Më §ÇU   NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏvÒ c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, ®a d¹ng ho¸...
PhÇn I : §Æc ® iÓ t×nh h×nh cña c« g ty cæphÇn t vÊn vµ xó c tiÕ th-        m        n          ...
viÖc, trang b Þ ®Çu t b ¶o h é lao ®éng, vÖ sinh m «i tr êng ®¶m b ¶o s øc kho Îcho ngêi lao ®éng.3. Ngành nghề kinh doanh...
T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty:C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C            M Éu s è B02 - D NNPh...
Gi¸m ®èc                  Phßng kinh           Phßng tæ Phòng Kế             doa...
KÕ to¸n tr­ëng                                       Thñ  KÕ to¸n    KÕ to¸n  ...
− Kế toán thuế (Nguyễn Thu Hiền): Thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà   nước, hạch toán các loại thuế phát sinh. Theo d...
Trong điều kiện hiện nay,công ty đã lựa chọn và áp dụng hình thức kế toánChứng từ ghi sổ:                 ...
H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ                Ch øng tõ kÕ to ¸n S æ qu ü kiªm b ¸o   c ¸o qu ü ...
Giải thích sơ đồ:  − (1):Hàng ngày kế toán căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp   chứng từ gốc để lập chứng từ g...
6.6.Hệ thống tài khoản áp dụng tại công ty:     Stt Sè hiÖu tµi kho¶n         Tªn tµi kho¶n     1   11...
PhÇn II : Thùc tr¹ng c« g t¸ kÕ n b¸ hµng vµ thanh to¸ tiÒn hµng t¹i            n c to¸ n           ...
H iÖn nay, c «ng ty ¸p d ông ph¬ng th øc thu ti ền : b ¸n h µng thu ti Òn ngayvµ b ¸n h µng th anh to ¸n ch Ëm . C «ng ty ...
LËp ho¸ ®¬n GTGT       Ho ¸ ®¬n GTGT                 M Éu s è 01 /GTKT_ 3LL        Liªn 1 (lu...
A       B      C       D       1      2     3=1x2      1       G iêng yt...
K / c ¸c kho ¶n                        c        ThuÕ GTGT                 ...
DiÔn gi¶i Sè     Ngµy        Sè tiÒn     TH      Sè tiÒn   TH  Sè tiÒn TH            ...
C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C     Mẫu số S02c1 – DNN                  ( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ...
5. Quy trình nghiệp vụ bán hàng và thu tiền tại công ty.      5.1. Quy trình nghiệp vụ bán hàng:TK 521, 531, 532 (nÕu...
5.2.Quy trình nghiệp vụ thu tiền tại công ty                            TK 131         ...
6.Trình tự luân chuyển chứng từ    Phiếu xuất kho       Bảng kê chứng từ    Hóa đơn GTGT        hàng ...
7. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thuS¬ ®å           KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thua. Hµng b¸n bÞ tr¶ l...
7.1. Nội dung các khoản giảm trừ và chứng từ kế toán sử dụng    Kho ¶n gi¶m trõ doanh thu c ña c «ng ty ch Ø bao g åm c...
G i¸ trÞ th ùc t         Õ         S è lîng h µng th ùc       §¬n gi¸ nh Ëp    xu tkho    ...
A        B      C   D        1     2     3 = 1x 2 1        T«n inox       ...
B¶ng xuÊt hµng b¸n chi tiÕtC «ng ty CPTV & XTTM H .T.C          B¶ng xuæt hµng b¸n chi tiÕt        Tõ ngµ...
KÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæC «ng ty CPTV & XTTM H .T.C             Mẫu số S02a – DNN             ...
Sæ c¸i TK 632 C «ng ty C PTV & XTTM H .T.C  Mẫu số S02c1 – DNN                 ( Ban hành theo QĐ 48/200...
8.4.Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng:a.Tài khoản 111:Tiền mặt           ...
TK 112Nî                                       CãC¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ…göi v...
S è thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· kh utrõ        S è thuÕ GTGT ®Çu ra ph ¶I n ép c ñaS è thuÕ GTGT ®Çu ra ®· n ép      ...
1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n bán hàng và thanh toán tiềnhàng t¹i c«ng ty Cæ PhÇn T VÊn vµ Xóc TiÕn Th¬ng M¹i H....
H iÖn nay t¹i c «ng ty ®ang ¸p d ông tÝnh gi¸ vèn h µng xu t kho theo gi¸®Ých d anh, ®©y lµ ph¬ng ph ¸p ®îc s ö d ông tron...
kÕt qu¶ kinh doanh. Cßn c¸c kho¶n nî khã ®ßi, kÕto¸n theo dâi trªn tµi kho¶n 139“ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi”. Tµi kho¶n nµ...
KÕ tluËn  Kh ëi ®Çu lµ m ét ®¬n vÞ nh á bÐ l¹i g Æp kh «ng Ýt kh ã kh ¨n trong qu ¸tr×nh ph ¸t tri Ón nhng c «ng ty C æ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Báo cáo ban hàng và thanh toán tiền hàng

1,770 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Báo cáo ban hàng và thanh toán tiền hàng

 1. 1. Më §ÇU NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏvÒ c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, ®a d¹ng ho¸ nhiÒu ngµnh s¶n xu t. Trªn con®êng héi nhËp c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nç lùc hÕt m×nh ®Ó t¹o ra nh÷ngs¶n phÈm cã ch t lîng cao nh»m c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt th× ch t lîng s¶n phÈm vÒ c¶ haimÆt néi dung vµ h×nh thøc ®· trë thµnh yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sùsèng cßn cña doanh nghiÖp. ViÖc duy tr× æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng ph¸ttriÓn s¶n xu t cña doanh nghiÖp chØ cã thÓ thùc hiÖn khi ch t lîng s¶n phÈmngµy cµng tèt h¬n vµ ®îc thÞ trêng ch p nhËn. §Ó ®a ®îc nh÷ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh tíi thÞ trêng vµ tËntay ngêi tiªu dïng, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸tr×nh s¶n xu t ®ã lµ giai ®o¹n b¸n hµng, thanh to¸n tiÒn hµng. Thùc hiÖn tètqu¸ tr×nh nµy doanh nghiÖp sÏ cã ®iÒu kiÖn thu håi vèn vµ bï ®¾p chi phÝ. Nhận thức được tÇm quan trọng vÒ vai trß và ý nghĩa của c«ng t¸c b¸nhµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng ®èi víi doanh nghiÖp, với kiến thức cßn hạn hẹpnhưng được sự động viªn và gióp ®ì nhiệt t×nh của thÇy gi¸o NguyÔn M¹nhHiÒn cïng c¸c c« chó, anh chÞ làm việc tại C«ng ty cæ phÇn t v n vµ xóc tiÕnth¬ng m¹i H.T.C, em đ· chọn đề tài: “Kế to¸n b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµngt¹ i C«ng Ty Cæ PhÇn T Væn Vµ Xóc TiÕn Th¬ng M¹ i H.T.C " làm b¸o c¸o tốtnghiệp của m×nh. Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o ®Ò gåm 3 phÇn: − PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña C«ng Ty Cæ PhÇn T V n Vµ Xóc TiÕn Th¬ng M¹i H.T.C − PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn T V n Vµ Xóc TiÕn th¬ng M¹i H.T.C − PhÇn III: NhËn xÕt vµ KÕt luËn 1
 2. 2. PhÇn I : §Æc ® iÓ t×nh h×nh cña c« g ty cæphÇn t vÊn vµ xó c tiÕ th- m n n n ¬g m¹i H.T.CI. Khái quát chung về c« g ty cæphÇn t vÊn vµ xó c tiÕ th¬g m¹i HTC n n n1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty C«ng ty cæ phÇn T vÊn vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i H.T.C ®îc thµnh lËp n¨m2007 theo giÊyphÐp®¨ng ký kinh doanh sè : 0104406558 do Së kÕho¹ch vµ ĐÇut thµnh phè Hµ Néi cÊp. − Tªn giao dÞch: C«ng Ty Cæ PhÇn T VÊnvµ Xóc TiÕnTh¬ng M¹i H.T.C − Trô Së chÝnh: Phßng 102 nhµ B19 TËp thÓ Bu §iÖn, ngâ 158 Hång Mai, phêng B¹ch Mai, quËn Hai Bµ Trng , thµnh phè Hµ Néi. − Tel: 0473096696. − Fax: 0473096696. − Chñ tÞch H§QT: ¤ng NguyÔn Minh Tó. Tõ ngµy thµnh lËp cho ®Õnnay tuy c«ng ty chØ míi ho¹t ®éng nhng ®Ó®¶m b¶o cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr êng vµ gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng, c«ngty ®· kh«ng ngõng chó träng ®ÕnviÖc n©ng cÊpph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ chÊt l -îng phôc vô kh¸ch hµng. C«ng ty ®· tuyÓn dông ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªngiái, cã kinh nghiÖm l©u n¨m, trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó phôc vônhiÒu ®¬n ®Æt hµng víi sè l îng lín. Do x¸c ®Þnh ®îc híng ®i ®óng ®¾n cñaban l·nh ®¹o c«ng ty vµ sù ®oµn kÕt cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ngty ®· ®¶m b¶o sù t¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, hoµn thµnh xuÊt s¾cchØ tiªu ®Ò ra vµ lµm hµi lßng nh÷ng kh¸ch hµng l©u n¨mcña c«ng ty víi chÊtl îng hµng ho¸ vµ chÊt l îng phôc vô tèt. Kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn trªn thÞtr êng, c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®¶m b¶o thu nhËp cuéc sèng, b¶o toµn vµt¨ng tr ëng vèn kinh doanh hiÖu qu¶.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty C«ng ty ®îc thµnh lËp nh»mcung cÊpc¸c s¶n phÈmvÒ inox,cung cấp mặthàng đồ dùng văn phòng phẩm… cho c¸c Doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n cã nhu cÇu. Thùc hÞªn c¸c nghÜa vô víi nhµ níc.T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi d©n lao®éng.Thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHYT, BHXH. Lu«n lu«n c¶i thiÖn m«i tr êng lµm 2
 3. 3. viÖc, trang b Þ ®Çu t b ¶o h é lao ®éng, vÖ sinh m «i tr êng ®¶m b ¶o s øc kho Îcho ngêi lao ®éng.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu − Bu «n b ¸n c ¸c s ¶n ph Èm b »ng inox; − ThiÕ tkÕ l¾p ®Æ t h Ö th èng tù ®éng ho ¸; − Kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm; − T v n th iÕ tkÕ ,chuyÓn giao c «ng ngh Ö cho c ¸c lÜnh vùc c «ng nghiÖp vµ d ©n d ông.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tuy m íi ®îc th µnh lËp trong m ét vµi n ¨m g Çn ®©y nhng ®· ®¹ t ®îc nh ÷ngth µnh tùu ®¸ng k Ó, tõng bíc kh ¼ng ®Þnh uy tÝn vµ ch tlîng trªn th Þ tr êng.Ch óng ta s Ï hiÓu râ h ¬n vÒ t×nh h ×nh kinh doanh c ña c «ng ty th «ng qua B ¶ngkÕ tqu ¶ ho ¹t ®éng kinh doanh : 3
 4. 4. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty:C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C M Éu s è B02 - D NNPh ßng 1 02 - ng â 1 58- H ång Mai -H µ N éi Ban h µnh theo Q uyÕ t®Þnh Ý«Te l.: 0473096696; Fax:0473096696 48/2006/ §-BTC ng µy 1 4/ 006 Q 9/2 C ña B é tr ëng BTC ®¬n vÞ tÝnh: 1 000® S ù t¨ng gi¶m TuyÖt S tt Ch Ø ti ªu N ¨m 2007 N ¨m 2008 ®èi % 1 T æng doanh thu 3.466.929 3.81 9.592 352.663 9,23 2 G i¸ vèn h µng b ¸n 2.1 64.1 25 2.526.531 362.406 1 4,34 3 D oanh thu H §TC 292.560 390.520 97.960 25,08 4 Chi ph Ý Q LD N 1 2.1 54 1 4.564 2.41 0 1 6,55 5 Chi ph Ý tµi ch Ýnh 21 3.768 204.381 -9.387 -4,59 6 L îi nhu Ën H §TC 78.792 1 86.1 39 1 07.347 57,67 7 Thu nh Ëp kh ¸c 1 32.686 1 34.758 2.072 1 ,54 8 Chi ph Ý kh ¸c 42.81 9 52.564 9.745 1 8,54 9 L îi nhu Ën kh ¸c 89.867 82.1 94 -7.673 -9,34 10 L îi nhu Ën tr íc thuÕ 1 68.659 268.333 99.674 37,1 5 11 ThuÕ TND N ph ¶i n ép 47.225 75.1 33 27.909 37,1 5 12 L îi nhu Ën sau thuÕ 1 21 .434 1 93.200 71 .765 37,1 5 13 S « CNV (ngêi) 81 85 4 4,94 14 Thu nh Ëp BQ 1 .000.000 1 .200.000 200.000 20,00 Q ua b ¶ng ch Ø ti ªu kÕ t qu ¶ kinh doanh ta th y t×nh h ×nh kinh doanh c ña c «ng ty c ã tri Ón väng tè t. Víi ch t lîng æn ®Þnh c ña h µng ho ¸ c éng víi uy tÝn ph ôc vô kh ¸ch h µng trong viÖc vËn chuyÓn h µng n ªn doanh thu b ¸n h µng vµ cung c p d Þch vô c ña c «ng ty t¨ng lªn 352.663 ®ång t¬ng øng t¨ng 9,23% d Én tíi viÖc lî i nhu Ën c òng t¨ng lªn 71 .765 ®ång t¬ng øng t¨ng 37,1 5% ®em l¹i thu nh Ëp æn ®Þnh cho c ¸n b é c «ng nh ©n viªn trong C «ng ty. D o vËy thu nh Ëp b ×nh qu ©n c òng t¨ng lªn 5 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty L µ m ét doanh nghiÖp h ¹ch to ¸n ®éc lËp , b é m ¸y qu ¶n lý c ña c «ng ty ® îc c ¬ c u h îp lý , g än nhÑ ,®øng ®Çu lµ G i¸m ®èc, b ªn díi lµ c ¸c ph ßng ban h ç trî gi¸m ®èc trong c «ng viÖc. S¬ ®å Bé m¸y qu¶n lý C«ng ty CTH§QT 4
 5. 5. Gi¸m ®èc Phßng kinh Phßng tæ Phòng Kế doanh & thÞ chøc – Toán tr­êng hµnh chÝnh − Chñ tÞ ch H§QT: Q u ¶n lý chung m äi ho ¹t ®éng c ña c «ng ty. − G i¸ m§èc: Trùc tiÕ p ®iÒu h µnh m äi ho ¹t ®éng c ña c «ng ty vµ ch Þu tr¸ch nhiÖm tr íc tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc th ùc hiÖn c ¸c quyÒn vµ ngh Üa vô ®îc giao. − Phßng kÕ to¸ n: Th ùc hiÖn c «ng t¸c kÕ to ¸n, tæ ch øc h ¹ch to ¸n kinh t t¹i Õ c «ng ty. Cung c p th «ng tin tµi ch Ýnh c ña c «ng ty m ét c ¸ch ch Ýnh x ¸c, k Þp th êi, kÕ th îp c ïng c ¸c ph ßng ban kh ¸c x ©y d ùng ph¬ng ¸n s ¶n xu tkinh doanh c ña c «ng ty, tÝnh to ¸n hiÖu qu ¶ tõng ho ¹t ®éng s ¶n xu t, ®Çu t ®Ó tõ ®ã tr×nh lªn ban l·nh ®¹o c «ng ty ®Ó c ã th Ó ®a ra quyÕ t ®Þnh sao cho hiÖu qu ¶ nh t. − Phßng kinh doanh & thÞ trê ng: G ióp ban l·nh ®¹o n ¾m ®îc t×nh h ×nh kinh doanh c ña doanh nghiÖp, ch Þu tr¸ch nhiÖm ch Ø ®¹o x ©y d ùng kÕ ho ¹ch n ¨m , ®èi ngo ¹i vµ m ë réng s ¶n xu t kinh doanh. T ×m kiÕ m ,khai th ¸c th Þ tr êng ti ªu th ô h µng ho ¸ cho c «ng ty. − Phßng tæ chøc - hµnh chÝ nh: Th ùc hiÖn viÖc qu ¶n lý, tu yÓn d ông, th am mu cho gi¸m ®èc vÒ ®éi ngò nh ©n s ù − Phßng k¸ thuËt: th iÕ tkÕ b ¶n vÏ c ¸c s ¶n ph Èm6. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty :6.1:Tổ chức bộ máy công tác kế toán: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty 5
 6. 6. KÕ to¸n tr­ëng Thñ KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n quü tæng vèn tiÒn l­ KÕ to¸n b¸n hîp b»ng ¬ng thuÕ hµng tiÒn Các kế toán viên chịu trách nhiệm hạch toán vào các sổ theo chức năngnhiệm vụ kế toán của mình rồi kế toán tổng hợp tập hợp, theo dõi tổng thể tất cảcác mảng kế toán thuộc các bộ phận kế toán chức năng của toàn Công ty. Kếtoán trưởng theo dõi, xem xét kiểm tra, kiểm soát toàn bộ công tác kế toán củacông ty và như thế sơ đồ bộ máy kế toán của công ty như sau: − Kế toán trưởng (Nguyễn Thu Trang):Là người giúp việc cho Giám đốc về tổ chức điều hành bộ máy kế toán, là người chịu trách nhiệm chung về báo cáo tài chính của Công ty. Xét duyệt, kiểm tra các công việc liên quan đến kế toán tài chính của Công ty − Kế toán tổng hợp (Ngô Kim Lan): Là người trợ lý cho kế toán trưởng giúp tổng hợp số liệu lập các báo cáo thuế, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính đưa lên kế toán trưởng xem xét và ký duyệt. − KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn (Lê Thùy Dương): ph ¶n ¸nh ch Ýnh x ¸c, ®Çy ®ñ, k Þp th êi s è hiÖn c ã, t×nh h ×nh biÕ n®éng vµ s ö d ông ti Òn m Æt t¹i c «ng ty. Ph ¶n ¸nh k Þp th êi, ch Ýnh x ¸c ti Òn g öi, ti Òn ®ang chuyÓn, ngo ¹i tÖ. Theo d âi chi tiÕ ttõng kho ¶n n î ph ¶i thu, ph ¶i tr¶ theo tõng ®èi tîng kh ¸ch h µng. 6
 7. 7. − Kế toán thuế (Nguyễn Thu Hiền): Thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước, hạch toán các loại thuế phát sinh. Theo dõi chi tiết trên các sổ thuế 13311, 13312, 3331 − KÕ to¸n b¸n hµng (Vũ Thúy Quỳnh): n ¾m ch ¾c s ù vËn ®éng c ña c ¸c s ¶n ph Èm trong qu ¸ tr×nh nh Ëp - xu t. Theo d âi, ph ¶n ¸nh t×nh h ×nh m ua b ¸n h µng ho ¸ vµ vËn chuyÓn h µng. − Thñ quü (Mai Thu Huyền): Qu¶n lý tiÒn mÆt, c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi kÌm theo c¸c chøng tõ hîp lÖ ®Ó nhËp, xu t. Cuèi ngµy tiÕn hµnh kiÓm kª sè tån quü trong sæ vµ tiÒn mÆt thùc tÕ.6.2. Các chính sách áp dụng tại công ty. C«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ con d u riªng. C«ng ty¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp nhá vµ võa ( Ban hµnh theo QuyÕt®Þnh 48/2006/Q§ - BTC ngµy 14/09/2006) − Niªn ®é kÕ to¸n: b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/N vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12/ N − §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: VND ( ViÖt Nam §ång)6.3 HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh: − B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n − B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh − ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh − B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ6.3.1.Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: C«ng ty thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p kh u trõ.6.3.2.C«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n: C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn Nguyªn tµi s¶n cè ®Þnh Møc hao trung b×nh = Thêi h¹n sö dông Møc kh u hao trung b×nh hµng th¸ng b¾ng sè kh u hao ph¶I trÝch c¶ n¨mchia cho 12 th¸ng.6.3.3.Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ xu t kho: C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.6.3.4.Ph¬ng ph¸p kª khai hµng ho¸ tån kho: C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.6.4. Hình thức sổ kế toán: 7
 8. 8. Trong điều kiện hiện nay,công ty đã lựa chọn và áp dụng hình thức kế toánChứng từ ghi sổ: 8
 9. 9. H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ Ch øng tõ kÕ to ¸n S æ qu ü kiªm b ¸o c ¸o qu ü B ¶ng tæng h îp ch øng tõ g èc S æ kÕ to ¸n chi tiÕ tS æ ®¨ng k ý ch øng tõ ghi s æ Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, cuối quý Đối chiếu 9
 10. 10. Giải thích sơ đồ: − (1):Hàng ngày kế toán căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc để lập chứng từ ghi sổ. − (2): Căn cứ vào chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ và các sổ chi tiết. − (3): Vào sổ các tài khoản căn cứ vào chứng từ ghi sổ . − (4): Cuối tháng căn cứ vào sổ chi tiết,kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết để đồng thời căn cứ vào sổ cái,cuối tháng kế toán lập bảng cân đối phát sinh Sau khi kiểm tra,đối chiếu số liệu giữa bảng tổng hợp chi tiết và sổ cái đồngthời kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ đăng kí chứng từ ghi sổ với sổ cái lậpbảng cân đối phát sinh.Căn cứ vào bảng đó và bảng tổng hợp chi tiết lập báo cáotài chính.6.5.Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty: − Hóa dơn giá trị gia tăng. − Phiếu thu tiền mặt. − Phiếu xuất kho. − Giấy báo có và các chứng từ liên quan. 10
 11. 11. 6.6.Hệ thống tài khoản áp dụng tại công ty: Stt Sè hiÖu tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n 1 111 TiÒn mÆt 2 112 TiÒn göi ng©n hµng 3 131 Ph¶I thu cña kh¸ch hµng 4 133 ThuÕ GTGT 5 156 Hµng ho¸ 6 331 Ph¶I tr¶ ngêi b¸n 7 333 ThuÕ c¸c kho¶n ph¶I nép vµ 8 334 Ph¶I tr¶ ngêi lao ®éng 9 338 Ph¶I tr¶, ph¶I nép kh¸c 10 411 Nguån vèn KD 11 421 Lîi nhuËn cha ph©n phèi 12 511 Doanh thu b¸n hµng 13 521 ChiÕtkhÊuth¬ng m¹i 14 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 15 532 Gi¶mgi¸ hµng b¸n 16 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 17 635 Chi phÝ tµi chÝnh 18 641 Chi phÝ b¸n hµng 19 642 Chi phÝ qu¶n lý DN 20 711 Thu nhËp kh¸c 21 811 Chi phÝ kh¸c 22 911 X¸c ®Þnh KQKD 11
 12. 12. PhÇn II : Thùc tr¹ng c« g t¸ kÕ n b¸ hµng vµ thanh to¸ tiÒn hµng t¹i n c to¸ n n c« g ty cæphÇn t vÊn vµ xó c tiÕ th¬g m¹i HTC n n nI.Đặc điểm chung của phÇn hµnh kế toán bán hàng và thanh toán tiềnhàng tại công ty:1.Đặc điểm về mặt hàng tiêu thụ: Công ty cổ phần tư vấn & xúc tiến thương maị HTC hoạt động trên nhiềulĩnh vực kinh doanh,xong doanh thu bán hàng của công ty chủ yếu là từ việcbuôn bán và cung cấp các sản phẩm : − Bằng inox: như téc nước,giường y tế, quạt… − Đồ dùng văn phòng phẩm:bút bi,giấy viết,mực... C«ng ty lµ ®¬n vÞ kinh doanh nép thuÕtheo ph¬ng ph¸p khÊutrõ. V× vËydoanh thu b¸n hµng cña c«ng ty lµ toµn bé sè tiÒn thu ®îc tõ b¸n hµng, kh«ngbao gåm thuÕGTGT.2.Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ của công ty: Do công ty kinh doanh nhiều mặt hàng nên đối tượng khách hàng rất đadạng ,chủ yếu là các đối tượng sau: − Các bệnh viện: mua các loại thiết bị phục vụ như giường ,quạt. − Các xí nghiệp sản xuất:mua tôn inox,téc nước… − Các cửa hàng bán văn phòng phẩm: mua về bán lẻ như bút,thước..3. Đặc điểm về phương thức bán hàng áp dụng tại công ty Công ty áp dụng 2 hình thức bán hàng như sau: − Hình thức bán buôn:Có 3 hình thức bán buôn mà công ty đang sử dụng + Bán buôn thông qua kho + Mua hàng bán thẳng + Hàng gửi bán − Hình thức bán lẻ:nhằm đáp ứng nhu cầu của khách muốn mua hàng nhỏ lẻ,công ty đã xây dựng các quầy hàng bán lẻ nằm bao quanh trụ sở công ty.4.Đặc điểm về phương thức thu tiền áp dụng tại công ty: 12
 13. 13. H iÖn nay, c «ng ty ¸p d ông ph¬ng th øc thu ti ền : b ¸n h µng thu ti Òn ngayvµ b ¸n h µng th anh to ¸n ch Ëm . C «ng ty cung c p h µng ho ¸ cho nh ÷ng c ¸ nh ©n vµdoanh nghiÖp ®Æ t h µng víi s è lîng lín. Kh ¸ch h µng c ã th Ó th anh to ¸n b »ngti Òn m Æt ho Æc th «ng qua tµi kho ¶n ng ©n h µng.Trêng hîp b¸ n hµng thu tiÒn ngay:S¬ ®å : KÕ to¸n DT b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp TK 521.1, 521.2, 521.3 TK 511 TK 111, 112, 131 KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, chiÕt kh u th­¬ng Doanh thu b¸n hµng m¹i TK 911 TK 333.1 ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i né p Khi kh¸ch hµng kÝ hîp ®ång thanh to¸n ngay, lóc xu t hµng, c¨n cø vµo ho¸®¬n thuÕ GTGT, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: − Nî TK 111, 112: Tæng gi¸ thanh to¸n − Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng − Cã TK 333.1: ThuÕ GTGT ®Çu ra VD: Ngµy 02/02/2010 Cty b¸n cho bÖnh viÖn K Hµ Néi 20 chiÕc giêng ytÕ,gi¸ b¸n ®· bao gåm thuÕ GTGT lµ 34.650.000®, thuÕ su t thuÕ GTGT lµ 10%, bÖnhviÖn K thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt, trÞ gi¸ vèn hµng b¸n lµ 25.150.000®. Tõ nghiÖp vô nµy, phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: 13
 14. 14. LËp ho¸ ®¬n GTGT Ho ¸ ®¬n GTGT M Éu s è 01 /GTKT_ 3LL Liªn 1 (lu) ND /2009B Ngµy 02 th ¸ng 02 n ¨m 201 0 064390§¬n vÞ b ¸n h µng : C «ng ty C PTV & XTTM H .T.C §Þa ch Ø : Ph ßng 1 02 - ng â 1 58- H ång Mai - H µ N éi S è tµi kho ¶n: §iÖn tho ¹i 0473096696 M· sèH ä tªn ngêi m ua h µng : §¬n vÞ : B Önh viÖn K H µ N éi S è tµi kho ¶n: §Þa ch Ø : M· sè H ×nh th øc th anh to ¸n : th anh to ¸n ngay S TT T ªn h µng h ãa §¬n vÞ S è lîng §¬n gi¸ Th µnh ti Òn d Þch vô tÝnh A B C 1 2 3 = 1 x2 1 G iêng y tÕ ChiÕ c 20 1 .575.000 31 .500.000 C éng ti Òn h µng 31 .500.000 ThuÕ GTGT 1 0% TiÒn thuÕ GTGT 3.1 5.000 T æng c éng ti Òn th anh to ¸n 34.650.000 S è ti Òn viÕ tb »ng ch ÷: Ba t tri Öu s ¸u tr¨m n ¨m m¬i ngh ×n ®ång ch ½n Ngêi m ua h µng Ngêi b ¸n hµng Th ñ tr ëng ®¬n vÞ (K ý, ghi râ h ä tªn) (K ý, ghi râ h ä tªn) (K ý, ghi râ h ä tªn)LËp phiÕ uxuæ t kho : PhiÕ uxu tkho do ph ßng kinh doanh c ña c «ng ty lËp trªnc ¬ s ë ho ¸ ®¬n GTGT, lµm c ¨n c ø x ¸c ®Þnh gi¸ vèn h µng b ¸n :C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C MÉu sè 03 – VT PhiÕu xuæt kho Ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2010 Nî:…..Sè 19 Cã:…………..Hä tªn ngêi nhËn hµng: BÖnh viÖn K Hµ Néi§Þa chØ:Lý do xu t kho:Xu t t¹i kho: C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C §VT: VN§ M· §¬n vÞ Sè lîng Tªn hµng ho¸ sè tÝnh §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Stt dÞch vô 14
 15. 15. A B C D 1 2 3=1x2 1 G iêng yt Õ ChiÕ c 20 1 .575.000 31 .500.000 C éng 31 .500.000 C éng th µnh ti Òn (b »ng ch ÷): Ba m¬i m èt tri Öu n ¨m tr¨m ngh ×n ®ång Xu tng µy 02 th ¸ng 09 n ¨m 2009 G i¸m ®èc KÕ to ¸n tr ëng Ph ô tr¸ch Ngêi nh Ën h µng Th ñ kho cung ti Òn ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Trêng hîp b¸n hµng thanh to¸n chËm S¬ ®å KÕ to¸n DT b¸n hµng theo ph¬ng thøc chuyÓn hµng theo hîp ®ång, chê chÊp nhËn thanh to¸nTK156 TK157 TK632 TK911 TK511 TK111,112,131 K/c gi¸ vèn Gi¸ b¸n cha Gi¸ vèn hµng hµng b¸n K/c doanh thu thuÕ Xu t hµng ho¸ göi b¸n chuyÓn cho ngêi mua TK 531,532,521 TK 333.1 15
 16. 16. K / c ¸c kho ¶n c ThuÕ GTGT gi¶m trõ doanh ph ¶i n ép thu §Ó thu hót vµ duy tr× mèi quan hÖ lµm ¨n víi kh¸ch hµng, ®Æc biÖt ®èivíi nh÷ng kh¸ch hµng l©u n¨m, c«ng ty ®· thùc hiÖn ph¬ng thøc b¸n hµng thanhto¸n chËm ®èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng cã gi¸ trÞ lín. KÕto¸n b¸n hµng ph¶ithùc hiÖn c«ng viÖc ®èi chiÕubï trõ c«ng nî gi÷a hai c«ng ty. Khi xuÊt hµng,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕto¸n h¹ch to¸n nh sau: + Nî TK 131:Tæng gi¸ thanh to¸n + Cã TK 511.1:Doanh thu b¸n hµng + Cã TK 333.1: ThuÕGTGT®Çu ra VD: Ngµy 05/02/2010 cty b¸n cho C«ng ty Hång Th¸i 40 chiÕc qu¹t ®iÖn.Gi¸ b¸n c¶ thuÕ lµ 45.150.000®, thuÕ su t thuÕ GTGT 5%. C«ng ty C¬ KhÝ HångTh¸i tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt 30.000.000®, cßn 15.150.000® thanh to¸n sau.C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau: + Nî TK 111(HT): 30.000.000® + Nî TK 131(HT): 15.150.000® + Cã TK 511: 43.000.000® + Cã TK 333.1: 2.150.000® Tõ c¸c chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 131 theo dâi sè tiÒncßn thiÕu. Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµngTªn kh¸ch hµng:§¬n vÞ: C«ng ty Hång Th¸i§¬n vÞ tÝnh: VN§Ch øng tõ N î ph ¶i thu §· thu C ßn ph ¶i thu 16
 17. 17. DiÔn gi¶i Sè Ngµy Sè tiÒn TH Sè tiÒn TH Sè tiÒn TH Mua 07/09 tr¶ chËm 15.150.000 10/09 §· tr¶ hÕt 15.150.000 Céng 15.150.000 Ngµy… th ¸ng…n ¨m G i¸m ®èc Ngêi lËp biÓu KÕ to ¸n tr ëng( K ý, h ä tªn ) ( K ý, h ä tªn ) ( K ý, h ä tªn ) Ngµy07/02/2010 cty Hång Th¸i thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn thiÕu b»ngtiÒn mÆt, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau: + Nî TK 111: 15.150.000® + Cã TK 131 (HT): 15.150.000® Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thub¸n hµng vµo sæ c¸i TK 511 17
 18. 18. C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C Mẫu số S02c1 – DNN ( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Tháng 02 năm 2010 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng Số hiệu TK: 511Ngày Chứng từ Số Số tiềnghi Số NT hiệusổ Diễn giải TK Nợ Có đối ứng Số dư đầu kỳ… … … ……………… ….. …… ………02/02 PXK1 02/02 Bán hàng cho 111 31.500.000 9 bệnh viện K07/02 PXK2 07/02 Bán hàng cho 111 43.000.000 3 công ty hồng thái…. … …. ……………… …… ………. ……….27/02 PKT 27/02 Kết chuyển 521.3 180.000.000 các khoản giảm giá hàng PKT 28/0 bán 28/0 911 735.000.0002 2 Kết chuyển doanh thu bán hang sang TK 911 Cộng PS 915.000.000 915.000.000 Dư cuối kỳ: 18
 19. 19. 5. Quy trình nghiệp vụ bán hàng và thu tiền tại công ty. 5.1. Quy trình nghiệp vụ bán hàng:TK 521, 531, 532 (nÕu cã) TK 511 TK 511 TK 111, 112, 131, 136 DT tiªu thô theo KÕt chuyÓn chiÕt kh u TM, gi¸ b¸n kh«ng thuÕ gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ Tæng gi¸ TT tr¶ l¹i (nÕu cã) (c¶ thuÕ GTGT) TK 3331 TK 911 KÕt chuyÒn DT thuÇn ThuÕ vÒ tiªu thô GTGT 19
 20. 20. 5.2.Quy trình nghiệp vụ thu tiền tại công ty TK 131 TK 521, 531, 532 TK 511,711 CK TM gi¶m gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (nÕucã) DT b¸n hµng vµ cung cÊpdv, thu nhËp kh¸c TK 3331 TK 3331 ThuÕGTGTt ¬ng øng ThuÕGTGTph¶i nép TK 331TK 111,112 Bï trõ c«ng nî Sè chi hé hoÆc tr¶ l¹i tiÒn thõa cho ngêi mua Sè tiÒn ®· thu (kÓ c¶ TK 111,112 th¸ng tr íc) TK 642 Nî khã ®ßi ®· xö lý 20
 21. 21. 6.Trình tự luân chuyển chứng từ Phiếu xuất kho Bảng kê chứng từ Hóa đơn GTGT hàng hóa,dịch vụ Phiếu thu xuất ra Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Chứng từ ghi sổ Sổ cái các tài khoản Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ6.1 Sổ sách kế toán công ty sử dụng trong kế toán bán hàng và thanh toán tiềnhàng. − Sổ chi tiết bán hàng − Sổ chi tiết phải thu của khách hàng − Chứng từ ghi sổ − Sổ cái các tài khoản. − Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa 21
 22. 22. 7. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thuS¬ ®å KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thua. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK111,112,131 TK521.2 TK511,512 DT hµng b¸n bÞ tr¶ K/c doanh thu hµng l¹i theo ph¬ng ph¸p b¸n bÞ tr¶ l¹i trùc tiÕp TK333.1 ThuÕ GTGTb. ChiÕt khÊu th¬ng m¹i TK 3331 1 TK1 11 ,11 2,1 31 ThuÕ GTGT ®Çu ra ( nÕu cã) Sè tiÒn CKTM cho ngêi TK 521.1 muaTK 511 DT thuÕ Cuèi k× K/c CKTM GTGT sang TK DT b¸n hµng 22
 23. 23. 7.1. Nội dung các khoản giảm trừ và chứng từ kế toán sử dụng Kho ¶n gi¶m trõ doanh thu c ña c «ng ty ch Ø bao g åm c ¸c kho ¶n gi¶m gi¸h µng b ¸n. C «ng ty kh «ng ¸p d ông c ¸c kho ¶n chiÕ tkh u th ¬ng m ¹i ®èi víi kh ¸chh µng.G i¶m gi¸ h µng b ¸n lµ kho ¶n ti Òn ®îc c «ng ty ch p nh Ën trªn gi¸ tho ¶ thu Ën v×lý do s ¶n ph Èm c «ng ty kÐ m ph Èm ch t, kh «ng ®óng quy c ¸ch ghi trong h îp ®ångkinh t . Khi ph ¸t sinh kho ¶n gi¶m gi¸ h µng b ¸n, ph ßng kinh doanh c ña c «ng ty lËp Õbiªn b ¶n gi¶m gi¸ h µng b ¸n. C ¨n c ø vµo biªn b ¶n n µy kÕ to ¸n k ª khai ®iÒu ch Ønhc ¸c s è li Öu , thuÕ ®Çu ra sao cho ph ï h îp7.2. Tài khoản kế toán sử dụng TK 521 .3 “ G i¶m gi¸ h µng b ¸n”: KÕ to ¸n ch Ø ph ¶n ¸nh vµo tµi kho ¶n n µy c ¸ckho ¶n gi¶m trõ sau khi ®· c ã ho ¸ ®¬n b ¸n h µng. 7.3 Trình tự kế toán giảm giá hàng bán C ¨n c ø vµo biªn b ¶n gi¶m gi¸ h µng b ¸n do ph ßng kinh doanh lËp , kÕ to ¸n b ¸nh µng ph ¶n ¸nh kho ¶n gi¶m gi¸ h µng b ¸n vµo Ch øng tõ ghi s æ, s æ c ¸i TK 521 .3 VD: Ngµy 08/03/2010, C«ng ty B×nh Níc S¬n Hµ tr¶ l¹i 1 tÐc níc do bÞlçi trÞ gi¸ bao gåm c¶ thuÕ 198.000.000®, thuÕ su t 10%. Sau khi phßng kinh doanh lËp biªn b¶n, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau: + Nî TK 521.3: 180.000.000® + Nî TK 333.1: 18.000.000® + Cã TK 131(SH): 198.000.000® Khi c«ng ty tr¶ kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng, c¨n cø vµo phiÕuchi kÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau: + Nî TK 131(SH): 198.000.000® + Cã TK 111: 198.000.000® Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n sang TK 511®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn: + Nî TK 511: 180.000.000® + Cã TK 521.3: 180.000.000®8. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty8.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại công ty Gi¸ trÞ hµng ho¸ xu t kho ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh nh sau: 23
 24. 24. G i¸ trÞ th ùc t Õ S è lîng h µng th ùc §¬n gi¸ nh Ëp xu tkho = t xu tkho Õ x kho KÕto¸n h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156: Hµng ho¸8.2. Tài khoản kế toán sử dụng − TK 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n” − TK 156 “ Hµng ho¸”8.3. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán VD: Ngµy 15/03/2010, c«ng ty b¸n cho xÝ nghiÖp c¬ khÝ An Long 2 t nt«n inox304, gi¸ thµnh thùc tÕ nhËp kho cña t«n inox lµ 12.400.000®/t n. TrÞ gi¸ thùc tÕ xu t kho cña 2 t n t«n Inox304 lµ: 2 x 12.400.000® = 24.800.000® KÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau: + Nî TK 632: 24.800.000® + Cã TK 156: 24.800.000® Cuèi th¸ng 03/2010, kÕ to¸n tÝnh ra tæng trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµngho¸ b¸n ra lµ 545.000.000®, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn sang TK 911 + Nî TK 911: 545.000.000® + Cã TK 632: 545.000.000®C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C MÉu sè 03 - VT PhiÕu xuæt kho Ngµy 1 5 th ¸ng 03 n ¨m 201 0 N î: …632…S è 24 C ã:…1 56…Hä tªn ngêi nh Ën h µng: X Ý nghiÖp An Long§Þa ch Ø:L ý do xu tkho: Xu tb ¸nXu tt¹i kho: C «ng ty CPTV & XTTM H .T.C §VT: VN § M· §¬n vÞ S è lîng T ªn h µng ho ¸ sè tÝnh §¬n gi¸ Th µnh ti Òn S tt d Þch vô 24
 25. 25. A B C D 1 2 3 = 1x 2 1 T«n inox TÊn 2 12.400.000 24.800.000 Céng 24.800.000 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): Hai t triÖu t¸m tr¨m ngh×n ®ång XuÊt ngµy 15th¸ng 03 n¨m2010Gi¸m®èc KÕto¸n tr ëng Phô tr¸ch Ngêi nhËn hµng Thñ kho cung tiÒn ( Ký, hä t ªn) ( Ký, hä t ªn) ( Ký, hä t ªn) ( Ký, hä t ªn) ( Ký, hä t ªn) 25
 26. 26. B¶ng xuÊt hµng b¸n chi tiÕtC «ng ty CPTV & XTTM H .T.C B¶ng xuæt hµng b¸n chi tiÕt Tõ ngµy 01/03/2010 ®Õn ngµy 30/03/2010 Chøng tõ Tªn hµng ho¸ §¬n gi¸ Sè l­ Thµnh tiÒn Sè Ngµy îng …… …… …… …… …… 02/03 Gi­êng ytÕ 1.257.500 20 25.150.000 07/03 Qu¹t ®iÖn 875.000 40 35.000.000 15/03 T«n inox 12.400.000 2 24.800.000 …… …… …… …… …… Tæng trÞ gi¸ hµng xu t b¸n 545.000.000 26
 27. 27. KÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæC «ng ty CPTV & XTTM H .T.C Mẫu số S02a – DNN ( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 22 Ngày 15 tháng 03 năm 2010 ĐVT: 1000đ Chứng từ Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 113 15/3 Giá vốn tôn inox304 632 156 24.800.000 Cộng: 24.800.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 15 tháng 03 năm 2010 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 27
 28. 28. Sæ c¸i TK 632 C «ng ty C PTV & XTTM H .T.C Mẫu số S02c1 – DNN ( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Tháng 03 năm 2010 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Số hiệu TK: 632Ngày Chứng từ Số Số tiềnghi Số NT hiệusổ Diễn giải TK Nợ Có đối ứng Số dư đầu kỳ… … … ……………… ….. …… ………02/03 064390 02/03 Bán hàng cho bệnh viện K 156 25.150.00007/03 457742 07/03 Bán hàng cho công ty cơ khí 156 35.000.000 hồng thái15/03 1 24678 15/03 Bán hàng cho xí nghiệp cơ 156 24.800.000 khí An Long….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. PKT 91 130/03 30/03 Kết chuyển giá 545.000.000 vốn hàng bán sang TK 911 Cộng PS 545.000.000 545.000.000 Dư cuối kỳ: 28
 29. 29. 8.4.Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng:a.Tài khoản 111:Tiền mặt TK111Nî CãC ¸c kho ¶n ti Òn m Æt, ngo ¹i tÖ… nh Ëp C ¸c kho ¶n ti Òn m Æt, ngo ¹i tÖ… xu tquü qu ü.S è ti Òn m Æt, ng ©n phiÕ u,ngo ¹i tÖ S è ti Òn m Æt, ng ©n phiÕ u,ngo ¹i tÖth õa ë qu ü ph ¸t hiÖn khi kiÓm k ª. th iÕ uh ôt ë qu ü ph ¸t hiÖn khi kiÓm k ªCh ªnh lÖch tû gi¸ h èi ®o ¸I t¨ng do s è Ch ªnh lÖch tû gi¸ h èi ®o ¸I gi¶m dod ngo ¹i tÖ cu èi k ú ®¸nh gi¸ s è d ngo ¹i tÖ cu èi k úSD CK c ¸c kho ¶n ti Òn m Æt ngo ¹i tÖ :tån qu üb. T µi kho ¶n 1 1 2Ð TiÒn g öi ng©n h µng C «ng d ông: TK n µy d ïng ®Ó ph ¶n ¸nh s è hiÖn c ã vµ t×nh h ×nh biÕ n®éngt¨ng (gi¶m ) c ña c ¸c kho ¶n ti Òn g öi ng ©n h µng c ña c «ng ty t¹i ng ©n h µng. N éi dung vµ kÕ tc u c ña tµi kho ¶n TK 1 1 2®îc chia lµm 1 tµi kho ¶n c p 2 + TK 1 1 2ti Òn ViÖt N am 29
 30. 30. TK 112Nî CãC¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ…göi vµo C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ rót ra tõng©n hµng ngÇn hµngChªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸I t¨ng do ®¸nh Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸I gi¶m do ®¸nhgi¸ sè d ngo¹i tÖ cuèi kú gi¸ sè d ngo¹i tÖ cuèi kúSDCK c¸c kho¶n tiÒn mÆt ngo¹i tÖ cßn :göi t¹i ng©n hµng c. Tµi kho¶n 131:ph¶I thu cña kh¸ch hµngNî CãSè tiÒn b¸n vËt t , s¶n phÇm, hµng hãa, Sè tiÒn ®· thu cña kh¸ch hµng (kÓ c¶dÞch vô, tµi s¶n cè ®Þnh ph¶I thu… tiÒn ®Æt tr íc cña kh¸ch hµng)cña kh¸ch hµng Sè chiÕtkhÊuthanh to¸n, chiÕtkhÊuth¬ngSè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n…trõ vµo ph¶I thu§iÒu chØnh chªnh lÖch do tû gi¸ ngo¹i kh¸ch hµng (chªnh lÖch gi¶m tû gi¸,tÖ t¨ng víi c¸c kho¶n ph¶I thu cña ngêi thanh to¸n bï trõ)mua cã gèc ngo¹i tÖSDCK ph¶n ¸nh sè tiÒn DNcßn ph¶I thu : Sè tiÒn nhËn tr íc, sè ®· thu thõa ph¶Icña kh¸ch tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng d. Tµi kho¶n 156: “Hµng hãa” Tµi kho¶n 156 ®îc chia thµnh 02 tµi s¶n cÊp2 + Tµi kho¶n 1561– gi¸ mua hµng b¸n + Tµi kho¶n 1562 – chi phÝ thu mua hµng hãa TK 156Nî CãPh¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng gi¸ t¹i Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ mua hµng hãa xuÊt kho,kho, t¹i quÇy (gi¸ mua vµ chi phÝ thu xuÊt quÇymua) Kho¶n gi¶m gi¸ hµng mua, CKTMkhi mua hµng vµ hµng mua tr¶ l¹i PhÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thôSDCK trÞ gi¸ thùc tÕhµng hãa cña : Sè tiÒn nhËn tr íc, sè ®· thu thõa ph¶Ihµng tån kho, tån quÇy tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng e. Tµi kho¶n 3331: “ThuÕ c¸c kho¶n ph¶I nép nhµ níc” vµ Tµi kho¶n 3331 ®îc chia lµm 1tµi kho¶n cÊp3 Tµi kho¶n 3331 – ThuÕGTGT®Çu ra TK 3331Nî Cã 30
 31. 31. S è thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· kh utrõ S è thuÕ GTGT ®Çu ra ph ¶I n ép c ñaS è thuÕ GTGT ®Çu ra ®· n ép h µng h ãa, d Þch vô ®· ti ªu th ô trong k úS è thuÕ GTGT ®îc gi¶m trõ vµo s è thuÕph ¶I n épS è thuÕ GTGT c ña h µng b ¸n b Þ tr¶ l¹i,gi¶m gi¸ h µng b ¸nSD CK S è thuÕ GTGT ®· n ép th õa vµo : SD CK:S è thuÕ GTGT c ßn ph ¶I n épng ©n s ¸ch NN f. T µi kho ¶n 51 1 :“D oanh thu b ¸n h µng vµ cung c p d Þch vô” T µi kho ¶n 51 1 ®îc chia lµm 2 tµi kho ¶n c p 2 + T µi kho ¶n 51 11 Ð D oanh thu b ¸n h µng h ãa + T µi kho ¶n 51 1 3Ð D oanh thu cung c p d Þch vô TK 51 1Nî CãThuÕ GTGT ph ¶I n ép c ña k ú ho ¹ch to ¸n T æng doanh thu b ¸n s ¶n ph Èm , h µng®èi víi ®¬n vÞ n ép thuÕ trùc tiÕ p h ãa, cung c p d Þch vô m µ c «ng ty ®·C ¸c kho ¶n C K TM gi¶m gi¸ h µng b ¸n, th ùc hiÖn trong k ú kÕ to ¸nh µng b ¸n b Þ tr¶ l¹iC ¸c kho ¶n thuÕ kh «ng ®îc ho µn l¹i (thuÕxu t, nh Ëp kh Èu)KÕ tchuyÓn doanh thu ®Ó x ¸c ®ÞnhKQ KD TK n µy kh «ng c ã s è d cu èi k ú g. T µi kho ¶n 632: “G i¸ vèn h µng b ¸n” T µi kho ¶n 632 TK 632 Nî Cã T Ëp h îp trÞ gi¸ vèn c ña s ¶n ph Èm , KÕ tchuyÓn gi¸ vèn h µng b ¸n ®Ó x ¸c h µng h ãa, d Þch vô m µ c «ng ty ®· ®inh KQ KD b ¸n, ®· cung c p trong k ú. G i¸ vèn h µng b ¸n b Þ tr¶ l¹i trong k ú C ¸c kho ¶n kh ¸c ®îc tÝnh vµo gi¸ vèn h µng b ¸n trong k ú TK n µy kh «ng c ã s è d cu èi k ú PhÇn III : NhËn xÐ t vµ kÕt luËn: I.NhËn xÐ t 31
 32. 32. 1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n bán hàng và thanh toán tiềnhàng t¹i c«ng ty Cæ PhÇn T VÊn vµ Xóc TiÕn Th¬ng M¹i H.T.C C «ng Ty C æ Ph Çn T V n vµ X óc TiÕ nTh¬ng M ¹i H .T.C lµ m ét c «ng ty ®éclËp , ®· ®i vµo ho ¹t ®éng ®îc 3 n ¨m .V× vËy, kÕ tqu ¶ ho ¹t ®éng kinh doanh c ñac «ng ty trong su èt th êi gian qua c òng ®· c ã nh ÷ng th µnh tùu ®¸ng k Ó. Tuych Þu kh «ng Ýt ¶nh hëng tõ ®ît kh ñng ho ¶ng kinh t trong th êi gian võa qua Õsong qua ®ã c «ng ty c òng ®· kh ¼ng ®Þnh ®îc ti Òm n ¨ng kinh doanh c ña m ×nh.§iÒu ®ã ®· t¹o th ªm niÒm tin cho c «ng ty ng µy c µng ®i lªn vµ ph ¸t tri Ón.I.1 ¦u ®iÓm − VÒ h×nh thøc kÕ to¸n HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. H×nhthøc nµy r t phï hîp víi ®Æc ®iÓm thùc tÕ t¹i c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n ® îc tæchøc phï hîp víi kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña tõng ngêi. Do vËy mµ kÕ to¸n cã thÓqu¶n lý c¸c chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra ®èi chiÕu víi tæng sè tiÒn mµ kÕ to¸nghi trªn c¸c tµi kho¶n ®îc chÝnh x¸c, kÞp thêi söa ch÷a nh÷ng sai sãt vµ h¬nthÕ n÷a lµ viÖc tÝnh l¬ng cho CBCNV ®îc ph¶n ¸nh ®óng sè ngµy c«ng, ®¶mb¶o sù c«ng b»ng cho ngêi lao ®éng. − VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc bè trÝ gän nhÑ, hîp lý, ph©n c«ng c«ngviÖc râ rµng, cô thÓ. Bé m¸y kÕ to¸n phèi hîp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ c«ngty cã ®iÒu kiÖn chuyªn m«n ho¸ lao ®éng theo c¸c phÇn hµnh KÕ to¸n ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh xu t b¸n, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp®ång thêi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c doanh thu b¸n hµng nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸nhµng gióp ban l·nh ®¹o ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã hiÖu qu¶, ®em l¹i lîi nhuËncho c«ng ty §éi ngò kÕ to¸n ®Òu cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm l©u n¨m vµ nhiÖt t×nh,lu«n cè g¾ng trau dåi, bæ sung kiÕn thøc cho phï hîp víi c«ng t¸c. − VÒ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n Chøng tõ kÕ to¸n ®îc sö dông hîp lý, hîp lÖ, theo ®óng biÓu mÉu quy®Þnh cña Bé tµi chÝnh. HÖ thèng chøng tõ ®îc lu©n chuyÓn mét c¸ch logic,khoa häc ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cho c«ng t¸c kÕ to¸n. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc më ®óng theo quy ®Þnh cñabé tµi chÝnh. Qu¸ tr×nh ghi chÐp c¸c nghiÖp vô b¸n hµng kh¸ hoµn thiÖn, hîp lý,viÖc ghi sæ ®Òu dùa trªn c¸c chøng tõ hîp lÖ1.2. Tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®îc, viÖc h¹ch to¸n nghiÖp vô kÕ to¸n b¸nhµng nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung t¹i c«ng ty vÉn cßn mét sè h¹n chÕnh t ®Þnh: − VÒ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho: 32
 33. 33. H iÖn nay t¹i c «ng ty ®ang ¸p d ông tÝnh gi¸ vèn h µng xu t kho theo gi¸®Ých d anh, ®©y lµ ph¬ng ph ¸p ®îc s ö d ông trong tr êng h îp doanh nghiÖpqu ¶n lý h µng h ãa theo tõng l« h µng ®ã. Nh vËy v n ®Ò ®Æt ra ®ã lµ nÕ ul«h µng nh Ëp vµo th ¸ng 1 m µ sang th ¸ng 2, th ¸ng 3 th ¸ng 4 cha ti ªu th ô ®îc m µsang tËn th ¸ng 5 m íi ti ªu th ô ®îc vËy th × trong 5 th ¸ng ®ã h µng vÉn ®Ó ëtrong kho m µ khi xu tra vÉn tÝnh theo gi¸ ban ®Çu th × doanh nghiÖp s Ï kh «ngthu h åi ®îc kho ¶n chi ph Ý kho b ·i ®Ó h µng. − VÒ viÖc ¸p dông chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµ chiÕt khÊu thanh to¸n: C«ng ty cha ¸p dông chiÕt kh u th¬ng m¹i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng muahµng víi sè lîng lín vµ chiÕt kh u thanh to¸n víi nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n tr-íc h¹n. §©y lµ mét sù thiÕu sãt trong chiÕn lîc thu hót kh¸ch hµng vµ khuyÕnkhÝch viÖc thanh to¸n tríc h¹n nh»m tr¸nh rñi ro tõ viÖc c¸c kho¶n ph¶i thu sÏtrë thµnh nî khã ®ßi. − VÒ viÖc trÝch lËp quü dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi T¹i c«ng ty, ngoµi c¸c kh¸ch hµng ®Õn mua hµng thêng xuyªn vµ thanh to¸nngay th× cßn cã mét sè lîng kh¸ch hµng ®Õn nhËn hµng tríc råi thanh to¸n sau.V× vËy rñi ro tõ viÖc c¸c kho¶n ph¶i thu trë thµnh nî khã ®ßi vµ kh¸ch hµngmÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ rÊt cao.2. Mét sè giải pháp nhằm hoàn thiện c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ thanhtoán tiền hàng t¹i c«ng ty Cæ PhÇn T VÊn vµ Xóc TiÕn Th¬ng M¹i H.T.C − VÒ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho HiÖn nay, c«ng ty tÝnh trÞ gi¸ hµng xu t kho theo ph¬ng ph¸p gi¸ ®Ýchdanh, ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nhng khã bï ®¾p chi phÝ. Do ®ã c«ng ty nªn ¸pdông ph¬ng ph¸p nhËp tríc xu t tríc ®Ó tÝnh trÞ gi¸ hµng xu t kho. ¸p dôngph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng tån kho sÏ ®îc ph¶n ¸nh gÇn víi gi¸ trÞ hiÖnt¹i v× ®îc tÝnh theo gi¸ cña nh÷ng lÇn nhËp kho míi nh t. Cuèi kú, sè lîng hµnghãa kh«ng bÞ tån kho. − VÒ viÖc ¸p dông chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµ chiÕt khÊu thanh to¸n §Ó thu hót kh¸ch hµng, c«ng ty nªn ¸p dông chiÕt kh u th¬ng m¹i ®èi víinh÷ng kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín. KhuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n trícnh»m tr¸nh rñi ro trong viÖc m t kh¶ n¨ng thanh to¸n − VÒ viÖc trÝch lËp quü dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi Nî ph¶i thu khã ®ßi lµ c¸c kho¶n mµ c«ng ty ph¶i thu nhng v× mét lý donµo ®ã ngêi nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®óng kú h¹n vµ ®Çy ®ñ. Do c«ngty ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n chËm nªn r t dÔ x¶y ra thu håi nî chËm vµ cãnh÷ng trêng hîp kh«ng thÓ thu håi ®îc nî. Do vËy ®Ó tr¸nh rñi ro, kÕ to¸n nªntrÝch tríc kho¶n dù phßng cho c¸c kho¶n nî kh«ng thu håi ®îc vµo chi phÝ qu¶nlý doanh nghiÖp, tr¸nh trêng hîp c¸c kho¶n nî kh«ng thu håi ®îc ¶nh hëng ®Õn 33
 34. 34. kÕt qu¶ kinh doanh. Cßn c¸c kho¶n nî khã ®ßi, kÕto¸n theo dâi trªn tµi kho¶n 139“ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi”. Tµi kho¶n nµy ph¶n nh¸ viÖc lËp vµ xö lý c¸ckho¶n dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi vµo cuèi niªn ®é kÕto¸n ( tr íc khi lËp b¸oc¸o tµi chÝnh)  NÕudù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cÇn trÝch lËp lín h¬n sè d cña kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é kÕto¸n tr íc cha sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch lín h¬n ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ, kÕto¸n h¹ch to¸n nh sau:  Nî TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  Cã TK 139: Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi  NÕukho¶n dù phßng cÇn trÝch lËp n¨m nay nhá h¬n sè d cña kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é kÕto¸n tr íc cha sö dông hÕt, th× sè chªch lÖch ®îc hoµn nhËp ghi gi¶m chi phÝ, kÕto¸n h¹ch to¸n nh sau:  Nî TK 139: Dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi  Cã TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (hoµn nhËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi)  §èi víi c¸c kho¶n thu khã ®ßi kÐodµi trong nhiÒu n¨m, c«ng ty kh«ng cßn kh¶ n¨ng thu håi nî th× kÕto¸n cã thÓ xo¸ c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi, kÕto¸n h¹ch to¸n nh sau:  Nî TK 139: Sè nî xo¸ ®· ®îc lËp dù phßng  Nî TK 642: Sè nî xo¸ cha lËp dù phßng  Cã TK 131:Sè nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®îc xo¸  Cã TK 138.8: Sè nî ph¶i thu kh¸c ®îc xo¸§ång thêi ghi nî TK 004 “ Nî khã ®ßi ®· ®îc xö lý”  Trong tr êng hîp c¸c kho¶n ph¶i thu ®· ®îc xo¸ sau ®ã l¹i thu håi ®îc th× kÕto¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña kho¶n nî ®· thu håi ®îc h¹ch to¸n nh sau:  Nî TK 111,112:TiÒn mÆt, tiÒn göi  Cã TK 711:Thu nhËp kh¸c 34
 35. 35. KÕ tluËn Kh ëi ®Çu lµ m ét ®¬n vÞ nh á bÐ l¹i g Æp kh «ng Ýt kh ã kh ¨n trong qu ¸tr×nh ph ¸t tri Ón nhng c «ng ty C æ ph Çn vµ T v n & X óc tiÕ n th ¬ng m ¹i H .T.C ®·tõng bíc kh ¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn vµ ch ç ®øng c ña m ×nh trªn th Þ tr êng. Những th ành quả mà C«ng ty đạt được c ã sự ®ãng g ãp rất lớn của bộ m ¸ykế to ¸n đặc biệt là kế to ¸n b ¸n hàng và thanh toán tiền hàng với vai trß cung cấpnhững th «ng tin tài ch Ýnh gióp Ých cho ban l·nh đạo trong hoạt động kinhdoanh. Với c ¸ch hạch to ¸n tương đối hợp lý và khoa học kế to ¸n b ¸n hàng vàthanh toán tiền hàng ®· hoàn th ành tốt nhiệm vụ của m ×nh trong việc phản ¸nhch Ýnh x ¸c, đầy đủ, kịp th ời t×nh h ×nh ti ªu th ụ hàng ho ¸ của C «ng ty. Tuy nhiªnc «ng t¸c b ¸n hàng vẫn c ßn một số điểm hạn chế cần khắc phục để c ã th ể ph ¸t huytốt hơn nữa vai trß của m ×nh trong bộ m ¸y kế to ¸n gióp C «ng ty ngày càngph ¸t tri ển mạnh mẽ và kh «ng ngừng vươn lªn. Trong th êi gian th ùc tËp t¹i c «ng ty, v× th êi gian t×m hiÓu c ßn h ¹n chÕn ªn b µi báo cáo c ña em kh «ng th Ó tr¸nh kh ái th iÕ us ãt. Em r t m ong nh Ën ®îc s ùg ãp ý c ña c ¸c th Çy c « trong khoa kÕ to ¸n ®Ó báo cáo c ña em ®îc ho µn th iÖnh ¬n. Em xin c ¶m ¬n s ù gióp ®ì tËn t×nh c ña thầy giáo NguyÔn M ¹nh H iÓn c ïngc ¸c c « ch ó, anh ch Þ t¹i ph ßng kÕ to ¸n c ña c «ng ty ®· gióp em ho µn th µnh tè tbáo cáo thực tập. Em xin ch ©n th µnh c ¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2010 SINH VI£N NGUYÔN THU Hµ 35

×