy ) Giê c«n g thùc tÕ (giê) HÖ sè c«ng viÖc §iÓm Sè tiÒn (®ång) 1 NguyÔn Träng §øc 2,06 27 216 1,41 11,28 1 016 740 2 Bïi Ngäc §¹i 1,72 26 208 1,19 9,52 858 100 3 NguyÔn CÈm Hµ 2,06 27 216 1,41 11,28 1 016 740 4 Vò Thu Hµ 1,72 25 200 1,19 9,52 858 100 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 29
 30. 30. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi 5 Lª V¨n Hu©n 1,46 26 208 1,00 8,00 721 090 6 §Æng ThÞ Mai 1,72 27 216 1,19 9,52 858 100 7 NguyÔn YÕn My 1,58 27 216 1,08 8,64 778 780 8 TrÇn C«ng Th¨ng 1,72 25 200 1,19 9,52 858 100 9 Bïi Xu©n Thµnh 1,62 27 216 1,11 8,88 800 410 Céng 582 465 6 26,8 2 214,5 6 19 339 700 C¸ch tÝnh l¬ng cho tõng ngêi nh sau: HÖ sè l¬ng cÊp bËc thÊp nhÊt trong xÝ nghiÖp lµ: 1,46 HÖ sè c«ng viÖc cña anh §øc lµ: 2,06/1,46 = 1,41 §iÓm cña anh §øc = 1,41 x 216/27 = 11,28 TiÒn 1 ®iÓm = 19.339.700/214,56 = 90.136,6® L¬ng cña anh §øc trong th¸ng = 11,28 x 90.136,6® = 1.016.740® T¬ng tù ta cã thÓ tÝnh ®îc l¬ng cho tõng ngêi trong xÝ nghiÖp Tõ b¶ng ph©n phèi l¬ng kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho toµn xÝ nghiÖp (BiÓu 3). 4. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T 4.1. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ h×nh thøc sæ tæng hîp. Chứng từ sử dụng Bảng chấm công: Mẫu 01a – LĐTL. Bảng chấm công làm thêm giờ: Mẫu 01b - LĐTL. Bảng thanh toán lương: Mẫu 02 – LĐTL. Bảng thanh toán tiền thưởng: Mẫu 03 - LĐTL. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ: Mẫu 06 - LĐTL. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 30
 31. 31. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Hợp đồng giao khoán: Mẫu 08 - L ĐTL. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán: Mẫu 09 - LĐTL. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương: Mẫu 10 - LĐTL. Bảng phân bổ tiền lương và BHXH: Mẫu 11 - LĐTL. * Các chứng từ hạch toán ban đầu: Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Nhà máy được thực hiện dựa vào một số loại chứng từ sau: - Bảng chấm công: Dùng để theo dõi thời gian làm việc của công nhân viên Nhà máy. Bảng chấm công được lập hàng tháng cho từng tổ, bộ phận các phòng ban. Tổ trưởng hoặc phụ trách các phòng ban có nhiệm vụ theo dõi, ghi chép và gửi lên bộ phận kế toán để tiến hành tính toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động. - Nguyên tắc bảng chấm công: Mỗi ngày đi làm bình thường tính một công chấm, học, họp, tính một công chấm. Bảng chấm công được treo nơi làm việc để mọi người tiện theo dõi. Bảng chấm công phải được sự xem xét, ký duyệt của trưởng các bộ phận và của Giám đốc. (biểu số 1- phụ lục) - Bảng thanh toán tiền lương: Được bộ phận kế toán lập để thanh toán tiền lương cho công nhân viên công ty. Bảng thanh toán tiền lương này được lập cho từng bộ phận và dựa trên bảng chấm công của từng bộ phận đó được Giám đốc và trưởng bộ phận ký duyệt. Ngoài ra cũng được dựa vào hợp đồng lao động và một số giấy tờ khác liên quan đến các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN… Bảng thanh toán tiền lương sau khi được lập và tính toán xong được chuyển tới Giám đốc và kế toán trưởng xem xét ký duyệt sẽ được chuyển tới thủ quỹ để làm căn cứ thanh toán lương cho người lao động. (biểu số 2 – phụ lục) - Bảng phân bổ tiền lương: Từ bảng thanh toán tiền lương của phân xưởng, bảng thanh toán lương toàn doanh nghiệp ta có bảng phân bổ tiền lương và BHXH. Bảng phân bổ tiền lương là căn cứ để trả lương cho cán bộ công nhân viên toàn doanh nghiệp, là cơ sở để lập sổ cái TK 334, TK 338. (biểu số 6- phụ lục) SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 31
 32. 32. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi * Quy trình luân chuyển chứng từ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. ViÖc h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng diÔn ra theo qu¸ tr×nh tõ díi lªn trªn. Tõ viÖc theo dâi t×nh h×nh ®i lµm cña c«ng nh©n viªn ®îc ghi vµo b¶ng chÊm c«ng cã mÉu s½n (t¹i mçi phßng ban, mçi xÝ nghiÖp).Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ, nghØ viÖc, v¾ng mÆt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c phßng ban, xÝ nghiÖp ®îc ghi chÐp trong b¶ng. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®îc göi ®Õn phßng tæ chøc duyÖt råi chuyÓn sang phßng kÕ to¸n ®Ó tÝnh l¬ng. Khi nhËn ®îc b¶ng chÊm c«ng vµ c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan, kÕ to¸n tiÒn l¬ng kiÓm tra l¹i, tÝnh tiÒn l¬ng cho tõng ngêi t¹i c¸c phßng ban, xÝ nghiÖp ®ång thêi lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng. B¶ng thanh to¸n tiÒn l- ¬ng sau khi ®îc KÕ to¸n trëng vµ Gi¸m ®èc duyÖt sÏ trë thµnh c¨n cø ®Ó thñ quü thanh to¸n tiÒn l¬ng. §ång thêi, kÕ to¸n tiÒn l¬ng tËp hîp c¸c chøng tõ nµy ®Ó ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng cho c¸c ®èi tîng. Quy tr×nh nµy ®îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: Bang Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng: H×nh thøc sæ tæng hîp h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l- ¬ng ¸p dông t¹i C«ng ty lµ h×nh thøc nhËt ký chung. S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc nµy nh sau: SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 32 B¶ng chÊm c«ng PhiÕu giao viÖc Gi¸m ®èc duyÖt Thñ quü chi tiÒn Phßng tæ chøc xÐt duyÖt KÕ to¸n L­u chøng tõ KÕ to¸n tr­ ëng duyÖt KT l­¬ng tÝnh l­ ¬ng, lËp b¶ng thanh to¸n, ph©n bæ tiÒn l­¬ng Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 334, TK 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i TK 334, TK 338 B¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng NhËt ký chung Chøng tõ gèc: -B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng -B¶ng thanh to¸n BHXH -B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng -Chøng tõ h¹ch to¸n
 33. 33. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Ghi chú: Ghi cuối tháng đối chiếu, kiểm tra 4.2. H¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 33
 34. 34. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 1 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §¬n vÞ: XÝ nghiÖp I §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Lµm viÖc thùc tÕ Ngõng viÖc V¾ng mÆt Lµm theo s¶n phÈm: V M¸y háng: H èm: ¤ Lµm theo thêi gian: + MÊt ®iÖn: § Con èm: C.¤ Ma b·o: M Thai s¶n: T T¹i n¹n l®: T PhÐp: P Häc tËp: HT B¶ng chÊm c«ng Héi häp: HH Hä tªn BËc l¬ng Nh÷ng ngµy trong th¸ng Quy ra ®Ó tÝnh l¬ng 1 2 3 4 5 … 27 28 29 30 31 L¬ng s¶n phÈm L¬ng thêi gian NghØ hëng l¬ng 100% NghØ hëng BHXH NghØ kh«ng l¬ng NguyÔn ViÖt th¾ng 3,28 + + + + C N + + + + + 25 2 Vò TiÕn Lîi 2,50 + + + + CN + + + + + 27 §ç Thu H»ng 2,02 + + + + CN + + + 12 Lª Hång Liªn 1,97 + + + + CN + + + + + 23 4 Hoµng Anh TuÊn 2,78 + + + + CN + + + + + 25 2 TrÇn ThÞ Hoa 2,74 + + + + CN + + + + + 27 Phô tr¸ch ®¬n vÞ Ngµy 31/03/2012 Phô tr¸ch b¶ng chÊm c«ng SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 35. 35. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 2
 36. 36. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi ViÖc tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng c¨n cø vµo c¸c b¶ng chÊm c«ng, hÖ sè cÊp bËc, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng trªn doanh thu vµ tæng sè l¬ng kho¸n ®Ó tr¶ l¬ng. Cuèi th¸ng dùa trªn c¸c b¶ng chÊm c«ng cña c¸c xÝ nghiÖp göi lªn, kÕ to¸n tiÒn l¬ng lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho tõng bé phËn sau ®ã tËp hîp, ph©n lo¹i, tÝnh to¸n vµ lËp ra b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l¬ng cho toµn C«ng ty (biÓu sè 5). SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 37. 37. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 2 §¬n vÞ: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng MÉu sè 02-L§TL Bé phËn: Phßng TCKT Th¸ng 3 n¨m 2012 (®¬n vÞ: ®ång) Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 141-TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh TT Hä vµ tªn BËc l¬ng L¬ng s¶n phÈm L¬ng thêi gian NghØ viÖc, ngõng viÖc hëng 100% l¬ng NghØ viÖc, ngõng viÖc hëng ..% l- ¬ng NghØ viÖc h- ëng BHXH Phô cÊp Tæng sè T¹m øng kú I C¸c kho¶n khÊu trõ LÜnh kú II Sè SP Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒ n Sè tiÒn Ký nhËn BHXH BHYT Cén g Sè tiÒn Ký nhËn A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 NguyÔn ViÖt th¾ng 3,28 25 1080909 2 86473 84000 1251382 500000 39136 7827 46963 704419 2 Vò TiÕn Lîi 2,5 27 889772 63000 952772 450000 32216 6443 38659 464113 3 §ç Thu H»ng 2,02 12 319527 15 279586 599113 300000 26304 5206 31510 267603 4 Lª Hång Liªn 1,97 23 597268 4 77904 675172 200000 21625 4325 25950 449222 5 TrÇn ThÞ Hoa 2,74 27 975191 975191 350000 35309 7062 42371 582820 6 Hoµng Anh TuÊn 1,78 25 586950 2 46927 633867 300000 21239 4248 25487 308380 7 Lª Minh Hµ 2,48 27 882654 882654 400000 31958 6392 38350 444304 8 NguyÔn ThÞ Thuû 2,02 27 718936 718936 300000 26030 5206 31236 387700 9 L©m ThÞ Hång 1,78 27 633518 633518 250000 23938 4587 28525 354993 10 §Æng Ngäc Toµn 2,06 27 733173 733173 350000 26546 5309 31855 351318 11 Cao ThÞ ChÝnh 2,52 27 896890 896890 400000 32474 6494 38968 457922 12 Hoµng Thu Trang 2,48 27 882654 882654 400000 31958 6392 38350 444304 Céng 301 9197442 4 13340 0 15 279586 4 779041470009835332 420000 0 348733 69491 41822 4 521710 8 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 38. 38. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 3 §¬n vÞ: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng MÉu sè 02-L§TL Bé phËn: XÝ nghiÖp I Th¸ng 3 n¨m 2012 (®¬n vÞ: ®ång) Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 14TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh TT Hä vµ tªn BËc l¬ng L¬ng s¶n phÈm L¬ng thêi gian NghØ viÖc, ngõng viÖc h- ëng 100% l- ¬ng NghØ viÖc, ngõng viÖc h- ëng ..% l¬ng NghØ viÖc h- ëng BHXH Phô cÊp Tæng sè T¹m øng kú I C¸c kho¶n khÊu trõ LÜnh kú II Sè SP Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒ n Sè c«ng Sè tiÒ n Sè c«ng Sè tiÒ n Sè c«ng Sè tiÒ n Sè tiÒn Ký nhËn BHXH BHYT Cén g Sè tiÒn Ký nhËn A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 NguyÔn Träng §øc 2,06 2 7 1016740 84000 1100740 400000 26546 5309 31855 668885 2 Bïi Ngäc §¹i 1,72 2 6 858100 858100 400000 21344 4269 25613 432487 3 D¬ng CÈm Hµ 2,06 2 7 1016740 1016740 500000 26546 5309 31855 484885 4 TrÇn Thu Hµ 1,72 2 5 858100 2 3400 9 892109 350000 20525 4105 24630 517479 5 Lª V¨n Hu©n 1,46 2 4 721090 721090 350000 16724 3345 20099 351021 6 §Æng ThÞ Mai 1,72 2 7 858100 858100 400000 22165 4433 26598 431502 7 NguyÔn YÕn My 1,58 2 7 778780 778780 300000 20360 4072 24432 454348 8 Bïi C«ng Th¨ng 1,72 2 6 858100 858100 400000 20525 4105 24630 433470 9 Cao Xu©n Thµnh 1,48 2 3 728304 4 58527 786831 350000 20876 4175 25051 411780 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 2
 39. 39. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi 10 Hoµng V¨n Th¾ng 1,62 2 7 800410 800410 400000 20876 4175 25051 375359 … ………….. 22 TrÇn Hµ Trung 800410 800410 350000 16246 3249 19495 430915 Céng 1933970 0 6 9253684000 1951623 6 8700000 451585 90317 5419021027433 4 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 3
 40. 40. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 4 §¬n vÞ: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng MÉu sè 02-L§TL Bé phËn: XÝ nghiÖp II. Th¸ng 3 n¨m 2012 (®¬n vÞ: ®ång) Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 14TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh TT Hä vµ tªn BËc l¬ng L¬ng s¶n phÈm L¬ng thêi gian NghØ viÖc, ngõng viÖc h- ëng 100% l- ¬ng NghØ viÖc, ngõng viÖc h- ëng ..% l¬ng NghØ viÖc h- ëng BHXH Phô cÊp Tæng sè T¹m øng kú I C¸c kho¶n khÊu trõ LÜnh kú II Sè SP Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒ n Sè c«ng Sè tiÒn Sè tiÒn Ký nhËn BHXH BHYT Céng Sè tiÒn Ký nhËn A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 TrÇn §¨ng Phó 2,3 27 989942 84000 1073942 500000 29639 5928 35567 538375 2 NguyÔn V¨n Dòng 1,46 27 773452 773452 400000 18184 3763 21947 351505 3 NguyÔn Anh Hµo 2,02 25 849796 2 39941 878719 400000 24102 4820 28922 449797 4 Ph¹m thÞ HuÕ 1,97 27 904893 904893 450000 25386 5077 30463 424430 5 Vâ V¨n Minh 2,02 26 883787 883787 400000 25066 5013 30079 453708 6 TrÇn ThÞ Mïi 3,28 26 1196496 1196496 600000 40702 8140 48842 547654 7 NguyÔn Quang Th¾ng 2,02 27 917779 917779 450000 26030 5206 31236 436543 8 Ph¹m Hång Thanh 1,78 26 824224 824224 350000 22088 4418 26506 447718 9 Vâ Trêng Thµnh 3,28 25 1050477 2 64854 1113095 500000 39136 7827 46963 566132 ... ......................... 22 §Æng Minh TuÊn 1,78 27 855925 855925 400000 22938 4587 27525 428400 Céng 578 1806020 0 4 10479 5 84000 1824899 5 7500000 551439 11028 8 661727 1008726 8 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 4
 41. 41. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 5 B¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l¬ng toµn c«ng ty Th¸ng 3 - 2012 (®¬n vÞ: ®ång) Stt §¬n vÞ L¬ng s¶n phÈm L¬ng thêi gian NghØ viÖc h- ëng 100% l- ¬ng NghØ viÖc h- ëng 70% l- ¬ng NghØ viÖc h- ëng BHXH Phô cÊp Tæng sè T¹m øng kú I C¸c kho¶n khÊu trõ LÜnh kú II BHXH BHYT Céng Sè tiÒn Ký nhËn 1 Ban Gi¸m ®èc 3885900 252000 4137900 2000000 139892 27978 167870 1970030 2 P.TCKT 9197442 133400 279586 77904 147000 9835332 4200000 348733 69491 418224 5217108 3 P.TCHC 8603400 147000 8750400 4000000 293014 63003 356017 4394383 4 P. kÕ ho¹ch 9112400 147000 9259400 4700000 287218 66844 354062 4205338 5 P. kü thuËt 5246700 147000 5393700 2000000 191905 38381 230286 3163414 6 P. b¶o vÖ 7906600 147000 8053600 4300000 265562 57532 323094 3430506 7 P. y tÕ 4067800 63000 4130800 2000000 148709 29742 178451 1952349 8 XN l¾p r¸p I 18060200 104795 84000 18248995 7500000 551439 110288 661727 10087268 9 XN l¾p r¸p II 18030200 84000 18114200 9000000 562112 112422 674534 8439666 10 XN l¾p r¸p III 15485700 72513 84000 15642213 7500000 540509 108102 648611 7493602 11 XN l¾p r¸p IV 16306300 84000 16390300 7500000 567170 113434 680604 8209696 12 XN c¬ khÝ 18852800 84000 18936800 8700000 481725 96345 578070 9658730 13 XN c¬ ®iÖn 19339700 92536 84000 19516236 8700000 451585 90317 541902 10274334 Tæng 10607490 0 48020242 133400 279586 347748 1554000 15640987 6 72100000 4829573 983879 5813452 78496424 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 5
 42. 42. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l¬ng cña C«ng ty, kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶, BHXH, BHYT, KPC§ ph¶i trÝch nép trong th¸ng cho c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng. C«ng ty tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng víi tû lÖ quy ®Þnh nh sau vµ ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, cô thÓ lµ: - TrÝch BHXH 20% tæng l¬ng cÊp bËc, trong ®ã 15% do C«ng ty chÞu vµ tÝnh vµo chi phÝ cßn 5% do ngêi lao ®éng chÞu vµ khÊu trõ vµo l¬ng. - TrÝch BHYT 3% tæng l¬ng cÊp bËc, trong ®ã 2% do C«ng ty chÞu vµ tÝnh vµo chi phÝ cßn 1% do ngêi lao ®éng chÞu vµ khÊu trõ vµo l¬ng. - TrÝch KPC§ 2% tæng l¬ng thùc tÕ, trong ®ã mét phÇn nép lªn c¬ quan qu¶n lý c«ng ®oµn cÊp trªn mét phÇn ®Ó l¹i chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i C«ng ty. C¨n cø vµo b¶ng Tæng hîp thanh to¸n tiÒn l¬ng toµn C«ng ty th×: Tæng tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ th¸ng 3 lµ: 156.272.506®, trong ®ã: l- ¬ng cÊp bËc lµ 96.593.460®, víi l¬ng cÊp bËc cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp lµ 33.503.460®, cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ 59.345.215®, cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng lµ 3.744.790®. Ta cã b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng,trÝch BHXH (biÓu sè 6). SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 43. 43. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 6 B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng Th¸ng 3/2012 (®¬n vÞ: ®ång) Ghi cã TK Ghi nî TK Néi dung N¬i s¶n xuÊt TK 334 TK 338 Tæng céng BHXH <3383> BHYT <3384> KPC§ <3382> TK 622 CPNCTT cho SP, CT 100351538 8901902 1095491 2010031 112355962 X©y dùng c«ng tr×nh Nhµ bia tëng niÖm c¸c LiÖt sü Xu©n An XÝ nghiÖp I 10779620 1125568 150076 215593 12270857 - Gß 10220100 1107911 147721 204401 11680103 - Hµn 12031355 1095780 146104 240627 13513866 XÝ nghiÖp II 10782708 948569 125476 215654 12072407 - S¬n 4619900 482387 64264 92398 5258949 - X©y dùng 7188472 406530 54204 143770 7792976 XÊy dùng c«ng tr×nh nhµ häc XÝ nghiÖp III 5038903 469620 62616 100778 5671917 Trêng THCS Xu©n An. - X©y l¾p 6813380 474819 63309 136268 7487776 - Hµn 14554170 1515601 202022 291083 16562876 18322960 1275117 79699 366459 20064235 TK 627 Thi c«ng, x©y dùng c«ng tr×nh XÝ nghiÖp I 6227362 561718 47896 124548 6961524 ®êng ®i khu du lÞch Xu©n XÝ nghiÖp II 1073942 88917 11856 21479 1196194 Thµnh XÝ nghiÖp III 1080750 103606 13814 21615 1219785 XN c¬ khÝ CT 1015530 105926 14124 20311 1155891 XN Xe m¸y TC 990780 93555 12654 19816 1116805 965620 90076 12012 19312 1087018 1100740 79638 10618 22015 1213011 TK 642 49483228 5025519 670069 989665 56168481 TK 334 4829672 983879 5813551 TK 138(1388) 347748 347748 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 44. 44. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Céng 156409876 19318811 2797335 3121244 181647266 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 2
 45. 45. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi C¨n cø vµo sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ vµ b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµ ghi vµo sæ nhËt ký chung c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. * Chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp C«ng ty h¹ch to¸n vµo nî TK 622, cã TK 334, kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chung víi sè tiÒn lµ 100.351.538® trong ®ã: cho c¸c c«ng tr×nh lµ 82.028.578® vµ cho s¶n phÈm lµ 18.322.960® C¨n cø vµo l¬ng thùc tÕ, l¬ng cÊp bËc trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm: -KPC§ trÝch theo tû lÖ 2% l¬ng thùc tÕ: = 100.351.358 x 2% =2.007.031 - BHXH trÝch 15% l¬ng cÊp bËc: = 59.345.215 x 15% = 8.901.782 - BHYT trÝch 2% l¬ng cÊp bËc: =59.345.215 x 2% = 1.186.904 KÕ to¸n h¹ch to¸n vµo nî TK 622 cã TK 338, kÕ to¸n vµo nhËt ký chung víi sè tiÒn lµ 12.095.717® Tæng sè c¸c kho¶n tÝnh vµo gi¸ thµnh theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ: 112.447.255® Chi phÝ qu¶n lý ph©n xëng C«ng ty h¹ch to¸n tÝnh vµo TK 627, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cña c¸c bé phËn qu¶n lý c¸c ph©n xëng tæng hîp l¹i sè l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ph©n xëng vµ ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Ph¶n ¸nh sè l¬ng ph¶i tr¶ thùc tÕ kÕ to¸n vµo nhËt ký chung ghi nî TK 627, cã TK 334víi sè tiÒn: 6.227.362® (chi tiÕt cho c¸c ph©n xëng) C¨n cø vµo l¬ng cÊp bËc, l¬ng thùc tÕ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm theo tû lÖ quy ®Þnh. - KPC§ trÝch theo 2% theo l¬ng thùc tÕ: 6.227.362 x 2% =124.547 - BHXH trÝch theo tû lÖ 15% l¬ng cÊp bËc: 3.744.790 x 15%= 561.718 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 46. 46. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi - BHYT trÝch theo tû lÖ 2% l¬ng cÊp bËc: 3.744.790 x 2% = 47.896 KÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chung ghi nî TK 627, cã TK 338 víi sè tiÒn: 761.161® Tæng sè c¸c kho¶n tÝnh vµo gi¸ thµnh theo l¬ng cña c«ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng lµ: 6.961.524® - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc h¹ch to¸n TK 642. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶n ¸nh tæng sè l¬ng ph¶i tr¶ cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc thuéc c¸c phßng ban qu¶n lý C«ng ty. Th¸ng 3/2011, Tæng sè l¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn nh©n viªn qu¶n lý cña C«ng ty lµ:49.462.545® vµ ®îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chung ghi nî TK 642, cã TK 334 víi sè tiÒn: 49.406.13 ®. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo quy ®Þnh: - TrÝch KPC§ 2% theo l¬ng thùc tÕ = 49.406.131 x 2% = 988.123® - TrÝch BHXH 15% l¬ng cÊp bËc =33.503.460 x 15% = 5.025.519® - TrÝch BHYT 2% l¬ng cÊp bËc =33.503.460 x 2% = 670.069® KÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chung ghi nî TK 642, cã TK338 víi sè tiÒn: 6.683.711®. Tæng c¸c kho¶n tÝnh vµo chi phÝ QLDN theo l¬ng cña c«ng nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp lµ: 56.089.842 - C¨n cø vµo sè BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. KÕ to¸n vµo nhËt ký chung vµ ghi nî TK 138, cã TK 334 víi sè tiÒn 287.475 ®. - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng vµ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn nh t¹m øng, BHXH 5%, BHYT 1%, kÕ to¸n vµo nhËt ký chung ghi nî TK 334, cã TK 141, 338 víi sè tiÒn: 77.913.55® SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 2
 47. 47. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi - Thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong th¸ng, kÕ to¸n vµo nhËt ký chung ghi nî TK 334, cã TK 111 víi sè tiÒn: 78.071.479®. 4.3.Sæ s¸ch kÕ to¸n: Víi h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt ký chung nªn C«ng ty sö dông hÖ thèng sæ tæng hîp lµ sæ NhËt ký chung vµ sæ c¸i c¸c TK 334, 338. Tõ b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng toµn C«ng ty vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, kÕ to¸n vµo sæ NhËt ký chung (biÓu sè 7), sæ c¸i TK 334 (biÓu sè 8) vµ sæ c¸i TK 338 (biÓu sè 9). SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 3
 48. 48. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 7 TrÝch sæ nhËt ký chung Tõ ngµy 01/03/10 ®Õn nµy 31/03/10 (®¬n vÞ: ®ång) SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 49. 49. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 2 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn S N Nî Cã 15/04 40 15/0 4 Chi l¬ng kú I-3/08 334 111 72.100.000 72.100.00 0 30/04 75 30/0 4 Chi l¬ng kú II-3/08 334 111 78.071.479 78.071.47 9 30/04 76 30/0 4 KhÊu trõ BHXH vµo tiÒn l¬ng 334 3383 4.829.673 4.829.673 30/04 76 30/0 4 KhÊu trõ BHYT 334 3384 983.879 983.879 30/04 77 30/0 4 L¬ng ph©n bæ cho bé phËn qu¶n lý 642 334 49.406.131 49.406.13 1 30/04 78 30/0 4 L¬ng ph©n bæ cho c¸c xÝ nghiÖp 627 334 6.227.362 6.227.362 30/04 79 30/0 4 L¬ng ph©n bæ cho c«ng tr×nh, s¶n phÈm 622 334 100.351.53 8 100.351.53 8 30/04 80 30/0 4 Ph©n bæ BHXH, KPC§, BHYT cho c«ng tr×nh s¶n phÈm Ph©n bæ BHXH, BHYT, KPC§ cho ph©n xëng Ph©n bæ BHXH, BHYT, KPC§ cho bé phËn qu¶n lý 622 338 627 338 642 338 12.095.717 734.162 6.683.711 12.095.71 7 734.162 6.683.711 30/04 81 30/0 4 TÝnh l¬ng nghØ BHXH 1383 334 287.475 287.475 Céng chuyÓn trang sau
 50. 50. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 3
 51. 51. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 8 Sæ c¸i Tµi kho¶n 334 Tõ ngµy 01/03/10 ®Õn 31/03/10 (®¬n vÞ: ®ång) Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §èi chiÕu N C S N Trang TK ®èi øng 15/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 40 75 76 76 77 78 79 81 15/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 I.Sè d ®Çu th¸ng II.Sè ph¸t sinh Chi l¬ng kú I-3/03 Chi l¬ng kú II-3/03 KhÊu trõ BHXH vµo l¬ng KhÊu trõ BHYT vµo l¬ng L¬ng ph©n bæ cho bé phËn qu¶n lý L¬ng ph©n bæ cho c¸c xÝ nghiÖp L¬ng ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh s¶n phÈm TÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho nghØ hëng BHXH 5 23 10 10 10 10 10 10 111 111 3383 3384 642 627 622 1388 72.100.000 78.071.479 4.829.673 983.879 49.406.130 6.227.362 100.351.538 287.475 Céng D cuèi th¸ng 155.985.03 1 156.272.50 6 287.475 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 4
 52. 52. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 5
 53. 53. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 9 Sæ c¸i Tµi kho¶n 338 Th¸ng 3/2012 (®¬n vÞ: ®ång) Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §èi chiÕu N C S N Trang TK ®èi øng 30/4 15/4 30/4 30/4 30/4 30/4 10 11 80 78 79 76 30/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 30/3/1 2 D ®Çu kú Thu BHXH th¸ng 3/09 Thu BHYT th¸ng 3/09 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho bé phËn hµnh chÝnh TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c xÝ nghiÖp TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c«ng tr×nh, s¶n phÈm KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l¬ng Nép BHYT, BHYT, KPC§ cho cÊp trªn 14 14 14 14 14 14 334 334 642 627 622 334 31.140.69 1 4.829.67 3 983.87 9 6.683.71 1 734.16 2 12.095.71 7 5.813.55 2 Céng D cuèi kú 31.140.69 1 31.140.69 1 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 6
 54. 54. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi VÒ tiÒn thëng: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc thëng ®Þnh kú hµng n¨m, dùa trªn sù chuyªn cÇn lµm viÖc trong n¨m, cuèi n¨m C«ng ty tiÕn hµnh b×nh bÇu c«ng khai, d©n chñ møc xÕp lo¹i thëng: Lo¹i xuÊt s¾c: hÖ sè 1.2 Lo¹i B: hÖ sè 0.8 Lo¹i A: hÖ sè 1.0 Lo¹i C: kh«ng ®îc thëng Mçi n¨m ®îc thëng ë c¸c møc kh¸c nhau. N¨m 2012 ®îc thëng 3 th¸ng l¬ng c¸ch tÝnh nh sau: TiÒn thëng = TiÒn l¬ng c¬ b¶n 1 th¸ng x hÖ sè x 3 VÝ dô t¹i xÝ nghiÖp II: B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng: N¨m 2012 ST T Hä vµ tªn §¹t lo¹i thëng Møc l¬ng c¬ b¶n 1 th¸ng TiÒn l¬ng qui ®æi theo hÖ sè TiÒn l¬ng ®îc hëng 1 TrÇn §¨ng Phó Xs-1,2 592.772 711.326 2.133.978 2 NguyÔn V¨n Dòng Xs-1,2 376.282 1.128.846 3.386.538 3 NguyÔn Anh Hµo B-0,8 482.046 385.637 1.156.911 4 Ph¹m ThÞ HuÕ A-1,0 507.723 507.723 1.523.169 5 Vâ V¨n Minh Xs-1,2 501.327 601.592 1.804.776 6 TrÇn ThÞ Mïi A-1,0 520.609 520.609 1.561.827 … 18 §Æng Minh TuÊn A-1,0 458.755 458.755 1.376.265 Tæng 11.029.128 11.646.759 34.940.277 KÕ to¸n h¹ch to¸n tiÒn thëng: Nî TK 4311: 34.940.277 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 55. 55. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Cã TK 334: 34.940.277 5. Thanh to¸n l¬ng,, thanh to¸n BHXH, BHYT, KPC§. 5.1. Thñ tôc rót tiÒn ®Ó chi l¬ng: §Õn kú tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng, kÕ to¸n tiÒn l¬ng tËp hîp c¸c chøng tõ gèc vÒ tiÒn l¬ng bao gåm: “B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng”, “B¶ng ph©n bæ BHXH, BHYT, KPC§”. Sau khi kÕ to¸n tæng hîp l¬ng cßn ph¶i tr¶ trong th¸ng vµ ®îc duyÖt chÝnh thøc th× viÕt sÐc nép cho Ng©n hµng rót tiªn mÆt vÒ. Khi lÜnh tiÒn tõ ng©n hµng vÒ ph¶i lËp phiÕu thu ghi: Nî TK 111:78.071.479 (®) Cã TK 112: 78.071.479 (®) Khi tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ph¶i viÕt phiÕu chi ghi: Nî TK 334:78.071.479 (®) Cã TK 111: 78.071.479 (®) 5.2. Thñ tôc nép vµ thanh to¸n BHXH, BHYT, KPC§ víi C«ng ty b¶o hiÓm, c«ng ®oµn cÊp trªn. T¹i C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng NghÖ An, toµn bé sè trÝch BHXH, BHYT ph¶i nép lªn cÊp trªn; cßn KPC§ nép lªn cÊp trªn mét phÇn, mét phÇn ®Ó l¹i c«ng ®oµn ®¬n vÞ dïng lµm chi phÝ. ViÖc chi tiªu trî cÊp b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n t¹i doanh nghiÖp ®îc quyÕt to¸n sau khi chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ. C¨n cø vµo phiÕu nghØ hëng BHXH (mÉu trang bªn) vµ b¸o c¸o chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp èm ®au, thai s¶n trong th¸ng cña toµn bé C«ng ty ®Ó vµo b¶ng tæng hîp nµy nghØ vµ trî cÊp BHXH ®Ó nép cho C«ng ty b¶o hiÓm. Trong th¸ng, toµn bé sè BHXH trÝch nép lµ: 24.148.364®, BHYT lµ: 3.872.627®, KPC§ lµ:3.119.700. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 2
 56. 56. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Khi chuyÓn tiÒn nép BHXH, BHYT, KPC§ kÕ to¸n ghi: Nî TK 338 (3382, 3383, 3384): 31.140.691 Cã TK 111: 31.140.691 Khi c¸n bé c¬ së duyÖt sÏ göi tiÒn vÒ cho C«ng ty ®Ó tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Sè ®îc duyÖt ë b¸o c¸o chi b»ng sè ë b¶ng tæng hîp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111:287.475 Cã TK 138(1388): 287.475 Khi C«ng ty thanh to¸n sè BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334: 287.475 Cã TK 111: 287.475 Sè BHXH ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn theo c«ng thøc: CÊp bËc l¬ng x 1050000 x 75% X Sè ngµy nghØ ®îc hëng BHXH 22 VÝ dô: nh©n viªn NguyÔn Anh Hµo - Ph©n xëng I, trong th¸ng 3 cã hai ngµy nghØ èm ®îc hëng BHXH. Chøng tõ ban ®Çu lµ giÊy chøng nhËn nghØ èm hëng BHXH. Tªn c¬ së y tÕ GiÊy chøng nhËn nghØ èm hëng BHXH BÖnh viÖn §a khoa NghÖ An Sè 22 Hä vµ tªn: NguyÔn Anh Hµo Tuæi 34 §¬n vÞ c«ng t¸c: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T Lý do nghØ viÖc: §au m¾t. Sè ngµy cho nghØ: 2 ngµy (Tõ ngµy 5/3/2012 ®Õn hÕt ngµy 6/3/2012) X¸c nhËn cña ®¬n vÞ Ngµy 6/3/2012 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 3
 57. 57. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Sè ngµy ®îc nghØ: 2 ngµy Y b¸c sü KCB (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu) MÆt sau: PhÇn BHXH Sè sæ BHXH: 1120 1. Sè ngµy ®îc nghØ BHXH: 2 ngµy 2. Luü kÕ ngµy nghØ cïng chÕ ®é 3. L¬ng th¸ng ®ãng BHXH: 1.313.000 4. L¬ng b×nh qu©n ngµy: 59.681 5. Tû lÖ % hëng BHXH: 75% 6. Sè tiÒn hëng BHXH: 89.500 ®. C¸n bé c¬ quan BHXH ®¬n vÞ Ngµy 10/3/2012 (Ký, hä tªn) KÕ to¸n BHXH (Ký, hä tªn) GiÊy chøng nhËn hëng BHXH cña anh Hµo cã x¸c nhËn hîp ph¸p cña b¸c sü, bÖnh viÖn ®Ò nghÞ cho nghØ 2 ngµy. Anh Hµo cã bËc l¬ng lµ 2,02. Nh vËy sè tiÒn anh Hµo ®îc hëng nh sau: TiÒn hëng BHXH = 1050000x2.0 2 x 2 x 0,7 5 = 105.500 ® 22 Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH cho anh Hµo: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc PhiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH (NghØ èm - Tr«ng con èm - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸) Hä vµ tªn: NguyÔn Anh Hµo NghÒ nghiÖp: Kü s c¬ khÝ §¬n vÞ c«ng t¸c: XÝ nghiÖp I Thêi gian ®ãng BHXH: 8 n¨m TiÒn l¬ng ®ãng BHXH cña th¸ng tríc khi nghØ: 2,02 Sè ngµy ®îc nghØ: 2 ngµy SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 4
 58. 58. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Trî cÊp: Møc 75% x 2ngµy = 89.500 (®ång) Møc 100% x 0ngµy = 0 (®ång) Céng: 89.500 (®ång) B»ng ch÷: T¸m m¬i chÝn ngµn, n¨m tr¨m ®ång. Ngµy 10/03/2012 kÕ to¸n BCHC§ c¬ së Thñ trëng ®¬n vÞ Trªn c¬ së phiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH kÕ to¸n vµo b¶ng thanh to¸n BHXH cho c¸c phßng ban, xÝ nghiÖp (BiÓu sè 10) SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 5
 59. 59. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi BiÓu sè 10 B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng Th¸ng 3/2012 (®¬n vÞ: ®ång) Ghi cã TK Ghi nî TK Néi dung N¬i s¶n xuÊt TK334 TK 338 Tæng céng Lương thực tế Lương cơ bản BHXH <3383> BHYT <3384> KPC§ <3382> TK 622 59345215 100351538 8901782 1186904 2010031 112447255 9641652 10779620 1125568 150,075.70 1,640,570 13695833, 7 7350900 10220100 1107911 147721 204401 11680103 7215527 12031355 1095780 146104 240627 13513866 4045813 10782708 948569 125476 215654 12073407 4263840 4619900 482387 64264 92398 5258949 4944840 7188472 406530 54204 143769 7792975 6395760 5038903 469620 62616 100778 5671917 3150393 6813380 474819 63309 136268 7487776 3092373 14554170 1515601 202022 291083 16562876 8416780 18322960 1275117 79699 366459 20064235 TK 627 3744790 6227362 561718 47896 124548 6961524 678600 1073942 88917 11856 21479 1196194 690707 1080750 103606 13814 21615 1219785 706200 1015530 105926 14124 20311 1155891 632700 990780 93555 12654 19816 1116805 600507 965620 90076 12012 19312 1087018 437877 1100740 79638 10618 22015 1213011 TK 642 33503460 49406131 5025519 670069 988123 56089842 TK 334 4829672 983879 5813551 TK 138(1388) 287475 287475 Céng 96593465 156272506 19318691 2888748 3119700 181599646 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 60. 60. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi PHẦN IV Mét sè ý kiÕn ®¸nh gi¸ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng THÁI HÒA H.C.T I. Mét sè nhËn xÐt vÒ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng THÁI HÒA H.C.T Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T , qua sù nghiªn cøu nghiªm tóc cña b¶n th©n cïng sù híng dÉn tËn t×nh cña kÕ to¸n trëng cïng c¸c nh©n viªn phßng kÕ to¸n em xin ®a ra mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña C«ng ty nh sau: Thø nhÊt, nhËn xÐt vÒ h¹ch to¸n lao ®éng: Tríc hÕt vÒ sè lîng lao ®éng, qua phÇn ®Æc ®iÓm lao ®éng ta thÊy n¨m 2012 so víi n¨m 2011 sè lao ®éng t¨ng 18 ngêi t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 11.16% trong ®ã lao ®éng trùc tiÕp lín h¬n, ®iÒu ®ã chøng tá r»ng quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng më réng víi sù gia t¨ng cña sè lao ®éng trùc tiÕp. VÒ thêi gian lao ®éng, t¹i C«ng ty qu¶n lý thêi gian lao ®éng ®îc thùc hiÖn rÊt chÆt chÏ, thÓ hiÖn h»ng ngµy c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i lµm ®Òu ®îc theo dâi trªn b¶ng chÊm c«ng. Vµ khi c¸n bé c«ng nh©n viªn nghØ èm, nghØ phÐp, héi häp ®Òu ph¶i b¸o c¸o tríc ®Ó æn ®Þnh kinh doanh. VÒ kÕt qu¶ lao ®éng, qua b¶ng ph©n tÝch tæng hîp tiÒn l¬ng ta thÊy tû lÖ t¨ng doanh thu n¨m 2012 so víi n¨m 2011 lµ 122% trong khi chi phÝ kinh doanh lµ 121% chøng tá hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng cao lµm cho lîi nhuËn C«ng ty ngµy cµng t¨ng. H¬n n÷a tû lÖ tiÒn l¬ng trªn tæng chi phÝ n¨m 2012 cña C«ng ty gi¶m 0.04% so víi n¨m 2010 tøc lµ C«ng ty sö dông chi phÝ lao ®éng tiÒn l¬ng ngµy cµng SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 1
 61. 61. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi hiÖu qu¶. Tû lÖ trªn doanh thu n¨m 2012 gi¶m 0.1% so víi n¨m 2011 chøng tá n¨ng suÊt lao ®éng cña ngêi lao ®éng ngµy cµng cao. Thø hai, vÒ h×nh thøc tr¶ l¬ng vµ c¸ch tÝnh l¬ng. Víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh C«ng ty ®· ¸p dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng. Cô thÓ: §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp viÖc tr¶ l¬ng theo thêi gian lµ phï hîp. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cã u ®iÓm lµ dÔ tÝnh to¸n, dÔ tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng, ph¶n ¸nh ®îc hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc do ®ã sÏ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ch¨m chØ ®i lµm, h¨ng say lµm viÖc song h×nh thøc tiÒn l¬ng nµy cßn cã mét sè ®iÓm h¹n chÕ lµ nã cha ®¸p øng ®îc nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, cha tÝnh ®Õn mét c¸ch ®Çy ®ñ chøc n¨ng ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l¬ng trong viÖc kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh, cha ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s½n cã cña ngêi lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi. §èi víi ngêi lao ®éng trùc tiÕp viÖc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm (cô thÓ l- ¬ng lµ l¬ng kho¸n) lµ hîp lý, ®©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng phï hîp víi nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, g¾n chÆt sè lîng lao ®éng vµ chÊt lîng lao ®éng. ¸p dông h×nh thøc nµy cã u ®iÓm lµ s¸t víi thùc tÕ, kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh. Trong khi s¶n phÈm cña C«ng ty lµ s¶n phÈm ®¬n chiÕc, mang tÝnh kü thuËt cao th× viÖc tr¶ l¬ng kho¸n lµ rÊt phï hîp. Tuy nhiªn c¸ch tÝnh l¬ng cho bé phËn nµy vÉn cha thùc sù mang l¹i lîi Ých cho ngêi lao ®éng, l¹i rêm rµ vµ nhiÒu phÐp tÝnh. §èi víi vÖc tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng còng nh viÖc thanh to¸n tiÒn l¬ng ®Òu kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu ®Æn nhËn ®óng vµ nhËn ®ñ, kÞp thêi sè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña m×nh trong th¸ng. §iÒu nµy khiÕn cho hä h¨ng h¸i SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 2
 62. 62. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi lao ®éng, gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. Thø ba, vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Nh×n chung c«ng t¸c h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty ®îc thùc hiÖn mét c¸ch kh¸ chÆt chÏ, c¸c chÕ ®é kÕ to¸n míi ®îc C«ng ty ¸p dông mét c¸ch kh¸ linh ho¹t, s¸ng t¹o phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. C¸c qui ®Þnh trong luËt lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc C«ng ty chÊp hµnh nghiªm chØnh. C«ng viÖc h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng kh«ng chØ ®îc thùc hiÖn duy nhÊt ë phßng kÕ to¸n mµ t¹i c¸c phßng ban ngêi lao ®éng ®Òu cã thÓ kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ c«ng viÖc cña m×nh, møc l¬ng m×nh ®îc h- ëng. §éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cña C«ng ty cã tr×nh ®é chuyªn m«n kh¸ cao vµ kh«ng ngõng ®îc n©ng lªn. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung, h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng nãi riªng ®· ®îc thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng cña nã lµ cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ, x¸c ®Þnh ®îc c¸c kho¶n chi phÝ nh©n c«ng vµ ph©n bæ cho ®óng ®èi tîng. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung mµ C«ng ty ¸p dông rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò kÕ to¸n. HÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®îc C«ng ty ¸p dông theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n ®îc tËp hîp ®Çy ®ñ vµ lu tr÷ tèt, chøng tõ ®¶m b¶o hîp lý, hîp lÖ gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc h¹ch to¸n, thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ nhanh chãng. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 3
 63. 63. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm trªn c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña C«ng ty cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ sau: Mét lµ: ViÖc tÝnh l¬ng cho bé phËn lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty theo h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm nh vËy ®· cha khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm mµ thiªn vÒ sè lîng. Hai lµ: VÒ tiÒn l¬ng - tiÒn thëng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ngêi lao ®éng. NÕu sö dông tiÒn thëng hîp lý sÏ lµ c«ng cô h÷u hiÖu gióp C«ng ty khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµ s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, t¨ng hiÖu qu¶ cho C«ng ty. T¹i Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T tiÒn l¬ng vÉn cha ®îc khai th¸c triÖt ®Ó. Cã hai h×nh thøc thëng lµ thëng thêng xuyªn vµ thëng ®Þnh kú nhng C«ng ty chØ ¸p dông h×nh thøc thëng ®Þnh kú chø kh«ng thùc hiÖn thëng thêng xuyªn. II. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng THÁI HÒA H.C.T ViÖc kÝch thÝch sù cÇn cï, s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng lµ mét yÕu tè kh«ng nhá gãp phÇn trong viÖc t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng lµ mét ®oµn bÈy kinh tÕ khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng, khuyÕn khÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ngêi lao ®éng tíi c«ng viÖc cña hä, nãi c¸ch kh¸c tiÒn l¬ng lµ mét nh©n tè thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng. Víi nh÷ng h¹n chÕ trªn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng t¹i Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vÒ ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng vµ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng víi c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Thø nhÊt: vÒ viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 4
 64. 64. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T cha hoµn toµn vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n m¸y vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. Cïng víi viÖc ph¸t triÓn më réng quy m« kinh doanh, C«ng ty còng quan t©m mua s¾m thiÕt bÞ m¸y vi tÝnh trang bÞ cho phßng kÕ to¸n nhng c«ng viÖc kÕ to¸n vÉn cha hoµn toµn lµm b»ng m¸y tÝnh mµ cã sù kÕt hîp gi÷a kÕ to¸n thñ c«ng vµ kÕ to¸n m¸y. §Ó viÖc tÝnh to¸n thuËn tiÖn, chÝnh x¸c C«ng ty nªn ¸p dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty nh»m tËn dông tèi ®a sù tù ®éng ho¸ cña m¸y vi tÝnh mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Thø hai: VÒ c¸ch tÝnh l¬ng ®èi víi ®éi ngò gi¸n tiÕp. Nhng trong phÇn thùc tr¹ng chóng ta thÊy, c¸ch tÝnh l¬ng mµ C«ng ty ¸p dông cho ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty ®· kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ còng nh n¨ng suÊt cao cho lao ®éng. C¸ch tÝnh l¬ng nµy chñ yÕu dùa trªn kinh nghiÖm lµm viÖc vµ tr×nh ®é ph©n theo hÖ sè cÊp bËc. Nã kh«ng ph¶n ¸nh trung thùc kh¶ n¨ng lao ®éng cô thÓ cña ngêi lao ®éng. §èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ s¶n phÈm mang tÝnh kü thuËt cao nh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Hòa H.C.T, viÖc tÝnh tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n ph¶i ®¶m b¶o mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho ngêi lao ®éng. C«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng võa ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc, võa phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ. §Ó h¹n chÕ nh÷ng nhîc ®iÓm nµy, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét sè c¸ch sau: §Ó mang l¹i sù c«ng b»ng cho ngêi lao ®éng, tiÒn l¬ng tr¶ cho ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp ngoµi viÖc ®îc tÝnh theo hÖ sè cÊp bËc, ph¶n ¸nh theo sè ngµy lµm viÖc cßn ®îc tÝnh theo hÖ sè tù ®¸nh gi¸ c«ng viÖc hoµn thµnh cña tõng ngêi. Tøc lµ: hµng th¸ng c«ng nh©n viªn t¹i c¸c phßng ban sÏ tù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh, sau ®ã c¸c phßng ban sÏ häp vµ b×nh bÇu ph©n lo¹i theo hÖ sè. SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 5
 65. 65. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi Hoµn thµnh tèt c«ng viÖc: HÖ sè 1,2. Hoµn thµnh c«ng viÖc: HÖ sè 1 Cha hoµn thµnh c«ng viÖc: HÖ sè 0,8 C«ng thøc tÝnh l¬ng cho ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp nh sau: L¬ng thêi gian = L¬ng theo hÖ sè kinh doanh x HÖ sè cÊp bËc x HÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc x Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ 22 Thø ba: VÒ c¸ch tÝnh l¬ng ®èi víi ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp. T¹i xÝ nghiÖp I: Nh×n vµo b¶ng ph©n phèi tiÒn l¬ng cña xÝ nghiÖp I ta thÊy, nh÷ng ngêi cã cïng cÊp bËc nhng sè ngµy lµm viÖc kh¸c nhau th× vÉn ®îc hëng møc l¬ng kh¸c nhau. Nh vËy, c¸ch tÝnh l¬ng ®· kh«ng ph¶n ¸nh ®óng hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña tõng ngêi. §Ó h¹n chÕ nh÷ng nhîc ®iÓm nµy, C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng NghÖ An nªn x©y dùng hÖ sè c«ng viÖc ngoµi viÖc ph¶n ¸nh møc ®é phøc t¹p cña mét c«ng viÖc ®· ®îc x¸c ®Þnh theo mét thang l¬ng phøc t¹p kü thuËt cßn ph¶n ¸nh møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc. HÖ sè nµy cã thÓ ®îc tÝnh nh sau: HÖ sè c«ng viÖc = HÖ sè cÊp bËc c¸ nh©n x HÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc HÖ sè cÊp bËc thÊp nhÊt Trong ®ã, hÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc x¸c ®Þnh nh sau: -Hoµn thµnh c«ng viÖc: hÖ sè 1 -Hoµn thµnh tèt c«ng viÖc: hÖ sè 1,2 -Hoµn thµnh xuÊt s¾c, nhËn thªm viÖc: hÖ sè 1,3 -Hoµn thµnh xuÊt s¾c, cã ý kiÕn: hÖ sè 1,4 SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 6
 66. 66. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi T¹i c¸c xÝ nghiÖp kh¸c: Víi c¸ch tr¶ l¬ng kho¸n t¹i c¸c xÝ nghiÖp nµy ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tuy nhiªn h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy kh«ng khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng v× chÊt lîng s¶n phÈm mµ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh, do vËy cha ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s½n cã cña ngêi lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau c«ng ty nªn cã nh÷ng h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p tÝnh tr¶ l¬ng kh¸c nhau phï hîp víi hao phÝ lao ®éng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, tr¸nh t×nh tr¹ng ngêi lao ®éng kÐo dµi thêi gian lµm viÖc cña m×nh g©y nªn sù béi chi l¬ng. ViÖc tÝnh l¬ng chÝnh x¸c lµ t¬ng ®èi khã kh¨n, ®èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng ty nªn ¸p dông c¸ch tr¶ l¬ng mµ tiÒn l- ¬ng g¾n chÆt khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh, nh vËy sÏ khuyÕn khÝch ®- îc ngêi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, n©ng cao n¨ng suÊt. Cã h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm kh¸c nhau nhng ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. Nªn ch¨ng c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ, viÖc ph©n chia l¬ng cho tõng ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo c¸c bíc sau: Bíc mét: tÝnh ®æi thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña ngêi lao ®éng ë c¸c cÊp kh¸c nhau vÒ thêi gian lµm viÖc bËc mét ®Ó so s¸nh. C«ng thøc: Thêi gian lµm viÖc = Thêi gian lµm viÖc x HÖ sè l¬ng cÊp bËc Quy ®æi tõng ng- êi Thùc tÕ cña ngêi Cña tõng ngêi Lao ®éng (Tq®) Lao ®éng (Ttl) (Hcbcv) Bíc hai: tÝnh tiÒn l¬ng c¶ mét ®¬n vÞ thêi gian lµm viÖc quy ®æi. C«ng thøc tÝnh: = TiÒn l¬ng cña c¶ xëng SVTH: VI THỊ MỨT K15 – KÕ To¸n Kinh Doanh 7

×