Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 αεε υπαιθ διαδικασία γενεκτίμησης 10-2013

386 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6 αεε υπαιθ διαδικασία γενεκτίμησης 10-2013

 1. 1. Βαςικζσ διαδικαςίεσ 1 ου ζτουσ εφαρμογισ Γενικι Εκτίμθςθ (άπαξ) ΢υςτθματικι Διερεφνθςθ (προαιρετικι) Επιλογι και Διαμόρφωςθ ΢χεδίου Δράςθσ (υποχρεωτικι) ΢φνταξθ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του ςχολείου (υποχρεωτικι)
 2. 2. Γιαδικαζία Γενικήρ Δκηίμηζηρ ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος • • • • • Πραγματοποιείται άπαξ κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ ςτο ςχολείο Πραγματοποιείται από ομάδεσ εργαςίασ με απόφαςθ του ΢υλλ. Διδαςκόντων ςε όλουσ τουσ δείκτεσ ποιότθτασ Αξιοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό από τον Σόμο ΙΙΙ (Μεκοδολογία και εργαλεία διερεφνθςθσ) Εγκρίνεται από τον ΢φλλογο Διδαςκόντων ι τθν ολομζλεια του ςχολείου Χρθςιμοποιείται ςτθ ςφνταξθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του ςχολείου
 3. 3. Βαζικά ζηοισεία ηηρ διαδικαζίαρ Γενικήρ Δκηίμηζηρ Τεκμήρια – αξιοποίηςη διαθέςιμων ςτοιχείων Οργανωμένη ςυζήτηςη Ποιοτική και ποςοτική αποτίμηςη δεικτών Σύνθεςη ςυμπεραςμάτων Ανάδειξη υπεροχών αδυναμιών
 4. 4. Γενικι Εκτίμθςθ Αξιοποιούν απσεία ηος ΢σολείος Οι ομάδεσ εργαςίασ Αποηιμούν ομόθυνα ηοςρ 15 δείκηερ Αιηιολογούν ηην εκηίμηζή ηοςρ Καηαγπάθοςν ηα επιηεύγμαηα Δπιζημαίνοςν αδςναμίερ και πποβλήμαηα Η ολομέλεια Καηαλήγει ζε εκηίμηζη ηυν δεικηών Καηαγπάθει ηιρ μειοτηθικέρ απότειρ Δπιλέγει Γείκηη για ζςζηημαηική διεπεύνηζη ΢ςνηάζζει Έκθεζη Γενικήρ Δκηίμηζηρ
 5. 5. Έκθεζη Γενικήρ Δκηίμηζηρ
 6. 6. Έκθεζη Γενικήρ Δκηίμηζηρ 1/3
 7. 7. Έκθεζη Γενικήρ Δκηίμηζηρ 2/3
 8. 8. Έκθεζη Γενικήρ Δκηίμηζηρ 3/3
 9. 9. Αποζπάζμαηα από Δκθέ ζειρ Γ. Δ. ΟΡΓΑΝΩ΢Η ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗ΢Η ΣΟΤ ΢ΥΟΛΔΙΟΤ Γιαμόπθυζη & Δθαπμογή ηος ΢σ. Ππογπάμμαηορ Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος υρ ππορ ηον δείκηη Σο ΢χολείο λειτουργεί κανονικά και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τθρείται. Οι διδάςκοντεσ ςυνεργάηονται και προςαρμόηουν το πρόγραμμα ΢πουδϊν και τθ διδακτζα φλθ ςτο γενικά χαμθλό γνωςτικό επίπεδο και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν, που είναι εργαηόμενοι και αρκετοί από αυτοφσ ενιλικεσ. Προςφζρονται προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα (Αγωγι ΤγείασΠεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ – Χορόσ - Πρόγραμμα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ για τουσ Ρομά, με ελάχιςτθ όμωσ ςυμμετοχι τουσ). Πραγματοποιοφνται 4-5 εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ το χρόνο (κζατρα, κινθματογράφοσ, μουςεία). Παραδείγματα Εκθέςεων Γενικήσ Εκτίμηςησ από ςχολεία του πιλοτικού προγ/τοσ είναι αναρτημένα ςτο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ (Καλέσ πρακτικέσ)
 10. 10. Αποζπάζμαηα από Δκθέ ζειρ Γ. Δ. ΚΛΙΜΑ & ΢ΧΕ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ ΢χζςεισ ςχολείου - γονζων Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον δείκτθ Οι γονείσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ και πρωτοβουλίεσ του ςχολείου και είναι αρωγοί ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν. Σο ςχολείο παρζχει ςτουσ γονείσ πολλζσ ευκαιρίεσ ενθμζρωςθσ για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ, όπωσ: Τποδοχι γονζων νζων μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου, τακτικζσ οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, ςυναυλίεσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ. Αν και οι διδάςκοντεσ είναι ικανοποιθμζνοι από τθ ςχζςθ τουσ με τουσ γονείσ, κα ικελαν μεγαλφτερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργάηονται οι μακθτζσ ςτο ςπίτι και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν.
 11. 11. Αποζπάζμαηα από Δκθέ ζειρ Γ. Δ. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ΢ ΔΙΔΑ΢ΚΑΛΙΑ΢ Ανάπτυξθ & εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον δείκτθ Εφαρμόζονται ποικίλεσ μέθοδοι, ανάλογα με την προςωπικότητα και την κατάρτιςη του διδάςκοντοσ ςε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ςχολικό περιβάλλον. Γίνεται χρήςη του εργαςτηρίου ΦυςικήσΧημείασ με τη διεξαγωγή απλών πειραμάτων και χρήςη χαρτών. Το μάθημα ςυνδέεται με την καθημερινή ζωή των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τουσ και προςαρμόζονται ςτο επίπεδό τουσ. Γίνεται προςπάθεια προςέγγιςησ των μαθητών, που παρουςιάζουν ιδιαιτερότητεσ, με ενιςχυτική διδαςκαλία ςτα γλωςςικά μαθήματα.
 12. 12. Γ. Κφρια Αποτελζςματα τθσ Αξιολόγθςθσ ΢θμεία υπεροχισ του ςχολείου • Σο ςχολείο βρίςκεται τα τελευταία χρόνια ςε μια κετικι ανοδικι πορεία ςε όλουσ τουσείχαμε προβλιματα ςχετικά με τισ … δεν τομείσ. Σθμαντικά ζργα ζγιναν εργαςτθριακζσ υποδομζσ των ειδικοτιτων, τθν ανακαίνιςθ των κτιριακϊν υποδομϊν, τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και τα τελευταία χρόνια χρθματοδότθςθσ από τον διμο δεν είχαμε προβλιματα χρθματοδότθςθσ από τον διμο. Σο εκπαιδευτικό προςωπικό είναι ζμπειρο και καλά καταρτιςμζνο. Η διοίκθςθ του ςχολείου επζβαλε ζνα καλό και δθμοκρατικό κλίμα με τουσ μακθτζσ και αφουγκράηεται τα προβλιματά τουσ. Επίςθσ Σο εκπαιδευτικό προςωπικό είναι δεν υπάρχουν ςθμαντικά προβλιματα μεταξφ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθσ διοίκθςθσ. Η παραβατικότθτα των μακθτϊν ζχει μειωκεί ςθμαντικά. Ζχει να γίνει κατάλθψθ από το 2007 και οι τοίχοι του ςχολείου διατθροφνται ζμπειρο και καλά καταρτιςμζνο από τουσ μακθτζσ κακαροί και χωρίσ ςυνκιματα. Αρνθτικά ςθμεία Το κυριότερο αρνθτικό ςθμείο είναι οι επιδόςεισ των μακθτϊν, οι απουςίεσ αλλά και θ ακόμα υπάρχουςα παραβατικι ςυμπεριφορά. Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ το δφςκολο μακθτικό δυναμικό (γράφονται μακθτζσ από γυμνάςια και λφκεια με ελλείψεισ, με μακθςιακά καιμε μεγάλο ποςοςτό μακθτϊν με οικογενειακά προβλιματα) κεωροφμε ότι είναι πολφ επίπονο το ζργο του διδακτικοφ προςωπικοφ. Οι εκπαιδευτικοί, αν και είναι ςε καλό επίπεδο ςε ότι αφορά τθν πείρα και το επίπεδο κατάρτιςθσ, χρειάηονται εξειδικευμζνθ επιμόρφωςθ για το πϊσ να μακθςιακά προβλιματα αντιμετωπίηει, να οργανϊνει και να διδάςκει μακθτζσ χωρίσ φιλοδοξίεσ, ςε τμιματα με μεγάλο ποςοςτό μακθτϊν με μακθςιακά προβλιματα, παιδιά φτωχϊν οικογενειϊν, μεταναςτϊν κακϊσ και παιδιά από προβλθματικά περιβάλλοντα. Άλλο ςθμαντικό πρόβλθμα είναι θ ςχζςθ του ςχολείου με τουσ γονείσ. Δεν υπάρχει ςφλλογοσ γονζων, θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ είναι δφςκολθ - πολλά οικογενειακά περιβάλλοντα είναι προβλθματικά είτε γιατί αντιμετωπίηουν προβλιματα είτε γιατί ζχουν διαταραχκεί οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Επιλογι Σομζων για ΢υςτθματικότερθ Διερεφνθςθ Η ολομζλεια εργαςίασ ζκρινε ότι αν και το πεδίο με τθν μικρότερθ βακμολογία είναι το 5ο (Εκπαιδευτικά αποτελζςματα), πρζπει να αςχολθκοφμε με τον τομζα «Οργάνωςθ ςχολείου» του 2ου πεδίου (Οργάνωςθ και Διοίκθςθ ΢χολείου) και τον τομζα «Κλίμα και Σχζςεισ ςτο ςχολείο» του 3ου πεδίου. Το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ είναι ότι οι πικανζσ δράςεισ αναβάκμιςθσ ςτουσ τομείσ αυτοφσ κα βελτιϊςουν το γενικό κλίμα τθσ λειτουργίασ του ςχολείου που είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε άλλθ παιδαγωγικι παρζμβαςθ. Επίςθσ οι δράςεισ αυτζσ εξαρτϊνται άμεςα από τισ ςυνιςτϊςεσ του ςχολείου (διοίκθςθ και εκπαιδευτικοί) και όχι από άλλουσ φορείσ (π.χ. … πρζπει να αςχολθκοφμε με τον Παιδαγωγικό, ςφμβουλοι και τριτοβάκμια ιδρφματα για δράςεισ επιμορφϊςεων) οπότε με το ςθμερινό κεςμικό πλαίςιο τισ κακιςτοφν πιο τομζα «Οργάνωςθ ςχολείου»… ρεαλιςτικζσ. Για μια όμωσ πιο ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ τθσ αναβάκμιςθσ του ςχολείου κεωροφμε ότι πρζπει να ςχεδιαςκοφν και να υλοποιθκοφν δράςεισ που άμεςα αφοροφν άλλουσ τομείσ και κυρίωσ να γίνει ενδοςχολικι επιμόρφωςθ ςε κζματα οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ διδακτικισ διαδικαςίασ ςε τάξεισ με υψθλό ποςοςτό παιδιϊν χωρίσ φιλοδοξίεσ, με παραβατικά και με μακθςιακά προβλιματα.
 13. 13. Από ηη Γενική Δκηίμηζη ζηα επόμενα βήμαηα ηηρ Αςηοαξιολόγηζηρ Από τθ ςυνολικι αποτίμθςθ όλων των δεικτϊν του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτον εντοπιςμό των ςθμείων υπεροχισ & των αδυναμιϊν του ςχολείου ςτθν επιλογι δεικτϊν για ΢υςτθματικι Διερεφνθςθ (προαιρετικι) ςτθν επιλογι και διαμόρφωςθ ΢χεδίων Δράςθσ (υποχρεωτικι)
 14. 14. Σα βήμαηα ηηρ αςηοαξιολόγηζηρ ζηη ζσολική μονάδα 4 Καλέσ πρακτικέσ 3 2 1 Γενική εκτίμηςη Συςτηματική διερεύνηςη Σχέδια δράςησ

×