Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών

741 views

Published on

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη

Published in: Education
 • Be the first to comment

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών

 1. 1. Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 http://www.gfxtra2.net/uploads/posts/2015-02/1425115532_fotolia_47204572_subscription_xxl-.jpg
 2. 2. http://www.gfxtra2.net/uploads/posts/2015-02/1425115532_fotolia_47204572_subscription_xxl-.jpg
 3. 3. http://www.gfxtra2.net/uploads/posts/2015-02/1425115532_fotolia_47204572_subscription_xxl-.jpg
 4. 4. Επί των ημερών μας • γεωμετρική αύξηση της γνώσης • αλματώδης αύξηση της ψηφιακής τεχνολογίας • συνεχείς αλλαγές των οργανισμών με στόχο να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες για μάθηση Η εκπαίδευση εξελίσσεται ωθούμενη από την «κοινωνία της γνώσης» Επιδιώκεται η αύξηση του δυναμικού σε κλάδους σχετικούς με τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες και την επιστήμη των Μηχανικών 2001, Judith A. Ramaley, STEM: science, technology, engineering and mathematics 2011, πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ολοκλήρωση του STEM Η υλοποίηση του STEM στην εκπαίδευση προϋποθέτει αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων • σύνδεση εννοιών από περισσότερες γνωστικές περιοχές • η διδασκαλία των ΤΠΕ όχι αυτοσκοπός αλλά για επίλυση προβλημάτων Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 4 Θεοφιλίδης, 2012 Σαράντος, 2011
 5. 5. Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Γενικού Λυκείου • Η υλοποίηση του Π.Σ. των Μαθηματικών θα πρέπει να διέπεται από την αντίληψη της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, εκεί όπου αυτές αυξάνουν την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των προδιαγεγραμμένων στόχων. Πρέπει να υπογραμμισθεί, όμως, ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν πρέπει να επηρεάζει τους βασικούς στόχους της Μαθηματικής Εκπαίδευσης σε ότι αφορά τις επιδιωκόμενες ικανότητες. • Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν νέες προσεγγίσεις για την εξήγηση και την παρουσίαση των Μαθηματικών, και επιτρέπουν τη σύνδεση των διαφόρων μορφών αναπαράστασης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανόηση. Επιπλέον, μπορούν πολλές φορές να κάνουν τα Μαθηματικά πιο προσιτά, και να ενισχύουν τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να κάνουν τα Μαθηματικά ενδιαφέροντα σε περισσότερους μαθητές. Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 5 Απόφαση Αριθμ. 8622/Δ2, ΦΕΚ 162/22-01-2015
 6. 6. Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών • Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει διευρύνει τους ορίζοντες της μαθηματικής έρευνας και των εφαρμογών. Η ικανότητα των υπολογιστών να επεξεργάζονται σε σύντομο χρόνο μεγάλα πακέτα πληροφοριών, έχει καταστήσει δυνατή την ποσοτικοποίηση και τη λογική ανάλυση των δεδομένων σε περιοχές όπως Οικονομία, Βιολογία, Ιατρική, Κοινωνιολογία κτλ. …..το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να παρέχει την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν μαθηματικά μοντέλα, δομές και προσομοιώσεις που βρίσκουν εφαρμογή και σε εξω-μαθηματικές περιοχές. • Πρέπει να υπογραμμισθεί επίσης, ότι η εξοικείωση των μαθητών με τους υπολογιστές από τα πρώτα κιόλας χρόνια της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει τη διδασκαλία. Πολλά προβλήματα λύνονται μόνο με νοερούς υπολογισμούς, κάποια άλλα απαιτούν τη συνηθισμένη μέθοδο με χαρτί και μολύβι, ενώ για πιο σύνθετους υπολογισμούς η χρήση υπολογιστών διευκολύνει αισθητά τη διαδικασία επίλυσης. Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 6 Απόφαση Υ.Π.Ε.Π.Θ. 21 Δεκεμβρίου 1997
 7. 7. Δράσεις Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 7 Ψηφιακό σχολείο Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Επιμόρφωση Α΄ και Β΄- Επιπέδου Εκπαιδευτικά σενάρια ΙΕΠ- ΥΠΑΙΘ Εκπαιδευτικά σενάρια ΙΕΠ- ΥΠΟΠΑΙΘ
 8. 8. Ψηφιακό σχολείο Διαδραστικά σχολικά βιβλία Φωτόδεντρο • Δημοσίευση-αξιολόγηση εκπαιδευτικών πρακτικών e-me, προσωπικός χώρος Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 8
 9. 9. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
 10. 10. http://www.gfxtra2.net/uploads/posts/2015-02/1425115532_fotolia_47204572_subscription_xxl-.jpg
 11. 11. Ο τριπλός αντίκτυπος της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών I. Μερικά από τα μαθηματικά ζητήματα που διδάσκαμε στο παρελθόν έχουν ουσιαστικά χάσει την αξία τους λόγω της τεχνολογίας II. Πολλά από τα μαθηματικά θέματα που διδάσκουμε, μπορούμε να τα διδάξουμε εποικοδομητικότερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας III. Πολλά από τα ζητήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να διδάξουμε στο παρελθόν, μπορούμε τώρα να τα καταστήσουμε προσβάσιμα στους μαθητές και τις μαθήτριες με διάφορους σημαντικούς τρόπους Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 11 Van de Walle, 2005
 12. 12. Λιγότερο Σημαντικά ή Παρωχημένα Μαθηματικά Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 12 Van de Walle, 2005
 13. 13. Υπολογιστικές δεξιότητες vs τεχνολογία 3000+1527 23 ; 0,55 (4,5-3,145)2 Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 13 Οι υπολογιστικές δεξιότητες, διατηρούν τη σπουδαιότητά τους, αλλά χρειάζεται να είναι ευέλικτες και να βοηθούν την υπό εξέταση κατάσταση. Η τεχνολογία προσφέρει άμεσα δυνατότητα υπολογισμών. Δεν συντρέχει πλέον καμμιά ανάγκη για ασκήσεις με πληκτικούς υπολογισμούς. Η ευχέρεια στους υπολογισμούς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να καταλάβουμε τον κόσμο και για την επίλυση των προβλημάτων. Van de Walle, 2005
 14. 14. Χειρωνακτικές τεχνικές vs τεχνολογία Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 14 Van de Walle, 2005 Μόλις τα παιδιά καταλάβουν πως γίνονται τα γραφήματα, η τεχνολογία είναι ο καλύτερος τρόπος σχεδιασμού γραφημάτων Η έμφαση στην τάξη πρέπει να μετατοπισθεί προς το ζήτημα του ποιος τύπος γραφημάτων θα ανταποκρίνεται καλύτερα και θα μεταβιβάζει ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα Με την τεχνολογία μπορούμε να σχεδιάσουμε γρήγορα πολλαπλές αναπαραστάσεις, να τις τροποποιήσουμε και να τις συγκρίνουμε
 15. 15. Ποιος τύπος γραφήματος παριστά τις διαστάσεις ορθογωνίου παραλληλογράμμου με σταθερό εμβαδό 144m²; Μικροπειράματα Εμπλουτισμένο σχολικό βιβλίο Α’ Γυμνασίου Μέρος Α' - Κεφάλαιο 6ο - Ανάλογα ποσά - Αντιστρόφως ανάλογα ποσά Α.6.6. Αντιστρόφως ανάλογα ποσά 15 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sho w.php/DSGYM-A200/426/2866,10940/
 16. 16. Ενεργοποιείστε το σύνδεσμο: https://tube.geogebra.org/student/m17499
 17. 17. Γεωμετρικοί τόποι
 18. 18. Καλύτερη διδασκαλία των Μαθηματικών Η οποιαδήποτε χρήση της τεχνολογίας να προσφέρει π ρ ό σ θ ε τ η δ ι δ α κ τ ι κ ή α ξ ί α Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει δραματικά το ε π ί π ε δ ο κ α τ α ν ό η σ η ς των μαθητών όσον αφορά τις θεμελιώδεις έννοιες Van de Walle, 2005
 19. 19. Παραδείγματα Ικανότητα να εξετάσουμε πραγματικά προβλήματα με πραγματικούς αριθμούς • Μεταφέρεται η επίλυση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο χωρίς τη χρήση τεχνικών εφευρημάτων • Δεν υφίσταται ανάγκη να «βγαίνουν ακριβώς» οι απαντήσεις ή να χρησιμοποιούμε μη ρεαλιστικούς αριθμούς απλά και μόνο για να είναι εφικτοί οι υπολογισμοί από τους μαθητές • Απομάκρυνση όλων των περισπασμών που επιφέρουν οι πληκτικοί υπολογισμοί Βοήθεια στην αναζήτηση προτύπων μέσω της προσφοράς άμεσων υπολογισμών Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 19 Van de Walle, 2005
 20. 20. Συνδέσεις ανάμεσα σε δεκαδικούς και κλάσματα Η τεχνολογία έχει επιφέρει συγκλονιστική επίδραση στη διδασκαλία της γεωμετρίας. Λογισμικά όπως το the Geometer’s Sketchpad ή το Geogebra • Οδηγούν άμεσα σε μετασχηματισμούς με περιστροφή και ανάκλαση που εύκολα τροποποιούνται και διερευνώνται • Προσφέρουν στους μαθητές την δυνατότητα διερεύνησης των γεωμετρικών ιδεών εν γένει, αποτρέποντάς τους από το να βασίζονται απλά σε στατικά σχέδια και να απομνημονεύουν ορισμούς Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 20 Van de Walle, 2005
 21. 21. Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 21 Η χρήση της τεχνολογίας που ακολουθεί τη διδακτική τεχνική «δείχνω και εξηγώ» δεν είναι αποδοτικότερη από τη μη χρήση της Ελκυστικά αρχεία λογισμικού/applets πλούσια σε θέματα προβληματισμού Χρήση Τεχνολογίας για Καλύτερη Διδασκαλία Van de Walle, 2005 Διαπίστωση: Συμπέρασμα:
 22. 22. Χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αντίληψης Χαρακτηριστικά της σύγχρονης αντίληψης Η γνώση προκύπτει από την παθητική αποδοχή Η γνώση ανακαλύπτεται και κατακτάται από το μαθητή Η μάθηση είναι μια μοναχική πορεία Η μάθηση είναι κοινωνική διαδικασία Η μάθηση είναι μονοδιάστατη και ακολουθεί ένα μόνο δρόμο Η μάθηση είναι σφαιρική (ολιστική) και οδηγούμαστε σε αυτήν από διάφορα μονοπάτια Η μάθηση εστιάζεται στις γνωστικές ανεπάρκειες των μαθητών Η μάθηση εστιάζεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών Πηγή πληροφόρησης είναι μόνο ο δάσκαλος και το βιβλίο Η πληροφόρηση προέρχεται από ποικίλες διαφορετικές πηγές Η γνώση αναπαράγεται Η γνώση παράγεται από τους μαθητές Ο δάσκαλος μεταφέρει γνώση Ο δάσκαλος διευκολύνει τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα Τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αντίληψης για τον μαθητή και τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης αντίληψης για τη μάθηση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Χαρακτηριστικά της αντίληψης για τη μάθηση
 23. 23. Περισσότερο Προσβάσιμα Μαθηματικά Εκπληκτικός ο πλούτος των γεωμετρικών σχέσεων οι οποίες μπορούν να διερευνηθούν από τους μαθητές με λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας Τα λογισμικά CAS δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές γυμνασίου-λυκείου να διερευνήσουν ένα μεγάλο εύρος συναρτήσεων και τις αντίστοιχες γραφικές τους παραστάσεις • Το να παραστήσουμε γραφικά τη συνάρτηση με τύπο y=3x+2, είναι το ίδιο εύκολο για τη συνάρτηση με τύπο y=345,92x2-72,3 • Οι πολυωνυμικές και ρητές συναρτήσεις οποιουδήποτε βαθμού, μπορούν να διερευνηθούν τόσο εύκολα, όσο μια πολυωνυμική συνάρτηση δευτέρου βαθμού Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 23 Van de Walle, 2005
 24. 24. Δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές να διερευνήσουν πως ένα γράφημα μας βοηθά να προσδώσουμε νόημα στα δεδομένα, αντί του να μαθαίνουν απλά τον τρόπο σχεδιασμού του γραφήματος Τα πειράματα με τις πιθανότητες μπορούν τώρα να διεξαχθούν με χιλιάδες δοκιμές, καθιστώντας πιθανό να καταλάβουν οι μαθητές μακροπρόθεσμα με ποιον τρόπο τα τυχαία συμβάντα προσεγγίζουν τις θεωρητικές τιμές. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμεύσει στην εύρεση εξισώσεων συναρτήσεων οι οποίες προσεγγίζουν τα διαγράμματα διασποράς των πραγματικών γεγονότων Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 24 Van de Walle, 2005
 25. 25. http://www.gfxtra2.net/uploads/posts/2015-02/1425115532_fotolia_47204572_subscription_xxl-.jpg
 26. 26. DGS ή Dynamic Geometry Software Σεπεριβάλλοντα ΔυναμικήςΓεωμετρίας • τα σχήματα διατηρούν τους γεωμετρικούς περιορισμούς με βάση τους οποίους σχεδιάστηκαν και όταν οποιοδήποτε από τα μαθηματικά αντικείμενα (σημεία, γραμμές) τα οποία συμμετέχουν στον σχεδιασμό τους σύρεται (drag). • Το σύρσιμο (dragging), απελευθερώνει το σχήμα από τον συμβατικό του ρόλο που είναι η αναπαράσταση ή η τυπική περίπτωση, και μετατρέπεται σε μία γενική περίπτωση στην οποία αναφέρονται τα Μαθηματικά Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 26 Jackiw, 1991
 27. 27. CAS ή Computer Algebra Systems Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 28 επικεντρώνονται στον χειρισμό πολλαπλών αναπαραστάσεων οι οποίες ενθαρρύνουν τους μαθητές να κατασκευάσουν βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης που μελετούν, καθώς μπορούν να κάνουν επεκτάσεις, αφαιρέσεις και συσχετίσεις (Ainsworth, 2006) με την πάροδο του χρόνου, τα CAS λογισμικά έχουν αρχίσει να περιλαμβάνουν γραφικές δυνατότητες προκειμένου να οπτικοποιήσουν τις μαθηματικές έννοιες, αλλά και τα DGS λογισμικά έχουν αρχίσει να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία αλγεβρικού συμβολισμού προκειμένου να καταστούν χρήσιμα σε ένα ευρύτερο πεδίο μαθηματικών προβλημάτων (Hohenwarter & Jones, 2007).
 28. 28. Χελωνόκοσμος Σύμφωνα με τον Κυνηγό (2006): • στηρίζεται στη γλώσσα Logo και στις λειτουργικότητες της γεωμετρίας της χελώνας, και αποτελεί ένα συγκερασμό δυο ειδών λογισμικού: • συμβολικής έκφρασης μέσα από μια γλώσσα προγραμματισμού (Logo) • δυναμικού χειρισμού μαθηματικών αντικειμένων Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 30 Παράδειγμα δυναμικού χειρισμού
 29. 29. Λογισμικά προσομοιώσεων μοντέλων και καταστάσεων Modellus • Ελεύθερα διατιθέμενο λογισμικό, που δίνει την δυνατότητα σε σπουδαστές και καθηγητές (δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) να χρησιμοποιήσουν μαθηματικά για να δημιουργήσουν ή να ερευνήσουν μοντέλα με διαδραστικό τρόπο. • Χρησιμοποιείται για να εισάγει την μοντελοποίηση μέσω Η/Υ επιτρέποντας την εύκολη και διαισθητική δημιουργία μαθηματικών μοντέλων χρησιμοποιώντας μόνο βασικές μαθηματικές γνώσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της δημιουργίας διαδραστικών προσομοιώσεων με αντικείμενα οι μαθηματικές ιδιότητες των οποίων, καθορίζονται στο μοντέλο. Έτσι επιτρέπεται η διερεύνηση πολλαπλών αναπαραστάσεων και δίνεται η δυνατότητα της ανάλυσης πειραματικών δεδομένων με την μορφή εικόνων, προσομοιώσεων, διαγραμμάτων και πινάκων. Το Modellus εστιάζει στην μοντελοποίηση αλλά και στην επεξήγηση των μοντέλων. Περισσότερα…… Παράδειγμα ……. Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 31
 30. 30. Ενεργοποιείστε το σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=BGCZTr9P6_8
 31. 31. Από τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Για την εκπλήρωση των κριτηρίων ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση έχουν αναγνωριστεί μια σειρά από στρατηγικές και μέθοδοι, στις οποίες χρησιμοποιούνται κοινά εργαλεία όπως ο επεξεργαστής κειμένου, η βάση δεδομένων, τα λογιστικά φύλλα ή ο φυλλομετρητής, αλλά ακόμη και πιο σύγχρονα εργαλεία όπως διαδικτυακά μαθήματα, συμμετοχή σε συζήτηση μέσω του διαδικτύου-κοινότητες πρακτικών, γνωστικά εργαλεία μάθησης (cognitive tools ), γλώσσες προγραμματισμού, λογισμικά, συνεργατικά περιβάλλοντα, παρουσιάσεις με multimedia κ.α. Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 33 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006
 32. 32. web 2.0 εργαλεία • Pixton for Schools (http://www.pixton.com/schools/overview) για δημιουργία κινουμένων σχεδίων. Πληροφορίες. • Scratch (http://www.scratchplay.gr/) Εργαλείο προγραμματισμού για μαθητές. • Storybird (http://storybird.com/) για παραμύθια. • Glogster EDU (http://edu.glogster.com/) μια πλατφόρμα Web 2.0 που σας επιτρέπει να ανεβάσετε εύκολα φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, ήχο και άλλα για να δημιουργήσετε μια διαδραστική online αφίσα. • Wikis (http://www.wikispaces.com/) Περισσότερα…. Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 34 https://www.youtube.com/watch?v=Bc0oDIEbYFc
 33. 33. Άξονες Σχεδίασης Μαθησιακού Αντικειμένου με Web2.0 εργαλεία για τη διδασκαλία • Τίτλος Μαθησιακού Αντικειμένου και σύνδεση (link) στο μαθησιακό αντικείμενο • Βαθμίδα(-ες) Εκπαίδευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί • Γνωστικό(-α) Αντικείμενο(-α) • Έννοιες που αφορά • Μαθησιακοί Στόχοι • Εργαλείο(-α) που χρησιμοποιήθηκαν • Προσφορά αντικειμένου στην εκπαίδευση • Πιθανοί τρόποι αξιοποίησης του μαθησιακού αντικειμένου στην τάξη (π.χ. εποπτικό υλικό, υποστηρικτικό υλικό) • Λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου εργαλείου • Τρόποι αντιμετώπισης τυχόν δυσκολιών Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 35
 34. 34. Μαθησιακοί Στόχοι Οι μαθητές να: · αντιληφθούν ότι μια εξίσωση είναι ταυτότητα όταν το σύνολο λύσεών της είναι κάθε τιμή του συνόλου στο οποίο αυτή ορίζεται. · αντιμετωπίσουν αυθεντικά προβλήματα που χρειάζονται κριτική σκέψη, επιλογή, λήψη απόφασης. · αποκτήσουν θετική στάση για τη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Εργαλείο Το Pixton (http://www.pixton.com/) για την παρουσίαση ενός μαθηματικού γρίφου Περισσότερα…… Παράδ ειγμα αξιοπ οίη ση ς κόμικς στη δ ιδ ασκαλία των εξισώσεων
 35. 35. http://www.gfxtra2.net/uploads/posts/2015-02/1425115532_fotolia_47204572_subscription_xxl-.jpg
 36. 36. Διασυνδεδεμένες ΑναπαραστάσειςΈναμικροπείραμα μπορεί να στοχεύει στην επεξήγηση μιας έννοιας ή στην απαραίτητη εμβάθυνση για την κατανόησή της από τους μαθητές. μπορεί να καλύπτει μια έννοια με στενό τρόπο ή ένα ευρύτερο εννοιολογικό πεδίο όπου εμπλέκονται συνδεδεμένες μαθηματικές έννοιες Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 38 Ζαχαριάδης κ.α., 2011
 37. 37. ΕφαρμογήΤαμικροπειράματα προορίζονται για χειρισμό από το μαθητή (εξατομικευμένα ή σε συνεργασία σε ομάδα) με δια ζώσης διδακτική υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία με χρήση διαδραστικού πίνακα ως μέσα εξήγησης εννοιών αλλά και ως μέσα για σχεδιασμό μιας διευρυμένης μαθηματικής διερεύνησης ενώπιον όλης της τάξης. Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 39 Ζαχαριάδης κ.α., 2011
 38. 38. Τα μικροπειράματα είναι σχεδιασμένα ώστε οι όποιες απαντήσεις των μαθητών να αφήνουν πεδίο παρέμβασης στον εκπαιδευτικό και αφορμές για διενέργεια συζήτησης στην ολομέλεια της τάξης Ζαχαριάδης κ.α., 2011
 39. 39. Βασική χρήση τους από μαθητές δυναμικός χειρισμός μαθηματικών αντικειμένων συμπεριφορές, σχέσεις και ιδιότητες γίνονται αντικείμενο προβληματισμού, διερεύνησης και διαπραγμάτευσης Πανταζή Αφροδίτη, Απρίλιος 2015 41 Ζαχαριάδης κ.α., 2011
 40. 40. http://www.gfxtra2.net/uploads/posts/2015-02/1425115532_fotolia_47204572_subscription_xxl-.jpg
 41. 41. Βιβλιογραφικές Αναφορές • Van de Walle, A. J. (2005). Μαθηματικά για το δημοτικό και το γυμνάσιο : Μια εξελικτική διδασκαλία. Επιμέλ. Τ. Α. Τριανταφυλλίδης . Μετάφ. Α. Αλεξανδροπούλου & Β. Κομπορόζος. Αθήνα: Τυπωθήτω. • Ainsworth, S. E. (2006). DeFT: A conceptual framework for learning with multiple representations. Learning and Instruction, 16(3), 183-198. • Hohenwarter, M., & Jones, K. (2007). Ways of linking geometry and algebra: the case of Geogebra. Proceedings of the British Society for, 27(3), 126–131. • Jackiw, N. (1991). The Geometer's Sketchpad. Berkeley, CA: Key Curriculum Press. • Κυνηγός, Χ. (2006). Το μάθημα της διερεύνησης. Παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδακτική των μαθηματικών. Από την έρευνα στη σχολική τάξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2006). «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ. Υπουργική απόφαση 1893, Τεύχος Β, αριθμός ΦΕΚ 576, 9 Μαΐου 2006. • Θεοφιλίδης, Χ., 2012. Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση: Από τη Γραφειοκρατία στην Μετασχηματιστική Ηγεσία, Εκδόσεις: Γρηγόρη. • Ψυχάρης Σ., (2011). STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και Παγκοσμιοποίηση της Εκπαίδευσης στις Επιστήμες. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο ΣΕΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ «Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ» - 16 & 17 Δεκεμβρίου 2011. Νέο Ηράκλειο. • Ζαχαριάδης, Θ., Πόταρη, Δ., Στουραΐτης, Κ. (2011). Επιμορφωτικό Υλικό για τους Καθηγητές Μαθηματικών Γυμνάσιου, Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη»., Αθήνα, Νοέμβριος 2011.

×